Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser DEL 1 OVERBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK"

Transkript

1 Forkortelser DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte Kreditorrettigheder Krav på penge og krav på andet end penge Individualforfølgning (udlæg mv.) Insolvensbehandling Kreditorrettigheder og sikkerhedsrettigheder Kreditorrettigheder over for andre end skyldneren Skyldnerrettigheder Fremstillingens opbygning DEL 2 KREDITORRETTIGHEDER Kapitel II Udlæg 1. Generelt om udlæg Generelt om foretagelse og retsvirkninger af udlæg for privat- og offentligretlige krav Værneting Fremgangsmåden Fremgangsmåden ved udlæg for privatretlige krav Fremgangsmåden ved udlæg for krav tilhørende det offentlige Udlægsudelukkelsesgrunde. Fredning og insolvensbehandling

2 2. Grundlaget for udlæg for privatretlige krav Generelt om grundlaget for udlæg Afgørelser som grundlag for udlæg Domme og kendelser afsagt af danske domstole. Betalingspåkrav Afgørelser truffet af klage- og ankenævn mv Udenlandske retsafgørelser Voldgiftskendelser Forlig Retsforlig Udenretlige forlig Indsigelser mod retsforlig og udenretlige forlig Pantebreve og gældsbreve som grundlag for udlæg Gældsbreve Pantebreve Retsvirkninger af udlæg Generelt om retsvirkningerne af udlæg Retspant Individualisering Sikringsakt Prioritet Generelt om udlæggets prioritet Ekstinktion af udlægget og lignende Udlæggets ekstinktion af ældre rettigheder Faktisk råden Grundlag for tvangsauktion mv Bortfald af udlæg Kapitel III Konkurs og rekonstruktion Indledning og hovedretsvirkninger 1. Kort om fremgangsmåden ved begæring om konkurs og rekonstruktion, herunder værneting Indledning af konkurs- og rekonstruktionsbehandling Begæring Hvem kan tages under konkurs- og rekonstruktionsbehandling Insolvens Retlig interesse mv

3 2.5. Sikkerhedsstillelse Hovedretsvirkninger af konkurs og rekonstruktion Konkurs etablerer i modsætning til rekonstruktion et bo Skyldnerens rådighed og ledelsesret Skyldnerens urådighed under konkursbehandling Skyldnerens rådighed og ledelsesret under rekonstruktionsbehandling Kreditorlighed, herunder udelukkelse af individualforfølgning Ekstinktion og omstødelse Ekstinktion Omstødelse Kort om forløbet af en konkurs- og rekonstruktionsbehandling, herunder om indholdet af en rekonstruktion Forløbet af en konkursbehandling Forløbet af en rekonstruktionsbehandling Kapitel IV Tvangsauktion 1. Generelt om tvangsrealisation af forskellige aktivtyper Hensyn bag reglerne om tvangsauktion over fast ejendom Kort om fremgangsmåden ved tvangsauktion over fast ejendom Hvem kan begære tvangsauktion over en fast ejendom Udlæg som grundlag for tvangsauktion Udlæg giver ret til at begære tvangsauktion Afværgelse af tvangsauktionsbegæring fra en udlægshaver Begrænsning af udlægshavers auktionsrettigheder under insolvensbehandling Konkurs som grundlag for tvangsauktion Tvangsauktionen Auktionsvilkår og salgsopstilling Budgivning og hammerslag Ny auktion Alternativt opråb Servitutter, brugsrettigheder og lignende Uensartet behæftet ejendomstilbehør Retsvirkninger af tvangsauktion over fast ejendom Opfyldelse af auktionsbud mv

4 6.2. Udslettelse af udækkede rettigheder. Ejendomsejerens personlige hæftelse DEL 3 SKYLDNERRETTIGHEDER Kapitel V Aktiver undtaget fra kreditorerne 1. Hensyn bag reglerne om undtagelse af aktiver fra kreditorerne Skyldnerens valgret (påvisningsret) Hvad forstås ved skyldnerens aktiver. Fremtidige erhvervelser, arv, gaver mv Hvilke aktiver er undtaget fra kreditorerne Boligen Biler og løsøre Løsøre Biler Løn, indtægter ved egen virksomhed og lignende Personskadeerstatning og lignende Indeståender i banker, pensionsordninger og lignende Båndlagte aktiver og lignende Skyldnerens rettigheder iht. kontrakter med tredjemand Kan skyldneren give afkald på sin ret til at undtage et aktiv fra kreditorerne, herunder ved pantsætning af aktivet Kapitel VI Rekonstruktion og gældssanering 1. Hensyn Oversigt Rekonstruktionsmodeller Tvangsakkord under rekonstruktionsbehandling Indhold og retsvirkninger af en tvangsakkord Vedtagelse og stadfæstelse af et forslag om tvangsakkord Ophævelse af en tvangsakkord Frivillig akkord Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling

5 Virksomhedsoverdragelse uden for rekonstruktionsbehandling Gældssanering »Almindelig«gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs og rekonstruktion Grundbetingelser for opnåelse af gældssanering Varig insolvens Varig forbedring Nægtelsesgrunde De forskellige nægtelsesgrunde Særligt om nægtelse af gældssanering som følge af uafklarede forhold Indholdet af en gældssanering, herunder skyldnerens budget Retsvirkningerne af en gældssanering Gældssaneringsbudgettet, herunder afdragsperioden og husstandsprincippet Ophævelse af en gældssanering Kort om behandlingen af en gældssaneringssag, herunder om værneting Værneting Behandlingen af en gældssaneringssag Akkord som alternativ til gældssanering DEL 4 KREDITORLIGHED Kapitel VII Konkurs- og tvangsakkordordenen. Garantiordninger 1. Generelt om lighed og ulighed mellem kreditorerne under insolvensbehandling Separatistrettigheder og andre sikkerhedsrettigheder (KL Kapitel 9) Massekrav (KL 93-krav) Rekonstruktionskrav mv. (KL 94-krav) Lønkrav (KL 95-krav). Lønmodtagernes Garantifond Hvilke krav omfattes af KL Hvilke krav dækkes af Lønmodtagernes Garantifond Leverandørers krav på særlige afgifter (KL 96-krav)

6 7. Simple krav (KL 97-krav) Hvilke krav er simple Hvilke simple krav dækkes af garantiordninger og lignende Efterstillede krav (KL 98-krav og ansvarlige lån) Skyldnerens ret til overskydende midler fra konkursboet Kapitel VIII Omstødelse 1. Hensyn Betingelserne for omstødelse Omstødelig disposition Tab Berigelse Særligt om omstødelse over for andre end den begunstigede Anlæggelse af omstødelsessag, herunder frist herfor. Salg af omstødelseskrav Retsvirkningerne af omstødelse Tilbageleveringskrav eller pengekrav. Omstødelseskravets størrelse Hvem tilfalder det, der indvindes ved omstødelse Nærmere om, hvilke typer dispositioner der kan omstødes Fælles problemstillinger Fastlæggelse af fristdag og omstødelsesperiode Hvem er nærstående til skyldneren Omstødelse af gaver efter KL Omstødelse af arveafkald efter KL Omstødelse af lønbegunstigelser efter KL Omstødelse af betalinger efter KL Generelt om omstødelse af betalinger Betaling med usædvanlige betalingsmidler Betaling før normal betalingstid Betaling, der afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne Særligt om omstødelse af kassekreditnedbringelser efter KL Omstødelse af pant efter KL a Generelt om omstødelse af pant

7 Omstødelse af pant for gammel gæld efter KL Omstødelse af pant efter»smølereglen«i KL Omstødelse af virksomhedspant efter KL 70 a Omstødelse af udlæg efter KL Omstødelse efter KL Omstødelse efter KL KL 74 omfatter kun dispositioner Insolvens og ond tro herom Utilbørlighed og ond tro herom Omstødelse efter andre love end KL Kapitel IX Modregning under konkurs- og rekonstruktionsbehandling 1. Betydningen af, om der kan modregnes. Hensyn bag reglerne om modregning under insolvensbehandling Konneks modregning og andre tilfælde, hvor adgangen til modregning ikke begrænses af de insolvensretlige regler Konneks modregning Andre tilfælde hvor modregningsadgangen ikke begrænses af de insolvensretlige regler Modregning med krav stiftet senest på fristdagen Hovedreglen: Modregningsret Undtagelse 1: Modregning i gæld stiftet efter fristdagen Undtagelse 2: Modregning i gæld i medfør af videreførte aftaler eller aftaler, som konkursboet er indtrådt i Undtagelse 3: Modregning med efterstillede krav Undtagelse 4: Modregning med opkøbte krav Undtagelse 5: Modregning, der må sidestilles med omstødelig betaling af kravet Undtagelse 6: Modregning med betingede krav Modregning med krav stiftet efter fristdagen

8 DEL 5 KREDITORRETTIGHEDER OVER FOR SKYLD- NERENS MEDKONTRAHENTER Indholdsfortegnelse Kapitel X Skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler 1. Hensyn og hovedprincipper bag reglerne om skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler Hvornår er det i kreditorernes interesse at indtræde i eller videreføre en aftale? Indtrædelsesret og videreførselsret Hovedreglen: Indtrædelsesret hhv. videreførselsret uanset modstående aftale Undtagelse 1: Lovbestemte undtagelser Undtagelse 2: Retsforholdets beskaffenhed Undtagelse 3: Hævebegrundende misligholdelse Hvordan sker indtrædelse henholdsvis videreførelse. Frister Konkursboets indtrædelse Videreførelse under rekonstruktion Retsvirkningen af indtrædelse og ikke-indtrædelse hhv. af videreførelse og ikke-videreførelse Konkursboets indtrædelse hhv. ikke-indtrædelse Retsvirkningerne af konkursboets indtrædelse i en aftale Retsvirkningerne af at et konkursbo ikke indtræder i en aftale Videreførelse hhv. ikke-videreførelse under rekonstruktionsbehandling Retsvirkningerne af skyldnerens videreførelse af en aftale Retsvirkningerne af at en skyldner ikke viderefører en aftale Overdragelse af aftaler til tredjemand. Kreditor- og debitorskifte Generelt om overdragelse af aftaler Debitorskifte ved overdragelse under konkursbehandling Debitorskifte ved overdragelse under rekonstruktionsbehandling Opsigelse af aftaler om vedvarende retsforhold Opsigelse fra konkursboet eller skyldneren under rekonstruktionsbehandling

9 Hovedreglen: Konkursboets hhv. skyldnerens opsigelsesret Begrænsningen i konkursboets hhv. skyldnerens opsigelsesret Retsvirkningerne af konkursboets hhv. skyldnerens opsigelse Opsigelse fra medkontrahenten Lovregister Domsregister Stikordsregister

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling.

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession When a tenant moves out and a landlord succession occurs af MARI BECH Afhandlingens formål er at afklare, hvad en fraflyttende lejers retsstilling er,

Læs mere