Sammenfatning. Acadre 09/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning. Acadre 09/12485 2"

Transkript

1 Acadre 09/

2 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for Miljø og Teknik...13 Erhvervsudvalget...15 Udvalget for Kultur og Planlægning...19 Udvalget for Børn og Unge...21 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...27 Socialudvalget...29 Økonomisk oversigt...29 Økonomiudvalg...32 Renter, finansiering og finansforskydninger...36 Acadre 09/

3 Sammenfatning Resumé Økonomirapporten for april/maj 2009 er en sammenfatning af fagudvalgenes budgetkontroller, og giver et overblik over det forventede regnskabsresultat sammenholdt med korrigeret budget pr. 31. maj Forventet regnskab sammenholdt med Byrådets beslutning om forbedring af regnskabsresultatet med 86,7 mio. kr. På baggrund af økonomirapporten for januar kvartal 2009, hvor der var udsigt til et kasseforbrug på 108,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt på 58,3 mio. kr., besluttede Byrådet efter anbefaling fra direktionen at iværksætte en række tiltag til forbedring af kommunens kasseforbrug med 87 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. maj udviser en forbedring på 51,9 mio. kr., eller ca. 35 mio. kr. mindre end Byrådets beslutning. Byrådets beslutning er udmøntet bortset fra budgetforbedringer på 5,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. anlægstilskud ifm. fremrykning af investeringer fra 2010, overførsel af udgift på 3,1 mio. kr. til 2010 vedr. busdrift, hvor det efterfølgende har vist sig, at udgiften skal afholdes i 2009, samt mindreindtægt på 1 mio. kr. vedr. salg af KMD. Den manglende forbedring af regnskabsresultatet kan herudover primært henføres til anlægsudgifter til Erhvervsområde Øst på 12,7 mio. kr., fremrykning af anlægstilskud til Borgerforeningen med 7,5 mio. kr., udskudt låneoptagelse på 15 mio. kr. vedr. den nye genbrugsplads samt deponering på 13,1 mio. kr. vedr. Svendborg Kraftvarmeværk. Samtidig er ordinært driftsresultat dog forbedret med 12,3 mio. kr. i forhold til Byrådets beslutning som følge af merindtægter fra midtvejsregulering, der kun delvis modsvares af merudgifter på driften på 11,1 mio. kr., herunder stigende overførselsudgifter på 6 mio. kr. og manglende budgetforbedring på Familieområdet på 3 mio. kr. Bevillingsoverholdelse (forventet regnskab i forhold til korrigeret budget) På baggrund af forbruget forventes et samlet mindreforbrug på 124,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf forventes 114,3 mio. kr. overført til En væsentlig årsag til mindreforbruget er, at overførslerne fra 2008 er indarbejdet i korrigeret budget. Likviditet Ifølge kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning fremover ligge på 60 mio. kr. eller derover opgjort ekskl. deponerede midler. I økonomirapporten vil fokus derfor fremover være rettet mod den gennemsnitlige beholdning. På baggrund af økonomirapporten for 1. kvartal 2009 samt de økonomiske tiltag, som byrådet efterfølgende har besluttet for at forbedre regnskabsresultatet, forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2009 at udgøre 88,2 mio. kr. (excl. deponering på 44,2 mio. kr). Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2009 udgør 96,7 mio. kr. Under forudsætning af at kommunens normale årlige betalingsmønster (tidspunkt for ind- og udbetalinger) fortsætter, forventes den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2009 at udgøre ca. 75 mio. kr. Det nedjusterede skøn skyldes primært øgede anlægsudgifter og udskudt lånoptagelse som anført ovenfor. Der vil blive sat øget fokus på kommunens betalingsadfærd, således at den gennemsnitlige likviditet optimeres. I budgetforslaget til 1. behandling er der taget udgangspunkt i en forventet gennemsnitsbeholdning på 88 mio. kr. Anlæg I det forventede anlægsregnskab 2009 indgår en række usikkerheder, som kan påvirke det endelige regnskab i både positiv og negativ retning. Acadre 09/

4 Sammenfatning I det forventede regnskab indgår under Kultur og Plan overførsel af salgsindtægter til 2010 på 22 mio. kr. Under Økonomiudvalget forventes i resten af 2009 at indgå ca. 38 mio. kr. vedr. salg af ejendomme, hvor der pt. ikke truffet beslutning om salg af ejendomme for ca. 20 mio. kr. Der henvises til særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden. I økonomirapporten forventes et samlet anlægsforbrug på 110 mio. kr. Sammenholdt med forbruget pr. 31. juli 2009 på 33 mio. kr. forventes der således i årets sidste måneder realiseret anlægsudgifter på knap 80 mio. kr. Acadre 09/

5 Sammenfatning RESULTATOPGØRELSE PR. 31. MAJ 2009 Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse 2008 budget budget regnskab Alle beløb i mio. kr Finansiering -2822, , , ,3-19,5 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 108,1 117,6 137,2 132,2-5,0 Erhvervsudvalget 78,8 69,0 71,5 71,5 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 136,3 142,7 142,7 144,4 1,6 Udvalget for Børn og Unge 951,4 952,5 976,9 995,9 19,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 209,2 235,4 244,3 235,4-8,9 Socialudvalget 673,3 712,3 746,4 735,2-11,1 Økonomiudvalget 98,6 147,4 101,7 115,4 13,6 Korretion overførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviceudgifter i alt 2.255, ,9 2420,8 2430,0 9,2 Overførselsudgifter 514,2 541,5 544,1 554,3 10,2 Driftsudgifter i alt 2.769, , , ,2 19,4 Renteudgifter -1 14,2 36,3 7,6-28,7 Resultat af ordinær virksomhed -53,3-39,3 29,3 0,5-28,8 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 48,4 23,0 78,4 52,0-26,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 116,5 22,1 39,1 27,2-12,0 Udvalget for Børn og Unge 27,9 30,2 81,4 40,6-40,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Socialudvalget 48,5 5,1 38,4 33,2-5,2 Økonomiudvalget -2,8-16,0-50,1-43,1 7,0 Korrektion overførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 239,1 72,5 195,7 110,4-85,3 Kapitalposter i alt 99,8 21,6-152,1-152,5-0,4 Reguleringer i alt -188,2 4,5 89,2 86,6-2,6 Resultat af det skattefinansierede omr. 97,4 59,3 162,2 45,1-117,1 Resultat af brugerfinansieret område -7,4-1,0 18,8 11,1-7,8 Ændring af likvide aktiver 90 58,3 181,0 56,1-124,9 + = udgifter, - = indtægter Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget Resultat af ordinær virksomhed: I forhold til korrigeret budget udviser forventet regnskab pr. 31. maj et mindreforbrug på knap 29 mio. kr., der kan henføres til en mindreudgift under renter på knap 29 mio. kr. Under finansiering forventes merindtægt på knap 20 mio. kr., der modsvares af tilsvarende merudgifter på 9 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 10 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Finansiering: På finansieringssiden forventes en merindtægt på 19,5 mio. kr., der primært vedrører midtvejsreguleringen at statstilskudddet med kompensation for merudgifter til det specialiserede socialområde og de budgetgaranterede udgifter. Acadre 09/

6 Sammenfatning Serviceudgifter: Vedr. serviceudgifter forventes en samlet merudgift på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Under Udvalget for Miljø og Teknik forventes et netto mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbruget vedr. primært 6,4 mio. under vejvedligeholdelse, 1,9 mio. kr. under entreprenørafdelingen samt 2,0 mio. kr. under beredskab. Mindreforbruget modsvares af mindreindtægt på 2,0 mio. kr. vedr. byggesagsgebyr, 2,5 mio. kr. vedr. vintertjeneste og 1,5 mio. kr. vedr. itafdelingen. Under Erhvervsudvalget forventes, at det korrigerede budget overholdes. På erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 til Under Kultur og Plan forventes et uændret merforbrug på 1,6 mio. kr., som forventes overført til Merforbruget kan primært henføres til Musikskolen med 0,5 mio. kr., Sekretariatet med 0,5 mio. kr. samt Trafik med 4,9 mio. kr. Merforbruget modsvares dog af mindreforbrug på kultur og fritidsområdet med 3,7 mio. kr. og fysisk planlægning med 0,2 mio. kr. Under Udvalget for Børn og Unge forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til skole- og dagtilbudsområdet, med henholdsvis 11,9 mio. kr. som skyldes mellemkommunale betalinger for elever og 11,0 mio. kr., som er en direkte virkning af pladsgarantien. Herudover forventes en merudgift på 5,0 mio. kr. under PPR, der skyldes befordringsudgifter, samt 3,0 mio. kr. vedr. familieområdet. Merudgiften modsvares delvis af merindtægter og opsparede overheadmidler på specialinstitutionerne på 9,6 mio. kr., samt mindreforbrug på UU Center. Under Sundheds- og forebyggelsesudvalget forventes et uændret mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser med 5,0 mio. kr. Mindreforbruget vedr. de kommunale områder er på 3,9 mio., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører sundhedsfremme puljen og projekter. kr. Under Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf der skal overføres 10,3 mio. kr. til Overførslen fordeler sig med 3,7 mio. kr. til leasingydelser under hjælpemiddelområdet og 6,6 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne. Mindreforbruget dækker over flere udsving. Således er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på socialfagligt team, hvilket primært skyldes færre bevillinger til invalidebiler, et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne samt øgede mellemkommunale betalinger på 2,0 mio. kr. Modsat er der et merforbrug på 7,2 mio. kr. på myndighedsgruppen grundet stigende udgifter til foranstaltninger ved overgangen fra barn til voksen, et merforbrug på 2,3 mio. kr. på hjælpemidler samt et merforbrug på 1,2 mio. kr. på fritvalgspuljen. På Økonomiudvalgets område forventes en samlet mindreindtægt på 13,6 mio. kr., der primært kan henføres til manglende udmøntning af besparelser primært besparelser på indkøbsaftaler. Pulje til særlig besparelser af indkøbsaftaler forventes at give en mindreindtægt på 13,3 mio. kr. Besparelsen vil først kunne opnås over en årrække. Pulje til besparelse vedrørende reklame på bygninger og biler forudsættes indfriet på baggrund af de netop vedtagne retningslinier. Pulje til fleetmanagement (bildrift) forventes indfriet. Forudsætningen for indfrielse af besparelsen er betinget af nedsættelse af kørselsgodtgørelsen. Under overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. I forhold til økonomirapporten for januar kvt. er merforbruget øget med 6,0 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 2,6 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale ydelser udviser et merforbrug på 11,3 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. Acadre 09/

7 Sammenfatning På sundhedsudgifter til begravelseshjælp samt udgifter til personlige tillæg forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. På førtidspensionsområdet forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. På boligstøtteområdet forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Det samlede merforbrug på overførselsindkomsterne modsvares af en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. de budgetgaranterede områder, som for Svendborg Kommune beløber sig til 16,7 mio. kr.. Vedr. renter forventes samlet set en netto mindreudgift på 28,7. Det forventes, at der overføres 22 mio. kr. til Mindreudgiften skyldes primært merindtægt på 6,0 mio. kr. vedr. swapaftaler, merindtægt på 7,0 mio. kr. vedr. udlodning fra salg af Kommunedata samt mindreudgifter på 16,4 mio. kr. vedr. kurstab/kursgevinster. Resultat af det skattefinansierede anlægsområde På det skattefinansierede anlægsområde forventes et mindreforbrug på 85,3 mio. kr., hvoraf 82,6 mio. kr. forventes overført til 2010, inkl. mindreindtægt på 22 mio. kr. vedr. salg af grunde under Kultur og Plan. Overførslerne vedrører bl.a. mindreudgifter på jordforsyning, byens rum og pladser, Borgerforeningen, Svendborghallerne, Lundby, Thurø og Nordre Skoler, ny daginstitution og inventar m.m. til ny tandklinik, ombygning af Vindeby Pilevej, samt indtægter vedr. salg af tandlægeklinikken. På området salg af ejendomme er der overført en salgsindtægt på -22,4 mio. kr. fra 2008, som forudsættes indfriet i indeværende år. Der er i 2009 budgetteret med salg af ejendomme med yderligere -21,1 mio. kr. Resultat af kapitalposter og regulering: Der forventes en samlet mindreforbrug/merindtægt på 3,0 mio. kr. I forhold til økonomirapporten for januar kvartal er mindreforbruget reduceret med 12 mio. kr., som primært kan henføres til deponering vedr. Svendborg Kraftvarmeværk. Under Pantebreve forventes en merudgift på 11,4 mio. kr. Årsagen er primært deponering af 13,1 mio. kr. vedr. Svendborg Kraftvarmeværk. Derudover er der indtægter på deponeringskonti på samlet 4,6 mio. kr. vedr. Trafikhavnen og Sørupvej 29. Endvidere forventes merudgifter på 3,0 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. Under forskydninger i kortfristede gæld forventes en samlet merindtægt/mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen er, at kommunens kortfristede gæld ultimo 2009 forudsættes øget med 10 mio. kr. i lighed med foregående år, grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver mv. Under Afdrag på lån forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,6 mio. kr. skyldes primært at afdraget på 0,3 mio. kr. vedr. låneoptagelsen på 20 mio. kr. først skal betales primo 2010, samt overførsel af 0,3 mio. kr. til 2010 vedr. Ny Genbrugsstation. Vedr. kommunens eksterne virksomheder forventes en mindreudgift på 3,9 mio. kr. Svendborg Vand forventer et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som delvis modsvares af et merforbrug vedr. Svendborg Havn på 4,2 mio. kr. Resultat af det brugerfinansierede område: På det brugerfinansierede område forventes pt. et mindreforbrug på 22,8 mio. kr., som kan henføres til at der forventes overført 23,0 mio. kr. til 2010 vedr. ny genbrugsstation. Under optagne lån forventes 15 mio. kr. vedrørende den nye genbrugsstation overført. Acadre 09/

8 Sammenfatning Likviditetsudviklingen Kommunens gennemsnitlige likviditet På baggrund af økonomirapporten for 1. kvartal 2009 samt de økonomiske tiltag, som byrådet efterfølgende har besluttet for at forbedre regnskabsresultatet, forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2009 at udgøre 88,2 mio. kr. (excl. deponering på 44,2 mio. kr). Som følge heraf har Byrådet justeret den økonomiske strategi, hvilket bl.a. medfører at kommunens gennemsnitlige beholdning fremover skal ligge på 60 mio. kr. eller derover opgjort ekskl. deponerede midler. I økonomirapporten vil fokus derfor fremover være rettet mod den gennemsnitlige beholdning. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning: Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likvide opgjort efter Velfærdsministeriets kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. Velfærdsministeriets kassekreditregel skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2009 udgør 96,7 mio. kr., og sammen med et forventet likviditetstræk på 56,1 mio. kr. i 2009 jf. økonomirapporten for april/maj forventes den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2009 at udgøre ca. 75 mio. kr. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Gns. 365 i 2007 jf. IM Gns. 365 i 2008 jf. IM Gns. 365 i 2009 jf. IM Note: Den gennemsnitlige likviditet er opgjort ekskl. deponerede midler. Udvikling i forhold til vedtaget budget 2009 På baggrund af økonomirapporten for april/maj 2009 forventes den likvide beholdning ved årets udgang at være negativ med 14,6 mio. kr. Den skattefinansierede beholdning forventes at være negativ med 1,4 mio. kr. I forhold til vedtaget budget 2009 er den skattefinansierede beholdning reduceret fra 83,3 mio. kr. til -1,4 mio. kr., svarende til et fald på 84,7 mio. kr. I det vedtagne budget 2009 var der regnet med en ultimobeholdning 2008 på 142,3 mio. kr., som jf. regnskab 2008 udgjorde 42,3 mio. kr. Udgangspunktet for 2009 er således forringet med 100 mio. kr. Endvidere er der i vedtaget budget 2009 budgetlagt med et skattefinansieret kassetræk på 59,3 mio. kr., som iflg. resultatopgørelsen er reduceret til 45,1 mio. kr., svarende til en forbedring på 14,2 mio. kr. Acadre 09/

9 Sammenfatning Nedenstående tabel viser oversigt over forventede deponerede midler ved udgangen af kr Primo 2009 Frigives/depon eres i 2009 Forventet ultimo 2009 Trafikhavn Pavillioner Mærskgården Sørupvej Tandklinik 0 0 Svendborg Vand Gæsteplejehus Byparken 0 Forsyning Forsyning B Forsyning R I alt I 2009 er der deponeret yderligere 8,4 mio. kr. Deponering vedr. tandklinik forventes først at finde sted i Der vil således være en deponering i størrelsesordenen 44,2 mio. kr. i 2009, der ikke kan medregnes ved opgørelse af den gennemsnitlige likviditet jf. Velfærdsministeriets regler. Acadre 09/

10 Tillægsbevillinger Sammenfatning Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen, og som er indarbejdet i det korrigerede budget. Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 inkl. overførsler fra kr. Note Anlægsoverførsel fra Driftsoverførsel fra Overførsel renter og finansiering fra Rettelse vedr. lån til KraftVarme -17 Renter lån Tankefuld Flere centerklasseelever Gebyr byggesagsbehandling -80 Stenstrup Plejehjem anlæg Salg af Bodøvej Konvertering til ældreboliglån Frigivelse midler til Erhvervsområde Øst Hundetræningsbane, græsslåning og arkæologisk unders. 200 Nedskrivning af driftsbudget med 0,54% Låneoptagelse vedr. låneramme Tillægsbev. øk.rapport jan. kvt. tilskud Borgerforening Tillægsbev. øk.rapport jan. kvt. - rammebesparelse I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område inkl. overførsler fra 2008 Bevilling kr. Note Anlægsoverførsel fra I alt Acadre 09/

11 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen Befolkningsudvikling 2008 og indbyggere jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni måned 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec 2008 Prognose Pr kan der konstateres et fald i indbyggertallet for 2009 på i alt 159 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr , personer, mod ved årets start. Befolkningstallet forventes ved årets udgang at være personer (jf. befolkningsprognosen). Befolkningsudviklingen har på længere sigt bl.a. indflydelse på skatteudskrivningen og på kommunens budgetlægning via demografimodellerne på ældreområdet, samt dagpasning- og skoleområdet. Demografimodellerne anvendes i budgetlægningen, til fremadrettet at justere økonomien, f.eks. ud fra de forventede børnetal (dagpasning- og skoleområdet). Udviklingen i børnetallene 2009 Alder Difference Prognose år år år I alt Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene er udarbejdet. Der forventes et lille fald i befolkningstallet for 2009 på 73 personer. Sidste års befolkningstilvækst var på i alt 145 personer, 90 færre end forventet i prognosen. Dette skyldes primært at boligudbygningen blev langt mindre end forventet i prognosen. Bortset fra i 2009 så forventes der fremover en jævn vækst i befolkningstallet. I år 2023 forventes det at udgøre personer, hvilket er personer mere end pr Acadre 09/

12 Befolkning Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder år år år år år I alt Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 65+ årige fra at udgøre 17,5 procent i dag til 22,7 procent i år 2023, mens de årige går fra at udgøre 62,3 procent i dag, til at udgøre 58,2 procent af befolkningen i år Acadre 09/

13 Side 13 af 39 Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Miljø og Teknik Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Svendborg Affald -0,1 0,1-0,1-0,1 Svendborg Kraftvarme -9,5-9,5-9,1 0,4 Brugerfinansieret i alt -9,5-9,4-9,2 0,2 Entreprenørafdelingen -0,3 2,1 0,5-1,6 Beredskab 9,6 12,0 10,0-2,0 Anlæg og Ejendom 47,1 56,1 52,3-3,9 Byg, Veje og Miljø -3,5-1,4-2,0-0,6 Natur og Vand 0,5 4,8 4,8 0,0 Sekretariat og udvikling 24,1 24,9 26,5 1,6 IT 40,2 38,7 40,3 1,5 Skattefinansieret i alt 117,6 137,2 132,2-5,0 Drift i alt 108,1 127,8 123,1-4,8 Heraf overføres til ,0 Anlæg: Svendborg Affald 0,0 30,3 7,3-23,0 Svendborg Kraftvarme 0,0 4,5 4,5 0,0 Brugerfinansieret i alt 0,0 34,8 11,8-23,0 Entreprenørafdelingen 0,0 0,3 0,0-0,3 Beredskab 1,6 2,0 0,6-1,4 Anlæg og Ejendom 19,6 69,9 45,2-24,7 Byg, Veje og Miljø 0,0 2,8 2,8 0,0 Natur og Vand 1,8 3,4 3,4 0,0 Sekretariat og udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret i alt 23,0 78,4 52,0-26,4 Anlæg i alt 23,0 113,1 63,7-49,4 Heraf overføres til ,4 Udvalget for Miljø og Teknik i alt 131,1 240,9 186,8-54,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Regnskab 2008 er ikke medtaget pga. ændringer i organisationen.

14 Side 14 af 39 Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,8 KTO forlig 1,9 Gebyr for byggesagsbehandling af landbrug -0,1 Nedskrivning af budget 2009 jf. ØKU beslutning 0,8% prisskøn -1,2 Generel rammebesparelse jf. ØKU beslutning -0,8 Reduktionsblok Energistyring 0,7 Driftsbevillinger i alt 20,3 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,7 Salg af Bodøvej 15 4,0 Udvidelse Erhvervsområde Øst 12,7 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 3,7 Byggemodning 1. etape Tankefuld 0,9 Erhvervsområde Heldagervej 0,9 Energibesparelser 0,3 Anlægsbevillinger i alt 90,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Siden budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, har der været besluttet en nedskrivning (0,8%) af budget 2009, svarende til ca. 1,2 mio. kr., samt en generel rammebesparelse på ca. 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget for hele udvalget er på 127,8 mio. kr. netto, fordelt med en indtægt på 9,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og en udgift på 137,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Forventet regnskab er forbedret med ca. 1,5 mio. kr. jf. Byrådets beslutning af 26. maj 2009, og er ca. 4,8 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med en merudgift op ca. 0,2 mio. kr. netto på det brugerfinansierede område, og en mindreudgift på ca. 5,0 mio. kr. netto på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på næsten alle afdelinger med følgende bemærkninger: Svendborg Affald merindtægt vedr. jordstyringsgebyr -0,1 mio. kr. Svendborg Kraftvarme Administrativ korrektion 0,4 mio. kr. Entreprenørafdelingen overførsel -1,9 mio. kr. og reduktionsblok ,3 mio. kr. Beredskab overførsel -2,0 mio. kr. Anlælg og Ejendom Jordforsyning -0,2 mio. kr., faste ejendomme 0,6 mio. kr. vejvedligeholdelse -6,4 mio. kr. og vintertjeneste 2,5 mio. kr. samt kystbeskyttelse -0,4 mio. kr. Byg, Vej og Miljø overførsel parkering -0,6 mio. kr. Sekretariat og Udvikling mindreindtægt byggesagsgebyr 2,0 mio. kr. samt overførsel løn til natur ture -0,45 mio. kr. IT-afdelingen serverlicenser, batteri-backup, outsourcing, ekstern driftsstøtte til serverpark og BBR-licens 1,5 mio. kr. Anlæg Siden budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, er der primært givet tillægsbevillinger til Jordforsyning (byggemodning) jf. ovenstående tabel. Det korrigerede budget for hele udvalget er på 113,1 mio. kr. netto, fordelt med 34,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og 78,3 mio. kr. på det skattefinansierede område.

15 Side 15 af 39 Forventet regnskaber er forbedret med ca. 15 mio. kr. jf. Byrådets beslutning af 26. maj 2009, og er ca. 49,4 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med 23,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og ca. 26,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder med disse bemærkninger: Svendborg Affald overførsel ny genbrugsplads -23,0 mio. kr. Entreprenørafdelingen overførsel salg af stillepladser -0,3 mio. kr. Beredskab overførsel nyt tag beredskabsdepot -0,4 mio. kr. og nyt kommunikationssystem (SINE) -1,0 mio. kr. Anlæg og Ejendom jordforsyning -0,9 mio. kr., diverse vejprojekter -17,2 mio. kr., overførsel pulje byens rum og pladser -6,1 mio. kr. og overførsel energispareprojekt -0,5 mio. kr. Erhvervsudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Erhvervsudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter 72,1 62,1 64,6 64,6 0,0 Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,6 29,6 0,0 Sekretariat 5,4 5,3 4,7 4,7 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,5 26,6 0,1 Overførselsindkomster 229,7 228,6 231,2 244,7 13,5 Aktivering 8,5 16,4 18,2 15,6-2,6 Sociale Ydelser 137,2 140,0 140,8 152,1 11,3 Sygedagpenge 84,0 72,2 72,2 77,0 4,8 Drift i alt 301,8 290,7 295,8 309,3 13,5 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Heraf overføres til 2010 Finansiering: Kommunalt bidrag til regioner 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsudvalget i alt 308,9 297,6 303,2 316,7 13,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

16 Side 16 af 39 Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,8 Rammebesparelser -0,1 Direktørlønninger m.v. 1,0 PR Aktiviteter 1,0 KTO forlig 1,5 Finansiering af Erhvervsgrunduddannelse -0,2 Kommunal fleksjobpulje -0,1 Driftsbevillinger i alt 5,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,5 Anlægsbevillinger i alt 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Området viser samlet set, at det korrigerede budget overholdes. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes udelukkende tilførsel af lønmidler og PR puljen fra Økonomiudvalgets budgetområde. På erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 til På Jobcenteret forventes merudgifter til lægeerklæringer, anden aktør i forhold til ledighedsydelse samt udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. For sidstnævnte er aftalen ophørt ultimo 2008, så der er tale om et efterslæb på afregning, herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af Merudgifterne forventes stort set modsvaret af yderligere indtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, specielt en større efterregulering vedr Som en følge af nedlæggelse af direktørområdet Erhverv pr. 1. april 2009 er en del af sekretariatets funktioner overført til henholdsvis Erhvervskontoret, Borgerservice og Jobcenteret. I forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts besluttede økonomiudvalget, at der skulle ske en opbremsning i forbruget i form af en generel rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Erhvervsudvalgets andel på kr. er foreløbig lagt ind under Sekretariatet, men vil inden næste budgetopfølgning blive fordelt på de enkelte politikområder. Overførselsindkomster Området viser netto et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 2,6 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale ydelser udviser et merforbrug på 11,3 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. For de kortere sagers vedkommende, deltager kommunen i projekt Aktive hurtigere tilbage, der er et projekt, hvis formål er at afprøve, om anvendelse af aktive tilbud kan bringe blandt andet sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet løber i perioden 1. januar til 1. september Det skal endvidere bemærkes, at overførselsindkomsterne under økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det samlede merforbrug på overførselsindkomsterne modsvares af en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. de budgetgaranterede områder, som for Svendborg Kommune vil beløbe sig til 16,7 mio. kr..

17 Side 17 af 39 Anlæg: Der er overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra 2008 til færdiggørelse af renoveringen af borgerservice, projektet forventes afsluttet i Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt Udviklingen i antal revalidender 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal

18 Side 18 af 39 Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager

19 Side 19 af 39 Udvalget for Kultur og Planlægning Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalg for Kultur og Planlægning Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Bibliotek 25,6 26,4 27,1 27,1 0,0 Musikskole 6,2 6,0 5,7 6,2 0,5 Ungdomsskole 7,0 7,1 7,1 7,1 0,0 Kultur og fritid 51,1 56,0 55,4 51,7-3,7 Fysisk planlægning 2,1 2,9 3,5 3,3-0,2 Sekretariat 20,5 16,8 18,1 18,2 0,1 Trafik 23,8 27,6 25,8 30,7 4,9 Drift i alt 136,3 142,8 142,7 144,3 1,6 Heraf overføres til ,6 Anlæg: Kultur og fritid 15,4 16,8 49,1 21,4-27,7 Fysisk planlægning 97,7 4,6-10,3 4,4 14,7 Trafik 3,4 0,7 0,3 1,3 1,0 Anlæg i alt 116,5 22,1 39,1 27,1-12,0 Heraf overføres til ,6 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 252,8 164,9 181,8 171,4-10,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,6 Udmøntning KTO-forlig samt diverse lønindplaceringer 1,8 Diverse besparelser (Budgetforlig 2009) -2,2 Prisskøn-reduktion -1,0 Tilpasning jf. økonomirapport pr , Borgerforeningen -2,3 Tilpasning jf. økonomirapport pr , rammebesparelse -1,0 Øvrige (barselsvikarmidler, sponsoraftaler m.m.) 1,0 Driftsbevillinger i alt -0,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,4 Diverse frigivelser vedr. jordforsyning -9,6 Øvrige 0,2 Anlægsbevillinger i alt 17,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

20 Side 20 af 39 Økonomisk redegørelse Drift: På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses der en afvigelse mellem vedtaget budget og korrigeret budget på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler fra 2008 på 3,6 mio. kr. samt udmøntning af puljer, besparelser og prisskøn-reduktion på 1,4 mio. kr. Hertil kommer tilpasning jf. økonomirapporten pr. 31. marts 2009 på 3,3 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen på området viser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Musikskolen med 0,5 mio. kr., Sekretariatet med 0,1 mio. kr. samt Trafik med 4,9 mio. kr. Merforbruget modsvarer dog af mindreforbrug på kultur og fritidsområdet med 3,7 mio. kr. og fysisk planlægning med 0,2 mio. kr. Der er ikke ændringer i forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts Anlæg: På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses der en afvigelse mellem vedtaget budget og korrigeret budget på netto 17,0 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler fra 2008 på 26,4 mio. kr. samt diverse frigivelser vedr. jordforsyning på 9,6 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen på området viser et netto mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 27,7 mio. kr. i mindreforbrug på kultur og fritidsområdet og 14,7 mio. kr. i mindreindtægt på fysisk planlægning. Der forventes overført 14,6 mio. kr. til 2010, hvilket er 2,6 mio. kr. mere end mindreforbruget. Forskellen kan henføres til forventede udgifter og indtægter vedr. ekspropriationer, byggemodning, køb og salg af arealer samt udgifter til udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Udgifterne/indtægterne er enten efterfølgende bevilliget eller søges finansieret ved tillægsbevilling. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 er mindreforbruget faldet med 7,6 mio. kr. hvilket primært skyldes frigivelse af udgifter til byggemodning samt større udgifter til byfornyelse. Tabeller Som vist nedenfor i nøgletallene er der et lille fald i Højestenes aktivitetsniveau i forhold til samme tid i Færgedrift / Højestene Pr Pr Antal ture Antal passagerer Antal biler Antal lastbiler

21 Side 21 af 39 Udvalget for Børn og Unge () Løbende priser Udvalg for Børn og Unge Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Skoleområdet 450,7 459,5 462,2 474,1 11,9 Dagtilbudsområdet 227,2 230,8 233,8 244,8 11,0 Familie 171,5 159,4 160,9 163,9 3,0 PPR 76,6 70,9 76,4 81,4 5,0 UU Center 3,7 4,4 6,8 5,4-1,4 Specialundervisning 9,9 9,5 11,1 11,1 0,0 Specialinstitutioner -13,2-4,9-0,4-10,0-9,6 Administration 25,0 22,9 26,2 25,1-1,1 Drift i alt 951,4 952,6 977,0 995,8 18,8 Heraf overføres til 2010 Anlæg: Skoleområdet 8,4 18,3 45,6 15,3-30,3 Dagtilbudsområdet 16,5 11,9 31,2 25,3-5,9 Specialinstitutioner* 3,0 0,0 4,5 0,0-4,5 *) Centerafd.Sundhøj er i vedt.budget fejlbudg.under skoleområdet Anlæg i alt 27,9 30,2 81,3 40,6-40,7 Heraf overføres til 2010 Udvalget for Børn og Unge i alt 979,3 982, , ,5-21,8 18,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,6 KTO midler inkl. seniorpuljer 16,2 Rammebesparelse - udskydelse af Svendborghallerne 1,1 Drift konverteret til anlæg - Hesselager skoletoilet -0,3 Kommunale fleksjob -0,1 Flere centerklasseelever 5,1 Finansering EGU 0,2 Tjenestemandspension, flyttet til Økonomiudvalget -0,4 Barselsomplaceringer 0,7 ØKU besparelser, jf. budgetforliget ,1 Lønpulje returneret til Økonomiudvalg -1,6 Energibesparelser (til Miljø og Teknik) -0,3 Energistyring (til Miljø og Teknik) -0,4 Driftsbesparelse (0,8%), prisnedskrivning -1,7 Rammebesparelse -6,7 Driftsbevillinger i alt 24,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,1 Konverteret fra drift til anlæg - Hesselager skoletoilet 0,3 Anlægsbevillinger i alt 51,4

22 Side 22 af 39 + angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion Økonomisk redegørelse Drift: Udvalget generelt Børn og Unge udvalgets korrigerede budget udgør 977,0 mio. kr. og indeholder overførsler fra 2008 på 12,6 mio. kr., lønbevillinger på 16,2 mio. kr., bevilling til flere centerklasseelever på 5,1 mio. kr., rammebesparelse på 6,7 mio. kr. nedskrivning af budgettet på 1,7 mio. kr., overførsel af lønmidler til Økonomikudvalget på 1,6 mio. kr., samt flere små omplaceringer. Det forventede regnskab vil udgøre 995,9 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der tale om en merudgift på 18,9 mio. kr., en stigning på 1,0 mio. kr. fra marts budgetkontrollen. Merforbruget kan primært henføres til skole- og dagtilbudsområdet, med henholdsvis 11,9 mio. kr. vedr. betaling for elever i private skoler og mellemkommunale betalinger og 11,0 mio. kr. som er en direkte virkning af pladsgarantien. Herudover forventes en merudgift på 5,0 mio. kr. under PPR der skyldes befordringsudgifter samt 3 mio. kr. på familieområdet. Merudgiften modsvares delvis af merindtægter og opsparede overheadmidler på specialinstitutionerne på -9,6 mio. kr., samt mindreforbrug på UU Center. Skoleområdet: Her forventes et samlet netto merforbrug på 11,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, bestående af et merforbrug på 8,5 mio.kr. på selve skoleområdet og et merforbrug på 3,4 mio.kr. på fælles puljer, der vedrører hele Børn og Unge-området, men som teknisk er placeret under skoleområdet. På selve skoleområdet er der i forhold til marts-budgetkontrollen ingen væsentlige ændringer, og merforbruget skyldes fortsat primært de mellemkommunale betalinger og myndighedsbetalingen vedr. overbelægning på heldagsskoler (i alt 9,7 mio.kr.), bidrag til private skoler og efterskoler (1,6 mio.kr.) samt økonomiske fripladser i skolefritidsordningerne (3,3 mio.kr.). Dagtilbudsområdet: Det forventede regnskab på dagtilbudsområdet udgør 244,8 mio. kr. I forhold til korr. budget på 233,8 mio. kr. resulterer det i et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. I forhold til marts budgetkontrol, er det et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt et forventet merforbrug vedr. opretholdelse af pladsgarantien. Familieafdelingen: Familieafdelingens forventede resultat er et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket er en ændring i forhold til marts måneds budgetkontrol, der balancerede. Merforbruget ligger bl.a. i en stigning i anbringelser på døgninstitutioner med forventet 3 helårspersoner samt mellemkommunale sager der forventes at stige med 2 helårspersoner. Der er udarbejdet en handlingsplan, der omhandler initiativer til reducering af det oprindelige forventede merforbrug på 11 mio. kr. (opgjort i november 2008). Ultimo maj måned er der realiseret nedbringelse af udgifterne med 8 mio. kr., idet antallet af anbringelser betydeligt er nedbragt i forhold til gennemsnittet for PPR: På PPR området vises en forventet merudgift på 5,0 mio.kr. som kan henføres til merudgifter til befordring og morgenåbning (Kolibrien) UU Center: Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 der overføres til 2010.

23 Side 23 af 39 Specialinstitutionerne: Området viser en nettomerindtægt på -9,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter i forbindelse med overbelægning og overførsler samt 5,6 mio. kr. i opsamlet overhead der efterfølgende udmøntes til myndighedsbudgetterne. Anlæg: Skoleområdet: På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 30,3 mio.kr., bl.a. fordi både Nordre Skole og Thurø Skole fortsat er i analysefasen. Lundby Skole er i licitation og heller ikke her kan byggeriet forventes gennemført i Renoveringspuljen samt et par mindre anlægsprojekter forventes gennemført i indeværende år. Dagtilbudsområdet Det forventede regnskab vedr. anlæg er 25,3 mio. kr. mod et korr. budget på 31,2 mio. kr., hvilket giver en forventet overførsel til 2010 på 5,9 mio. kr., primært vedr. ny daginstitution, der endnu er i analysefasen. Specialinstitutionerne: Udvidelse af Sundhøjskolens centerklasse. Rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. forventes frigivet i juni måned Fremrykning af anlæg: Udover ovennævnte anlægsarbejder har kommunen søgt og fået lånedispensation til 14,6 mio. kr. til fremrykning af anlægsarbejder i borgernære serviceområder. Konkret vil bevillingerne fordele sig med 4,1 mio. kr. til renovering på skoleområdet, 4,6 mio. kr. til renovering på dagtilbudsområdet og 5,9 mio. kr. til renovering af toiletter på skole- og dagtilbudsområdet. Tabeller og nøgletal Skoleområdet: Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Budget 2010 Antal folkeskolelever* Antal privatskoleelever Antal efterskoleelever I alt *) Planlægsningstallet er fra demografimodellen, mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 1. august ifølge elevadministrationssystemet.

24 Side 24 af 39 ECO nøgletal budget 2009, Svendborg Sammenli. Region Hele landet Kroner pr årig gruppen Syddanmark Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efterskoleelever Kilde: ECO nøgletal Dagtilbudsområdet: Antal indskrevne børn i dagtilbud 2009 Netto Drifts Udgift pr. plads Aftale Max. Kap. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dagpleje årige årige Tidlig SFO Private dagtilbud 0-2 år Private Dagtilbud 3-5 år I alt Nøgletal for dagtilbud budget 2009 Svendborg Kommune Sammenlignings- gruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift til børnepasning pr. 0-5 årige Beregnet serviceniveau indeks 107,5 96,7 97,4 100 Kilde: Eco Nøgletal

25 Side 25 af 39 Familie Tabel: Udviklingen i anbringelser 2009 Aktivitetsforudsætninger for 2009 Gnsn. helårsanbr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. helårsanbr Socialpædagog Opholdssteder Familiepleje Netværksfam.pl Døgninstitutioner Døgn. Fam.inst Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninst Handicappede Mellemkomm. netto I alt Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau vil ud fra de nuværende kendte forhold falde med 22 helårspersoner i forhold i Siden budgetkontrollen for marts er der en stigning på 1 helårsperson, og siden januar måned en stigning på 11 helårspersoner. Nøgletal for Børn og Unge med særlige Svendborg Sammenlign. Region Hele landet behov budget Kr. pr årig Kommune gruppen Syddanmark Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt 0-18 årig Note: Kilde ECO nøgletal.

26 Side 26 af 39 PPR: Indskrivning af elever: Faktisk indskrevne Forventet Type Budgetforudsætning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. helårs- Elever Centerklasse Sundhøjskolen Centerklasse Østre Skole Byhaveskolen Spec.- og centerkl. Andre kommuner Reg. spec.skoler Dagtilbud (SFO) : Kolibrien (Svendborg) Andre kommuner I alt Eco nøgletal pr årig Svendborg Sammenlignings- Region Hele landet dækker kun driften af PPR budget 2009 Kommune gruppen Syddanmark Driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal. Specialinstitutioner:

27 Side 27 af 39 Belægningsoversigt for 2009 Institutioner Norm børn Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt Belæg. i pct. Østre skole centkl Sundhøjskolen centkl Byhaveskolen Jægermarken Kolibrien BUC kollegie Børnehusene Hus BUC ung BUC Børn BUC familie BUC familie Ekstra BUC Barndomshjem Total Forventet indtægt* 9,4 8,5 9,4 9,1 9,4 Reel indtægt* 9,6 8,8 9,8 9,4 9,8 * i mio. kr. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt ( Løbende priser) Sundheds- og forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,0 12,8 12,5-0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,7 4,1-1,6 Sundhedsfremme - øvrige projeketer* 0,8 1,9 3,0 2,0-1,0 Drift i alt 209,2 235,4 244,3 235,4-8,9 Heraf overføres til ,9 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Heraf overføres til ,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * Sundheds- - ødrerådgivningen, og Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur forebyggelsesudvalget i alt 209,3 243,4 252,3 235,4-16,9 Bevillinger 2009

28 Side 28 af 39 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,7 KTO-forlig 0,7 Budgetnedskrivning (0,8%) -0,1 Rammebesparelse -0,4 Driftsbevillinger i alt 8,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til Anlægsbevillinger i alt 0 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 244,3 mio. kr. Det indeholder både KTO-forlig og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr. vedr. andre kommunale opgaver. I forhold til sidste budgetkontrol er budgettet blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. Sundhedsfremme puljen/rammen er tillige blevet reduceret med 0,4 mio. kr. på grund af rammebesparelse Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. maj 2009 viser et forventet mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget fordeler sig med 5,0 mio. kr. på medfinansieringsområdet og 3,9 mio. kr. på de andre kommunale områder. Af mindreforbruget på medfinansieringsområdet vedrører 3,2 mio. kr. midtvejsregulering. Forventet mindreforbrug vedr regnskabet er på 1,8 mio. kr. Det er en forværring på 3,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Forværringen skyldes primært ekstremt høj efterregulering vedr. marts afregningen. Budgettet forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering. Mindreforbruget på de kommunale områder er uændret i forhold til marts måned. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Da der er en forventning, at tandklinikken ikke bliver klar i 2009, forventes der ikke nogen anlægsudgifter i år og bevillingen forventes overført til Socialudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser

29 Side 29 af 39 Socialudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 521,5 517,2-4,3 Socialområdet 185,8 203,6 218,3 214,1-4,2 Sekretariat 4,1 10,8 6,6 4,0-2,6 Drift i alt 673,3 712,3 746,4 735,3-11,1 Heraf overføres til ,1 Anlæg : Socialudvalget 48,5 5,1 38,4 33,2-5,2 Anlæg i alt 48,5 5,1 38,4 33,2-5,2 Heraf overføres til ,2 Socialudvalget i alt 721,8 717,4 784,8 768,5-16,3 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,5 KTO-midler 14,3 Diverse besparelser -1,1 Diverse refusioner 0,3 Bloktilskud til SOSU-elever 3,5 Budgetreduktion 0,8% -1,3 Generel rammebesparelse -5,1 Driftsbevillinger i alt 34,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,1 Stenstrup plejecenter 26,2 Anlægsbevillinger i alt 33,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 34,1 mio. kr. på driften og 33,3 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes overførsler til 2009, udmøntning af KTO-midler, tillægsbevillinger, teknisk budgetreduktion, bloktilskud, en generel rammebesparelse samt div. besparelser jf. ovenstående tabel vedr. bevillinger 2009.

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574

Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574 Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574 Indholdsfortegnelse: Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. 2 l Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 9 l Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Læs mere