R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015"

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Byggesag Dato : Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden: Velkommen v/ formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen Gennemgang af indholdet i GRØNT LYS+ v/eva Ørum Den videre proces v/eva Ørum Spørgsmål fra salen v/ ordstyrer formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen Tak for i aften Der deltog 14 borgere til orienteringsmødet. Spørgsmål, bemærkninger og kommentarer: (I kursiveret tekst svar og kommentarer fra ordstyrer, formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen/andre kommunalbestyrelsesmedlemmer/forvaltningen) Bondebyen, gadekær og fjernvarme. Det vækker undren, at der allerede nu afholdes høring om et gadekær i Bondebyen. Forventningen var en højere grad af involvering inden høring. Det blev oplyst, at det er Lyngby-Taarbæk Forsyningen, der står bag afholdelsen af høringen. Opfordring til, at projekt om gadekær i Bondebyen og fjernvarmeprojektet koordineres bl.a. med henblik på muligheden/risikoen for overløb fra gadekæret. Lundtofte. Fint med store visioner i strategien. Men i det nære er der udfordringer bl.a. i Lundtofte ved Østergård, der er nedbrændt og flere andre adresser. Lundtofte bydel vurderes at være ved at få et dårligt image. Det bør der tages hånd om. Det roder ved den tidligere Atlasgrund samt en gammel genbrugsplads på Nøjsomhedsvej. Der står fortsat gamle skilte om salg af erhvervsgrunde i området. Det kunne oplyses, at Danica har købt en grund ved Atlas. Forvaltningen vil tage kontakt til grundejer ang. eventuelle skilte mm. Forvaltningen tager sig af hegning og oprydning ved den gamle genbrugsplads på Nøjsomhedsvej. Grundene i områderne ved Lundtofte kommer i spil, nu de er udpeget som stationsnære områder pga planlagte letbanestationer langs Helsingørmotorvejen. Med projektet om Liv i Lund- H:\Temp\notesA29360\Referat ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015.doc Side 1 af 5

2 tofte sættes der fokus på Lundtofte. Og når det private erhvervsliv også kommer i gang, vil der ske noget nyt i området. Novozymes (Dyrehavegårds Jorder) kommer til at betyde et kæmpe løft også for Lundtofte. Det er korrekt, at der er nogle udfordringer socialt i området. Lundtofteparken skal der passes på. Det er vigtigt med en bolig- og befolkningsmæssig balance i området. Derfor sætter vi nu gang i et projekt, der både vil sætte fokus på byudvikling og en form for kvartersløft - og en modernisering og udbygning af skolen. Det giver mulighed for at samle en række fritidsaktiviteter på Lundtofte skole og dermed frasalg af en række utidssvarende forenings- og fritidshuse i området. Det vurderes at kunne give mulighed for nye boliger i området. Erhvervsområdet på Nymøllevej er stationsnært. Det gamle Otto Nielsen (Maglebjergvej) er solgt, så det vurderes, at der også begynder at ske noget her. Letbanen, Lyngby-Taarbæk Kommune og det private skal løfte. Det er tanken, at vurdere om erhvervsområdet ved Maglebjergvej/Nymøllevej kan anvendes til andre formål. Det er et gammelt klassisk erhvervsområde. Der vil blive pres på dette område. Men når det er sagt, så er det beboerne selv med deres indkøbsvaner, der bestemmer, hvilke butikker der skal være i området. Kommunalt satses der på gode dagligvarebutikker i de enkelte bydele. Cykelstinet, busser og detailhandel. Cykelstinet fra tiden med Københavns Amt skal ikke glemmes. Der bør ikke kun være fokus på supercykelstier. Cykelparkering er meget væsentlig. Fint med letbanen, men bustrafikken skal også løses. Husk de andre dele af kommunen. Især på tværs af kommunen og i Virum- Sorgenfri. Færre i USA kører i bil end tidligere - en ny tendens. Lokalcentret med detailhandel i Lundtofte bør overvejes søgt udpeget - også til en bymidte, når der arbejdes med en strategi om at få bydelscentret til detailhandel på Lyngbygårdsvej udpeget som bymidte. Supercykelstier er gode, men cyklisterne kører meget, meget stærkt. Det er vigtigt med de almindelige cykelstier. Busbetjening er dyrt. Opgaven er at passe på, at fødekæden til letbanen også er der i fremtiden. Virum og Sorgenfri. Hvad sker der i Virum og Sorgenfri? Der er graffiti ved Virum Posthus. Forslag om at udføre et grønt område og parkering. Torvet er præget af tomme butikker. Virum og især Sorgenfri har været igennem en meget lang proces med flere høringer. Sorgenfri nærmer sig lokalplanproces. Efter sommerferien arbejdes der på lokalplan og der kommer høring igen. Ved gennemførelse af planerne vil Sorgenfri Stationsområde få et klart løft, der vil sikre handlen med dagligvarer i mange år fremover. Udover Sorgenfri Stationsområde ser Kommunalbestyrelsen også på udviklingsmulighederne på det tidligere Plantedirektorat (Skovbrynet 2-24). Det sker i samarbejde med ejeren, der er Freja Ejendomme A/S. H:\Temp\notesA29360\Referat ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015.doc Side 2 af 5

3 Virum har en anden proces. Der er kommet et mere konkret projekt for den tidligere posthusgrund. Også her vil der komme lokalplanhøring efter sommerferien. Sideløbende skal der i efteråret arbejdes med en helhedsplan for det samlede Virum Stationsområde. Planen skal udarbejdes i samarbejde med butikkerne, grundejerne og borgerforeningen, og helhedsplanen vil komme til at berøre mange forskellige emner. Erhverv kontra boliger. Der er erhverv mange steder i kommunen. Hvad med boliger? Rens op i de gamle erhvervsbygninger og i miljøet og få nogle boliger! Der kommer ikke decideret industri længere og nu er flere områder stationsnære. Det er godt med udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune, men der må gerne være blive planlagt for flere boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune har solgt arealer til Novozymes til erhverv. Eksisterende haveboligområder er, som de er. Man kan overveje at forny de store almene boligområder. De bliver pt mange steder renoveret. Der skal laves boliger i Kgs. Lyngby - boliger til unge studerende. Kgs. Lyngby betragtes - også af DTU - som en del af DTU s campus. Projekt på Lyngby Hovedgade 63 (Andersen og Martini) bliver første byggesten til studieboliger. Der er også boliger på vej på Kanalvej ved siden af Microsoft-bebyggelsen. Og der kan måske ske fortætning nogle steder. Ved Politigrunden i Sorgenfri planlægges der boliger. Plantedirektoratet (Skovbrynet 2-24) tænkes også at kunne blive anvendt til boliger. Flere boliger kan give pres på de forskellige skoler, så der skal fokus på dette emne også. Boliger til ældre. Der er for få boliger til ældre i én etage. Området vest for Trongårdsparken tænkes anvendt til ældreegnede boliger i to etager. Der er udarbejdet kommuneplanrammer for området. De endelige anvendelser og projekter er endnu ikke kendte. Ældreegnede boliger vil fortsat kunne indgå i den videre planlægning, hvor projekter skal konkretiseres og lokalplanlægges. Letbanen. Konsekvenserne af letbanen i Kgs. Lyngby - kan der siges noget om dette? Hvor starter man projektet? Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at finde ud af, hvordan den skal føres igennem og om Firskovvej skal forlænges og hvordan Kanalvejskrydset skal løses. Der er møde om letbanen den 15. juni, hvor øvrige bemærkninger om letbanen blev henvist til. Kulturmiljøer i udviklingsområderne. Henstilling om at man fra starten forholder sig til kulturmiljøer i udviklingsområderne. Tidlig inddragelse af emnet. H:\Temp\notesA29360\Referat ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015.doc Side 3 af 5

4 Bevaringsværdier gennemgås i et samarbejde med Bygningskulturforeningen i Lyngby- Taarbæk og samarbejdet er fremragende. Der er mange flotte bygninger i kommunen. Kommunen vil gerne passe på kulturmiljøerne. Vigtigt, at kulturmiljøer vurderes i planer. I Kgs. Lyngby kunne der blive tale om fortætning med boliger på fx Nørgaardsvej og Firskovvej. Ved Fortunen. Ved Fortunen ved Dyrehaven kan der blive mulighed for at tænke nyt ved Rejsestalden. Staten har nogle ideer. Der skal dog være økonomi til udvikling. Anvendelsen skal sikres for fremtiden. Området og dets anvendelse bør sikres for eftertiden og er i god tråd med turismestrategien. Man kunne forestille sig, at hestene stod på Dyrehavegård og at der kunne ske noget andet ved Fortunen eller der kunne ske funktionelle forbedringer i området fx. mere eller bedre parkeringsmuligheder. Der udarbejdes lokalplan for området. Alle skal endelig komme med forslag og bemærkninger hertil. Statoil på Kongevejen i Virum. Området er ikke kommunalt ejet. Der er lokalplan for området. Der kan bygges en kombination af servicestation og erhverv. Timing og prioritering. Der er flere projekter i gang. Det er vigtigt med timingen og prioriteringen. Hvordan er timingen ca.? Kanalvejen, Andersen og Martini, Sorgenfri samt Virum Posthus i 2016, Liv i Lundtofte i denne valgperiode. Driftspladsen kommer også i gang. Det er planen, at den skal samles ved Frilandsmuseet. Kommunen har købt arealet overfor hovedindgangen til Frilandsmuseet på Kongevejen. En udfordring at gøre noget ved den gamle røde bygning på området. Muligvis vil den blive solgt. Ønsker et mere åbent Bjørn Vinblads hus. Det er planen, at der flyttes driftpladser fra Bondebyen og fra Firskovvej. Det kan løfte nogle planlægningsmæssige ting for kommunen. Trafikproblem ved motorvejen. Hvornår går kommunen i gang med dette? LTK er i gang allerede. Der er ikke en løsning nu. Intelligent trafikstyring, nye signalanlæg. Det er et problem med kapaciteten. Vejdirektoratet er selv i gang med undersøgelser. Arbejdet samordnes. Kommunalbestyrelsen skal være fælles som at få en god løsning. Staten har også en forpligtelse til at se på det trafikale her. Stenrødegård - hvis Firskovvej skal forlænges? Gården forventes at blive liggende. LTK har købt ejendomme ved Jægersborgvej for, at vejen kan løbe langs banen ved en eventuel forlængelse af Firskovvej. H:\Temp\notesA29360\Referat ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015.doc Side 4 af 5

5 Assistens Kirkegård Toftebæksvej i Kgs. Lyngby. Kirkegården skal bevares på en måde, men det er ikke planlagt hvordan. (I Kommuneplan 2013 er området udlagt med følgende bemærkning: Efter kirkegårdens nedlæggelse skal området sikres anvendt til kulturhistorisk park. (ref )) Lyngby Rådhus er fredet. Det er et gammelt hus, der nu er blevet fredet. Det giver nogle udfordringer og begrænsninger på, hvad vi må og ikke må - og gør det også dyrere at renovere og modernisere huset, så det lever op til kravene til en moderne arbejdsplads anno Der arbejdes med forskellige scenarier for, hvordan renovering og modernisering kan ske og meget gerne så vi kan samle flest mulige administrative funktioner på rådhuset. På mødet blev der desuden fortalt om dagens nyhed - Novozymes med de tre offentliggjorte illustrationer fra dagens pressemeddelelse. Vigtigt, at alle bidrager med forslag og ideer. Skriv ind til eller til Kommunalbestyrelsen senest den 23. juli 2015 Mødet sluttede ca. kl Eva Ørum H:\Temp\notesA29360\Referat ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015.doc Side 5 af 5

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Borgermøde Aabybro Skole

Borgermøde Aabybro Skole Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 16. august 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 25.11.2009 kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020 endelig

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordninært møde Onsdag 27.05.2009 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Teknik- og Miljøudvalgets 1. budgetmøde -

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere