NO.3 TVÆRGÅENDE MULIGHEDER OG SCENARIER RUDERSDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NO.3 TVÆRGÅENDE MULIGHEDER OG SCENARIER RUDERSDAL KOMMUNE"

Transkript

1 Dato BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNENS AREALER NO.3 TVÆRGÅENDE MULIGHEDER OG SCENARIER RUDERSDAL KOMMUNE 6. MAJ 2015

2 INDHOLDSBESKRIVELSE Muligheder og scenarier i tværgående perspek v viser resultatet af arealundersøgelsen i kommunen og anviser mulige veje for på tværs af dri sområder - at udny e den arealkapacitet, der er fremkommet ved kortlægning af arealer. De scenarier projektet præsenterer skal ses som forslag, der kan forfølges med henblik på bedre udny else af kommunens arealer. Foruden de viste scenarier, som synes umiddelbar realisérbare kræver det dog nærmere undesøgelse af muligheder for omplacering, anden anvedelse, flytning af funk oner og eventuelle behov for bygningsmæssige ændring. For at understø e perspek vet på tværs af kommunens dri sområder og understø e nærhedsprincippet, er muligheder og scenarier delt op i 6 sek oner: Birkerød Sjælsø/Høsterkøb Vedbæk/Trørød Nærum/Vangede Holte Administra ve arealer Inden for hver sek on beskrives først de samlede muligheder og here er de udvalgte scenarier i tekst og understø ende grafik. De -tal, der er angivet i både muligheder og scenarier afspejler det areal, der anvendes i dag l den funk- on, der er nævnt. Der kan således godt være andre arealer i den samme ejendom, der ikke er medtaget. Muligheder Skemaerne Muligheder indeholder ejendomme, der reelt er i spil enten fordi, der er synlig kapacitet i overskud, mulighed for bedre anvendelse eller poten ale for kommerciel leje eller frasalg. Ejendomme og arealer, der enten er op malt udny et eller ikke ønskes a ændet af strategiske eller andre årsager er ikke medtaget. Skemaet Muligheder er delt op i: Mulige arealer/funk oner fordelt på dri sområder. Indenfor hvert enkelt dri sområde er angivet de bygninger eller funk oner, der er i spil. Ejendomme, der har poten el restkapacitet, er angivet med grøn. Poten aler i alt, der giver et overblik over de, der er i spil i den pågældende region. Baggrunden for hvilke ejendomme og arealer, der anses som muligheder i de ops llede scenarier, fremgår af rapportens No. 2 Grundlag og Analyse under hvert enkelt dri sområde. Scenarier Scenariebeskrivelserne understø es af en skema sk frems lling, der indeholder: Kolonne 1: De ejendomme, der har poten el restkapacitet Kolonne 2: De ejendomme, der kan frigøres l leje, salg eller anden strategisk brug og som indeholder ak viteter der kan fly es og indeholdes i den restkapacitet, der vises i kolonne 1 Kolonne 3: Poten aler i alt i, der indeholder det samlede poten elle areal på alle de involverede dri sområder i scenariet. Kolonne 4: Poten aler ved hhv. leje og salg opgjort i. Her vises hvilke ejendomme og lokaler, der kan overvejes at udleje på kommerciel basis eller at sæ e på salgslisten. Kolonne 5: Økonomiske poten aler, der fremkommer via salgsprovenu eller via dri sbesparelse ved udlejning. Eventuelt salgsprovenu er opgjort som ne oprovenu og er fastsat ud fra ejendomsvurderingen. Side 2

3 Birkerød - Muligheder Der er i Birkerød muligheder inden for alle dri sområder. Omdrejningspunktet er her skolerne, der i udgangspunktet har restkapacitet. Arealangivelsen for skolerne viser således et eksisterende poten elt restareal. Desuden er der mulighed for alterna v udny else af Mantziusgårdens Laboratoriebygning, Værkstedsfløj og 1905-fløj. Øvrige muligheder, der kan indgå i et ændringsscenarie er Bistruphave, Casa Blanca, Gl. Posthus, og Birkerød Bibliotek. Derudover indgår 10. klasse, Den gule Drage og Hjemmeplejedistrikt 1 og 2 i oversigten over de funk oner, der skal findes plads l, jvfr. rapportens No. 2 Grundlag og Analyse. Familierådgivningen indgår, da flytningen l Teglporten i m. andet projekt frigør plads på Mantziusgården, Værkstedsfløjen. Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Handicap Potentialer i alt Arealer Skoler Skoler Toftevangskolen 500 Toftevangskolen 500 Bistrup Skole Bistrup Skole Birkerødskole Birkerødskole Daginst. Daginst. Bistruphave 380 Bistruphave 380 Mantziusg. LAB Mantziusg. LAB Mantziusg. LAB Musikskole 264 Rudersdal IT 498 Rudersdal IT/Musikskole 762 Muligheder Mantziusg Mantziusg kl./Mantziusg kl./Mantziusg. 566 Den gule Drage 498 Den gule Drage 498 Mantziusg. VÆRK. Mantziusg. VÆRK. Familierådg./Mantziusg. 524 Familierådg./Mantziusg. 524 Casa Blanca Casa Blanca / Stationsvej /Stationsvej Ung i Rudersdal 334 Ung i Rudersdal 334 Gl.Posthus Gl.Posthus /Stationsvej /Stationsvej Ung i Rudersdal 670 Ung i Rudersdal 670 Birkerød Bibliotek Birkerød Bibliotek Rådssal Rådssal Hjemmeplejedist. Hjemmeplejedist. Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Admin. Centeret / Admin. Centeret / Birkerød Birkerød Administration ** Administration Benyttet areal ** Benyttet areal Side 3

4 Birkerød - Scenarier Delscenarie A De e scenarie tager udgangspunkt i udny else af restareal på Bistrup Skole. Projektet ser følgende muligheder for brugere af frigjorte arealer: Hjemmeplejedistrikt, placering af 1 distrikt. 10. klasse Dagins tu onen Bistrup Have, der er en ins tu on beliggende i to ældre bygninger. Udover mulighederne på Bistrup Skole indeholder scenariet en mulighed for at udny e det poten elle restareal på 500 på Tofevangsskolen l Den Gule Drage. De e kræver dog en nærmere analyse bl.a. af et eventuelt behov for ombygninger. Hvis scenariet forfølges kan Bistruphave frigøres l salg. Desuden kan 1905-fløjen på Mantziusgården frigøres l andet formål jvf. delscenarie B nedenfor. Projektet anfaler ikke brug af Birkerød Skole, da den ud fra beregningerne er godt udny et med forholdvis lavt pr. elev. Frigjorte arealer Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Potentialer i alt Potentialer leje og salg Potentialer i kr. Handicap Arealer Leje Salg Frigjorte Frigjorte Skoler Toftevangskolen 500 Toftevangskolen 500 Den gule Drage 498 Den gule Drage 498 * udnytte restarealet på Toftevangskolen Frigjorte Frigjorte Bistrup Skole Bistrup Skole Bistruphave Bistruphave Bistruphave Daginstitution 380 Daginstitution Mantziusg Mantiusg kl./Mantziusg kl./Mantziusg. 565 Hjemmeplejedist. Hjemmeplejedist. Distrikt Distrikt Leje/Salg Restareal på Bistrupskole i alt 0 ejendom 1 ejendom Afledte muligheder, fremgår af scenarie B Gl.Posthus /Stationsvej Gl.Posthus/ Stationsvej Ung i Rudersdal Casa Blanca/ Stationsvej Casa Blanca/ Stationsvej Ung i Rudersdal ejendom 2 ejendomme Side 4

5 Birkerød - Scenarier Scenarie B Scenariet viser en mulighed for at frigøre Laboratoriebygningen l salg l boliger og ejendommene Casa Blanca samt Det Gamle Posthus l boliger og byudvikling. I den forbindelse skal der ses på lgrænsende naboejendomme. Hvis 10. Klasse og Den gule Drage fly es l hhv Bistrup Skole og To evangskolen som skitseret i scenarier A, kan fløjen og værkstedsfløjen rumme de af Kultur og Fri d s ak viteter, der i dag foregår i Birkerød. Der kan f.eks. være tale om at udny e Værkstedsfløjen og/eller 1905-fløjen l et værested for Ung i Rudersdal samt l Musikskolen. En forudsætning for at frigøre hele Laboratoriebygningen er, at der findes et nyt sted l Rudersdal IT. De e kræver grundigere analyse af Rudersdal IT s behov. Generelt anbefales at Rudersdal IT har en lknytning l Administra onscenteret. Dele af Værkstedstedbygningen på Man uzgården frigøres som beslu et, idet Familierådgivningen fly er l Teglporten. Ini atekets videre eksistens a lares medio Derfor fremgår ak viteten uden reelt at indgå i scenariet. Frigjorte arealer Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder 2 Potentialer i alt Potentialer udleje og salg Potentialer i kr. Handicap Arealer Leje Salg Frigjorte Mantziusg Mantziusg Samlet brutto Samlet brutto heraf bor heraf bor Initiateket i stueetg. 406 Initiateket i stueetg. 406 Mantziusg. VÆRK. Mantziusg. VÆRK Leje/Salg Mantziusg. LAB Mantziusg. LAB Mantziusg. LAB Rudersdal IT sal 520 Rudersdal IT 520 Stueetg. til 3.etg Mantziusg. LAB Musikskole, stue+1.sal 528 Musikskole 528 Gl.Posthus /Stationsvej Gl.Posthus/ Stationsvej Ung i Rudersdal 670 Ung i Rudersdal Casa Blanca/ Stationsvej Casa Blanca/ Stationsvej Ung i Rudersdal 334 Ung i Rudersdal I alt 0 ejendomme 3 ejendomme Side 5

6 Nærum/Vangebo - Muligheder I Nærum/Vangebo er der mulige arealer og funk oner i spil på hhv Skole- og Børneområdet. På Nærum Skole er der overskudskapacitet, der svarer l ca Årsagen er, at Nærum Skole er bygget som en 3-sporet skole, men der er kun to spor i dag. Nærum Fri dsklub SFO2 er medtaget, da Skole og Familie ønsker at få den lbage på Nærum Skole, som den dligere har været. Flytning af dagins tu onen Tudsen l lokaler på Nærum Skole er blevet igangsat i marts/april 2015, og denne mulighed er således ved at blive effektueret. Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Handicap Potentialer i alt Arealer Muligheder Skoler Skoler Nærum Skole Nærum Skole Vangeboskole 430 Vangeboskole 430 Nærum Ungdomsklub SFO Nærum Ungdomsklub Daginst. Daginst. SFO Tudsen 209 Tudsen 209 * Under forberelse anslået antal børn 2X24=48 Side 6

7 Nærum/Vangebo - Scenarie De e scenarie viser en betragtelig restkapacitet på Nærum Skole, også e er flytning af dagins tu onen Tudsen samt Fri dsklub SFO2. Jævnfør rapport No. 2 viser skoleprognoserne, at der også i de kommende år vil være restkapacitet på Nærum Skole. Det giver mulighed for nye ak viteter, f.eks. en frem dig mulighed for at etablere et 10.klasse center. Frigjorte arealer Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Potentialer i alt Potentialer udleje og salg Potentialer i kr. Handicap Arealer Leje Salg Leje/Salg Skoler Frigjorte Nærum Skole Nærum Skole Daginst. Daginst. Daginst. Tudsen 209 Tudsen 209 Tudsen (Mantziusg.) (Mantziusg.) 10.kl kl 566 Nærum Ungdomsklub Nærum Ungdomsklub SFO SFO * Under forberelse anslået antal børn 2X24=48 Restareal på skoler i alt 0 ejendomme 1 ejendomme Side 7

8 Holte - Muligheder I Holte er der mulige arealer og funk oner i spil på skoleområdet og på kulturområdet. De skitserede muligheder dækker de tre skoler i området, hvor der er restkapacitet, samt Holte Ungecenter og Foreningshuset på Rudegård Stadion. Skovlyskolen vil e er 2020 formodes at få et arealoverskud, som kan ny ggøres l nogle funk oner, men der er ikke p.t. e erspørgsel e er arealet fra anden kommunal side. I en senere fase undersøges, hvor store de faktuelle restarealer reelt kan blive på skolerne, således at der bliver tale om genudlejelige / selvstændige enheder - og ikke pletvise uny elige arealer spredt på skolens areal. Rudersdal Rådhus er medtaget for fuldstændighedens skyld, men indgår i Administra ve muligheder på side 10. Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Handicap Potentialer i alt Arealer Skoler Skoler Dr.gårdskole Dr.gårdskole Ny Holte Skole 540 Ny Holte Skole 540 Skovlyskolen 180 Skovlyskolen 180 Muligheder Kongevejen Kongevejen 341,343 41,43 Ung i Rudersdal 541 Ung i Rudersdal 541 Ernst Ernst Bojesensvej Bojesensvej Ung i Rudersdal 103 Ung i Rudersdal 103 Foreningshuset 534 Foreningshuset 534 Rudersdal Rådhus / Rudersdal Rådhus / Øverødvej Øverødvej Administration * Administration Benyttet areal * Benyttet areal Side 8

9 Holte - Scenarier Delscenarie A Delscenariet viser en mulighed for at fly e den yngste del af Ung i Rudersdal, Holte ind på Dronninggårdskolen. Den ældste del af Ung i Rudersdal bliver på Ernst Bojesensvej. Konkret er der behov for en mere detaljeret undersøgelse af, om den yngste del af Ung i Rudersdal reelt kan være på skolen. Hvis muligheden for at placere den yngre del af Ung i Rudersdal, Holte på Dronninggårdskolen kan realiseres, kan Kongevejen 341, 343 frigives l salg og Foreningshuset på Rudegård Stadion kan frigøres l mulig salg eller anden udlejning. Udlejning af Foreningshuset l fx. erhverv vil give mulighed for at foreninger kan beny e dele af huset. Frigjorte arealer Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Potentialer i alt Potentialer udleje og salg Potentialer i kr. Handicap Arealer Leje Salg A Skoler Frigjorte Dr.gårdskole Dr.gårdskole Ny Holte Skole 540 Skovlyskolen 180 Foreningshuset 534 Foreningshuset 534 Foreningshuset Leje/Salg Ung i Rudersdal 541 Ung i Rudersdal 541 Ung i Rudersdal Restareal på skoler i alt 0 ejendom 2 ejendomme Delscenarie B De e scenarie viser en mulighed for, at Ung i Rudersdal, Holte kan samles i Foreningshuset på Rudegård Stadion. Selv om de har flere kvadratmeter samlet på Kongevejen og Ernst Bojesensvej i dag, vil det kunne lade sig gøre. Hvis Ung i Rudersdal i Holte etableres i Foreningshuset, kan de 3 bygninger på hjørnet af Kongevejen og Ernst Bojesensvej a ændes l salg. Frigjorte arealer Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Potentialer i alt Potentialer udleje og salg Potentialer i kr. Handicap Arealer Leje Salg Leje/salg Frigjorte Foreningshuset 534 Foreningshuset 534 Ung i Rudersdal 541 Ung i Rudersdal 541 Ung i Rudersdal Ernst Ernst Ernst Bojesensvej Bojesensvej Bojesensvej Ung i Rudersdal 103 Ung i Rudersdal 103 Ung i Rudersdal Restareal scenarie i alt 0 ejendom 2 ejendomme Side 9

10 Administra ve arealer - Muligheder Der er poten elt muligheder for op mering og besparelser ved at sammenlægge Administra onscentret og Rådhuset. Disse muligheder analyseres i forbindelse med volumenundersøgelsen af Rudersdals Kommunes Administra on pr. den 23. Januar 2014 og er derfor taget ud af nærværende projekt. Der er således ikke et lhørende scenarie l de e fokusområde. Mulige arealer/funktioner der indgår i scenarie ideer og muligheder Handicap Potentialer i alt Arealer Muligheder Rudersdal Rådhus / Rudersdal Rådhus / Øverødvej Øverødvej Administration * Administration * Benyttet areal * Benyttet areal * Admin. Centeret / Admin. Centeret / Birkerød Birkerød Administration ** Administration ** Benyttet areal ** Benyttet areal ** Mantziusg. LAB Mantziusg. LAB Rudersdal IT 498 Rudersdal IT 498 * + ** beny et areal oplysninger hentet fra rapport: Volumenundersøgelse Rudersdal Kommunes administra on Beny et areal er det beregnede areal uden rådsale, kælder etc. Side 10

NO. 2 GRUNDLAG OG ANALYSE

NO. 2 GRUNDLAG OG ANALYSE RUDERSDAL KOMMUNE NO. 2 GRUNDLAG OG ANALYSE PROJEKT BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNENS ER 6.MAJ 215 INDHOLDSBESKRIVELSE OG METODE Dato 21556 INDHOLD NO.2 BAGGRUND OG ANALYSE Rapport, del 2: Baggrund og analyse

Læs mere

NO.4 BILAG FOTO AF EJENDOMME PÅ AFHÆNDELSESLISTE

NO.4 BILAG FOTO AF EJENDOMME PÅ AFHÆNDELSESLISTE RUDERSDAL KOMMUNE NO.4 BILAG FOTO AF EJENDOMME PÅ AFHÆNDELSESLISTE PROJEKT BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNES AREALER 6. MAJ 2015 Bilag l illustra on af a ændelsesmuligheder FOTO AF EJENDOMME PÅ AFHÆNDELSESLISTE

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNE NO.1 INTRODUKTION PROJEKT BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNES AREALER

RUDERSDAL KOMMUNE NO.1 INTRODUKTION PROJEKT BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNES AREALER RUDERSDAL KOMMUNE NO.1 INTRODUKTION PROJEKT BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNES AREALER 6.MAJ 2015 Indledning INDHOLD I NO.1 INTRODUKTION Indholdsbeskrivelse Projektets formål Rammer og afgrænsninger Overblik

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

Øget inklusion - et fælles ansvar

Øget inklusion - et fælles ansvar Øget inklusion - et fælles ansvar Glostrup Kommune 2013 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad mener vi med inklusion? 4 Hvorfor inklusion? 5 Mål for inklusion 6 Fokusområder for inklusion 7 Ledelse af inklusion

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej Birkerød

Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej Birkerød 08-05-2017 1 Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej 36 3460 Birkerød 5798008411809 Borgerservice og Digitalisering Ydelsesområdet Øverødvej 2 2840

Læs mere

Hvordan kan vi i fællesskab mere?

Hvordan kan vi i fællesskab mere? Hvordan kan vi i fællesskab mere? Poten alekatalog over anvendelseidéer og dri af bygninger i Skanderborg Kommune 12. JUNI 2017 WORKSHOP 10 idéer IDÉER 3 temaer Tema 1 UDVIKLINGSMØDER Case 1 og 2 Case

Læs mere

DRS MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE KLASSE I 4 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE KLASSE I 4 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 1B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - DRAGØR SKOLE - UDSKOLING 6.- 9. KLASSE I 7 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B Dragør Nord udskoling 6.-10. klasse

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AFDELINGSBESTYRELSEN 4 BEBOERKLAGENÆVNET 5 EGEN TRÆKNINGSRET 6 HVEM ER KAB? 7

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

BEVÆGELSESSTRATEGI. - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer

BEVÆGELSESSTRATEGI. - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer BEVÆGELSESSTRATEGI - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer Hillerød Kommune 2012 Midler digt projekt på Bryggernes Plads hvor en vejstribe

Læs mere

VESTBYEN. Baggrund og vision

VESTBYEN. Baggrund og vision VESTBYEN Baggrund og vision Vestbyen indgår i perlerækken af byområder, der ligger a rak vt ved Lim- orden. Den har sam dig en meget tæt forbindelse l Aalborg Midtby, større grønne rekrea ve arealer vest

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Borup Søpark

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Borup Søpark NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Borup Søpark Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

1. Kort beskrivelse af afdelingen Udviklingstendenser og udfordringer Rengøring & Pa entservice s vision og værdier...

1. Kort beskrivelse af afdelingen Udviklingstendenser og udfordringer Rengøring & Pa entservice s vision og værdier... 2 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af afdelingen... 5 2. Udviklingstendenser og udfordringer... 6 3. Rengøring & Pa entservice s vision og værdier... 8 4. Ledelsesgrundlag... 9 5. Indsatsområder

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse - med fokus på uddannelse og beskæ igelse Januar 2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Mål for ungeindsatsen 5 Målgruppe 6 Ungestrategiens temaer 7 Samarbejde om og med den unge 8 Øget indsats i skolen 10

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Ældreboliger i Rudersdal Kommune

Ældreboliger i Rudersdal Kommune Ældreboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Ældreboliger...4 Ældrebolig Bakkehaven, Vedbæk Strandvej 375 A-C, Vedbæk...4 Ældrebolig

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI

UDVIKLINGSSTRATEGI DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE DJURSLAND UDVIKLINGSSTRATEGI 2014-2020 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Mestring og udfoldelse

Mestring og udfoldelse Mestring og udfoldelse Forord I Glostrup arbejder vi ud fra de to kerneopgaver: Mestring og udfoldelse. Mestring og udfoldelse er i koncentreret form det, vi skal bidrage l hos vores borgere. Vi bruger

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024 Bilag A1 - Tilbudsliste Rengøring Nr. Lokationstype Rengøringstimer pr. år Stationær ledelse, timer pr. år Mobil ledelse, timer pr. år Ydelserne: 1-2 - 3-4, DKK pr. år Ydelse nr. 6, Ekstraydelse, "Ekstra

Læs mere

Skoledistrikter og geografiske afstande

Skoledistrikter og geografiske afstande Skoledistrikter og geografiske afstande Rudersdal Kommune er opdelt i 13 skoledistrikter. Distrikterne varierer meget i størrelse med Ny Holte skoles som det mindste og Høsterkøb Skoles som det største

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsek onen Udarbejdet af AAU s arbejdsmiljøsek on, november 2015 Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er den måde, vi omgås

Læs mere

MasterPlan. Big Data og geografisk so ware l op meret investeringsplanlægning i kædens bu kker. Gilling præsenterer MasterPlan for dansk detailhandel

MasterPlan. Big Data og geografisk so ware l op meret investeringsplanlægning i kædens bu kker. Gilling præsenterer MasterPlan for dansk detailhandel MasterPlan Big Data og geografisk so ware l op meret investeringsplanlægning i kædens bu kker Gilling præsenterer MasterPlan for dansk detailhandel Investeringsplanlægning i detailhandlen vil fremover

Læs mere

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2A/2B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Introduktion til skole og Familieområdet Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Indhold i orienteringen Skole- og Familie områdets organisation

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev. Sommerhilsen fra Ans Skole

Nyhedsbrev. Sommerhilsen fra Ans Skole Juni 2015 Sommerhilsen fra Ans Skole Kære forældre Nu er skoleåret 14-15 næsten slut. Det er som bekendt år 1 med den nye skolereform. Det har været spændende og lærerigt, og vi synes det er lykkedes os

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management

Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Revideret den 24. marts 2017 Indhold Tilbud accepteret vipning fra Rekru ering l Talent Management... 2 Beskrivelse... 2 Tjek om ansøgerne har

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler efter kl. 22:00. Faglokaler, alle skoler efter kl. 22:00. Birkerød, Bistrup-

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE 1 Specialiseret rehabilitering Kommunika onscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade består af neuropsykologer og talepædagoger alle med specialviden og stor erfaring inden for hjerneskadeområdet. Vi

Læs mere

Bygningsmæssige rammer, overordnet bygningsmæssig tilstand og egnethed samt restrummelighed

Bygningsmæssige rammer, overordnet bygningsmæssig tilstand og egnethed samt restrummelighed Bygningsmæssige rammer, overordnet bygningsmæssig tilstand og egnethed samt restrummelighed Skolestørrelser Der kan ikke dokumenteres nogen direkte sammenhæng mellem skolernes kvalitet og skolens størrelse,

Læs mere

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 SORØ FJENNESLEV RINGSTED PLACERING I BY- OG LANDSKABS-KONTEKST 5km Sorø 8 min Korsør 38 min Sorø-Odense 48 min

Læs mere

E R H V E R V S P O L I T I K

E R H V E R V S P O L I T I K E R H V E R V S P O L I T I K - HVOR VIL VI HEN OG HVAD SKAL VI LEVE AF? TÆ T PÅ M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N AT U R ERHVERVSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE 2012 Maj 2012 PLANAFDELINGEN - 2016

Læs mere

Tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold)

Tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold) Tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold) 24. marts 2014 Kultur Kultursekretariatet Birkerød Tennisklub 4-18 år 660 19-24 år 48 25 år og derover

Læs mere

Rollespil. 2 film i Reprisen. Syng i kor. Se hvad du kan opleve i din efterårsferie, når du går i 4.-7. klasse

Rollespil. 2 film i Reprisen. Syng i kor. Se hvad du kan opleve i din efterårsferie, når du går i 4.-7. klasse Rollespil 2 film i Reprisen Syng i kor Foto: Jess Kimmerslev Foto: Christina Molbech Foto: Nordisk Film Se hvad du kan opleve i din efterårsferie, når du går i 4.-7. klasse Tre fantastiske dage i efterårsferien

Læs mere

AUNING OMRÅDEFORNYELSE

AUNING OMRÅDEFORNYELSE AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er vig g

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Mulige veje for Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser den 18. august 2014 Skolestruktur

Læs mere

AUNING OMRÅDEFORNYELSE

AUNING OMRÅDEFORNYELSE AUNING OMRÅDEFORNYELSE PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er vig g at fastholde

Læs mere

Fork. Org.betegnelse EAN-nr. Adresse Postnr. By

Fork. Org.betegnelse EAN-nr. Adresse Postnr. By Fork. Org.betegnelse EAN-nr. Adresse Postnr. By PERSONALE Personaleområdet 5798008449987 Øverødvej 2 2840 Holte ØKONOMI Økonomi 5790000364428 Øverødvej 2 2840 Holte KULTUR Kultur 5798008449918 Øverødvej

Læs mere

Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg

Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg 01.04. 30.10.2015 1 Birkerød Idrætscenter - 2015 Græsbaner 1, opvisningsbanen 08.00-09.00 09.00-10.00 SBF* SBF* 10.00-11.00 SBF* SBF* 11.00-12.00 SBF* SBF*

Læs mere

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen Velfærd frem for mursten Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen 09-03-2017 Om velfærd frem for mursten Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten',

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B 2840 Holte Lokale "Backstage" - indgang gennem hovedindgang/foyer Mødedato Torsdag den 19. maj 2016 Mødetidspunkt Kl. 16.30

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk 12 Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk Oversigtskort: P-pladser er markeret med grønt 2 11 De studerendes Råd - DSR: DSR er rådet, hvor de studerende på tværs af læreruddannelsen,

Læs mere

Restaurationsplan for Odense Kommune

Restaurationsplan for Odense Kommune Restaurationsplan for Odense Kommune 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Odense Kommunes Bevillingsnævn... 4 2.1 Bevillingsnævnets sammensætning... 4 2.2 Opgaver og sagstyper... 5 2.3 Lovgrundlag og samarbejde

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B, rød indgang 2840 Holte

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B, rød indgang 2840 Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B, rød indgang 2840 Holte Mødedato Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvningen Anne Anbo (KMB),

Læs mere

Sidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014.

Sidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status bygningskomprimering og salgbare arealer Byrådet har som led i de

Læs mere

Oversigt over takster og gebyrer

Oversigt over takster og gebyrer Oversigt over takster og gebyrer 2018 2017 kr. (kr.) Kultur- og Fritidsudvalget Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. Foreningsbrug: Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time

Læs mere

NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15 ÅRHUS BYGRUNDE, MATRIKELNUMMER 2119

NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15 ÅRHUS BYGRUNDE, MATRIKELNUMMER 2119 NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Volumenstudie februar 2017 NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15 ÅRHUS BYGRUNDE, MATRIKELNUMMER 2119 Med udflytningen af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Resume af rapporten l SdUs styrelse

Resume af rapporten l SdUs styrelse Resume af rapporten l SdUs styrelse Anni Korsbæk, Chris na Andersen, Line Berner og Rolf Küssner April 2014 1 Indledning I de e resume vil de væsentligste aspekter fra de respek ve scenarier i. SdUs ins

Læs mere

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7 QuickGuide 1.1 Betjenings Muligheder Side 3 1.2 Smart Client Side 4 1.3 Web Client Side 5 1.4 Mobil Client Side 6 2.1 Smart Client Login Side 7 2.2 Smart Client Live visning Side 8 2.3 Smart Client afspilning

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

m² Kontor. Kuglegården, Danneskiold Samsøes Allé København K

m² Kontor. Kuglegården, Danneskiold Samsøes Allé København K 60-15.240 m² Kontor Beliggenhed Byggeselskab Mogens de Linde A/S er stolt af at kunne præsentere og lbyde Kuglegården i København for nye lejere, som vægter en charmerende ejendom med en fantas sk beliggenhed

Læs mere

m² Kontor. NYHED Åboulevarden 22, niv 01 - niv Århus C

m² Kontor. NYHED Åboulevarden 22, niv 01 - niv Århus C 487-2.484 m² Kontor Belliggenhed En unik mulighed for at samle virksomhedens ak viteter på en meget a rak v adresse i Århus Centrum, og lmed i kort gåafstand l Århus Banegård samt Rutebilsta on, udbydes

Læs mere

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk 2 Velkommen l University College Nordjylland, Skolevangen. Vi glæder os l at starte det nye undervisningsår sammen med jer og ser frem l,

Læs mere

HinkeRuden. - Formanden skriver - Opgaveoversigten - Læs Skolen om: til debat på Folkemødet -- Pensionisttur Form til Immigrantmuseet

HinkeRuden. - Formanden skriver - Opgaveoversigten - Læs Skolen om: til debat på Folkemødet -- Pensionisttur Form til Immigrantmuseet HinkeRuden 11. årgang nr. 1 oktober 2015 Medlemsblad for Rudersdalkredsen Danmarks Lærerforening kreds 26 Læs om: - Formanden skriver - Opgaveoversigten - Læs Skolen om: til debat på Folkemødet -- Pensionisttur

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket

Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket Dagsorden Evalueringstilgange inden for folkesundhedsområdet

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Ejendomsstrategi indhold og proces

Ejendomsstrategi indhold og proces Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning

Læs mere

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5.

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. maj Case: Udvikling af flyttekomperator i samarbejde med

Læs mere

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner Dragør Kommune Præsentation af konklusioner Strukturanalyse vedrørende fem fokusområder i Dragør Kommune 25. august 2006 Agenda 1. Om projektet 2. Strukturanalysen konklusioner Ældreområdet Biblioteksområdet

Læs mere

Gymnas kkens Hus Fredensborg Kommune

Gymnas kkens Hus Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Vedersø Idrætse erskole Version: 3.5 Dato: 12 03 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1: Side 2: Side 3: Side 4 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9 13: Side 14: Side 15: Side 16: Side 17: Nivå

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Udlejningsprospekt. Sneppevang 5, 3400 Allerød. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Udlejningsprospekt. Sneppevang 5, 3400 Allerød. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Udlejningsprospekt Sneppevang 5, 3400 Allerød Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Lagerejendom Kontorejendom - Produktionsejendom - investeringsejendom - Delvist udlejet Ejendommen

Læs mere

Rumregulator, type NESL

Rumregulator, type NESL Indeklima lpasset brugerne Et op malt arbejdsmiljø a ænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af systemet reguleres indeklimaet løbende e er behov. Rumregulatoren,

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-07- 151012 151012 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. Tidligere år Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

IDÉOPLÆG ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND. december 2012 PLAN OG MILJØ STRUER KOMMUNE

IDÉOPLÆG ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND. december 2012 PLAN OG MILJØ STRUER KOMMUNE IDÉOPLÆG PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND december 2012 ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID INDHOLD ODDESUND - I DAG OG I FREMTIDEN 03 områdets karakteris ka og poten aler TEMA - NATUR 05 naturværdier

Læs mere

ualmindelige bud på meningsfuld selvledelse

ualmindelige bud på meningsfuld selvledelse Sådan skal du lede dig selv på jobbet: 7 ualmindelige bud på meningsfuld selvledelse Af Tommy Kjær Lassen Teolog og forsker i selvledelse I DONG Energy s afdeling for HR-udvikling sidder teolog og dligere

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Økonomi

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Økonomi Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3112 Økonomi 07. januar 2011 Side 1 af 6 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme 011044 Gøngehusvej 3234, Vedbæk 10 Nedrivning af ejendommen

Læs mere