Årsberetninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetninger 2014-2015"

Transkript

1 Årsberetninger Foreningsåret blev på mange måder et rigtigt godt år for FADL. Det kan du læse mere om i denne relativt korte beretning. På plus-siden skal i første række nævnes, at vi fik hevet nye overenskomster i hus, der ikke mindst sikrede, at vagttagerne stadig får en rimelig transportdækning. Den ville regionernes forhandlere ellers i første omgang fjerne helt. Fremdriftsreformen blev sat under pres, og det knager voldsomt under den. FADLs kontakter til det politiske liv bragte den nye forskningsminister på besøg i FADL-huset på Blegdamsvej for at hører vores synspunkter på, hvor det er skoen trykker mest. Internt er vi i fuld gang med udfoldelsen af det fælles projekt FF15. Tre nye medarbejdere en i hver af kredsene har givet os markant flere muskler på en række områder: uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsinitiativer, juridisk bistand til medlemmerne, nye medlemsfordele, forsikringsforhandlinger osv. Og en fuldtids itmedarbejder i sekretariatet, der udvikler mitfadl, laver nyhedsbreve til alle medlemmer, integrerer med sociale medier og næste måned frigiver den nye står også på resultatlisten i år. Men der er også en kraftig minus-side. FADL har samlet set mistet medlemmer på ca. 1½ år. Det er et kæmpe problem økonomisk og på længere sigt indflydelsesmæssigt. Den problemstilling er absolut nr. 1 i det nye foreningsår, der venter. Dato 26. august 2015 Journal H/30/lsk OK var året, hvor FADLs fire overenskomster med henholdsvis staten, regionerne og forsvaret skulle fornys. Forberedelserne startede allerede i 2014 med et forhandlingstræningskursus og med styrkelse af hovedforeningens faglige ressourcer med en fremskyndet ansættelse af Klaus Pedersen. FADL nedsatte et overenskomstformandskab (OKFS) til at koordinere overenskomstforhandlinger, gennemlæse udkast og give supervision til hinanden. Udvalget fungerede glimrende. FADL søgte endvidere om optagelse i det nystiftede Forhandlingsfællesskab, som er en sammenlægning af KTO og Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet har 52 medlemsorganisationer. På statens område, hvor vi forhandler Universitetsoverenskomst sammen med Studenteransatte Landsforening (SUL) var forhandlingsmulighederne udtømt nærmest på forhånd ved at forhandlingsfællesskabet på statens område (CFU) havde sat sig på alle lønstigninger og derved var der ikke afsat midler til organisationspuljer. Resultatet er beskedent med "tidsler" (indførelse af privatlønsværn), men også med forbedringer som en uges ekstra barsel for mænd, således at de kan få 7 uger. Lønstigning i perioden: Den 1. april 2015 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,22 %. Den 1. april 2016 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 %. Den 1. april 2017 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 % og med virkning fra 1. december Fadls Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail Web

2 2017 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,50 pct. alle af den samlede faste løn pr. 31. marts I alt 3,52 %. Hertil kommer reguleringsordningen: Såfremt den statslige lønudvikling har ligget under den private sektors lønudvikling, udmønter reguleringsordningen 80 pct. af forskellen (positiv udmøntning). Reguleringsordningen er suspenderet i 2015, hvilket indebærer, at der ikke er nogen udmøntning fra reguleringsordningen i Skønnet til 0,93 % således at det samlede lønstigning bliver 4,45 %. Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2015 og 1. april FADL/SUL kæmpede for medlemmernes krav. Efter 5 ½ timers forhandling lykkedes det ikke at nå et resultat på FADL / SULs eget forhandlingsområde. Det blev til et par hensigtserklæringer: I. I perioden drøftes pensionen II. Talsmandsordningen bliver viderebragt til universiteterne af styrelsens kanaler Side 2 af 19 Overenskomstteksten er ikke underskrevet idet der fra OK 13 forhandlingerne henstår en tvist om, hvorvidt Moderniseringsstyrelsen kan fjerne en cirkulærebemærkning, som er en del af et forhandlingsresultat for Forligsinstitutionen i 2004: "Til orientering fjernes den generelle cirkulærebemærkning om, at det ved ansættelse henstilles, at ansættelsesmyndigheden sender en kopi af ansættelseskontrakten til SUL/FADL" Med hensyn til Forsvaret fik vi en god forhandling med opdatering af overenskomsten, således at tidligere resultater nu blev indskrevet. Her fik vi en udvidelse af overenskomstens dækningsområde til også at dække Beredskabsstyrelsen. Resultatet beskrevet ovenfor overføres også til Forsvarets område. På Regionernes område, hvor SPV/VT og Lægevikaroverenskomsten forhandles er resultatet af forhandlingerne mellem Regionerne og Forhandlingsfællesskabet om de generelle vilkår for fornyelse af aftaler og overenskomster pr. 1. april 2015, således : En 3-årig overenskomstperiode. Generelle lønstigninger i løbet af perioden på i alt 4,81 %. Videreførelse af reguleringsordningen, baseret på et regionalt datagrundlag dog med et privatlønsværn. Ordningen skønnes at udmønte 0,58 % ATP stigning 0,2 % Øvrige 0,3* Arbejdsgiverbidraget til tillidsrepræsentantuddannelsen og hvervet øges fra 35,7 øre til 37,8 øre i 2017 pr. ATP arbejdstime Organisationspulje på 0,40 % * Indeholder bl.a. barsel til fædre (0,008 %) og 10 dages løn ved børns hospitalsindlæggelse, som FADL ikke er omfattet af, hvorfor midlerne udmøntes som lønstigning. I alt er FF forliget på 5,84 %. Med en forventet lavere inflation i overenskomstperioden på 3,8 % er reallønnen sikret.

3 SPV/VT Det store forhandlingstema her var transportdækning, idet der før dette års overenskomstforhandlinger blev ydet transportdækning via såkaldte uskrevne kutymer. De var forskellige fra landsdel til landsdel. Kutymerne gav en god transportdækning, men inden starten af OK15 blev kutymerne opsagt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn til bortfald den 1. april Side 3 af 19 Transportdækning i OK15 er ikke helt så god som FADL ønskede sig, men aftalen udgør en udmærket begyndelse, som vi kan videreudvikle ved fremtidige overenskomstforhandlinger. Aftalen lægger en bund for, hvornår vagttageren skal have dækket transportudgiften og for dækning af transporttiden. Regionerne har mulighed for at yde en bedre transportdækning end den, overenskomsten foreskriver. Det kan ske efter drøftelse med FADL. FADLs egne resultater: Tillægget for vagter og lørdags-/mandagstillægget hæves fra april 2016 med 0,4 pct. Nyt tillæg for isolationsbeklædning på 35,62 kr. fra april Pensionsprocenten stiger fra 5,71 til 6,23 den 1. april Transport: o Billetrefusion: Fra 1. april 2015 dækkes billetudgiften ved rejser på mere end 24 km hver vej. o Transporttid: Fra 1. april 2015 betales SPV-dagsats for samlet transporttid ud over 1½ time (t/r). Betalingen ydes for transporttid ud over 1 ¼ time. Frem mod næste overenskomst undersøges mulighederne for og udgiften ved at tilbyde hepatitis vaccine til FADL-vagter. Præcisering af retten til BVT-kursusgodtgørelse, når VT- og BVT-kurset afholdes samlet. ATP provenu på kr , som skal bruges til et kursus for lægestuderende der er beskæftiget som sygeplejevikar og ventilatør. LVG Et af FADLs højst prioritere krav var at flere lægestuderende skulle kunne deles om en stilling, som et modspil til fremdriftsreformens begrænsninger af fritid til f.eks. studiearbejde. Dette krav blev indfriet med at det fremover er muligt at arbejde på deltid, med de vagtbelastningsregler der findes for deltid. Egentlig hold, som i SPV/VY overenskomsten fik vi ikke ind i denne overenskomst. Foruden det eksisterende holddriftstillæg der nu skifter navn til ulempetillæg er der forhandlet en ny vagtform med kortere nattevagter, hvor dagvagten og aften- /nattevagten kan vare op til 13 timer. De involverede lægestuderende (der følger yngre læger) får et tillæg på 356 kr., og tillægget gives både for dag- og aften- /nattevagt.

4 Simulations og færdighedstræningscentre blev ikke omfattet af overenskomsten, men der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal afdække og beskrive hvilke opgaver de lægestuderende varetager ved disse centre. Side 4 af 19 ATP provenu på kr , som skal bruges til et præ-vikariatkursus for lægestuderende der vil blive beskæftiget som lægevikar. Pension forhøjes fra 10 til 12 % for tillæg ved ekstraordinær tjeneste og tillæg for ekstraordinære tilkald Forhandlingsfællesskabet Optagelse i Forhandlingsfællesskabet blev forhindret af HK/ Kommunal. Heldigvis idet med det forhandlingsforløb FADL havde, ville det have medført at FADL skulle melde sig ud igen. Grunden til dette er at alle 52 medlemsorganisationer skal være færdig på en bestemt dato og de ville ikke have ventet på FADL. Ligeledes kan en enkelt organisation i fællesskabet ikke bede Forligsinstitutionen om at overtage forhandlingerne. Det viste sig at være en fordel for FADL at stå alene. Fremdriftsreformen I det forgangne år har FADLs indsats mod fremdriftsreformen stået højt på dagsorden. I såvel UPU-regi og i de enkelte kredse er der udfoldet et stort arbejde med først at skaffe overblik over hvordan universiteterne hver især har planer om at udmønte reformen. Fremdriftsreformen fik virkning for nye studerende fra efteråret Efter planen omfattes alle indskrevne universitetsstuderende af fremdriftsreformen fra efteråret FADLs indsats mod fremdriftsreformen har fulgt flere spor. FADL-politikere været i kontakt med rektorater, dekanater og institutter ved universiteterne, for at høre om og diskutere planerne for implementeringen af reformen, herunder reformens betydning for orlovsrettighederne. Gennem samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd (DSF) lykkedes det hovedforeningsformanden at få budskaber igennem til pressen om fremdriftsreformens negative konsekvenser for lægevikardækningen af hospitaler, for prægraduat forskning og for kvaliteten og samarbejdsevnerne for fremtidige læger. Bl.a. fik FADL i foråret en helsides artikel i Politiken om de lægestuderendes problemer. Det lykkedes også at få en aftale med alle fire lægeuniversiteter om at iværksætte en studieundersøgelse blandt alle landets lægestuderende. FADL formulerede spørgeskemaet og modtog knapt 2800 svar om bl.a. hvordan lægestuderende oplever og reagerer på fremdriftsreformen. I august måned var undersøgelsen under færdigbehandling, på dette tidspunkt kunne vi konstatere at undersøgelsen rummer en massiv kritik af reformens mange negative følger. I København organiserede FADL-medlemmer Humlebien, som op til folketingsvalget i juni arbejdede intenst med at påvirke holdningerne til fremdriftsreformen hos folketingspolitikere på valgturne. Humlebien har skabt en række værdifulde kontakter, og der blev bl.a. gennemført et valgmøde på Panum med fokus på reformen. Humlebiens helt store gevinst blev opnået, da den nytiltrådte Uddannelsesmini-

5 ster, Esben Lunde Larsen, medio august besøgte FADL-huset til en drøftelse af reformen. Med sig havde ministeren et DR tv-hold, og mødet mellem ministeren og FADL blev bragt i DR den 20. august. Side 5 af 19 Vagtbureauerne FADLs vagtbureauer har nu gennemgået transformationen fra at være drevet og ejet af FADL til at være selvejende institutioner med status af in-house vagtbureauer under regionerne. Begge vagtbureauer (DLVV og KVB) har studenterledede bestyrelser og kan varetage de lægestuderendes behov. "FADL-vagter" er et særdeles værdifuldt Brand, som FADL har en interesse i at fastholde og udvikle. Et konsulentfirma har på et tidspunkt sammenlignet "FADL-vagt" med "Coca Cola", som et helt uerstatteligt Brand. Et alternativ til FADL-vagter er "sygeplejevikarer" - hentet fra overenskomstteksten. Efter HF's opfattelse er dette dog et svagt begreb, som bringer os på linje med sygeplejerskestuderende og udpeger et snævrere felt af opgaver end FADL-vagter ofte indebærer. Efter forhandlinger om vedtægter og driftsoverenskomst fik vi lov at beholde FADLvagt navnet. KVB Vagtbureauets aktiviteter følger gennem 2015 de budgetter og handlingsplaner, der er lagt for de kommende år. Timeomsætningen er fortsat høj og ender sandsynligvis på timer som i I 2013 var timeomsætningen på timer. KVB oplever et stigende antal henvendelser fra hospitalerne om vagthold inden for en meget bred variation af kompetencekrav. Vagtbureauets målsætning er at opfylde rekvirenternes forventninger om at kunne etablere disse vagthold og dække de opståede bemandingsbehov. Lægevikarhold er også i stigning. Holddannelse og den fleksibilitet holdarbejdet indebærer er efter FADLs opfattelse også et godt modspil til fremdriftsreformen begrænsninger af fritid til f.eks. studiearbejde. Vagtbureauet har ca aktive vagttagere. I 2014 var der 2249 vagttagere. De tjente i gennemsnit kr. I 2016 går KVB ind i det tredje år efter udskillelsen fra FADL. DLVV I sidste års beretning fra Hovedbestyrelsen spåede FADL, at DLVV's omsætning vil være faldet med 25 % i forhold til Desværre viste spådommen sig at være korrekt. DLVV har oplevet et fald fra vagttimer til timer. Efter FADLs vurdering er udviklingen katastrofal. For relativt få år siden var timeomsætningen i de to vestlige vagtbureauer (Fyn og Aarhus) på tilsammen timer. Den ekstremt lave timeomsætning truer ikke kun DLVVs overlevelse; den truer SPV/VT overenskomsten, og den truer økonomien til FADLs politiske arbejde. Endvidere betyder de færre FADL-vagter at de lægestuderende ofte har dårligere kvalifikationer som læger, fordi vi ved at man bliver en bedre læge, når man har erfaringen fra FADL-vagter med i bagagen. I København optages ca. 550 lægestuderende

6 på studiet. I vest optages a. 900 lægestuderende, så behovet for vagter i Vestdanmark er reelt set næsten dobbelt så stort som i Østdanmark. Hertil kommer, at der på FADL s mange vagthold skabes interesse for de enkelte specialer og opnås værdifulde erfaringer. F.eks. i Psykiatrien ser FADL en tæt sammenhæng mellem vagtoplevelserne og en senere positiv interesse for dette felt. FADL-vagterne giver de lægestuderende mulighed for at opnå den nødvendige rutine i opgavevaretagelse af de særlige plejefunktioner. Samtidig tilfører de afdelingerne en fleksibilitet ved spidsbelastnings situationer, som f.eks. ferier, sygdom, efteruddannelse og omstrukturering. Hvis det ikke lykkes DLVV at øge FADL-vagttimetallet er der således flere af kompetencerne hos de lægestuderende i Vest, der går tabt. Vagtbureauet har henvendt sig til FADL for at få dispensation fra overenskomstens aftalte antal kurser. Efter FADLs opfattelse er dette en tvivlsom strategi, som i det mindste bør suppleres af en målrettet, offensiv indsats for at skaffe flere vagter. Strategien kan endvidere give bagslag såfremt vagttimetallet stiger i 2017, og der ikke kan skaffes vagttagere, fordi der ikke er uddannet et tilstrækkeligt antal vagttagere. Side 6 af 19 Overdragelse Overdragelsen af OVB og ÅVB A/S til DLVV er endelig afsluttet. DLVV startede den 1. juni 2013 uden af have det juridiske / økonomiske på plads. Bl.a. havde DLVV direktør Michael Dahl Kirkegaard i flere år undladt at opkræve af AES, AUD og FIB mv. Siden 2010 var dette udestående akkumuleret til kr Ved overdragelsen nægtede regionerne i vest i første omgang at indestå for betalingen. Desuden var der uklarhed om de forpligtigelse, det nye vagtbureau havde i forhold til vagttagerne før 1. juni Mollerup I den forbindelse blev der også indgået forlig for FADLs medlemmer, der ikke havde fået løn i deres opsigelsesperiode fra 12/ / I alt udbetales der ca kr. til dem. Arbejdsmarkedspolitik (praksisassistent) Hovedforeningen har arbejdet intenst på at øge de FADL-medlemmernes arbejdsmarked. Særligt i Vestdanmark, hvor FADL-vagtmarkedet har været vigende og stagnerende. Hovedforeningen har haft særlig fokus på almen lægepraksis, hvor såvel det politiske som det administrative system i flere år har presset på for at få almenpraksis til at udvide deres service og udvikle et tættere samarbejde med aktører kommuner og hospitaler. Hovedforeningens dialog med flere almen praktiserende læger viste at der er stor interesse for at ansætte lægestuderende til en mangfoldighed af opgaver. Mange bruger allerede i dag lægestuderende. Ikke desto mindre afslog PLO at indgå overenskomst med FADL i denne omgang. Efter at PLO i forsommeren fik ny formand er der grundlag for, at FADL snarligt genfremsender sit praksisassistentoverenskomstforslag.

7 Hovedforeningen har holdt møder med Region Nord om et rekrutteringssamarbejde til almen praksis. På grundlag af mødet udviklede FADL to projektforslag, et om lægestuderende som akkrediteringsassistenter som almen praksis kunne trække på i den igangværende obligatoriske akkrediteringsproces og et om praksisassistenter efter samme model som regionens sommer-praksisvikariater. Desværre har det været vanskeligt at etablere samme grad af samarbejde med PLO-Nord som med Region Nord. I juni måned deltog FADL (hovedforeningsformand, APU-formand og Aalborg medlemmer) i et dialogmøde arrangeret af en professor i almen medicin ved AAUC og med deltagelse af PLO-Nord og Region Nord, om mulighederne for at knytte AAUC studerende tættere til almen praksis i regionen. Hovedforeningen arbejder videre med at udvikle relationerne til AAUC og PLO-Nord. Hovedforeningen holdt december 2014 møde med Odense kommune om kommunens muligheder for at ansætte lægestuderende. Kommunen var skeptiske overfor at almen praksis kunne uddelegere lægestuderende til arbejde i pleje- og omsorgscentre. Kommunens ældre- og handicapområde har efterfølgende udtrykt interesse for et eventuelt samarbejde hvor lægestuderende kan indgå i tværfaglige teams. Hovedforeningen og APU-formanden har holdt møder md LIF (Lægemiddelindustriforeningen) om mulighederne for at bruge lægestuderende i industrien og i samarbejdet med universitetshospitalerne om såkaldte kvote-1 testforløb. Tanken var at samarbejdet kunne bygges op omkring et kursus til de lægestuderende i god klinisk praksis (GCP). Desværre vurderede LIF uddannelsesudvalg, at LIF interesse i projektet var for beskeden. I august modtog hovedforeningen en henvendelse fra Lægeforeningen- Syddanmark/PLO-Syd, som ønsker at inddrage lægestuderende i en forstående særlig rekrutteringsindsats til regionen. FADL-Odense, SAMS-Odense og hovedforeningen er indbudt til et møde i oktober 2015 om initiativet. På APU s opgaveliste for det kommende år står bl.a.: FADL-tolke, privatevikarbureauer, privathospitaler, vaccinationstjenester, udvalgte lægemiddelvirksomheder og lægestuderende til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Endvidere vil hovedforeningen arbejde videre med at udvikle en jobportal på Mit.fadl, så et udvidet jobmarked og FADL-medlemskab kædes tættere sammen. Side 7 af 19 Nyt samarbejde mellem kredsene (FF15) Udviklingen af et nyt og stærkere samarbejde i FADL mellem kredsene er Hovedforeningen er for alvor kommet i gang i Det nye fælles medlemssystem med mit- FADL har betydet meget, men ikke mindst projektet Fælles Forvaltning i folkemunde FF15 begynder nu at sætte sit stærke præg. Målet er tre nye fælles medarbejdere. En jurist i København, der arbejder med uddannelse, arbejdsmarked og hjælper medlemmerne i deres faglige sager. En medlemsfordelskonsulent i Aarhus, der skaffer medlemmerne bedre forsikringer og laver ny forretningsudvikling for FADL. Samt endelige en kommunikations- og informationsarbejder i Odense, der især skal tage sig af medlemskommunikation, sociale medier, hjemmeside, mv. Stillingen i Odense er aktuelt under besættelse. Så er FF15 fuldt udbygget, og en række væsentlige resultater, der allerede er nået er beskrevet andre steder i denne beretning. Kredse-

8 nes politikere har været rigtig glade for de nye medarbejder, har et godt samarbejde med dem og har været meget tilfredse med de produkter, de allerede nu det første halve års tid har leveret. Nu mangler vi kun stillingen i Odense, så er der en ny medarbejder i FADL på hvert af kredskontorerne. Projektet FF15 er to-årigt. I 2016 vil især medlemsudviklingen og de fremtidige kontingentstørrelser være afgørende for om denne udvikling kan fortsætte eller der skal ske betydelige indskrænkninger i, hvad FADL kan tilbyde på disse områder uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsudvikling, faglig juridisk hjælp, medlemstilbud, skarp kommunikation, osv. Side 8 af 19 mitfadl FADLs medlemssystem har nu været i brug i over et år og har, på trods af begyndelsesvanskeligheder, fungeret for både FADLs medlemmer og medarbejdere. Siden medlemssystemets start i forbindelse med FADLs 60 års jubilæum i 2014, har systemet fået yderligere funktionalitet i form af afstemningsmodul i forbindelse med overenskomstforhandlinger og generalforsamling, så medlemmerne har fået mulighed for at afgive deres personlige stemme via mitfadl. Frem mod årsskiftet, vil systemet desuden give mulighed for at medlemmerne selv kan skifte forsikringstype via deres profil på mitfadl, hvilket vil lette det administrative arbejde, samt give FADLs medlemmer en større frihed i deres medlemskab. FADLs hjemmeside I begyndelsen af september 2015, får FADL ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er i første omgang en reaktion på at næsten 40 % af trafikken på FADLs nuværende hjemmeside enten foregår via mobil eller tablet, og da hjemmesiden i øjeblikket ikke er tilpasset disse enheder, skaber det en dårlig oplevelse for både nuværende som kommende medlemmer og andre interesserede. Udover at gøre hjemmesiden mere brugervenlig for mobile enheder, har det generelt været et ønske at den skal være mere overskuelig for alle brugere. Der er derfor blevet lavet et nyt design og skåret meget ned i indholdet, så det mest relevante indhold vil stå mere frem. Når der fremover skal ændres indhold på hjemmesiden, er dette også gjort mere enkelt. Den nye hjemmeside vil benytte Wordpress som udover at være meget populært, også er enkelt at bruge, selv for personer der normalt ikke arbejder med hjemmesider. Dette vil give mulighed for at hjemmesiden vil blive mere regelmæssigt opdateret, så det altid er det mest relevante indhold der ligger på den. Ny forsikringsordning Foreningsåret har indebåret en ny indsats på forsikringsområdet. FADLs aftale med Codan løber ud 2015, og der har i den anledning blevet forhandlet med både Codan og Tryg om en ny og bedre forsikringsaftale. Som grundlag for forhandlingerne lavede Hovedforeningen i februar 2015, statistik over hvordan FADL medlemmer er forsikret. Denne blev fulgt op af en forsikringsundersøgelse, der viste FADL-medlemmers forsikringsbehov.

9 FADLs nuværende forsikringsaftale, har haft udfordringen med at den er blevet opfattet som for dyr. Derfor skal det nu oprettes en todelt forsikringsordning, hvor den ene forsikringspakke har en højere selvrisiko og dermed en lavere præmie. Det vil også være flere ændringer i forsikringen, heriblandt en bedre dækning på verdensrejseforsikringen, der reflekterer FADLs mål om at opnå en forsikring med bedre dækning til en lavere præmie. Derudover er det lagt vægt på, at FADL skal have en høj administrationsprocent fra aftalen, hvilket vil medføre en fast indtægtsmulighed for FADL. Side 9 af 19 Hovedforeningen skal i løbet af efteråret arbejde med at digitalisere forsikringsadministrationen, dvs. at oprettelse og ændring af forsikringen kan gennemføres af medlemmerne selv og foregår gennem mitfadl, samt på hjemmesiden. Kredsene vil beholde kontakten med medlemmerne gennem forsikringen, idet de stadig vil have en rådgivende og vejledende funktion. Bestemmes det, at FADL skal blive i Codan, skal medlemmerne selv ændre deres forsikring på mitfadl. Det vil ikke være obligatorisk at ændre forsikring, da dagens og den nye løsning vil kunne løbe sideløbende frem til dagens løsning er faset ud. Det vil i så tilfælde lægges meget resurser i at informere medlemmerne om, den nye forsikringsordning og de mange fordele med at skifte til denne. Det vil også informeres og vejledes tydeligt om hvad, der er nyt med den nye forsikringsordning. Hvis det derimod bestemmes, at FADL skal gå over til en forsikringsaftale med Tryg, får Hovedforeningen og kredsene det meget travlt med at føre FADLs forsikrede medlemmer over til Tryg. Information bliver igen her et nøgleord. Hovedforeningen fortsætter i 2015/2016 arbejdet med at bruge forsikringen som et produkt, der tiltrækker og fastholder medlemmer. Blandt andet skal der satses i højere grad på FADLs unge medlemsgruppe, i sær medlemmer der fylder 21 år. Medlemsfordele Hovedforeningen har i 2015, arbejdet med at udvikle medlemsfordelssiden af FADL. Medlemsfordele har hensigten med at give nogle økonomiske besparelser for medlemmerne, som igen vil bidrage med at tiltrække og fastholde medlemmer. FADL har i løbet af foreningsåret indgået nye aftaler med Lån & Spar, Danske Lægers Vaccinationsservice, Billetsalget og Fitness.dk. Billetsalget er blevet taget i brug af Københavns Kreds ved tilmelding til arrangementer. De andre kredse opfordres til at tage systemet i brug ved fremadrettede arrangementer. Hovedforeningen har informeret om medlemsfordelene primært gennem nyhedsbrev og hjemmeside, samt noget information på kredsenes Facebook-sider. Medlemsudvikling Lad det være sagt eftertrykkeligt: Medlemstilbagegangen er FADLs helt store udfordring.

10 Både på lang sigt og indenfor de seneste år. Efter afkoblingen af medlemsskabet fra FADL-vagtarbejdet, er der en voksende tendens til at nye lægestuderende undlader at melde sig ind i FADL og at lægestuderende senere i studiet melder sig ud. Set over en 10 års periode er FADLs samlede organiseringsgrad (andel af lægestuderende som er medlem af FADL) faldet fra 79 pct. i 2005 til 55 pct. i foråret FADL havde i 2015 samme antal medlemmer som i 2005, men er mislykkedes med at opsuge og fastholde de lægestuderende som studiet er udvidet med i tiårsperiode (fra 5200 til 8900 indskrevne). Tilbagegangen er særlig markant efter 2013, hvor organiseringsgraden er reduceret med 15 procentpoint (fra 73 pct. i 2013 til 58 pct. i 2015). På kredsniveau er udviklingen særlig grel i Odense, hvor organiseringsgraden er faldet fra 80 pct (1161 medlemmer ud af 1450 indskrevne) til 33 pct. i foråret 2015 (665 medlemmer ud af 1994 indskrevne). For Aarhus kreds er organiseringsgraden dalet fra 79 pct. i 2005 til 59 pct. i 2015 (1665 medlemmer ud af 1945 indskrevne). For lægestudiet ved Aalborg Universitet, som blev oprettet i 2010 er organiseringen 50 pct. i foråret 2015 (161 medlemmer ud af 325 indskrevne). København har klaret sig mindst ringe med et fald i organiseringsgraden fra 78 pct. i 2005 til 71 pct. i foråret 2015 (2737 medlemmer ud af 3873 indskrevne). For alle tre kredse er sker der et markant fald i organiseringsgraden i 2013 ved udskillelse af vagtbureauerne (Odense er dog allerede på dette tidspunkt nede på en organiseringsgrad på 50 pct.). Det bør dog næppe være en sovepude, men snarere et wake-up call i forhold til hovedforeningens og kredsenes målrettede indsatser for at skaffe nye FADL-medlemmer gennem bl.a. opsøgende, synlige rekrutteringsindsatser f.eks. i en organizer-model. Det må og skal være FADLs hovedopgave - nu og i det kommende år. Side 10 af 19 Sekretariatet Sekretariatet arbejder mere stabilt og professionelt. Ikke mindst de tre nye medarbejdere i FADL har sammen med det øvrige team kunnet løfte niveauet betydeligt. Mange elementære områder, det ikke tidligere var mulige at kunne leveres på som organisation og fagforening, kan nu tilgodeses i forhold til politikeres og medlemmers behov. Der er udvikling og fornyelse hele vejen rundt, hvad der igen smitter af på arbejdsmiljøet og stemningen i sekretariatet. Økonomien Årsresultatet 2014 (primærdrift) blev et underskud på kr. Årsagen hertil skal findes i den vigende medlemsudvikling, indfasningen af FF15 og store udgifter i Forhandlingsfonden til advokater i forbindelse med dannelsen af vagtbureauet DLVV. Endvidere har HB besluttet at revurdere værdien af ejendommen på Blegdamsvej 26, så den får en realistisk vurdering i regnskaberne i takt med markedets udvikling.

11 Udvalgenes beretninger Side 11 af 19 Uddannelsespolitiskudvalg Fireårsreglen/femårsreglen/femårsfristen: Vi har i UPU i år brugt tid på at lave grundarbejdet for en ny studieundersøgelse, der blev sendt ud til alle medicinstuderende i slutningen af april og starten af maj. Undersøgelsen blev besvaret af 2779 medicinstuderende fra alle fire studiebyer, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 31. I undersøgelsen spurgte vi blandt meget andet ind til, om de studerende havde holdt orlov eller semesterfri alene på grund af femårsreglen. 37 pct. af de studerende, som havde afholdt orlov inden for de seneste to år, svarer, at deres orlovsperiode i høj grad eller i nogen grad skyldes femårsreglen. Fremdriftsreformen: Vi har i UPU fortsat haft fokus på fremdriftsreformen og dens konsekvenser for de medicinstuderende. Dels har vi holdt os orienteret gennem UPUs MRrepræsentanter i forhold til de ændringer, der er blevet indført på universiteterne, og så indgik der også spørgsmål om reformen i vores studieundersøgelse. Eksempelvis blev de studerende spurgt, om de mener, at fremdriftsreformen vil give lægeuddannelsen bedre kvalitet. Her svarede 86 pct. af de 2779, at de var meget uenige. Vi vil i UPU fortsat arbejde videre med fremdrifsreformens konsekvenser. Lægeskolen i Aalborg: UPU har fortsat haft fokus på at følge udviklingen i kvaliteten på og tilfredsheden med lægeskolen i Aalborg. Dette har i år været langt nemmere end tidligere, fordi to af de fra Aarhus indstillede UPU-repræsentanter læser i Aalborg. På den måde har vi kunnet følge udviklingen meget tæt. Aalborg Universitet har i år besluttet at hæve det årlige optag på lægeuddannelsen fra 50 til 100. I UPU ser vi det som en positiv udvikling, blandt andet pga. lægemanglen i Nordjylland. Hepatitisvaccination samt Vejledning ang. værnemidler i Sundhedsvæsenet: I samarbejde med Danske Bioanalytikere har vi i år arbejdet videre med at få indført hepatitisvaccination. Pga. mange andre sager har arbejdet i år primært udmøntet sig i et enkelt møde med DBIO. Her diskuterede vi bl.a., at et positivt tiltag og et let opnåeligt mål, kunne være en kampagne rettet mod de studerende. Kampagnen skulle oplyse om, hvad der er det rigtige at gøre, hvis uheldet er ude, og man får en stikskade. UPU vil arbejde videre med den idé fremover. Sideløbende hermed ser det ud til, at der i forbindelse med forhandlingerne med RLTN om OK15 er blevet åbnet for, at Regionerne vil hjælpe os i sagen og indføre et tilbud om vaccine. Optaget på medicinstudiet: Vi har i UPU i år opdateret FADLs politikpapir, der omhandler optaget på medicinstudiet. I det store hele er politikken på området ikke ændret nævneværdigt. Af nyheder på området kan det nævnes, at man på Københavns Universitet nu snakker om at øge det procentvise optag på kvote 2. Vi i UPU mener, dette er en positiv udvikling.

12 Derudover har Aalborg Universitet, som tidligere nævnt, øget deres optag af medicinstuderende gældende fra september Side 12 af 19 Prægraduat forskning: UPU har i år påbegyndt arbejdet med at fremstille en skriftlig guide til studerende, der vil forske. Arbejdet tager lang tid, da der er mange forskellige måder, hvorpå man kan forske samt mange forskellige regler på de fire universiteter. Derudover spiller universiteternes forskellige måder at implementere fremdriftsreformen på også en stor rolle i at besværliggøre arbejdet. Vi håber dog på et snarligt resultat tanken er, at de studerende skal kunne hente guiden i deres kreds eller downloade den som PDF via fadl.dk. Mental sundhed blandt medicinstuderende: Vi har i UPU igen i år haft fokus på mental sundhed blandt studerende. Vi forsøgte os med et arrangement i København, hvor en psykolog fra Studenterrådgivningen holdt et oplæg omkring afstigmatisering af psykiske problemer. Umiddelbart gik oplægget godt, men tilslutningen var desværre ikke så stor som forventet omkring 30 studerende mødte op. De tilstedeværende følte dog, at de havde fået noget ud af det, og oplægget kan gentages i de andre kredse, hvis det har interesse. Vores forventning er, at der vil være en bedre tilslutning, hvis man gør mere reklame for arrangementet. Derudover spurgte vi i studieundersøgelsen også ind til de studerendes oplevelser med psykiske problemer. 62 pct. af de adspurgte svarede ja til, om de havde oplevet psykiske problemer på studiet. Det er åbenlyst et alt for højt tal, og derfor vil UPU arbejde videre med at sætte fokus på problemet i fremtiden. Politikker: FADL bliver ofte kontaktet af diverse medier, journaliststuderende og samarbejdspartnere angående holdninger til forskellige problemstillinger på studiet og/eller i samfundet. I år er mange af disse blevet bragt op i udvalget, så FADL kunne stå endnu klarere i udmeldingerne til den vide verden. Vi har i UPU også arbejdet med et helt nyt politikpapir omhandlende den nye SU-reform, der har punkter, der træder endeligt i kraft i Eksterne udvalg: Igen i år har FADL været repræsenteret i adskillige eksterne udvalg gennem Uddannelsespolitisk udvalg. Her har vi bygget broer og delt de studerendes holdninger med relevante parter. Vi har haft én plads i Udvalget for Uddannelse og Forskning (UUF) i Lægeforeningen herunder også Arbejdsgruppen vedr. prægraduate kliniske ophold (AVPKO). To medlemmer har siddet med i Team Uddannelse i Yngre Læger nu kaldet Uddannelsesudvalget. To medlemmer (ét fra Uddannelsespolitisk udvalg og ét fra Lægevikargruppen) har siddet med i Gruppen af Yngste Læger (GYL) i Yngre Læger. Ét medlem har siddet med i Advisory Board på lægeskolen i Aalborg. En ny medlemsplads er tilfaldet et medlem fra Uddannelsespolitisk udvalg i De Studerendes Akkrediteringsråd under Danmarks Akkrediteringsinstitution. Ét medlem har været inde omkring arbejdet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), og slutteligt har vi haft en observatørplads i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg.

13 KBU-fordeling vs. KBU-lodtrækning: FADL arbejder på at forbedre metoden til fordeling af KBU-forløb. I samarbejde med anvendt matematiker, Anders Skajaa, har vi præsenteret en model med en fordelingsalgoritme for Sundhedsstyrelsen. Denne model er matematisk bevist 100 pct. sikkert bedre end lodtrækningsmodellen målt på hvor højt oppe på KBU ernes prioriteringsliste de fordelte forløb ville være, og udelukkende grundet økonomi blev projektet umiddelbart ikke taget videre i Sundhedsstyrelsen. Men arbejdet fortsætter, og vi satser på at kunne genoptage modellen med hjælp fra vores samarbejdspartnere i Lægeforeningens uddannelsesudvalg, Udvalget for Uddannelse og Forskning, der nu har udtrykt sin støtte det samme er også meldt ud fra Yngre Lægers bestyrelse. Tak for et godt og begivenhedsrigt foreningsår; vi ser frem til at kæmpe jeres kampe i endnu ét! Mads Marstrand Helsted Formand for Uddannelsespolitisk udvalg Side 13 af 19 Lægevikargruppen Vi har afsluttet årets overenskomst forhandlinger på lægevikar området. Dette værende både i forsvaret og med regionerne. For at tage det korte først: Vi fik aftalt en overenskomst med forsvaret i vinters, men da vi kun har haft en enkelt stud. Med. i en måned eller to til at arbejde i forsvaret, var der ikke så meget at forhandle om. Dette skyldes primært at infirmerierne er lukkede og nu går soldaterne til egen læge i højere grad. Forsvaret gav dog udtryk for, at hvis der kunne findes opgaver til medicinstuderende, var de meget glade for at have os. Vi fik skrevet ind at aftalen også gælder for Beredskabsstyrelsen. Vi fik også skrevet at det er god stil ikke at sende en hjem, der lige er mødt, men minimum at betale et par timers løn for fremmøde. Og derudover er der ikke så meget at sige om det. Men tilbage til det der har taget tid, vores aftale med regionerne. Vi havde på forhånd forberedt os rigtig godt med en kravindsamling både over nettet og på landets generalforsamlinger, så vi havde en ide om hvad der er vigtigt for jer medlemmer. Desuden havde vi fået en henvendelse fra medicinstuderende på landets simulationscentre (CEKU, DIMS, SkejSim, SIMNord mfl.) disse institutioner har hidtil været uden overenskomst. Da de flere gange havde oplevet tvivlsspørgsmål ift. Deres ansættelse, ønskede de studerende en overenskomst, der slog fast hvad de havde af løn og ansættelsesvilkår. Da vi først gik til regionerne med krav om, at få overenskomstdækket medarbejderne på simulationsenhederne blev vi mødt med skepsis: det var ikke særlig mange timer. Kunne vi virkelig mene det alvorligt? Ja, det kunne vi og det gør vi. Heldigvis har vi i FADL med overenskomstaftalen fra 2011 fået en hovedaftale med regionerne. Det betyder i store træk, at de anerkender os som den organisation, der dækker medicinstuderende ansat i regionerne. Og hvis der er et område en af parterne ønsker dækket, så har vi en aftale om at dække det. Vi allierede os med medarbejdere fra CEKU (center for klinisk undervisning, Rigshospitalet) og DIMS (Dansk institut for medicinsk simulation, Herlev hospital) Det har

14 hele vejen igennem været en enorm styrke at have disse eksperter med i forhandlingerne. Forhandlingerne startede, og vi kunne faktisk relativt hurtigt blive enige med regionerne om nogle ting på det generelle område. - Vi følger den generelle lønstigning. - Det bliver skrevet ind i overenskomsten at deltidsansættelser er ok. Dette har vi vurderet vigtigt ift. fremdriftsreformen, der kan gøre det svært, at tage lægevikariater udenfor sommerferien. - En prøve på et præ-vikariat kursus, hvor de vigtigste ting bliver gennemgået. Dette betalt af et ATP provenu, vi har fra tidligere år. Side 14 af 19 I forhold til simulationsmedarbejderne nærmede vi os hinanden, men der er stadig et stykke vej. Derfor har vi aftalt at lave et periodeprojekt, hvor vi i fællesskab finder ud af hvad de mange forskellige og dygtige studerende foretager sig, og hvad de skal have i løn. Jeg ser dette som en stor sejr, og virkelig noget der kan skabe grundlag for en god aftale for simulationsmedarbejdere landet over. Dette arbejde skal være afsluttet ultimo 2015, så forhandlingerne kan starte primo Vi har netop skrevet under på aftalen samtidig med overenskomstudvalget (OU). Jeg er glad for at vi har en stærk fagforening, hvor de forskellige udvalg arbejder sammen og vi hjælper hinanden. Vi forsøgte med lægevikar overenskomsten at presse regionerne til at indgå en aftale om transport på SPV/VT området og den taktik fungerede. Jeg håber I vil godkende disse to overenskomster og stemme ja. Jeg mener det er tæt på det bedst mulige resultat vi kunne opnå. Jeg har fortsat store forventninger til en aftale på simulationsområdet, og jeg tror at periodeprojektet vil gøre regionerne meget klogere på, hvad det er for arbejde der bliver udført, og hvor meget det er værd. Det har i høj grad været et forhandlingsår, og vi har ofte været rigtig mange med til forhandlingsmøderne. Dette er godt for at mange lærer hvordan sådan et forhandlingslokale ser ud, men også for at få mange gode input med i diskussionerne. Vi forsøgte at gøre brug af mange af de forhandlingsteknikker vi lærte på årets forhandlings seminar. Det var et godt seminar, et dejligt sted og med en dygtig underviser. Det var igen rigtig godt at afholde det sammen med de øvrige OK udvalg. Det har igen i år til tider været svært at krydse broer. Der har desværre kun været en enkelt ildsjæl fra Odense og to fra Aarhus, der også har haft meget andet at se til. Det har betydet at vi stort set kun har mødtes i København. Det er selvfølgelig ikke meningen, men jeg synes det er svært at flytte 4-5 mennesker til Aarhus for at holde møde med en enkelt. Samarbejdet med YL og lægeforeningen er gået godt. Vi er glade for at kunne følge deres forløb og fortælle om vores. Vi har også brugt dem til sparring i visse situationer. Lui Koch Formand for FADLs lægevikargruppe. Overenskomstudvalget

15 I år har vi forhandlet overenskomst, hvilket har optaget det meste af udvalgets tid. Regionernes Lønnings og Taktsnævn (RLTN) valgte i december at opsige de kutymer, som i gennem mange år har været brugt til udbetaling af transportgodtgørelse samt løn under transport, med ikrafttrædelse pr. 1. april. Ydermere ønskede de, at overenskomstens 22 Udenbys Pleje, blev fjernet. Således kan man sige, at de med et kuglepensstrøg, fjernede transporten som vi kender den i dag, og ydermere ønskede al transportgodtgørelse/løn under transport fjernet. Der har derfor været meget langt mellem os og RLTN ved forhandlingsbordet, da vi ønskede at skrive kutymerne ind i overenskomsten og ensrette dem landet over. Forhandlingerne var tæt på et sammenbrud netop pga dette stridspunkt, og FADL var for første gang i mange år tæt på at havne i Forligsinstitutionen. Det er min 3. overenskomstforhandling, og aldrig har jeg oplevet at der var så langt mellem os, heller ikke ved OK11, hvor vi skrev vagtbureauerne ud af overenskomsten. MEN på falderebet lykkedes det os at få indgået en aftale med RLTN; en aftale som ligger en bund på transportområdet. Hermed sikres løn under transport, ved en samlet transporttid på mere end 1,5 timer (fra Universitetsbyens banegård til Hospitalet), men løn fra 1,25 timer. Endvidere billetrefusion, når Hospitalet ligger mere end 24 km væk fra Universitetsbyens banegård. Denne aftale er trådt i kraft pr. 1. april 2015, så der skal udbetales godtgørelse til jer med tilbagevirkende kraft. Desuden er muligheden åbnet for at de enkelte Regioner kan give mere i transportgodtgørelse/løn under transport, hvis de finder at dette er nødvendigt. Med andre ord; vi har lagt bunden, men ikke loftet. Jeg ved at det er en stor omvæltning for mange, og kan synes uacceptabelt, men husk at det fortsat står jer frit for, hvor I ønsker at arbejde! Når det er sagt synes jeg at vi kan være rigtigt glade for årets resultat! Det er lykkes at få transport ind i overenskomsten, vi har bibeholdt 22 Udenbys Pleje og det har ikke kostet en eneste krone af overenskomstmidlerne. Med andre ord; vi har ikke skulle gå ned i løn for at få transportgodtgørelse. Endvidere har vi fået mange af de krav igennem som vi længe har ønsket; der er kommet et isolationstillæg, der er banet vej for arbejdet omkring hepatitis B vaccine i forbindelse med SPV kurset, lønnen og pensionen er steget. Udover overenskomstforhandlingerne har året også budt på formandsskifte, da den tidligere formand for udvalget blev læge, derfor omkonstituerede udvalget sig, nu med Kristian Poulsen som formand. Vi har også fået afsluttet et par voldgiftssager, hvilket har givet nogle ekstra penge til medlemmer, som ikke er blevet opsagt efter overenskomstens regler. De har været længe under vejs, pga sammenlægningen i Vagtbureau Vest, og det har derfor været en stor prioritet at få dem afsluttet. Udvalget har ikke nået at få behandlet cirkulæret om efteruddannelsesmidler, da der har været stor travlhed i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, men vi håber at kunne færdiggøre dette arbejde efter en tiltrængt sommerferie. Der er også en del arbejde for udvalget med at få debatten om de kollegiale vedtægter op til overfladen igen, efter de nye overenskomster. Således er der nok at tage fat på for fremtidens udvalg! Mette Arbjørn Forhenværende formand for Overenskomst udvalget Side 15 af 19

16 Medlemsfordelsudvalget Forsikringsforhandlinger FADLs forsikringsaftale med Codan skal i dette år genforhandles. MFU har siddet i forsikringsforhandlinger med både TRYG og Codan med det mål at fremforhandle et produkt med bedre dækning, lavere præmier, samt en indtægtsmulighed for FADL. Lægeforeningen har ageret tredjepart i forhandlingerne med TRYG, da der ses en fordel i at FADL-medlemmerne allerede som studerende under FADL bliver medlem af TRYG, og fortsat som færdiguddannede under lægeforeningen. Fitness DK Vi er langt om længe kommet i mål med en Fitnessaftale, der længe har været efterspurgt af vores medlemmer. Det har ikke været nemt at finde en aftale, der kunne leve op til den meget fordelagtige aftale medlemmerne havde hos Fitness World. Vi har underskrevet en kontrakt med FitnessDK, der giver medlemmerne en god pris på abonnementer tegnet for et helt år. Side 16 af 19 DLVS- Danske Lægers Vaccinations Service Medlemmer og ansatte hos FADL får 20 % rabat ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis/lønseddel fra FADL. Aftalen er landsdækkende og gælder i samarbejdspartneres samtlige klinikker. Aftalen løber indtil videre, idet det dog mellem parterne er aftalt, at aftalevilkårene genforhandles efter 6 måneder, første gang d Lån og Spar Bank Som medlem af FADL er det nu muligt at få en studiekonto med ekstrafordele. Lønkonto med 2,25 % i rente på de første kr og 0,00 % af resten. Kun 5 % i rente på kassekredit (op til ) Lån og Spar bank varetager alt det administrative omkring oprettelse af studiekontoen. Anne Terp Formand Medlemsfordelsudvalget Studenterundervisergruppen SUG påbegyndte foreningsåret 2014 med de bedste forudsætninger med deltagende repræsentanter fra alle kredsforeninger, hvilket har vist sig at have sig stor betydning for gruppens arbejde. Overenskomstforhandlingerne 2015

17 Årets overenskomstforhandlinger foregik som vanligt i samarbejde med Studenteransattes Landsforbund (SUL). Forberedelserne fyldte størstedelen af efteråret 2014, og forhandlingerne startede i januar. Mange af medlemmerne indleverede krav ved generalforsamlingerne rundt omkring i landet, og sammen med SUL udarbejdedes de fælles krav. Fra Moderniseringsstyrelsens side blev der ikke stillet krav, og det blev forventet, at forhandlingerne ville være hårde. Håbet var lysegrønt, men hurtigt fik vi fornemmelsen af, at modparten ikke var indstillet på at ændre og forbedre de i overenskomsten skrevne vage stykker. Forhandlingerne viste sig at blive svære, men resultatet blev blandt andet en lønstigning på 3,51 % frem til 2018, og at fædre fremover har ret til en syvende barselsuge. Derudover rakte det til de fælles tilkendegivelser, at der skal samarbejdes for et forbedret lokalt samarbejde og en bedre pensionsordning. Side 17 af 19 Grænseaftale med HK Gennem den senere tid er der flere gange opstået tvivl i forbindelse med sager, hvor grænserne for HK- og SUL/FADLs overenskomstdækning har været uskarpe. For at undgå fremtidige stridigheder er et samarbejde med HK blevet opstartet. Parterne er derfor kommet frem til en samarbejdsaftale, der desuden skal sikre organiseringen af flest mulige studerende. Den nuværende prøveperiode udløber efter ét år. Sager i kredsene I dette foreningsår har vi arbejdet videre med sagen, der vedrører forberedelse for førstehjælpsundervisere på Københavns Universitet. Ved vores møde med Københavns Universitet kom vi frem til en aftale, der sikrede underviserne forberedelse. Det viste sig dog, at vi ikke kunne blive enige om efterreguleringsordningen. Vi retter nu henvendelse til Moderniseringsstyrelsen. I løbet af foråret har ansatte på Københavns Universitet flere omgange rettet henvendelse til SUG, da de er blevet sat ned i løn. Omdrejningspunktet er overenskomstens paragraf omhandlende halveret forberedelse ved undervisningssessioner gentaget indenfor 14 dage. Tidligere har universitet ikke skælnet, og de ansatte fik fuld løn for alle sessioner, hvorfor det nu virker som en stor ændring for dem. Vi er i fortsat dialog med KU omkring dette. I Odense blev vi i foråret gjort opmærksom på to jobopslag henvendt til medicinstuderende, men med forkert indplacering af de ansatte i forhold til løntrin. Efter en kort korrespondance med SDU s HR-afdelingen er jobopslagene nu ændret, og de studerende vil blive ansat til FADL/SUL studentermedhjælperløn. Lokalt samarbejde En af indsatsområderne, som har været højt prioriteret dette foreningsår, har været at forbedre det lokale samarbejde med universiteterne og de ansatte. Et øget samarbejde med universiteterne vil forhåbentligt sikre lettere arbejdsgange for begge parter ved fremtidige sager og tvivlsspørgsmål. Forarbejdet er gjort, og der foreligger nu en kontaktoversigt til ansvarlige kursusleder mv., der har den direkte kontakt til de ansatte. Håbet er at skabe kontakt til de studenteransatte gennem deres lokale leder.

18 Kontakten til de ansatte har tidligere vist sig svær, da der ofte er udskiftning, og vi derfor i SUG ikke altid er bevidste om, hvem de studenteransatte er. Dette er ligeledes næste skridt til at invitere til SUG infomøder i kredsforeningerne, som vil løbe af stablen i efteråret. Et skridt der vil styrke SUG ude i byerne og hos de studenteransatte. Marie Skougaard Nielsen Formand for Studenterundervisergruppen Side 18 af 19 Arbejdsmarkedspolitisk udvalg Grundet manglende tilbagemelding fra De Praktiserende Lægers Organisations (PLO) side omkring FADLs overenskomstudspil vedrørende praksisassistentprojektet, blev foreningsåret i APUregi, lidt forsinket, skudt i gang, da kalenderen viste Det stod klart fra starten at netop praksisassistentprojektet, var blevet skudt til hjørne fra PLOs side, og at vi i APU, pt. måtte kigge andre veje, for at finde nye arbejdsområder for de medicinstuderende. Jobmulighederne i forhold til lægemiddelindustrien kan i første omgang knyttes til FADLs kontakter i konkrete virksomheder, bl.a. NOVO. Medicinalindustrien er derudover et område som universiteterne ikke underviser i, så kendskab til dette felt, ville gavne formentlig både de medicinstuderende og medicinalindustrien. Møder i Lægemiddelindustriforeningen (LIF) blev hurtigt etableret, og både FADL og LIF udviste stor interesse for at engagere medicinstuderende i industrien. Det blev drøftet hvilke roller de medicinstuderende kunne udfylde. LIF skitserede, at grunden til, at de medicinstuderende var attraktive for industrien, er at vi taler lægesproget, og at vi derfor bl.a. kunne lette kommunikationen mellem medicinalvirksomhed, forskningsenhed og hospital. Dette kunne bl.a. være i den rolle der tager sig af bivirkningsrapportering. Derudover er den fleksibilitet som de medicinstuderende udviser, en stor fordel, hvis rollen som eksempelvis projektsygeplejerske fra gang til gang kunne varetages af et FADLvagthold. LIF er en paraplyforening for medicinalvirksomhederne, der bl.a. har en afdeling for uddannelse og kurser. Vi fik lejlighed til at gennemgå disse kurser, og pointerede, at bl.a. GCP-kurset (Good Clinical Practice) ville være af særlig interesse, for at udvikle fagligt kompetente medicinstuderende til industrien. Dog viste det sig, at den finansieringskilde LIF først havde forestillet sig, ikke var mulig alligevel, og derfor er det et projekt, der pt. står lidt stille, men som APU vil følge op på, i det kommende foreningsår. Derudover har vi nu netop taget emnet omkring, at bruge tosprogede medicinstuderende til en del af den tolkebistand, som hospitalerne har brug for, op. Emnet har været offer for en del mediebevågenhed, da det kom frem, at der på landets afdelinger blev brugt pårørendes børn, til ulovligt at tolke for deres pårørende. Derfor synes vi i Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg, at vi skulle begynde at arbejde i denne retning, da der på medicinstudiet ofte er mange tosprogede studerende. Der ligger her, en forholdsvis uprøvet arbejdsopgave for de medicinstuderende, som kunne være spændende at åbne op for. Det vil vi i APU i løbet af det kommende foreningsår arbejde på, bliver muligt.

19 Ud over overenskomstdrøftelserne med PLO og LIF-samarbejdet har APU drøftet og bidraget til designet af hovedforeningens indsats med at få Regionerne til, at styrke rekrutteringen til almen praksis. Særligt i udkantsområderne. Lægestuderende er første skridt til at sikre bedre dækning af almen praksis, som nedlægges, fordi der mangler læger, der vil tage over. APU har bidraget til og fulgt indsatsen i Region Nord, hvor APU-formanden, FADLformanden og AAU-lægestuderende i juni deltog i dialogmøder med Regionen, PLO- Nord og AAU om hvordan AAU-lægestuderende kan knyttes til regionens almene praksis. Forud for mødet har hovedforeningen arbejdet på at etablere et samarbejde med Region Nord og PLO-nord om to pilotprojekter: Praksisassistentprojektet og Akkrediteringsassistent. APU har endvidere fulgt og drøftet hovedforeningens kontakt med Odense kommune, hvor der fortsat arbejdes på at få lægestuderende ind i kommunens omlægning af ældre- og handicapområdet i en tværfaglig organisering. Senest er der til APU s område kommet en henvendelse fra PLO-Syd/Lægeforeningen Syddanmark, som står overfor at udvikle en særlig rekrutteringsindsats via en 18 punks plan, hvor udbygning af kontakt og samarbejde med lægestuderende indgår. APU, HF og FADL-Odense følger og deltager i projektudviklingen, som iværksættes i det tidlige efterår. Side 19 af 19 Alt i alt, har det altså været et rigtigt spændende og begivenhedsrigt år for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg. Vi ser frem til et mindst lige så spændende kommende foreningsår, med opfølgning på de projekter, der allerede så småt bliver sat i søen, samt forhåbentligt nogle nye friske projekter. Med håbet om medvind. Kristian Mosfeldt Jeppesen Formand Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg.

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 1 Indhold Indledning... 3 SPV-/VT-OVERENSKOMSTEN... 7 OU-formandens kommentarer... 7 Beskrivelse af FADL-VAGT (SPV/VT) overenskomstens lønudvikling... 10 1. Lønudviklingen... 10 2. Timelønnen... 11 3.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Formalia 16.30 16.40 Valg af dirigent Maria indstilles Valg af referent Valg af kommunikationsansvarlig for mødet Godkendelse

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende - oktober 2015

Foreningen af Danske Lægestuderende - oktober 2015 Foreningen af Danske Lægestuderende - oktober 2015 1 Indhold: Stil op 3 Dagsorden 4 FADL hvad er det? 7 Valgregulativ 11 Formandens beretning 12 Medicinerladen 14 DLVV s beretning 16 FADLs Forlag 18 Acuta

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Kommissorium for Uddannelsespolitisk udvalg

Kommissorium for Uddannelsespolitisk udvalg Til HB Kommissorium for Uddannelsespolitisk udvalg 2016-2017 Det overordnede formål for Uddannelsespolitisk udvalg er at varetage FADLs medlemmers interesser inden for lægeuddannelsen; både præ- og postgraduat.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I

Læs mere

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T Referat KKR8 Afbud: Josefine, Katrine T Tilstede: Krisitan, Anne, Marie, Claas, Ossian, Thomas, Beno, Katrine I, Erika, Emma, Sebastian, Annarita, Maria, Mads K, Linnea, Urd, Jonas, Nicolai (menigt medlem),

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere