KÅS. stier=løjper, byløjper og markløjper, sværhedsgrader. kontekst og aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÅS. stier=løjper, byløjper og markløjper, sværhedsgrader. kontekst og aktiviteter"

Transkript

1 en god omvej

2 note sidehenvisninger til opfyldelse af konkurrencebetingelserne som beskrevet i disposition af aflevering 1. En kort opsummering af projektets udfordringer, vision og proces - se side 2 2. En opsummering af fakta om det udvalgte område og bymæssige sammenhæng - se side 2 og side 5 3. En beskrivelse af projektets idé og arkitektoniske koncept se side 3 og side 5-16 LIMFJORDEN indhold s2 intro aktører, geografi, problematik og tilgang s3 visioner landskabet tilbage til byen, velkommen, bevægelse, dynamik s4 HOVEDGREB stier=løjper, byløjper og markløjper, sværhedsgrader s5 MARKLØJPERne kontekst og aktiviteter s6 MARKLØJPER detaljer og eksempel, driften af markløjperne, vestsalling og æblerne, gyldendal projektet 4. Projektets succeskriterier se side Projektets organisering se side 18 ÅLBÆK s7 BYLØJPEN kontekst og kvaliteter, byens vigtigste funktioner og institutioner, kvaliteter, muligheder og krydsninger, grader af privathed 6. Forankring og implementering se side Økonomi se side Drift se side 18 KÅS s8 BYLØJPEN situationsplan s9 BYLØJPEN livet på stien, aktiviteter og ophold s10 LØJPE SCENARIER oplevelser og motion 9. Tids- og handlingsplan se side 19 LIHME SKIVE s11 - s12 nedslag kirkeområdet s13 nedslag ældreboliger s14 - s15 nedslag skoleområdet - arboreret VENDAL s16 nedslag overgang ved vejene s17 information s18 videre proces succeskriterier, forankring og implementering, formidling og evaluering, finansieringsplan, drift, kontakt og organisation GYLDENDAL s19 budget, Tids- og handlingsplan økonomisk overslag s20 KORT og foto oversigtskort Salling og Lihme Landsbyen Lihme indplacerer sig i det bølgende landskab omgivet af fjord til 3 sider. Mod nordvest ligger Kås, et område med helt unik naturskov. Dette er én blandt mange landskabelige kvaliteter der kan styrke kvaliteten i både daglig- og turistlivet i Lihme området. Særligt hvis adgangen til disse elementer underbygges i form af stier og information i et samspil med oplæg til motion og bevægelse på uformel vis.

3 intro ÅLBÆK STRAND lokalforankring AKTØRER Med En god omvej Velkommen på kanten af Lihme vil borgerne i Lihme, Skive Kommune og Møller & Grønborg i fællesskab vise et projekt, der på nye måder løser en række problematikker og udfordringer for en typisk landsby på såvel det fysisk planmæssige som på det sundhedsmæssige område. Projektets målgruppe er bred, idet udfordringerne berører alle, der bor i eller besøger landsbyen og området Vestsalling. Idéen til projektet er kommet fra borgere i Lihme og udspringer fra et Plan09 projekt. Skive Kommune har initieret og faciliteret, at projektet har kunnet deltage i En god omvej. Møller & Grønborg er projektets rådgivere og har - i et velfungerende samspil med kommune og borgere bevirket, at projektet er blevet udviklet til et konkret skitseforslag til konkurrencen. Projektet tager afsæt i at udvikle mulighederne for kvalitative forbindelser i og omkring Lihme og udefter i landskabet (som også ønsket i Realdanias kommentar til visionsoplægget). På den måde tager projektet både afsæt i den større landskabelige skala såvel som den nære, landsbyskala. Landskabet gøres tilgængeligt for både Lihme boere, Vestsalling landboere såvel som turister og tilbyder i sin nyvundne tilgængelighed på fysisk aktivitet og sociale mødesteder. Formidlingen af projektet varierer derfor også med forskellige skalatrin og med forskellige detaljeringsgrader. Landsbyen Lihme ligger i Vestsallings fjordlandskabet ved Limfjorden i det nord-vestlige Danmark geografi Landsbyen Lihme, der er projektets omdrejningspunkt, er beliggende i den vestlige del af Salling i Skive Kommune, omgivet af Limfjorden fra tre sider. problematik Mange landsbyer er beliggende midt i det åbne landbrugsland. Som regel er der ikke langt til smukke naturområder, kulturlandskaber eller andre rekreative grønne muligheder, men ofte er landsbyerne afskåret fra disse af store, intensivt dyrkede marker, ufremkommelige erhvervsområder eller lukkede parcelhuskvarterer. Det er således svært nogle steder nærmest umuligt at komme fra landsbyen ud til de nærliggende rekreative områder. Landsbyen ligger på en måde isoleret i landskabet, og skellet mellem landsby og landskab er en ubenyttet og ikke brugbar zone. Problematikken berører alle i landsbyen: børn, unge og gamle, fastboende såvel som besøgende. Det hæmmer landsbyens udviklingsmuligheder, måske mere end man umiddelbart tror. Forestillingen om det gode liv på landet tæt på naturen og med sundhedsfremmende aktivitetsmuligheder i grønne omgivelser, viser sig at være en falsk forestilling, idet man ikke kan bevæge sig ud i denne natur. Skive Kommune har i en længere årrække haft fokus på borgerinddragende og borgerdrevne udviklingsprocesser og -planer i landsbyerne i kommunen. Det er karakteristisk, at alle landsbyer og alle landsbygrupper ser ovenstående problematik som en helt central udfordring: Landsbyens styrke er de nærliggende naturog kulturlandskaber. Landsbyens svaghed er dens isolerede beliggenhed i forhold til nævnte styrkeside. Og landsbyens oplagte udviklingsmulighed og store fællesopgave er at sætte landsbyen i direkte, fysisk forbindelse med den natur og det kulturlandskab, den er placeret midt i. tilgang En af de væsentlige grunde til, at Skive Kommune ønskede at deltage i konkurrencen En god omvej, var, at kommunen i konkurrencens formålsbeskrivelser kunne se en direkte kobling til og mulig vej til udvikling af kvalitative løsningsmodeller af den beskrevne generelle problematik i kommunen. Det har derfor også været en hovedtanke i den videre udvikling af projektet, at løsningen på denne problematik skal findes i et generelt hovedgreb og i en proces, der kan eksporteres til andre landsbyer med samme udfordringer. Gennem den videre udvikling af projektet, der i hele forløbet er foregået i en tæt dialog mellem borgere, kommune og rådgivere, er projektets udfordringer blevet gennemanalyseret, og en række interessante, supplerende iagttagelser er taget med som grundlag for de endelige løsninger: I de fleste borgerdrevne landsbyprocesser i Skive Kommune danner der sig en række arbejdende undergrupper. Grupperne arbejder med en bred vifte af projekter afhængig af forskellige faktorer. Det er dog karakteristisk, at der i mange landsbyer danner sig grupper omkring følgende indsatsområder: Stier. Byforskønnelse. Grønne rekreative tiltag (bypark, byskov o.l.) Aktiviteter og arrangementer. Ideen til En god omvej i Skive Kommune og viderebearbejdningen af visionsoplægget har vist sig at give helt nye tilgangsvinkler til disse fire indsatsområder: Stien rundt om byen, der forbinder til stier videre ud i landskabet er central, og fungerer fortsat som et fundament for hele projektet, idet den er en effektiv og KÅS VENDAL GYLDENDAL LIHME MOD SKIVE Solen i Lihme. Stien forbinder landsbyen med det omgivende bynære landskab og videre ud i det store fjordlandskab realiserbar løsning på hovedproblematikken omkring landsbyens isolerede beliggenhed i forhold til de omgivende natur- og landskabskvaliteter. I forbindelse med videreudviklingen af ideen om stien rundt om byen og forbindelserne videre ud i landskabet er der imidlertid også opstået en helt ny bevidsthed hos borgerne og projektdeltagerne omkring, hvordan byen præsenterer sig i forhold til omverdenen. Set i relation til byforskønnelse, bevirker stien, at folk ser og møder byen fra helt nye vinkler. Byen skal derfor præsenteres på nye måder, der samtidig skal fremstå i sammenhæng. Der tilføres - med denne tilgang - byen en helt ny æstetik. På området grønne rekreative tiltag, giver specielt for bindelserne fra den centrale sti ud til grønne områder en ny tilgangsvinkel til de grønne rekreative tiltag. Ønsket om en bypark eller en bynær skov er måske på mange måder opstået, fordi landsbybeboerne ikke har kunnet udnytte, at de i virkeligheden bor midt i det grønne. F.eks. tilfører en bypark en by et grønt element, der kan være yderst relevant midt i en større by. Men med naturen og grønne rekreative muligheder så tæt på, som det er tilfældet i en landsby som Lihme, viser det sig at være sjovere og mere udbytterigt at arbejde med at lette, optimere og forny forbindelserne til de allerede eksisterende og omkringliggende grønne muligheder og bevægelsesaktiviteter. Som en følge af dette ændrede fokus kommer der også en ny bevidsthed om at styrke og fremhæve bygninger, arkitektur og de urbane muligheder, der er til stede i landsbyen. Endelig viser projektet sig på aktivitetsplan at gå i samspil med nogle næsten arketypiske landsbyaktiviteter, der på både humoristisk og realistisk vis er blevet set i et nyt lys i forbindelse med processen omkring En god omvej. I forbindelse med fremtidige byfester og fællesarrangementer vil der være etableret et udendørs fællesrum i byen, der inviterer til fælles bevægelse: det årlige byfestløb rundt om byen (og videre ud), årstidsbestemte optog og aktiviteter rundt om byen m.v. mark-byens kant-himmel mellem ældrebolig og mark - mon her sker noget? gårdsalg i den gamle bydel - total idyl på eget initiativ et listigt kig mod kirken kirkeengen - poetisk og uformel bynært overdrev i dyrkningslandskabet på kanten af Lihme - vestenvind og træer viser markskel bykant og høj himmel brokadekig mellem rønnetræerne de åbne, utilgængelige vidder på kanten af byen Lodsejerkort. Det borgerdrevne initiativ i projektet udmønter sig helt ned i detaljer omkring afklaring af lodsejerforhold. Der er allerede lavet aftaler med lodsejere ifald en ny sti omkring byen etableres. Fra: Dorthe Dalsgård dk] Sendt: 21. september :21 Til: Berit Brunsgaard Emne: VS: En god omvej status LIHME STØTTER OP OM SAMSPILLET MELLEM NATUREN, ERHVERVET, BOSÆTNING OG DE REKREATIVE MULIGHEDER. Lihme var blandt de landsbyer, som Skive kommune udvalgte som deltagere i et Plan 09 projekt, hvor målet var at dokumentere en metode hvor borgere blev inddraget i kommunens planlægning. Med baggrund i borgernes strategi for området arbejder større grupper af borgere videre med fem projektgrupper. Skive kommune bruger erfaringerne fra Lihme som grundlag for præsentation af udviklingsplaner for mindre landsbysamfund. Grupper af borgere mødtes sidste år ca 6 gange i løbet af året i forbindelse med fællesspisning, og temaerne for grupperne har følgende overskrifter: 1. Stier og etablering af landsbynær skov omkring Lihme, og Lihme som en grønnere by. 2. Gyldendal styrkes yderligere som havneområde, bosætningsområde og for turister. 3. Ålbæk Strand, trampestier langs kysten og udvikling af turistinformation i samarbejde med Limfjords Camping. 4. Byfornyelse i Lihme med focus på nye lejligheder til familier som vil flytte fra paracelhuse, og dermed give god plads til børnefamilier. 5. Energiforsyningsmuligheder. Engagementet i grupperne har været helt fantastisk. Projekterne er således med til at give lokalbefolkningen en stolthed over at være med til at udvikle egnen. I forbindelse med, at der blev hejst blå flag i Gyldendal i foråret var der et planværksted, hvor borgere aktivt deltog i planlægningen af området. Ligeledes blev borgere inddraget i et planværksted i forbindelse med byfesten i begyndelse af juni, hvor forslag til stier og byfornyelse var på programmet. Det er denne proces, som er med til at sikre, at planlægningsfasen bliver så åben som muligt. Derudover informeres borgere i Lihme bladet, som udkommer 4 gange årligt i ca 1500 eksemplarer. Dialog og kommunikation er således nøgleordene for denne proces, som borgere i Lihme er en aktiv del af. Cand agro, gdr Dorthe Dalsgaard, Lyngtoften 15 A, 7860 Spøttrup Tovholder i projektarbejdet, medlem af Skive Byråd, fmd for landsbyen Lihme`s støtteforening. 2

4 visioner lokalforankring lokale kræfter og kvaliteter Projektgruppen har opsat fire målsætninger, som tilsammen beskriver visionen for projektet. De fire målsætninger giver en slags arbejdsmodel eller køreplan for udviklingen af stien og stierne ud i landskabet. Modellen har en stor styrke i, at den praktisk taget kan anvendes/overføres på enhver anden landsby med samme problematik som Lihme. Brugen af de 4 temaer har desuden bidraget med en udpræget grad af dobbelt-programmering. Det vil sige at tilgodese flere funktioner på en gang - med særligt fokus på at kombinere muligheder for fysisk udfoldelse med sociale tiltag. Her kan nævnes klatrebede, opholdsbænke nær motionselementer foran ældreboliger. Tilgængeligheden til stisystemerne underbygges af mulighederne for tilgængelig information. De 4 arbejdstemaer: Landskabet tilbage til landsbyen Tilgængelighed til nærområderne. At færdes på kanten af byen - skel opleves som en åbning istedet afgrænsning Byen vendes på vrangen - ud mod landskabet Bevægelse Gang, løb, cykling, leg, snak, kaffedrikning, pjat, klatring. Alt tæller! Afsted! Forskellige ruter, længder, underlag og sværhedsgrader Opfordring og motivation. Fra: Poul Nielsen Sendt: 12. juli :41 Til: Berit Brunsgaard Cc: Dorthe Dalsgård Emne: stiprojekt Kære Berit Jeg hørte lidt om stiprojektet i Lihme til vores byfest, hvor vi også blev opfordret til at komme med input til Møller og Grønborg i form af ord, der kan fortælle om fjordens mange temperamenter. Dorthe bad mig sende det, som jeg kom på til dig. Jeg tænkte på, at der i titlen for projektet kan indgå noget i retning af Udsyn eller Udsyn til fjordens foranderlighed, da der jo er tale om en sti rundt om Lihme, som åbner op til at komme til en række andre destinationer i området ved fjorden. Venlig hilsen Marianne Husted Landskabet tilbage til landsbyen Én af hovedårsagen til at bo på landet er den nære kontakt til de store landskaber. Projektet skal genskabe tilgængeligheden. Oplevelsen af at gå på kanten af landsbyen og på kanten af landskabet er fantastisk. Der venter nye udsigter, nye landskaber og nye møder omkring hvert hjørne. På en måde sker realiseringen af projektet på bekostning af den enkeltes privat-sfære. Men det er så stort et fælles gode for byen, at det må opveje. Det er en beslutning, man må tage i fællesskab i landsbyen. Bevægelse Bevægelsesaspektet har også et stort sikkerhedsaspekt for byen. Cyklende, gående og legende børn på farlige veje er en reel problematik for Lihme, især i sommersæsonen. Med stien tilføres byen en ny sikkerhed, der også vil medføre, at bilen bliver stående mere hjemme og bevægelse fremmes. Også de ældre vil bevæge sig mere, idet der bliver flere nære punkter/mål at bevæge sig efter. Opkoblingerne ud i landskabet vil også medføre mere bevægelse. De gør det nemmere at komme til de steder, hvor man måske før skulle køre 5 km. for at komme til et mountainbiketerræn. Det er vigtigt at alle stier fører et sted hen - noget at komme efter. Og igen - laver et forbindende loop så det gøres attraktivt også at gå en omvej på vejen hjem. Velkommen Stien binder folk tættere sammen. Det lyder som en kliché, men det sker rent faktisk både socialt og fysisk. Der etableres 3 km mødested. Allerede idag er der rundt omkring opsat bænke og havelåger, eller hækken er klippet tilpas lavt - interessen for hinanden er stor. Men det handler også om at invitere nye eller uventede gæster indenfor. At udvide horisonterne. Der findes masser af turister i området idag, som igennem information skal gøres opmærksom på mulighederne. Dynamik Hele byen får et kæmpeløft ved projektet både socialt og by/forskønnelses/strukturmæssigt. Måske kan stien brede sig som en slags kultur i Lihme: landmanden, der bor 500m udenfor byskiltet, etablerer måske på sigt en sti langs sit skel hen til den centrale sti, fordi han har noget han gerne vil sælge eller vise frem.det kan også få indflydelse på valg af afgrøder og behandling af disse. Det handler om ejerskab og udveksling. VELKOMMEN Det sociale aspekt. Stien omkring Lihme som ét langt mødested. Information for at tiltrække, udveksling af information Tilgængelighed Attraktive og sikre overgange ved byens indfaldsveje som kæmpe infopunkter Dynamik Lokal energi som drivkraft Non-bureaukratisk og særdeles hurtig sagsbehandling Ejerskab til alle Fotos fra borgerdreven udvikling af projektet til Lihme Byfest samt arbejdsmøder for En god Omvej Søren er Lihmeborger. Hans hæk ud mod marken er allerede klippet så han har udsyn over landskabet fa baghaven - samtidig indbyder det til en lille snak - hvis altså nogen skulle komme forbi 3

5 hovedgreb indsigt og udsigt registrering på kanten af lihme stier = løjper Markløjper og Byløjpen Konkurrenceforslaget i Lihme handler om stier, helt enkelt og ganske simpelt. Et stort netværk af nye og eksisterende cykelstier, landeveje, markskel, smutveje, omveje, udveje etc. Et stort løjpesystem bestående af markløjperne, som går ud i landskabet og byløjpen, som løber rundt om landsbyen. Med stor variation i sværhedsgrader, fremkommelighed, længder, landskabsoplevelser og muligheder for fællesskab som man kender det fra skiløjperne. MARKLØJPER UD I LANDSKABET Markløjperne består af delvis eksisterende gamle hulveje og delvis nye forbindelser langs eksisterende markskel fra landsbyen ud til områdets væsentlige attraktioner; Ålbæk Strand, Kås Naturområde, Vendal Højene, Gyldendal Havn og videre ind i landet. Alle stierne er forbundet på tværs, så udflugterne og variationsmulighederne er næsten uendelige. BYLØJPEN OMKRING LIHME Byløjpen omkring Lihme er en helt ny stiforbindelse. Idag færdes man på et retvinklet vejnet uden egentlig kontakt ud til landskabet. Den nye byløjpe går hovedsagligt i skellet mellem landsby og landskab og forbinder samtidig byens væsentligste betydende funktioner. Oplevelsen af at gå lige på kanten af landsby og landskab er fantastisk - og atypisk. Der venter nye udsigter, nye landskaber og nye møder omkring hvert hjørne. Billederne i højre side illustrerer oplevelsen på kanten af Lihme Der arbejdes med forskellige sværhedsgrader både i stiens underlag men også i terrænet. Dette giver et varieret løjpekort, men samtidig også muligheder for og en opfordring til alle aldre til bevægelse og det uformelle møde med naboerne på stien. Systemet af løjper og loop tilgodeser tilgængelighed og udfordring til alle aldre og interesser. Stien kendtetegner sig ved at bevæge sig Langs Kanten af Byen, Igennem Bynære Landskaber, Loops rundt om byens særlige funktioner og institutioner og ikke mindst forbinde til markløjperne langs skel - og videre ud i nærområdet og til det store fjordlandskab. Tilgangen til at definere det specifikke forløb af stien tager afsæt i afdækning af kontekstbestemte kvaliteter. Det vil sige betydende funktioner, smukke landskaber, sociale hensyn, oplagte attraktioner, særlige detaljer, hensyn til privatheder, kulturhistorie, mv. Dette for at gøre principperne og indplaceringen af stien vedkommende lokalt samt gøre det muligt at eksportere tilgangen til andre landsbyer med lignende problematikker. Ingen landsby er ens - men en række kontekstuelle overskrifter vil altid være aktuelle. Disse sammenstilles med de 4 Temaer For konsekvent at udvikle og inddrage en række kvaliteter. De strategiske tiltag møder i nedslagene på de følgende sider en videre arkitektonisk bearbejdning der skal bidrage med at projektet tilføres en grundsubstans i sit udtryk og programmering at det også har sin berettigelse og kan videreudvikles mange år frem. MARKLØJPER UD I LANDSKABET KÅS VENDAL GYLDEnDAL BYLØJPEN OMKRING OG IGENNEM LIHME ÅLBÆK STRAND LIHME mod skive LEM 4

6 MARKLØJPERNE kontekst & aktiviteter Markløjperne består af et radial-system af stier som udgår fra landsbyen Lihme til egnens væsentligste og mest betydende attraktorer; Ålbæk, Kås, Vendal og Gyldendal langs med kysten og Nørhede Plantage og videre ind i landet. Samtidig findes et underliggende net af ringe som forbinder på tværs, og sikrer mod dead ends. Ålbæk Strand er karakteristisk med sin lange og brede børnestrand, det fladere bagvedliggende landskab, en stor og velbesøgt campingsplads og det store sommerhusområde nordvestfor. Farvandet udfor Ålbæk bruges aktivt og industrielt til muslingefangst. Kås Hoved er et kæmpestort og fantastisk smukt naturområde som hører til den privatejede Kås Hovedgård. Der findes egekrat i naturtilstand, lave lyngklædte bakker, græshede og gravhøje. Området er fredet med særlige bestemmelser der kun giver offentligheden adgang via den asfalterede vej igennem området og langs med stranden. Hele kystlinine fra Kås Hoved og sydpå til Gyldendal er præget af et meget dramatisk terræn hvor slugter skærer sig ind i de smukke klinter. Vendal Høje består af 6 gravhøje hvorfra der er en enestående udsigt 360 grader rundt. Et mindre sommerhusområde er beliggende her. Området bruges idag rekreativt af paraglidere, mountainbikere mv. Gyldendal Havn er først og fremmest et rekreativt og livligt mødested. For de sejlende på vej rundt i Limfjorden, for områdets mange sommerhusejer på aftenturen, og for helårsbeboelserne i landskabet bagved havnen. De gamle fiskerhuse giver stedet et meget autentisk præg. Solnedgangen er fantastisk. Hele egnen er karakteriseret med sine åbne marker og meget spredt beplantning. Nørre Lem Plantage er områdets store tæt beplantede område, højt beliggende i baglandet. Den eksisterende cykelsti langs med landevejen til Skive rækker indad i landet men også videre ud i verden. Til flere cykelstier, byer og landskaber... Markløjperne bevæger sig langs og på eksisterende skel og forbinder derigennem Vestsalling i ét stort system af tilgængeligt rekreativt landskab på mange niveauer. naturvandring KÅS NATURRUTEN paragliding drageflyvning VENDAL SLUGTERNE sejle bade fange krabber GYLDENDALSRUTEN kajaksejling solbadning muslingejagt ÅLBÆK STRANDRUTEN svampetur picnic NØRHEDE PLANTAGEN kunstgalleri svømmehal museum SKIVE LANDEVEJSRUTEN LIHME LIHME - MARK -LIHME -LOOP LIHME - ÅLBÆK - NØRHEDE - LIHME - LOOP LIHME - VENDAL - KÅS - LIHME -LOOP LIHME - VENDAL -GYLDENDAL -LIHME -LOOP 3715M 2215M 7506M 8405M 7400M 5

7 0 25 meter Skive Kommune påtager sig intet ansvar som følge af fejl og mang Matrikelkortet må kun benyttes til oversigtsf ormål. Grundkort - Copyright KMS, KortCenter.dk, Skive Kommune Luftfotos - Copyright Cowi SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Kirke Allé 1, Ramsing, 7860 Spøttrup Tlf Målforhold: J.Nr. Dato: Init.: scli MARKLØJPERNE lokalforankring detaljer OG EKSEMPEl Markløjperne består består af mere end 18 km eksisterende stier i asfalt, grus og græs og ønsket om 14 km nye trampestier i græs. Stierne er markeret dsikret i landskabet ved at plante æbletræer spredt langs med stien, som vestenvinden med tiden former til en slags landskabsskilte. På særligt landskabeligt udvalgte steder placeres også en række opholds- og bevægelsesmøbler, som den nysgerrige forbipasserende kan opdage, afprøve eller blot til en tiltrængt pause på sin færden. Møblerne er tænkt udført af store stablede træbjælker, som sirligt ordnede bunker af drivtømmer eller brænde fra plantagen. Driften af markløjper I Skive Kommune er der erfaring med at oprette og vedligeholde trampestier i landskabet, idet der i mange af lokalområderne er borgergrupper, der i samarbejde med kommunen har lavet trampestier. Stierne og stisystemene oprettes med accept fra de berørte lodsejere. Skive Kommune bekoster og vedligeholder inventar til stierne og har en fast designkode for markeringspæle, skiltning m.m. Vedligehold af selve trampestierne varetages for en stor del af lokalt nedsatte grupper, der har ansvar for regelmæssig tilsyn og vedligehold (f.eks. slåning af græs, fjernelse af træer på stierne, opfyldning af kort og infofoldere) Hos Skive Kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling er der en fast kontaktperson for stier, som borgerne introduceres til ved projektstart, og som de efterfølgende kan rette henvendelse til. trådt græssti nyplantede æbletræer fortættes ved motions-bænk markløjpen fra Lihme til Gyldendal Fotos fra eksisterende trampestier i området PLAN FOR GYLDENDAL SKITSEFORSLAG JUNI 2010 Generelt er området omkring Lihem præget af en række aktiviteter og tiltag til at forbedre området. Projekterne er alle drevet og udviklet af borgerne på egnen. Gyldendal Havn er et eksempel på et sådan. I Gyldendal er borgere, havnebestyrelse m.fl. gået sammen om at lave et rekreativt miljø omkring og bag den eksisterende lystbådehavn, suppleret med stier i landskabet. Der etableres en lille sø i et grønt, lidt sumpet område, der laves shelterpladser, barbequeplads og en legeplads tilknyttet det maritime miljø. Endelig optimeres forholdene for småsejlerne med opbevaringsplads til kajakker m.m., ligesom informationen om området gives et løft. Arbejdsgruppen har søgt om midler til at realisere dette projekt, således er financieringen derfor næsten på plads. Stranden Stranden ryddes for sten mv og forgrønnes med eksempeltvis marhalm. Vandløbet fritlægges fra vejen og ned til stranden, og den eksisterende handicapbadebro forlænges og udbygges med et plateau for enden. Vandet, der løber fra den nordlige del af området, rørføres et stykke ned mod vejen hvorefter det fritlægges ned mod fjorden. Der etableres en bro eller lignende over vandløbet så trafikken ikke generes. Det grønne område, der ligger lige nord for badestranden, ryddes så det kan benyttes til eksempelvis solbadning, teltplads, parkering mv. Området bliver således multifunktionelt i den forstand, at det kan benyttes til flere forskellige formål alt efter hvad der er behov for. Grønt område til fx solbadning Rørføring af vand fra sø N N Vestsalling og æblerne Der er særlige hensyn, der skal tages ved udvælgelse af grundstammer og frugtsorter, når de skal vokse og udvikle frugtsætning i de kystnære områder i Vestsalling. Projekt Rødding - Æblets by i Salling har i et samarbejde med bl.a. Det Biovidenskabelige Fakultet på KU igangsat et omfattende projekt omkring æblesorter. I forbindelse med projektet oprettes der en gensamling ved Spøttrup Borg i Rødding, få km. fra Lihme, med det formål at forske i og genopdyrke de gamle æblesorter, der kan klare sig i Vestjylland. Kronprins Frederiks Taffelæble (lokalt kaldet Kæresteæblet) er en af de æblesorter med egnsspecifik historie, der figurerer i gensamlingen. Æblet er robust, smukt og velsmagende og egner sig udmærket til landskabsbeplantning. EKSISTERENDE grussti nyplantede æbletræer fortættes ved motions-bænk Vandet fra den nordlige del af området samles i et hævet vandløb, der løber parallelt med grusvejen og omkranser det grønne område, inden det samles i et rør og føres ud i fjorden. Ved at hæve vandløbet vil det blive mere synligt i området, og den rislende lyd fra vandet vil bidrage med en beroligende stemning. Forlængelse af handicap-badebro Frit vandløb Grøn strand m. fx marehalmsknolde Fjerne sten og forgrønne Vendeplads og parkering Uddrag fra arbejdsgruppens skitseforslag for området omkring Gyldendal Havn. EKSISTERENDE asfalt nyplantede æbletræer fortættes ved motions-bænk 6

8 BYLØJPEN kontekst og kvaliteter Landsbyen Lihme er omdrejningspunktet for egnen. Her er skolen, Brugsen, forsamlingshuset, kirken mv. For en lille by som Lihme rummer den mange forskellige funktioner, måske fordi den også er beliggende centralt på Vestsalling, tilgængeligt fra alle retninger. Byen er beliggende lavt i landskabet med tre høje omkring sig. Byen er tydeligt delt i en ældre del omkring kirken hvor gaderne snor sig mere, og en nyere del opstået omkring det vejkrydset. Byens center omkring vejkrydses opfattes tydeligt. Byen har en meget klar orientering med øst-vestgående akse og en nordsydgående. Byens hovedgade mellem den nye og den gamle bydel er præcis og veldefineret af ensartede små røde huse i et tæt byrum, der dog lader ønsket om mere liv tilbage. Mod øst findes et meget tradionelt parcelhuskvarter og mod vest andelsbolig-byen, begge uden egentlig kontakt til landskabet. Langs vejen ud mod Kås (vest) findes nyere bebyggelser som er beliggende højt i terrænet med en smuk udsigt til fjorden. Ældreboligerne ligger idag afsides beliggende ud til markerne, med alt for lidt virak og virvar at følge med i for de gamle. Længe har man ønsket sig en kobling til skole og det liv som findes her, men det synes svært pga den fysiske afstand. Lihme Kirke er en af Danmarks ældste stenkirker, og indgår som en aktiv del af kulturlivet i Lihme med udendørs sommerkoncerter mv. Byens kant og overgangen til landskabet er præcis. Byens største aktiv er beboerne, som er stolte af byen og den fjordnære placering, er engagerede og aktive i byens udvikling. Ikke et ord om udkantsdanmark! På kanten af lihme OVERGANG INFORMATION UDSIGT/OPHOLD AGERLAND HAVELÅGER, BÆNKE KAFFE & KAGE GRAVHØJ UDSIGT/OPHOLD UDSYN Lihmeborgeren søren i snak over hækken arrangement i forsamlingshuset HAVELÅGER, BÆNKE LÆ, OPHOLD, folkesundhedsstation OVERGANG INFORMATION BYMIDTE CYKELCENTRAL INFORSKILT, LINK TIL LIHME PORTAL rønneallé RØNNEALLE, JUNGLESTI ÆG SALG HAVELÅGER, BÆNKE, BÆRSALG udsigt nær skolen UDSYN KLATREBÆNK, UDSIGTSPOST, STÆREKASSER ARBORET, KLATREBEDE, INFO-TAGS TRAFIKSIKKER OVERGANG INFOSKILT, LINK TIL LIHME PORTAL DYREHOLD MOSE HAVELÅGER, BÆNKE, BIRKEPORTAL, LÆ, VANDLØB skolebørn dyrehold BYENS VIGTIGE FUNKTIONER OG INSTITUTIONER Registrering af byens væsentligste funktioner. Beliggenheden har stor indbyrdes afstand. Stien skal forbinde alle funktionerne. KVALITETER, MULIGHEDER OG KRYDSNINGER Registrering af de store udsigter, landskabelige og byrumsmæssige kvaliteter og trafikale krydsninger/udfordringer. Registreringen er brugt ved den endelige fastlæggelse af stien igennnem og udenom byen. AGERLAND GAMLE BYDEL OVERDREV/HUSDYR Baghavelåge og bænk der indbyder til ophold GRØNTSAGSSALG GRADER AF PRIVATHED fjordkig fra gravhøjen gravhøjen de gamle i snak OVERGANG INFORMATION KIRKE BÅL. MØDESTED, FODBOLD, PLUK-SELV BLOMSTER, FRIERI Registrering af byens kant mod landskabet og graden af privathed. Registreringen er brugt ved den endelige fastlæggelse af stien igennnem og udenom byen. KIRKESTIEN overdrevsk kig til kirken kig til kirken kirken frugttræer salg af kartofler ved vejen blomstereng nær kirken 7

9 BYLØJPEN situationsplan Udgangspunktet for at fastlægge Byløjpens tracering har været ønsket om at gå på byens kant og mærke det store landskab som kontrast til parcelhushavernes lille skala, de vide udsigter. Byens østlige og vestlige kant forbindes på tværs af den gamle landsby, ligesom der også skabes forbindelser til byens center ved Brugsen og forsamlingshuset. Der er taget hensyn til strækninger med stort ønske om privathed. Belægningen på byløjpen består af flere forskellige materialer; - slåede græsstier særligt hvor terrænet er stejlt og der ønskes et mere landskabeligt udtryk, eller hvor udtrykket ønskes nedtonet og tilpasset for at tilgodese de mere private boliger ud mod løjpen. - grus eller stenmelsstier som giver en fast belægning, som samtidig er landskabelig og meget taktil med sin knitrende overflade. Grusstierne giver særligt de ældre og gangbesværede mulighed for lidt længere afstikkere og kobler byens funktioner sammen med fast belægning. - teglklinker omkring kirken og ved ældrecentret. Teglklinkerne repræsenterer en særlig fortælling for disse steder, og er i farver og forbandt tilpasset det enkelte sted. - eksisterende asfaltstier og veje indgår også som del af den samlede byløjpe Fra: Dorthe Dalsgård Sendt: 15. oktober :22 Til: Berit Brunsgaard Emne: SV: kunstnernavne og oplysninger Hej Berit! lokalforankring Jeg har haft kontakt til kunstnerne Poul E Nielsen mobil Og Karin Henriksen mobil De vil meget gerne deltage som beskrevet. Med venlig hilsen Dorthe De mange belægningstyper kræver et sammenbindende element og en markør, som leder videre og tydeligt fortæller, at man befinder sig på stien. Mindre betoncirkler lægges ned i de forskellige materialer med varierende afstand lfra 2,5 til mere end 10 meter. Betonen som materiale er valgt pga de store muligheder for at præge materialet, og videregive fortællinger. Til eksempel kan nævnes at nedstøbe knuste muslinger fra Ålbæk, anvende forskalling med struktur, nedstøbe informationer om retninger eller mønstre, håndaftryk fra børnene omkring skolen som en slags Hollywood Boulevard. Muligheder er nærmest uendelige. Eksemplerne på varieret og poetisk bearbejdning af beton er udført af arkitekt Line Kramhøft og brugt som inspiration til lihmeborgerne på arbejdsmøde 8

10 BYLØJPEN livet på stien - aktiviteter og ophold Byløjpen rundt om Lihme skaber en mangfoldighed af muligheder og aktiviteter som lokker til bevægelse, motion og samvær. Omkring ældreboligerne, ved skolen og ved kirken etableres særlige steder, med aktiviteter, programmer og opholdsmuligheder. Overgangene hvor byløjpen krydser landevejene og hvor de forbinder til markløjperne gives også en særlig behandling for at tilgodese trafiksikkerhed, information og udveksling. Der vil være mulighed for at låne skridttællere i Brugsen, så man kan konkurrere mod selv eller sine venner om nye tider og forbedringer. Grønne Lihme-cykler kan frit lånes ved Gyldendal Havn, ved campingpladsen i Ålbæk og Brugsen i Lihme - alle har mulighed for at få del af aktiviteterne. Forskellige sidde- og bevægelsesmøbler opsættes langs stien for at skabe rum til ophold og socialt samvær. Ved skolen opsættes en klatrebænk som børnene kan udforske og opnå en god udsigt til fjordlandskabet fra toppen. Den tradionelle og nærmest klassiske støbejernsbænk opsættes nær kirken, forsamlingshuset og ældreboligerne. Ved overgangene opsættes motions- og opholdsmøbler, sammensat af simple træbjælker. Alle møblerne markeres med en gul farve, for at skabe en sammenhæng mellem stiernes elementer. Stien skaber også mulighed og rum for mange typer arrangementer, som medfører socialt samvær og bevægelse for byens borgere. Det kan være feks. høstmarked, lysløjpe på 1. søndag i advent, Lihme- løbet, byfesten mv. Kun fantasien sætter her grænsen. 9

11 løjpe scenarier oplevelser og motion De mange nye muligheder for rekreativ udfoldelse er eksemplificeret ved en række løjpe-scenarier. Løjpens længde og kalorieforbrænding er en reel beregning ud fra den foreslåede løjpe. Oplevelser er opdigtede - men alle personer er den ægte vare. Ingen wallpaper mennesker - men rigtige Lihmeborgere der har bidraget med deres fotos. LØBETUR TIL GYLDENDAL HAVN VESTSALLING PÅ MOUNTAINBIKE GÅTUR FRA LIHME TIL ÅLBÆK CAMPING PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER PETER JACOBSEN, 19-ÅRIG MAND 7400 M 12 KM/T 37 MIN 2319 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER NIKOLAJ JACOBSEN, 16-ÅRIG DRENG M 22 KM/T 43 MIN 2510 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER FAMILIE, EN FORÆLDRE MED TO BØRN 5087 M 6 KM/T 18 MIN IALT 1165 KJ OPLEVELSER OPLEVELSER MØDTE JENS SOM FISKEDE OG NABOENS ÆLDSTE SOM OGSÅ MOUNTAINBIKER. MÅSKE MAN SKULLE PRØVE AT KITESURFE OPLEVELSER HELE FAMILIEN KØRTE TIL LIHME OG KØBTE IND I BRUGSEN, BØRNENE GIK HJEM LANGS ÅLBÆK MED MOR. KLATREVÆG- GEN VED SKOLEN VAR SJOV, FANDT ÆBLER I ARBORETET OG SPISTE DEM PÅ KLATREBÆNKEN, DER DUFTEDE KRAFTIGT OG TØRT AF HØSTET KORN - SÅDAN DUFTER DER ALDRIG I SLAGELSE - I AFTEN PRØVER VI NOK LÅNECYKLERNE NÅR BLÅMUSLING- ERNE ER SPIST MORGENTUR RUNDT OM LIHME FORSAMLINGSHUSGÆST SOLNEDGANGSTUR PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER ANNE SOLGÅRD, 35-ÅRIG KVINDE 2779 M 13 KM/T 13 MIN 702 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER KARSTEN WAGNER, XX-ÅRIG MAND 1545 M 4 KM/T 23 MIN 174 KJ PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER ANNA MOGENSEN, XX-KVINDE 650 M 2 KM/T 19 MIN 38 KJ OPLEVELSER MØDTE KNUD SOM ALTID LØBER MOD URET SÅ SOLOPGANGEN - FJORDEN LIGNEDE BLØD VELOUR KULDEN ER BEGYNDT AT BIDE I NÆSEN - SIDSTE DAG MED SHORTS? OPLEVELSER MELLEM STEG OG IS GIK RYGERNE OG DE FRISKE EN TUR PÅ STIEN. MØDTE KIS SOM SKULLE TIL AT ORDNE DE 50 MTR STI SOM GYMNASTIKFORENINGENS HAR ADOPTERET. DER ER IKKE MANGE BÆR IÅR - ALLIGEVEL DUFTER DER AF BROMBÆR OPLEVELSER GIK EN OMVEJ FORBI UDSIGTEN VED GRAVHØJEN. DEN SKARPE LUGT AF RAPS BLANDER SIG MED DUFTEN AF FJORD. MØDTE ARNE, DET VAR FØRSTE GANG HAN SELV KUNNE KOMME DERUD. AFTALTE AT SE SOLNEDGANG IGEN IMORGEN. 10

12 nedslag kirkeområdet agerbrug / overdrevs karakter Landskabet tilbage til landsbyen Kirken har med byens udvikling gennem tiden fået en udkantsplacering. Med byløjpen trækkes dens funktion tilbage til byen. Det grønne område bag kirken gøres tilgængeligt og indbyder til både ophold og aktivitet. enkelte betoncirkler Bevægelse Bag kirken bruges det åbne, grønne område til uformel leg og bevægelse. Boldspil, klatring i træerne eller leg ved den hemmelige sø der gemmer sig bag træerne, er blot nogle af mulighederne, som dette rum tilbyder. En god omvej for de ældre vil være en gåtur langs byløjpen omkring kirken, for at plukke blomster til gravstederne eller en af forårets konfirmationer. Velkommen Kirken er i forvejen et mødested, og dette underbygges yderligere med den nærliggende byløjpe, der fungerer som et udendørs opholds- og mødested. Et mødested både for gamle og unge med attraktorer som Pluk-selv Blomster, bålplads og traditionelle støbejernsbænke, hvorfra det bynære landskab kan nydes. bænk eksisterende skov skifte i forbandt eksisterende skråning betoncirkler bålplads tegl - særligt forbandt malus sylvestris malus gorgeus malus makamik malus gorgeus frier-lunden bænk, plantefelter og paradisæbletræer malus baccatta malus sylvestris malus baccatta sø Dynamik Det kulturhistoriske iscenesættes igennem nutidige aktiviteter. Løse felter med engblomster plantes, mens den efterfølgende pleje deraf er borgerdrevet. Nær kirken vil der være sig infotags, der henviser til information om kirkens kulturhistorie. lihme kirke eksisterende trærkker bænk kirke-engen malus makamik pluk-selv radialer med diskrete plantefelter, uden kant med engblanding, kornblomster, valmuer, mv eksisterende skov kirkegård agerbrug Situationsplan for området omkring kirken 11

13 nedslag kirkeområdet DETALJER På byløjpen nær kirken lægges hårdbrændte tegl med felter i særlige forbandter som reference til kirkens tidlige eksperimenter med kvadre. Teglene skal variere diskret i sin farveholdning - og gør samtidig området let tilgængeligt. græs skråning mod kirke bænk eng tegl i forbandt med løs kant pluk-selv felt med engblomster Betoncirklerne nær kirken støbes med ornamenteret overflade der ligeledes refererer til kirken. Dette kunne f.eks være dele af mønstret i døbefonden, som også er kendt fra den danske 500 kroneseddel fra Der etableres en bålplads, hvor der stemningsmæssigt lægges op til spøgelsesfortællinger. Flere støbejernsbænke opstilles. To i direkte forbindelse med byløjpen og en enkelt i udkanten af engen ved Frierlunden. Støbejernsbænken er i sit udtryk klassisk, hvilket gør den passende som inventar nær kirken samt er behagelig i brug. Med sin gule farve skaber den en sammenhæng med byløjpens øvrige elementer. Simple blomsterfelter med engblanding og en variation af sorter af paradisæbletræer giver karakter til Frierlunden. Planudsnit af teglstensbelægningen omkring kirken. Omkring de gule bænke skifter forbandtet. Omkring betoncirklerne viger teglstene. Kanten er skarp mod kirken og løsner op mod naturen tegl, felt med særligt bearbejdet forbandt betoncirkel med ornament Fotocollage for kirkeområdet, med stien omkring kirken, plukselv-blomsterbede i græsset, gule bænke mv DAGPLEJERE PÅ MADPAKKETUR Paradisæbler PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER DAGPLEJERNE SUSSI OG ÅSE 1482 M 12 KM/T 8 MIN IALT 387 KJ Gule støbejernsbænke og tegl Lihme Kirke - tidlige eksperimenter med kvadre. Varierede teglfrobadnter. Lihme Kirke -den bagvedliggende eng har en poetisk karakter OPLEVELSER DET ER HYGGELIGT AT FØLGES, OM LIDT ER VI VÆK FRA BIL- ERNE - SÅ SYNGER VI SÅ DET GJALDER. DER SKAL HUER UNDER CYKELHJELMEN DET ER SJOVT AT LEGE TAG FAT PÅ ENGEN VED KIRKEN - OG INDE I KIRKEN LYDER DET SÅ SJOVT NÅR MAN SNAKKER. Lihme Kirke - kalkmaleri og døbefonden 12

14 nedslag ældreboliger Landskabet tilbage til landsbyen Byens ældreboliger er placeret i en lomme på Lihmes vestlige kant. Idag er området omkring ældreboligerne nærmest en landskabelig ørken uden næroplevelser i form af dufte, læpladser, forskellige rumligheder etc. Bevægelse Der etableres et loop med hård belægning som gør det muligt for de ældre at færdes frit på kanten af landskab og by med både rollator, stok og kørestol. Foran bygningen - mellem mark og græsplæne etableres en folkesundhedsstation med forskellige simple elementer til styrketræning der kan benyttes af både gamle og unge. Aktiviteten giver på flere måder liv til stedet. VELKOMMEN Stien nær ældreboligerne er et opholds- og mødested, der vil være særligt til glæde for de ældre i en kombination af socialt samvær og motion. Der etableres bænke med ryg- og armlæng såvel som sociale motions-redskaber. Der plantes duftende og farverige træer og buske der udover det visuelle kan give lidt læ. hæk mod naboside eng Plan for området ved ældreboligerne Dynamik Borgernes eget initiativ til opsættelse af flere baghavelåger eller lave hække vil kunne medføre flere sociale møder. Udveksling og småsnak i relation til motion vil kunne styrke sammenhængs-kraften blandt borgerne i byen på tværs af alder og livsstil. tegl i forbandt med løs kant betoncirkel EN GOD OMVEJ MED ROLLATOR DETALJER En folkesundhedsstation består af simple motionselementer der kan styrke forskellige dele af kroppen. Disse har et enkelt, diskret udtryk og er lavet af træ for at passe naturligt ind i landskabet. Motionselementerne der implementeres er balancebed, ribbe/ rygstræk, udstræk, siddende hoftevrid, gangbarre og en trappebro dyrket mark Ældreboligerne - princip for betoncirkler i græsset PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER RIGMOR EHLERTSEN, XX-ÅRIG KVINDE 960 M 2 KM/T 29 MIN 52 KJ Stiens belægning vil være tegl der refererer både til lokalområdets historie med teglværk såvel som de omkringliggende bygninger. Teglens struktur og forbandt bidrager med taktillitet og detalje. Detailudsnit for teglstensbelægningen og betoncirklerne Hyggeligt motionselement OPLEVELSER MØDTE KIS OG BLEV INVITERET TIL FORMIDDAGSKAFFE PÅ ONSDAG, MÅ HUSKE TØRKLÆDE IMORGEN OG LIDT BRØD TIL FUGLENE, VIL MÅSKE PRØVE BALANCEBEDET HVIS KIS GIVER EN HÅND Bede omkranset af teglbelægning 13

15 nedslag fjordkig dyrket mark klatrebænk/udkigspost skoleområdet -arboret forlængelse af eksisterende rønne allé og grussti løst forløb afæbletræer i skel Landskabet tilbage til landsbyen Langs kanten af skolens område bevæger stien sig i et varieret forløb der skaber nye rum til leg og læring i form af et arboret. Bevægelse For at aktiveres både fysisk og mentalt udføres arboretet med klatrebede og en klatrebænk der giver mulighed for at løbe, kravle, klatre, udforske og balancere. Børnenes leg på stien vil også kunne trække de ældre til - som måske forlænger deres gåtur for at se børnene lege og selv opleve arboretet. I den eksisterende, men tilgroede, seljerønne allé etableres fysiske udfordringer langs stien, en junglesti. Skolebørnene kan ligeledes benytte stien, som en sikker vej til og fra skole. lihme skole tennisbaner arboret eng Velkommen Arboretet indgår som en integreret del af stien. Arboretet er offentligt tilgængeligt og består af en lang række beplantningstyper, som skaber et varieret og smukt grønt forløb der er lærerigt at udforske. Stien omkring skolen er hovedsageligt rettet mod børn og unge, men giver mulighed for ophold af mennesker i alle aldre. Ved det nordøstlige hjørne fås et smukt fjordkig. Her kan man sidde på klatrebænken, højt hævet over marken og nyde udsigten mod fjorden. bede Dynamik Stien skaber en variation af rum og oplevelser året igennem og kan bruges til arrangementer, såsom høstfest, Lucia optog eller påskeægs-jagt. I tilknytning til stien vil Info-tags henvise til information om de forskellige beplantningstyper samt links der giver mulighed for upload af billeder til Lihmes website. betoncirkler Referencefoto af opholdsmøblet for enden af arboreret tilslutning eksisterende cykelsti Planudsnit over skoleområdet og arboreret tilslutning amtsvejen Oversigtsplan over skoleområdet og arboreret bolig 14

16 nedslag skoleområdet -arboret CYKELTUR FRA SKOLEN Detaljer Langs kanten af skolen består stien af stenmel der gør forløbet let tilgængeligt for alle. Betoncirklerne bærer præg af skolebørnenes medvirken på støbedagen. Børnenes fod- eller håndaftryk, tegninger og aftryk fra arboretets blade og blomster er mulige ornamenteringer. Arboretet består af forskellige typer træer, buske og blomster, der etableres i lommer langs stien. En del af plantebedene udformes, så de kan bruges til bevægelse og leg. Ved det nordøstlige hjørne opsættes en klatrebænk af træ, der kan bruges til leg og iscenesætte udsigten. PERSON DISTANCE HASTIGHED VARIGHED FORBRÆNDT KALORIER OPLEVELSER ANDREAS SVENNINGSEN, 8-ÅRIG DRENG 950 M 15 KM/T 4 MIN 63 KJ FØLGES MED SIN MOR OG LILLESØSTER IDA MØDTE ET PAR KLASSEKAMMERATER, OVERVEJER AT TAGE EN TUR MERE - MÅSKE SOLVEJ OGSÅ KOMMER DENNE VEJ! UPLOADER FOTO VIA MOBILEN MÅSKE KUNNE MAN HOLDE SIN FØDSELSDAGSSKATTEJAGT I ARBORETET OG JUNGLESTIEN? Langs den nordlige strækning plantes et stykke seljerønneallé, som forlænger den eksisterende allé, der idag befinder sig skjult i buskadset. I arboretet opsættes stærekasser som led i et af borgernes initiativer. betoncirkler stærekasser rønne allé udkigspost fjordkig og agerland klatrebænk klatrebed Delsnit igennem arboreret 15

17 nedslag overgang VED VEJENE Planudsnit af eksempel på overgang Landskabet tilbage til landsbyen Amtsvejen er hovedindfaldsvej fra Skive til Lihme. Denne overgang fra landskab til landsby markeres tydeligt med en sikker og attraktiv overgang hvor stien krydser. bolig Bevægelse Stiens krydsning vil være på de bløde trafikanters præmisser, og skal medvirke til at sænke farten på bilisterne. Stien tilfører byen en ny sikkerhed, og vil fremme cyklister og gående, der har mulighed for at bevæge sig sikkert gennem byen som bindes bedre sammen. Velkommen Overgangen vil fungere som et attraktivt møde med Lihme, hvor det er muligt at få information omkring byen og dets nærområde, eller blot parkere cyklen og gå direkte på opdagelse på stien. Lån af Lihme-cykler vil også være en mulighed. Dynamik På overgangene vil infostandere informere om byløjpen, markløjperne ud i landskabet - samt borgeres intivitiver i form af arrangementer, garage-salg, mv. DETALJER Hele overgangen, herunder også fortov, markeres af et stort felt af kostet beton. I samme figur etableres fartdæmpning og let hævede betoncirkler fungerer som rumlefelt. Betoncirklerne ved overgangen vil i overfladen formes med symboler for gående og cyklister for at understrege vigtigheden af bevægelse, samt sikkerheden ved overgangen. På fortovet opsættes cykelparkering, informationsstandere, samt plantes enkelte æbletræer. Foto af overgang ved Amtsvejen til Skive 16

18 KÅS NATURRUTEN UDSIGT/OPHOLD VENDAL SLUGTERNE ÅLBÆK STRANDRUTEN UDSIGTPOST/FUGLETÅRN/STIGE BRUGSEN ÆLDREBOLIGER UDSIGT/OPHOLD GRAVHØJ GRYDEN/LÆ/OPHOLD/MØDE/GYNGESTOLE/ GYNGEBÆNKE/BALANCE/TRÆNINGSPAVILION /FOLKESUNDHEDSSTATION (TRESS) GYLDENDALSRUTEN RØNNEALLE KLATRETORVE/JUNGLESTI SKOLE AKTIVITETSPRÆGET UDSIGTSPOST KLATREPÆL TRAMPOLIN 100 M ARBORET 100 M LØBEBANE ARBORET/OVERDREV/HUSDYR BÅL/MØDESTED/HÆNGE KIRKE UD/FODBOLD/UDE-BORDTENNIS KIRKESTIEN NØRHEDE PLANTAGEN BIRKEPORTAL/LÆ/DYR/ VAND/OPHOLD SKIVE LANDEVEJSRUTEN information lokalforankring Hele løjpe-nettet er tænkt for brugere i alle aldre, beboere fra Lihme og de omliggende områder men også de mange turister som hvert år besøger egnen. Det er derfor altafgørende vigtigt at projektet understøttes og forklares med et informations-system. På udvalgte steder på løjperne og ved overgangene på indfaldsvejene til Lihme opsættes info-standere. Infostanderne har flere steder en direkte læsbar information, men vil også mange steder gøre brug af en ny digital,men meget simpel- informationsteknik info-tags. Info-tags såsom QR-koder og Microsoft tags fungerer således, at når et gratis program er installeret på en mobiltelefon med internetadgang, kan kameraet i mobilen på få sekunder læse et info-tag og skabe forbindelse til f.eks. et website. I Lihme vil info-tagsene henvise til forskellige steder på Lihmes egen website. Startside > Lihme i bevægelse LIHME I BEVÆGELSE Udnyt bevægelsesmulighederne i Lihme! Stien omkring Lihme er en god omvej der lægger op til motion og bevægelse. Kortet nedenunder giver et overblik over aktiviteterne i Lihme. Du kan også bevæge dig længere væk, ud i landskabet omkring Lihme og opleve endnu mere. Læs mere her MOTIONSRESULTATER I LIHME Jens Grønbjerg, m, Gåtur, 865Kj - Mødte Karl som fiskede. Jan Holst, m, Løb, 5096 Kj - Så en flot Citroën DS 19 - formentlig fra 1960erne. print MOTIONSRESULTATER Navn Minna Lange Alder 45 År Motionsnyheder - tjek om du selv eller din kammerat har ugens bedste tid Mail fra repræsentant for Stigruppen Lihme 18.sept.2010: Hej Super tilbagemelding fra Ålbæk Camping. Årligt har de mellem overnatninger. I år har de i månederne juni - juli og august haft ca overnatninger, svarende til ca 300 personer om dagen. Endvidere oplyser de, at mange campister efterspørger vandre og/eller cykelstier rundt i landskabet. mvh Karsten Wagner Informationen vil blandt andet være om Lihme by, dets arrangementer og byløjpens muligheder. Derudover vil det også være muligt at finde information om markløjperne, deres destinationer og aktiviteter i området. Den eksisterende webportal for Lihme, kan simpelt udvides til også at indeholde upload af motionsresultater, fotos fra stiforløbene og sti-arrangementer. Det dynamiske i dette tiltag kan underbygges i form af af events og konkurrencer. Det kunne være månedens løber, længste rollatortur, flotteste efterårsbillede, sjoveste arboret foto, bedste tur-beskrivelse, etc TILFØJ DINE FOTOS Anne Knudsen, m, Cykling, 902 Kj - Det var en stille morgen. Nød den smukke solopgang ved Gyldendal. Se flere resultater her eller opload dine resultater. Lån en skridttæller i Brugsen, så du kan klargøre hvor langt du har bevæget dig. Eller tæl dig frem hjælp ved hjælp af betonelementerne langs stien. Læs mere her. Ovenover er det muligt at vise dine resultater. Vægt 65 Kg Motionsform Løb Distance 2937 skridt Varighed 28 Min Oplevelser Mødte Anders Karlsen der havde lille Sarah med i barnevognen. Hun er vel nok blevet stor, men yndig det er hun! Dette vil blive vist på siden: Minna Lange, m, løb, 570Kj - Mødte Anders Karlsen som havde lille Sarah med i barnevognen. Hun er vel nok blevet stor, men yndig det er hun! OK, læg dette på siden Forslag fra workshop på byfesten, juni 2010: Blåmuslingstien fra Ålbæk Strand til Spøttrup Borg. Vi arbejder med hjælp fra kommunens tekniske forvaltning på etablering af et stisystem fra Ålbæk Strand langs kysten til Vadum Strand og videre rundt om søen til Spøttrup Borg. Fotos fra eftermiddagsturen er uploaded Bjarkes cykeltur, indlagt Bjarkes cykeltur, indlagt Bjarkes cykeltur, indlagt Dagens motionsresultater lægges ind på hjemmesiden. Vi håber at stigruppen i Lihme kan anlægge en sti fra Lihme til Ålbæk, sådan at vi får en samlet sti fra Lihme til Spøttrup Borg. Vi håber, at I finder ideen med denne sti god, og at I vil lægge den ind i det samlede projekt som én af de stråler der udgår fra Lihme by. Infotags som giver nem adgang til information via mobilen Ruten fra Ålbæk til Spøttrup Borg har kommunen nu indtegnet på geodætiske kort udfra vores forslag, og kommunen beder os nu om at gå videre og undersøge, om vi frit kan føre stien gennem strandområder som godt nok ligger ude i strandbeskyttelsesområdet, men som alligevel er tilskødet en række parceller langs vandet! Dette er vi i færd med at undersøge hos Skov- og Naturstyrelsen. /Jørgen Frydenlund Skridttæller kan lånes i Brugsen. Tjek fin form og dine forbedringer. Alle tricks må bruges for at lokke til motion. 17

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

ÅLBÆK STRANDPARK 22. JUNI OPFØLGNINGSMØDE 1. FASE I EN FREMADRETTET PROCES. BASCON S ROLLE - spor 1, spor 2, analyse/rapport OPSAMLING WORKSHOP

ÅLBÆK STRANDPARK 22. JUNI OPFØLGNINGSMØDE 1. FASE I EN FREMADRETTET PROCES. BASCON S ROLLE - spor 1, spor 2, analyse/rapport OPSAMLING WORKSHOP 22. JUNI 2014 - OPFØLGNINGSMØDE ÅLBÆK STRANDPARK 1. FASE I EN FREMADRETTET PROCES BASCON S ROLLE - spor 1, spor 2, analyse/rapport OPSAMLING WORKSHOP ANALYSE OG RAPPORT DET VIDERE FORLØB EN GÅTUR... 22.

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter RINGEN - RØNBJERG september - 2014 RINGEN - RØNBJERG VISUALISERING AF DEN NYE SKOLEGÅRD je Rønb RINGEN - RØNBJERG PLANTEGNING - 1:2000 ken rgpar Plantag evej gravhøj Kisumv ej vej um Kis skole børnehave

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse: Baggrund Undersøgelse af muligheder

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen. Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien

Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen. Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien 2014 Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien 1. BAGGRUND... 3 1.1 NATURPROJEKT DEN GRØNNE RING SUNDHED I NATUREN... 3 1.2 QUISTRUP MØLLEBÆK STIEN... 3 2. FORMÅL,

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Materiale til fondsøgning

Materiale til fondsøgning Materiale til fondsøgning Indhold Vision/Mål 3 Oversigtskort 4 Beplantning 5 Skoven Hegnet mod nord Hvidtjørnssavanne Mod Ellehavevej Skulpturerne 10 Stierne 11 Belægning på hovedstierne Indgang 13 Belægning

Læs mere

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Korsør Fyldplads i dag Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Plan for fremtidige forhold Mål: - Smukt landskab - Ny rekreativ anvendelse Kort på nettet ANALYSE Find et sted, / FORUNDERSØGELSER

Læs mere

oplevelsesværdier en ny metode til rekreativ planlægning Ole Hjorth Caspersen Skov og Landskab Kbh. Universitet ohc@life.ku.dk

oplevelsesværdier en ny metode til rekreativ planlægning Ole Hjorth Caspersen Skov og Landskab Kbh. Universitet ohc@life.ku.dk Udpegning g af oplevelsesværdier en ny metode til rekreativ planlægning Ole Hjorth Caspersen Skov og Landskab Kbh. Universitet ohc@life.ku.dk Baggrund I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere