Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken."

Transkript

1 Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken. Vores arbejds- og værdigrundlag tager udgangspunkt i den amerikanske psykolog Howard Gardners teori om de mange intelligenser (MI). Hans teori er at vi mennesker lærer og opfatter gennem 8 forskellige intelligenser. At vi alle er født med alsidige evner og potentialer/intelligenser hvoraf nogle af mere udviklede end andre, derfor lærer og udvikler børn sig forskelligt. Vi har stærke sider indenfor flere intelligenser og får vi mulighed for at udvikle vores styrkesider opnås selvtillid, gå-på-mod og nysgerrighed som kan åbne nye sider i livet og styrke andre og mindre stærke intelligenser. Howard Gardners mangfoldige intelligensbegreb rummer menneskets mange forskellige virkemåder, udtryksformer, færdigheder og kompetencer og bidrager således til god helhedsforståelses af barnet. Det er op til de voksne at finde frem til hvert enkelt barns måde at lære og udvikle sig på. Det medfører at tilrettelæggelse og gennemførsel af vores pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i de 8 intelligenser. Du styrker barnets selvværd og lyst til at lære, når du lader det benytte de intelligenser det er stærkest i. Det gælder også voksne. Vi synes det er let og sjovt, når vi bruger de intelligenser vi er bedst til. Du kan træne barnets udviklingsområder eller de intelligenser det ikke er så stærk i, ved at benytte den intelligens det er bedst til at bruge som indgang. Dette gælder også for voksne. Er tysk grammatik svært, men du er god til sang og rytme, så lav en huske sang eller remse. Er du fysisk og motorisk god, men ikke så sprogligt velfunderet, så træn staveord eller de svære sætninger mens du løber en tur, eller kaster med en bold. MI-pædagogik fokusere altså på at styrke og udvikle de latent stærke intelligenser så alsidigt som muligt og derved skabe et godt selvværd, hvilket giver optimale muligheder for også at udvikle de svagere kompetencer, Stimulering skal ske gennem så mange intelligenser og aktiviteter som muligt. Det handler ikke om hvor intelligent barnet er, men hvordan! De 8 intelligenser: Den social: Interpersonelle intelligens Karaktertræk / styrker Har mange venner er med i grupper taler meget med andre forstår andre - kan lede og organisere forhandle og mægle underviser andre deler, samarbejder, sammenligner kan vente til det er deres tur behøver ikke være i centrum hele tiden omsorgsfuld, tager hensyn, ansvar. Kan indleve sig i andres følelser, behov og hensigter Tage udgangspunkt i barnets interesser give redskaber til at finde og være en ven respektere barnets venskaber opfordre til at hjælpe andre (være rollemodel selv) lære at arbejde i grupper - lærer barnet at lytte - lære egne

2 grænser at kende gennem leg og i at udtrykke egne behov - inddrage i praktiske gøremål: Bagning, oprydning osv. Den personlige: Intrapersonel intelligens Hviler i sig selv, kender egne følelser egne interesser, motiverer sig selv selverkendelse egne grænser, kender sin egen rolle i forhold til andre beslutsom koncentreret kan arbejde selvstændigt, lege alene - har meninger kan sige til og fra holder styr på sine ting god fantasi, tænker meget intuition har selvtillid og selvværd der kan bygges videre på Følge op på barnets initiativer tro på at det kan støtte barnet i dets valg af løsninger - snakke følelser og oplevelser med barnet støtte i at det er OK at sige til og fra og være selvhjulpen rose positiv adfærd hjælpe til at blive bevidst om egne værdier - stille barnet flere spørgsmål og færre svar-give barnet plads til at være anderledes. Den sproglige: verbal/sproglige intelligens Tiltrukket af ord og sproglige udtryk, elsker historier leger med ord og remser læser, skriver, vil gerne fortælle, argumenterer god til at huske navne, steder, beskeder, detaljer elsker at høre historier godt ordforråd og begrebsverden glad for ordlege interesse for tal/bogstaver debattere, interviewe- god til at huske kollektive beskeder - kan lide at optræde. Snakke med barnet sætte ord på oplevelser sammen øge barnets ordforråd i takt med alder mulighed for at se og lytte til de skrevne ord biblioteket, bøger, læse historier, vittigheder - lege med sproget - rim og remser - skrive på tegninger skrive sange ned computerspil- spille teater. Den logisk-matematiske Intelligens Kan lide spil er eksperimenterende leger med/tænker på tal undersøger og søger mening tænker logisk elsker computerspil kan lide at konstruere kategoriserer, klassificerer, vil gerne forudsige abstrakt tænkning spørger meget orden og systemer. Ideer til at møde barnet / stimulere selvværd Mulighed for at lege med former og symboler eksperimentere/konstruere - spille spil og puslespil finde egne løsninger og sætte forklaringer på mulighed for at arbejde med tal/bogstaver - kunne sætte i systemer og lave orden/rydde op, bygge togbaner, dække bord, lege regellege, hjælpe med at sætte på plads efter opvask. Den visuel/rumlige intelligens Stedsans, kan finde rundt kan genkende detaljer ser på billeder, tegner, kan lide at se film, bygger, dagdrømmer visuel opfattelse (ser ting for sig) tænker og husker i billeder kan lide at lægge puslespil, løse tegneopgaver -

3 kreativ god rumfornemmelse op/ned, foran/bagpå.. form, mønstre og farvesans- Arrangere ture i nærmiljøet (ud og se) spille spil øve rumbevidsthed i lege - male og tegnegrej til rådighed bruge billeder ved forklaringer, byggesæt, klodser m.m. lege med mængder, form og farver tænk på det synlige miljø-tilbyde forskellige spil- give mulighed for at barnet kan bevæge sig i forskellige rum i forskellige plan. Den krops-kinæstetiske intelligens Evne til at handle, opfatte og tænke kropsligt, i forhold til bevægelse, koordination, balance, berøring (god kropsbeherskelse), i forhold til at udtrykke ideer og følelser med kroppen har en fin grov og finmotorik - er selvhjulpen i forhold til sin alder - synes godt om fysisk aktivitet - har gode reflekser - kan lide at røre og arbejde med forskellige materialer. Ideer til at møde barnet / stimulere selvværd Give barnet mulighed for at tegne, klistre, klippe, male, hamre og save- lege rollelege, mulighed for at være fysisk aktiv - rum og plads til at prøve sig selv af gynge, hoppe, løbe osv. tid til at klæde sig af og på. Den musikalske intelligens: : Evnen til at skelne mellem lyde og toner, har rytme, lader sig påvirke af stemningen i musikken kan holde toner og takt husker melodier, rim og remser lever meget i nuet sans for rytmer er følsom over for lyde og støj kan lide at synge. Ideer til at møde barnet / stimulere selvværd Synge og lære dem nye sange og remser sanglege, instrumenter mulighed for at lytte til musik / andre musikalske oplevelser spille for dem eksperimentere med lyde lave optagelser lade dem udtrykke sig via sang, musik, rytme, bevægelse. Den naturalistiske intelligens Glædes ved naturen - sår blomster, kan finde sammenhænge: Blade visner og bliver til jord - eksperimenterer, organiserer og identificerer ting fra naturen - kan lide at være ude - tager ansvar for dyr og planter - interesse for dyr og planter- kan lide at samle naturobjekter - kan iagttage og fornemme naturens skift. Snak med barnet om det vi laver i naturen, vejret, årstiden - vær nysgerrig - gå på opdagelse - mulighed for et aktivt udeliv og naturoplevelser - blive præsenteret for flora og fauna.

4 Nøglepunkter i MI-teorien Forståelsen af MI og det læringssyn, der ligger bag teorien er bygget op omkring følgende nøglepunkter: 1. Alle mennesker indeholder alle intelligenser Alle mennesker har evner inden for alle intelligenser. Men den måde, intelligenserne viser sig på hos hver enkelt af os, er unik hvert menneske har en unik intelligensprofil. Derfor vil der sædvanligvis være kategorier af intelligens, som vi oplever som stærkere end andre. 2. De fleste mennesker kan udvikle hver intelligens til et fyldestgørende niveau Med tilstrækkelig og relevant støtte kan hver enkelt af os opøve de intelligenser, som vi måtte anse for svage og til et niveau, som gør os kompetente til at handle i relation til intelligenskategorien. Derfor bærer vi alle på potentialer som måske ikke er udnyttede - inden for alle intelligenskategorier 3. Intelligenser arbejder sædvanligvis sammen på komplekse måder Når mennesker skal gøre noget, er det nødvendigt at bruge flere intelligenser samtidig. Intelligenserne forekommer således ikke isolerede fra hinanden, men arbejder sammen i forhold til de situationer og den kontekst, det enkelte menneske skal handle i. Derfor kan det i praksis være vanskeligt at adskille de enkelte intelligenskategorier fra hinanden. 4. Der er mange måder at være intelligent på inden for hver kategori Der er således ingen standardregler for, hvordan intelligenserne inden for de forskellige kategorier udfolder sig. Det indebærer, at intelligens kan vise sig på et utal af måder både inden for hver enkelt intelligenskategori og imellem de forskellige kategorier. Derfor må man, når man arbejder med MI, forholde sig fordomsfrit, åbent og kreativt til menneskers handlinger og udvikling. Bag disse nøglepunkter ligger et grundlæggende menneskesyn og et syn på menneskers potentiale for læring og udvikling, som omfatter at: hvert menneske er unikt med en unik intelligensprofil hvert menneske umuligt lader sig sætte i intelligensmæssig bås, fordi intelligenserne kan udvikles ingen intelligensprofiler er bedre end andre MI er at betragte som et arbejdsredskab til at håndtere den mangfoldighed og forskellighed, der er mellem mennesker.

5 Praksis eksempler på MI i hverdags situationer og aktiviteter: Morgensamling: Morgensamlingen giver den voksne mulighed for at følge børnenes sproglige og sociale udvikling. Hvordan reagerer de på små sociale opgaver og kollektive beskeder samt støtte deres musikalsk-rytmiske udvikling. Børnene samles rundt om bordet eller på gulvet kl De opfordres til at lægge legetøj mv. til side. Der er et fast mønster i samlingen. Vi starter med at hilse på hinanden, ved fx at synge en navnesang hvor alle bliver nævnt og børnene bliver opfordret til at finde ud af hvem der mangler. Vi kigger ud af vinduet og ser hvordan vejret er, ser fuglene der måske sidder i træet, el edderkoppen der kravler på vinduet. Vi synger 4-6 sange som fx er inspireret af vejret, om dyr, vores traditioner ol. Sangene bliver gentaget så længe de fanger børnenes interesse eller er aktuelle. Børnene kommer også med indfald. Vi leder måske også efter (tøj)dyr der dagligt har flyttet plads. Vi afslutter med at børnene bliver tilbudt frugt (i vuggestuen) og vand. Hvordan udvikles intelligenserne? Den sproglige: Vi synger sammen. Indholdet variere, kan fx være om årstiden, dyr, farver mv. og vi tæller på fingrene. Vi snakker om vejret, og om de tøjdyr vi finder, hvad de siger mv. Den logisk-matematiske: Børnene skal tænke over hvem der mangler, og vi tæller inden vi starter på en sang. Den krops-kinestætiske: Mange sange er ledsaget af kropssprog fx fagter. Den musikalske: Vi synger og inddrager måske musikinstrumenter, klapper eller trommer på bordet hvilket udvikler deres musikalske hukommelse og rytmesans, og børnene lærer at synge spontant Den sociale: Gennem sangen bliver børnene opmærksomme på hinanden, hinandens udtryk og mimik og når vi snakker om hvem der mangler. De bliver opmærksomme på sidemanden når frugtfadet skal sendes videre, og skal vente på det bliver deres tur til at få et stykke frugt el deres tur til at vælge en sang. Samlingen giver børnene en fornemmelse af samvær og samhørighed i gruppen. At de sammen finder dyr der har flyttet plads øger deres fælles opmærksomhed. Den personlige: Ved at være lydhøre overfor deres små kommentarer og udtryk undervejs. Vi synger sange som omhandler farver som er ligesom dem de har på blusen f.eks. og ved at finde dyr på stuen der dagligt har flyttet plads. Den naturalistisk: Ved at synge sange om årstiden, om dyr og vejret. Ved at snakke om vejret og kigge ud af vinduet og se fuglen der måske flyver forbi.

6 Bevægelsesforløb I sit udgangspunkt er det den visuelle/rumlige og kropslig/kinestæstetiske intelligens som er i fokus i et bevægelsesforløb og de to intelligenser hænger uløseligt sammen i de fleste fysiske aktiviteter. Dog vil de øvrige intelligenser naturligt komme i spil. Hvordan udvikles intelligenserne? Den kropslig- kinæstetiske: ved at iværksætte aktiviteter/lege, hvor kroppen bruges aktivt. Det er vigtigt at barnet præsenteres for aktiviteter hvor det fornemmer glæden ved at bruge egen krop. Barnet skal fornemme, at kroppen reagere forskelligt afhængigt af hvad den bruges til, og tilpasse kroppen efter at sidde i en ring o.l. Styrke sin kropsbevidsthed og forståelse. øve færdigheder som at rulle, kravle, hoppe, løbe, kaste, og gå på tæer. lege sanglege, synge med fagter og bevægelse, og imitere f. eks dyr lege huske- og gemme lege. lege udklædnings og teaterlege lege der tilgodeser balance- og følesans. spille på instrumenter lære at sige til og fra ved at få fokus på egen kropslige formåen og grænser. Øve sig i at tage tøj af (og på) opmuntre til at barnet bruger alle sine sanser, sin fantasi og kreativitet og at der er fysisk plads til det. udklædningslege, imitation, fabuleren, huske- og gemmelege. ved vi hopper, løber, ruller, kravler, kaster mv. iværksætte lege hvor forholdsord indgår fx prøv at kravle under bordet, prøv at sæt dig på madrassen, kravl igennem kravletunnelen... mv. Den personlige: Ved at barnet i den lille gruppe, kan opleve at være en enestående personlighed, ser sig selv i forhold til andre og kan udvikle viden om egen styrke og begrænsning. Den sociale intelligens: Ved at der skabes rum til fordybelse, og ved at være en del af det sociale fællesskab. Vi vente på hinanden, er opmærksomme på andres sindsstemning samt forudsætter nogen lege at der samarbejdes. Den musiske intelligens: Ved at vi synger, leger sanglege, spiller på instrumenter, hører/danser til færdig musik (skabe stemninger) Den sproglige intelligens: Ved at de voksne og barnet sætter ord på de handlinger barnet instrueres i og foretager sig. Ved brug af humor, glæde, latter, sang mv. Den logisk-matematiske intelligens: Ved at kunne bearbejde erfaringer. Forståelse for aktion/reaktion, når jeg gør sådan, sker der det eller det. Ved at vi inddrager mængde, form, farver, tal og begreber. Den naturalistiske intelligens:

7 Når vi inddrager at gå på f. eks sand, gå i vand, via sanglege, lave lyde med sten, kaste med blade, tag sneen med ind, gå på kastanjer, lege dyr m.m. Garderoben: Hvordan udvikles intelligenserne? Den sproglige: Ved at vi snakker om tøjet vi tager på, og hvad vi skal lave eller hvor vi skal hen. Den logisk-matematiske: Ved at lære og øve sig på rækkefølgen i påklædningen og ved at lære at holde orden på sine ting i egen garderoben, tøjet på plads. Der tælles f. eks også knapper, vanter og der tælles børn. Den kropslig-kinestætiske: Når børnene klæder sig af og på, og de mærker tøjets forskellige materialer. Den musikalske: Børnene synger f. eks spontant, stamper lidt med fødderne i gulvet mv. Den sociale intelligens: Når børnene inviterer hinanden til legeaktiviteter, hjælper hinanden og kopierer hinanden. Den personlige: Ved at barnet fremsætter ønsker om aktivitet på legepladsen eller en gåtur, eller medarbejderen inspirerer barnet til valg af aktivitet. Tøjets farver bemærkes og børnene får en fornemmelse af at påklædning tager tid. Børnene får øje på ting uden og indendørs. Den naturalistiske: Vi taler om temperaturen udenfor, og vi kigger ud. Tager tøj på efter vejret, eks. regn, blæst, sol, sne etc. Udeleg: Hvordan udvikles intelligenser? Den sproglige: Når børnene giver udtryk for deres ønsker hvad de gerne vil, f. eks gerne have vand og når en ven inviteres til leg og ved at børnene fortæller hvad de ser, hører og spørger om det, de bemærker, f.eks. lyden fra en motorcykel, hvad er det? Den logisk/matematiske: Der tælles f. eks. sandkager: Vi ser 1 eller 3 fugle på taget, de er store/små, sorte/hvide mv. Eller taler om de 2 støvler der er på fødderne de 2 røde vanter etc. Den kropslig-kinestætiske: Børnene får mulighed for at kravle, hoppe ned, cykle, løbe, gynge, vippe, rutsje, rulle, gå eller vi leger med mudder, vand, vådt sand el lignende materialer og ved vi kaster med blade og bolde fx Den musikalske intelligens: Børnene spiller tromme på rutsjebanen, træstubbe, spande m.m, forskellige ting slås mod hinanden fordi det giver en sjov lyd fx to sten. og ofte synges der, tit inspireret af de voksne.

8 Ved at lærer legepladsen at kende, finde rundt (løbe efter hinanden). Lærer at gå, cykle og løbe udenom hinanden. Stabler legetøj ovenpå hinanden, f.eks. i legehuset og på cykler. Den naturalistiske: Leder efter insekter, orme, biller og snegle under sten og observerer fuglene. Kigger på bladene/ leger med dem. Snakker om vejret: Regn, blæst, sol, sne, tåge, lys/mørke (årstider). Den sociale: Søger venner og venskaber. Viser omsorg og hensyn har konflikter. Leger ved siden af hinanden - og inspireres af hinanden. (kopierer andres leg = læring). Leger sammen og må vente på tur til fx gyngen. Indgår små aftaler som fx lån af en spand mv. Den personlige intelligens: Viser lyst og ulyst, eksperimenterer (med sig selv og natur) Er nysgerrige, opdager ting, afsøger egne grænser. Temaforløb: Skoven Hvordan udvikles intelligenserne? Den sproglige: Ved at tale om fælles oplevelser, have tid til at spørge og få svar, lege med sproget, bruge tid på at fortælle historier. Lære nye ord, når vi slår op i naturleksika. eller selv finder på ord der er dækkende for det vi finder klisterblomster, jordbærdyr Den logisk - matematiske: Ved at finde og kategorisere blade, pinde, dyr. Se på størrelser, former og farver, Bygge huler. Den kropslig-kinestætiske: Børnene får brugt kroppen aktivt hele tiden. Grovmotorisk, når der bliver klatret i træer og op ad bakker, balanceret på træstammer, rullet i blade, kravlet, gået på ujævnt terræn, bygget huler, slæbt grene mv og finmotorisk ved at snittet, tegne med pinden i jorden og samle ting. Børnene får øvet at give plads til hinanden og tage hensyn, f.eks. ved ikke lige at trille at ned i en anden, der møjsommeligt er på vej op. Den musikalske: Naturens lyde fornemmes og lyttes til, børnene efterligner lyde, synger, lege sanglege, lege med rim og remser og laver selv instrumental musik med sten, pinde, græsstrå mv. Ved at arbejde med materialer fra naturen. Lave kranse, dukker, collager, snitte, lave bål. Bearbejde indtryk af skovens forskelligheder, eks,: mørk/lys skov, højt til loftet, stejle skrænter, dybe kløfter og lære at kunne finde rundt i skoven og ved at færdes i flok, følger efter dem, der går foran os, leger gemmeleg mellem træer og buske, og genkender omgivelserne Den naturalistisk: Ved at lede efter insekter, orme, biller og snegle under sten og stammer, og observerer fuglene og andet dyreliv. Snakker naturens sammenhæng F.eks blad->jord, Kigger på bladene/ leger med dem. Snakker om vejret: Regn, blæst, sol, sne, tåge, årstiden, duftene.

9 Den personlige Børnene får tid, plads og rum til at lære sig selv og egne følelser bedre at kende. Ved at være lille gruppe af sted, er der gode muligheder for at få hjælp til at overvinde egne grænser. Forholder sig til de andre børn og omgivelserne, skal håndtere at efterlade pinden udenfor fx bussen, klare at det regner og at få mudder på hænderne og måske ikke kunne holde sin bedste ven i hånden. Den sociale: Børnene lærer at respektere hinanden og skovens dyr og planter. Øver i at kunne læse hinandens signaler, fx glad/ked af det, sur/vred. Børnene får bedre mulighed for at håndtere kammeratskab og konflikter, fordi der er god tid til fordybelsen. Holder en anden i hånden, følges med de andre, snakker og leger sammen i skoven. Modellervoks leg: En sjov lille leg/aktivitet som kan give et billede af styrkesider men også en metode hvorpå vi kan blive klogere på intelligenserne. Alle laver en figur af modellervoks og fordeler intelligenser. Den sproglige intelligens: > Fortæl os andre, hvad du har lavet. > Giv din figur et navn. > Fortæl en lille historie om din figur. Den logisk-matematisk intelligens: > Hvordan løste du opgaven? > Hvordan du lavede din figur? > Hvorfor den ser ud, som den gør? > Hvilken slags.. er din figur? (overbegreber) > Sammenlign med nogle af de andres figurer og beskriv din i forhold til dem. Den visuelt-rumlig intelligens: > Tegn din figur for os og fortæl, hvilke forestillinger du gjorde dig (billeder du havde i hovedet), før og mens du lavede den. Hvilke ideer fik du? Hvilke ideer brugte du? > Hvilke droppede du? og hvorfor? > Hvad kunne ikke lade sig gøre? Den musikalske intelligens: >Beskriv din figur for os med musik, f.eks. ved at spille, synge eller nynne noget, der fortæller noget om din figur. >Syng/nyn din figurs personlighed/humør! Den kropslig-kinæstetiske intelligens: >Vis os, hvordan din figur ville bevæge sig, hvis den var levende (bevæg figuren eller dig selv) Den personlige intelligens: > Fortæl os om dine tanker og følelser, mens du lavede din figur. >Sæt nogle følelser på din figur. Den sociale intelligens: > Tag din figur og forsøg at skabe en positiv kontakt til en af de andres figurer. Overvej, efter at du nu har hørt/set alle figurer, hvilken du vil kontakte. Det er vigtigt, at den sociale kompetence kommer til sidst, da personen bag denne da har oplevet alle de andre figurer og dermed har forudsætninger for at skabe kontakt.

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Læreplaner for Børnehuset Ådalen

Læreplaner for Børnehuset Ådalen Læreplaner for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsmål for Børnehuset Ådalen 0-6år. Vores virksomhedsplan er en ramme for institutionens pædagogik

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN.

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. 1 Introduktion. Side 3 Vores lærings- og udviklingsforståelse. Side 4 Barnets alsidige personlige udvikling. Side 5 Sociale kompetencer. Side 8 Sprog. Side 10 Krop og

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere