Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013"

Transkript

1 Industrigruppe Finans Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. xx xx xx xx Model-årsrapport 2013 (Udarbejdet ud fra den forudsætning, at fondsmæglerselskabet aflægger regnskab efter regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter mv.)

3 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Forord Deloitte har udviklet denne model-årsrapport, som hjælp og inspiration for fondsmæglerselskaber, der aflægger årsrapport efter den på lov om finansiel virksomhed baserede regnskabsbekendtgørelse. Ændringer i forhold til modellen for årsrapporten for 2012 Der er vedtaget en ny version af regnskabsbekendtgørelsen, BEK 113 af 7. februar Ændringerne trådte i kraft den 10. februar 2013 og finder første gang anvendelse på årsrapporter vedrørende regnskabsår, der begynder 1. januar De indførte ændringer omfatter bl.a. en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi, implementering af de gennemførte ændringer i IAS 19 vedrørende sondring mellem kort- og langfristede personaleydelser samt en række bankspecifikke krav. Ændringer, der vurderes relevante for det typiske fondsmæglerselskab, er implementeret i model-årsrapporten. Årsrapporten aflægges som udgangspunkt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Da ovenstående regler første gang finder anvendelse i årsrapporten, skal der oplyses om ændringer i regnskabsmæssige skøn. Det skal samtidig anføres, hvorvidt det vurderes at være relevant for det enkelte fondsmæglerselskab. Overordnede kommentarer til regnskabsaflæggelsen Ændring af selskabsskatteprocenten Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget et lovforslag om en gradvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25% til 22% over tre år. Som følge af vedtagelsen af den gradvise nedsættelse af skatteprocenten skal effekten på den udskudte skat indregnes i årsrapporten for Effekten af ændringer i skatteregler eller skatteprocenter behandles som en ændring af regnskabsmæssige skøn. Dette betyder, at den samlede beløbsmæssige virkning af ændringen skal indgå i resultatopgørelsen under skat af årets resultat. Dog skal den del af den beløbsmæssige effekt af ændringen, der kan henføres til udskudt skat af egenkapitalbevægelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Sammenligningstal skal ikke tilpasses. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) Den 16. august 2012 er Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) formelt trådt i kraft. Forordningen gælder i praksis for alle derivater, selvom alle ikke-otc allerede er clearede. Mange af forordningens bestemmelser finder dog først anvendelse med ikrafttræden af supplerende tekniske standarder. De første ni af disse supplerende tekniske standarder er trådt i kraft den 15. marts EMIR medfører overordnet set krav om, at alle derivathandler indrapporteres til et transaktionsregister. Yderligere skal alle standardiserede OTC-derivathandler som udgangspunkt cleares via en central modpart (herefter benævnt CCP), imens alle ikke-clearede OTC-derivathandler omfattes af særlige krav til risikostyring. Clearingsforpligtelsen gælder i relation til alle OTC-derivater, der anses for clearingskvalificerede, hvilket som udgangspunkt omfatter alle standardiserede derivatkontrakter samt OTC-derivatkontrakter. ESMA har godkendt en række Trade repositories og det forventes, at yderligere godkendes fremadrettet. Fra februar 2014 skal virksomhederne rapportere til en af disse TR s eller videregive opgaven til tredjepart.

4 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Efter de gældende regnskabsregler vil skifte af modpart (novation) i et OTC-derivat blive sidestillet med indgåelse af en ny kontrakt. Konsekvensen er dermed, at et eventuelt eksisterende sikringsforhold skal ophøre. Selvom derivatkontrakten med CCP en kan anvendes til regnskabsmæssig sikring, kan dette give anledning til udfordringer i relation til effektivitetstest og dokumentation. For at imødegå disse konsekvenser har IASB i februar 2013 udsendt et udkast til ændringer af IAS 39, hvorved sikringsforhold med derivater overført til en CCP i visse tilfælde kan fortsætte uændret. For yderligere information henvises til Finanstilsynets hjemmeside, hvor der på en temaside er samlet information om EMIR til brug for finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Nye kapitaldækningsregler (CRD IV mv.) Der er vedtaget nye kapitaldækningsregler i EU i form af det såkaldte CRD IV direktiv med tilhørende forordning (CRR). Reglerne er i vidt omfang baseret på Basel III. De nye regler træder i kraft. 1. januar 2014 og betyder bl.a., at en større del af basiskapitalen (kapitalgrundlaget) skal udgøres af egenkapital, ligesom der generelt stilles skrappere krav til kapitalen. Det er ikke alle fondsmæglerselskaber der er omfattet af CRR. Udgangspunktet er fondsmæglerselskaber med stor tilladelse, men også andre, kan efter en konkret vurdering, være omfattet. Reglerne indfases i perioden 2014 til 2019, ligesom der er en lang række overgangsregler i denne periode. Vi skal henvise til Deloittes publikation nye kapitalkrav til pengeinstitutter, der kan findes på vores hjemmeside deloitte.dk Disse regler har ligeledes afledt en opdatering af kapitaldækningsbekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft i løbet af første kvartal Den kommende bekendtgørelse forventes at ligge tæt op af CRR, hvor for alle fondsmæglerselskaber vil være omfattet af de nye kapitaldækningsregler heri, enten direkte eller indirekte. I forlængelse heraf overgår alle fondsmæglerselskaber til COREP-indberetningerne fra første kvartal 2014, hvor de hidtidige CS/CK-indberetninger udgår. Fondsmæglerselskaber direkte underlagt CRR er fritaget fra sjette del omkring likviditet, hvorfor disse indberetninger ikke skal foretages. Øvrige forhold Ny revisionsbekendtgørelse er trådt i kraft Finanstilsynet har udstedt ny revisionsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 21. august 2013 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner), som har virkning fra og med regnskabsåret Der er tale om en præcisering og på visse områder en udvidelse af revisors arbejdsopgaver i forhold til den hidtidige revisionsbekendtgørelse, men under uændrede rammer. I forhold til det hidtidige regelsæt er de væsentligste ændringer knyttet til det nye bilag 2, der beskriver de arbejdshandlinger, som Finanstilsynet forventer, der udføres i tillæg til revisionen af årsregnskabet og danner grundlag for, at revisor kan afgive de krævede konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollen. Udskudte skatteaktiver I forbindelse med værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver relateret til fremførbare underskud skal der foreligge overbevisende dokumentation for, at selskabet kan generere tilstrækkelige fremtidige driftsoverskud, som det fremførbare underskud kan modregnes i. For at der kan fæstes lid til selskabets budgetter, skal en række forhold ifølge Tilsynets opfattelse gøre sig gældende.

5 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Whistleblower-ordning Finanstilsynet har i udkast til lovforslag kaldet Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv., lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og forskellige andre love (forventes vedtaget i løbet af 1. kvartal 2014), yderligere lagt op til, at alle finansielle virksomheder med flere end fem ansatte formentlig i løbet af første kvartal 2014 (oprindeligt 1. januar) skal have etableret en uafhængig intern whistleblower-ordning, der giver medarbejderne mulighed for fortroligt at indberette væsentlige overtrædelser af den finansielle regulering. Dette er i tråd med Tilsynets seneste tilkendegivelser, Det fremgår af det nye lovforslag, at en whistleblower-ordning skal anmeldes til og godkendes af Datatilsynet, før denne kan træde i kraft. Assets under Advice Finanstilsynet har indført det nye nøgletal, der dækker over den samlede formue, som selskabet per opgørelsestidspunktet yder investeringsrådgivning til, jf. 343b i lov om finansiel virksomhed. Omfattet af nøgletallet er anbefalinger givet til en investor med udgangspunkt i vedkommendes egne omstændigheder (rådgivning om køb, salg, udveksling, indløsning, besiddelse, tegning af et finansielt instrument eller ikke at exercise sådanne rettigheder), oplysninger og forklaringer om risici og umiddelbare konsekvenser af bestemte valg for en given investor om bestemte finansielle dispositioner. Omvendt er generelle anbefalinger eller overordnede informationer om investeringer, som ikke er tiltænkt en bestemt kreds, ikke omfattet af nøgletallet og generelle informationer om finansielle instrumenter og markedsudvikling, herunder aktieanalyser/anbefalinger som udbredes til offentligheden, ikke omfattet. Den omfattede investeringsrådgivning rapporteres som et samlet tal, som dækker over den samlede formue, hvor der per opgørelsestidspunktet ydes rådgivning til. Opgørelsen består af formuen, som selskabet løbende yder investeringsrådgivning. Det vil sige, at selskabet skal være opmærksomt på, hvad den samlede formue er for kunderne, som får rådgivning, og der er indgået rådgivningsaftaler med. Det må derfor antages, at såfremt der gives enkeltstående investeringsrådgivning for en kunde, skal dennes formue ikke medtages i opgørelsen af AuA (medmindre dette er igangværende på opgørelsestidspunktet). Indholdet af model-årsrapporten Årsrapporten omfatter følgende bestanddele: 1. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Årsregnskab, herunder: a. Resultatopgørelse b. Balance c. Egenkapitalopgørelse d., inklusive beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

6 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendte forkortelser og referencer I referencerne er anvendt følgende forkortelser og referencer for relevant regnskabslovgivning: Regnskabsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 113 af 7. februar 2013 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. FIL: Lov om finansiel virksomhed LBK nr. 948 af 2. juli KAP Kapitaldækningsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr.1399 af 16. december Alle paragrafhenvisninger til regnskabsbekendtgørelsen er angivet uden forkortelse for bekendtgørelsen eksempelvis 135, hvorimod henvisninger til andre regler suppleres med ovennævnte forkortelser. Frist og offentliggørelse Årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet senest 30. april Praktiske forhold om anvendelse af model-årsrapporten Model-årsrapporten indeholder ikke alle oplysningskrav i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, men indeholder de oplysninger som vi skønner, er relevante for det typiske fondsmæglerselskab. For eksempel er der ikke noteoplysninger om regnskabsmæssig sikring, oplysning om ægte købs- og tilbagesalgsforretninger, konvertible gældsbreve, beholdning af egne aktier m.fl. En model kan i sagens natur ikke tage højde for alle tænkelige og utænkelige situationer. Der kan således være forhold, der følger af særlige forretningsmæssige dispositioner, som giver anledning til, at fondsmæglerselskabet skal give yderligere oplysninger i årsrapporten. Det fremgår således af regnskabsbekendtgørelsens 83 samt FIL 186, stk. 2, at ud over de oplysninger, som kræves i dette kapitel, skal gives de oplysninger, der er nødvendige for at give et retvisende billede. Deloittes kommentarer (angivet i kursiv) er tilføjet for at forklare de overvejelser, der ligger til grund for de indarbejdede forslag til formuleringer i modellen. Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i model-årsrapporten er korrekte, påtager Deloitte sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i model-årsrapporten eller for tab - uanset årsag - som en person eller virksomhed, der henholder sig til model-årsrapporten, måtte lide. Har du spørgsmål til model-årsrapporten, er du velkommen til at kontakte Thomas Hjortkjær Petersen Per Rolf Larssen eller Jens Ringbæk Vi anbefaler, at vores regnskabstjekliste udfyldes i forbindelse med udarbejdelsen af fondsmæglerselskabets årsrapport. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 16. december 2013

7 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for

8 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 1 Oplysninger om fondsmæglerselskabet Fondsmæglerselskab Fondsmæglerselskab Adresse CVR-nr.: Hjemstedskommune: Telefon: Telefax: Internet: www. Bestyrelse Direktion Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på fondsmæglerselskabets generalforsamling, den / 20 Dirigent

9 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 2 FIL Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Fondsmæglerselskab A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondsmæglerselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af fondsmæglerselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som fondsmæglerselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse., den Direktion administrerende direktør Bestyrelse formand

10 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 3 FIL 183 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Fondsmæglerselskab A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fondsmæglerselskab for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor

11 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 4 Ledelsesberetning 131, nr. 1 Hovedaktivitet Fondsmæglerselskabets hovedaktivitet er 131, nr. 2 Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til og beløbsmæssigt andrager det 131, nr. 3 Usædvanlige forhold Fondsmæglerselskabet har i året usædvanlige forhold, som kan påvirke indregning og måling. 131, nr. 4 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat andrager t.kr. mod t.kr. i Resultatet er væsentligt påvirket af. 132 Fondsmæglerselskabets seneste forventning til årsresultatet var t.kr. Forskellen til det realiserede resultat skyldes , nr. 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 131, nr. 6 Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden Den økonomiske udvikling forventes 131, nr. 7 Videnressourcer 131, nr. 8 Særlige risici Forretningsmæssige risici / Finansielle risici 131, nr. 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 131, nr. 10 Filialer i udlandet 1 I henhold til rbk 132, skal ledelsesberetningen beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

12 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 5 Ledelsesberetning (fortsat) 131, nr. 11 Koncernstruktur Der skal for koncerner gives en beskrivelse af den juridiske-, ledelsesmæssige- og organisatoriske struktur. 132a Ledelseshverv 2 Administrerende direktør Bestyrelsesmedlem i: Øvrige hverv: Ledelseshverv - bestyrelse Formand Bestyrelsesmedlem i: Øvrige hverv: Bestyrelsesmedlem X Bestyrelsesmedlem i: Øvrige hverv: 133 Bestyrelsens forslag til udbytte Fondsmæglerselskabet udbetaler i udbytte for regnskabsåret Der skal i ledelsesberetningen oplyses om de ledelseshverv, som fondsmæglerselskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra ledelseshverv i virksomhedens egne 100% ejede datterselskaber.

13 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 6 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Resultatopgørelse 110 Renteindtægter Renteudgifter 5 Netto renteindtægter Note t.kr. t.kr. Udbytte af aktier mv. 113a Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer 6 Andre driftsindtægter 121 Udgifter til personale og administration 8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 11,12 virksomheder Resultat før skat 117 Skat 9 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Overført til næste år 3 Det bemærkes, at en post i resultatopgørelse, balance, anden totalindkomst eller noter alene skal medtages, såfremt den indeholder et beløb. Hvis dette ikke er tilfældet, skal posten alene medtages, såfremt sammenligningstallet indeholder et beløb, jf. 5, stk. 2 og 3

14 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2013 (fortsat) Totalindkomstopgørelse 4 Årets resultat Note t.kr. t.kr. Anden totalindkomst Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt 4 Der skal udarbejdes en totalindkomstopgørelse i henhold til rbk. 79, stk. 2. For hver post i anden totalindkomst anføres den tilhørende skattemæssige effekt enten direkte i anden totalindkomst eller i en note.

15 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 8 Balance pr FIL 183 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 91 og 92 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Aktier mv. 123 Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12 Immaterielle aktiver 89 Øvrige materielle aktiver 13 Aktuelle skatteaktiver 117 Udskudte skatteaktiver 14 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Note t.kr. t.kr.

16 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 9 Balance pr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 15 Aktuelle skatteforpligtelser Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Note t.kr. t.kr. Hensættelser til udskudt skat 14 Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 16 Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital 17 Overkurs ved emission Andre reserver Lovpligtige reserver Overført overskud eller underskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt 126 og 128 Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser 18-24

17 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 10 FIL 183 samt 36 Egenkapitalopgørelse for Egenkapital Årets resultat Anden totalindkomst 7 Årets totalindkomst Opskriv- Foreslået nings- udbytte Aktie- hen- Overført for regnkapital læggelser resultat skabsåret I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Køb og salg af egne aktier Udlodning til ejere Egenkapital Egenkapital Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Køb og salg af egne aktier Udlodning til ejere Egenkapital Lovpligtige reserver og opskrivningshenlæggelser består af 5 Det er et krav, at udviklingen i egenkapitalen vises i en egenkapitalopgørelse. Det er ikke i overensstemmelse med reglerne alene at vise udviklingen i en note, jf. FIL, regnskabsbekendtgørelsen og Finanstilsynets orienteringsbrev fra Kolonnerne tilpasses alt efter de forhold, der er gældende i fondsmæglerselskabet 7 For hver post i anden totalindkomst anføres den tilhørende skattemæssige effekt enten direkte i anden totalindkomst eller i en note, jf. 79, stk. 3.

18 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Regnskabsmæssige skøn 3. Femårsoversigt 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Kursreguleringer 7. Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder og geografiske markeder 8. Udgifter til personale og administration 9. Skat 10. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid 11. Kapitalandele i associerede virksomheder 12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13. Øvrige materielle aktiver 14. Ændringer i udskudt skat 15. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 16. Efterstillede kapitalindskud 17. Aktiekapital 18. Eventualforpligtelser 19. Afledte finansielle instrumenter 20. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 21. Nærtstående parter 22. Aktionærforhold 23. Kapitalkrav 24. Koncernforhold 8 Årsregnskabet skal kunne stå alene. Er der således usikkerhed om going concern, er det ikke tilstrækkeligt alene at redegøre herfor i ledelsesberetningen. Dette skal ligeledes indgå i selve årsregnskabet. Der kan eventuel laves konkret henvisning. 9 Anvendt regnskabspraksis kan også vælges placeret som et særskilt afsnit således som anført i regnskabsbekendtgørelsen 85, men skal være omfattet af årsregnskabet.

19 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis 10 Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fondsmæglerselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fondsmæglerselskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fondsmæglerselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme direkte i totalindkomstopgørelsen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen (alternativt kan afviklingsdagen anvendes), og indregningen ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis det er overdraget, og fondsmæglerselskabet i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Fondsmæglerselskabet anvender ikke reglerne om omklassificering af visse finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris. 10 Anvendt regnskabspraksis skal altid tilpasses til den konkrete virksomhed. Gengivelse af regnskabsreglerne er således ikke med til at give værdi for regnskabslæserne, ligesom ren kopiering af vedlagte eksempel ikke vil være i overensstemmelse med reglerne. Fondsmæglerselskabet kan overveje at opdele afsnittet i kritiske regnskabsprincipper og øvrige regnskabsprincipper, så regnskabslæser bliver guidet i, hvad der skal læses, og hvad der kan læses.

20 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Fastlæggelse af dagsværdi Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, hvor der findes et aktivt marked, fastsættes til den pris, der vil blive modtaget ved salg på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Der er i regnskabsbekendtgørelsens 38a indsat en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi, som erstatter Ændringen afspejler den ændring i IFRS, der er gennemført ved udstedelsen af IFRS 13, som fastlægger principper for måling til dagsværdi uafhængigt af hvilke aktiver eller forpligtelser, der måles. Det vurderes ikke at implementeringen af den nye bestemmelse om opgørelse af dagsværdi har haft en væsentlig påvirkning på selskabets resultat. (Implementeringen af ovennævnte bestemmelse har haft en effekt på t.kr på årets resultat og forventes at have en fremtidig effekt på værdiansættelsen af finansielle instrumenter. 11 ) Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. 11 Det enkelte fondsmæglerselskab skal tage stilling til relevansen af de pågældende ændringer, hvorfor der her er givet et eksempel på begge dele.

21 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer vedrørende ydelser, som ydes over en periode, for eksempel honorarer for kapitalforvaltning, periodiseres over perioden. Honorarer for at gennemføre en given transaktion, for eksempel kurtage og depotgebyrer, indtægts-/omkostningsføres, når transaktionen er gennemført. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondsmæglerselskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Omkostninger til incitamentsprogrammer indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår omkostningen kan henføres til. Aktiebaseret vederlæggelse udgiftsføres med dagsværdien opgjort på tildelingstidspunktet og modposteres på egenkapitalen. Andre driftsindtægter og driftsudgifter Andre driftsindtægter og driftsudgifter indeholder indtægter og udgifter af sekundær karakter i forhold til fondsmæglerselskabets aktiviteter. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatet med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

22 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Moderselskabet er sambeskattet med alle danske virksomheder, hvor der udøves bestemmende indflydelse. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det vurderes på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter og centralbanker 12 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt tidsindskud i centralbanker. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker omfatter. Tilgodehavende måles til dagsværdi. Gæld måles til amortiseret kostpris. Obligationer til dagsværdi Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fastsætter fondsmæglerselskabet dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. 12 Ifølge Finanstilsynet skal der angives regnskabspraksis for alle finansielle instrumenter i årsrapporten, hvis det er væsentligt. Væsentlighed skal i den forbindelse forstås som, at posten er væsentlig. Det kan alt efter omfang betyde, at poster som kassebeholdning og anfordringstilgodehavender, andre aktiver og andre passiver skal omtales på samme måde som ovenfor.

23 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder En associeret virksomhed er en virksomhed, hvor koncernen kan udøve betydelig, men ikke bestemmende indflydelse. En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor koncernen kan udøve bestemmende indflydelse. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill, og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter skat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af af- og nedskrivninger på koncerngoodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under lovpligtige reserver i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Nedskrivninger indregnes og fradrages i eventuelle positive lovpligtige reserver, så længe der er en reserve at modregne i. Koncerngoodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. Koncerngoodwill behandles efter samme praksis som anden goodwill. Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for udviklingsomkostninger er den forventede brugstid, som er mellem og år. Øvrige immaterielle aktiver omfatter erhvervet software. Erhvervet software indregnes til kostpris, der omfatter de omkostninger, der er medgået for at kunne tage softwaren i brug. Erhvervet software afskrives lineært over år.

24 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Øvrige materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af de øvrige aktivers forventede brugstider: It-udstyr og maskiner Inventar Biler år år år år Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste af nettosalgsprisen og nytteværdien. Andre aktiver Andre aktiver omfatter øvrige aktiver, der ikke hører til under andre aktivposter. Posten omfatter positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter og indtægter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder tilgodehavende renter og udbytte. Bortset fra afledte finansielle instrumenter, der har en positiv værdi på balancedagen og som måles til dagsværdi, måles regnskabsposten ved første indregning til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Andre passiver Andre passiver omfatter øvrige passiver, der ikke hører til under andre passivposter. Posten omfatter negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter og udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder skyldige renter. Bortset fra afledte finansielle instrumenter, der har en negativ værdi på balancedagen og som måles til dagsværdi, måles regnskabsposten ved første indregning til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris.

25 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Periodeafgrænsningsposter (passiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter, der er modtaget før balancetidspunktet, men som vedrører en senere regnskabsperiode, herunder forud modtagne renter og provision. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Hensatte forpligtelser Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Forpligtelser vedrørende personale, herunder jubilæer, seniorgodtgørelser mv., hensættes på et statistisk aktuarmæssigt grundlag. Der foretages diskontering af forpligtelser, der forfalder mere end 12 måneder efter den periode, hvor de er optjent. Garantier måles dog ikke lavere end den provision, som er modtaget for garantien periodiseret over garantiperioden. Øvrige finansielle forpligtelser Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret kostpris 13. Omkostninger, herunder stiftelsesprovision som er direkte forbundet med efterstillede kapitalindskud, fradrages i den initiale dagsværdi og amortiseres ud over restløbetid (ledelsens bedste skøn over løbetid) ved anvendelse af den effektive rentes metode. Step-up på hybrid kernekapital indregnes ved. Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser omfatter opskrivning af selskabets domicilejendomme efter indregning af udskudt skat. Opskrivningen opløses, når ejendommen nedskrives eller sælges. Andre reserver 13 Såfremt forventningen om indfrielse inden step-up brister, skal værdien af den statslige hybride kapital opskrives, så snart forventningerne om indfrielsesmønsteret ændres. Det vil således som udgangspunkt ikke være korrekt, at anvende den nominelle rente som rente og opskrive den regnskabsmæssige værdi af instrumentet, når step-up indtræder, jf. Finanstilsynet i deres orienteringsbrev om regnskabsaflæggelse for 2012 for kreditinstitutter m.fl.

26 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte fra egne aktier indregnes direkte i overført resultat under egenkapitalen. Foreslået udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Hoved- og nøgletal 14 Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom, samt i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledninger. 14 Vi anser det ikke som et krav, at fondsmæglerselskabet skal angive definitionen af nøgletallene. Vi anser det derimod som hensigtsmæssigt at henvise til, hvor definition af nøgletallene er angivet.

27 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Regnskabsmæssige skøn Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af fondsmæglerselskabets ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet, er angivet nedenfor. Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter Måling af udskudte skatteaktiver Fondsmæglerspecifikke forhold Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, hvor der findes et aktivt marked, fastsættes til den pris, der vil blive modtaget ved salg på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Der er i regnskabsbekendtgørelsens 38a indsat en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi, som erstatter Ændringen afspejler den ændring i IFRS, der er gennemført ved udstedelsen af IFRS 13, som fastlægger principper for måling til dagsværdi uafhængigt af hvilke aktiver eller forpligtelser, der måles. Det vurderes ikke at implementeringen af den nye bestemmelse om opgørelse af dagsværdi har haft en væsentlig påvirkning på fondsmæglerselskabets resultat. (Implementeringen af ovennævnte bestemmelse har haft en effekt på t.kr på årets resultat og forventes at have en fremtidig effekt på værdiansættelsen af finansielle instrumenter. 15 ) Måling af udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver indregnes for alle uudnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af, hvor stort et beløb der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. Budgetter over fondsmæglerselskabets udvikling er forbundet med skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. Pr har fondsmæglerselskabet vurderet, at et udskudt skatteaktiv på mio.kr. vedrørende skattemæssigt underskud vil kunne realiseres inden for en fremtidig periode på - år. 15 Det enkelte fondsmæglerselskab skal tage stilling til relevansen af de pågældende ændringer, hvorfor der her er givet et eksempel på begge dele.

28 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 21 87a 3. Femårsoversigt 16 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Balance Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav Solvensprocent Kernekapitalprocent Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Indtjening pr. omkostningskrone 16 Hvis fondsmæglerselskabet har eksisteret i mindre end fem år, tilpasses oversigten til det antal år, selskabet har eksisteret

29 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Renteindtægter 17 t.kr. t.kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt 5. Renteudgifter 18 Kreditinstitutter og centralbanker Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Kursreguleringer 19 Obligationer Aktier mv. Investeringsejendomme Valuta Øvrige aktiver Øvrige forpligtelser Kursreguleringer i alt Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder og geografiske markeder 20 Aktiviteter Geografiske markeder Øvrige Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer i alt 17 Ikke alle underinddelinger er oplistet, se 110 for en fuldstændig oversigt 18 Ikke alle underinddelinger er oplistet, se 112 for en fuldstændig oversigt 19 Ikke alle underinddelinger er oplistet, se 114 for en fuldstændig oversigt 20 Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen, at der i det mindste skal angives summen af netto rente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktiviteter og på geografiske markeder, hvis aktiviteterne henholdsvis markederne afviger indbyrdes. Ved fordelingen skal der tages hensyn til den måde, hvorpå salget af de tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens drift, er tilrettelagt. Der kan alt efter fondsmæglerselskabets aktivitet skulle angives mere eller mindre. Vi har indsat ovenstående som et forslag til noteoplysning.

30 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte og FIL 77d, stk Udgifter til personale og administration 21 t.kr. t.kr. Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Personaleudgifter Løn Pension Andre udgifter til social sikring Afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet efter lønsummen Personaleudgifter i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Direktionen 22 Fast vederlag Direktør Variabelt vederlag Direktør Vederlag til direktionen i alt Samlede pensionsforpligtelser til direktionen Bestyrelsen Fast vederlag Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Variabelt vederlag Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Vederlag til bestyrelsen i alt Antal bestyrelsesmedlemmer Samlede pensionsforpligtelser til bestyrelsen 21 Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal i årsrapporten offentliggøre det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, som vedkommende som led i dette hverv har modtaget fra virksomheden i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme år har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktion i en virksomhed inden for samme koncern, jf. FIL 77d, stk Vederlag til direktionen og bestyrelsesmedlemmerne skal opgøres inklusiv samtlige løn og personalegoder, herunder eksempelvis jubilæumsgratiale, omkostninger til fri bil mv.

31 Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte og FIL 77d, stk Udgifter til personale og administration 23 t.kr. t.kr. Øvrige ansatte med indflydelse på risikoprofilen 24 Fast vederlag Variabelt vederlag Vederlag til øvrige ansatte med indflydelse på risikoprofilen i alt Antal ansatte med indflydelse på risikoprofilen i fondsmæglerselskabet Samlede pensionsforpligtelser til ansatte med indflydelse på risikoprofilen Særlige incitamentsprogrammer 25 Direktion Bestyrelse 118 Revisionshonorar Lovpligtig revision af årsregnskabet Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision 23 Finansielle virksomheder og finansielle holding virksomheder skal i årsrapporten offentliggøre det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, som vedkommende som led i dette hverv har modtaget fra virksomheden i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme år har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktion i en virksomhed inden for samme koncern, jf. FIL 77d, stk Oplysninger vedrørende Øvrige ansatte med indflydelse på risikoprofilen kan undlades i tilfælde, hvor efterlevelse af oplysningskravet indebærer, at der gives oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn, jf. 121, stk. 3. Benyttes denne undtagelse skal det dog oplyses, at virksomheden har anvendt denne bestemmelse. 25 Det skal oplyses, hvilke ydelser programmet omfatter, bonusordninger, warrants, aktieoptioner mv, samt tilstrækkelige oplysninger til at værdien heraf kan vurderes.

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk PR electronics Holding

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Rekom Norge Invest ApS. Lavendelstræde 17 C, København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. Rekom Norge Invest ApS. Lavendelstræde 17 C, København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rekom Norge Invest ApS Lavendelstræde

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere