Nye regler for folkepensionister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler for folkepensionister"

Transkript

1 Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte Jobplan, som blev aftalt den 28. februar 2008 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Målet er at sikre, at så mange som muligt ønsker at yde et bidrag på arbejdsmarkedet. Den ene regelændring betyder, at det er blevet lettere at udskyde sin folkepension, hvis man i en periode hellere vil arbejde end at være pensionist. Ordningen indebærer, at jo længere tid man udskyder folkepensionen, jo højere bliver pensionen, når man stopper med at arbejde. Tidligere skulle man arbejde minimum timer om året for at blive omfattet af ordningen. I dag kan man nøjes med timer årligt. Den anden regelændring betyder, at folkepensionister nu kan arbejde og tjene op til kr. ekstra om året. Det kan de vel at mærke uden, at der sker nedsættelse i de tillæg, som mange modtager ud over folkepensionens grundbeløb. Det vil f.eks. sige folkepensionens pensionstillæg, ældrechecken og varme- og helbredstillæg. Læs mere om de to regler nedenfor. Opsat pension Opsat pension når man vil arbejde i stedet for at få folkepension Opsat pension betyder, at man vælger at udskyde overgangen til folkepension. Enhver borger på 65 år eller mere kan vælge at udskyde folkepensionen. Forudsætningen er, at man arbejder mindst timer om året. Gør man det, kan man senere få en højere løbende folkepension. Man får nemlig et tillæg, fordi man har udskudt sin pension. Opsat pension hvad er det? Enhver over 65 år kan, hvis han eller hun arbejder mindst timer på et år, få udskudt, altså opsat, sin folkepension. Princippet er enkelt: Jo længere tid folkepensionen bliver udskudt, desto højere er pensionen efterfølgende. Hvor meget pensionen bliver forhøjet beregnes ved hjælp af den såkaldte venteprocent. Reglerne om opsat pension er indført for at give mulighed for en meget fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen kan være meget fordelagtig for den enkelte. Uden reglerne om opsat pension ville pensionsudbetalingerne nemlig blive nedsat i de år, hvor man har arbejdsindkomst. Med reglerne kan man udskyde udbetalingen af pensionen, undgå nedsættelse på grund af arbejdsindkomst, mens man arbejder og samtidig få en højere pension, når man holder op med at arbejde.

2 Hvordan får man sin pension udskudt? Man skal have søgt om folkepension, før man kan søge om at få den udskudt. Man kan dog søge om begge dele samtidig. Kommunen sender automatisk et ansøgningsskema i god tid, inden man når pensionsalderen. Via skemaet kan man både søge om pension og om at få den udskudt. Hvis man allerede er pensionist og ønsker at udskyde pensionen, skal man selv henvende sig til kommunen eller søge via Hvornår og hvor længe kan man udskyde sin pension? Folkepensionen kan udskydes på et hvilket som helst tidspunkt, efter man har nået folkepensionsalderen. Der er to begrænsninger på den udskudte pension. Den ene er, at man maksimalt kan gøre det to gange. Har man udskudt og genoptaget pensionen to gange, kan man altså ikke gøre det igen. Den anden begrænsning er, at pension højst kan udskydes ti år i alt. Man kan imidlertid vælge at genoptage pensionen når som helst. Kommunen sætter gang i folkepensionen den 1. i måneden efter, at den har fået besked fra borgeren om, at udbetalingen af folkepensionen skal genoptages. Hvor meget skal man arbejde? Der er én helt central forudsætning for at få pensionen udskudt. Den er, at man arbejder mindst timer om året. Det svarer til en stilling på over 19 timer om ugen, hvis arbejdstiden er jævnt fordelt over året, og man holder ferie og helligdage i samme omfang som normalt. I de timer skal man tælle aftalte fridage med løn, helligdage og ferie med. Tidligere har der været et højere krav til, hvor mange timer man skulle arbejde, men det er blevet lempet pr. 1. juli Simpelthen for at øge pensionisters lyst til at arbejde. Flere vil nemlig kunne gøre brug af reglerne, også de, der ikke kan eller vil arbejde på fuld tid. Forklaringen på, at der er et krav om arbejdstid, er som følger: Normalt er folkepensionens konkrete størrelse afhængig af, hvad pensionisten i øvrigt har af indkomst, f.eks. fra private pensionsordninger. Jo større indkomst man har, desto færre tillæg får man som pensionist. Men når man udskyder sin folkepension, svarer det til, at samfundet sparer pengene op og undlader enhver nedsættelse af pensionen, mens opsparingen sker. Det giver en økonomisk gevinst for den enkelte. Derfor er det en betingelse, at man bidrager væsentligt på arbejdsmarkedet. Et slags noget-for-noget-princip. Man kan udskyde og genoptage folkepension på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året. Beskæftigelseskravet gælder nemlig forholdsmæssigt i sådanne år: Hvis f.eks. pensionen udskydes fra midt i 2009 altså 1. juli så skal der altså arbejde mindst 500 timer i de seks måneder, der er i resten af året. I forhold til opsat pension tæller man i måneder ikke i år. Man kan nøjes med at udskyde den i få måneder og derefter få sin folkepension forhøjet forholdsmæssigt. Hvis man eksempelvis fylder 65 år den 1. marts, og ønsker at arbejde frem til sommerferien, så kan man nøjes med at udskyde sin pension i tre måneder frem til 1. juli. Kravet er så, at man skal arbejde mindst 250 timer i løbet af de tre måneder.

3 Hvad sker der, hvis ikke man arbejder nok? Borgeren skal en gang om året over for kommunen dokumentere at have arbejdet mindst timer. Dokumentationen kan for eksempel være i form af lønsedler. Både arbejde som lønmodtager og som selvstændig kan medregnes. Der er ingen risiko for at miste folkepensionen, hvis nu det skulle vise sig, at man alligevel ikke kan opfylde beskæftigelseskravet. Ligger man under kravet, vil man få udbetalt et engangsbeløb, der svarer til den folkepension, der ville være blevet udbetalt, hvis pension ikke var udskudt. Man kan godt fortsætte med at udskyde pensionen, men da man i det år har fået sin pension som engangsbeløb, tæller året ikke med ved en senere udregning af, hvor meget man skal have ekstra i pension. Hvor meget ekstra får man senere i pension? Det er en tommelfingerregel, at pensionen stiger med mindst seks procent for hvert år, man udskyder den. Og pensionen stiger kraftigere jo længere tid, man udskyder den. I 2008 står en 65-årig, der udskyder pensionen i et år, til at få 6 pct. ekstra i pension hvert år resten af livet. Med to års opsat pension, er procentsatsen 12 pct. Og fire år giver hele 27 procent. Det grundbeløb og pensionstillæg pensionisten måtte være berettiget til forhøjes altså med 27 procent. Det bliver opgjort måned for måned med hvilken procentsats, folkepensionen forhøjes. Rent teknisk beregnes procentsatsen som følger: Antallet af måneder, man har udskudt pensionen divideret med forventet gennemsnitlig restlevetid målt i måneder. Den forventede gennemsnitlige restlevetid er i sagens natur forskellig alt efter hvor gammel, man er. Og den udvikler sig også over tid i takt med, at befolkningens levetid ændrer sig. Derfor offentliggør Velfærdsministeriet én gang om året en ny tabel med forventede gennemsnitlige restlevetider. Kommunen kan oplyse nærmere om reglerne og konsekvenserne ved at udskyde pensionen. Eksempel: Hvor meget ekstra får Rasmussen i pension? Rasmussen fylder 65 år i september 2009 og vælger umiddelbart at udskyde sin folkepension. Han har aftalt med sin virksomhed at fortsætte på nedsat tid med diverse kontoropgaver. Virksomheden og Rasmussen har aftalt, at han får mindst timers arbejde i løbet af et år. Det svarer til ca. 19 timer om ugen. Efter præcis fire år 48 måneder siger Rasmussen farvel til virksomheden. Vi skriver år 2013, Rasmussen er 69 år, og han vil nu være folkepensionist. Derfor beder han kommunen om at starte udbetalingen af folkepensionen. Rasmussen er berettiget til fuld pension. Rasmussen har i alle fire år levet op til beskæftigelseskravet. Derfor skal der udbetales folkepension med tillæg for samtlige 48 måneder og forhøjelsen beregnes i forhold til Rasmussens forventede restlevetid. Endnu kender man ikke restlevetiderne i 2013, men tager man udgangspunkt i 2008-tal, så er restlevetiden for en 69-årig på 176 måneder.

4 Venteprocenten er derfor 48 måneder/176 måneder, dvs. 27 procent i resten af pensionistens levetid. Tillægget for opsat pension for Rasmussen er 27 procent af hele den folkepension, han ellers ville have fået fra 2013 og alle årene frem. Med udgangspunkt i 2009-satser, skal Rasmussen i 2013, hvis han er enlig og berettiget til fuld pension, have en folkepension (grundbeløb og pensionstillæg) på kr. plus et ventetillæg på kr., altså i alt kr. Bor han i 2013 sammen med en folkepensionist, udgør grundbeløb og pensionstillæg op til kr., hvortil der skal lægges et ventetillæg på kr., altså i alt kr.

5 i fradrag Arbejdsindkomst ved siden af folkepension uden, at pensionen bliver nedsat Folkepensionister kan arbejde et mindre antal timer, uden at det får nogen indflydelse på, hvad de modtager af pension og tillæg til pensionen. Man kan altid tjene kr. ved at arbejde uden, at det fører til nedsættelse af pension eller tillæg. Afhængigt af, hvilken anden indkomst man har fra ATP, private pensioner eller andet, kan man i nogle tilfælde tjene mere uden nedsættelse af pensionen. Hvor mange timer kan man arbejde? Enhver folkepensionist kan vælge at arbejde et mindre antal timer uden, at det får nogen indflydelse på, hvad man i øvrigt modtager af pension og tillæg til pensionen. Siden den 1. juli 2008 har der været nye grænser for, hvor meget pensionister må tjene, før pensionstillæg og diverse andre tillæg bliver nedsat. Vel at mærke hvis indkomsten kommer fra arbejde. I alt kr. i arbejdsindkomst efter arbejdsmarkedsbidrag om året skal nemlig ikke tælles med, når man beregner, hvad en pensionist har ret til i pension og tillæg. En grænse på svarer f.eks. til, at man kan tjene omkring 120 kr. i timen i 250 timer årligt. Hvilket igen svarer til knap en dags arbejde hver uge i 40 uger om året. Den nye grænse betyder, at pensionister, der ikke tidligere har arbejdet, kan tjene op til kr., uden at skulle bekymre sig om, at deres pensionsydelser bliver mindre. For pensionister, der arbejder i forvejen betyder reglen, at de kan arbejde og tjene kr. ekstra i forhold til tidligere år og stadig få samme pension som i dag. Hvad er reglerne for nedsættelse? Hvilke offentlige ydelser, en pensionist er berettiget til, afhænger af, hvilke øvrige indkomster, der er ud over folkepensionen. Jo større indkomst ved siden af folkepensionen, jo mindre pension er man berettiget til. Pensionister, der ikke har formue og kun har en lille indkomst ud over pensionen, har ret til ældrecheck (supplerende pensionsydelse) samt varme- og helbredstillæg. Andre med en lidt større indkomst får ikke ældrecheck, men de har fortsat ret til både folkepensionens pensionstillæg og folkepensionens grundbeløb. Andre igen har så stor en indkomst, at de alene har ret til folkepensionens grundbeløb. Og har man en arbejdsindkomst på over kr., hvis man er gift, bliver grundbeløbet også gradvist nedsat og bortfalder til sidst. Men den nye kr. regel virker sådan, at man nu kan tjene kr. mere end tidligere uden konsekvenser for pensionen: Reglen flytter nemlig alle grænser for ekstraydelser i folkepensionssystemet med kr., såfremt indkomsten kommer fra arbejde.

6 Et eksempel kan illustrere det: Tidligere var det sådan, at enlige folkepensionister havde ret til fuld ældrecheck, hvis deres indkomst, ud over folkepensionen, lå under kr. på årsbasis. Hvis deres indkomst var større, f.eks kr. større, ville de være berettiget til 27 pct. af ældrechecken. Men sådan er det ikke mere. Siden 1. juli 2008 har pensionisten kunnet tjene op til kr. ekstra om året ved at arbejde og fortsat være berettiget til den fulde ældrecheck. I selve 2008 drejer det sig om kr. da reglen er indført 1. juli og kun gælder for anden halvdel af året. Udnytter pensionisten de nye regler og tjener mindst kr. jævnt fordelt over året ved at arbejde, vil ældrechecken og i øvrigt også helbreds- og varmetillæg først blive nedsat, når den samlede indkomst overstiger kr. Princippet er det samme for folkepensionens pensionstillæg: Enlige pensionister uden arbejdsindkomst har ret til det fulde tillæg, hvis deres indkomst, ud over folkepensionen, ligger under kr. Med mindst kr. i arbejdsindkomst, vil de have ret til det fulde tillæg, selvom de har en samlet indkomst på op til kr. fordelt over hele året. Satserne i disse eksempler gælder enlige for ægtepar er de anderledes. Læs mere link til relevante tabel under tal og satser. Hvad betyder det for boligydelsen? Pensionister skal være opmærksomme på reglerne for boligydelse. Om man får boligydelse, og hvor stor den er, afhænger bl.a. af ens indkomst: Jo højere indkomst, desto lavere boligydelse. Til lejere gives ydelsen som en månedlig ydelse uden tilbagebetalingspligt, mens ejere kan få et lån. I forhold til netop boligydelsen er det ligegyldigt, hvor indkomsten stammer fra: Al indkomst tæller med, når det skal beregnes hvor høj en ydelse, man er berettiget til. Derfor vil en ekstra arbejdsindkomst betyde, at boligydelsen kan blive lidt mindre, end den ellers ville have været. Læs mere om reglerne for boligydelse her link til relevante sted under det globale menupunkt tal og satser. Hvornår skal man give kommunen besked? Folkepensionen bliver beregnet på baggrund af ens aktuelle indkomst. Hvis indkomsten ændrer sig betydeligt for eksempel fordi man tager et arbejde har man i udgangspunktet pligt til at give kommunen besked. Pensionen skal nemlig genberegnes og evt. reguleres. Undlader man at underrette sin kommune, vil kommunen kunne kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt. Men den nye kr.-regel betyder, at man ikke har pligt til at underrette kommunen, hvis man får et arbejde, hvor man tjener under kr. årligt. Det har nemlig ikke betydning for pensionens størrelse. Modtager man boligydelse, har man dog pligt til at henvende sig til kommunen og få genberegnet boligydelsen også selvom arbejdet giver under kr. i indtægt årligt.

7 Eksempler: Hvor meget får man ud af at arbejde ved siden af pensionen? Tabel 1. Eksempel på, hvordan en arbejdsindkomst på kr. påvirker økonomien for en folkepensionist i lejebolig Uden arbejdsindkomst Med arbejdsindkomst Arbejdsindkomst efter arbejdsmarkedsbidrag Folkepension ATP Indkomst før skat Indkomst efter skat "Ældrecheck" efter skat Varmetillæg* Helbredstillæg* Boligydelse* Indkomst i alt efter skat Samlet indkomstfremgang ved arbejde efter skat Anm.: Der er tale om beløb før skat. Det forudsættes, at der er årlige medicinudgifter mv. på kr., en varmeudgift på kr. og en boligydelsesberettiget husleje på kr. årligt, og at pensionistens indkomst er jævnt fordelt over året. *Skattefrie ydelser Tabel 2. Eksempel på, hvordan arbejdsindkomst på kr. påvirker økonomien for en folkepensionist i ejerbolig Uden arbejdsindkomst Med arbejdsindkomst Arbejdsindkomst efter arbejdsmarkedsbidrag Folkepension ATP Indkomst før skat Indkomst efter skat "Ældrecheck" efter skat Varmetillæg* Helbredstillæg* Indkomst alt Samlet indkomstfremgang ved arbejde efter skat Anm.: Det forudsættes, at der er årlige medicinudgifter mv. på kr., en varmeudgift på kr, og at pensionistens indkomst er jævnt fordelt over året. Afhængig af boligejerens indkomst- og boligforhold, kan højere arbejdsindkomst endvidere betyde, at det beløb, der kan ydes som lån efter boligstøttereglerne, reduceres. *Skattefrie ydelser

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere