KÅS. stier=løjper, byløjper og markløjper, sværhedsgrader. kontekst og aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÅS. stier=løjper, byløjper og markløjper, sværhedsgrader. kontekst og aktiviteter"

Transkript

1 en god omvej

2 note sidehenvisninger til opfyldelse af konkurrencebetingelserne som beskrevet i disposition af aflevering 1. En kort opsummering af projektets udfordringer, vision og proces - se side 2 2. En opsummering af fakta om det udvalgte område og bymæssige sammenhæng - se side 2 og side 5 3. En beskrivelse af projektets idé og arkitektoniske koncept se side 3 og side 5-16 LIMFJORDEN indhold s2 intro aktører, geografi, problematik og tilgang s3 visioner landskabet tilbage til byen, velkommen, bevægelse, dynamik s4 HOVEDGREB stier=løjper, byløjper og markløjper, sværhedsgrader s5 MARKLØJPERne kontekst og aktiviteter s6 MARKLØJPER detaljer og eksempel, driften af markløjperne, vestsalling og æblerne, gyldendal projektet 4. Projektets succeskriterier se side Projektets organisering se side 18 ÅLBÆK s7 BYLØJPEN kontekst og kvaliteter, byens vigtigste funktioner og institutioner, kvaliteter, muligheder og krydsninger, grader af privathed 6. Forankring og implementering se side Økonomi se side Drift se side 18 KÅS s8 BYLØJPEN situationsplan s9 BYLØJPEN livet på stien, aktiviteter og ophold s10 LØJPE SCENARIER oplevelser og motion 9. Tids- og handlingsplan se side 19 LIHME SKIVE s11 - s12 nedslag kirkeområdet s13 nedslag ældreboliger s14 - s15 nedslag skoleområdet - arboreret VENDAL s16 nedslag overgang ved vejene s17 information s18 videre proces succeskriterier, forankring og implementering, formidling og evaluering, finansieringsplan, drift, kontakt og organisation GYLDENDAL s19 budget, Tids- og handlingsplan økonomisk overslag s20 KORT og foto oversigtskort Salling og Lihme Landsbyen Lihme indplacerer sig i det bølgende landskab omgivet af fjord til 3 sider. Mod nordvest ligger Kås, et område med helt unik naturskov. Dette er én blandt mange landskabelige kvaliteter der kan styrke kvaliteten i både daglig- og turistlivet i Lihme området. Særligt hvis adgangen til disse elementer underbygges i form af stier og information i et samspil med oplæg til motion og bevægelse på uformel vis.

3 intro ÅLBÆK STRAND lokalforankring AKTØRER Med En god omvej Velkommen på kanten af Lihme vil borgerne i Lihme, Skive Kommune og Møller & Grønborg i fællesskab vise et projekt, der på nye måder løser en række problematikker og udfordringer for en typisk landsby på såvel det fysisk planmæssige som på det sundhedsmæssige område. Projektets målgruppe er bred, idet udfordringerne berører alle, der bor i eller besøger landsbyen og området Vestsalling. Idéen til projektet er kommet fra borgere i Lihme og udspringer fra et Plan09 projekt. Skive Kommune har initieret og faciliteret, at projektet har kunnet deltage i En god omvej. Møller & Grønborg er projektets rådgivere og har - i et velfungerende samspil med kommune og borgere bevirket, at projektet er blevet udviklet til et konkret skitseforslag til konkurrencen. Projektet tager afsæt i at udvikle mulighederne for kvalitative forbindelser i og omkring Lihme og udefter i landskabet (som også ønsket i Realdanias kommentar til visionsoplægget). På den måde tager projektet både afsæt i den større landskabelige skala såvel som den nære, landsbyskala. Landskabet gøres tilgængeligt for både Lihme boere, Vestsalling landboere såvel som turister og tilbyder i sin nyvundne tilgængelighed på fysisk aktivitet og sociale mødesteder. Formidlingen af projektet varierer derfor også med forskellige skalatrin og med forskellige detaljeringsgrader. Landsbyen Lihme ligger i Vestsallings fjordlandskabet ved Limfjorden i det nord-vestlige Danmark geografi Landsbyen Lihme, der er projektets omdrejningspunkt, er beliggende i den vestlige del af Salling i Skive Kommune, omgivet af Limfjorden fra tre sider. problematik Mange landsbyer er beliggende midt i det åbne landbrugsland. Som regel er der ikke langt til smukke naturområder, kulturlandskaber eller andre rekreative grønne muligheder, men ofte er landsbyerne afskåret fra disse af store, intensivt dyrkede marker, ufremkommelige erhvervsområder eller lukkede parcelhuskvarterer. Det er således svært nogle steder nærmest umuligt at komme fra landsbyen ud til de nærliggende rekreative områder. Landsbyen ligger på en måde isoleret i landskabet, og skellet mellem landsby og landskab er en ubenyttet og ikke brugbar zone. Problematikken berører alle i landsbyen: børn, unge og gamle, fastboende såvel som besøgende. Det hæmmer landsbyens udviklingsmuligheder, måske mere end man umiddelbart tror. Forestillingen om det gode liv på landet tæt på naturen og med sundhedsfremmende aktivitetsmuligheder i grønne omgivelser, viser sig at være en falsk forestilling, idet man ikke kan bevæge sig ud i denne natur. Skive Kommune har i en længere årrække haft fokus på borgerinddragende og borgerdrevne udviklingsprocesser og -planer i landsbyerne i kommunen. Det er karakteristisk, at alle landsbyer og alle landsbygrupper ser ovenstående problematik som en helt central udfordring: Landsbyens styrke er de nærliggende naturog kulturlandskaber. Landsbyens svaghed er dens isolerede beliggenhed i forhold til nævnte styrkeside. Og landsbyens oplagte udviklingsmulighed og store fællesopgave er at sætte landsbyen i direkte, fysisk forbindelse med den natur og det kulturlandskab, den er placeret midt i. tilgang En af de væsentlige grunde til, at Skive Kommune ønskede at deltage i konkurrencen En god omvej, var, at kommunen i konkurrencens formålsbeskrivelser kunne se en direkte kobling til og mulig vej til udvikling af kvalitative løsningsmodeller af den beskrevne generelle problematik i kommunen. Det har derfor også været en hovedtanke i den videre udvikling af projektet, at løsningen på denne problematik skal findes i et generelt hovedgreb og i en proces, der kan eksporteres til andre landsbyer med samme udfordringer. Gennem den videre udvikling af projektet, der i hele forløbet er foregået i en tæt dialog mellem borgere, kommune og rådgivere, er projektets udfordringer blevet gennemanalyseret, og en række interessante, supplerende iagttagelser er taget med som grundlag for de endelige løsninger: I de fleste borgerdrevne landsbyprocesser i Skive Kommune danner der sig en række arbejdende undergrupper. Grupperne arbejder med en bred vifte af projekter afhængig af forskellige faktorer. Det er dog karakteristisk, at der i mange landsbyer danner sig grupper omkring følgende indsatsområder: Stier. Byforskønnelse. Grønne rekreative tiltag (bypark, byskov o.l.) Aktiviteter og arrangementer. Ideen til En god omvej i Skive Kommune og viderebearbejdningen af visionsoplægget har vist sig at give helt nye tilgangsvinkler til disse fire indsatsområder: Stien rundt om byen, der forbinder til stier videre ud i landskabet er central, og fungerer fortsat som et fundament for hele projektet, idet den er en effektiv og KÅS VENDAL GYLDENDAL LIHME MOD SKIVE Solen i Lihme. Stien forbinder landsbyen med det omgivende bynære landskab og videre ud i det store fjordlandskab realiserbar løsning på hovedproblematikken omkring landsbyens isolerede beliggenhed i forhold til de omgivende natur- og landskabskvaliteter. I forbindelse med videreudviklingen af ideen om stien rundt om byen og forbindelserne videre ud i landskabet er der imidlertid også opstået en helt ny bevidsthed hos borgerne og projektdeltagerne omkring, hvordan byen præsenterer sig i forhold til omverdenen. Set i relation til byforskønnelse, bevirker stien, at folk ser og møder byen fra helt nye vinkler. Byen skal derfor præsenteres på nye måder, der samtidig skal fremstå i sammenhæng. Der tilføres - med denne tilgang - byen en helt ny æstetik. På området grønne rekreative tiltag, giver specielt for bindelserne fra den centrale sti ud til grønne områder en ny tilgangsvinkel til de grønne rekreative tiltag. Ønsket om en bypark eller en bynær skov er måske på mange måder opstået, fordi landsbybeboerne ikke har kunnet udnytte, at de i virkeligheden bor midt i det grønne. F.eks. tilfører en bypark en by et grønt element, der kan være yderst relevant midt i en større by. Men med naturen og grønne rekreative muligheder så tæt på, som det er tilfældet i en landsby som Lihme, viser det sig at være sjovere og mere udbytterigt at arbejde med at lette, optimere og forny forbindelserne til de allerede eksisterende og omkringliggende grønne muligheder og bevægelsesaktiviteter. Som en følge af dette ændrede fokus kommer der også en ny bevidsthed om at styrke og fremhæve bygninger, arkitektur og de urbane muligheder, der er til stede i landsbyen. Endelig viser projektet sig på aktivitetsplan at gå i samspil med nogle næsten arketypiske landsbyaktiviteter, der på både humoristisk og realistisk vis er blevet set i et nyt lys i forbindelse med processen omkring En god omvej. I forbindelse med fremtidige byfester og fællesarrangementer vil der være etableret et udendørs fællesrum i byen, der inviterer til fælles bevægelse: det årlige byfestløb rundt om byen (og videre ud), årstidsbestemte optog og aktiviteter rundt om byen m.v. mark-byens kant-himmel mellem ældrebolig og mark - mon her sker noget? gårdsalg i den gamle bydel - total idyl på eget initiativ et listigt kig mod kirken kirkeengen - poetisk og uformel bynært overdrev i dyrkningslandskabet på kanten af Lihme - vestenvind og træer viser markskel bykant og høj himmel brokadekig mellem rønnetræerne de åbne, utilgængelige vidder på kanten af byen Lodsejerkort. Det borgerdrevne initiativ i projektet udmønter sig helt ned i detaljer omkring afklaring af lodsejerforhold. Der er allerede lavet aftaler med lodsejere ifald en ny sti omkring byen etableres. Fra: Dorthe Dalsgård dk] Sendt: 21. september :21 Til: Berit Brunsgaard Emne: VS: En god omvej status LIHME STØTTER OP OM SAMSPILLET MELLEM NATUREN, ERHVERVET, BOSÆTNING OG DE REKREATIVE MULIGHEDER. Lihme var blandt de landsbyer, som Skive kommune udvalgte som deltagere i et Plan 09 projekt, hvor målet var at dokumentere en metode hvor borgere blev inddraget i kommunens planlægning. Med baggrund i borgernes strategi for området arbejder større grupper af borgere videre med fem projektgrupper. Skive kommune bruger erfaringerne fra Lihme som grundlag for præsentation af udviklingsplaner for mindre landsbysamfund. Grupper af borgere mødtes sidste år ca 6 gange i løbet af året i forbindelse med fællesspisning, og temaerne for grupperne har følgende overskrifter: 1. Stier og etablering af landsbynær skov omkring Lihme, og Lihme som en grønnere by. 2. Gyldendal styrkes yderligere som havneområde, bosætningsområde og for turister. 3. Ålbæk Strand, trampestier langs kysten og udvikling af turistinformation i samarbejde med Limfjords Camping. 4. Byfornyelse i Lihme med focus på nye lejligheder til familier som vil flytte fra paracelhuse, og dermed give god plads til børnefamilier. 5. Energiforsyningsmuligheder. Engagementet i grupperne har været helt fantastisk. Projekterne er således med til at give lokalbefolkningen en stolthed over at være med til at udvikle egnen. I forbindelse med, at der blev hejst blå flag i Gyldendal i foråret var der et planværksted, hvor borgere aktivt deltog i planlægningen af området. Ligeledes blev borgere inddraget i et planværksted i forbindelse med byfesten i begyndelse af juni, hvor forslag til stier og byfornyelse var på programmet. Det er denne proces, som er med til at sikre, at planlægningsfasen bliver så åben som muligt. Derudover informeres borgere i Lihme bladet, som udkommer 4 gange årligt i ca 1500 eksemplarer. Dialog og kommunikation er således nøgleordene for denne proces, som borgere i Lihme er en aktiv del af. Cand agro, gdr Dorthe Dalsgaard, Lyngtoften 15 A, 7860 Spøttrup Tovholder i projektarbejdet, medlem af Skive Byråd, fmd for landsbyen Lihme`s støtteforening. 2

4 visioner lokalforankring lokale kræfter og kvaliteter Projektgruppen har opsat fire målsætninger, som tilsammen beskriver visionen for projektet. De fire målsætninger giver en slags arbejdsmodel eller køreplan for udviklingen af stien og stierne ud i landskabet. Modellen har en stor styrke i, at den praktisk taget kan anvendes/overføres på enhver anden landsby med samme problematik som Lihme. Brugen af de 4 temaer har desuden bidraget med en udpræget grad af dobbelt-programmering. Det vil sige at tilgodese flere funktioner på en gang - med særligt fokus på at kombinere muligheder for fysisk udfoldelse med sociale tiltag. Her kan nævnes klatrebede, opholdsbænke nær motionselementer foran ældreboliger. Tilgængeligheden til stisystemerne underbygges af mulighederne for tilgængelig information. De 4 arbejdstemaer: Landskabet tilbage til landsbyen Tilgængelighed til nærområderne. At færdes på kanten af byen - skel opleves som en åbning istedet afgrænsning Byen vendes på vrangen - ud mod landskabet Bevægelse Gang, løb, cykling, leg, snak, kaffedrikning, pjat, klatring. Alt tæller! Afsted! Forskellige ruter, længder, underlag og sværhedsgrader Opfordring og motivation. Fra: Poul Nielsen Sendt: 12. juli :41 Til: Berit Brunsgaard Cc: Dorthe Dalsgård Emne: stiprojekt Kære Berit Jeg hørte lidt om stiprojektet i Lihme til vores byfest, hvor vi også blev opfordret til at komme med input til Møller og Grønborg i form af ord, der kan fortælle om fjordens mange temperamenter. Dorthe bad mig sende det, som jeg kom på til dig. Jeg tænkte på, at der i titlen for projektet kan indgå noget i retning af Udsyn eller Udsyn til fjordens foranderlighed, da der jo er tale om en sti rundt om Lihme, som åbner op til at komme til en række andre destinationer i området ved fjorden. Venlig hilsen Marianne Husted Landskabet tilbage til landsbyen Én af hovedårsagen til at bo på landet er den nære kontakt til de store landskaber. Projektet skal genskabe tilgængeligheden. Oplevelsen af at gå på kanten af landsbyen og på kanten af landskabet er fantastisk. Der venter nye udsigter, nye landskaber og nye møder omkring hvert hjørne. På en måde sker realiseringen af projektet på bekostning af den enkeltes privat-sfære. Men det er så stort et fælles gode for byen, at det må opveje. Det er en beslutning, man må tage i fællesskab i landsbyen. Bevægelse Bevægelsesaspektet har også et stort sikkerhedsaspekt for byen. Cyklende, gående og legende børn på farlige veje er en reel problematik for Lihme, især i sommersæsonen. Med stien tilføres byen en ny sikkerhed, der også vil medføre, at bilen bliver stående mere hjemme og bevægelse fremmes. Også de ældre vil bevæge sig mere, idet der bliver flere nære punkter/mål at bevæge sig efter. Opkoblingerne ud i landskabet vil også medføre mere bevægelse. De gør det nemmere at komme til de steder, hvor man måske før skulle køre 5 km. for at komme til et mountainbiketerræn. Det er vigtigt at alle stier fører et sted hen - noget at komme efter. Og igen - laver et forbindende loop så det gøres attraktivt også at gå en omvej på vejen hjem. Velkommen Stien binder folk tættere sammen. Det lyder som en kliché, men det sker rent faktisk både socialt og fysisk. Der etableres 3 km mødested. Allerede idag er der rundt omkring opsat bænke og havelåger, eller hækken er klippet tilpas lavt - interessen for hinanden er stor. Men det handler også om at invitere nye eller uventede gæster indenfor. At udvide horisonterne. Der findes masser af turister i området idag, som igennem information skal gøres opmærksom på mulighederne. Dynamik Hele byen får et kæmpeløft ved projektet både socialt og by/forskønnelses/strukturmæssigt. Måske kan stien brede sig som en slags kultur i Lihme: landmanden, der bor 500m udenfor byskiltet, etablerer måske på sigt en sti langs sit skel hen til den centrale sti, fordi han har noget han gerne vil sælge eller vise frem.det kan også få indflydelse på valg af afgrøder og behandling af disse. Det handler om ejerskab og udveksling. VELKOMMEN Det sociale aspekt. Stien omkring Lihme som ét langt mødested. Information for at tiltrække, udveksling af information Tilgængelighed Attraktive og sikre overgange ved byens indfaldsveje som kæmpe infopunkter Dynamik Lokal energi som drivkraft Non-bureaukratisk og særdeles hurtig sagsbehandling Ejerskab til alle Fotos fra borgerdreven udvikling af projektet til Lihme Byfest samt arbejdsmøder for En god Omvej Søren er Lihmeborger. Hans hæk ud mod marken er allerede klippet så han har udsyn over landskabet fa baghaven - samtidig indbyder det til en lille snak - hvis altså nogen skulle komme forbi 3

5 hovedgreb indsigt og udsigt registrering på kanten af lihme stier = løjper Markløjper og Byløjpen Konkurrenceforslaget i Lihme handler om stier, helt enkelt og ganske simpelt. Et stort netværk af nye og eksisterende cykelstier, landeveje, markskel, smutveje, omveje, udveje etc. Et stort løjpesystem bestående af markløjperne, som går ud i landskabet og byløjpen, som løber rundt om landsbyen. Med stor variation i sværhedsgrader, fremkommelighed, længder, landskabsoplevelser og muligheder for fællesskab som man kender det fra skiløjperne. MARKLØJPER UD I LANDSKABET Markløjperne består af delvis eksisterende gamle hulveje og delvis nye forbindelser langs eksisterende markskel fra landsbyen ud til områdets væsentlige attraktioner; Ålbæk Strand, Kås Naturområde, Vendal Højene, Gyldendal Havn og videre ind i landet. Alle stierne er forbundet på tværs, så udflugterne og variationsmulighederne er næsten uendelige. BYLØJPEN OMKRING LIHME Byløjpen omkring Lihme er en helt ny stiforbindelse. Idag færdes man på et retvinklet vejnet uden egentlig kontakt ud til landskabet. Den nye byløjpe går hovedsagligt i skellet mellem landsby og landskab og forbinder samtidig byens væsentligste betydende funktioner. Oplevelsen af at gå lige på kanten af landsby og landskab er fantastisk - og atypisk. Der venter nye udsigter, nye landskaber og nye møder omkring hvert hjørne. Billederne i højre side illustrerer oplevelsen på kanten af Lihme Der arbejdes med forskellige sværhedsgrader både i stiens underlag men også i terrænet. Dette giver et varieret løjpekort, men samtidig også muligheder for og en opfordring til alle aldre til bevægelse og det uformelle møde med naboerne på stien. Systemet af løjper og loop tilgodeser tilgængelighed og udfordring til alle aldre og interesser. Stien kendtetegner sig ved at bevæge sig Langs Kanten af Byen, Igennem Bynære Landskaber, Loops rundt om byens særlige funktioner og institutioner og ikke mindst forbinde til markløjperne langs skel - og videre ud i nærområdet og til det store fjordlandskab. Tilgangen til at definere det specifikke forløb af stien tager afsæt i afdækning af kontekstbestemte kvaliteter. Det vil sige betydende funktioner, smukke landskaber, sociale hensyn, oplagte attraktioner, særlige detaljer, hensyn til privatheder, kulturhistorie, mv. Dette for at gøre principperne og indplaceringen af stien vedkommende lokalt samt gøre det muligt at eksportere tilgangen til andre landsbyer med lignende problematikker. Ingen landsby er ens - men en række kontekstuelle overskrifter vil altid være aktuelle. Disse sammenstilles med de 4 Temaer For konsekvent at udvikle og inddrage en række kvaliteter. De strategiske tiltag møder i nedslagene på de følgende sider en videre arkitektonisk bearbejdning der skal bidrage med at projektet tilføres en grundsubstans i sit udtryk og programmering at det også har sin berettigelse og kan videreudvikles mange år frem. MARKLØJPER UD I LANDSKABET KÅS VENDAL GYLDEnDAL BYLØJPEN OMKRING OG IGENNEM LIHME ÅLBÆK STRAND LIHME mod skive LEM 4

6 MARKLØJPERNE kontekst & aktiviteter Markløjperne består af et radial-system af stier som udgår fra landsbyen Lihme til egnens væsentligste og mest betydende attraktorer; Ålbæk, Kås, Vendal og Gyldendal langs med kysten og Nørhede Plantage og videre ind i landet. Samtidig findes et underliggende net af ringe som forbinder på tværs, og sikrer mod dead ends. Ålbæk Strand er karakteristisk med sin lange og brede børnestrand, det fladere bagvedliggende landskab, en stor og velbesøgt campingsplads og det store sommerhusområde nordvestfor. Farvandet udfor Ålbæk bruges aktivt og industrielt til muslingefangst. Kås Hoved er et kæmpestort og fantastisk smukt naturområde som hører til den privatejede Kås Hovedgård. Der findes egekrat i naturtilstand, lave lyngklædte bakker, græshede og gravhøje. Området er fredet med særlige bestemmelser der kun giver offentligheden adgang via den asfalterede vej igennem området og langs med stranden. Hele kystlinine fra Kås Hoved og sydpå til Gyldendal er præget af et meget dramatisk terræn hvor slugter skærer sig ind i de smukke klinter. Vendal Høje består af 6 gravhøje hvorfra der er en enestående udsigt 360 grader rundt. Et mindre sommerhusområde er beliggende her. Området bruges idag rekreativt af paraglidere, mountainbikere mv. Gyldendal Havn er først og fremmest et rekreativt og livligt mødested. For de sejlende på vej rundt i Limfjorden, for områdets mange sommerhusejer på aftenturen, og for helårsbeboelserne i landskabet bagved havnen. De gamle fiskerhuse giver stedet et meget autentisk præg. Solnedgangen er fantastisk. Hele egnen er karakteriseret med sine åbne marker og meget spredt beplantning. Nørre Lem Plantage er områdets store tæt beplantede område, højt beliggende i baglandet. Den eksisterende cykelsti langs med landevejen til Skive rækker indad i landet men også videre ud i verden. Til flere cykelstier, byer og landskaber... Markløjperne bevæger sig langs og på eksisterende skel og forbinder derigennem Vestsalling i ét stort system af tilgængeligt rekreativt landskab på mange niveauer. naturvandring KÅS NATURRUTEN paragliding drageflyvning VENDAL SLUGTERNE sejle bade fange krabber GYLDENDALSRUTEN kajaksejling solbadning muslingejagt ÅLBÆK STRANDRUTEN svampetur picnic NØRHEDE PLANTAGEN kunstgalleri svømmehal museum SKIVE LANDEVEJSRUTEN LIHME LIHME - MARK -LIHME -LOOP LIHME - ÅLBÆK - NØRHEDE - LIHME - LOOP LIHME - VENDAL - KÅS - LIHME -LOOP LIHME - VENDAL -GYLDENDAL -LIHME -LOOP 3715M 2215M 7506M 8405M 7400M 5

7 0 25 meter Skive Kommune påtager sig intet ansvar som følge af fejl og mang Matrikelkortet må kun benyttes til oversigtsf ormål. Grundkort - Copyright KMS, KortCenter.dk, Skive Kommune Luftfotos - Copyright Cowi SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Kirke Allé 1, Ramsing, 7860 Spøttrup Tlf Målforhold: J.Nr. Dato: Init.: scli MARKLØJPERNE lokalforankring detaljer OG EKSEMPEl Markløjperne består består af mere end 18 km eksisterende stier i asfalt, grus og græs og ønsket om 14 km nye trampestier i græs. Stierne er markeret dsikret i landskabet ved at plante æbletræer spredt langs med stien, som vestenvinden med tiden former til en slags landskabsskilte. På særligt landskabeligt udvalgte steder placeres også en række opholds- og bevægelsesmøbler, som den nysgerrige forbipasserende kan opdage, afprøve eller blot til en tiltrængt pause på sin færden. Møblerne er tænkt udført af store stablede træbjælker, som sirligt ordnede bunker af drivtømmer eller brænde fra plantagen. Driften af markløjper I Skive Kommune er der erfaring med at oprette og vedligeholde trampestier i landskabet, idet der i mange af lokalområderne er borgergrupper, der i samarbejde med kommunen har lavet trampestier. Stierne og stisystemene oprettes med accept fra de berørte lodsejere. Skive Kommune bekoster og vedligeholder inventar til stierne og har en fast designkode for markeringspæle, skiltning m.m. Vedligehold af selve trampestierne varetages for en stor del af lokalt nedsatte grupper, der har ansvar for regelmæssig tilsyn og vedligehold (f.eks. slåning af græs, fjernelse af træer på stierne, opfyldning af kort og infofoldere) Hos Skive Kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling er der en fast kontaktperson for stier, som borgerne introduceres til ved projektstart, og som de efterfølgende kan rette henvendelse til. trådt græssti nyplantede æbletræer fortættes ved motions-bænk markløjpen fra Lihme til Gyldendal Fotos fra eksisterende trampestier i området PLAN FOR GYLDENDAL SKITSEFORSLAG JUNI 2010 Generelt er området omkring Lihem præget af en række aktiviteter og tiltag til at forbedre området. Projekterne er alle drevet og udviklet af borgerne på egnen. Gyldendal Havn er et eksempel på et sådan. I Gyldendal er borgere, havnebestyrelse m.fl. gået sammen om at lave et rekreativt miljø omkring og bag den eksisterende lystbådehavn, suppleret med stier i landskabet. Der etableres en lille sø i et grønt, lidt sumpet område, der laves shelterpladser, barbequeplads og en legeplads tilknyttet det maritime miljø. Endelig optimeres forholdene for småsejlerne med opbevaringsplads til kajakker m.m., ligesom informationen om området gives et løft. Arbejdsgruppen har søgt om midler til at realisere dette projekt, således er financieringen derfor næsten på plads. Stranden Stranden ryddes for sten mv og forgrønnes med eksempeltvis marhalm. Vandløbet fritlægges fra vejen og ned til stranden, og den eksisterende handicapbadebro forlænges og udbygges med et plateau for enden. Vandet, der løber fra den nordlige del af området, rørføres et stykke ned mod vejen hvorefter det fritlægges ned mod fjorden. Der etableres en bro eller lignende over vandløbet så trafikken ikke generes. Det grønne område, der ligger lige nord for badestranden, ryddes så det kan benyttes til eksempelvis solbadning, teltplads, parkering mv. Området bliver således multifunktionelt i den forstand, at det kan benyttes til flere forskellige formål alt efter hvad der er behov for. Grønt område til fx solbadning Rørføring af vand fra sø N N Vestsalling og æblerne Der er særlige hensyn, der skal tages ved udvælgelse af grundstammer og frugtsorter, når de skal vokse og udvikle frugtsætning i de kystnære områder i Vestsalling. Projekt Rødding - Æblets by i Salling har i et samarbejde med bl.a. Det Biovidenskabelige Fakultet på KU igangsat et omfattende projekt omkring æblesorter. I forbindelse med projektet oprettes der en gensamling ved Spøttrup Borg i Rødding, få km. fra Lihme, med det formål at forske i og genopdyrke de gamle æblesorter, der kan klare sig i Vestjylland. Kronprins Frederiks Taffelæble (lokalt kaldet Kæresteæblet) er en af de æblesorter med egnsspecifik historie, der figurerer i gensamlingen. Æblet er robust, smukt og velsmagende og egner sig udmærket til landskabsbeplantning. EKSISTERENDE grussti nyplantede æbletræer fortættes ved motions-bænk Vandet fra den nordlige del af området samles i et hævet vandløb, der løber parallelt med grusvejen og omkranser det grønne område, inden det samles i et rør og føres ud i fjorden. Ved at hæve vandløbet vil det blive mere synligt i området, og den rislende lyd fra vandet vil bidrage med en beroligende stemning. Forlængelse af handicap-badebro Frit vandløb Grøn strand m. fx marehalmsknolde Fjerne sten og forgrønne Vendeplads og parkering Uddrag fra arbejdsgruppens skitseforslag for området omkring Gyldendal Havn. EKSISTERENDE asfalt nyplantede æbletræer fortættes ved motions-bænk 6

8 BYLØJPEN kontekst og kvaliteter Landsbyen Lihme er omdrejningspunktet for egnen. Her er skolen, Brugsen, forsamlingshuset, kirken mv. For en lille by som Lihme rummer den mange forskellige funktioner, måske fordi den også er beliggende centralt på Vestsalling, tilgængeligt fra alle retninger. Byen er beliggende lavt i landskabet med tre høje omkring sig. Byen er tydeligt delt i en ældre del omkring kirken hvor gaderne snor sig mere, og en nyere del opstået omkring det vejkrydset. Byens center omkring vejkrydses opfattes tydeligt. Byen har en meget klar orientering med øst-vestgående akse og en nordsydgående. Byens hovedgade mellem den nye og den gamle bydel er præcis og veldefineret af ensartede små røde huse i et tæt byrum, der dog lader ønsket om mere liv tilbage. Mod øst findes et meget tradionelt parcelhuskvarter og mod vest andelsbolig-byen, begge uden egentlig kontakt til landskabet. Langs vejen ud mod Kås (vest) findes nyere bebyggelser som er beliggende højt i terrænet med en smuk udsigt til fjorden. Ældreboligerne ligger idag afsides beliggende ud til markerne, med alt for lidt virak og virvar at følge med i for de gamle. Længe har man ønsket sig en kobling til skole og det liv som findes her, men det synes svært pga den fysiske afstand. Lihme Kirke er en af Danmarks ældste stenkirker, og indgår som en aktiv del af kulturlivet i Lihme med udendørs sommerkoncerter mv. Byens kant og overgangen til landskabet er præcis. Byens største aktiv er beboerne, som er stolte af byen og den fjordnære placering, er engagerede og aktive i byens udvikling. Ikke et ord om udkantsdanmark! På kanten af lihme OVERGANG INFORMATION UDSIGT/OPHOLD AGERLAND HAVELÅGER, BÆNKE KAFFE & KAGE GRAVHØJ UDSIGT/OPHOLD UDSYN Lihmeborgeren søren i snak over hækken arrangement i forsamlingshuset HAVELÅGER, BÆNKE LÆ, OPHOLD, folkesundhedsstation OVERGANG INFORMATION BYMIDTE CYKELCENTRAL INFORSKILT, LINK TIL LIHME PORTAL rønneallé RØNNEALLE, JUNGLESTI ÆG SALG HAVELÅGER, BÆNKE, BÆRSALG udsigt nær skolen UDSYN KLATREBÆNK, UDSIGTSPOST, STÆREKASSER ARBORET, KLATREBEDE, INFO-TAGS TRAFIKSIKKER OVERGANG INFOSKILT, LINK TIL LIHME PORTAL DYREHOLD MOSE HAVELÅGER, BÆNKE, BIRKEPORTAL, LÆ, VANDLØB skolebørn dyrehold BYENS VIGTIGE FUNKTIONER OG INSTITUTIONER Registrering af byens væsentligste funktioner. Beliggenheden har stor indbyrdes afstand. Stien skal forbinde alle funktionerne. KVALITETER, MULIGHEDER OG KRYDSNINGER Registrering af de store udsigter, landskabelige og byrumsmæssige kvaliteter og trafikale krydsninger/udfordringer. Registreringen er brugt ved den endelige fastlæggelse af stien igennnem og udenom byen. AGERLAND GAMLE BYDEL OVERDREV/HUSDYR Baghavelåge og bænk der indbyder til ophold GRØNTSAGSSALG GRADER AF PRIVATHED fjordkig fra gravhøjen gravhøjen de gamle i snak OVERGANG INFORMATION KIRKE BÅL. MØDESTED, FODBOLD, PLUK-SELV BLOMSTER, FRIERI Registrering af byens kant mod landskabet og graden af privathed. Registreringen er brugt ved den endelige fastlæggelse af stien igennnem og udenom byen. KIRKESTIEN overdrevsk kig til kirken kig til kirken kirken frugttræer salg af kartofler ved vejen blomstereng nær kirken 7

9 BYLØJPEN situationsplan Udgangspunktet for at fastlægge Byløjpens tracering har været ønsket om at gå på byens kant og mærke det store landskab som kontrast til parcelhushavernes lille skala, de vide udsigter. Byens østlige og vestlige kant forbindes på tværs af den gamle landsby, ligesom der også skabes forbindelser til byens center ved Brugsen og forsamlingshuset. Der er taget hensyn til strækninger med stort ønske om privathed. Belægningen på byløjpen består af flere forskellige materialer; - slåede græsstier særligt hvor terrænet er stejlt og der ønskes et mere landskabeligt udtryk, eller hvor udtrykket ønskes nedtonet og tilpasset for at tilgodese de mere private boliger ud mod løjpen. - grus eller stenmelsstier som giver en fast belægning, som samtidig er landskabelig og meget taktil med sin knitrende overflade. Grusstierne giver særligt de ældre og gangbesværede mulighed for lidt længere afstikkere og kobler byens funktioner sammen med fast belægning. - teglklinker omkring kirken og ved ældrecentret. Teglklinkerne repræsenterer en særlig fortælling for disse steder, og er i farver og forbandt tilpasset det enkelte sted. - eksisterende asfaltstier og veje indgår også som del af den samlede byløjpe Fra: Dorthe Dalsgård Sendt: 15. oktober :22 Til: Berit Brunsgaard Emne: SV: kunstnernavne og oplysninger Hej Berit! lokalforankring Jeg har haft kontakt til kunstnerne Poul E Nielsen mobil Og Karin Henriksen mobil De vil meget gerne deltage som beskrevet. Med venlig hilsen Dorthe De mange belægningstyper kræver et sammenbindende element og en markør, som leder videre og tydeligt fortæller, at man befinder sig på stien. Mindre betoncirkler lægges ned i de forskellige materialer med varierende afstand lfra 2,5 til mere end 10 meter. Betonen som materiale er valgt pga de store muligheder for at præge materialet, og videregive fortællinger. Til eksempel kan nævnes at nedstøbe knuste muslinger fra Ålbæk, anvende forskalling med struktur, nedstøbe informationer om retninger eller mønstre, håndaftryk fra børnene omkring skolen som en slags Hollywood Boulevard. Muligheder er nærmest uendelige. Eksemplerne på varieret og poetisk bearbejdning af beton er udført af arkitekt Line Kramhøft og brugt som inspiration til lihmeborgerne på arbejdsmøde 8

10 BYLØJPEN livet på stien - aktiviteter og ophold Byløjpen rundt om Lihme skaber en mangfoldighed af muligheder og aktiviteter som lokker til bevægelse, motion og samvær. Omkring ældreboligerne, ved skolen og ved kirken etableres særlige steder, med aktiviteter, programmer og opholdsmuligheder. Overgangene hvor byløjpen krydser landevejene og hvor de forbinder til markløjperne gives også en særlig behandling for at tilgodese trafiksikkerhed, information og udveksling. Der vil være mulighed for at låne skridttællere i Brugsen, så man kan konkurrere mod selv eller sine venner om nye tider og forbedringer. Grønne Lihme-cykler kan frit lånes ved Gyldendal Havn, ved campingpladsen i Ålbæk og Brugsen i Lihme - alle har mulighed for at få del af aktiviteterne. Forskellige sidde- og bevægelsesmøbler opsættes langs stien for at skabe rum til ophold og socialt samvær. Ved skolen opsættes en klatrebænk som børnene kan udforske og opnå en god udsigt til fjordlandskabet fra toppen. Den tradionelle og nærmest klassiske støbejernsbænk opsættes nær kirken, forsamlingshuset og ældreboligerne. Ved overgangene opsættes motions- og opholdsmøbler, sammensat af simple træbjælker. Alle møblerne markeres med en gul farve, for at skabe en sammenhæng mellem stiernes elementer. Stien skaber også mulighed og rum for mange typer arrangementer, som medfører socialt samvær og bevægelse for byens borgere. Det kan være feks. høstmarked, lysløjpe på 1. søndag i advent, Lihme- løbet, byfesten mv. Kun fantasien sætter her grænsen. 9

11 løjpe scenarier oplevelser og motion De mange nye muligheder for rekreativ udfoldelse er eksemplificeret ved en række løjpe-scenarier. Løjpens længde og kalorieforbrænding er en reel beregning ud fra den foreslåede løjpe. Oplevelser er opdigtede - men alle personer er den ægte vare. Ingen wallpaper mennesker - men rigtige Lihmeborgere der har bidraget med deres fotos. LØBETUR TIL GYLDENDAL HAVN VESTSALLING PÅ MOUNTAINBIKE GÅTUR FRA LIHME TIL ÅLBÆK CAMPING PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER PETER JACOBSEN, 19-ÅRIG MAND 7400 M 12 KM/T 37 MIN 2319 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER NIKOLAJ JACOBSEN, 16-ÅRIG DRENG M 22 KM/T 43 MIN 2510 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER FAMILIE, EN FORÆLDRE MED TO BØRN 5087 M 6 KM/T 18 MIN IALT 1165 KJ OPLEVELSER OPLEVELSER MØDTE JENS SOM FISKEDE OG NABOENS ÆLDSTE SOM OGSÅ MOUNTAINBIKER. MÅSKE MAN SKULLE PRØVE AT KITESURFE OPLEVELSER HELE FAMILIEN KØRTE TIL LIHME OG KØBTE IND I BRUGSEN, BØRNENE GIK HJEM LANGS ÅLBÆK MED MOR. KLATREVÆG- GEN VED SKOLEN VAR SJOV, FANDT ÆBLER I ARBORETET OG SPISTE DEM PÅ KLATREBÆNKEN, DER DUFTEDE KRAFTIGT OG TØRT AF HØSTET KORN - SÅDAN DUFTER DER ALDRIG I SLAGELSE - I AFTEN PRØVER VI NOK LÅNECYKLERNE NÅR BLÅMUSLING- ERNE ER SPIST MORGENTUR RUNDT OM LIHME FORSAMLINGSHUSGÆST SOLNEDGANGSTUR PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER ANNE SOLGÅRD, 35-ÅRIG KVINDE 2779 M 13 KM/T 13 MIN 702 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER KARSTEN WAGNER, XX-ÅRIG MAND 1545 M 4 KM/T 23 MIN 174 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER ANNA MOGENSEN, XX-KVINDE 650 M 2 KM/T 19 MIN 38 KJ OPLEVELSER MØDTE KNUD SOM ALTID LØBER MOD URET SÅ SOLOPGANGEN - FJORDEN LIGNEDE BLØD VELOUR KULDEN ER BEGYNDT AT BIDE I NÆSEN - SIDSTE DAG MED SHORTS? OPLEVELSER MELLEM STEG OG IS GIK RYGERNE OG DE FRISKE EN TUR PÅ STIEN. MØDTE KIS SOM SKULLE TIL AT ORDNE DE 50 MTR STI SOM GYMNASTIKFORENINGENS HAR ADOPTERET. DER ER IKKE MANGE BÆR IÅR - ALLIGEVEL DUFTER DER AF BROMBÆR OPLEVELSER GIK EN OMVEJ FORBI UDSIGTEN VED GRAVHØJEN. DEN SKARPE LUGT AF RAPS BLANDER SIG MED DUFTEN AF FJORD. MØDTE ARNE, DET VAR FØRSTE GANG HAN SELV KUNNE KOMME DERUD. AFTALTE AT SE SOLNEDGANG IGEN IMORGEN. 10

12 nedslag kirkeområdet agerbrug / overdrevs karakter Landskabet tilbage til landsbyen Kirken har med byens udvikling gennem tiden fået en udkantsplacering. Med byløjpen trækkes dens funktion tilbage til byen. Det grønne område bag kirken gøres tilgængeligt og indbyder til både ophold og aktivitet. enkelte betoncirkler Bevægelse Bag kirken bruges det åbne, grønne område til uformel leg og bevægelse. Boldspil, klatring i træerne eller leg ved den hemmelige sø der gemmer sig bag træerne, er blot nogle af mulighederne, som dette rum tilbyder. En god omvej for de ældre vil være en gåtur langs byløjpen omkring kirken, for at plukke blomster til gravstederne eller en af forårets konfirmationer. Velkommen Kirken er i forvejen et mødested, og dette underbygges yderligere med den nærliggende byløjpe, der fungerer som et udendørs opholds- og mødested. Et mødested både for gamle og unge med attraktorer som Pluk-selv Blomster, bålplads og traditionelle støbejernsbænke, hvorfra det bynære landskab kan nydes. bænk eksisterende skov skifte i forbandt eksisterende skråning betoncirkler bålplads tegl - særligt forbandt malus sylvestris malus gorgeus malus makamik malus gorgeus frier-lunden bænk, plantefelter og paradisæbletræer malus baccatta malus sylvestris malus baccatta sø Dynamik Det kulturhistoriske iscenesættes igennem nutidige aktiviteter. Løse felter med engblomster plantes, mens den efterfølgende pleje deraf er borgerdrevet. Nær kirken vil der være sig infotags, der henviser til information om kirkens kulturhistorie. lihme kirke eksisterende trærkker bænk kirke-engen malus makamik pluk-selv radialer med diskrete plantefelter, uden kant med engblanding, kornblomster, valmuer, mv eksisterende skov kirkegård agerbrug Situationsplan for området omkring kirken 11

13 nedslag kirkeområdet DETALJER På byløjpen nær kirken lægges hårdbrændte tegl med felter i særlige forbandter som reference til kirkens tidlige eksperimenter med kvadre. Teglene skal variere diskret i sin farveholdning - og gør samtidig området let tilgængeligt. græs skråning mod kirke bænk eng tegl i forbandt med løs kant pluk-selv felt med engblomster Betoncirklerne nær kirken støbes med ornamenteret overflade der ligeledes refererer til kirken. Dette kunne f.eks være dele af mønstret i døbefonden, som også er kendt fra den danske 500 kroneseddel fra Der etableres en bålplads, hvor der stemningsmæssigt lægges op til spøgelsesfortællinger. Flere støbejernsbænke opstilles. To i direkte forbindelse med byløjpen og en enkelt i udkanten af engen ved Frierlunden. Støbejernsbænken er i sit udtryk klassisk, hvilket gør den passende som inventar nær kirken samt er behagelig i brug. Med sin gule farve skaber den en sammenhæng med byløjpens øvrige elementer. Simple blomsterfelter med engblanding og en variation af sorter af paradisæbletræer giver karakter til Frierlunden. Planudsnit af teglstensbelægningen omkring kirken. Omkring de gule bænke skifter forbandtet. Omkring betoncirklerne viger teglstene. Kanten er skarp mod kirken og løsner op mod naturen tegl, felt med særligt bearbejdet forbandt betoncirkel med ornament Fotocollage for kirkeområdet, med stien omkring kirken, plukselv-blomsterbede i græsset, gule bænke mv DAGPLEJERE PÅ MADPAKKETUR Paradisæbler PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER DAGPLEJERNE SUSSI OG ÅSE 1482 M 12 KM/T 8 MIN IALT 387 KJ Gule støbejernsbænke og tegl Lihme Kirke - tidlige eksperimenter med kvadre. Varierede teglfrobadnter. Lihme Kirke -den bagvedliggende eng har en poetisk karakter OPLEVELSER DET ER HYGGELIGT AT FØLGES, OM LIDT ER VI VÆK FRA BIL- ERNE - SÅ SYNGER VI SÅ DET GJALDER. DER SKAL HUER UNDER CYKELHJELMEN DET ER SJOVT AT LEGE TAG FAT PÅ ENGEN VED KIRKEN - OG INDE I KIRKEN LYDER DET SÅ SJOVT NÅR MAN SNAKKER. Lihme Kirke - kalkmaleri og døbefonden 12

14 nedslag ældreboliger Landskabet tilbage til landsbyen Byens ældreboliger er placeret i en lomme på Lihmes vestlige kant. Idag er området omkring ældreboligerne nærmest en landskabelig ørken uden næroplevelser i form af dufte, læpladser, forskellige rumligheder etc. Bevægelse Der etableres et loop med hård belægning som gør det muligt for de ældre at færdes frit på kanten af landskab og by med både rollator, stok og kørestol. Foran bygningen - mellem mark og græsplæne etableres en folkesundhedsstation med forskellige simple elementer til styrketræning der kan benyttes af både gamle og unge. Aktiviteten giver på flere måder liv til stedet. VELKOMMEN Stien nær ældreboligerne er et opholds- og mødested, der vil være særligt til glæde for de ældre i en kombination af socialt samvær og motion. Der etableres bænke med ryg- og armlæng såvel som sociale motions-redskaber. Der plantes duftende og farverige træer og buske der udover det visuelle kan give lidt læ. hæk mod naboside eng Plan for området ved ældreboligerne Dynamik Borgernes eget initiativ til opsættelse af flere baghavelåger eller lave hække vil kunne medføre flere sociale møder. Udveksling og småsnak i relation til motion vil kunne styrke sammenhængs-kraften blandt borgerne i byen på tværs af alder og livsstil. tegl i forbandt med løs kant betoncirkel EN GOD OMVEJ MED ROLLATOR DETALJER En folkesundhedsstation består af simple motionselementer der kan styrke forskellige dele af kroppen. Disse har et enkelt, diskret udtryk og er lavet af træ for at passe naturligt ind i landskabet. Motionselementerne der implementeres er balancebed, ribbe/ rygstræk, udstræk, siddende hoftevrid, gangbarre og en trappebro dyrket mark Ældreboligerne - princip for betoncirkler i græsset PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER RIGMOR EHLERTSEN, XX-ÅRIG KVINDE 960 M 2 KM/T 29 MIN 52 KJ Stiens belægning vil være tegl der refererer både til lokalområdets historie med teglværk såvel som de omkringliggende bygninger. Teglens struktur og forbandt bidrager med taktillitet og detalje. Detailudsnit for teglstensbelægningen og betoncirklerne Hyggeligt motionselement OPLEVELSER MØDTE KIS OG BLEV INVITERET TIL FORMIDDAGSKAFFE PÅ ONSDAG, MÅ HUSKE TØRKLÆDE IMORGEN OG LIDT BRØD TIL FUGLENE, VIL MÅSKE PRØVE BALANCEBEDET HVIS KIS GIVER EN HÅND Bede omkranset af teglbelægning 13

15 nedslag fjordkig dyrket mark klatrebænk/udkigspost skoleområdet -arboret forlængelse af eksisterende rønne allé og grussti løst forløb afæbletræer i skel Landskabet tilbage til landsbyen Langs kanten af skolens område bevæger stien sig i et varieret forløb der skaber nye rum til leg og læring i form af et arboret. Bevægelse For at aktiveres både fysisk og mentalt udføres arboretet med klatrebede og en klatrebænk der giver mulighed for at løbe, kravle, klatre, udforske og balancere. Børnenes leg på stien vil også kunne trække de ældre til - som måske forlænger deres gåtur for at se børnene lege og selv opleve arboretet. I den eksisterende, men tilgroede, seljerønne allé etableres fysiske udfordringer langs stien, en junglesti. Skolebørnene kan ligeledes benytte stien, som en sikker vej til og fra skole. lihme skole tennisbaner arboret eng Velkommen Arboretet indgår som en integreret del af stien. Arboretet er offentligt tilgængeligt og består af en lang række beplantningstyper, som skaber et varieret og smukt grønt forløb der er lærerigt at udforske. Stien omkring skolen er hovedsageligt rettet mod børn og unge, men giver mulighed for ophold af mennesker i alle aldre. Ved det nordøstlige hjørne fås et smukt fjordkig. Her kan man sidde på klatrebænken, højt hævet over marken og nyde udsigten mod fjorden. bede Dynamik Stien skaber en variation af rum og oplevelser året igennem og kan bruges til arrangementer, såsom høstfest, Lucia optog eller påskeægs-jagt. I tilknytning til stien vil Info-tags henvise til information om de forskellige beplantningstyper samt links der giver mulighed for upload af billeder til Lihmes website. betoncirkler Referencefoto af opholdsmøblet for enden af arboreret tilslutning eksisterende cykelsti Planudsnit over skoleområdet og arboreret tilslutning amtsvejen Oversigtsplan over skoleområdet og arboreret bolig 14

16 nedslag skoleområdet -arboret CYKELTUR FRA SKOLEN Detaljer Langs kanten af skolen består stien af stenmel der gør forløbet let tilgængeligt for alle. Betoncirklerne bærer præg af skolebørnenes medvirken på støbedagen. Børnenes fod- eller håndaftryk, tegninger og aftryk fra arboretets blade og blomster er mulige ornamenteringer. Arboretet består af forskellige typer træer, buske og blomster, der etableres i lommer langs stien. En del af plantebedene udformes, så de kan bruges til bevægelse og leg. Ved det nordøstlige hjørne opsættes en klatrebænk af træ, der kan bruges til leg og iscenesætte udsigten. PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER OPLEVELSER ANDREAS SVENNINGSEN, 8-ÅRIG DRENG 950 M 15 KM/T 4 MIN 63 KJ FØLGES MED SIN MOR OG LILLESØSTER IDA MØDTE ET PAR KLASSEKAMMERATER, OVERVEJER AT TAGE EN TUR MERE - MÅSKE SOLVEJ OGSÅ KOMMER DENNE VEJ! UPLOADER FOTO VIA MOBILEN MÅSKE KUNNE MAN HOLDE SIN FØDSELSDAGSSKATTEJAGT I ARBORETET OG JUNGLESTIEN? Langs den nordlige strækning plantes et stykke seljerønneallé, som forlænger den eksisterende allé, der idag befinder sig skjult i buskadset. I arboretet opsættes stærekasser som led i et af borgernes initiativer. betoncirkler stærekasser rønne allé udkigspost fjordkig og agerland klatrebænk klatrebed Delsnit igennem arboreret 15

17 nedslag overgang VED VEJENE Planudsnit af eksempel på overgang Landskabet tilbage til landsbyen Amtsvejen er hovedindfaldsvej fra Skive til Lihme. Denne overgang fra landskab til landsby markeres tydeligt med en sikker og attraktiv overgang hvor stien krydser. bolig Bevægelse Stiens krydsning vil være på de bløde trafikanters præmisser, og skal medvirke til at sænke farten på bilisterne. Stien tilfører byen en ny sikkerhed, og vil fremme cyklister og gående, der har mulighed for at bevæge sig sikkert gennem byen som bindes bedre sammen. Velkommen Overgangen vil fungere som et attraktivt møde med Lihme, hvor det er muligt at få information omkring byen og dets nærområde, eller blot parkere cyklen og gå direkte på opdagelse på stien. Lån af Lihme-cykler vil også være en mulighed. Dynamik På overgangene vil infostandere informere om byløjpen, markløjperne ud i landskabet - samt borgeres intivitiver i form af arrangementer, garage-salg, mv. DETALJER Hele overgangen, herunder også fortov, markeres af et stort felt af kostet beton. I samme figur etableres fartdæmpning og let hævede betoncirkler fungerer som rumlefelt. Betoncirklerne ved overgangen vil i overfladen formes med symboler for gående og cyklister for at understrege vigtigheden af bevægelse, samt sikkerheden ved overgangen. På fortovet opsættes cykelparkering, informationsstandere, samt plantes enkelte æbletræer. Foto af overgang ved Amtsvejen til Skive 16

18 KÅS NATURRUTEN UDSIGT/OPHOLD VENDAL SLUGTERNE ÅLBÆK STRANDRUTEN UDSIGTPOST/FUGLETÅRN/STIGE BRUGSEN ÆLDREBOLIGER UDSIGT/OPHOLD GRAVHØJ GRYDEN/LÆ/OPHOLD/MØDE/GYNGESTOLE/ GYNGEBÆNKE/BALANCE/TRÆNINGSPAVILION /FOLKESUNDHEDSSTATION (TRESS) GYLDENDALSRUTEN RØNNEALLE KLATRETORVE/JUNGLESTI SKOLE AKTIVITETSPRÆGET UDSIGTSPOST KLATREPÆL TRAMPOLIN 100 M ARBORET 100 M LØBEBANE ARBORET/OVERDREV/HUSDYR BÅL/MØDESTED/HÆNGE KIRKE UD/FODBOLD/UDE-BORDTENNIS KIRKESTIEN NØRHEDE PLANTAGEN BIRKEPORTAL/LÆ/DYR/ VAND/OPHOLD SKIVE LANDEVEJSRUTEN information lokalforankring Hele løjpe-nettet er tænkt for brugere i alle aldre, beboere fra Lihme og de omliggende områder men også de mange turister som hvert år besøger egnen. Det er derfor altafgørende vigtigt at projektet understøttes og forklares med et informations-system. På udvalgte steder på løjperne og ved overgangene på indfaldsvejene til Lihme opsættes info-standere. Infostanderne har flere steder en direkte læsbar information, men vil også mange steder gøre brug af en ny digital,men meget simpel- informationsteknik info-tags. Info-tags såsom QR-koder og Microsoft tags fungerer således, at når et gratis program er installeret på en mobiltelefon med internetadgang, kan kameraet i mobilen på få sekunder læse et info-tag og skabe forbindelse til f.eks. et website. I Lihme vil info-tagsene henvise til forskellige steder på Lihmes egen website. Startside > Lihme i bevægelse LIHME I BEVÆGELSE Udnyt bevægelsesmulighederne i Lihme! Stien omkring Lihme er en god omvej der lægger op til motion og bevægelse. Kortet nedenunder giver et overblik over aktiviteterne i Lihme. Du kan også bevæge dig længere væk, ud i landskabet omkring Lihme og opleve endnu mere. Læs mere her MOTIONSRESULTATER I LIHME Jens Grønbjerg, m, Gåtur, 865Kj - Mødte Karl som fiskede. Jan Holst, m, Løb, 5096 Kj - Så en flot Citroën DS 19 - formentlig fra 1960erne. print MOTIONSRESULTATER Navn Minna Lange Alder 45 År Motionsnyheder - tjek om du selv eller din kammerat har ugens bedste tid Mail fra repræsentant for Stigruppen Lihme 18.sept.2010: Hej Super tilbagemelding fra Ålbæk Camping. Årligt har de mellem overnatninger. I år har de i månederne juni - juli og august haft ca overnatninger, svarende til ca 300 personer om dagen. Endvidere oplyser de, at mange campister efterspørger vandre og/eller cykelstier rundt i landskabet. mvh Karsten Wagner Informationen vil blandt andet være om Lihme by, dets arrangementer og byløjpens muligheder. Derudover vil det også være muligt at finde information om markløjperne, deres destinationer og aktiviteter i området. Den eksisterende webportal for Lihme, kan simpelt udvides til også at indeholde upload af motionsresultater, fotos fra stiforløbene og sti-arrangementer. Det dynamiske i dette tiltag kan underbygges i form af af events og konkurrencer. Det kunne være månedens løber, længste rollatortur, flotteste efterårsbillede, sjoveste arboret foto, bedste tur-beskrivelse, etc TILFØJ DINE FOTOS Anne Knudsen, m, Cykling, 902 Kj - Det var en stille morgen. Nød den smukke solopgang ved Gyldendal. Se flere resultater her eller opload dine resultater. Lån en skridttæller i Brugsen, så du kan klargøre hvor langt du har bevæget dig. Eller tæl dig frem hjælp ved hjælp af betonelementerne langs stien. Læs mere her. Ovenover er det muligt at vise dine resultater. Vægt 65 Kg Motionsform Løb Distance 2937 skridt Varighed 28 Min Oplevelser Mødte Anders Karlsen der havde lille Sarah med i barnevognen. Hun er vel nok blevet stor, men yndig det er hun! Dette vil blive vist på siden: Minna Lange, m, løb, 570Kj - Mødte Anders Karlsen som havde lille Sarah med i barnevognen. Hun er vel nok blevet stor, men yndig det er hun! OK, læg dette på siden Forslag fra workshop på byfesten, juni 2010: Blåmuslingstien fra Ålbæk Strand til Spøttrup Borg. Vi arbejder med hjælp fra kommunens tekniske forvaltning på etablering af et stisystem fra Ålbæk Strand langs kysten til Vadum Strand og videre rundt om søen til Spøttrup Borg. Fotos fra eftermiddagsturen er uploaded Bjarkes cykeltur, indlagt Bjarkes cykeltur, indlagt Bjarkes cykeltur, indlagt Dagens motionsresultater lægges ind på hjemmesiden. Vi håber at stigruppen i Lihme kan anlægge en sti fra Lihme til Ålbæk, sådan at vi får en samlet sti fra Lihme til Spøttrup Borg. Vi håber, at I finder ideen med denne sti god, og at I vil lægge den ind i det samlede projekt som én af de stråler der udgår fra Lihme by. Infotags som giver nem adgang til information via mobilen Ruten fra Ålbæk til Spøttrup Borg har kommunen nu indtegnet på geodætiske kort udfra vores forslag, og kommunen beder os nu om at gå videre og undersøge, om vi frit kan føre stien gennem strandområder som godt nok ligger ude i strandbeskyttelsesområdet, men som alligevel er tilskødet en række parceller langs vandet! Dette er vi i færd med at undersøge hos Skov- og Naturstyrelsen. /Jørgen Frydenlund Skridttæller kan lånes i Brugsen. Tjek fin form og dine forbedringer. Alle tricks må bruges for at lokke til motion. 17

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

VEJLES GLOBALE ALMINDING

VEJLES GLOBALE ALMINDING VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Vejles globale alminding KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Udarbejdet af: Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene Landsbyplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund Landsbyplan for Jernved - Jernvedlund FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere