Reformstress og faglig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reformstress og faglig udvikling"

Transkript

1 Reformstress og faglig udvikling I løbet af dagen deltager jeg i 6 forskellige møder med gode kolleger: Det koordinerende team, hele teams i to klasser, naturvidenskabeligt grundforløb i to klasser og en enkelt AS-gruppe. Dvs. nogle af møderne lapper ind over hinanden, så jeg når ikke det hele. Sådan er mange dage gået, og jeg er end ikke begyndt at forberede en eneste time. Jeg tænker på, om hele skoleåret skal være sådan, for der er mange flerfaglige forløb, der skal planlægges og koordineres med kolleger. Og så skal selve timerne jo også forberedes, der skal rettes flere opgaver osv. Det er meget inspirerende at samarbejde fagligt med kollegerne i andre fag og meget anderledes end den hidtidige mere isolerede tilværelse. Men stressende. Reformstress vil jeg kalde det. Hvornår får jeg tid til at skrive denne her leder, der helst skal være god, og hvordan får jeg tid til at deltage i generalforsamlingskursus og andre faglige kurser? Hele vores opmærksomhed rettes med reformen bevidst mod samarbejdet på vores skole og væk fra den såkaldt fag-faglige udvikling. Fagfaglig det ord køber ikke. Det er negativt ladet, med en undertone af fag-idiot. Samspil mellem fagene er fint, men det er stadig vores faglige ekspertise og professionalisme, der er gymnasiets fundament og styrke. Eleverne kan faktisk godt lide, at vi er fag-idioter og virkelig er dygtige til vores fag. Det skal vi blive ved med. 3 Deltag i kurserne Det er derfor vi i FALS s bestyrelse bruger mange kræfter på at arrangere kurser: Generalforsamlingskursus, Cairo-kursus, skriftlighed, matematik-samfundsfag, engelsk-samfundsfag, HF-kultur-samf, Tysklandskursus, videnskabsteori, regionsrepræsentantkursus og regionskurser. Følg selv med i bladet, på og Det springende punkt bliver nu, om du og dine fagkolleger på trods af reformstress rent faktisk melder sig til et eller flere kurser. Omfanget af deltagelsen i år vil afgøre omfanget af udbuddet næste år. FALS får ikke tilskud til kurser som tidligere, så vi kan ikke køre kurser med store underskud. Drivkraften for mig som gymnasielærer vil stadig være den professionelle faglige indsigt, som jeg skal formidle, og som eleverne skal lære. Med mange år i branchen bidrager den faglige udveksling af tanker på kurserne til at holde gryden i kog. Jeg tror mange har det på samme måde, og at vi/i ses på et af de mange kurser. Kommunalvalg og kommunalreform Med fare for at blive beskyldt for at reklamere for en bestemt bog, vil jeg som inspiration fortælle om tre aktiviteter, som vi plejer at have på mit gymnasium, når der er kommunalvalg. I starten af oktober har alle byråd 2. behandling af budgettet. En dobbelttime i samfundsfag kan med fordel flyttes til byrådsmødet om budgettet. Her bliver partiernes principielle holdninger trukket mere skarpt op end til daglig ikke mindst i et valgår. Opgaven for eleverne er at analysere byrådsmødet ud fra Molins model. Eleverne kan godt lide at høre den meget nære politiske debat, og ofte kender de nogle af politikerne. Alle de opstillede partier i gymnasiets kommune inviteres til et vælgermøde i en fællestime. Hver stamklasse forbereder forinden spørgsmål til politikeren. Hidtil er det sket i historietimerne

2 (samfundskundskab), men det kan med reformen gradvist overgå til samfundsfag. Vælgerundersøgelse i gågaden blandt borgerne eller på skolen blandt eleverne. I grengymnasiet skulle eleverne lave en empirisk undersøgelse, og det skal vi jo nu igen, så det er en oplagt aktivitet (se min artikel i Samfundsfagsnyt nr. 158). Fordelen ved kommunalvalget er, at vi ved hvornår det kommer, så alle aktiviteterne kan planlægges i forvejen. I 1.y med samfundsfag A og matematik B vil vi inddrage valgkampen og en vælgerundersøgelse i det sidste AS-forløb. Fagene matematik, dansk og samfundsfag indgår (se I år er kommunalvalget naturligvis særlig interessant pga. kommunalreformen. Studieretninger og adgang til videregående uddannelser Det er overraskende, at man i den offentlige debat kan høre om undersøgelser af, hvilke videregående uddannelser de nuværende 1.g ere kan vælge om 3 år. Ingen ved hvilke valgfag eleverne vil vælge i 2.g og 3.g, og dermed hvilke A- og B-niveaufag de vil ende med at have. Så ingen kan i dag vide, hvor mange der vil have adgang til naturvidenskabelige uddannelser. Jeg anerkender, at det er et problem, hvis de naturvidenskabelige fag svækkes, men man må vente og se, hvad eleverne ender med at vælge, før man bedømmer reformen. Hertil kommer, at mange elever ligesom i dag vil bruge GSK til at opfylde adgangskrav. Bent Fischer-Nielsen 4

3 NYT FRA FAGKONSULENTEN - fagkonsulentens hjørne Fagkonsulentens hjørne Per Henriksen Det nye skoleår byder på mange nye tiltag. Kulturog samfundsfaggruppen i hf, SAFT efter B-læreplanen fra stx og samfundsfag på C-niveau i stx. Hertil kommen almen studieforberedelse, samspil mellem fagene, studieplan, evalueringsplan m.v. Så mange nyskabelser vil give anledning til usikkerhed det er helt forståeligt. Møder i faggrupper og team kan bidrage til at formindske usikkerheden, men især kan det være en god ide at udveksle og diskutere undervisningsforløb. Ikke alene på den enkelte skole, men også mellem skoler. Jeg håber således, at folk vil sende deres forløb til fagets hjemmeside på EMU en. Der ligger allerede en del materiale, som måske kan inspirere. Eksamen Eksamen sommeren 2005 blev vel overstået. Set i lyset af antallet af klagesager, har der i forhold til tidligere været meget få problemer i forbindelse med både de skriftlige og mundtlige prøver. Og det lover jo godt for fremtiden. Opgaven til sygeeksamen ( ), Olie og politik, udsendes til alle skoler i løbet af efteråret. 5 De mundtlige prøver Mange steder afprøves nye eksamensformer. Det gælder især synopsisbaserede mundtlige prøver, hvor eleverne enkeltvis eller i gruppe i forberedelsestiden (typisk 3 timer) på baggrund af et udleveret materiale skal udarbejde en synopsis. I de tilbagemeldinger jeg har fået fra eksaminatorer og censorer er der udbredt tilfredshed med denne prøveform. For det første slipper eksaminator for at udarbejde eksamensspørgsmål, men skal alene finde et relevant materiale. Det tager selvfølgelig også tid, men den længere forberedelsestid bevirker at materialet ikke behøves at beskæres så målrettet som ved den traditionelle eksamensform. For det andet giver den længere forberedelsestid en mindre stressende eksamensafvikling. For det tredje afprøves centrale faglige kompetencer, som det ikke er muligt at afprøve ved andre prøveformer. Spørgsmålsformulering og bedømmelseskriterier er i det eksisterende fagbilag stort set identiske ved den traditionelle mundtlige prøve og den skriftlige prøve, hvilket vil nødvendiggøre en ændring af de skriftlige opgaver med hensyn form og krav. Forsøg, efteruddannelse og udvikling På er der oprettet en forsøgsdatabase, hvori rapporterne fra de forsøg og udviklingsprojekter som Undervisningsministeriet har støttet økonomisk skal kunne findes. Forsøgsdatabasen kan findes på adressen: På er der også en efteruddannelsesdatabase, således man hurtigt kan se de aktuelle tilbud inden for ens fag eller de tværfaglige områder. Efteruddannelsesdatabasen kan findes her: Ved ansøgningsfristen den 15.november 2005 kan der igen søges om midler til udvikling af ren faglig efteruddannelse. Har man ønsker til indsatsområder vedrørende den rent faglige efteruddannelse kan man skrive til undertegnede ønskerne vil blive taget op i det faglige forum for samfundsfag. På det første møde i fagligt forum blev det bl.a. nævnt, at der er et behov for efteruddannelsesaktiviteter omkring samfundsvidenskabelig metode. Besøgsaktiviteter Alle medlemmer af FALS skulle have modtaget en besøgsbrochure fra KVL. Deri er annonceret flere gode arrangementer som kan indgå i forløb med samspil mellem naturvidenskab og samfundsfag eller i samfundsfag alene. Jeg håber mange vil benytte de gode tilbud. Dansk Industri satser også på at fortsætte besøgsmulighederne temaer for besøgene vil højst sandsynligt blive: - skat - velfærd - virksomhedernes sociale engagement - arbejdsmarkedet - EU Afsluttet 12.august 2005 Per Henriksen

4 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten Forfatningstraktaten I var af nogle, herunder regeringslederne i Det europæiske Råd tænkt som noget, der ikke alene skulle få EU til at fungere mere effektivt efter udvidelsen med 10 nye medlemslande, men også noget der skulle forøge Unionens legitimitet i borgernes øjne. Nice og Laeken erklæringerne antydede, at det skulle afklares, hvad EU er for en størrelse, hvordan Unionen fungere, og hvad det er, vi som medlemmer af Unionen er fælles om (Det Europæiske Råd 2000/1). Afstemningerne i Frankrig og Holland synes at vise, at legitimitetsproblemerne ikke kunne løses med forfatningstraktaten. Ratifikationsprocesserne i Europa og de forskellige synspunkter, der kommer til udtryk her, viser i det hele taget det vanskelige i at finde frem til en enighed om det fælles. Blandt nej-sigerne i Holland og Frankrig var en af grundene at forfatningstraktaten var for neo-liberal og ikke vægtede den sociale dimension nok. Britiske konservative, der også er i mod forfatningstraktaten, mener til gengæld at den repræsenterer en form for centraliseret socialisme, der med alt for meget bureaukrati og regulering begrænser individers og virksomheders handlefrihed til skade for økonomien. I denne artikel vil jeg se på hvordan forfatningstraktaten, der blev udarbejdet af Konventet for fremtidens Europa (februar 2002 til juli 2003) og siden modificeret ved regeringskonferencen 2003 til 2004, imødekommer fire overordnede tilgange til forståelsen af EU's legitimitet. II Selvom forfatningstraktaten risikerer at blive lagt på hylden på ubestemt tid, så repræsenterer den stadig det mest ambitiøse forsøg på offentligt og politisk at diskutere spørgsmålet om EU's legitimitet på europæisk plan. Udgangspunktet for analysen Af Tore Vincents Olsen 6 er et begreb om overlappende konsensus som et ideal for Unionens legitimitet. Dette ideal baserer sig på et princip om lydhørhed som det grundlæggende princip for den europæiske orden. Det indebærer, at vi er nødt at være lydhøre over for, at andre har andre forestillinger om hvad EU s legitimitet bør hvile på, som ikke nødvendigvis er urimelige, og som vi derfor må anerkende som en del af det fælles grundlag også. Analysen af hvordan forfatningstraktaten imødekommer de fire tilgange til forståelsen af EU's legitimitet afsluttes med en analyse af i hvilket omfang forfatningstraktaten kan siges at udgøre en overlappende konsensus mellem disse fire tilgange. Denne analyse viser dermed også, hvor eksponenter for de forskellige tilgange måtte være nødt til at strække deres foretrukne forståelser af EU til også at inkludere elementer, der ikke umiddelbart falder inden for disse. Lydhørhed og overlappende konsensus Princippet om lydhørhed indebærer som nævnt en anerkendelse af, at der kan være mange forskellige forestillinger om, hvad EU er og bør være,men understreger samtidig at ensidige løsninger, hvor det ikke tages hensyn til modparternes synspunkter, ikke er legitime. Fællesskabet må basere sig på en overlappende konsensus, der indebærer, at vi ikke alle ser EU som legitimt af helt de samme grunde, men samtidig medfører, at vi anerkender, at andre har andre gode grunde, og at disse grunde også er en del af et fælles grundlag. Dette normativt teoretiske udgangspunkt kan ikke forsvares fuldt ud her. III Artiklen tager inspiration fra blandt andre Bellamy (1999) og Bohman (1996), der i en diskussion af den liberale filosof John Rawls (1996) begreber om overlappende konsensus og offentlig fornuft (public reason) argumenterer for, at det ikke er hverken

5 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten nødvendigt eller sandsynligt, at en forfatning baseres på konsensus snæver forstand, hvor alle er overbevidste om forfatningens legitimitet på baggrund af de samme helt identiske grunde. I stedet må forfatninger ses som moralske aftaler, der for forskellige parter hviler på forskellige grunde, dog uden at være i kompromisser i traditionel forstand. IIII Kompromisser hviler på en balance mellem forskellige særinteresser på baggrund af den relative magtfordeling mellem disse interesser. Kompromisser er grundlæggende ustabile, fordi de ændres med ændring i magtfordelingen. Moralske aftaler hviler derimod på en overbevisning hos de enkelte parter om at de betingelser for sameksistens, de tilbyder hinanden, er rimelige. Det vil sige at de respekterer og kan accepteres af andre i deres egenskab af lige og frie borgere. Fordi de hviler på overbevisning og ikke særinteresser, vil moralske aftaler også tendere til at have en mere stabil karakter end kompromisser. Samtidig vil de indeholde et vigtigt element af dynamik, fordi enigheden netop er ufuldstændig. Ved en moralsk aftale forsøger de enkelte parter ifølge Bohman ikke at ændre forfatningen, eller det han kalder den grundlæggende ramme, med henblik for at opnå konsensus i snæver forstand. I stedet ændrer de deres modstridende fortolkninger af den grundlæggende ramme så de hver især kan anerkende de andres værdier og standarder som en del af den også. Den grundlæggende ramme bliver dermed så tilstrækkelig fælles at de enkelte parter vil fortsætte med at samarbejde og argumentere med hinanden. Dog formodes den ikke at være den samme grundlæggende aftale [set fra de forskellige parters perspektiver] som det ville være tilfældet for en upartisk enighed [baseret på konsensus i snæver forstand] (Bohman 1996: 91, min oversættelse) En konkret konsekvens af denne tænkemøde ville f.eks. være, at det fra en typisk dansk synsvinkel må anerkendes, at andre ser EU som noget andet 7 end et frivilligt samarbejde mellem selvstændige stater (Møller 2005: 7). Det kunne f.eks. en union mellem borgere, der i den føderal orden har en ligestillet europæisk og national identitet. Netop en sådan opfattelse blev støttet af en ikke ubetydelig del af medlemmerne af det EU-konvent, som lavede det oprindelige udkast til forfatningstraktaten. Fire forskellige tilgange til EU s legitimitet I lyset af princippet om en lydhør dialog og begrebet om en overlappende konsensus vil jeg nu vise, at forfatningstraktaten helt eller delvist imødekommer i det mindste 4 tilgange til forståelsen af EU s legitimitet, nemlig en mellemstatslig tilgang, en funktionalistisk tilgang, en liberal demokratisk tilgang og en fællesskabsorienteret tilgang. Ved at kombinere forskellige elementer i forfatningstraktaten, der hver i sær fortæller os noget om EU legitimitet, fremstår forfatningstraktaten som forenelig med disse 4 overordnede måder at se EU s legitimitet på. Nogle af elementerne er forenelige med flere af de fire tilgange, men deres vægt og betydning ændres afhængig af den kombination som de indgår i. Samtidig viser analysen hvilke elementer, der kun vanskeligt kan gøres forenelige med en eller flere tilgange. V Dermed viser den også hvor eksponenter for de respektive tilgange måtte være nødt til at strække deres foretrukne forståelse af EU til også at inkludere elementer, der ikke umiddelbart falder inden for disse, jf. princippet om lydhør dialog og det her anvendte begreb om overlappende konsensus. De fire tilgange er konstruerede på baggrund af empiriske studier og teoretiske overvejelser over forskellige måder at argumentere for EU s legitimitet på. VI De er stiliserede med henblik på at opnå en overskuelig analyse. Den mellemstatslige tilgang vil være velkendt for et dansk publikum, da stort set alle danske partier argumenterer inden for denne grundfigur (Jensen & Jespersen 2003; Corneliussen 2000). I EU-konventet var dens hovedeksponenter dog de britiske regeringsrepræsentanter. Den funktionalistiske tilgang har en teoretisk afsæt hos (neoliberale) økono-

6 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten mer og reguleringsteoretikere (se f.eks. Streit & Mussler 1995 og Majone 1996/8), vii men kan også genfindes i politiske argumenter for et EU, hvor staterne overgiver kontrollen og styringen af markedet til EU institutionerne med henblik på at opnå en troværdig og vækstorienteret regulering af økonomien. Den kan nogle gange være svær at adskille fra en mellemstatslig tilgang, men som det følgende vil vise, er der afgørende forskelle mellem de to. I EU-konventet blev den funktionalistiske model argumenteret for af den forhenværende konservative indenrigsminister Timothy Kirkhope. Historiske analyser viser at både Labour og Konservative i Storbritannien ofte har abonneret på denne tankegang (Jachtenfuchs et al 1998; Jacthenfuchs 1999: kap 6). Den liberaldemokratiske tilgang og den fællesskabsorienterede tilgang er nok mest at finde blandt dem der ofte vil blive betegnet som føderalister. Heraf lægger nogle mest vægt på individernes private og/eller politiske autonomi, mens andre betoner eksistensen en fælles europæisk identitet, en fælles kultur og livsform. Gruppen af europæiske liberale (ELDR) i EU-konventet anført af talsmanden Andrew Duff argumenterede således mest inden for rammerne af den liberaldemokratiske tilgang, mens den kristendemokratiske gruppe (EPP) anført af Elmar Brok argumenterede inden for en fællesskabsorienteret tilgang med en understregning af Europas kristne kulturarv. De føderalistisk indstillede socialister i EU-konventet fokuserede meget på den enkelte borgers private og politiske autonomi, og afviste forestillingen om, at den europæiske identitet kan defineres ved fælles kristne rødder. Imidlertid understregede de ofte, at den såkaldte europæiske sociale model er udtryk for en bestemt europæisk identitet og livsform, og dermed ikke noget som er en nødvendig konsekvens af hensynet til borgernes private og politiske autonomi. De har således en tendens til at benytte sig af begge argumentationsformer. 8 Den mellemstatslige tilgang Den mellemstatslige tilgang har medlemsstaterne og deres suverænitet som det primære udgangspunkt for Unionens legitimitet. Staterne har som suveræne enheder ret til at binde sig selv gennem internationale aftaler i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Staterne ophører ikke med at være suveræne enheder, fordi de binder sig selv. Forfatningstraktaten indeholder ikke ordet suverænitet, men den mellemstatslige tilgang kan spores flere steder. Et centralt sted er artikel I-1.1 i afsnittet om Unionens definition og mål, der handler om oprettelse af Unionen. Her hedder det: Ved denne forfatning, der er inspireret af de europæiske borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid, oprettes Den Europæiske Union, som medlemsstaterne tildeler kompetencer for at nå deres fælles mål. Unionen samordner de politikker, medlemsstaterne fører for at nå disse mål, og udøver på fællesskabsgrundlag de kompetencer, medlemsstaterne tildeler den. Formuleringen giver belæg for, at det er staterne, der er Unionens konstituenter. Ganske vist nævnes også de europæiske borgere som konstituenter, men i den mellemstatslige optik kan dette fortolkes som borgerne i de enkelte medlemslande. Staterne og borgerne optræder dermed som sammenfaldende størrelser. Det hører med til billedet at artikel I-1.1 med vilje blev styrket i forhold til det mellemstatslige element. Det første udkast til artiklen som konventets formulerede indeholdte det stærk kontroversielle ord føderal og antydede, at medlemsstaternes kompetencer kom fra Unionen og ikke omvendt. At det ikke forholder sig sådan bekræftes af artikel I-11.1, som understreger, at Unionen baserer sig på det grundlæggende princip om kompetencetildeling. Artikel I-5.1 understreger på linie hermed at Unionen, når den udøver de kompetencer, som den har fået tildelt, skal respektere medlemsstaternes nationale identitet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer. Den mellemstatslige tilgang finder også støtte i

7 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten andre af forfatningstraktatens bestemmelser. Blandt andet dem, der vedrører ratificering og ændring af forfatningstraktaten. Artikel IV-443 og IV-447 slår således fast, at ændring og ratifikation vedtages med enighed mellem alle medlemslande. Artikel I-60 indfører for første gang i det europæiske projekts historie en symbolsk vigtig bestemmelse om, at en stat har ret til ensidigt at beslutte at udtræde af Unionen. VIII I forhold til andre konstituenter er det i den mellemstatslige optik afgørende at Unionsborgerskabet udspringer af statsborgerskab i medlemslande og som konsekvens heraf er en afledt kategori (se art. I-10.1). Forfatningstraktaten tillader staterne fortsat at forskelsbehandle andre medlemsstaters borgere uden for forfatningens anvendelsesområde (art. I-4.2). 9 I den mellemstatslige tilgang ses Unionen i en instrumentel optik. Et andet meget centralt element og kilde til Unionens legitimitet er derfor, at den forfølger en række mål, som medlemsstaterne ser en fordel i at indfri i fællesskab. Central er her artikel I-3, der beskriver en række bredt definerede mål, som Unionen skal indfri. Heriblandt er således at fremme freden, Unionens værdier og befolkningernes velfærd. Unionen skal give borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser. Den skal arbejde en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Endelig skal Unionen forsvare og fremme sine værdier og interesser gennem en fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. I den mellemstatslige optik er Unionens mål bestemt af nationalt definerede interesser, og de skal indfries ved hjælp af de kompetencer, som staterne tildeler den. Målene ses derfor også fortrinsvis som forholdsvis veldefinerede opgaver, der netop afspejles i de konkrete kompetencer som Unionen tildeles, og ikke som generelle målsætninger. Som den britiske regeringsrepræsentant Baroness Scotland udtrykte det i EU konventet i forbindelse med diskussionen om formuleringen af EU's mål i artikel I-3: målene skal afspejle kompetencer snarere end aspirationer (Baroness Scotland 27. februar 2003, min oversættelse). Et sidste element, der skal nævnes i forbindelse med den mellemstatslige tilgang, er Unionens værdier.artikel I-2 fastslår således, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. I kombination med artikel I-1.2 slår denne artikel fast, at Unionen kun er åben for stater, der også uden for Unionens kompetenceområder forpligter sig til at respektere visse grundlæggende liberal-demokratiske værdier. Dette element synes at ligge på kanten af den mellemstatslige tilgang. Det kan ses som en indblanding i hvad medlemsstaterne gennem princippet om kompetencetildeling har reserveret for sig selv som interne anliggender, Unionen ikke kan blande sig i. Imidlertid kan dette element forliges med den mellemstatslige tilgang, når vægten lægges på, at det er staterne, der frivilligt - på baggrund af at de deler disse værdier - slår sig sammen for at løse ovennævnte mål. Det skal også ses i forbindelse med de sanktionsmekanismer, der er knyttet til værdibestemmelsen i artikel 2. Her er medlemsstaterne de centrale aktører i afgørelsen af hvorvidt en medlemsstat krænker de værdier, der er nævnt i artikel 2 (art. I-59). Som Baroness Scotland sagde i EU-konventet: Unionens unikke natur [består i at den er] resultatet af frivilligt indgået samarbejde og integration i forfølgelsen af klart definerede mål og på en baggrund af fælles værdier (Baroness Scotland 27. februar 2003, min oversættelse).

8 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten Den funktionalistiske tilgang I den funktionalistiske tilgang til Unionens legitimitet står Unionens målopfyldelse også helt centralt. Imidlertid deler den funktionalistiske tilgang ikke præmissen om staternes suverænitet, da er staternes suverænitet er i konflikt med de primært økonomiske mål, som den funktionalistiske tilgang sætter i absolut centrum. Unionens mål er i denne optik ikke identiske med medlemsstaternes mål. Artikel I-4 s understregning af kernen i det indre marked, nemlig de grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandlingsprincippet er dermed af afgørende betydning for dette perspektiv. Netop fremhævelsen af disse centrale principper for det indre marked sætter spørgsmålstegn ved præmissen om medlemsstaternes suverænitet. Det giver også mening til artikel I-6 bekræftelse af princippet om EU rettens forrang og til artikel I- 13 s definition af Unionens enekompetence på områder som toldunion, fælles handelspolitik og ikke mindst fastlæggelse af de konkurrenceregler der er nødvendige for det indre markeds funktion. Samtidig er det værd at notere, at selvom der tales om grundlæggende friheder, er der ikke i nødvendigvis tale om friheder, der tilbageføres til en liberal ambition om at sikre ligeværdigheden for alle mennesker. I stedet ses frihederne som instrumentelle i relation til at etablere et velfungerende marked, skabe økonomisk vækst mv.. Individernes friheder er i denne optik spændt for dette formål og ikke omvendt. Det kan blandt andet understøttes af, at ikke-diskriminationsprincippet på baggrund af nationalitet ikke opløftes til et generelt princip uden for forfatningens anvendelsesområde. gang at især omfordelingspolitik kræver en større grad af solidaritet mellem borgerne på det europæiske plan end der for nuværende er til stede. Derfor vil forsøg fra Unionens side på at bevæge sig ind på omfordelingsspørgsmål føre til disintegration snarere end til integration. Den liberal-demokratiske tilgang Den centrale værdi i den liberal-demokratiske tilgang er frihed. Som Andrew Duff udtrykte det i forhold til definitionen af værdier i artikel 2: Frihed må have førsteprioritet i en hver liste af værdier (Duff 2003, min oversættelse). Der er en række elementer i forfatningstraktaten, der understøtter en liberal-demokratisk læsning af den. Blandt de mest oplagte er værdi-definitionen i artikel 2, inkorporering af Charteret for fundamentale rettigheder som del II i forfatningen, bestemmelserne om Unionsborgerskab og Unionens demokratiske liv (artiklerne I-9, I-10 og især I-45 til I-47) samt præamblerne til Charteret for grundlæggende rettigheder og til selve forfatningstraktaten. Charteret for grundlæggende rettigheder, forfatningstraktatens del II, kan ses som centralt i en liberal forståelse af the rule of law, der indebærer en principiel restriktion af den offentlige magt, ofte netop i form af et rettighedskatalog. Rettighederne har i denne optik til hensigt at sikre lige respekt og hensyntagen til ethvert individ og udpeger den vigtigste opgave for den offentlige magt (her EU), nemlig at koordinere og muliggøre individernes private handlingsplaner på en fair måde. Det falder i tråd med formuleringen i Charterpræamblen om at Unionen sætter mennesket i centrum for sit virke og forfatningstraktatens præambels nævnelse af universelle værdier [som] det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten. Unionens værdier (art. I-2) står ikke centralt i den funktionalistiske tilgang. På den anden side er de heller ikke direkte konflikt hermed. Unionen baserer sig ikke primært på nogen konventionel fortolkning af disse værdier, hvis primære indfrielse påhviler de enkelte medlemsstater. Det er en bagvedliggende præmis i den funktionalistiske til- 10 Under afsnittet om Unionens demokratiske liv hedder det i artikel I-45, at Unionen respekterer i alle sine aktiviteter princippet om lighed mellem dens borgere. Artikel I-46 og I-47 omhandler henholdsvis principperne om repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati. De fastslår borgernes ret til at deltage i Unionens

9 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten demokratiske liv, ytre sig offentligt, organisere sig politisk og indfører herudover en ny bestemmelse som et såkaldt borgerinitiativ. IX Sammen med bestemmelserne om Unionsborgerskabet indikeres det således, at det er borgerne, der er ophavsmænd til de europæiske love. Dette forstærkes i denne optik af følgende formulering om Unionens såkaldte dobbelte legitimitet: Borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet. Medlemsstaterne repræsenteres i Det Europæiske Råd af deres stats- eller regeringschef og i Rådet af deres regeringer, der selv er demokratisk ansvarlige enten over for deres nationale parlamenter eller over for deres borgere (Artikel 46.2) offentlige autonomi for den enkelte borger. Derfor må målene i målene artikel I-3 fortolkes i lyset af dette overordnede formål, hvilket blandt andet betyder, at disse kollektive mål kun kan forfølges, såfremt de ikke bryder med princippet om lige respekt og hensyntagen for alle. Dette princip, som det i denne optik blandt andet udmøntes i form af rettighedscharteret, betyder at individuelle rettigheder i tilfælde af konflikt med kollektive mål fungerer som trumfer (Dworkin 1977) i forhold til hvilke mål Unionen kan forfølge og hvordan den kan forfølge dem. Unionens mål må her fortolkes som instrumenter til at øge værdien af borgernes rettigheder, og ikke omvendt som hos f.eks. den funktionalistiske tilgang. Som det ses, spejler denne bestemmelse artikel I- 1.1 s udpegning af både borgerne og staterne som Unionens konstituenter. Ikke desto mindre vil en liberal-demokratisk læsning af forfatningstraktaten lægge vægten på, at det er de samme individuelle borgere, der er ophavet til Unionen og dens love. Den dobbelte legitimitet betyder i realiteten ikke andet end, at disse borgere bliver repræsenteret gennem to forskellige institutionelle kanaler. Det er borgernes autonomi der er central, ikke staternes. Som den italienske socialist og europaparlamentariker Elena Paciotti sagde i en konventdiskussion af europaparlamentets demokratiske legitimitet og repræsentativitet når de selv samme borgere stemmer for at vælge europaparlamentarikere, foretager de helt den samme form for demokratisk valg til et politisk embede, som når de vælger nationale eller regionale parlamentarikere (Paciotti 16. juni 2002, min oversættelse). Hermed understregede hun, for det første, borgerne som den grundlæggende kilde til politisk magtudøvelse. For det andet understregede hun ligheden mellem den enkelte borger i egenskab af henholdsvis statsborger og unionsborger. Statsborgerskabet kommer ikke nødvendigvis før, eller har mere vægt i forhold til, unionsborgerskabet. I den liberal-demokratiske optik er det overordnede formål som nævnt at sikre den private og 11 Den fællesskabsorienterede tilgang Den fællesskabsorienterede tilgang tager udgangspunkt i, at Unionen baserer sig på et bestemt historisk-kulturelt værdifællesskab. Unionen legitimitet afhænger af, at den afspejler vores fælleseuropæiske identitet, hvem vi er, og hvad det er vi værdsætter og ønsker at forfølge i fællesskab som europæere. Spørgsmålet om europæisk identitet har været vigtigt af to grunde. For det første vedrører diskussionen spørgsmålet om, hvad der skal til for at udvikle en kollektiv identitet, et europæisk demos, der kan danne grundlag for Unionens legitimitet. Hvordan skal Unionens værdigrundlag formuleres for at det appellerer til befolkningen og kan få borgerne til at føle sig som medlemmer af samme kollektiv? For det andet relaterer identitetsdiskussionen til spørgsmålet om EU s ydre grænser. Hvem skal kunne være med? Der er en række elementer i forfatningen, der kan tolkes ind i en fællesskabsorienteret tilgang til EU s legitimitet. Det gælder især de bestemmelser, der eksplicit beskæftiger sig med Unionens identitet, såsom præamblerne til rettighedscharteret og til selve forfatnings traktaten, samt artikel I-8 s bestemmelse af Unionens symboler. Det gælder dog også bestemmelserne om Unionens værdier, om medlemskabskriterier og muligheden for suspension af visse af medlemsstaternes rettigheder.

10 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten Påpegningen af en fælles historie står centralt i den fællesskabsorienterede tilgang. Men at opnå enighed om en fælles beskrivelse af historien er svært, hvilket karakteriserede både konventprocessen og den efterfølgende regeringskonference. Sidstnævnte medførte således ændringer af de formuleringer, der i konventets oprindelige udkast var med til at indkredse den europæiske historiske identitet. Tendensen har været at kontroversielle formuleringer er blevet fjernet. Forfatningstraktatspræamblen laver dog stadig en reference til Europas, kulturelle, religiøse og humanistiske arv, mens charterpræamblen omtaler Unionens åndelige og etiske arv. Herefter er fokus mestendels på fremtiden. Præamblen til forfatningstraktaten proklamerer, at Europas folk samtidig med at de bevarer stoltheden over deres identitet og nationale historie, er besluttet på at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og forenet i mangfoldighed såvel som bevidste om deres ansvar over for kommende generationer og over for verden at videreføre det store forehavende, der gør Europa til et privilegeret område for menneskenes forhåbninger. Vi taler altså om europæiske folk (i flertal) forenet gennem fælles rødder, fælles formål og fælles skæbne. X Det hører med til billedet, at det første udkast som præsidiet forelagde EU-konventet til forfatningstraktatpræamblen havde en mere eksplicit reference til den europæiske historie. Den nævnte den græske og den romerske kultur og Oplysningstidens filosofiske strømninger uden eksplicit at nævne kristendommen. I stedet omtalte den den åndelige stræben, der bredte sig i Europa (Conv 722/03). Denne formulering mødte kritik fra liberale, der modsatte sig at bruge en selektiv læsning af historien til politiske formål, og i det hele taget at basere en europæisk identitet på historien (De Rossa 2003; Paciotti 2003). Den mødte også modstand fra den del af konventet, der insisterede på en læsning af oprindelsen til de fælleseuropæiske værdier, der inkluderer kristendommen. For nogle var det en skandaløs historieforfalskning at udlade direkte 12 henvisning til kristendommen (Cisneros Laborda 2003). EU konventets endelige forslag til præambel forsøgte at løse konflikten ved at fjerne den mest kontroversielle passage. Den indeholdt dog stadig en reference til antikken ved at inkludere et citat fra Perikles begravelsestale og beskrev Europa som et kulturbærende kontinent, hvis indbyggere siden menneskehedens første dage havde udviklet de værdier der er grundlaget for humanismen (Conv 850/02). Disse elementer blev fjernet fra præamblen under regeringskonferencen. Der er dog stadig som vist elementer i forfatningstraktaten, der passer ind i de to forskellige fællesskabsorienterede tilgange til EU, den kristne og den sekulære. Den kristne tilgang kan siges at have tabt slaget om præamblen for så vidt, at den kun har opnået en reference til Europas religiøse arv. Til gengæld fik eksponenterne for den en sejr med inklusionen af artikel I-52 hvori det blandt andet hedder at Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag. I forhold til afgræsningen af EU og europæere fra andre ikke-europæere er der ikke umiddelbart mange skillelinier at spore. Ikke desto mindre er det værd at lægge mærke til, at medlemskabet af Unionen er begrænset til europæiske stater, der respekterer dens værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab (art. I-1.2) og at forfatningspræamblen omtaler Europa som et kontinent. Det vil eventuelt kunne tjene til en ydre (geografisk) afgrænsning af EU. Unionens værdier og mål, som de er defineret i artikel I-2 og I-3, kan fra den fællesskabsorienterede tilgang ses som en definition af hvem vi er, hvad vi værdsætter og ønsker at forfølge i fællesskab som europæere. Unionen er ikke som i en funktionalistisk tilgang kun et økonomisk fællesskab, eller som i en mellemstatslig tilgang udelukkende et instrumentelt fællesskab oprettet af og

11 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten til fordel for suveræne stater. Unionen er et værdifællesskab med en række kollektive formål. I modsætning til den liberal-demokratiske tilgang er det forfølgelsen af disse kollektive formål, der er det centrale. Det betyder også en anden vægtning af de individuelle rettigheder. De individuelle rettigheder trumfer ikke forfølgelsen af kollektive mål, da forfølgelsen af disse netop er det der konstituerer os som et fællesskab. I relation til Unionens konstituenter (artikel I- 1.1) vil den fællesskabsorienterede tilgang lægge vægt på, at det er borgerne som medlemmer af et al-europæisk kulturelt værdifællesskab, der udgør den primære konstituerende magt, og ikke staterne. Med et citat fra de forklarende noter til konventets første udkast til artikel 2 så får de nævnte værdier de europæiske folk til at føle sig som en del af samme union (Conv 528/03: 19). Denne union af folk der fra et fællesskabsorienteret perspektiv udgør den konstituerende magt i Unionen. En overlappende konsensus? Den foregående analyse har vist at det er muligt at finde eller give forskellige udlægninger af forfatningsteksten. Analysen har antydet, at der er overlap mellem de forskellige tilgange. De samme elementer kan således fortolkes ind i en eller flere tilgange, men får forskellig vægt og betydning afhængig af tilgangen. Konkret gælder det elementer som Unionens mål, bestemmelserne om dens værdier og i nogen udstrækning dens konstituenter, herunder begrebet om den såkaldte dobbelte legitimitet. XI Denne overlapning eller næsten-overlapning mellem de forskellige tilgange kan være befordrende for Unionens stabilitet for så vidt, at det umiddelbart er de samme elementer, der bliver bekræftet som dele af Unionens legitimitetsgrundlag. Det er først i den mere præcise betydningsfastlæggelse af de enkelte elementer, at spændingerne kommer til overfladen. Det samme gælder de elementer, der er umiddelbar modstrid med en eller flere tilgange. Der er således en klar spænding mellem den mellemstatslige tilgang på den 13 ene side og den fællesskabsorienterede og liberal-demokratiske tilgang på den anden side. Understregningen af staterne som konstituenter og muligheden for ensidig udtræden af unionen er for det første i modstrid med den fællesskabsorienterede tanke om at EU udgør et skæbnefællesskab. Skæbnefællesskaber er grundlæggende ikke noget man vælger og slet ikke noget, man melder sig ud af, når man først har meldt sig ind. For det andet støder den mellemstatslige tilgang mod den liberal-demokratiske tilgang, som indebærer en skepsis over for muligheden for ensidigt at kunne annullere en række vægtige individuelle rettigheder, der udspringer af Unionsmedlemskabet. Som allerede bemærket er der en spænding mellem den funktionelle tilgang og den mellemstatslige tilgang på den ene side og mellem den funktionelle og den liberal-demokratiske på den anden. Der er grundlæggende forskelle i henholdsvis prioriteringen af staternes suverænitet og i forståelsen af de individuelle rettigheder. Og selvom den fællesskabsorienterede tilgang deler en teleologisk forståelse af EU, idet EU ses som rammen for forfølgelse af kollektive mål snarere end for koordinering og facilitering af individuelle handlingsplaner, står de to i kontrast til hinanden, da den funktionelle tilgang ikke baserer EU s legitimitet på vores fælles identitet som europæere. EU er ifølge det funktionalistiske synspunkt et økonomisk fællesskab, ikke et værdifællesskab. Spændingen mellem den fællesskabsorienterede tilgang og den liberal-demokratiske tilgang ligger i hvilket spørgsmål der sættes først, nemlig henholdsvis hvem er vi og hvad værdsætter vi? og hvordan skal vi behandle andre og hinanden?. Dette indebærer en forskellig prioritering mellem og fortolkning af kollektive mål og individuelle rettigheder i Unionen. Konklusion Som argumenteret ovenfor er spændingerne mellem de forskellige tilgange en udfordring for skabelsen af et legitimt og stabilt EU. Hvis en overlappende konsensus skal nås kræver det, at

12 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten man er lydhør over for andre måder at anskue Unionen på end ens egen foretrukne. Hvis ingen af de fire tilgange kan hævdes at være deciderede urimelige (jf. ovenfor) og der samtidig ikke kan opnås konsensus om en af dem i snæver forstand, kræver princippet om lydhørhed, at vi må være parate til at se dem og nogle af de elementer, der indgår i dem, som en del af det fælles grundlag også. Lydhørheden betyder ikke en blank accept at de andres standpunkter. For at det skal virke som princip kræver det selvfølgelig, at alle forpligter sig på det. Det må virke begge veje. Det er i dialogen og debatten mellem synspunkterne at rimeligheden af de forskellige synspunkter afprøves. Men for at dialogen skal kunne fungere er vi nødt til at forpligte os på den. At forpligte sig på lydhørheden kan måske også derfor beskrives som et løfte til hinanden om ikke at gå fra hinanden, men at ordne vores fælles problemer ved hjælp af fælles løsninger. Løsninger der ikke i alle tilfælde indebærer mere integration eller centralisering, men løsninger, hvorom der er opnået en vis enighed og som ikke blot er ensidige. 14 Folkeafstemningerne i Frankrig og Holland har blandt andet vist hvor ambitiøst det er at kræve, at Unionen skal baseres på en konsensus i snæver forstand. Samtidig har de vist, at der er en række forskelligartede overvejelser og bekymringer som knytter spørgsmålet om en europæisk forfatning.argumentet i artiklen har været, at det er både et unødvendigt og usandsynligt mål at nå en konsensus en snæver forstand, og at en overlappende konsensus er et mere passende ideal. Samtidig er opfordringen at folkeafstemningerne i Frankrig og Holland ikke blot skal føre til at vi går fra hinanden, men at borgerne i Europa fortsat er lydhøre over for hinanden og forsøger at finde fælles løsninger. Det betyder selvfølgelig, at man ikke kan få det lige, som man selv gerne vil have det. Men alternativet er et tab af magt forstået som evnen til at handle sammen og med hinanden. En magt som på sigt er nødvendig for, at vi overhovedet er i stand til kollektivt at ændre de betingelser vi lever under. For som Hannah Arendt (1990: 175) minder os om: power comes into being only if and when men join together for the purpose of action, and it will disappear when, for what ever reason, they disperse and desert one another. Tore Vincents Olesen er Cand. Scient. Pol.. Ph.d.studerende v. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Forskningsassistent v. International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Litteratur Arendt, H. (1990 [1965]) On Revolution,London: Penguin Books. Bellamy, Richard 1999, Liberalism and pluralism: towards a politics of compromise, Routledge, London. Bohman, James (1996) Public Deliberation Pluralism, Complexity and Democracy, Cambridge, Mass.:The MIT Press. Cisneros Laborda, Gabriel 2003, Ændringsforslag til præamblen.tilgængelig via: Conv 528/03 Udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten, Det Europæiske Konvent, Bruxelles, 6. februar, 2003 Conv 722/03, 1. Udkast til Præamblen, Det Europæiske Konvent, Bruxelles, den 28. maj 2003 Conv 850/03, Udkast til traktat om en forfatning for Europa, Det Europæiske Konvent, Bruxelles, 18. juli, Corneliussen, Kirstine 2000 National identitet og den danske EU debat i årene 1972 til Upubliceret specialeafhandling, indleveret v. Institut for Historie og samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet. De Rossa, Prionsias 2003, Ændringsforslag til præamblen. Tilgængelig via: Det Europæiske Råd 2000, Erklæring om Unionens Fremtid (Niceerklæringen), Erklæring nr. 23 vedtaget af Konferencen, Det europæiske Råd i Nice 7., 8. og 9. december Det Europæiske Råd 2001, Laekenerklæringen, Det Europæiske Råd i Laeken, den december Duff,Andrew 2003,Andringsforslag til artikel 2.Tilgængelig via: Dworkin, Ronald 1977, Taking rights seriously,duckworth, London. Folketingets EU-Oplysning (2005) Traktat om en forfatning for Europa Forfatningstraktaten, København: Folketingets EU-Oplysning. Tilgængelig via: Fossum 2003a; The European Charter. Between Deep Diversity and Constitutional Patriotism. I: Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum og Augustin José Menédez (eds) The chartering of Europe : the charter of fundamental rights in context, Nomos, Baden-Baden. Fossum, Jens. E. 2003b, Still a Union of deep diversity? The Convention and the Constitution for Europe,ARENA working paper 03/21. Fossum, John E. 2000, Constitution-making in the European Union. I: Eriksen Erik Oddvar og John Erik Fossum (ed), Democracy in the European Union. Integration through Deliberation?, Routledge, London & New York,. Friese Heidrun & Wagner Peter 2002, The Nascent Political Philosophy of the European Polity, Journal of Political Philosophy, 10, 3, pp

13 ARTIKEL - Europæisk fællesskab og forfatningstraktaten Haas, Ernst B. 1961, International Integration:The European and the Universal Process, International Organization, 15:3, pp Jachtenfuchs et al. 1998, Which Europe? Conflicting Models of Legitimate European Political Order, European Journal of International Relations.4,4.pp Jachtenfuchs, Markus (1999) Ideen und Integration. Verfassungsideen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien und die Entwicklung der EU, Habilitationsschrift, vorgelegt an der Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim, Juni Jensen,Anita D. & Jespersen, Mette H.T. (2003) Folketingets debat om EUforbeholdene En diskursanalyse af den danske parlamentariske debat fra 1992 til 2002 om Danmarks fire forbehold, Upubliceret specialeafhandling, indleveret v. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Jørgensen, Marianne. W. & Philips, Louise 1999, Diskursanalyse som teori og metode,: Samfundslitteratur, Frederiksberg. Majone, G. et al. (1996). Regulating Europe. London: Routledge. Majone, Giandomenico 1998, Europe's 'Democratic Deficit: The Question of Standards, European Law Journal,1:3 pp VII Funktionalisme bruges her i en anden betydning end den der ofte forbindes med f.eks. Mitrany (1975) og/eller med neo-funktionalismen, f.eks. Haas (1961). VIII Få ville bestride, at det er de facto muligt for en medlemsstat at forlade Unionen. Imidlertid har det været diskuteret om det ifølge Wiener Konventionen er en de jure mulighed. IX Bestemmelsen giver et antal borgere på mindst en million fra et betydeligt antal medlemsstater mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte lovforslag som de finder påkrævede i forhold til at gennemføre forfatningen (art. I-47.4). X Præamblerne kan selvfølgelig ikke entydigt placeres ind i en fællesskabsorienteret tilgang til EU s legitimitet (for rettighedscharteret, se Fossum 2003a; Shönlau 2003). Som nævnt ligger mange af de nævnte værdier inden for et universelt orienteret værdisæt, der er foreneligt med den liberal-demokratiske tilgang og som ikke nødvendigvis peger på noget specifikt europæisk, der adskiller Europa fra resten af verden (jf. også Fossum 2003b). Herudover er der henvisninger til nationale identiteter og historie, samt deres mangfoldighed som er konsonant med en mellemstatslig tilgang. XI Den funktionalistiske tilgang baserer sig på et mere eller mindre fritstående økonomisk styringsrationale, hvorfor spørgsmålet om den konstituerende magt bliver sekundært. Mitrany, D. 1975, The Prospects of Integration: Federal or Functional. I:A. J. R. Groom and Paul Taylor (eds) Functionalism : theory and practice in international relations,university of London Press, London. Møller, Per Stig 2005 Forord i Udenrigsministeriets redegørelse til Folketinget om Traktat om en Forfatning for Europa, København: Udenrigsministeriet. Olsen,Tore V. (2004a) Europe United under God? Or not?.i: L. Dobson & A. Føllesdal (eds) Political Theory and the European Constitution, Routledge, London. Olsen, Tore V. (2004b) Forfatningstraktaten En overlappende konsensus om EU?, Politik, årgang 7, no. 1, pp Olsen, Tore V. (2006) EU og politisk teori. I: L.B. Kaspersen & J. Loftager (eds) Klassisk og moderne politisk teori,hans Reitzels Forlag, København. Paciotti, Elena 2003, Ændringsforslag til præamblen. Tilgængelig via: 20FR,IT.pdf Rawls, John 1996 [1993], Political Liberalism, Columbia University Press, New York. Shönlau, Justus 2003, Drafting Europe s value foundation: Deliberation and Armtwisting in Formulating the Preamble to the EU Charter of Fundamental Rights. I: Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum og Augustin José Menédez (eds) The chartering of Europe : the charter of fundamental rights in context, Nomos, Baden-Baden Streit, M. E. & Mussler,W. 1995, The Economic Constitution of the European Community: From Rome to Maastricht, European Law Journal,1,1,pp Fodnoter I Forfatningstraktaten er udgivet i en dansk udgave af Folketingets EUoplysning (2005). II Artiklen baserer sig på Olsen 2004b, men er opdateret og på væsentlige punkter revideret i forhold til denne. III I min ph.d.-afhandling forsøger jeg at retfærdiggøre en sådan position. IV Bohman anvender rent faktisk termen moralsk kompromis, men adskiller det fra kompromisser i traditionel forstand. For klarhedens skyld har jeg her anvendt termen moralsk aftale. Med et lån fra diskursanalysens vokabularium kan vi sige at disse elementer bliver fastlagt som momenter i forskellige diskurser om Unionens legitimitet. Elementerne bliver betydningsfastlagt som momenter ved at blive sat i en bestemt relation til andre elementer.afhængig af diskursen vil nogle af forfatningstraktatens elementer imidlertid ikke kunne passes ind i den, og de forbliver derfor på den enkelte diskurs yderside med et potentiale for at problematisere og underminere denne (Jørgensen & Philips 1999: 35-41). V VI Se eventuelt Fossum 2000, Friese & Wagner 2002, Jacthenfuchs et al 1998 og Olsen Analysen trækker på et studie af EU-konventet, som jeg foretager i min ph.d.-afhandling. Et forstudie hertil er Olsen 2004a. 15

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 171» september 2008

samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 171» september 2008 171» september 2008 samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 172: 15.

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 11, September 2015 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 11, September 2015 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 11, September 2015 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Indholdsfortegnelse Forord Af Iben Benedikte Valentin Jensen 3 Kompetencer

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

Lise Togeby (formand)

Lise Togeby (formand) Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er,. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forskningsresultater publiceres

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO Forsvarsakademiet 2007.06.25 KL S. Kjeldsen HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO - LEGITIMT BRUD PÅ FOLKERETTEN? UKLASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Resume...4 1 Indledning...6 1.1 Baggrund...6

Læs mere

Er tiden løbet fra grundloven?

Er tiden løbet fra grundloven? Indhold: Rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision Af Jacob Andersen? Er tiden løbet fra grundloven? Omfang: 36 sider Vægt: 120 g Fremstillet: 1849 Holdbar til:? Grafisk design:

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

Menneskerettigheder og staternes suverænitet

Menneskerettigheder og staternes suverænitet Menneskerettigheder og staternes suverænitet Samfundsfagligt Basisstudie 2011 3. semester hus 22.1 Simone Sophie Wittstrøm Selsbæk Vejleder: Thomas Theis Nielsen Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1. Indledning..2

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Tænketanken NyAgenda 2005 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere