Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007"

Transkript

1 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d

2 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter 6 Tilslutningspligt og forbud 7 Omlægning af eksisterende blokvarmecentraler og etablering af nye blokvarmecentraler 9 Forhold til anden planlægning 10 Indholdet i varmeplanen 11 Statusdel 12 Eksisterende forsyningsselskaber 12 RVV 12 Nexø Halmvarmeværk 13 Klemmensker Halmvarmeværk 13 Lobbæk Halmvarmeværk 13 Østermarie 14 Forbrugerøkonomi 14 Forsyningsområder 14 Byer uden kollektiv opvarmning 14 Opvarmningsformer sammensætning 17 Emissioner 18 Varmeproduktion i forhold til CO 2 -udledning 19 Plandel 20 Målsætning 20 Tiltag i eksisterende fjernvarmeområder 20 Tiltag i byer uden kollektiv opvarmning 20 Miljømæssige og økonomiske konsekvenser 23 Følsomhedsanalyse, oliepriser og tilslutning 24 Udvalgte byer hvor det vil fordelagtigt at etablere fjernvarme 25 Aakirkeby 25 Nylars 26 Vestermarie 27 Hasle 28 Sorthat/Muleby 29 Nyker 30 Snogebæk Balke 30 Østermarie 31 Østerlars 32 Blokvarmecentraler 33 Områder uden for bymæssig bebyggelse 33 Miljømæssige konsekvenser ved udførelse af tiltag 33 2

3 Tidsplan 36 Perspektivdel 37 Byer hvor der kan etableres fjernvarme ved stigende oliepriser 37 Svaneke 37 Gudhjem 38 Tejn 38 Sandvig Allinge 39 Biokraftvarme fra gylle 40 Energiressourcer og energiforbrug 41 Prisudvikling 41 Forudsætninger, generelle 44 3

4 Indledning Bornholms Regionskommune ønsker med denne opdaterede plan at give et overblik over kommunens varmeforsyning. Udover en status over den nuværende varmeforsyning, og de regler som er gældende for denne indeholder planen en vurdering af mulighederne for at etablere fjernvarme i øens bysamfund. Det er Bornholms Regionskommunes ønske med denne plan, at præsentere en række lokale målsætninger og tiltag for varmeforsyningen. Dette skal give borgerne og erhvervslivet mulighed for at sætte varmeforsyningen i perspektiv, og rettidigt forholde sig til de kommende års udvikling af varmeforsyningen. Baggrund De fem tidligere kommuner havde hver deres varmeplan. Der er nu behov for at få samlet op på det eksisterende plangrundlag på varmeforsyningsområdet, og få lavet en ny samlet perspektivplan for udviklingsmulighederne for den kollektive varmeforsyning på Bornholm. Planen tager udgangspunkt i den eksisterende struktur, der opbygget indenfor den kollektive varmeforsyning på Bornholm der er på øen tre 'forsyningsvirksomheder' som leverer fjernvarme, nemlig RVV, Nexø Halmvarmeværk og BRK's Forsyningsvirksomhed. Endvidere en ny forsyningsvirksomhed under etablering, for at varetage varmeforsyningen af Hasle øst i henhold til et projektforslag, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i marts Et væsentligt udgangspunkt for planen er endvidere de lokale tilgængelige brændsler på Bornholm, da det påregnes, at der skal anvendes lokale brændsler ved udbygningen af fjernvarmen. Endelig skal det anføres, at denne plan ikke er en lovpligtig sektorplan, som fx affaldsplan og spildevandsplan, men kommunens eget planlægningsværktøj, der skal danne baggrund for de fremtidige beslutninger omkring kollektiv varmeforsyning. Planen sendes ud i offentlig høring på grund at ønsket om at involvere borgene, og ikke på grund af formelle krav herom. Planen er blevet til i samarbejde med Energispareudvalget på Bornholm, der repræsenterer de lokale forsyningsselskaber og Energitjenesten Bornholm. 4

5 Sammenfatning I varmeplanens statusdel beskrives den nuværende forsyningssituation. I varmeplanens plandel beskrives mål og handlingsplaner. Heraf fremgår det, at det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme i følgende byer (forslag til tidsplan er anført): Område Forslag til etableringsår Aakirkeby 2009 Nylars 2010 Vestermarie 2017 Snogebæk-Balka 2010 Hasle (resten af byen) Sorthat/Muleby 2013 Nyker 2014 Østermarie 2015 Østerlars 2016 Her skal særlig fremdrages følgende områder, hvor det vil være meget fordelagtigt at etablere fjernvarme : Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker Brugerbesparelse over 20 år nuværdi Samfundsøkonomi over 20 år nuværdi Ø-økonomi over 20 år nuværdi Hasle 39,3 mio. Kr. -20,0 mio. kr. 46,0 mio. kr t Sorthat - Muleby 6,3 mio. Kr. - 0,7 mio. kr. 13,0 mio. kr t Nyker 9,3 mio. kr. - 2,2 mio. kr. 13,4 mio. kr t CO 2 reduction pr. år Sorthat/Muleby og Nyker kan forsynes fra Hasle, hvor der etableres et halmvarmeværk Aakirkeby og Nylars Brugerbesparelse over 20 år nuværdi Samfundsøkonomi over 20 år Ø-økonomi over 20 år nuværdi Aakirkeby 35,6 mio. Kr. -30,0 mio. kr. 64,0 mio. kr t Nylars 2,8 mio. Kr. 1.0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 700 t CO 2 reduction pr. år 5

6 Nylars forsynes enten fra Lobbæk Halmvarmeværk eller et nyt værk i Aakirkeby. Således kommer Aakirkeby, Lobbæk, Nylars (og evt. Vestermarie) til at udgøre et forsyningsnet. Biokraft vil kunne afsætte al den producerede varme til dette net, hvilket ikke er muligt, hvis kun Lobbæk tilsluttes til Biokraft. Det ses, at der kan opnås store brugerbesparelser, store CO 2 reduktioner, samt et relativt stort Ø-konomisk overskud, ved at etablere fjernvarme i nævnte byer. RVV har gjort opmærksom på muligheden for at opføre et flisvarmeværk, til erstatning for den kulbaserede kraftvarme fra Østkraft, hvilket vil reducere CO 2 udslippet betragteligt. Endelig indeholder varmeplanen en perspektivdel, der beskriver hvilke byer det vil være muligt at etablere fjernvarme i, hvis olieprisen stiger yderligere : Svaneke Gudhjem Tejn Allinge-Sandvig Varmeplanlægning I dette afsnit beskrives lovgrundlaget for den kommunale administration af varmeforsyningsområdet. Afsnittet omfatter ikke nødvendigvis alle love og regler af relevans for varmeforsyningsområdet, men fremhæver de væsentligste i forbindelse med varmeplanlægningen Baggrund Før 1990 foregik varmeplanlægningen gennem vedtagelse af kommunale og regionale varmeplaner. Langt hovedparten af landets kvarterer, bydele og byer, var med udgangen af 1989 udlagt til fjernvarme (eller individuel naturgas) mens resten af landets bygningsmasse fortsat anvendte individuel varmeforsyning (oliefyr, elvarme, fastbrændsel, mm.).. Før 1990 blev gennemførelsen af varmeplanen også baseret på, at der inden for varmeplanens rammer skulle udarbejdes og godkendes såkaldte projektforslag, for de enkelte etaper for et fjernvarmeprojekt. Amterne spillede dengang også en rolle ved udarbejdelse af regionale varmeplaner, med henblik på at belyse energiprojekter, der dækkede større områder end den enkelte kommune. I 1990 var den faktiske etablering af de kollektive forsyningssystemer i det store hele sket, og den fremtidige varmeplanlægning blev derfor betragtet som værende af mere begrænset og lokal karakter, der typisk kun angik den enkelte kommunes område. Dette var baggrunden for, at de lovpligtige varmeplaner blev afskaffet i 1990, og erstattes af en mere projektorienteret varmeplanlægning primært gennem kommunernes vedtagelse af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. 6

7 Projektmodellen blev indført samtidig med Energistyrelsens udsendelse af såkaldte forudsætningsskrivelser, og udmøntet i en bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Til brug for udarbejdelsen af projektforslag blev der, sammen med forudsætningsskrivelserne til kommunerne, i 1990 udsendt et notat om forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger samt brændselspriser notatet er løbende er blevet opdateret. Gældende love og regler Miljøministeriet samt Økonomi og Erhvervsministeriet (energi) har fastlagt en række generelle retningslinier, af betydning for planlægningen af varmeforsyningen. Disse og deres betydning for Bornholms Regionskommune gennemgås nedenfor. Den fulde tekst for de nævnte love og bekendtgørelser kan fx fås gennem Retsinformations hjemmeside ( Varmeforsyningsloven er opsummeret i lovbekendtgørelse nr. 347 af med efterfølgende ændringer. Varmeforsyningsloven er en rammelov, der dels fastsætter generelle bestemmelser, der skal overholdes af de involverede aktører, og dels giver ministeren beføjelse til udarbejdelse af bekendtgørelser for nærmere specificerede områder. Lovens formål er, at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning, og forsyning med varmt brugsvand. Dette skal blandt andet ske gennem den kommunale planlægning af varmeforsyningen, som det ifølge loven er pålagt kommunalbestyrelsen at udføre, i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. Varmeforsyningsprojekter Projekter vedrørende kollektive varmeforsyningsanlæg skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Retslige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt må først foretages, når kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger. De nærmere detaljer for indholdet af projektansøgningene fremgår af bekendtgørelse nr af Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte energiforsyningsvirksomheder, kommuner, regionplanmyndigheder og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget. Indenfor en frist på fire uger kan disse så sende deres eventuelle kommentarer til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelse af et projektforslag vurdere de energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser af projektet. Det er kommunalbestyrelsens pligt at sørge for, at der udarbejdes projekter for kollektive energiforsyningsanlæg inden for følgende områder : 7

8 Forsyning af et nærmere angivet område med varme Indretning af anlægget med henblik på den mest økonomiske anvendelse af energien Samkøring med andre anlæg, samt Omstilling til kraftvarmeproduktion for anlæg over 1 MW Kommunalbestyrelsen kan enten selv udarbejde sådanne projekter, eller pålægge energiforsyningsselskaberne at udarbejde dem. Endvidere kan kommunalbestyrelsen pålægge forsyningsselskaberne, at gennemføre disse projekter indenfor en given tidsfrist. Såfremt forsyningsselskabet ikke ser sig i stand til at gennemføre et pålagt projekt, kan det kræve, at kommunen overtager anlægget. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes gennem et projektforslag pålægge et kollektivt energiforsyningsselskab, at anvende bestemte former for energi i produktionen. Tilslutningspligt og forbud For ny bebyggelse kan kommunalbestyrelsen fastlægge, at den nye bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. En sådan beslutning skal meddeles senest ved udstedelse af byggetilladelse. For eksisterende bebyggelse kan kommunalbestyrelsen bestemme, at bebyggelsen inden for en vis tidsfrist skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligt som beskrevet ovenfor, kan først pålægges efter at konsekvenserne er belyst i et godkendt projekt. Visse former for eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De nærmere detaljer fremgår af bekendtgørelse nr. 966 af Alternativt kan kommunen ifølge Planloven beslutte, at pålægge ny bebyggelse tilslutningspligt gennem lokalplaner. Blokvarmecentraler over 0,25 MW skal tilsluttes til et eventuelt kollektivt varmeforsyningsnet. Endelig kan kommunalbestyrelsen bestemme, at nærmere angivne opvarmningsformer ikke må etableres inden for et afgrænset geografisk område. Energiministeren har pålagt kommunerne (med skrivelse af 6. maj 1994), at nedlægge et generelt forbud mod etablering af elvarme, i såvel ny som eksisterende bebyggelse, samtidig med godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning, i de pågældende områder. (I forbindelse med de tidligere varmeplaner for Aakirkeby og Hasle, blev der nedlagt elvarmeforbud i byer hvor fjernvarmen ikke blev realiseret, fx Aakirkeby disse elvarmeforbud er imidlertid ikke blevet håndhævet de bør derfor stadfæstes og håndhæves, når der vedtages projektforslag for de pågældende områder) Der er lovgivet omkring en kommunes eventuelle ønsker om at sælge/overdrage en virksomhed, der ejer anlæg til fremførelse af fjernvarme. I givet fald skal kommunen overfor Energitilsynet opgøre kommunens indskudskapital i virksomheden, samt nettoprovenuet ved salget. Dette nettoprovenu vil så blive reguleret i kommunens statstilskud, jf. lov om kommunal udligning 8

9 I forbindelse med helt eller delvist salg af fjernvarmeselskaber, sikrer loven bestemte forkøbsrettigheder. Hvis der er tale om salg af et ikke-forbrugerejet anlæg, skal forbrugerne tilbydes anlægget til markedspris. Hvis der er tale om salg af et forbrugerejet anlæg, skal kommunen tilbydes anlægget til markedspris. Loven siger endvidere, at driften af fjernvarmenettet skal udføres i et selvstændigt selskab, såfremt anlægget ikke ejes af en eller flere kommuner, og/eller forbrugerne. Forbrugerindflydelsen er endvidere sikret gennem loven, idet flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i et fjernvarmeselskab skal vælges af forbrugerne og/eller kommunalbestyrelsen. Energiklagenævnet behandler klager over beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen, økonomi- og erhvervsministeren eller Energitilsynet, i forbindelse med Lov om varmeforsyning. Ifølge bekendtgørelse nr af den er det fastsat, at fjernvarmeforsyning der hidtil har været baseret på naturgas, som udgangspunkt ikke må omlægges til andre brændselsformer. Omlægning fra naturgas til f.eks. biobrændsler på fjernvarmeværker er således ikke længere muligt, selvom der benyttes kombineret kraftvarmeproduktion. Såfremt et fjernvarmeselskab udvides på baggrund af et øget varmebehov (f.eks. flere forbrugere), kan kommunen dog godkende brug af CO 2 -afgiftsfrit brændsel, for den del af varmeproduktionen der vedrører udvidelsen. Der findes i Bygningsreglementet for småhuse en bestemmelse om overgang til lavtemperaturdrift. Bestemmelsen gælder dog kun, såfremt den vedtages i kommunalbestyrelsen: Heraf fremgår det, at varmeanlæg, som tilsluttes fjernvarme, skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på mindst 30 C, ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. Ligeledes skal brugsvandsanlæg, som tilsluttes fjernvarme, dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en a fkøling på mindst 20 C. Lov nr. 485 af , og tilhørende bekendtgørelser nr. 717 af og nr. 324 af , har til formål at fremme energi- og vandbesparelser i bygninger. Til dette formål udstikkes der regler for energimærkning, og energiplaner for små og store ejendomme samt store erhvervslejemål. For små ejendomme (mindre end m 2 ) skal energimærke og energiplan udarbejdes af en godkendt energiledelseskonsulent i forbindelse med salg af ejendommen. Dette er sælgers ansvar. For store ejendomme og store erhvervslejemål skal energimærke og energiplan udarbejdes en gang årligt. Desuden skal der månedligt foretages registreringer af forbrug af brændsel, varme, el og vand, samt af de tekniske installationers driftsforhold. Dette ansvar påhviler ejeren henholdsvis lejeren. For offentlige ejendomme gælder det endvidere, at energimærkningen og planen skal være offentlig tilgængelig. Lov nr. 450 af den omhandler primært oprettelsen af lokale energispareudvalg, hvis formål er at koordinere lokale tiltag til fremme af energibesparelser. 9

10 Disse lokale udvalg oprettes på initiativ af de lokale naturgas-, fjernvarme og eldistributionsselskaber som også er selvskrevne som medlemmer, og afholder alle udgifter for udvalgenes sekretariatsbistand. Medlemmernes egne udgifter til deltagelse i udvalgene afholdes af dem selv. Foruden de lokale kollektive energiforsyningsselskaber skal kommuner, erhvervsvirksomheder samt erhvervs-, forbruger- og miljøorganisationer på anmodning optages i udvalgene, med henblik på at sikre en alsidig og saglig repræsentation Ved planlægningen af lokale energispareaktiviteter skal de kollektive energiforsyningsselskaber så vidt muligt inddrage anbefalinger fra de lokale energispareudvalg. De kollektive energiforsyningsselskaber er endvidere forpligtede til, at samarbejde om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af deres lovpligtige energispareaktiviteter, samt i den forbindelse at oprette fælles lokale eller landsdækkende energisparecentre Omlægning af eksisterende og etablering af nye blokvarmecentraler I medfør af lov om varmeforsyning har energiministeren pålagt kommunalbestyrelsen at sørge for, at der udarbejdes projekter for omlægning af alle eksisterende varmecentraler: 1. I fiernvarmeområder : Alle blokvarmecentraler med en samlet varmekapacitet over 0,25 MW skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen. 2. Udenfor områder med kollektiv forsyning: Kommunalbestyrelsen skulle inden udgangen af 1992 vurdere, om eksisterende blokvarmecentraler med en samlet varmekapacitet over 1 MW kunne overgå til mere miljøvenlige brændsler som halm, træflis, biogas eller lignende. Herefter kunne kommunalbestyrelsen pålægge særligt egnede blokvarmecentraler at udarbejde projektforslag for en sådan omlægning. Tilsvarende gælder for nye blokvarmecentraler, at kommunalbestyrelsen kan pålægge blokvarmecentralen, at belyse mulighederne for anvendelse af biobrændsler. Det gælder endvidere, at blokvarmecentraler beliggende i nærheden af et kollektivt forsyningsområde (fjernvarme og naturgas) skal tilsluttes den kollektive forsyning, såfremt samfundsøkonomiske forhold taler for en udvidelse af forsyningsområdet. For både 1 og 2 gælder det, at den eksisterende områdeafgrænsning bibeholdes, med mindre en ændring er attraktiv set i forhold til samfundsøkonomiske forhold og målsætningen om mest mulig samproduktion. En sådan ændring skal ske efter forhandling med de berørte forsyningsselskaber. Desuden kan blokvarmecentraler, hvor biobrændsler udgør hovedbrændslet, fortsætte med at anvende disse brændsler på det eksisterende anlæg, selvom en sådan blokvarmecentral er beliggende i eller i nærheden af kollektivt forsynede områder. Endelig gælder det for blokvarmecentraler over 0,25 MW, at anvendelse af fiskeolie, overskudssmør, kom og lignende ikke kan godkendes som brændsel. Kul og olie (herunder spildolie og fuelolie) kan kun godkendes i forbindelse omlægning af eksisterende spids- og reservelastcentraler; for nye blokvarmecentraler kan disse brændsler ikke godkendes. Dispensation fra ovenstående kan af kommunalbestyrelsen gives til blokvarmecentraler: 10

11 hvor en omlægning vil være uforholdsmæssigt bekostelig på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer der forsyner bygninger, der påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække der forsyner bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmede i fyringssæsonen. Forhold til anden planlægning I kommuneplanens rammedel, samt i lokalplaner, vil der ofte være anført nærmere om varmeforsyningen i givne områder. Disse oplysninger vil være at opfatte som Kommunalbestyrelsens vurdering af fremtidig varmeforsyning. Disse oplysninger binder kommunen, men ikke de berørte kollektive forsyningsselskaber, der ikke er forpligtede til at udarbejde projekter til godkendelse. Foreligger der et godkendt projekt til varmeforsyning af et område, vil der som hovedregel gælde, at der ved nybyggeri vil være tilslutningspligt til den udlagte forsyningsform, dog kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation for tilslutningspligten, hvis der er særlige forhold det taler for dispensation. Indholdet i varmeplanen Varmeplanen omfatter - foruden indledning - tre hoveddele og en bilagsdel : - statusdel, hvor nuværende varmeforsyning er beskrevet - plandel, hvor mål og handlingsplan er beskrevet - perspektivdel, hvor fremtidige muligheder er beskrevet - bilagsdel, hvor kortdata er opstillet Alternative energiformer og energiteknologier har stor interesse i disse år, men i denne varmeplan er kun medtaget former, der har vist deres praktiske anvendelse. Brændselsceller f.eks. vil formentlig først om år være tilgængelige, og er derfor ikke medtaget her. Statusdel I det følgende afsnit er sammensætningen af varmeforsyningsstrukturen er kort skitseret 11

12 og selve energiforbruget til opvarmning på Bornholm kortlagt, samt miljøforholdene forbundet hermed. Der er tre dominerende typer af opvarmningsform : Individuel oliefyr, elvarme, og fjernvarme med følgende fordeling : det totale opvarmningsbehov for øen er beregnet til ca MWh/år - fjernvarme MWh/år - bygninger med el-opvarmning MWh/år - individuel oliefyr ca MWh/år Eksisterende forsyningsselskaber Der eksisterer 3 forsyningsselskaber på øen: RVV i Rønne Nexø Halmvarmeværk i Nexø BRK s forsyningsvirksomhed som omfatter Klemmensker Halmvarmeværk og Lobbæk Halmvarmeværk, samt fjernvarmen i Østermarie (10 ejendomme) Nedenfor er energidata for ovennævnte selskabers værker angivet Eksisterende fjernvarmeværker Produceret Antal Restpotentiale Restpotentiale Varmeproduktion varmemængde forbrugere forbrugere varmemængde biomasse olie kul affald MWh MWh ton MWh MWh MWh Rønne Vand og Varme Nexø Halmvarmeværk Klemmensker Varmeværk Lobbæk Varmeværk Østermarie I alt RVV a.m.b.a. (Rønne Vand- og Varmeforsyning) Fjernvarmen i Rønne blev fra 1. januar 2000 udskilt i et forbrugerejet selskab. Der blev gennemført tilslutningspligt, og næsten alle ejendomme som er omfattet af tilslutningspligten er tilsluttet. RVV køber næsten al energi fra BOFA og Østkraft. BOFA leverer affaldsvarme fra forbrændingen af Bornholms affald. 12

13 Østkraft leverer kraftvarme fra den kulbaserede el-produktion. RVV producerer selv varme til reserve-spidslast på olie. Nexø Halmvarmeværk Nexø Halmvarmeværk blev etableret i 1989, og er ejet af Energiselskabet Danmark II ( K/S DIFKO LXV ), der er et privat anpartsselskab. Forbrugerne i Nexø har dannet en forbrugerforening. Der blev gennemført tilslutningspligt i 1995, og næsten alle ejendomme som er omfattet af tilslutningspligten er tilsluttet. Nexø Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm (i et enkelt år med halmmangel blev der suppleret med flis). Reserve-spidslast produceres på olie; men benyttes stort set aldrig. Der er installeret to halmkedeler på hver 5 MW, en oliekedel på 9 MW, samt akkumuleringstank på 825 m 3. Klemensker Halmvarmeværk Klemmensker Halmvarmeværk blev etableret i år 1986, og er ejet af og drives af kommunen. Der blev gennemført tilslutningspligt i 1991, og næsten alle ejendomme som er omfattet af tilslutningspligten er tilsluttet. Klemensker Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm. Reserve-spidslast produceres på olie; men benyttes kun som reservelast. Der er installeret en halmkedel på hver 3,5 MW, en oliekedel på 3,5 MW, samt akkumuleringstank på 400 m 3 Lobbæk Halmvarmeværk Lobbæk Halmvarmeværk blev etableret i år 1985, og er ejet af og drives af kommunen. Der blev gennemført tilslutningspligt i 1994, og næsten alle ejendomme som er omfattet af tilslutningspligten er tilsluttet. Lobbæk Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm. Reserve-spidslast produceres på olie der afbrændes noget olie. Der er installeret en halmkedel på 1,4 MW som er ved at være nedslidt, og to oliekedler på hver 1 MW. Der er udarbejdet projektforslag på udskiftning af halmkedel med en større, der også vil kunne forsyne Nylars. Projektforslaget har været gennem høringsfasen, men er udsat, 13

14 mens der undersøges muligheden for at udnytte overskudsvarmen fra biogasanlægget (Biokraft). Østermarie 10 huse i et boligselskab forsynes fra det nærliggende plejehjem. Energien bliver produceret på olie. Forsyningsområder Selskabernes forsyningsområder er angivet på vedlagte bilag 1-4 Forbrugerøkonomi Forbrugerøkonomi Varmeafregningspris for eksisterende varmeværker Standardshus 14,8 MWh 125 m2 Røne Vand og varme Nexø Halmvarmeværk Klemmensker Varmeværk Lobbæk Varmeværk Oliefyr Elvarme Biomassefyr abonnement Rumafgift Energiafgift kr/mwh Varmekøb Varmepris excl moms Varmepris incl moms balanceret energipris/mwh Byer uden kollektiv opvarmning Byer med en bygningstæthed på over 10 boliger pr. hektar, og en størrelse der gør det muligt at etablere kollektiv varmeforsyning, er udvalgt til nærmere undersøgelse. Udtræk fra BBR giver nedenstående oversigt over de udvalgte byer : 14

15 Eksisterende nettovarmebehov i byer uden kollektiv opvarmning tættere bebyggelse mere end 10 boliger pr. hektar olie/tokammer olie/tokammer el el samlet energidistrikt antal ejendomme i alt antal ejendomme opvarmet areal antal ejendomme opvarmet areal blokvarmecentral blokvarmecentral erhvervsareal opvarmet areal m2 m2 m2 m2 m2 Aakirkeby Nylars Nyker Hasle Sorthat/Muleby Vestermarie Snogebæk - Balka Østermarie Østerlars Svaneke Gudhjem Tejn Sandvig - Allinge Ovennævnte skema angiver følgende : Antal ejendomme beliggende i de udvalgte områder, som fremgår af vedlagte bilag Antal ejendomme med olie et- eller tokammer kedel Antal ejendomme med el-opvarmning Antal blokvarmecentraler med tilhørende opvarmede areal Det opvarmede areal for henholdsvis olie-, el- og blokopvarmning. I den følgende tabel er nettovarmebehovet anført. Nettovarmebehovet er beregnet for den del af boligmassen, som med fordel ville kunne omstilles til fjernvarme, d.v.s. olieopvarmet boliger og erhvervsarealer samt blokvarmecentraler. El-opvarmning er ikke medregnet her, på grund af de relative høje konverteringsomkostninger. 15

16 energidistrikt nettovarmebehov MWh Aakirkeby Nylars 2156 Nyker 4833 Hasle Sorthat/Muleby 3257 Vestermarie 1704 Snogebæk - Balka 4291 Østermarie 4742 Østerlars 2788 Svanneke Gudhjem 7675 Tejn 8856 Sandvig - Allinge I alt

17 Opvarmningsformer sammensætning x 1000 MWh el-varme oliefyr fjernvarme 17

18 I nedenstående skema er de tilsvarende miljømæssige værdier angivet. Emissioner Energiproduktion NOx N2O CH4 SO2 CO2 MWh/år tons/år tons/år tons/år tons/år tons/år RVV ,2 1,21 0,46 13, I alt ,2 1,21 0,5 13, Nexø Halmvarmeværk ,3 0,5 4,0 16,4 0,0 I alt ,3 0,5 4,0 16,4 - Klemmensker Halmvarmeværk ,7 0,12 0,99 4,0 - I alt ,7 0,12 1,0 4,0 - Lobbæk Halmvarmeværk ,3 0,09 0,66 0,6 266 I alt ,3 0,09 0,66 0,6 266 Østermarie 150 0,0 0,00 0,00 0,0 40 I alt 150 0,0 0,00 0,00 0,0 40 Individuelle oliefyr på øen ,0 2,02 1,51 23, I alt ,0 2,02 1,51 25, El-opvarmning på øen ,0 1,62 0,81 20, I alt ,0 1,62 0,81 20, Der regnes med et relativt mindre udslip af CO 2 ved individuelle oliefyr, end den forbrugte energi burde give anledning til. I landområderne er det skønnet, at der anvendes 25 % træ (brænde, træpiller og flis) som supplement til oliefyrsopvarmning, enten i to-kammerkedler, brændeovne eller lignende. Ligeledes anvendes skønsmæssigt 15 % træ som supplement i byområder med oliefyr. I gennemsnit er det skønnet, at der anvendes træ til 20 % af energiproduktionen, for ejendomme med individuelle oliefyr. Det samme gør sig gældende for el-opvarmede ejendomme. 18

19 Varmeproduktion i forhold til CO2-udledning MWh-varme/ton CO Varmeproduktion CO2 udledning fjernvarme oliefyr el-varme 19

20 Plandel Mål og handlingsplan Målsætning Regionale målsætninger : Bornholms Regionskommune ønsker en fortsat udbredelse af fjernvarmen i byområderne (når det er et billigere alternativ end oliefyring) og at fremme anvendelsen af lokale brændsler - af hensyn til service, miljø og Ø-konomi. Nationale målsætninger Den nationale energistrategi bygger i høj grad på Danmarks internationale forpligtelser. Kyoto-protokollen og Klimakonventionen udgør de to vigtige aftaler i relation til energiområdet. I 2003 blev regeringens Klimastrategi 2003 offentliggjort. Klimastrategien skal være med til at sikre, at Danmark kan opfylde sine internationale forpligtelser. Af strategien fremgår blandt andet, at det gennemsnitlige årlige C02 udslip i perioden i Danmark skal reduceres med 21 % i forhold til basisåret I 2030 skal udslippet være reduceret med 50 % i forhold til Tiltag i eksisterende fjernvarmeområder. Da der er vedtaget tilslutningspligt i alle de eksisterende fjernvarmeområder, og næsten alle ejendomme der er omfattet af tilslutningspligten er tilsluttet, vil det være begrænset, hvad der kan foretages her ud over en evt. afrunding af områderne og tilslutning af elvarmeforbrugere. RVV RVV har gjort opmærksom på muligheden for at opføre et 30 MW flisvarmeværk, til erstatning for den kulbaserede kraftvarme fra Østkraft. Dette vil reducere CO 2 udslippet fra fjernvarmen i Rønne til 0. Tiltag i byer uden kollektiv varmeforsyning Der er foretaget brugerøkonomiske-, selskabsøkonomiske-, samfundsøkonomiske-, Ø- konomiske-, samt miljømæssige beregninger for følgende byer : Aakirkeby Nylars Vestermarie Hasle 20

21 Sorthat/Muleby Nyker Snogebæk-Balka Østermarie Østerlars Svaneke Gudhjem Tejn Sandvig - Allinge På grundlag af disse beregninger, og følsomhedsanalyser, udvælges de byer hvor det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme. Forudsætninger for beregninger fremgår af generelle forudsætninger i bilagsdelen, hvor der også er et eksempel på modellen til beregning af samfundsøkonomi, og Ø-konomi. Brugerøkonomi : Er nuværdien af brugerbesparelser over 20 år, som forskellen mellem prisen på oliefyring og prisen fjernvarmeopvarmning i det pågældende område. Alle omkostning til stik og konvertering er medtaget ved fjernvarme. Selskabsøkonomi : Er nuværdien af det selskabsøkonomiske overskud over 20 år, der opstår hvis et fjernvarmeområde uden varmeværk tilsluttes et fjernvarmeområde med varmeværk. Der regnes med uforandret varmeprisniveau; men da selskaberne ikke må have overskud, vil et selskabsøkonomisk overskud betyde en reduktion af varmepriserne. Samfundsøkonomi : Er beregnet efter Energistyrelsen vejledning og brændselsprisforudsætninger. De samfundsøkonomiske omkostninger viser, hvor meget et givet projekt vil koste samfundet at realisere i nuværdi over 20 år. I disse beregninger er der taget højde for investering, drift- og vedligehold, skatteskævvridning når der benyttes afgiftsfrit brændsel (statens manglende afgiftsprovenu) samt omkostninger til CO 2 og andre miljøbelastninger. De typiske projekter i denne varmeplan vil udvise relative store samfundsøkonomiske omkostninger altså samfundsøkonomisk underskud på grund af store investeringer, og den måde de samfundsøkonomiske beregninger er fastlagt; men til gengæld begrænses CO 2 udslippet og olieforbruget reduceres Ø-konomi : Er beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel (kul,olie); dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Skatteskævvridning er heller ikke indregnet, ved anvendelse af brændsler fra øen. Ø-konomien for de typiske projekter i denne varmeplan udviser relativt store overskud, da der anvendes halm eller flis fra øen, samt lokal arbejdskraft i anlægsfasen og til drift/vedligehold. Det er skønnet, at der anvendes lokal arbejdskraft til ca. 40 % af investeringerne, og 80 % af drift/vedligehold. Dog ved individuelle oliefyr er drift og vedligehold kun svarende til 40 % lokal arbejdskraft. 21

22 Vedlagte bilag 5 viser områderne Nedenfor er angivet forskellige tiltag og forsyningsmuligheder konvertering forsyning Lokale energikilder alternative forsyningsmuligheder Aakirkeby 1. individuelle oliefyr og blokvarme halmvarmeværk Halmvarmeværk forsynes fra værk placeret omstilles til fjernvarme placeret i området tilsluttes Biokraft i Lobbæk Nylars 2. individuelle oliefyr transmissionsledning Halmvarmeværk forsynes fra Åkirkeby over omstilles til fjernvarme fra Lobbæk Varmeværk tilsluttes Biokraft Lobbæk Nyker 3. individuelle oliefyr og blokvarme transmissionsledning omstilles til fjernvarme fra Hasle Hasle 4. individuelle oliefyr og blokvarme halmvarmeværk omstilles til fjernvarme placeret i området Sorthat/Muleby 5. individuelle oliefyr transmissionsledning omstilles til fjernvarme fra Hasle Vestermarie 6. individuelle oliefyr transmissionsledning forsynes fra Åkirkeby over omstilles til fjernvarme fra Lobbæk Lobbæk Østermarie 7. individuelle oliefyr halmværk omstilles til fjernvarme placeres i området Østerlars 8. individuelle oliefyr halmværk omstilles til fjernvarme placeres i området Snogebæk - Balka 9. individuelle oliefyr transmissionsledning Nexø, Snogebæk og Balka omstilles til fjernvarme fra Nexø tilsluttes biokraftvarme-gylle Svaneke 10. individuelle oliefyr halmvarmeværk omstilles til fjernvarme placeret i området Gudhjem 11. individuelle oliefyr halmvarmeværk omstilles til fjernvarme placeret i området Tejn 12. individuelle oliefyr halmvarmeværk omstilles til fjernvarme placeret i området Sandvig - Allinge 13. individuelle oliefyr halmvarmeværk omstilles til fjernvarme placeret i området Oversigt over tiltag og planlagte fjernvarmeområder er vist på bilag 6 På næste side er de miljømæssige og økonomiske konsekvenser opstillet 22

23 Miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved udførelse af nye fjernvarmeområder energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Aakirkeby ( ) ( ) Nylars ( ) ( ) Nyker ( ) Hasle ( ) Sorthat/Muleby ( ) Vestermarie ( ) Østermarie ( ) Østerlars Snogebæk - Balka ( ) Svanneke ( ) Gudhjem ( ) ( ) Tejn ( ) Sandvig - Allinge ( ) ( ) I det følgende er der opstillet kurver over projekternes følsomhed overfor olieprisændringer. Således at det kan afgøres hvor meget olieprisen må falde, før det ikke kan betale sig at udføre projektet og hvor meget olieprisen må stige før det er rentabelt. Ligeledes er der opstillet kurver for tilslutningsprocentens betydning (der forudsættes dog anvendelse af tilslutningspligt) 23

24 Følsomhed -oliepriser 100,0 brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 - (20,0) (40,0) -30% -15% 0% 15% 30% Åkirkeby Nylars Nyker Hasle Sorthat-Muleby Vestermarie Snogebæk-Balka Svaneke Gudhjem Sandvig-Allinge Tejn Østerlars Østermarie (60,0) Olieprisænding Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% Åkirkeby Nylars Nyker Hasle Sorthat/Muleby Vestermarie Østermarie Snogebæk - Balka Svaneke Gudhjem Tejn Sandvig - Allinge

25 Udvalgte byer hvor det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme Aakirkeby Nylars Vestermarie Snogebæk-Balka Hasle Sorthat/Muleby Nyker Østermarie Østerlars Generelle forudsætninger: Kommunalbestyrelsen tager i forbindelse med godkendelse af de enkelte fjernvarmeprojekter stilling til evt. tilslutningspligt. Der er foretaget beregninger for halmbaserede varmeværker som produktionsenheder, alternativt kunne der være foretaget beregninger for flisbaserede varmeværker; men da halmfyring og træflisfyring kan sidestilles økonomisk, er kun halmløsningerne medtaget. Kraft/varme er ikke et alternativ, når der benyttes biobrændsel i form af halm eller flis til varmeværker i størrelser som anvendes efterfølgende. Biomassebaserede kraft/varmeværker skal være betydeligt større 50 MW før de er rentable, og derfor er de ikke medtaget i beregningerne. Der er foretaget flere forsøg med mindre biomassekraftvarmeværker, men de har til dato ikke vist sig fordelagtige. Dog vil varmen som aftages fra Biokraft vil være i form af kraft/varme, således at der indgår ca MWh som kraftvarme i Aakirkeby-området. Aakirkeby værk investering investering investering tillæg total investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. investering total mio kr. Aakirkeby ,5 6 36,2 29,0 25 8,0 98,2 98,21 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Aakirkeby ( ) ( ) 25

26 Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - (20,0) -30% -15% 0% 15% 30% Olieprisænding brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% Det antages at varmeværket placeres i Aakirkeby, og der modtages varme fra Biokraft. Prisen for varmen fra Biokraft inkl. transport antages at være ens med produktionsprisen for halmbaseret varme produceret i Aakirkeby, derfor er der ikke medtaget omkostninger til transmissionsledning. Det vil også være et alternativ, at sammenkoble Aakirkeby med Lobbæk og Nylars, og udvide værket i Lobbæk i stedet for at placere det i Aakirkeby. Der modtages også varme fra Biokraft i dette alternativ. Økonomisk vil der ikke være den store forskel på disse to alternativer, da udgifterne til større kedelanlæg og transmissionsledninger i det andet alternativ modsvarer besparelse på investering i ny kedel i Lobbæk. Det ses at der er relativ store brugerøkonomiske og Ø-konomiske overskud ved at etablere fjernvarme i Aakirkeby, samtidig er projektet mindre følsomt overfor olieprisændringer og tilslutningsprocenten. Der er relativt store samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med projektet, hvilket skyldes investeringerne. Til gengæld er der en stor CO 2 reduktion ved projektet. Området er vist på vedlagte bilag 7 Nylars værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Nylars 77 1,2 2,9 2,3 2,00 5,20 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Nylars ( ) ( )

27 Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, % -15% 0% 15% 30% brugerøkonomi over 20 år i mio. kr. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 50% 75% 100% Olieprisænding Nylars tilkobles Lobbæk Halmvarmeværk. Projektet vil både kunne etableres hvis det foreliggende projektforslag om udskiftning af kedel i Lobbæk realiseres, eller hvis Lobbæk Halmvarmeværk tilkobles Aakirkeby, og et varmeværk placeres enten i Aakirkeby eller på nuværende placering i Lobbæk. Tiltag angiver, at Lobbæk Halmvarmeværk forsynes fra Biokraft, som ikke kan dække hele varmeforbruget i Nylars, som da skal dækkes af olie Tiltag angiver, at Lobbæk Halmvarmeværk enten fortsat kører på halm og forsyner Lobbæk, Nylars og evt. Aakirkeby, eller Lobbæk og Nylars forsynes fra Aakirkeby Det ses at der er relative store brugerøkonomiske og Ø-konomiske overskud ved at etablere fjernvarme i Nylars, samtidig er projektet mindre følsomt overfor olieprisændringer og tilslutningsprocenten. Der er samfundsøkonomisk overskud forbundet med projektet, hvis Lobbæk Halmvarmeværk fortsat kører på halm, eller varmen kommer fra Aakirkeby Området er vist på vedlagte bilag 8 Vestermarie værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Vestermarie 84 1,3 3,2 2,5 4,00 5,67 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Vestermarie ( ) 27

28 Vestermarie vil kunne forsynes fra Lobbæk, eller fra Aakirkeby over Lobbæk, afhængigt af varmeværkets placering. F ølso mhed -o liepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % -15% 0% 15% 30% brugerøkonomi over 20 år i mio. kr. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 50% 75% 100% Olieprisænding Det vil også være muligt at forsyne byen fra Hasle over Nyker, eller fra RVV, Rønne. Det vil næppe være rentabelt at placere et varmeværk i Vestermarie. Området er vist på vedlagte bilag 9 Hasle værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Hasle ,0 7 30,1 24, ,20 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Hasle ( ) Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - (10,0) -30% -15% 0% 15% 30% Olieprisænding brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% 28

29 Det antages at varmeværket placeres i Hasle. Varmeværket i Hasle skal kunne forsyne Sorthat/Muleby og Nyker via transmissionsledninger. Det antages at der fyres med halm; men træflis vil også være en mulighed økonomisk er der næsten ingen forskel. Halm er billigere end flis; til gengæld er driften af et flisfyr ikke så mandskabskrævende som halmfyring En ny forsyningsvirksomhed er under etablering, for at kunne varetage varmeforsyningen af Hasle Øst i henhold til godkendt projektforslag af marts Denne forsyningsvirksomhed vil kunne pålægges at gennemføre et projekt, der omfatter forsyning af Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker, som nævnt i denne plan. Det ses at der er relativ store brugerøkonomiske og Ø-konomiske overskud ved at etablere fjernvarme i Hasle, samtidig er projektet mindre følsomt overfor olieprisændringer og tilslutningsprocenten. Der er relativt store samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med projektet, hvilket skyldes investeringerne. Til gengæld er der en stor CO 2 reduktion ved projektet. Området er vist på vedlagte bilag 10 Sorthat/Muleby værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Sorthat/Muleby 227 3,4 8,5 6,8 0,0 3,00 15,32 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Sorthat/Muleby ( ) Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, % -15% 0% 15% 30% brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% Olieprisænding 29

30 Sorthat/Muleby vil kunne forsynes fra Hasle. Det vil næppe være rentabelt at placere et varmeværk i Sorthat/Muleby alene. Området er vist på vedlagte bilag 11 Nyker værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Nyker 280 4,2 10,5 8,4 0,0 5,00 18,90 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Nyker ( ) Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - (5,0) (10,0) -30% -15% 0% 15% 30% Olieprisænding brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% Nyker vil kunne forsynes fra Hasle. Det vil en fordel både brugerøkonomisk, samfundsøkonomisk og Ø-konomisk, at forsyne Nyker fra Hasle frem for at placere et varmeværk i Nyker, som skal forsyne byen alene. Området er vist på vedlagte bilag 12 Snogebæk Balka værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Snogebæk - Balka 267 4,0 10,0 8,0 7,50 18,02 30

31 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Snogebæk - Balka ( ) F ølso m hed -o liepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, % -15% 0% 15% 30% brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% Olieprisænding Snogebæk-Balka forsynes fra Nexø Halmvarmeværk, hvilket vil indebære en selskabsøkonomisk fordel for Nexø Halmvarmeværk, samt rimelig brugerøkonomi og ufølsomhed for olieprisændringer samt tilslutningsprocent. Der er et relativt stort Ø-konomisk overskud, og små samfundsøkonomiske omkostninger, ved at etablere fjernvarme her. Endelig vil etablering af fjernvarme i Snogebæk-Balka forbedre muligheden for, at aftage varme fra et biokraftvarmeværk i området, af samme størrelse som Biokraft. Det vil ikke være rentabelt at placere et varmeværk i Snogebæk-Balka og forsyne disse byer alene. Området er vist på vedlagte bilag 13 Østermarie værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Østermarie 262 3,9 2 9,8 7,9 15 0,0 32,69 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Østermarie ( ) 31

32 Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 10,0 8,0 6,0 4,0 2, % -15% 0% 15% 30% brugerøkonomi over 20 år i mio. kr % 75% 100% Olieprisænding Der vil være både brugerøkonomiske og Ø-konomiske fordele at etablere fjernvarme i Østermarie. Der kan med fordel etableres et varmeværk i forbindelse med plejehjemmet i Østermarie, og de 10 boliger der er tilkoblet plejehjemmets forsyning. Værket bør drives i fællesskab med et af de eksisterende halmvarmeværker på øen. Området er vist på vedlagte bilag 14. Østerlars værk investering investering investering tillæg investering investering energidistrikt antal stik ledningsnet i km effekt MW ledningsnet mio kr. stikledning mio kr..varmeværk mio kr. klippeforan. Mio kr. transmisionsled mio kr. total mio kr. Østerlars 146 2,2 1 5,5 4, ,86 energidistrikt tiltag CO2 reduktion olie akkumuleret nuværdi akummuleret nuværdi akkumuleret nuværdi akkumuleret nuværdi tons/år reduktion af brugerbesparelse af selskabsøkonomisk af samfundsøkonomiske af Ø-konomiske i 20 år overskud 20 år omkostninger 20 år omkostninger i 20 år Østerlars Følsomhed -oliepriser Følsomhed som funktion af tilslutningsprocent brugerøkonomi over 20 år i mio kr. 2,0 1,5 1,0 0, % -15% 0% 15% 30% Olieprisænding brugerøkonomi over 20 år i mio. kr. 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 50% 75% 100% Der vil være både brugerøkonomiske og Ø-konomiske fordele at etablere fjernvarme i Østerlars. 32

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Høringsudkast. Varmeplan Bornholm 2012

Høringsudkast. Varmeplan Bornholm 2012 Høringsudkast Varmeplan Bornholm 2012 Teknik & Miljø - september 2012 Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2012 Titel: Varmeplan Bornholm 2012 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Indlæg ved Nordvarmesymposiet 2004 Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Allerførst vil jeg takke for invitationen og denne mulighed for

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Klagen over Sorø Kommunes afgørelse behandles i nærværende sag.

Klagen over Sorø Kommunes afgørelse behandles i nærværende sag. Asa-Lift A/S Laust Sørensen Metalvej 2 4180 Sorø Energiklagenævnets afgørelse af Deres klage over Sorø Kommunes påbud af 1. juli 2002 om at udarbejde et projekt for tilslutning af virksomhedens blokvarmecentral

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a.

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispension fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Bornholms Regionskommune

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

OK Entreprise. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker

OK Entreprise. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker OK Entreprise Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker December 2015 2 af 15 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne.

Referat. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Carsten Scheibye - (næstformand)

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere