ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015"

Transkript

1 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC

2 Indhold Vigtige datoer og regler: s : Fag og område 2: Vigtige tidspunkter 3: Sygdom 4: Hvor meget skal opgaven fylde 5: Engelsk resume 6: Problemformulering 7: Eksempler på problemformuleringer 8. Hvordan kan du bruge vejlederen? s Hvordan skal opgaven se ud? s : Titelblad. 2: Engelsk resume 3: Indholdsfortegnelse 4: Indledning / problemformulering. 5: Opgavetekst 6: Konklusion. 7: Noter og henvisninger. 8: Litteraturliste. 9: Evt. bilag 10: kopi fra Urkund: opgaven er afleveret hertil også 10. Brug af tekstbehandling s Bedømmelsen af opgaven s Klageprocedure s.9

3 Vigtige datoer og regler. For at få en hel HF-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i et eller flere fag, som man selv vælger. Det vil sige, at alle kursister, der satser på at fuldføre deres eksamen i 2015, skal skrive opgaven, hvis de ikke har skrevet den et tidligere år. NB: der er mulighed for at få dispensation til at få længere tid til opgaven. (10 dage) Det kan kun ske, hvis du har fået konstateret ordblindhed. Tal med din faglærer om problemet for at få indsendt ønske om dispensation. For enkeltfagskursister med mindst 30 timers ugentligt erhvervsarbejde gives også dispensation. Henvend dig til studievejledningen. 1. Fag og område: Du kan skrive opgaven indenfor 1-3 fag. Hvis du kun skriver i ét fag, skal det være et fag, du har mindst på B-niveau, dvs.: dansk, engelsk, historie eller et tilvalgsfag på B-niveau. Hvis du skriver indenfor flere fag, skal mindst ét af dem være på B (eller A) niveau. Opgaven skal udarbejdes på det højest faglige niveau, du har fulgt i faget, og du skal enten have afsluttet faget tidligere eller følge undervisningen i dette skoleår. Opgaven skal altid skrives på dansk, også når du skriver i et fremmedsprog. Hvis du absolut vil skrive på et andet sprog, skal du søge dispensation. Karakteren indgår i det samlede gennemsnit. Den vægtes med 1,5, også selv om et A- niveau fag indgår. Området må gerne ligge i forlængelse af et emne, der er behandlet i undervisningen, men det skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler. Området fastlægges i samarbejde med vejlederen. Vejlederen udformer opgaveformuleringen. Opgaven bedømmes af din(e) vejleder(e) + en censor udefra Orienteringshæfte Side 3 Større skriftlig opgave 2014/15

4 2. Vigtige tidspunkter: Torsdag d Orientering om SSO 11:10-12:00 for HF2 og HFE i festsalen. Mandag d Kl Tirsdag d Frist for valg af fag, område og vejleder(e) til SSO. Du skal selv skrive det ind i Ludus. Gå ind under kursist Gå ind under Flerfaglige prøver, og udfyld felterne under SSO. Husk, at skrive din vejleder på. Dette skal tastes mellem og d Forinden skal du have kontaktet din lærer(e) for at få godkendt området Vejledningsdag for SSO, anden undervisning er aflyst i 2.hf og på HFE, incl aftenundervisning, undtagen for 100 timers fagene. Fredag d kl fredag d kl Opgaveuge. Anden undervisning er aflyst for dem, der skriver opgave. Dvs alle hf-2 klasser og valgfagshold. Opgaveuge for ordblinde med dispensation: Tirsdag d kl fredag d kl Opgaveuge for eksperimentelle fag: Onsdag d kl onsdag d kl Opgaveuge for fuldtidsarbejdende = 30 timers arbejde/uge. Starter tirsdag den kl og slutter fredag d kl Opgaverne udleveres i festsalen. Hvis du har længere tid pga. fuldtidsarbejde eller ordblindhed, udleveres den i administrationen. Vejlederne vil så vidt muligt være til stede. Her vil evt. tvivlsspørgsmål mht. forståelse af opgaveformuleringen blive afklaret. Det er meget vigtigt, at alle opgaveskrivere møder op til tiden og at afleveringsfristen overholdes. Opgaveskrivning er en eksamen på linje med andre eksaminer. Opgaven afleveres senest på det angivne tidspunkt i lokale xxx ( se opslag og Ludus Web). Du skal aflevere tre eksemplarer (Skrives i 2 fag afleveres fire eksemplarer). Alle opgaver skal underskrives lige under konklusionen samt på den blå forside. NB: SSO afleveres sammen med en kvittering for, at opgaven er sendt til URKUND : send Orienteringshæfte Side 4 Større skriftlig opgave 2014/15

5 opgaven til: din lærers Opgaven skal kun sendes én gang. Klagefristen findes som bilag (bek.gørelse 754 kapitel 10.) 3. Sygdom. Hvis du bliver syg i opgaveugen og ikke kan skrive opgaven, skal du med det samme ringe til skolen og meddele det. Du skal aflevere en lægeerklæring, inden der er gået en uge. Denne lægeerklæring er nødvendig for, at du kan komme til sygeeksamen. Det vil normalt ske i påskeferien. Lægeerklæringen betales af kursisten. 4. Hvor meget skal opgaven fylde: sider tekst. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt tabeller, grafer, illustrationer og bilag tæller ikke med.. 5. Engelsk resume (abstract) Et resumé er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Dette skal laves i alle fag, også f.eks. i matematik. Resuméet kaldes også et abstract. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Det engelske resumé: fylder typisk linjer indeholder en beskrivelse af opgavens: o formål/problemstilling o anvendte metoder o resultater og konklusioner indeholder ikke citater eller kildehenvisninger skrives i ét afsnit laves efter opgaven er skrevet placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen 6. Problemformuleringen: Det er din vejleder, der skriver problemformuleringen, som du får udleveret fre. 30. jan. Men det sker på baggrund af de samtaler, I har haft. Orienteringshæfte Side 5 Større skriftlig opgave 2014/15

6 7. Eksempler på problemformuleringer: Samfundsfag B: Kræftbehandlingssagen. Redegør for forløbet af Kræftbehandlingssagen med fokus på ministerens rolle i sagen. Analysér dernæst hvor, hvordan og hvorfor den parlamentariske styringskæde er hoppet af den udleverede artikel inddrages i analysen. Til sidst diskuteres og vurderes hvilke ændringer i det politiske systems input- og outputside sagen er udtryk for. Dansk A og filosofi C: Nietzsche og det Moderne Gennembrud. Redegør for hovedelementer i Nietzsches filosofi med særligt fokus på hans menneskesyn. Analysér og sammenlign Nietzsches Således talte Zarathustra (uddrag) med Henrik Pontoppidans Landsbyens dronning. Endelig diskuteres Nietzsches betydning for det moderne gennembruds forfattere. Kemi: Hårfarver Du skal kort fortælle om forskellige hårfarvningsmidler. Der forventes at du udfører forsøg om Påvisning af diaminer i oxidationsfarver samt Bestemmelse af hydrogenperoxid i oxidationsmiddel til permanent hårfarvning. Du kan fx afprøve småforsøg efter eget valg, hvor du sammenligner hår med bomuldstråd og syntetisk tråd. Forsøgsvejledninger kan findes i: Henrik Parbo: Bag den farvede virkelighed, Forlaget Systime Hvordan kan du bruge vejlederen? Du bør løbende være i kontakt med din vejleder om din opgave. Det kan f.eks. dreje sig om: * Udkast til afgrænsning af dit emneområde. Skriv så tidligt i forløbet som muligt ½ side i fagsprog om det valgte emne * Liste over litteratur. * Spørgsmål, der skal styre din videre indsamling af materiale og bearbejdelsen af det. * Forslag til disposition af din opgave. Husk, du har kun 1 uge til at udarbejde den skriftlige opgavebesvarelse i. Orienteringshæfte Side 6 Større skriftlig opgave 2014/15

7 NB der må også ske en form for vejledning i opgaveugen. Men der skal sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og som bedømmer, og vejledningen må således ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af kursistens opgave (citat fra læreplanen juni 2008). 9. Hvordan skal opgaven se ud? Opgaven skal skrives på dansk. Skolen kan dispensere, således at opgaven udformes på enten tysk, fransk eller engelsk. 1.Titelblad Du får den 31.jan udleveret et titelblad, som du skal bruge. Herpå står navn, vejleder, fag, område og selve opgaveformuleringen, som er lavet af vejlederen. Opgaveformuleringen kan være ret omfattende og koncentreret, men rummer ofte en idé til den disposition, som bør følges i opgaven. Du kan eventuelt lave din egen forside. Men forrest skal det officielle titelblad placeres, ellers godtager vi ikke opgaven. 2. Engelsk resumé. Opgaven skal indeholde et kort resumé på engelsk.(10-15 linjer). Se punkt 5 i denne vejledning 3. Indholdsfortegnelse. Brug en hel side til indholdsfortegnelsen. Denne side skal vise din disponering af stoffet. Hvert afsnit og underafsnit skal have en overskrift, et nummer og et sidetal, og disse skal passe med overskrift, nummer og sidetal inde i opgaven. 4. Indledning Her forklarer man, hvordan man vil bygge opgaven op for at besvare problemformuleringen. Man nævner, hvad man vil vise med opgaven (opgavens idé eller budskab ), og hvordan man vil behandle stoffet (fremgangsmåde, metode ). Endvidere kan man i indledningen præsentere det materiale, som primært ligger til grund for opgaven. Man kan evt også begrunde, hvorfor man har valgt netop det emne, som man nu har beskæftiget sig med. Men det er kun, hvis grunden er lidt mere end jeg har altid syntes, det var interessant. Ellers skal man hellere lade være 5. Opgavetekst / emnebehandling. Opgaven skal opfylde krav på de taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og vurdering. Opgaven inddeles i hovedafsnit, der tager udgangspunkt i opgaveformuleringen. Det er en god idé at afslutte hvert hovedafsnit med en sammenfatning eller en delkonklusion. Orienteringshæfte Side 7 Større skriftlig opgave 2014/15

8 6. Konklusion. I opgavens samlede konklusion besvares dét, man lagde op til i indledningen. Der skal altså her vise sig en sammenhæng mellem opgaveformuleringen, indledningen og konklusionen. Konklusionen skal være en sammenfatning af opgavens hovedafsnit. Det er en gylden regel, at det, som nævnes i konklusionen, kun må bygge på forhold, der er behandlet i opgaven. Nye emner må altså ikke tages frem i konklusionen. Derimod må der gerne perspektiveres. Du skal ikke lave nogen evaluering af, hvad du har lært ved at skrive opgaven. Du skal skrive under på den sidste side efter konklusionen i alle eksemplarer. Husk at lave en kopi til dig selv derudover. Du kan ikke låne kontorets kopimaskine til at lave kopier på. 7. Noter og henvisninger. a). Litteratur- og kildehenvisninger: henvisning til tekstmateriale gives hver gang, man leverer en oplysning, som er "lånt". Dette gælder både, når det drejer sig om facts og synspunkter. Giv hellere rigeligt med henvisninger end for få. De skal indeholde oplysninger om værkets forfatter, titel, forlag, udgivelsesår samt angive det relevante sidetal, således at læseren af opgaven har mulighed for at kontrollere oplysningerne. Hvis der er tale om en ordret gengivelse - et citat - fra andre værker, kræver det altid anførselstegn og en nøjagtig henvisning. Denne henvisning placeres umiddelbart efter citatet. Undgå for lange citater. Husk at rykke lidt ind og lav mindre linjeafstand og/eller kursiv. Eksempel: Af hver krone, han tjener i sin forretning, får Gud sin part. På den måde får han jo Vorherre til sin kompagnon og er sikker på timelig vinding. Men det er ikke os småkårsfolk, der kan gøre det, hvor gerne vi ville. 1) (henviser til fodnote på samme side eller bagest): 1) Fiskerne s. 130 Hvis du har opført Hans Kirks Fiskerne i litteraturlisten er denne korte henvisning nok. Et citat skal altid udbygges med et resumé, referat, redegørelse eller lignende. b). Forklarende noter: dette er korte oplysninger om personer, begreber eller fænomener, der vil være tyngende (eller perifere) i selve opgaveteksten. De bringes derfor i en note. Placering. Det er en let metode at nummerere noter fortløbende og samle noterne enten nederst på den enkelte side eller efter opgaven, dvs. på siden umiddelbart efter konklusionen. 8. Litteraturliste. Bøger: Forfatter (efternavn først), titel, trykkested (eller forlag) og udgivelsesår, Internetadresser: Hele adressen (kopier adresselinjen fra den anvendte internetside over i opgaven) og dato for download. Orienteringshæfte Side 8 Større skriftlig opgave 2014/15

9 TV-udsendelser og lignende: Titel, kanal og dato for udsendelse. 9. Evt. bilag. Bilag til opgaven kan være uddrag af centrale tekster, tabeller, avisudklip, figurer, spørgeskemaer og lignende. Bilagene inddrages og kommenteres i selve opgaven, men anbringes allersidst i opgaven. 10. kvittering fra Urkund på, at du har afleveret opgaven her: din lærers Du skal kun sende opgaven én gang, så hvis du har to vejledere, skal den kun sendes til den ene af dem. 10. Brug af tekstbehandling. Som du kan se ovenfor, er det et ufravigeligt krav, at du afleverer på et bestemt tidspunkt. Vi anbefaler derfor, at du er meget omhyggelig, når du bruger tekstbehandling - Lav sikkerhedskopier og udskrivninger undervejs, helst hver gang du har skrevet en side. Hvis katastrofen indtræder, lige når du skal have skrevet hele baduljen ud til sidst, så har du noget, du kan bruge til at stykke en opgave sammen af med saks og klister. Den bliver ikke så smuk, men den er der, og det er det vigtigste. - Skru ned for ambitionerne om, hvor fancy opgaven skal se ud. Den skal være klar, indbydende og let at læse, men du skal ikke have nogen design-pris. Det koster tid, og du risikerer at fumle med udskriften, så du kommer i klemme til sidst. - Rettelser skal være tydelige og entydige. Der må ikke være tvivl om, hvad du mener i opgaven. Husk at rette i alle eksemplarer. 11. Bedømmelse af opgaven samt vurderingskriterier. Opgaven bliver bedømt af vejlederen/vejlederne og censor. Karakteren foreligger 6-8 uger efter afleveringen. Den opnåede karakter tæller med på linje med de karakterer, der opnås ved de skriftlige og mundtlige prøver. I vurderingen af din opgave indgår følgende elementer i bedømmelsen: om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav. om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet. om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen. om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående. om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang. om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation. - om alle kilder er oplyst, noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende. om fremstillingen er overskueligt disponeret, og der er sammenhæng i besvarelsen. om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 12. Klageprocedure. Da Større Skriftlig Opgave er en eksamen, gælder de samme regler og frister for klage som ved andre 9

10 eksamener. Det betyder, at en klage skal indgives til uddannelseschefen inden 2 uger efter, at afgørelsen/karakteren er meddelt dig. Hvis en opgave sendes til omvurdering, kan du godt risikere en lavere karakter. 10

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere