Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005"

Transkript

1 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Grundværdier pr. indbygger i Udskrivningsprocent i ,4 20,87 21,21 20,79 Grundskyldspromille i ,5 13,85 15,23 13,52 Serviceudgifter pr. indbygger Afdrag på lån pr. indbygger Børnesundhedspleje og tandpleje pr årig Børnepasning 0 10 årige pr årig Folkeskolen pr årig Vidtgående specialundervisning pr årig Gennemsnitlig klassekvotient *) 20,23 20,56 20,15 Specialklasseelever i procent 3,8 3,0 2,2 3,2 Antal tosprogede elever i folkeskolen i procent 3,3 3,1 4,0 8,7 Døgnpleje og døgninstitutioner pr årig Folkebibliotek pr. indbygger Museer kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirksomhed pr årig Idræts- og svømmehaller pr. indbygger Fritid, bibliotek, kultur m.v. pr. indbygger Ældreområdet pr. 67+ årig Hjælpemidler pr. 67+ årig Andel 67 årige og derover i pct. af befolkningen 13,7 14,8 12,9 13,5 Voksne handicappede udgift pr. indbygger *) Vejvæsen pr. indbygger Vejvæsen pr. meter vej 52,8 77,2 56,5 64,7 Redningsberedskab pr. indbygger Administration pr. indbygger budget Udgifter til byråd pr. indbygger Overførsler Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Kontanthjælp pr årig Sygedagpenge pr årig Fleksjob og skånejob pr. indbygger Personlige tillæg pr. pensionist Førtidspension pr årig Kilde: eco-nøgletal og *) Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2 Sammendrag af prioriteringsforslag 3 Teknisk Udvalg 1 Bygningsvedligeholdelse, reduktion af rammen på 4,4 mioi.kr. - yderligere forringelse af bygningsvedligeholdelsen Tunø teltplads, hæve taksterne, kan have den konsekvens, at pladsen lukkes Tunø Havn, hæve taksterne med 5 pct Vejbelysning, nedsættelse af vedligeholdelsen ved f.eks kun at udskifte udgåede lamper 4 gange om året Vejvedligeholdelse, klippeintervallet af græsrabatter ændres fra hver 14. dag til 1 gang pr. måned i vækstsæsonen Strandområder, tilskud til Hølken camping for benyttelse af deres toiletter til offentligt formål udgår (toiletterne indgår i aftalen om Blå Flag) Strandområder, ophør af rengøring på 4 strandafsnit som er omfattet af blå flag samt toiletter i weekenden Strandområder, tilskud til Sondrup Jolleklub til opsætning af badebro i Sondrup bortfalder Stadion og idrætsanlæg, Idrætsklubber afholder selv udgifter til kridt- og stribemaskiner til boldbaner Stadion og idrætsanlæg, klargøring af 7 tennisbaner på Odder stadion overgår til tennisklubben (øvrige tennisbaner i oplandet klargøres af klubberne) Stadion og idrætsanlæg, ved sæsonstart foretages opmåling og opkridtning af alle fodbold- og håndboldbaner af driftscentret - denne service bortfalder Stadion og idrætsanlæg, ophør af indkøb af mål og net og vedligeholdelse heraf Stadion og idrætsanlæg, kommunal levering af tennisgrus ophører - afholdes fremover af tennisklubberne Tunøfærgen, ingen afgange til Tunø 2 dage om ugen Teaterforeningen, ophør af driftscentret opsætning og nedtagning af podier i forbindelse med teaterforeningens arrangementer i Odder Driftscentret, nedlæggelse af stilling som faglig konsulent (egenkontrol og plejeplaner for de grønne områder) Driftscentret, ophør af udbetaling af tilskud til byfester i Odder, Sondrup, Hou og Gylling Driftscentret, ophør af Driftscentrets medvirken ved Odder byfest med opsætning, nedtagning og rengøring af toiletvogne og oprydning efter Kræmmermarked Driftscentret, opregulering af stadepladsafgiften på Odder Gågade med 15 pct Driftscentret, ophør af rengøring af Odder bymidte (gågade, Torvet, polititorvet og Banegårdspladsen) om lørdagen Lossepladser, de seneste års overskud på lossepladser er bla. brugt til kattepolitiken - overskuddet inddrages Vejbelysning, overdragelse af vejbelysning til et selskab som giver mulighed for afgiftsrefusion

3 Sammendrag af prioriteringsforslag 4 Udvalget for Undervisning og Kultur 30 Ændring af optællingstidspunkt for timetildelingen fra 1. april til 1. september ud fra faktiske antal børn Tildeling af timer med udgangspunkt i minimumstimetallet - der tildeles timer ud fra det vejledende timetal Nedlæggelse af oplandsskole p.g.a. høringsregler kan forslaget først iværksættes til skoleåret 08/ Ophør af lejrskoler Udviklingspuljen - skoleområdet Ingen deltagelse i Nordisk Lejrskole - der er afsat midler til transport, samt aflønning af lærer Med skolen i biffen - projekt indgik som en del at budgetforliget for Nedsættelse af beløb til indkøb af undervisningsmidler med 200 kr. fra for 0-7. årgang og for årgang Nedsættelse af rammebeløb til SFO med 50% fra til 600 kr Forøgelse af forældrebetalingen med 100 kr. for henholdsvis morgen- og eftermiddagspasning Lukning af ferietilbud SFO - der er etableret sommerferiepasning på Parkvejens Skole i de 4 uger, hvor de øvrige skoler holder lukket Nedsættelse af faktoren i dagplejen fra 1,15 til 1,13. Faktoren blev hævet fra 1,13 til 1,15 i forbindelse med budgetforliget for Nednormering i daginstitutionerne med 5% Nedsættelse af rammebeløb i daginstitutioner med 50 %. Rammebeløbet udgør kr. i Odder børnehaver og kr. i oplandsbørnehaverne (2006-priser) Nedsættelse af rammebeløb i vuggestue, dagpleje og fritidsklub med 50% - rammebeløb udgør henholdsvis kr., kr., 820 kr. og kr ugers ferielukning i daginstitutionerne Rationaliseringsgevinst ved fælles ledelse - der er etableret fælles ledelse i Vennelund og mellem Egholmgård og Egholm børnehave Udviklingspuljen - daginstitutionsområdet Bortfald af tilskud til private legestuer - Der ydes tilskud til 2 private legestuer med ca. 30 børn Særlige støttetimer i folkeskolen - der er en pulje på 280 timer denne foreslås reduceret til 210 timer Medarbejder i Café Retro - er en del af budgetforliget for der er afsat midler i 2006 og Kontaktperson - reduktion af budget med 20% Hjemme-hos - reduktion af budget med 20% Aflastningsordninger - reduktion af budgettet med 20% Tandplejen - reduktion med 5% Musikskolen - reduktion af nettobudgettet med 5% Bibliotek - reduktion med 5% Lukning af alm. gruppe ved Klub Egestammen - der er 68 børn tilknyttet den alm. gruppe

4 Sammendrag af prioriteringsforslag 5 58 Ophør af tilbud - juniorklubber - der er oprettet juniorklubber i Gylling, Hou, Hundslund Saxild, Randlev og Ørting med et anslået børnetal på Ungdomsskolen - reduktion med 5% Odder museum - reduktion af tilskud med 5% Kunstindkøb - der er afsat til kunstindkøb Folkeoplysning - lokaletilskud 1% Teaterforeningen - bortfald af tilskud Tilskud til Pakhuset - aktivitetsmedarbejder Billedskolen - bortfald af tilskud Opkridtning af tennisbaner - Driftscentret foretager opkridtningen af banerne Ophør af tilskud til forældre til pasning af egne børn

5 Sammendrag af prioriteringsforslag 6 Det Sociale Udvalg 70 Reduktion af tilskud til frivilligt socialt arbejde og handicapsvømning Voksen handicappede - serviceforringelser for bedst fungerende handicappede, handicappede i eget hjem og unge med personlighedsmæssige problemer Ældreområdet, fuld brugerbetaling af aktivitetshuset Ældreområdet, forhøjelse af den direkte brugertidsprocent i plejeboligerne fra 48,5 til 50 pct Ældreområdet, lukning af 12 plejeboliger i Hou Ældreområdet, stramning af adgangen til pleje og praktisk bistand i eget hjem Økonomiudvalget Redningsberedskab, nedsættelse af vedligeholdelsesniveau på materiel, brandhaner og branddamme 80 samt generelt tilkald af færre brandfolk ved alarmering Opsigelse af arbejdsskadeforsikring på 6,8 mio.kr. Der afsættes 2 mio.kr. til udbetalinger og forebyggelse mv og 0,8 mio.kr. til administration og katastrofedækning Udviklings- og tilskudskontoen nedlægges Tilskud til Østjyllands turist- og udviklingsfond stoppes og 11-kommunesamarbejdet vedr. markedsføring og vækstgrupper reduceres til kr Nedsættelse af tilskud til Turistforeningen med kr. til kr Byggesagsgebyrer hæves Forvaltningens deltagelse i byggemodningssager og andre anlægsprojekter indregnes i anlægsbevillingerne med 1,5 % (prisstigning på anlægsarbejder) Nedsættelse af hensættelser til tjenestemandspensioner for 40 tjenestemænd fra 31 til 15 pct. af lønsum Alle fagudvalg, effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftale mm

6 Sammendrag af prioriteringsforslag 7 Teknisk Udvalg (spildevand) 90 Reduktion af budget til omlægning af spildevandsledninger (budget = 2,5 mio.kr.) Der foretages ikke højstyksspuling af 50 pumpestationer (p.t. 2 x årligt) Reduktion af personalenormeringen på Odder Spildevandscenter med eet årsværk til 7,6 årsværk i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg i Hou og Hundslund

7 Sammendrag af prioriteringsforslag 8 Økonomisk sammendrag af forslag til prioriteringskataloget Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Teknisk Udvalg - spildevand ( 100 % taktfinansieret)

8 Sammendrag af prioriteringsforslag 3 Teknisk Udvalg 1 Bygningsvedligeholdelse, reduktion af rammen på 4,4 mioi.kr. - yderligere forringelse af bygningsvedligeholdelsen Tunø teltplads, hæve taksterne, kan have den konsekvens, at pladsen lukkes Tunø Havn, hæve taksterne med 5 pct Vejbelysning, nedsættelse af vedligeholdelsen ved f.eks kun at udskifte udgåede lamper 4 gange om året Vejvedligeholdelse, klippeintervallet af græsrabatter ændres fra hver 14. dag til 1 gang pr. måned i vækstsæsonen Strandområder, tilskud til Hølken camping for benyttelse af deres toiletter til offentligt formål udgår (toiletterne indgår i aftalen om Blå Flag) Strandområder, ophør af rengøring på 4 strandafsnit som er omfattet af blå flag samt toiletter i weekenden Strandområder, tilskud til Sondrup Jolleklub til opsætning af badebro i Sondrup bortfalder Stadion og idrætsanlæg, Idrætsklubber afholder selv udgifter til kridt- og stribemaskiner til boldbaner Stadion og idrætsanlæg, klargøring af 7 tennisbaner på Odder stadion overgår til tennisklubben (øvrige tennisbaner i oplandet klargøres af klubberne) Stadion og idrætsanlæg, ved sæsonstart foretages opmåling og opkridtning af alle fodbold- og håndboldbaner af driftscentret - denne service bortfalder Stadion og idrætsanlæg, ophør af indkøb af mål og net og vedligeholdelse heraf Stadion og idrætsanlæg, kommunal levering af tennisgrus ophører - afholdes fremover af tennisklubberne Tunøfærgen, ingen afgange til Tunø 2 dage om ugen Teaterforeningen, ophør af driftscentret opsætning og nedtagning af podier i forbindelse med teaterforeningens arrangementer i Odder Driftscentret, nedlæggelse af stilling som faglig konsulent (egenkontrol og plejeplaner for de grønne områder) Driftscentret, ophør af udbetaling af tilskud til byfester i Odder, Sondrup, Hou og Gylling Driftscentret, ophør af Driftscentrets medvirken ved Odder byfest med opsætning, nedtagning og rengøring af toiletvogne og oprydning efter Kræmmermarked Driftscentret, opregulering af stadepladsafgiften på Odder Gågade med 15 pct Driftscentret, ophør af rengøring af Odder bymidte (gågade, Torvet, polititorvet og Banegårdspladsen) om lørdagen Lossepladser, de seneste års overskud på lossepladser er bla. brugt til kattepolitiken - overskuddet inddrages Vejbelysning, overdragelse af vejbelysning til et selskab som giver mulighed for afgiftsrefusion

9 Sammendrag af prioriteringsforslag 4 Udvalget for Undervisning og Kultur 30 Ændring af optællingstidspunkt for timetildelingen fra 1. april til 1. september ud fra faktiske antal børn Tildeling af timer med udgangspunkt i minimumstimetallet - der tildeles timer ud fra det vejledende timetal Nedlæggelse af oplandsskole p.g.a. høringsregler kan forslaget først iværksættes til skoleåret 08/ Ophør af lejrskoler Udviklingspuljen - skoleområdet Ingen deltagelse i Nordisk Lejrskole - der er afsat midler til transport, samt aflønning af lærer Med skolen i biffen - projekt indgik som en del at budgetforliget for Nedsættelse af beløb til indkøb af undervisningsmidler med 200 kr. fra for 0-7. årgang og for årgang Nedsættelse af rammebeløb til SFO med 50% fra til 600 kr Forøgelse af forældrebetalingen med 100 kr. for henholdsvis morgen- og eftermiddagspasning Lukning af ferietilbud SFO - der er etableret sommerferiepasning på Parkvejens Skole i de 4 uger, hvor de øvrige skoler holder lukket Nedsættelse af faktoren i dagplejen fra 1,15 til 1,13. Faktoren blev hævet fra 1,13 til 1,15 i forbindelse med budgetforliget for Nednormering i daginstitutionerne med 5% Nedsættelse af rammebeløb i daginstitutioner med 50 %. Rammebeløbet udgør kr. i Odder børnehaver og kr. i oplandsbørnehaverne (2006-priser) Nedsættelse af rammebeløb i vuggestue, dagpleje og fritidsklub med 50% - rammebeløb udgør henholdsvis kr., kr., 820 kr. og kr ugers ferielukning i daginstitutionerne Rationaliseringsgevinst ved fælles ledelse - der er etableret fælles ledelse i Vennelund og mellem Egholmgård og Egholm børnehave Udviklingspuljen - daginstitutionsområdet Bortfald af tilskud til private legestuer - Der ydes tilskud til 2 private legestuer med ca. 30 børn Særlige støttetimer i folkeskolen - der er en pulje på 280 timer denne foreslås reduceret til 210 timer Medarbejder i Café Retro - er en del af budgetforliget for der er afsat midler i 2006 og Kontaktperson - reduktion af budget med 20% Hjemme-hos - reduktion af budget med 20% Aflastningsordninger - reduktion af budgettet med 20% Tandplejen - reduktion med 5% Musikskolen - reduktion af nettobudgettet med 5% Bibliotek - reduktion med 5% Lukning af alm. gruppe ved Klub Egestammen - der er 68 børn tilknyttet den alm. gruppe

10 Sammendrag af prioriteringsforslag 5 58 Ophør af tilbud - juniorklubber - der er oprettet juniorklubber i Gylling, Hou, Hundslund Saxild, Randlev og Ørting med et anslået børnetal på Ungdomsskolen - reduktion med 5% Odder museum - reduktion af tilskud med 5% Kunstindkøb - der er afsat til kunstindkøb Folkeoplysning - lokaletilskud 1% Teaterforeningen - bortfald af tilskud Tilskud til Pakhuset - aktivitetsmedarbejder Billedskolen - bortfald af tilskud Opkridtning af tennisbaner - Driftscentret foretager opkridtningen af banerne Ophør af tilskud til forældre til pasning af egne børn

11 Sammendrag af prioriteringsforslag 6 Det Sociale Udvalg 70 Reduktion af tilskud til frivilligt socialt arbejde og handicapsvømning Voksen handicappede - serviceforringelser for bedst fungerende handicappede, handicappede i eget hjem og unge med personlighedsmæssige problemer Ældreområdet, fuld brugerbetaling af aktivitetshuset Ældreområdet, forhøjelse af den direkte brugertidsprocent i plejeboligerne fra 48,5 til 50 pct Ældreområdet, lukning af 12 plejeboliger i Hou Ældreområdet, stramning af adgangen til pleje og praktisk bistand i eget hjem Økonomiudvalget Redningsberedskab, nedsættelse af vedligeholdelsesniveau på materiel, brandhaner og branddamme 80 samt generelt tilkald af færre brandfolk ved alarmering Opsigelse af arbejdsskadeforsikring på 6,8 mio.kr. Der afsættes 2 mio.kr. til udbetalinger og forebyggelse mv og 0,8 mio.kr. til administration og katastrofedækning Udviklings- og tilskudskontoen nedlægges Tilskud til Østjyllands turist- og udviklingsfond stoppes og 11-kommunesamarbejdet vedr. markedsføring og vækstgrupper reduceres til kr Nedsættelse af tilskud til Turistforeningen med kr. til kr Byggesagsgebyrer hæves Forvaltningens deltagelse i byggemodningssager og andre anlægsprojekter indregnes i anlægsbevillingerne med 1,5 % (prisstigning på anlægsarbejder) Nedsættelse af hensættelser til tjenestemandspensioner for 40 tjenestemænd fra 31 til 15 pct. af lønsum Alle fagudvalg, effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftale mm

12 Sammendrag af prioriteringsforslag 7 Teknisk Udvalg (spildevand) 90 Reduktion af budget til omlægning af spildevandsledninger (budget = 2,5 mio.kr.) Der foretages ikke højstyksspuling af 50 pumpestationer (p.t. 2 x årligt) Reduktion af personalenormeringen på Odder Spildevandscenter med eet årsværk til 7,6 årsværk i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg i Hou og Hundslund

13 Sammendrag af prioriteringsforslag 8 Økonomisk sammendrag af forslag til prioriteringskataloget Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Teknisk Udvalg - spildevand ( 100 % taktfinansieret)

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2010. Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning... 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse... 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter... 5-14 Udvalget for Undervisning

Læs mere

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2014. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2014. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2014 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere