Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld"

Transkript

1 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold til afdragsbetalinger set i lyset af de aktuelt lave renter samt deres syn på, om det er vigtigt at blive gældfri før eller siden. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkallé 21 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Danske boligejere ser generelt med positive øjne på deres økonomiske råderum for tiden. Det er næppe en overraskelse grundet stigende beskæftigelse, reallønsfremgang og historisk lave renter. De aktuelt lave renter kan påvirke boligejernes syn på afdragsbetalinger på realkreditlånet. I de senere år har et af vores toneangivende rådgivningsbudskaber lydt på, at hvis man har en høj realkreditbelåning og ikke har anden dyr gæld ved siden af så bør man overveje at udnytte de lave renter til at få sat turbo på afviklingen af sin realkreditgæld. Dette budskab gælder med vores øjne stadigvæk. Omvendt kan der også være nogle, der vil vende budskabet om og mene, at de lave renter mindsker incitamentet til at afdrage, da ydelsen er på et lavt niveau, og gælden udhules over tid. Hovedparten af boligejerne tilslutter sig det første argument at de lave renter øger incitamentet til afdrag. Godt hver 6. boligejer tænker dog, at de lave renter svækker incitamentet til afdrag, mens en fjerdedel af boligejerne ikke har den store holdning. Flertallet af boligejerne er i det hele taget meget optaget af at blive gældfri før eller siden. Lidt mere end halvdelen af boligejerne mener således, at det set med deres øjne er vigtigt eller endda meget vigtigt at blive gældfri. Der er dog også en pæn andel af boligejerne omtrent hver fjerde - der ikke mener, at det er et vigtigt pejlemærke at stile efter. I virkeligheden er der jo ikke noget rigtigt svar til spørgsmålet om, hvorvidt man skal være gældfri eller ej. Det er i høj grad et spørgsmål om ens egne præferencer og temperament. At blive gældfri kan for nogle betyde ekstra frihedsgrader i deres økonomi senere i livet og måske også et ønske om at give en god arv videre til næste generation. Når det er sagt, er ønsket om at blive gældfri nok også en holdning, vi bærer med os fra tidligere generationer. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne har boligejerne et langt mere solidt udgangspunkt for alderdommen end tidligere. Derfor oplever man i stigende grad, at flere danskere er blevet opmærksomme på, at der er andre måder at spare op til alderdommen på end via afdrag på sine mursten og at man ikke behøves at blive gældfri for at opnå en fornuftig privatøkonomi i pensionisttilværelsen. Under alle omstændigheder er bundlinjen, at det er vigtigt for boligejerne, at få gjort sig sine tanker om fremtiden i forhold til deres ønsker til levestandard i pensionisttilværelsen og dermed også deres behov for opsparing. Og endeligt hvordan denne opsparing skal fordeles mellem opsparing i mursten, arbejdsmarkedspension og evt. egen frivillig pensionsopsparing.

2 Boligejerne mener overordnet set, at deres daglige økonomi er fornuftig Spørger man danske boligejere om deres syn på deres daglige økonomi, er de generelt ganske positive i øjeblikket. Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt boligejerne Hvordan synes du, at din hverdagsøkonomi hænger sammen, når du sammenholder dine udgifter med dine indtægter til hverdag?. Her svarer 3 %, at de har meget plads i budgettet, 3 % svarer at de har et pænt råderum med plads til lidt ekstra i hverdagen og 26 % vurderer, at de har et passende økonomisk råderum. Dermed svarer 86 % af de adspurgte boligejere, at husholdningsøkonomien kører på skinner. Der er dog også husholdninger, hvor der er udfordringer med at få enderne til at mødes i budgettet. Således svarer 11 %, at husholdningsøkonomien er lidt stram, mens 2 % siger, at det er meget stramt i hverdagen. Endeligt har 1 % af de adspurgte ikke taget stilling til spørgsmålet. Figur 1: Hovedparten af boligejerne ser positivt på deres hverdagsøkonomi "Hvordan synes du, at din hverdagsøkonomi hænger sammen, når du sammenholder dine udgifter med dine indtægter til hverdag?" Meget råderum Pænt råderum Passende Lidt stramt Meget stramt Ved ikke Der er ikke umiddelbart den store overraskelse i, at mange boligejere finder deres økonomiske situation fornuftig for tiden. Det afspejles også i en positiv forbrugertillid og stigende disponible indkomster som følge af reallønsfremgang og historisk lave renter. Ligeledes har vi set gennem de senere år, at antallet af restancer og antallet af tvangsauktioner har bevæget sig væk fra kriseniveauerne, og nu befinder sig i omegnen af et normalt leje i en historisk kontekst. Boligejerne er dog ikke helt enige om værdien af afdragsbetalinger med de aktuelt lave renter Boligejerne er altså i overvejende grad enige om, at hverdagsøkonomien ser fornuftig ud. Enigheden hører dog i en vis udstrækning op, hvis man spørger ind til værdien af afdragsbetalinger på realkreditlånet i det aktuelle lav-rentemiljø. Således mener 16 % af boligejerne, at det dårligt kan betale sig at afdrage på sin realkreditgæld med de nuværende lave renter, mens 59 % befinder sig i den modsatte grøft. Endeligt har hver fjerde boligejer ikke den store holdning til dette spørgsmål, jf. figur 2. De forskellige syn på afdragsbetalinger på realkreditlånet, der gør sig gældende hos landets boligejere, er faktisk ikke så overraskende set i lyset af, at der er valide argumenter for begge 2

3 tilgange. Undersøgelsen bekræfter, at hovedparten af danskerne ser god værdi i at afdrage på realkreditgælden, når renten er lav. Det skyldes, at der helt automatisk sættes turbo på afdragene, når renten er lav og endeligt vil den almindelige boligejer nok også tænke, at der burde være råd til afdrag i det aktuelle lavrentemiljø. På den anden side kan man godt argumentere for, at når renten er så lav, så vil en del af gælden løbende blive udhulet af en stigende lønvækst. Endeligt kan det også være, at en del af denne gruppe af boligejere har anden og dyrere gæld ved siden af, og i så fald giver det langt mere mening at sætte fokus på afbetalingen af denne frem for at afdrage på den billigste del af gælden. Figur 2: Lave renter påvirker afdragsincitamentet forskelligt blandt boligejerne Holdning: "Renterne er så lave, at det dårligt kan betale sig at afdrage sin realkreditgæld" Helt efter bogen kan vi konstatere, at en langt større andel af låntagere, der har afdragsfrihed på realkreditlånet, finder incitamentet til afdrag lavere for tiden i forhold til de låntagere, der betaler afdrag. Denne andel er på 33 % mod 9 % for låntagere med afdrag tilknyttet realkreditlånet, jf. figur 3. Hvad der til gengæld er værd at bide mærke i er, at cirka 3 % af boligejerne med afdragsfrihed faktisk finder god værdi i at afdrage på lånet trods de aktuelt lave renter. Det indikerer, at en del låntagere med afdragsfrihed formentlig anvender denne til at afdrage eksempelvis anden og dyrere gæld og i hvert fald har en lyst til at afdrage på realkreditgælden før eller siden. Ellers afslører figur 3, at boligejere med fastforrentede lån generelt er lidt mere konservativt indrettet i forhold til boligøkonomien. Der er således færre boligejere med denne låntype, der mener, at incitamentet til afdrag påvirkes negativt af de meget lave renter sammenlignet med boligejere med variabelt forrentet lån. Der er endvidere også en større andel, der mener, at afdrag er oplagt i det aktuelle lavrentemiljø. Denne forskel er også kommet til udtryk historisk set i lånevalget. Der er således en langt højere andel af variabelt forrentede lån, der får afdragsfrihed tilknyttet, mens der typisk vælges afdrag, hvis man også har valgt fast rente. 3

4 Figur 3: En del med afdragsfrihed finder faktisk god værdi af afdrag med de aktuelt lave renter Holdning: "Renterne er så lave, at det dårligt kan betale sig at afdrage sin realkreditgæld" 5 4 Afdragsfrihed Afdrag Variabel rente Fast rente I undersøgelsen er det også muligt at dykke ned i forskelle på tværs af geografi, køn og alder, jf. tabel 1. I forhold til det geografiske aspekt minder boligejerne ganske meget om hinanden i forhold til holdningen om afdragsbetalinger og lav rente. Det er kun Region Nordjylland, der skiller sig en anelse ud. Her er der meget få, der mener, at incitamentet til afdrag er blevet svækket af de lave renter og dermed fremstår de nordjyske boligejere en anelse mere konservative end boligejerne generelt. Dette konservative stempel står egentlig meget godt i tråd med udviklingen på boligmarkedet generelt i det nordjyske set i forhold til resten af landet det er således det område, hvor boligpriserne har været klart mindst svingende gennem både prisoptur og senere prisnedtur på boligmarkedet over de seneste ti til femten år. Der er ikke den store forskel på mænd og kvinder i undersøgelsen. For begge køn gælder det således, at cirka 6 ud af 1 mener, at de lave renter netop gør det til en god ide at afdrage. Dog er der lidt flere mænd end kvinder, der er i den modsatte grøft, mens der er lidt flere kvinder, der ikke har den skarpe holdning omkring dette område. Tabel 1: Holdning: Renterne er så lave, at det dårligt kan betale sig at afdrage sin realkreditgæld Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd Kvinder år år år Note: Afrundinger gør, at summen ikke nødvendigvis summer til 1 i tabellen 4

5 Ser vi på de forskellige aldersfordelinger, er der en klar holdning blandt alderskatogorien 6+, at de lave renter mindsker incitamentet til afdrag. Hele 27 % svarer, at de er enige eller meget enige i den holdning mod eksempelvis kun 9 % blandt boligejerne i alderen fra 4-49 år og 16 % som gennemsnit på landsplan. Denne forskel kan umiddelbart forklares ved to elementer. For det første er der en tendens til, at tidshorisonten på ejerboligmarkedet er kortere end gennemsnittet for aldersgruppen 6+. Dermed bidrager de lave renter til, at det er knapt så vigtigt at få nedbragt gælden, da rentebyrden kan holdes nede i en relativ stor del af ens tilbageværende tidshorisont på ejerboligmarkedet særligt hvis man er villig til at binde sin rente for en længere periode. For det andet kan det tænkes, at belåningsgraden er relativ lav qua mange år på ejerboligmarkedet, og kombinationen af lav gældsætning og lave renter kan friste til et mindsket fokus på afdragsbetalinger. Derved kan der skabes et ekstra økonomisk råderum til andre prioriteringer i hverdagen. Zoomer vi ind på belåningsgraden og incitamentet til afdrag med de lave renter, kan vi dog ikke finde nogen tydelig sammenhæng i undersøgelsen på tværs af belåningsgraden, jf. figur 4. At der i virkeligheden ikke er større holdningsforskelle på tværs af LTV-værdierne skyldes formentlig, at mange boligejere mere har en holdning til afdrag eller ej frem for løbende overvejelser om, hvornår de mener, at man har betalt nok ned på boliggælden. Vi ser i øvrigt også, at en lidt større andel af de boligejere med lav belåningsgrad har en klar holdning til, at det giver god mening at afdrage trods de lave renter. Hele 66 % af boligejerne i undersøgelsen med en LTV under 5 % erklærer sig således meget uenige eller uenige i forhold til udsagnet om, at det dårligt kan betale sig at afdrage med de nuværende lave renter mod 57 % og 61 % for de andre LTV-intervaller. Dette lidt større fokus på den positive værdi af afdragsbetalinger skal jo nok også ses i lyset af, at denne gruppe jo overordnet set netop har udvist en sådan adfærd og derved har opnået en relativ lav belåningsgrad. Figur 4: Holdningen om lavt incitament til at afdrage næsten ens på tværs af LTV-værdier Holdning: "Renterne er så lave, at det dårligt kan betale sig at afdrage sin realkreditgæld" 3 LTV over 75 % LTV 5 % til 75 % LTV under 5 %

6 Mange danskere drømmer om at få betalt boliggælden ud og blive gældfri At langt størstedelen af danskerne hører til i den lejr, hvor man vurderer, at de lave renter bør udnyttes til at få sat turbo på afviklingen af sin boliggæld, skyldes formentlig også, at flertallet af boligejerne drømmer om at blive gældfri over tid. Således viser undersøgelsen, at hele 52 % af boligejerne mener, at det er vigtigt at blive gældfri før eller siden. Næsten hver fjerde boligejer erklærer sig meget enig i dette udsagn, mens 28 % blot er enig i udsagnet. I underkanten af hver fjerde boligejer, har ikke den store holdning til dette spørgsmål, mens den resterende fjerdedel faktisk er direkte uenige i, at det er vigtigt at blive gældfri. Figur 5: Flertallet drømmer om at blive gældfri men hver fjerde boligejer har det ikke som mål 6 5 Holdning: "Det er vigtigt at blive gældfri før eller siden" I virkeligheden er der jo ikke noget rigtigt svar til spørgsmålet om, hvorvidt man skal være gældfri eller ej. Det er i høj grad et spørgsmål om ens egne præferencer og temperament. At blive gældfri kan for nogle betyde ekstra frihedsgrader i deres økonomi senere i livet, og måske også et ønske om, at give en god arv videre til næste generation. Når det er sagt, er ønsket om at blive gældfri nok også en holdning, vi bærer med os fra tidligere generationer. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne der i dag har en samlet værdi, der er på niveau med boligformuen og væsentligt større end friværdierne på boligmarkedet, jf. figur 6 har boligejerne et langt mere solidt udgangspunkt for alderdommen end tidligere. Derfor oplever man også i stigende grad, at flere danskere er blevet opmærksomme på, at der er andre måder at spare op til alderdommen på end via afdrag på sine mursten og at man ikke behøves at blive gældfri for at opnå en fornuftig privatøkonomi i pensionisttilværelsen. Endvidere har introduktionen af eksempelvis afdragsfrie lån, også gjort det nemmere for boligejerne før eller siden at stoppe sine afdrag i murstenene, hvor det tidligere krævede, at man løbende skulle optage tillægslån for at udjævne afdragsbetalingerne over tid. 6

7 4.kvt kvt kvt.2 1.kvt.21 4.kvt.21 3.kvt.22 2.kvt.23 1.kvt.24 4.kvt.24 3.kvt.25 2.kvt.26 1.kvt.27 4.kvt.27 3.kvt.28 2.kvt.29 1.kvt.21 4.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt.216 Figur 6: Danskernes pensionsformuer har været hastig stigende gennem en længere årrække 3.5 Mia. kroner Boligformuen Pensionsformue Boligejernes friværdier Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik, Realkreditforeningen og egne beregninger Note: Pensionsformuen er ikke renset for det udskudte skatteelement. Under alle omstændigheder er bundlinjen, at det er vigtigt for boligejerne, at få gjort sig sine tanker om fremtiden i forhold til deres ønsker til levestandard i pensionisttilværelsen og dermed også deres behov for opsparing. Og endeligt hvordan denne opsparing skal fordeles mellem opsparing i mursten, arbejdsmarkedspension og evt. egen frivillig pensionsopsparing. At næsten hver fjerde boligejer som tidligere nævnt ikke har en holdning til, om det er vigtigt for dem at blive gældfri eller ej indikerer, at der i hvert fald er en del boligejere, som ikke aktivt har gjort sig sine tanker på dette område. Ellers afslører undersøgelsen mange af de samme pointer som tidligere nævnt i relation til incitamentet til afdrag i lyset af de lave renter. Der er således heller ikke den store forskel på mænd og kvinder i forhold til ønsket om at blive gældfri, jf. tabel 2. Endvidere mener 38 % af dem med afdragsfrie lån, at det er vigtigt at blive gældfri før eller siden altså en understregning af, at afdragsfrihed formentlig anvendes med andet for øje end blot billigst mulig ydelse her og nu på realkreditlånet. Vi ser endvidere, at låntagere med fastforrentede lån i højere grad finder det vigtigt at blive gældfri over tid her er 57 % enige i dette udsagn mod kun 45 % af låntagerne med variabelt forrentede lån. Der er også relativ stor enighed omkring, hvor vigtigt det er at blive gældfri på tværs af landets boligejere. Dog skiller Region Nordjylland sig mærkbart ud, hvor 2/3 mener, at det er vigtigt at blive gældfri altså igen en understregning af, at man ser lidt mere konservativt på privatøkonomien i det nordjyske. Til gengæld er det måske en smule overraskende, at Region Hovedstaden placerer sig nogenlunde midt i feltet, hvor godt halvdelen af boligejerne mener, at det er vigtigt at blive gældfri. At det er overraskende skal ses i lyset af de senere års kraftige boligprisstigninger og et prisniveau noget over landsgennemsnittet. Selv uden nødvendigvis at blive gældfri i hovedstadsområdet, kan man med 7

8 andre ord have sparet en ganske betydelig friværdi op som kan være væsentligt større end i andre dele af landet, hvor boligejeren endda har betalt sin gæld ud. Tabel 2: Holdning: Det er vigtigt at blive gældfri før eller siden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd Kvinder år år år Afdrag Afdragsfrihed Variabel rente Fast rente Note: Afrundinger gør, at summen ikke nødvendigvis summer til 1 i tabellen Ellers er det sjovt at se, at vurderingen af vigtigheden af at blive gældfri skrumper markant med alderen. I aldersgruppen fra 3-39 år mener hele 8 % af boligejerne, at det er vigtigt at blive gældfri over tid, og så er det 64 % i alderen fra 4-49 år, 49 % i alderen fra 5-59 og endeligt kun 23 % i alderen 6+. En oplagt tanke er, at man som relativ ny på boligmarkedet måske er noget mere idealistisk indstillet i forhold til at få betalt sin gæld ud og samtidig tænker, at der er rigtig mange år til at få afdraget gælden. På et senere tidspunkt i livet får man typisk et bedre indblik i sin pensionsopsparing samt udviklingen i sin friværdi i boligen. Og i takt med at man nærmer sig pensionstidspunktet desto lettere bliver det hermed at forholde sig til, hvor vigtigt det er, at få betalt gælden helt ud i forhold til de andre prioriteter, man har i sin tilværelse. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 8

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi?

Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi? 9. marts 2017 Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi? Ejendomsmarkedet har været i fremgang over de senere år især i hovedstadsområdet, hvor priserne har nået

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

friværdi guide Her får du den største Oversigter Top ti og bund ti over friværdi 1sid8er Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

friværdi guide Her får du den største Oversigter Top ti og bund ti over friværdi 1sid8er Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Søren Bidstrup guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid8er Her får du den største friværdi Oversigter Top ti og bund ti over friværdi Friværdi INDHOLD I DETTE HÆFTE: Her

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere