Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni Bech-Bruun Academy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy"

Transkript

1 Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010 Bech-Bruun Academy

2 Lars Lindencrone Petersen T: M: E:

3 Fra ide til virkelighed Konkursrådets nedsættelse 2001 Bet. 1512/2009 Lovforslag L marts > lov nr. 718 af 25. juni 2010 Trådte i kraft 1. april 2011

4 Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Reglerne om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves og erstattes af et samlet regelsæt om Rekonstruktion Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke bakke ud af processen Reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler og omstødelse anvendes allerede i løbet af processen Mulighed for at fastsætte værdien af alle underpantsatte aktiver, bortset fra fast ejendom Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse Mulighed for gældsbortfald Lempede vedtagelsesregler Diverse tilpasninger af regler om konkurs og gældssanering

5 Lovgrundlaget i hovedtræk Kapitel 2 Indholdet af en rekonstruktion c Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling h Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling u Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion f Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger e Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør b

6 Kreditorindflydelse på processen og indholdet Procespunkter, hvor kreditortilslutning er nødvendig for fortsat proces Vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan 11 e, stk. 2 Udsættelse af mødet til afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan 11 e, stk. 5 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden 12 a Salg af omstødelseskrav 12 k Udsættelse af mødet til afstemning om rekonstruktionsforslaget 13 a Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget 13 d Skifteretten har meget begrænsede skønsmæssige beføjelser, dog Foreløbig afgørelse om rekonstruktørens overtagelse af virksomheden 12 a og 13 c Nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget 13 e, stk. 5 Vilkår om tilsyn 13 e, stk. 6

7 Kapitel 2 Indholdet af en rekonstruktion c Tvangsakkord 10 a gældsnedsættelse betalingsudsættelse nye regler om eliminerede krav stk. 3, nr. 3 og 5 visse dele af leasingydelser nr. 3 ansvarlige lån nr. 5 Virksomhedsoverdragelse 10 b fuldstændig delvis EU-konform fortolkning Ligebehandling 10 c

8 Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling g Indledningen 11 Beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand 11 a Meddelelse om indledningen 11 b Forslag til rekonstruktionsplan 11 c 4-ugers -mødet 11 d-e 3-måneders-redegørelse 11 f Afsættelse af rekonstruktør 11 g Erstatningsansvar mv. 11 h

9 Indledning af behandlingen 11 Initiativ 11, stk. 1 skyldneren kreditor lønmodtager Formkrav 11, stk. 2 forslag til rekonstruktør og tillidsmand villigheds- og habilitetserklæring Tidspunktet for indledning skyldnerens begæring 11, stk. 3 skyldnerens samtykke 11, stk. 4 andet Alternativ til indledning anses som konkursbegæring 11, stk. 5 Musefældeklausul 11, stk. 6

10 Beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand 11 a Rekonstruktør opgaver Tillidsmand opgaver karantæneregel 238, stk. 5

11 Meddelelse om indledningen 11 b Straks-meddelelse stk. 3 virksomhedspanthavere og fordringspanthavere Meddelelse inden en uge stk. 1 og 2 Samtlige kendte fordringshavere og andre, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, bortset fra lønmodtagere Seneste årsrapport (eller uddrag) Vigtigste aktiver og passiver Kreditorfortegnelse, stillede sikkerheder Skyldnerens regnskabsføring Redegørelse for årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen

12 Forslag til rekonstruktionsplan 11 c Fristen stk. 1 Indhold stk. 2 redegørelse for rekonstruktionstype/dealbreakers skyldnerens balance, senere indtrufne begivenheder mangler ved skyldnerens seneste årsrapport? redegørelse for de væsentligste skridt under rekonstruktionsbehandlingen Erklæringer mv. stk. 3 tiltrædelse fra skyldneren tillidsmandens vurderingserklæring erklæring om gennemførlighed fra rekonstruktør/tillidsmand Komplettering stk. 4, jf. 11 e, stk. 5

13 Afstemningsmødet 11 d-e Rekonstruktøren/tillidsmanden og skyldneren mødepligt 11 d Afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan 11 e Udgangspunkt: forslaget er vedtaget Undtagelse: forslaget stemmes ned af et flertal af de repræsenterede, som repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede stemmeberettigede beløb ændringsforslag Hvis der ikke vedtages nogen rekonstruktionsplan: rekonstruktionsbehandlingen ophører > konkurs, 15, stk. 3 Beskikkelse af yderligere rekonstruktører og/eller anden tillidsmand Udsættelse, 11 e, stk. 5

14 3-måneders-redegørelse/væsentlige forudsætningsændringer 11 f Ordinær redegørelse stk. 1 alle væsentlige forhold resultatet af fortsat drift hvornår kommer der et forslag til rekonstruktion? Væsentlige ændringer i forudsætningerne for rekonstruktionsplanen stk. 2

15 Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling u Dispositionsbegrænsning 12 Rekonstruktøren overtage ledelsen 12 a-12 b Forbud mod individualforfølgning 12 c Udskillelse fra pant uden panthaversamtykke 12 d Fastsættelse af værdien af pantsatte aktiver 12 e Omkostningsfordeling 12 f Modregning, dividenderet (konkurslovens kap. 6) 12 g Ekstinktion 12 h Omstødelse (konkurslovens kap. 8) 12 i-12 m Gensidigt bebyrdende aftaler (konkurslovens kap. 7) 12 n-u

16 Dispositionsbegrænsning 12 Skyldnerens generelle dispositionsadgang dispositioner af væsentlig betydning betaling af gæld konkursordenen nødvendig for at afværge tab Omfanget af rekonstruktørens adgang til at disponere/godkende virksomhedsoverdragelse andre væsentlige dispositioner

17 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen 12 a-b Definitiv bestemmelse 12 a betingelser skyldneren kapitalselskab mv. begæring fra rekonstruktør eller 25 pct. af de kendte stemmeberettigede fordringer efter beløb møde i skifteretten tidligst sammen med 4-ugers-mødet kreditorerne vedtager overtagelsen negativ binding, jf. 13 d virkninger tegningsret registrering i E&S Foreløbig bestemmelse 12 b følges altid op af en prøvelse efter 12 a

18 Forbud mod individualforfølgning 12 c Separatistrettigheder stk. 2 ingen begrænsninger i adgangen til individuel fyldestgørelse Andre sikkerhedsrettigheder stk. 1 totalt forbud mod at påbegynde eller fortsætte individualforfølgning Skyldnerens modydelse betale løbende ydelser på uomstødelige pantefordringer til forfaldstid restancer fra før rekonstruktionsbehandlingen den ydelse, der løber hen over indledningen opdeling: reelt sikret/blanko fastsættelse af værdien ejerpantebreve

19 Udskillelse fra pant uden panthaversamtykke 12 d Udskillelse ifølge regelmæssig drift stk. 1 provenuet tilgår pantsætteren Andre tilfælde stk. 2 omstødelige panterettigheder uomstødelige panterettigheder, som er værdifastsat panteretten står inden for stregen panteretten står uden for stregen uomstødelige panterettigheder, som ikke er værdifastsat

20 Fastsættelse af værdien af pantsatte aktiver 12 e Skifteretten kan fastsætte værdien af et pantsat aktiv begæring fra skyldneren tillidsmandens vurdering af de enkelte aktiver 12 e, stk. 2, 2. pkt. høring af de berørte panthavere Virkning alle aktivtyper skyldneren kun betale løbende ydelser inden for vurderingen 12 c, stk. 5, 3. pkt. omfang af stemmeret 13 d, stk. 2 Videregående virkninger biler, løsøre, aktiver, der kan virksomhedspantsættes (bortset fra fordringer) udækket del gribes af akkordeffekten ex nunc 10 a, stk. 2, nr. 2 +/- krav på kompensation ved udskillelse fra pantet 12 d, stk. 2, nr. 2 kun den sikrede del går med i en virksomhedsoverdragelse 14 d, stk. 4

21 Omkostningsfordeling 12 f Hvem tilfalder indtægter af pantsatte aktiver? Skyldnerens rimelige omkostninger ved vurdering af et pantsat aktiv og salg heraf skal betales af køberen (dvs. marginalpanthaveren) stk. 1 Marginalpanthaveren skal betale vurderingsomkostningerne, hvor skyldneren efter rekonstruktionen beholder besiddelsen af det pantsatte aktiv (tvangsakkord) stk. 2 I en konkurs i kølvandet på en rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse omfattes omkostningerne af 87, stk. 3 og 4 12 f, stk. 3 Modif: Dette gælder selvsagt ikke, hvis aktivet er overdraget i forbindelse med rekonstruktionen stk. 4

22 Modregning, dividenderet (kap. 6) 12 g Kapitel 6 overføres, bortset fra 38 (som kun handler om konkurs) og 46 (hvis modstykke findes i 10 a, stk. 2, nr. 2) stk. 1 Modif uforfaldne krav kan ikke anvendes til modregning i rekonstruktion stk krav kan ikke anvendes til modregning i skyldnerens krav iht. en aftale, der er videreført efter 12 o stk. 3 uanset 42, stk. 1 og 2, kan 94-krav anvendes til modregning

23 Ekstinktion 12 h Indledning af rekonstruktionsbehandling har ekstinktiv virkning, uanset udfaldet af behandlingen

24 Omstødelse (konkurslovens kap. 8) 12 i- 12 m Materielle regler ( 64-80) 12 i Fremgangsmåden 12 k frist for forslag afstemning virkningen af at stemme for sagsanlæg Søgsmål 12 l Salg af kravet 12 m

25 Gensidigt bebyrdende aftaler (kap. 7) 12 n-12 u Adgangen til at videreføre aftaler 12 n-12 o ikke hævede, ikke væsentligt misligholdte aftaler aftaler hævet mindre end 4 uger før erklæring om videreførelse andre lovbestemmelser eller retsforholdets beskaffenhed Aftalen videreføres 12 p-12 q medkontrahentens krav p, stk. 1-2 opsigelse af videreførelse med 1 md.s varsel 12 o, stk. 4 præceptiv regulering af medkontrahentens beføjelser 12 q, stk. 1-2 Aftalen videreføres ikke 12 r-12 s medkontrahenten hæveadgang 12 r medkontrahenten kræve erstatning 12 s Udtagelsesret 12 t Rekonstruktionsregulering 12 u

26 Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion f Møde til afstemning om forslaget frist for afholdelse, a Det udsendte materiale, 13 b forslaget, stk. 1, nr. 1 status, stk. 1, nr. 2 redegørelse, stk. 1, nr. 3 virksomhedsoverdragelse, stk. 2 skyldnerens tiltrædelse, stk. 3 Afstemningen, 13 d Stadfæstelsen, 13 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør, 13 f

27 Rekonstruktionsbehandlingens udstrækning a Grundperioden 13 4 uger ( 11 a, stk. 2) + 6 mdr. ( 13, stk. 1) Forlængelse 13 a op til 2 x 2 mdr., 13 a, stk. 1 betingelser skriftlig, begrundet anmodning fra skyldneren med rekonstruktørens samtykke fordringshavernes tiltræden (negativ binding, jf. 13 d) obligatorisk møde i skifteretten At the end of the day: Rekonstruktion eller konkurs

28 Rekonstruktionsforslaget og materialet 13 b Rekonstruktionsforslaget, stk. 1, nr. 1 Status, stk. 1, nr. 2 aktiver og passiver, de enkelte aktivers værdi panterettigheder, friværdier mv. usikrede krav placeret i konkursordenen

29 13 b fortsat Redegørelse, stk. 1, nr. 3 kommentarer til status sammenhæng til seneste årsrapport omstødelige forhold ansvarspådragende adfærd fra skyldneren årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder dividende i tilfælde af konkurs Samarbejdet med skyldneren Erklæring fra rekonstruktør og tillidsmand Tiltræden fra skyldneren, hvis denne fortsat har ledelsen af virksomheden

30 Rekonstruktionsforslagets vedtagelse 13 d Forslaget er som udgangspunkt vedtaget Betingelser for forkastelse nej-stemmerne skal repræsentere et flertal af det samlede beløb, der giver stemmeret, stk. 1, 1. pkt. ingen krav til antallet af kreditorer ingen kobling mellem majoritetskrav og indholdet af rekonstruktionen Hvem har stemmeret og i hvilket omfang Kun mødte eller repræsenterede fordringer regnes med til de stemmeretsgivende, stk. 1, 2. pkt. Kun stemmeret på blankodele, som vil blive ramt af akkordeffekten/som må forventes at få dividende i en senere konkurs Fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, giver ikke stemmeret

31 Rekonstruktionsforslagets stadfæstelse 13 e Obligatorisk nægtelse stk. 3 fejl/ufuldstændighed må antages at have haft væsentlig betydning for stemmeafgivningen indholdet af rekonstruktionen i strid med loven tilsagt en fordringshaver fordele uden for rekonstruktionen Fakultativ nægtelse stk. 5 vilkårene i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling Vilkår om tilsyn stk. 6 Vilkår om, at rekonstruktøren fortsat udøver ledelsen af virksomheden stk. 7

32 Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger e Rekonstruktionen som retsforlig 14, stk. 1 Akkordeffekten 14, stk. 2 Virkning for medhæftende 14, stk. 3 Bestridte og betingede fordringer 14 a Dividenderet i senere insolvensbehandling 14 b Omstødelse af virksomhedsoverdragelse 14 c Tilsyn med rekonstruktionens opfyldelse 14 d Ophævelse af rekonstruktionen 14 e

33 Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør b Ophørstilfælde 15, stk. 1-2 Virkninger af, at rekonstruktionsbehandlingen ophører 15, stk. 3, 15 a-15 b

34 Ophørstilfælde 15, stk. 1-2 Forslaget til rekonstruktionsplan foreligger ikke rettidigt forud for 4-ugers-mødet 11 c, stk. 5 Forslaget til rekonstruktionsplan forkastes på 4-ugers-mødet 11 e, stk. 2 Forudsætningerne for den vedtagne rekonstruktionsplan ændrer sig, og ophør besluttes 11 f, stk. 2 Rekonstruktionsforslaget med øvrigt fornødent materiale foreligger ikke rettidigt forud for afstemningsmødet 13, stk. 5 Rekonstruktionsforslaget med øvrigt fornødent materiale foreligger ikke rettidigt forud for afstemningsmødet efter 2 (eller 2 x 2) måneders udsættelse af afstemningsmødet 13 a, stk. 4 Skyldneren udebliver fra afstemningsmødet 13 c, stk. 2 Rekonstruktionsforslaget forkastes eller skifteretten nægter stadfæstelse, eller rekonstruktionsforslaget stadfæstes 13 f, stk. 1 Skyldneren er ikke (længere) insolvent 15, stk. 1, nr. 1 Skyldneren samarbejder ikke loyalt (i tilfælde, hvor rekonstruktøren ikke har overtaget ledelsen) 15, stk. 1, nr. 2 Sikkerhed, som skifteretten har krævet for rekonstruktionsomkostninger, jf. 11, stk. 5, stillers ikke 15, stk. 1, nr. 3 Skyldneren begærer det 15, stk. 1, nr. 4 Rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs 15, stk. 1, nr. 5

35 Virkninger af rekonstruktionsbehandlingens ophør 15, stk. 3, 15 a-15 b Skyldnerens bo tages under konkursbehandling, 15, stk. 3 selvsagt ikke hvis skyldneren er blevet solvent Ophør af skifterettens bestemmelse om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, 15 a bestemmelsen bortfalder ved ophøret, 15 a, stk. 1 har skifteretten efter 13 e, stk. 7, betinget stadfæstelsen af rekonstruktionen af, at rekonstruktøren overtager ledelsen, ophører denne afgørelse dog først, når skifteretten bestemmer det, 15 a, stk. 2 Bekendtgørelse 15 b

36 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 55 Reglerne træder i kraft ved justitsministerens bestemmelse stk. 1 nødvendige it-tilpasninger i E&S og Domstolsstyrelsen mv. forventet senest 1. marts 2011 det blev 1. april 2011 Igangværende insolvensbehandlingsskridt anmeldt betalingsstandsning stk. 2 begæring om åbning af forhandling om tvangsakkord stk. 3 begrænsning i adgangen til at indgive begæring om rekonstruktionsbehandling stk. 4 fristdagsvirkning ved ophør af anmeldt betalingsstandsning stk. 5 Efterstillelse af dele af leasingydelser stk. 6 Ansvarlige lån stk. 7 Diverse stk. 8-10

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? TBB2015.75 Boligformer 2.9 - Konkurs- og anden insolvensret 1.1-2.6 Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere