Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C."

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat af HMU-møde Dato Bent Nørgaard Tanderup Tel Tirsdag 2. november 2010 kl Side 1 Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C. Deltagere: Henning Vestergaard, Annette Toft, Jens Friis Bak, Ida Götke, Lasse P. Hansen, Marianne Breddam, Tonny Hansen, Else Folmer, Bodil Overgaard, Jens Peter Østergaard, Birgitte Knak Ostersen, Birgitte Nielsen, Berit Andersen, Marianne Bjørn, Annette Dam, Bettina Hvas Busk, Annitta Ramsgaard, Charlotte Sander Andersen, Kate Gahner Larsen, Birthe Nørgaard, Elin Randrup, Lisbeth Jørgensen Poulsen, Tove Rask Søndergaard (supp. HI), Bente Fjordside, Poul Michaelsen, Bent Tanderup (ref.) Fraværende: Gitte Kjær Nielsen, Karen Vilsgaard, Mette Cramer Jensen, Jette Hoffmann-Petersen, Henrik G. Iversen, Rita Staunstrup Kirkegaard, Casper Bytofte, Mariane Vestergaard

2 OVERSIGT OVER DAGSORDENEN: 1. Godkendelse af referat fra HMU-møderne og Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt 3 BESLUTNINGER/DRØFTELSE 3 3. Status for effektivisering og besparelser fordelt på afdelinger 3 4. Forsøgsprojekt med madordning til vagthavende personale 5 5. Etablering af én fælles vareforsyning ved Hospitalsenheden Vest 6 6.Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) ORIENTERINGSPUNKTER 8 7. Bygningsmæssige APV problemstillinger Orientering om det nye hospital i Vest 9 9. Information vedrørende obligatorisk ordning for elektroniske lønsedler i RM Intern survey af HL 11. november i Herning kl Orientering om status på EPJ Eventuelt 10 Skriftlige orienteringspunkter 10 Side 2

3 1. Godkendelse af referat fra HMU-møderne og På side 3 i referatet af , under HMU drøfter udflytningstakten, står der, at hele personalet skal gøre tjeneste på alle matrikler. Det rettes til: Der vil være eksempler på, at udvalgte personalemedarbejdere skal gøre tjeneste på flere matrikler. På side 4 i referatet af står der i næstøverste afsnit: Neurorehabiliteringspatienter kan sendes til behandling i bassin i Hammel. Alternativt kan man tilbyde behandling i bassin ude i byen. Hospitalsledelsen oplyser, at man ikke er afklaret med hensyn til DNV endnu. Formuleringen udgår derfor og erstattes af: Punktet udredes nærmere. Referaterne fra HMU-møderne er for sent ude på nettet. Referatet skal lægges ud, når det er godkendt af formandsskabet. Incl. Bilag og slides fra selve HMU-mødet. 2. Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt Dagsordenen blev godkendt med disse bemærkninger: Der tilføjes punkterne: 9/ information vedrørende obligatoriske lønsedler i Region Midtjylland 10/ Intern survey af HL 11. november i Herning kl / Orientering om status på EPJ Der var følgende punkter til eventuelt: a/ Møde for arbejdsmiljøgrupperne b/ Udgivelse af personaleblade i papirudgave c/ Forslag til emne til temadag i HMU-regi d/ Julefrokost i HMU 22. december 2010 e/ Relevante emner til store uddannelsesdag f/ Ophør af E scan pr. 1. januar 2011 g/ Møde i omplaceringsgruppen BESLUTNINGER/DRØFTELSE 3. Status på effektiviseringer og besparelser fordelt på afdelinger 1. Udfordringen: - Status for implementeringen af afdelingernes andel af Region Midtjyllands besparelserne (26 mio. kr., grønthøster og 10 mio. kr. struktur) - Status på overflytning af ortopædkirurgisk aktivitet fra Ringkøbing til Herning eller Holstebro - Regionens krav om tilbagebetaling af 1/3 af merforbruget i 2009 (ca. 23 mio. kr.) - Status for økonomi og aktivitet og prognose for året Varmtvandsbassinerne HMU drøftede på sidste møde den 13. oktober lukning af varmtvandsbassiner i Herning og Holstebro. Der blev ikke truffet beslutning, men der blev udarbejdet et kommissorium for færdiggørelse af beslutningsgrundlaget vedr. varmtvandsbassiner såvel i HEV som i DNV Gødstrup. Nedenstående sammenfatninger er sket på baggrund af notat fra afdelingsledelsen fra Ergo- og fysioterapiafdelingen samt bidrag fra COWI. Besparelsen ved lukning af de nuværende varmtvandsbassiner vil være på ca. 1,5 mio kr. A: Faglighed: evidens Side 3

4 Varmtvandstræning er et blandt flere træningstilbud til de svageste og mest ramte rehabiliteringspatienter. Afdelingsledelsen i Ergo- og Fysioterapien vurderer at HEV i fremtiden har patientgrupper tilknyttet, hvor varmtvandstræning er et aktiv for patienterne. Derudover udgør bassinerne en arbejdsmiljømæssig aflastning for personalet. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er evidens for træning af patienter i varmtvandsbassin. B: Fremtiden: DNV Gødstrup I henhold til Sundhedsloven må der ikke etableres ny kapacitet med henblik på udlejning. Fakta er, at vi i dag bruger eksisterende bassiner væsentligt mindre end de af Juhl-udvalget forudsatte 7 timer om dagen, 245 dage om året til egne patienter. Det vil derfor være vanskeligt at argumentere over for Juhl-udvalget, at der skal tildeles økonomi til et bassin. Hvis vi fremover har nuværende specialer og patientgrupper vil bassinanvendelsen svare til en brugstid på ca. 3,5 timer om dagen. Derudover forventes psykiatrien at ville anvende bassin. Ergo- og fysioterapeutafdelingen vurderer, at et bassin på 25 m 2 er tilstrækkeligt til de fleste typer af træning. Ifølge COWI svarer det til ca. 120 m 2 netto, inkl. depotrum, omklædning m.v. Da det er meget tekniktungt skal der regnes med en netto/bruttofaktor på 2,5 3,0, hvilket vil sige bruttoareal på m 2. Anlægsomkostningerne vil være ca. 12 mio. kr. C: Alternativer til lukning af nuværende bassiner Ergo- og Fysioterapeutafdelingen vurderer, at indleje hos andre er en mulighed, bl.a. på grund af transport af patienter. En øget udlejning og/eller indtjening af leje af bassiner vil være en mulighed, men noget usikker. Indtjeningen vil ikke kunne modveje udgifterne af driften af bassinerne. 3. Oplæg til indhold og proces: - Status fra afdelingernes arbejde med besparelserne på mio. kr. - Drøftelse af indhold og proces vedr. indfrielse af afdragskravet på 23 mio. kr. samt betaling af forventet merforbrug i Henning Vestergaard oplyser, at 3. kvartal var vi i balance. Aktivitetsniveauet er tilfredsstillende. Resultatet for oktober kom i dag og gav en bet på minus 3,9 mio.kr. Så der er fortsat behov for intensiveret styring. Vi er presset, og vi får alligevel 4 stjerner. Det er godt klaret. Vi skylder lidt fra de to første kvartaler, trods balance i 3. kvartal skønnes overforbruget for hele 2010 til at ville ligge mellem 16 og 20 mio. kr. HEV skal i årene årligt afdrage 23 mio. kr. i gammel gæld. HEV får i 2010 en bet på hjemtrækningsaktiviteten på 8,5 mio. kr. Det er svært at tiltrække patienter udefra med vores geografiske placering. I 2011 skal HEV derfor ud over de hidtil kendte besparelser på 38 mio. kr. finde besparelser på yderligere 47 mio. kr., ca. 2,5 %. Både hospitalsledelsen og afdelingsledelserne afsøger alle muligheder for at opnå besparelseskravene. Idet det bemærkes, at de skal gennemføres uden nedgang i aktivitet. Der overvejes følgende tiltag: Langt de fleste afdelinger er tæt på balance eller har overskud. 3 afdelinger, ØNH, urologi og onkologi har meraktivitet og et beskedent merforbrug. Følgende afdelinger er i en særlig situation: Akutafdelingen speciallægerne finansieres af lån fra hospitalsledelsespuljen. Side 4

5 Ortopædkirurgien i Holstebro mangler (alloplastik)patienter. Der er generelt stor overkapacitet for de store operationer på det ortopædkirurgiske område derfor må kapaciteten tilpasses. Vi er derfor nødt til at have forskellig tilgangsvinkel til afdelingerne. Der er brug for alternativer til grønthøstermodellen i de fleste områder. Der skal findes større mulige besparelsesklumper. Hospitalsledelsen har som udgangspunkt, at opgaven er så stor, at det er nødvendigt at skære/omlægge betydelig kapacitet. Og omlægningen skal ske i klumper, som gør det muligt at realisere besparelser på gennemsnitsomkostningsniveau og ikke kun på marginal niveau. Det betyder, at der skal nedlægges hele sendeafsnit i modsætning til at reducere sengeantallet i alle afsnit. Konkret lægges op til nedlæggelse af minimum 3 hele afsnit. Det sker med udgangspunkt i, at alle erfaringer viser, at ca % af en given dags patientpopulation ville kunne have været behandlet ambulant/have været i et hotel. Det er endvidere et udgangspunkt, at der i forbindelse med etableringen af akutafdelingen er tilført 12 speciallæger til Hospitalsenheden Vest. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som sikrer, at der i fornødent omfang tænkes på tværs af afdelinger ved ændringen af sengeantallet og afsnitsantallet. Der udtrykkes bekymring for, at kvaliteten trues af nye besparelseskrav. Hospitalsledelsen redegør for, at regionsrådet har møde 9. november. Det er forventningen, at der kommer yderligere sparekrav. (Efterfølgende er det meldt ud, at der lægges op til fornyede krav på ca. 455 mio. kr. på regionsniveau.) Derfor forberedes et ekstraordinært HMU-møde efter regionsrådsmødet den 9. november. Medarbejderne udtrykker dyb bekymring for situationen lige nu men det er svært at melde noget ud. Der spørges til, om Hospitalsenheden Vest er særlig hårdt ramt af besparelser i Region Midtjylland. Henning Vestergaard svarer, at HEV bliver ikke behandlet anderledes end de øvrige hospitaler i Region Midtjylland. Regionen har fastsat nye fælles spilleregler vedr. afdrag af gammel gæld, som nu skal afdrages hurtigt muligt, fordi regionen har behov for pengene. Gammel gæld samt det løbende overforbrug er HEVs eget ansvar. 4. Forsøgsordning med mad til vagthavende personale På Regionshospitalet Holstebro har der tidligere været et køleskab, hvor vagthavende personale i weekender og om aftenen kunne købe mad. Denne løsning fungerede dog ikke optimalt, hvorfor der blev opstartet et pilotprojekt vedr. mad til vagthavende personale. Projektet startede på Regionshospitalet Holstebro den 15. januar 2010 og er blevet løbende evalueret i projektperioden. I dag kan det vagthavende personale købe madbilletter i Restoen til 10 kr. pr. stk. Man kan få en frokostret/kold anretning for 1 stk. billet og en middagsret for 2 stk. billetter. Side 5

6 På sengeafdelingerne sørger køkkenet for at sende ekstra mad med madvognene, hvilket giver mulighed for at plejepersonalet kan købe af den samme mad som patienterne tilbydes. Maden købes mod aflevering af billet til serviceassistenten ved madvognen. Derudover kan man købe mad i Centralkøkkenet kl I weekender og søgnehelligdage er der også åbent kl Nogle afdelinger køber et større antal billetter til opbevaring i deres kaffekasse, således at personale, der ikke har mulighed for at nå i Restoen efter billetter, kan købe mad ved madvognene. Det skal bemærkes, at dette blot er en intern aftale i den enkelte afdeling. Sagen har været forelagt HMU til foreløbig godkendelse ved mail af 4. oktober Det indstilles nu, dels at ordningen gøres permanent i Holstebro, dels at et tilsvarende pilotprojekt opstartes i Herning. Jens Peter Østergaard orienterer om pilotordningen i Holstebro med mulighed for at vagtpersonale kan købe mad uden for sædvanlig åbningstid. Der skal ikke være et køleskab, hvorfra der forsvinder mad uden betaling. Det fungerede ikke med ekstra mad på madvognene til vagtpersonale på steder, hvor madvognene ikke kommer. Maden skal hentes og købes i køkkenet og det fungerer så godt, at vi gerne vil gøre ordningen permanent i Holstebro. Og vi vil gerne starte et tilsvarende pilotprojekt i Herning. I Herning er der betalingsautomater - der er et stort madspild og det kræver meget arbejde at holde automaterne kørende. Omsætningen er på kr. pr. døgn. De skal væk fra 1. januar Der indvendes, at tidsperioden for madkøb er meget kort. Efter kl er der lukket, personalet er gået hjem. I Herning er der køleskabe og betalingsautomater. Det fungerer godt og det er opfattelsen, at betalingsautomaterne bruges en del. Der er mere akut indtag i Herning, og mange kan have travlt i perioden Ordningen skal ikke nødvendigvis være ens i Herning og Holstebro. Jens Peter Østergaard svarer, at man gerne vil starte et pilotprojekt op i Herning også, og at man er villig til at ændre på det, der er uhensigtsmæssigt, ligesom man har gjort i Holstebro, for at finde en ordning, som er tilpasset forholdene i Herning. HMU tilslutter sig, at ordningen gøres permanent i Holstebro og opstartes forsøgsvis i Herning pr. 15. januar Etablering af én fælles vareforsyning for Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest besluttede i forbindelse med implementeringen af ILM, at der skulle gennemføres en analyse af den eksisterende vareforsyning ved HEV med det formål at afdække muligheder og perspektiver i at etablere en samlet forsyningsenhed. En styregruppe med Hospitalsdirektøren som formand var enige om at arbejde videre med rapportens anbefalinger og betragtninger, så der arbejdes for at etablere én fælles vareforsyning ved Hospitalsenheden Vest. Ledelsen af vareforsyningen placeres hos én afdelingsledelse i stedet for tre, som er tilfældet i dag. Der var ligeledes enighed om, at der skal være fokus på effektivitet og høj faglig service til brugerne. Derudover skal der være et besparelsespotentiale på minimum 1,2 mio. kr. ved samling af depoterne. Hospitalsledelsen godkendte styregruppens indstillinger den 31. august. De relevante LMU ere blev inviteret til at give deres kommentarer til rapporten, og næstformanden for HMU blev orienteret. Side 6

7 Med forbehold af høringen i HMU den 2. november ønsker styregruppen at arbejde videre med opgaven som bl.a. betyder, at der ved udgangen af 1. kvartal 2011 er etableret én fælles vareforsyning ved Hospitalsenheden Vest. Styregruppens kommissorium godkendes i uge 43. Vareforsyningen af HEV sker i dag gennem centraldepotet i Holstebro, centraldepotet i Herning samt sterilcentralen i Herning. Personalemæssigt berører det Driftsafdelingen, anæstesiologisk afdeling og staben. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, og logistikkonsulent Bent Graugaard har udarbejdet en meget detaljeret rapport, som er sendt til HMU. Rapporten anbefaler at etablere een fælles vareforsyning for HEV, uanset om det bliver i egne rækker eller ved outsourcing. HMU drøfter rapportens anbefalinger. Hvorfor udlicitere, når vi har lokalerne? Det er svært at gennemskue rationaliteten i rapportens anbefalinger. Behandling af stomipatienter (side 6) kan blive dyrere. Hjælpemiddelenheden har i dag fjernlager i lejede lokaler. Apotekets væsker flyttes rundt og fylder op. Medarbejderreduktionen skal indgå i besparelsen på 1 mio. kr. Der skal ikke længere være to varemodtagelser, men kun én. Der køres én gang om dagen til hvert hospital. De fysiske forhold i depoterne i dag er ikke tidssvarende. I DNV er der ikke taget stilling til varemodtagelsen der kunne blive fælles varemodtagelse for hele regionen, men det er ikke besluttet endnu. HMU tager indstillingen om en fælles vareforsyningsenhed til efterretning med ønsket om at få den placeret i egne lokaler som 1. prioritet. 6. Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) 2011 I region Midtjylland skal der gennemføres trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) og arbejdspladsvurdering (APV) i 2011 og fremadrettet hvert andet år. TULE erstatter den tidligere gennemførte arbejdsklimaundersøgelse (AKU). ½HMU skal aftale organisering af og gennemførelse af TULE og APV. Styregruppen vedr. AKU (nu TULE) har udarbejdet indstillinger til HMU, som er beskrevet i vedlagte bilag. Bente Fjordside oplyser, at man tidligere har kørt APV og arbejdsklimaundersøgelser (AKU, som nu er blevet til trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, TULE), hver for sig. Ved den første arbejdsklimaundersøgelse i 2008 deltog konsulenter i både det forberedende møde og selve dialogmødet på alle afsnit. Region Midtjylland har i sommeren 2010 gennemført TULE som et pilotprojekt. Kirurgisk afdeling i HEV har deltaget i pilotprojektet. TULE består af spørgeskemaundersøgelser, lederudviklingssamtaler og dialogmøder. Til lederudviklingssamtaler forudsættes det, at konsulenterne ikke medvirker. Til det forberedende møde inden dialogmødet kan konsulent deltage. Det afklares her, hvorvidt konsulent og/eller afdelingsledelse deltager i dialogmødet. Der er metodefrihed til selv at beslutte, om konsulenter skal inddrages eller ej. På grund af akkreditering, EPJ og andre store tiltag i første halvår af 2011 er det besluttet, at APV og TULE skal køre samtidigt i sidste halvår af Organisationen skal forstyrres så lidt som muligt, dobbeltarbejde skal undgås, men TULE kan ikke erstatte APV. Side 7

8 Følgende blev drøftet: Information TR, SR og lederne skal klædes bedre på til at fremme besvarelsesprocenten. Det gælder især lægegruppen. Informationsstrategi skal laves i samarbejde med vores egen informationsenhed. Det skal fremgå klart af spørgeskemaet, hvilket ledelseslag der evalueres på. Det var i 2008 meget givtigt, at det var en ekstern person, som kom og præsenterede resultaterne. Det er positivt, at man slanker modellen i forhold til AKU i 2008, hvor der blev brugt alt for mange ressourcer. Det er problematisk at aftale faste grænser for, hvornår konsulenterne skal inddrages. En uønsket konsulent kan ikke bidrage med løsninger. Konsulenthjælp er et tilbud Processen skal evalueres. Temaet inddrages i BUA HMU besluttede, at spørgsmål vedr. inddragelse af konsulenter afgøres i LMU. ORIENTERINGSPUNKTER 7. Orientering om bygningsmæssige APV problemstillinger Den 26. maj 2010 blev HMU orienteret om de anlægsønsker, der var fremsendt til Regionen for 2011 for Hospitalsenheden Vest. Hospitalsenheden Vest har søgt om midler til: Opførelse af sengehus/patienthotel og parkeringsdæk Midler til løsning af en lang række APV-problemer ved Hospitalsenheden Vest Midler til vedligeholdelse af installationer og klimaskærme ved Hospitalsenheden Vest Anlægsmidler til gennemførelse af strukturændringer på tværs af regionen. Budgettet for 2011 er nu vedtaget af Regionsrådet, og der er desværre kun godkendt et mindre beløb for Der er givet en anlægsbevilling på 7,15 mio. kr. til vedligeholdelse af installationer og klimaskærme. Det betyder, at byggeaktiviteten i 2011 vil blive meget begrænset. Med anlægsbevillingen på 7,15 mio. kr. bliver der i 2011 ikke iværksat løsninger på økonomisk tunge APV problemer som uhensigtsmæssige badeværelser, pladsproblemer m.m. I bilaget til HMU mødet er opremset en række større APV problemer, som er fremkommet på baggrund af en runde i samtlige afsnit i foråret Der er fortsat økonomi til mindre bygningsmæssige APV problemer og tværgående APV inventar problemer. Hvis der er uopsættelige større APV problemer skal de bringes til vurdering i Hospitalsledelsen. Der spørges til aktuel status på nøglekortprojektet. Status skal fremgå af referatet. Teknisk afdeling har 9. november svaret, at medarbejderne kan få taget foto til ID-kort i Herning og Holstebro. Der er fortsat periodiske problemer med import af BSK-data. Der arbejdes med at identificere problemet. I korte træk går problemet blandt andet på, at der kan være forkerte titler på medarbejderne, og disse titler er dem, der anvendes på ID-kortet. Teknisk afdeling foretager manuel kontrol af ID-kort, hvilket er uholdbart i længden. Teknisk afdeling forventer, at fejlene er løst med udgangen af november. Side 8

9 8. Orientering om det nye hospital i Vest. Ida Gøtke orienterer om den seneste udvikling. I februar 2011 gives endeligt tilsagn om penge til DNV. Danske Regioner har udarbejdet rapport om de kommende hospitaler, som er sendt til HMU. Repræsenterer nytænkning på mange områder. Ida Gøtke gennemgår planchen HEV involvering over tid, hvoraf det bl.a. fremgår, at medarbejderinddragelsen stiger stejlt opad fra 2010, flader ud om et par år og bevæger sig mod nul igen i 2016, når alle beslutninger om indretning af DNV Gødstrup er truffet. 9. Information vedrørende obligatorisk ordning for elektroniske lønsedler i Region Midtjylland. Direktionen har den 12. oktober 2010 besluttet, at Region Midtjylland fra 1. januar 2011 overgår fra en frivillig til en obligatorisk ordning for elektroniske lønsedler (e-lønsedler). Det betyder, at samtlige medarbejdere i regionen fra januar 2011 skal finde deres lønseddel i den elektroniske postkasse på den offentlige portal Den digitale postkasse på vil kunne tilgås med digital signatur eller med den nye NemID-kode og tilhørende kortnummer, som udsendes til alle borgere i løbet af efteråret I bilaget beskrives den obligatoriske ordning, herunder proces og tidsplan for udrulningen samt hvordan medarbejderne vil blive informeret om ordningen og behandlingen i MED-systemet. Der vil blive udsendt yderligere informationsmateriale til de lokale løn- og personaleafdelinger i uge 45 med henblik på offentliggørelse i nyhedsbreve og intranet. Medarbejderne vil blive direkte informeret og vejledt i uge 47 og 48, hvor der vil blive fremsendt introduktions- og vejledningsmateriale med medarbejdernes lønseddel. Derudover vil der blive oprettet en hjemmeside på adressen fra uge 47, hvor der vil blive informeret og vejledt om ordningen. HMU tog orienteringen til efterretning. 10. Intern survey af HL 11. november i Herning kl Staben giver en mundtlig gennemgang af de 10 akkrediteringsstandarder, der er udvalgt, med eksempler på spørgsmål og evt. tværgående spørgsmål. Der kommer to konsulenter og laver survey på hospitalsledelsen den 11. november Hospitalsledelsen er tryg ved det, som skal ske. Det er en slags eksamen men i kendt stof. HMU tog orienteringen til efterretning. 11. Orientering om status på EPJ Den endelige EPJ-udrulningsplan med 3 bølger, 1. marts, 1. maj og 1. juni gennemgås. Planen er tidligere drøftet i HMU. Gyn/obs. er med i første bølge, bl.a. på grund af erfaringer fra Elektra. Udfordringen bliver det store tredje rul pr. 1. juni med ca personer. Workshops om det Sundheds Faglige Indhold (SFI) starter 15. november 2010 og skal være afsluttet ultimo januar Side 9

10 Oprydningsarbejde i det gamle Patient Administrative System (PAS) skal være afsluttet inden driftsdato. Alle aktive forløb skal flyttes fra PAS til EPJ. Dette kan med fordel startes/planlægges allerede nu. Alle sekretærer skal have min. 2 dages undervisning før udrulning. Modellering af ny bookingplan omkonfigurering af opgaver og brugere. Supportholdet yder massiv støtte til afdelingen de første 14 dage i drift. Teknik hardware udskiftning og opsætning af PC sker løbende fra januar Der spørges om, hvad sekretærernes fremtidige arbejdsopgaver bliver? Er EPJ et besparelsesprojekt? Kommer sekretærerne til at varetage nye opgaver? Det oplyses, at: Alle faggrupper bliver berørt af dette. Det er både et kvalitetsprojekt og et rationaliseringsprojekt. Der bruges mange penge til at frikøbe medarbejdere og købe nyt IT udstyr. Der leases for ca. 40 mio. kr. Dette skal finansieres af HEV. Der skal være besparelser, men ikke nødvendigvis på lægesekretærområdet. Der opstartes kompetenceudviklingsprogrammer for lægesekretærer. HMU tog orienteringen til efterretning. 12. Eventuelt a/ Møde med arbejdsmiljøgrupperne Der efterlyses møder for arbejdsmiljøgrupperne. Der har været afholdt et halvårsmøde den 3. marts Fællesmødet den 29. november 2010 erstatter det andet halvårsmøde for arbejdsmiljøgrupperne. Når vejledninger og bekendtgørelser i forhold til den nye arbejdsmiljølovgivning er udkommet, vil den fremtidige mødestruktur blive diskuteret i HMU. Hvis arbejdsmiljøgrupperne har behov for hjælp til arbejdsmiljøarbejdet eller spørgsmål i øvrigt, kan de altid henvende sig til arbejdsmiljøfunktionen i staben. b/ Personaleblade i papirudgave Der smides store bunker bort af ulæste personaleblade fra Region Midtjylland og HEVs blad Under Vesten. Kan man ikke spare på papirudgaven og nøjes med en elektronisk udgave. Henning Vestergaard følger op på dette. c/ Temadag i HMU Forslag til tema til HMUs næste Temadøgn: Mødeafholdelse hvordan kan møderne gøres mere effektive? d/ Julefrokost den 22. december Det besluttes, at man i forbindelse med HMU-mødet den 22. december 2010 slutter af med julefrokost. e/ Relevante emner til store uddannelsesdag Store uddannelsesdag har haft emner som LEAN og andre store tværfaglige projekter på programmet. Der ønskes mere relevante emner til store uddannelsesdag det skal være noget, som giver mening for alle. Det tages op i Regionen, ikke for 2010, men for f/ Ophør af E-scan E scanning ophører 1. januar Hvad sker der så? Det gamle papirmateriale scannes behovsstyret, når man går fra papir til elektronik. Side 10

11 g/ omplaceringsgruppen Lasse Hansen orienterer om, at der i forlængelse af tidligere drøftelse i HMU har været møde i omplaceringsgruppen. Der kommer et nyt notat, som HMU vil blive præsenteret for senere. Skriftlige orienteringspunkter Der orienteres om mødeplan for HMU i Side 11

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Informationsbrev om TULE og APV

Informationsbrev om TULE og APV Hospitalsenheden Vest Staben HR Afdelingsledelser Arbejdsmiljøgrupper Tillidsrepræsentanter Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Informationsbrev

Læs mere

Referat. HMU-møde. fra. (i forlængelse af HMU-temadagen) Fredag 8. oktober kl Deltagere: Hospitalsenheden Vest

Referat. HMU-møde. fra. (i forlængelse af HMU-temadagen) Fredag 8. oktober kl Deltagere: Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 hec@ringamt.dk www.rm.dk fra HMU-møde (i forlængelse af HMU-temadagen) Dato: 11. november 2009 Sagsnr.:1-01-100-1-09

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

HMU-temadøgn REFERAT. Tema: Skabelse af en fælles kultur frem mod det nye hospital april 2010

HMU-temadøgn REFERAT. Tema: Skabelse af en fælles kultur frem mod det nye hospital april 2010 Hospitalsenheden Vest Hoved-MEDudvalget REFERAT af HMU-temadøgn Dato: 25. maj 2010 Ole Zielke Tel. 9927 2733 Ole.zielke@vest.rm.dk Side 1 15. - 16. april 2010 Tema: Skabelse af en fælles kultur frem mod

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat Hospitalsenheden Vest Staben HR HR-chef Lasse P. Hansen Plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen Økonomichef Preben L. Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Referat fra Stabens LMU-møde den 30. november 2011 kl , videokonference - Udvalgsværelse 2, Herning og Mødelokale 3, Holstebro.

Referat fra Stabens LMU-møde den 30. november 2011 kl , videokonference - Udvalgsværelse 2, Herning og Mødelokale 3, Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben Kvalitets- og Udviklingschef Birgitte Ostersen Økonomimedarbejder Dorthe Niewald Planlægger Henrik G. Iversen (afbud) Kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen Lønmedarbejder Kate

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Tirsdag den d. 30. august kl Rum 3 V/Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning

Tirsdag den d. 30. august kl Rum 3 V/Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Referat af driftsrådsmøde for akutområdet Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Gl. Landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Deltagere: Tommy Andersson, Karen Vilsgaard, Bodil Overgaard,

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

nyhedsbrev Julehilsen 2011 Hospitalsenheden Vest Staben

nyhedsbrev Julehilsen 2011 Hospitalsenheden Vest Staben nyhedsbrev Nr. 19 20. december 2011:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Julehilsen 2011 Snart er vi ved årsskiftet 2011/2012 og hver gang vi oplever et årsskifte, kigger vi lidt bagud og sætter ord på årets

Læs mere

nyhedsbrev Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Hospitalsenheden Vest Staben

nyhedsbrev Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Hospitalsenheden Vest Staben nyhedsbrev Nr. 12 16. december 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Julehilsen Få ny adgangskode på SMS Brandkursus Nye takster for

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Formøde

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 02-2010 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Økonomi i mediernes søgelys Temperatur på arbejdsmiljøet i efteråret 2010 Lær Outlook-fif på cafédage Temadag: bliv klædt på til Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 9 Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Regionsrådet den 19. november

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013.

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. nyhedsbrev Nr. 11 29. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. SIGNAL Medarbejdernyt Nyt medlem i LMU Ny telefonliste

Læs mere

VELKOMMEN TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE OG LEDELSESEVALUERING. Leder NN HR Hospitalsenheden Vest

VELKOMMEN TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE OG LEDELSESEVALUERING. Leder NN HR Hospitalsenheden Vest VELKOMMEN TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE OG LEDELSESEVALUERING Leder NN Program for TULE dialog Program for dialogmøde Kort præsentation af TULE Målsætning for dialogen Hvilke temaer er særlige vigtige at arbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Nyhedsbrev. Det ruller afsted i alle hjørner. Hospitalsenheden Vest Staben. Vidste du, at

Nyhedsbrev. Det ruller afsted i alle hjørner. Hospitalsenheden Vest Staben. Vidste du, at Nyhedsbrev Nr. 20 den 11. september 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Det ruller afsted i alle hjørner Vidste du, at Outlook 2010 El bilerne Tæl skridt Udfordring til alle Printpriser Uniformer Deadlines

Læs mere

REFERAT. HMU-møde. Mødedeltagere: 16. november Hospitalsenheden Vest Hoved-MEDudvalgett

REFERAT. HMU-møde. Mødedeltagere: 16. november Hospitalsenheden Vest Hoved-MEDudvalgett Hospitalsenheden Vest Hoved-MEDudvalgett www.vest.rm.dk REFERAT af HMU-møde Dato: 4. december 2009 Sagsnr.:1-01-100-1-09 Ole Zielke Tel. 9927 2733 Ole.zielke@vest.rm.dk Side 1 16. november 2009 Mødedeltagere:

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 47-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Ansættelsesstop og merforbrug til politisk drøftelse Nyt regionsråd får Bent Hansen som formand Fire netkroner til Vest Ny TV overvågning Julearrangementer

Læs mere

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 14.01.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 5 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008,

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

LMU. Ortopædkirurgisk Afdeling

LMU. Ortopædkirurgisk Afdeling Deltagere: Bente Bøgild Henrik G. Iversen (sekretariat) Marianne Breddam Arthur Lange Afbud: Lisbeth Jensen Cristina Hedegaard Kildevang Kent Boll Svend Dirksen Hanne Munksgaard Jørgen Surrow Steen Taudal

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 43-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nyrepatienter får godt arbejdsmiljø i Holstebro Store Uddannelsesdag gennemføres Farvel til ledende jordemoder Karen Stær Hele Region Midt er på e-dok

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Nyhedsbrev. Foråret er over os eller er det?? Hospitalsenheden Vest Staben. Ifølge kalenderen var 1. marts den første forårsdag.

Nyhedsbrev. Foråret er over os eller er det?? Hospitalsenheden Vest Staben. Ifølge kalenderen var 1. marts den første forårsdag. Nyhedsbrev Nr. 5 4 marts 2016: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Foråret er over os eller er det?? Fotograferet den 29. februar 2016 Ifølge kalenderen var 1. marts den første forårsdag. Officefit Kontorergonomi

Læs mere

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status Nyhedsbrev Nr. 13 den 22. maj 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Spareplan 2015-2019 Planen fylder i hverdag og tanker se status Spareplanen Prøvehandling med stabsprintere Pinsen nærmere sig Sommerfest

Læs mere

R E F E R A T. Steen Husted, Renata Kosierkiewicz, Lise Kristensen, Susanne Mejlhede, Danson Muttuvelu.

R E F E R A T. Steen Husted, Renata Kosierkiewicz, Lise Kristensen, Susanne Mejlhede, Danson Muttuvelu. R E F E R A T Emne: -møde. Tid: Tirsdag den 28. august 2012, kl. 13.00 15.30. Sted: Medicinsk konferencerum, RHL Til stede: Inge Christensen, Annette Dam, Ashkan Eftekhari, Henny Færge, Tina Holmgaard

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Analyse, logistik og vareforsyning

Analyse, logistik og vareforsyning Analyse, logistik og vareforsyning Hospitalsenheden Vest Indkøb og Logistik Regionshuset Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus Nr Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund...3 1.1. Formål...3

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Referat

Hospitalsenheden Vest. Referat Hospitalsenheden Vest 7. juni 2015 /LYKFRA Refer til møde i Arbejdsgruppen vedrørende planlægning af personaleprocesser forbundet med implementering kl. 15:45 i Mødelokale 3, Staben, Indgang S, Regionshospitalet

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra ordinært møde den 2. marts og ekstraordinært

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra ordinært møde den 2. marts og ekstraordinært Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat fra LMU-møde i Akutafdelingen Den 19. maj kl. 13.00 15.00 Deltagere: Tommy Andersson, Karen Vilsgaard,

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Afbud: Charlotte Søndergaard. Referat af Genoplivningsrådets møde onsdag den 11. marts 2015

Afbud: Charlotte Søndergaard. Referat af Genoplivningsrådets møde onsdag den 11. marts 2015 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV Strategi og Plan Deltagere: Troels Niemann (TN) Tommy Jan-Gunnar Andersson (TA) Jørgen Ulrich Nielsen (JUN) Willem Gielen (WG) Edel Haislund (EH) Astrid Vestergaard Hindhede

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

R E F E R A T. Ad 3 Drøftelse af Spar 1519. Udleveret bilag: Spareplan 2015-2019. Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU)

R E F E R A T. Ad 3 Drøftelse af Spar 1519. Udleveret bilag: Spareplan 2015-2019. Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU) R E F E R A T Emne: -møde. Tid: Mandag den 29. juni 2015, kl. 13.30 15.00. Sted: Udvalgsværelse 2, Herning. Til stede: Annette Dam, Henny Færge, Astrid Hindhede, Tina Holmgaard, Steen Husted, Dorte Kristiansen,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

R E F E R A T. Henny Færge, Lise Kristensen, Hanne Sandvad

R E F E R A T. Henny Færge, Lise Kristensen, Hanne Sandvad R E F E R A T Emne: -møde. Tid: Torsdag den 3. april 2014, kl. 13.00 15.30. Sted: Udvalgsværelse 2, Herning. Til stede: Kristina Buchardi, Annette Dam, Gry Høst Dørflinger, Henny Færge, Astrid Hindhede,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Sikre patientforløb - medicinafstemning. 1.2. Implementering af EPJ. I mindst 80 % af alle journaler er der gennemført medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Primært gives der kun FEA, hvis det er aftalt som en del af en meraktivitetsaftale.

Primært gives der kun FEA, hvis det er aftalt som en del af en meraktivitetsaftale. Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Referat af møde i LMU, Medicinsk Afdeling Torsdag d. 16. september 2010, kl. 13.00-15.30 Medicinsk Konferencerum, Holstebro Afdelingsledelsen Tlf.nr.: 3017 3831

Læs mere

Nyhedsbrev. Vis omtanke. Hospitalsenheden Vest Staben. Hjælp både dine kollegaer og miljøet - læs mere

Nyhedsbrev. Vis omtanke. Hospitalsenheden Vest Staben. Hjælp både dine kollegaer og miljøet - læs mere Nyhedsbrev Nr. 12 den 8. maj 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Vis omtanke Hjælp både dine kollegaer og miljøet - læs mere Vis omtanke Medarbejdernyt Afskedsreception 25-års jubilæum Stabens sommerfest

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Referat fra driftsrådsmøde vedr. Akutafdelingen

Referat fra driftsrådsmøde vedr. Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Administrationen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk fra driftsrådsmøde vedr. Akutafdelingen Deltagere: Hanne Birgit Falkesgaard, Tonny Hansen,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Implementering af oversigtstavler Hjertemedicinsk Sengeafsnit

Implementering af oversigtstavler Hjertemedicinsk Sengeafsnit Kære medarbejder Hermed udsendes nyhedsbrev nr. 4 med masser af nyheder fra vores afdeling. Du kan i dette nyhedsbrev læse om: - Implementering af oversigtstavler - Hjertemedicinsk Sengeafsnit - Kardiologien,

Læs mere

Referat Ekstraordinært møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 2. november 2010

Referat Ekstraordinært møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 2. november 2010 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 11. november 2010 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf e-mail: mona.vennersdorf@vest.rm.dk Referat Ekstraordinært møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Kirurgisk Afdeling skal på MidtEPJ i 3. og sidste rul, som er d. 1. juni.

Kirurgisk Afdeling skal på MidtEPJ i 3. og sidste rul, som er d. 1. juni. Referat Møde/emne: LMU Dato: 24.11.10 Ordstyrer: SMM Tilstede: HJF, EBE, BA, KM, LMH, ASK, NH, AIO, BS, LML, SMM, LHN, HS, AH, RV, LL (supp. for BB) Fraværende: BB, ANJ, LHN, HR Referent: RV Dagsorden:

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Den 19. september Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af en patientsikkerhedsrunde

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Side 6 Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Side 6 Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 1 10 januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Medarbejderworkshop Medarbejderworkshop Mail med medarbejdernyt Oplys hvis du køber gaver Side 2 Basal genoplivning som e-læringskursus Medarbejdernes

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest nyhedsbrev December 2014 Teknisk Afdeling introducerer hermed afdelingens nyhedsbrev, som påtænkes udgivet hvert kvartal. Vi håber fra ledelsens side af, at det kan være med til at give noget information

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Referat af møde i LMU Onsdag d , kl Medicinsk konferencerum, Holstebro

Referat af møde i LMU Onsdag d , kl Medicinsk konferencerum, Holstebro Referat af møde i LMU Onsdag d. 14.12.11, kl. 13.00-15.30 Medicinsk konferencerum, Holstebro Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling LMU Afdelingsledelsen Tlf.nr.: 7843 6375 medicinsk.afdeling@vest.rm.dk

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14 Referat Møde/emne: LMU Dato: 22.09.14 Mødeleder: Til stede: Fraværende Referent: Elsebeth Borg Esmarch Niels Hald, Elsebeth Borg Esmarch, Karsten Margon, Annette Nordstrøm Jakobsen, Ane Davidsen, Bente

Læs mere

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Nyhedsbrev Nr. 18 den 13. august 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Den forfriskende vind tilsat et stænk sol har sørget for fornyet energi i

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Referat. Se liste. Referat fra Lederforum fredag 13. marts 2009 kl i mødelokale 3, Administrationen, Regionshospitalet Holstebro

Referat. Se liste. Referat fra Lederforum fredag 13. marts 2009 kl i mødelokale 3, Administrationen, Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Se liste Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 hec@ringamt.dk www.rm.dk Referat fra Lederforum fredag 13. marts 2009 kl. 11.00-13.00

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

R E F E R A T. Inge Christensen, Renata Kosierkiewicz, Danson Muttuvelu.

R E F E R A T. Inge Christensen, Renata Kosierkiewicz, Danson Muttuvelu. R E F E R A T Emne: -møde. Tid: Onsdag den 16. maj 2012, kl. 13.00 15.30. Sted: Medicinsk konferencerum, RHL Til stede: Annette Dam, Ashkan Eftekhari, Henny Færge, Tina Holmgaard, Steen Husted, Betina

Læs mere