Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C."

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat af HMU-møde Dato Bent Nørgaard Tanderup Tel Tirsdag 2. november 2010 kl Side 1 Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C. Deltagere: Henning Vestergaard, Annette Toft, Jens Friis Bak, Ida Götke, Lasse P. Hansen, Marianne Breddam, Tonny Hansen, Else Folmer, Bodil Overgaard, Jens Peter Østergaard, Birgitte Knak Ostersen, Birgitte Nielsen, Berit Andersen, Marianne Bjørn, Annette Dam, Bettina Hvas Busk, Annitta Ramsgaard, Charlotte Sander Andersen, Kate Gahner Larsen, Birthe Nørgaard, Elin Randrup, Lisbeth Jørgensen Poulsen, Tove Rask Søndergaard (supp. HI), Bente Fjordside, Poul Michaelsen, Bent Tanderup (ref.) Fraværende: Gitte Kjær Nielsen, Karen Vilsgaard, Mette Cramer Jensen, Jette Hoffmann-Petersen, Henrik G. Iversen, Rita Staunstrup Kirkegaard, Casper Bytofte, Mariane Vestergaard

2 OVERSIGT OVER DAGSORDENEN: 1. Godkendelse af referat fra HMU-møderne og Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt 3 BESLUTNINGER/DRØFTELSE 3 3. Status for effektivisering og besparelser fordelt på afdelinger 3 4. Forsøgsprojekt med madordning til vagthavende personale 5 5. Etablering af én fælles vareforsyning ved Hospitalsenheden Vest 6 6.Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) ORIENTERINGSPUNKTER 8 7. Bygningsmæssige APV problemstillinger Orientering om det nye hospital i Vest 9 9. Information vedrørende obligatorisk ordning for elektroniske lønsedler i RM Intern survey af HL 11. november i Herning kl Orientering om status på EPJ Eventuelt 10 Skriftlige orienteringspunkter 10 Side 2

3 1. Godkendelse af referat fra HMU-møderne og På side 3 i referatet af , under HMU drøfter udflytningstakten, står der, at hele personalet skal gøre tjeneste på alle matrikler. Det rettes til: Der vil være eksempler på, at udvalgte personalemedarbejdere skal gøre tjeneste på flere matrikler. På side 4 i referatet af står der i næstøverste afsnit: Neurorehabiliteringspatienter kan sendes til behandling i bassin i Hammel. Alternativt kan man tilbyde behandling i bassin ude i byen. Hospitalsledelsen oplyser, at man ikke er afklaret med hensyn til DNV endnu. Formuleringen udgår derfor og erstattes af: Punktet udredes nærmere. Referaterne fra HMU-møderne er for sent ude på nettet. Referatet skal lægges ud, når det er godkendt af formandsskabet. Incl. Bilag og slides fra selve HMU-mødet. 2. Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt Dagsordenen blev godkendt med disse bemærkninger: Der tilføjes punkterne: 9/ information vedrørende obligatoriske lønsedler i Region Midtjylland 10/ Intern survey af HL 11. november i Herning kl / Orientering om status på EPJ Der var følgende punkter til eventuelt: a/ Møde for arbejdsmiljøgrupperne b/ Udgivelse af personaleblade i papirudgave c/ Forslag til emne til temadag i HMU-regi d/ Julefrokost i HMU 22. december 2010 e/ Relevante emner til store uddannelsesdag f/ Ophør af E scan pr. 1. januar 2011 g/ Møde i omplaceringsgruppen BESLUTNINGER/DRØFTELSE 3. Status på effektiviseringer og besparelser fordelt på afdelinger 1. Udfordringen: - Status for implementeringen af afdelingernes andel af Region Midtjyllands besparelserne (26 mio. kr., grønthøster og 10 mio. kr. struktur) - Status på overflytning af ortopædkirurgisk aktivitet fra Ringkøbing til Herning eller Holstebro - Regionens krav om tilbagebetaling af 1/3 af merforbruget i 2009 (ca. 23 mio. kr.) - Status for økonomi og aktivitet og prognose for året Varmtvandsbassinerne HMU drøftede på sidste møde den 13. oktober lukning af varmtvandsbassiner i Herning og Holstebro. Der blev ikke truffet beslutning, men der blev udarbejdet et kommissorium for færdiggørelse af beslutningsgrundlaget vedr. varmtvandsbassiner såvel i HEV som i DNV Gødstrup. Nedenstående sammenfatninger er sket på baggrund af notat fra afdelingsledelsen fra Ergo- og fysioterapiafdelingen samt bidrag fra COWI. Besparelsen ved lukning af de nuværende varmtvandsbassiner vil være på ca. 1,5 mio kr. A: Faglighed: evidens Side 3

4 Varmtvandstræning er et blandt flere træningstilbud til de svageste og mest ramte rehabiliteringspatienter. Afdelingsledelsen i Ergo- og Fysioterapien vurderer at HEV i fremtiden har patientgrupper tilknyttet, hvor varmtvandstræning er et aktiv for patienterne. Derudover udgør bassinerne en arbejdsmiljømæssig aflastning for personalet. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er evidens for træning af patienter i varmtvandsbassin. B: Fremtiden: DNV Gødstrup I henhold til Sundhedsloven må der ikke etableres ny kapacitet med henblik på udlejning. Fakta er, at vi i dag bruger eksisterende bassiner væsentligt mindre end de af Juhl-udvalget forudsatte 7 timer om dagen, 245 dage om året til egne patienter. Det vil derfor være vanskeligt at argumentere over for Juhl-udvalget, at der skal tildeles økonomi til et bassin. Hvis vi fremover har nuværende specialer og patientgrupper vil bassinanvendelsen svare til en brugstid på ca. 3,5 timer om dagen. Derudover forventes psykiatrien at ville anvende bassin. Ergo- og fysioterapeutafdelingen vurderer, at et bassin på 25 m 2 er tilstrækkeligt til de fleste typer af træning. Ifølge COWI svarer det til ca. 120 m 2 netto, inkl. depotrum, omklædning m.v. Da det er meget tekniktungt skal der regnes med en netto/bruttofaktor på 2,5 3,0, hvilket vil sige bruttoareal på m 2. Anlægsomkostningerne vil være ca. 12 mio. kr. C: Alternativer til lukning af nuværende bassiner Ergo- og Fysioterapeutafdelingen vurderer, at indleje hos andre er en mulighed, bl.a. på grund af transport af patienter. En øget udlejning og/eller indtjening af leje af bassiner vil være en mulighed, men noget usikker. Indtjeningen vil ikke kunne modveje udgifterne af driften af bassinerne. 3. Oplæg til indhold og proces: - Status fra afdelingernes arbejde med besparelserne på mio. kr. - Drøftelse af indhold og proces vedr. indfrielse af afdragskravet på 23 mio. kr. samt betaling af forventet merforbrug i Henning Vestergaard oplyser, at 3. kvartal var vi i balance. Aktivitetsniveauet er tilfredsstillende. Resultatet for oktober kom i dag og gav en bet på minus 3,9 mio.kr. Så der er fortsat behov for intensiveret styring. Vi er presset, og vi får alligevel 4 stjerner. Det er godt klaret. Vi skylder lidt fra de to første kvartaler, trods balance i 3. kvartal skønnes overforbruget for hele 2010 til at ville ligge mellem 16 og 20 mio. kr. HEV skal i årene årligt afdrage 23 mio. kr. i gammel gæld. HEV får i 2010 en bet på hjemtrækningsaktiviteten på 8,5 mio. kr. Det er svært at tiltrække patienter udefra med vores geografiske placering. I 2011 skal HEV derfor ud over de hidtil kendte besparelser på 38 mio. kr. finde besparelser på yderligere 47 mio. kr., ca. 2,5 %. Både hospitalsledelsen og afdelingsledelserne afsøger alle muligheder for at opnå besparelseskravene. Idet det bemærkes, at de skal gennemføres uden nedgang i aktivitet. Der overvejes følgende tiltag: Langt de fleste afdelinger er tæt på balance eller har overskud. 3 afdelinger, ØNH, urologi og onkologi har meraktivitet og et beskedent merforbrug. Følgende afdelinger er i en særlig situation: Akutafdelingen speciallægerne finansieres af lån fra hospitalsledelsespuljen. Side 4

5 Ortopædkirurgien i Holstebro mangler (alloplastik)patienter. Der er generelt stor overkapacitet for de store operationer på det ortopædkirurgiske område derfor må kapaciteten tilpasses. Vi er derfor nødt til at have forskellig tilgangsvinkel til afdelingerne. Der er brug for alternativer til grønthøstermodellen i de fleste områder. Der skal findes større mulige besparelsesklumper. Hospitalsledelsen har som udgangspunkt, at opgaven er så stor, at det er nødvendigt at skære/omlægge betydelig kapacitet. Og omlægningen skal ske i klumper, som gør det muligt at realisere besparelser på gennemsnitsomkostningsniveau og ikke kun på marginal niveau. Det betyder, at der skal nedlægges hele sendeafsnit i modsætning til at reducere sengeantallet i alle afsnit. Konkret lægges op til nedlæggelse af minimum 3 hele afsnit. Det sker med udgangspunkt i, at alle erfaringer viser, at ca % af en given dags patientpopulation ville kunne have været behandlet ambulant/have været i et hotel. Det er endvidere et udgangspunkt, at der i forbindelse med etableringen af akutafdelingen er tilført 12 speciallæger til Hospitalsenheden Vest. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som sikrer, at der i fornødent omfang tænkes på tværs af afdelinger ved ændringen af sengeantallet og afsnitsantallet. Der udtrykkes bekymring for, at kvaliteten trues af nye besparelseskrav. Hospitalsledelsen redegør for, at regionsrådet har møde 9. november. Det er forventningen, at der kommer yderligere sparekrav. (Efterfølgende er det meldt ud, at der lægges op til fornyede krav på ca. 455 mio. kr. på regionsniveau.) Derfor forberedes et ekstraordinært HMU-møde efter regionsrådsmødet den 9. november. Medarbejderne udtrykker dyb bekymring for situationen lige nu men det er svært at melde noget ud. Der spørges til, om Hospitalsenheden Vest er særlig hårdt ramt af besparelser i Region Midtjylland. Henning Vestergaard svarer, at HEV bliver ikke behandlet anderledes end de øvrige hospitaler i Region Midtjylland. Regionen har fastsat nye fælles spilleregler vedr. afdrag af gammel gæld, som nu skal afdrages hurtigt muligt, fordi regionen har behov for pengene. Gammel gæld samt det løbende overforbrug er HEVs eget ansvar. 4. Forsøgsordning med mad til vagthavende personale På Regionshospitalet Holstebro har der tidligere været et køleskab, hvor vagthavende personale i weekender og om aftenen kunne købe mad. Denne løsning fungerede dog ikke optimalt, hvorfor der blev opstartet et pilotprojekt vedr. mad til vagthavende personale. Projektet startede på Regionshospitalet Holstebro den 15. januar 2010 og er blevet løbende evalueret i projektperioden. I dag kan det vagthavende personale købe madbilletter i Restoen til 10 kr. pr. stk. Man kan få en frokostret/kold anretning for 1 stk. billet og en middagsret for 2 stk. billetter. Side 5

6 På sengeafdelingerne sørger køkkenet for at sende ekstra mad med madvognene, hvilket giver mulighed for at plejepersonalet kan købe af den samme mad som patienterne tilbydes. Maden købes mod aflevering af billet til serviceassistenten ved madvognen. Derudover kan man købe mad i Centralkøkkenet kl I weekender og søgnehelligdage er der også åbent kl Nogle afdelinger køber et større antal billetter til opbevaring i deres kaffekasse, således at personale, der ikke har mulighed for at nå i Restoen efter billetter, kan købe mad ved madvognene. Det skal bemærkes, at dette blot er en intern aftale i den enkelte afdeling. Sagen har været forelagt HMU til foreløbig godkendelse ved mail af 4. oktober Det indstilles nu, dels at ordningen gøres permanent i Holstebro, dels at et tilsvarende pilotprojekt opstartes i Herning. Jens Peter Østergaard orienterer om pilotordningen i Holstebro med mulighed for at vagtpersonale kan købe mad uden for sædvanlig åbningstid. Der skal ikke være et køleskab, hvorfra der forsvinder mad uden betaling. Det fungerede ikke med ekstra mad på madvognene til vagtpersonale på steder, hvor madvognene ikke kommer. Maden skal hentes og købes i køkkenet og det fungerer så godt, at vi gerne vil gøre ordningen permanent i Holstebro. Og vi vil gerne starte et tilsvarende pilotprojekt i Herning. I Herning er der betalingsautomater - der er et stort madspild og det kræver meget arbejde at holde automaterne kørende. Omsætningen er på kr. pr. døgn. De skal væk fra 1. januar Der indvendes, at tidsperioden for madkøb er meget kort. Efter kl er der lukket, personalet er gået hjem. I Herning er der køleskabe og betalingsautomater. Det fungerer godt og det er opfattelsen, at betalingsautomaterne bruges en del. Der er mere akut indtag i Herning, og mange kan have travlt i perioden Ordningen skal ikke nødvendigvis være ens i Herning og Holstebro. Jens Peter Østergaard svarer, at man gerne vil starte et pilotprojekt op i Herning også, og at man er villig til at ændre på det, der er uhensigtsmæssigt, ligesom man har gjort i Holstebro, for at finde en ordning, som er tilpasset forholdene i Herning. HMU tilslutter sig, at ordningen gøres permanent i Holstebro og opstartes forsøgsvis i Herning pr. 15. januar Etablering af én fælles vareforsyning for Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest besluttede i forbindelse med implementeringen af ILM, at der skulle gennemføres en analyse af den eksisterende vareforsyning ved HEV med det formål at afdække muligheder og perspektiver i at etablere en samlet forsyningsenhed. En styregruppe med Hospitalsdirektøren som formand var enige om at arbejde videre med rapportens anbefalinger og betragtninger, så der arbejdes for at etablere én fælles vareforsyning ved Hospitalsenheden Vest. Ledelsen af vareforsyningen placeres hos én afdelingsledelse i stedet for tre, som er tilfældet i dag. Der var ligeledes enighed om, at der skal være fokus på effektivitet og høj faglig service til brugerne. Derudover skal der være et besparelsespotentiale på minimum 1,2 mio. kr. ved samling af depoterne. Hospitalsledelsen godkendte styregruppens indstillinger den 31. august. De relevante LMU ere blev inviteret til at give deres kommentarer til rapporten, og næstformanden for HMU blev orienteret. Side 6

7 Med forbehold af høringen i HMU den 2. november ønsker styregruppen at arbejde videre med opgaven som bl.a. betyder, at der ved udgangen af 1. kvartal 2011 er etableret én fælles vareforsyning ved Hospitalsenheden Vest. Styregruppens kommissorium godkendes i uge 43. Vareforsyningen af HEV sker i dag gennem centraldepotet i Holstebro, centraldepotet i Herning samt sterilcentralen i Herning. Personalemæssigt berører det Driftsafdelingen, anæstesiologisk afdeling og staben. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, og logistikkonsulent Bent Graugaard har udarbejdet en meget detaljeret rapport, som er sendt til HMU. Rapporten anbefaler at etablere een fælles vareforsyning for HEV, uanset om det bliver i egne rækker eller ved outsourcing. HMU drøfter rapportens anbefalinger. Hvorfor udlicitere, når vi har lokalerne? Det er svært at gennemskue rationaliteten i rapportens anbefalinger. Behandling af stomipatienter (side 6) kan blive dyrere. Hjælpemiddelenheden har i dag fjernlager i lejede lokaler. Apotekets væsker flyttes rundt og fylder op. Medarbejderreduktionen skal indgå i besparelsen på 1 mio. kr. Der skal ikke længere være to varemodtagelser, men kun én. Der køres én gang om dagen til hvert hospital. De fysiske forhold i depoterne i dag er ikke tidssvarende. I DNV er der ikke taget stilling til varemodtagelsen der kunne blive fælles varemodtagelse for hele regionen, men det er ikke besluttet endnu. HMU tager indstillingen om en fælles vareforsyningsenhed til efterretning med ønsket om at få den placeret i egne lokaler som 1. prioritet. 6. Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) 2011 I region Midtjylland skal der gennemføres trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) og arbejdspladsvurdering (APV) i 2011 og fremadrettet hvert andet år. TULE erstatter den tidligere gennemførte arbejdsklimaundersøgelse (AKU). ½HMU skal aftale organisering af og gennemførelse af TULE og APV. Styregruppen vedr. AKU (nu TULE) har udarbejdet indstillinger til HMU, som er beskrevet i vedlagte bilag. Bente Fjordside oplyser, at man tidligere har kørt APV og arbejdsklimaundersøgelser (AKU, som nu er blevet til trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, TULE), hver for sig. Ved den første arbejdsklimaundersøgelse i 2008 deltog konsulenter i både det forberedende møde og selve dialogmødet på alle afsnit. Region Midtjylland har i sommeren 2010 gennemført TULE som et pilotprojekt. Kirurgisk afdeling i HEV har deltaget i pilotprojektet. TULE består af spørgeskemaundersøgelser, lederudviklingssamtaler og dialogmøder. Til lederudviklingssamtaler forudsættes det, at konsulenterne ikke medvirker. Til det forberedende møde inden dialogmødet kan konsulent deltage. Det afklares her, hvorvidt konsulent og/eller afdelingsledelse deltager i dialogmødet. Der er metodefrihed til selv at beslutte, om konsulenter skal inddrages eller ej. På grund af akkreditering, EPJ og andre store tiltag i første halvår af 2011 er det besluttet, at APV og TULE skal køre samtidigt i sidste halvår af Organisationen skal forstyrres så lidt som muligt, dobbeltarbejde skal undgås, men TULE kan ikke erstatte APV. Side 7

8 Følgende blev drøftet: Information TR, SR og lederne skal klædes bedre på til at fremme besvarelsesprocenten. Det gælder især lægegruppen. Informationsstrategi skal laves i samarbejde med vores egen informationsenhed. Det skal fremgå klart af spørgeskemaet, hvilket ledelseslag der evalueres på. Det var i 2008 meget givtigt, at det var en ekstern person, som kom og præsenterede resultaterne. Det er positivt, at man slanker modellen i forhold til AKU i 2008, hvor der blev brugt alt for mange ressourcer. Det er problematisk at aftale faste grænser for, hvornår konsulenterne skal inddrages. En uønsket konsulent kan ikke bidrage med løsninger. Konsulenthjælp er et tilbud Processen skal evalueres. Temaet inddrages i BUA HMU besluttede, at spørgsmål vedr. inddragelse af konsulenter afgøres i LMU. ORIENTERINGSPUNKTER 7. Orientering om bygningsmæssige APV problemstillinger Den 26. maj 2010 blev HMU orienteret om de anlægsønsker, der var fremsendt til Regionen for 2011 for Hospitalsenheden Vest. Hospitalsenheden Vest har søgt om midler til: Opførelse af sengehus/patienthotel og parkeringsdæk Midler til løsning af en lang række APV-problemer ved Hospitalsenheden Vest Midler til vedligeholdelse af installationer og klimaskærme ved Hospitalsenheden Vest Anlægsmidler til gennemførelse af strukturændringer på tværs af regionen. Budgettet for 2011 er nu vedtaget af Regionsrådet, og der er desværre kun godkendt et mindre beløb for Der er givet en anlægsbevilling på 7,15 mio. kr. til vedligeholdelse af installationer og klimaskærme. Det betyder, at byggeaktiviteten i 2011 vil blive meget begrænset. Med anlægsbevillingen på 7,15 mio. kr. bliver der i 2011 ikke iværksat løsninger på økonomisk tunge APV problemer som uhensigtsmæssige badeværelser, pladsproblemer m.m. I bilaget til HMU mødet er opremset en række større APV problemer, som er fremkommet på baggrund af en runde i samtlige afsnit i foråret Der er fortsat økonomi til mindre bygningsmæssige APV problemer og tværgående APV inventar problemer. Hvis der er uopsættelige større APV problemer skal de bringes til vurdering i Hospitalsledelsen. Der spørges til aktuel status på nøglekortprojektet. Status skal fremgå af referatet. Teknisk afdeling har 9. november svaret, at medarbejderne kan få taget foto til ID-kort i Herning og Holstebro. Der er fortsat periodiske problemer med import af BSK-data. Der arbejdes med at identificere problemet. I korte træk går problemet blandt andet på, at der kan være forkerte titler på medarbejderne, og disse titler er dem, der anvendes på ID-kortet. Teknisk afdeling foretager manuel kontrol af ID-kort, hvilket er uholdbart i længden. Teknisk afdeling forventer, at fejlene er løst med udgangen af november. Side 8

9 8. Orientering om det nye hospital i Vest. Ida Gøtke orienterer om den seneste udvikling. I februar 2011 gives endeligt tilsagn om penge til DNV. Danske Regioner har udarbejdet rapport om de kommende hospitaler, som er sendt til HMU. Repræsenterer nytænkning på mange områder. Ida Gøtke gennemgår planchen HEV involvering over tid, hvoraf det bl.a. fremgår, at medarbejderinddragelsen stiger stejlt opad fra 2010, flader ud om et par år og bevæger sig mod nul igen i 2016, når alle beslutninger om indretning af DNV Gødstrup er truffet. 9. Information vedrørende obligatorisk ordning for elektroniske lønsedler i Region Midtjylland. Direktionen har den 12. oktober 2010 besluttet, at Region Midtjylland fra 1. januar 2011 overgår fra en frivillig til en obligatorisk ordning for elektroniske lønsedler (e-lønsedler). Det betyder, at samtlige medarbejdere i regionen fra januar 2011 skal finde deres lønseddel i den elektroniske postkasse på den offentlige portal Den digitale postkasse på vil kunne tilgås med digital signatur eller med den nye NemID-kode og tilhørende kortnummer, som udsendes til alle borgere i løbet af efteråret I bilaget beskrives den obligatoriske ordning, herunder proces og tidsplan for udrulningen samt hvordan medarbejderne vil blive informeret om ordningen og behandlingen i MED-systemet. Der vil blive udsendt yderligere informationsmateriale til de lokale løn- og personaleafdelinger i uge 45 med henblik på offentliggørelse i nyhedsbreve og intranet. Medarbejderne vil blive direkte informeret og vejledt i uge 47 og 48, hvor der vil blive fremsendt introduktions- og vejledningsmateriale med medarbejdernes lønseddel. Derudover vil der blive oprettet en hjemmeside på adressen fra uge 47, hvor der vil blive informeret og vejledt om ordningen. HMU tog orienteringen til efterretning. 10. Intern survey af HL 11. november i Herning kl Staben giver en mundtlig gennemgang af de 10 akkrediteringsstandarder, der er udvalgt, med eksempler på spørgsmål og evt. tværgående spørgsmål. Der kommer to konsulenter og laver survey på hospitalsledelsen den 11. november Hospitalsledelsen er tryg ved det, som skal ske. Det er en slags eksamen men i kendt stof. HMU tog orienteringen til efterretning. 11. Orientering om status på EPJ Den endelige EPJ-udrulningsplan med 3 bølger, 1. marts, 1. maj og 1. juni gennemgås. Planen er tidligere drøftet i HMU. Gyn/obs. er med i første bølge, bl.a. på grund af erfaringer fra Elektra. Udfordringen bliver det store tredje rul pr. 1. juni med ca personer. Workshops om det Sundheds Faglige Indhold (SFI) starter 15. november 2010 og skal være afsluttet ultimo januar Side 9

10 Oprydningsarbejde i det gamle Patient Administrative System (PAS) skal være afsluttet inden driftsdato. Alle aktive forløb skal flyttes fra PAS til EPJ. Dette kan med fordel startes/planlægges allerede nu. Alle sekretærer skal have min. 2 dages undervisning før udrulning. Modellering af ny bookingplan omkonfigurering af opgaver og brugere. Supportholdet yder massiv støtte til afdelingen de første 14 dage i drift. Teknik hardware udskiftning og opsætning af PC sker løbende fra januar Der spørges om, hvad sekretærernes fremtidige arbejdsopgaver bliver? Er EPJ et besparelsesprojekt? Kommer sekretærerne til at varetage nye opgaver? Det oplyses, at: Alle faggrupper bliver berørt af dette. Det er både et kvalitetsprojekt og et rationaliseringsprojekt. Der bruges mange penge til at frikøbe medarbejdere og købe nyt IT udstyr. Der leases for ca. 40 mio. kr. Dette skal finansieres af HEV. Der skal være besparelser, men ikke nødvendigvis på lægesekretærområdet. Der opstartes kompetenceudviklingsprogrammer for lægesekretærer. HMU tog orienteringen til efterretning. 12. Eventuelt a/ Møde med arbejdsmiljøgrupperne Der efterlyses møder for arbejdsmiljøgrupperne. Der har været afholdt et halvårsmøde den 3. marts Fællesmødet den 29. november 2010 erstatter det andet halvårsmøde for arbejdsmiljøgrupperne. Når vejledninger og bekendtgørelser i forhold til den nye arbejdsmiljølovgivning er udkommet, vil den fremtidige mødestruktur blive diskuteret i HMU. Hvis arbejdsmiljøgrupperne har behov for hjælp til arbejdsmiljøarbejdet eller spørgsmål i øvrigt, kan de altid henvende sig til arbejdsmiljøfunktionen i staben. b/ Personaleblade i papirudgave Der smides store bunker bort af ulæste personaleblade fra Region Midtjylland og HEVs blad Under Vesten. Kan man ikke spare på papirudgaven og nøjes med en elektronisk udgave. Henning Vestergaard følger op på dette. c/ Temadag i HMU Forslag til tema til HMUs næste Temadøgn: Mødeafholdelse hvordan kan møderne gøres mere effektive? d/ Julefrokost den 22. december Det besluttes, at man i forbindelse med HMU-mødet den 22. december 2010 slutter af med julefrokost. e/ Relevante emner til store uddannelsesdag Store uddannelsesdag har haft emner som LEAN og andre store tværfaglige projekter på programmet. Der ønskes mere relevante emner til store uddannelsesdag det skal være noget, som giver mening for alle. Det tages op i Regionen, ikke for 2010, men for f/ Ophør af E-scan E scanning ophører 1. januar Hvad sker der så? Det gamle papirmateriale scannes behovsstyret, når man går fra papir til elektronik. Side 10

11 g/ omplaceringsgruppen Lasse Hansen orienterer om, at der i forlængelse af tidligere drøftelse i HMU har været møde i omplaceringsgruppen. Der kommer et nyt notat, som HMU vil blive præsenteret for senere. Skriftlige orienteringspunkter Der orienteres om mødeplan for HMU i Side 11

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Marts 2014 Nr. 01 Din guide til et godt survey side 9 Hvem skal flytte, hvornår side 14 Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest Under

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. oktober 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere