Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode"

Transkript

1 dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er baseret på en struktureret dialog mellem medarbejdere og ledere. Dialogmetoder kan benyttes både af store og små arbejdspladser. På større arbejdspladser anbefales dog, at man arbejder med dialogmetoder i mindre enheder, fx på afdelings-, gruppe- eller projektniveau. Kort om metoden: I dialogspillet bliver en række udsagn om det psykiske arbejdsmiljø sat til debat i grupper. Derefter bliver de prioriteret, og deltagerne kommer med løsningsforslag. På den måde kommer man hele vejen rundt i arbejdet med trivslen. Der er i dag udviklet en del forskellige dialogspil om stress og trivsel, som kan downloades eller købes. I denne vejledning beskriver vi én mulig metode, og samtidig giver vi dig adgang til nogle spillekort og et handlingsark (IGLOarket), som kan downloades fra 1. Hvornår kan metoden bruges? Dialogspil kan benyttes til at kortlægge trivslen og prioritere indsatsområder, dvs. de områder man ønsker at fokusere på i trivselsarbejdet, samt komme med forslag til at forbedre arbejdspladsens trivsel. Deltagere: Arbejdspladsens medarbejdere og ledere. Tidsforbrug: 2 møder af 2-3 timers varighed med 2-3 ugers mellemrum. Hertil kommer 3-4 timers forberedelse for ansvarsgruppen. Vejledningens målgruppe: Denne vejledning er skrevet til den ansvarsgruppe, som står for at gennemføre dialogspillet. 1 Denne vejledning er udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø, inspireret af metode og spillekort fra projekt Viden og Stress (www.videnogstress.dk). Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet

2 Fakta om Dialogspil Hvad kan metoden bruges til? Et dialogspil er et godt værktøj til at sætte gang i en dialog om arbejdsmiljø og trivsel. Spillet fungerer som en uformel, men struktureret metode til at arbejde med at forbedre trivslen på arbejdspladsen. I dialogspillet er der fokus på, at alle bidrager til dialogen. På spillets kort er en række udsagn, som deltagerne drøfter. I fællesskab tager deltagerne stilling til, om og hvordan udsagnet er en faktor, der påvirker forholdene på arbejdspladsen. Hvad kommer der ud af dialogen? Dialogspillet slutter af med, at deltagerne arbejder med løsningsforslag til udvalgte trivselstemaer. På baggrund af input fra deltagerne skal I (ansvarsgruppen) udarbejde og iværksætte handleplaner for konkrete forandringstiltag. Styrker Spillets kort gør det nemmere at få talt om følsomme temaer og problemer, idet man ikke selv behøver at bringe temaer på banen. Metoden bygger på stor deltageraktivitet, hvilket giver engagement. Metoden sikrer, at de, der normalt ikke siger så meget, får lettere ved at komme til orde. Udfordringer Hvis I selv vil udvikle dialogspillets kort, kan processen blive langstrakt og tidskrævende. Vælger I at benytte et standardspil, kan der være branchespecifikke forhold, som spillet ikke dækker. Det er en udfordring at få fulgt ordentligt op på spillet og sikre handling på baggrund af resultatet. Forberedelse 1 Beslut, hvem der skal med. Inviter deltagerne. 2 Bestil møderum og eventuel forplejning. 3 Overvej om lokalet er velegnet fx i forhold til god akustik, og om spillets produkter kan hænge til udstilling i perioden mellem møde 1 og 2. 4 Få fat i de nødvendige materialer: download spillekort, de tre spilleplader, prioriteringsliste og guides til grupperne og print dem i rigeligt antal. Spillepladerne printes på hhv. grønt, rødt og gult A4 papir - et sæt pr. spillegruppe. 5 Læs vejledningen og spillereglerne grundigt. Ansvarsgruppen skal fungere som spilledere undervejs. 6 Beslut, hvordan grupperne skal inddeles. 4-8 personer i hver gruppe anbefales. 7 Lav en bordplan og stil bordene op på en hen sigtsmæssig måde. Fx i grupper med plads til 4-8 personer. 8 Overvej, hvilke succeskriterier der er for processen og resultatet. 9 Aftal, hvordan og hvornår I vil sikre, at handleplanerne bliver sat i værk. Opmærksomhedspunkter: Både ledere og medarbejdere kan deltage i spillet sammen. Vær blot opmærksom på, at ledelse og medarbejdere deltager ligeværdigt, og at ledelsespersoner ikke har nogen rolle i forhold til at styre spillet. Husk: processen er vigtig Forskning viser, at det ikke er valget af metode, som i sig selv er afgørende for, om trivselsarbejdet fører til et godt resultat. Det er derimod afgørende, at arbejdet foregår i en god og styret proces. I processen skal I understøtte, at deltagerne indgår i dialogen på en konstruktiv måde. Ved spillets afslutning indsamler ansvarsgruppen gruppernes løsningsforslag. Disse skal danne grundlag for handleplaner. Læs meget mere om gode trivselsprocesser på

3 Møde 1 1. Velkomst og introduktion (Varighed: ca. 15 minutter) Byd deltagerne velkommen og præsenter dagens program. Fortæl om, hvorfor spilmetoden er valgt, hvordan spillet indgår i den samlede trivselsproces, og hvad der kommer til at ske efterfølgende. Herefter skal I afsætte 5-10 minutter til at tale sammen om spillet og formålet. Gør opmærksom på, at spillet også indeholder blanke kort, således at ingen føler udsagnene som begrænsende. Sig evt. lidt om spilleregler for god dialog (se box s. 5). Gå sammen i grupper på 4-8 personer. Spillerne skal fordeles på tværs af funktioner og faggrupper. Ledelsen deltager men kun med en repræsentant i hver gruppe og uden at have en afgørende rolle for spillets fremdrift. Hver gruppe skal vælge en tidholder og en referent. Tidholderen skal sikre, at gruppen kommer gennem alle spillets faser. Referenten fremlægger gruppens arbejde i plenum. 2. Spilfase 1 spillekortenes udsagn drøftes og lægges i bunker (Varighed: ca. 1 time) Det skal I bruge: Tre spilleplader (en grøn, en rød, og en gul) samt et sæt spillekort med udsagn pr. gruppe. Når grupperne er dannet, kan spillet gå i gang. Hver gruppe får et sæt kort med udsagn om psykisk arbejdsmiljø samt en grøn, en rød og en gul spilleplade. Grøn spilleplade er lig med det, I er glade for og ønsker mere af, mens rød spilleplade er lig med det, som I vil forbedre. Gul spilleplade er lig med det, som ikke er i fokus nu og som kan vente. Tag kortene frem. I skal nu skiftes til at tage et kort og læse det op. Den der har læst kortet op, indleder med sin mening om udsagnet, hvorefter gruppen diskuterer og vurderer kortets udsagn. Efter dialogen skal kortet placeres på enten den grønne, røde eller gule spilleplade, alt efter om udsagnet svarer til noget man er glad for, noget der skal forbedres eller noget der ikke er i fokus lige nu. EKSEMPLER: Hvis man synes, at følgende udsagn: Vi har et højt fagligt niveau, er vigtigt og fungerer og bør fastholdes, så placeres kortet på grøn spilleplade. Hvis man synes, at følgende udsagn: Vi er gode til at håndtere konflikter er vigtigt og skal forbedres, så placeres kortet på rød spilleplade. Hvis man synes at følgende udsagn Der er klare mål for mit arbejde ikke er særligt vigtigt for ens trivsel lige nu, placeres kortet på den gule spilleplade. Hvis I ikke kan blive enige, bliver kortet placeret på den gule spilleplade. Alternativt kan I aftale, at én persons mening tæller. Det vil sige, at hvis blot én person mener, at udsagnet er vigtigt, så bestemmer vedkommende kortets placering. Når kortet er placeret, læser næste spiller et kort op. Dialogen fortsætter, indtil gruppen har placeret alle kort på spillepladerne. Hvis I synes, at der mangler et tema, har spillet et antal blanke kort, som I selv kan udfylde. Vær opmærksom på, at I ikke placerer alle kort på samme spilleplade. Dialogspil trin for trin Møde 1 1. Velkomst og introduktion 2. Spilfase 1 spillekortenes udsagn drøftes og placeres på spillepladerne 3. Spilfase 2 spillekortene prioriteres 4. Afslutning og besøgsrunde Møde 2 5. Spilfase 3 idéer til løsninger og handling 6. Opsamling og evaluering

4 Møde 1 (fortsat) 3. Spilfase 2 spillekortene prioriteres (Varighed: ca. 1 time) Det skal I bruge: Kortene fra rød og grøn spilleplade og prioriteringslisten. Dialog om prioritering Nu skal kortene fra rød og grøn spilleplade prioriteres. Kortene fra gul spilleplade lægges væk, da I har besluttet at de kan vente. Skriv på hvert enkelt kort, om det er fra grøn eller rød spilleplade. Hver spiller får lidt tid til at kigge alle kortene igennem igen og udvælge sine tre vigtigste udsagn. I en talerunde begrunder hver spiller på skift sine valg. Det giver spillerne mulighed for at revurdere deres egen prioritering. Afstemning Hver spiller har fem point, som kan fordeles på ét eller flere udsagn. Et point markeres med en streg på det pågældende kort. Når alle spillere har noteret deres point, tælles pointene sammen for hvert kort. Det kort, som har fået flest point er vigtigst. Kortet med næst-flest point er næst-vigtigst osv. 4. Afslutning og besøgsrunde (Varighed: minutter) Efter spilfase 2 skal der være tid til en vand eller en kop kaffe og til at gå rundt og kigge på andre gruppers prioriteringer. Spillet kan evt. suppleres med, at en eller to personer bliver stående ved flipoverarket og kan fortælle gæsterne om prioriteringen. Formålet med besøgsrunden er, at I skal inspirere og lade jer inspirere af de andre gruppers arbejde. Spørg til de andres begrundelser for deres valg og prioritering af udsagnene og fortæl om egne valg og begrundelser. På den måde får I nye vinkler og indtryk samt en fælles forståelse af arbejdsmiljø og trivsel. Til sidst samles I, og dagens møde evalueres kort. Hvad har vi fået ud af i dag? Hvad skal der ske på næste møde? Det anbefales, at gruppernes arbejde kan hænge til udstilling imellem de to møder, så man kan gå forbi og tænke over udsagnene. Gruppen drøfter resultatet af prioriteringen. Referenten skriver gruppens tre prioriteringer og korte begrundelser ned på prioriteringslisten. Prioritering skal fremgå tydeligt i rækkefølge: 1. prioritet, 2. prioritet og 3. prioritet. På listen skriver gruppen deres navne eller gruppenummer. Listen hænges op i et fælleslokale.

5 Møde 2 1. Spilfase 3 idéer til løsninger og handling (Varighed: 1-2 timer) Det skal I bruge: Gruppernes prioriteringslister og tre IGLO-ark pr. gruppe. Deltagerne samles i samme grupper som ved første møde. Gruppen skal nu finde mulige løsninger og konkrete handlingsindsatser til forbedring af de prioriterede udsagn. Indled evt. kort jeres gruppearbejde med at genlæse alle prioriteringslisterne og med at tale om, hvad I har hørt fra de andre grupper i besøgsrunden, der afsluttede sidste møde. Fortæl om noget, som har undret eller inspireret jer. Det kan også være, I har tænkt over noget siden sidst. Drøft om I vil ændre på jeres egne prioriteringer. Hvis det er nødvendigt, så skriv den nye prioritering på et nyt ark. Spilleregler for den gode dialog Før I går i gang med spillet, kan det være en fordel at ridse spilleregler for god dialog op. Nedenfor er et eksempel: 1. Vi vil den åbne dialog 2. Vi vil lytte til hinanden 3. Vi vil forsøge at forstå 4. Vi hilser forskellighed velkommen 5. Vi ser fremad og er konstruktive Nu skal I bruge IGLO-arkene til at fastlægge konkrete opgaver og handlinger for hver af de tre prioriterede områder. IGLO-arket har 4 felter, et for hvert af IGLO ens 4 niveauer: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Organisation skal her forstås som arbejdspladsens MED/samarbejdsudvalg og øverste ledelse, som sætter rammer og vilkår for arbejdet. Diskuter i gruppen, hvad man på de enkelte niveauer kan gøre for at forbedre det valgte område. Skriv forslagene til hvad der kan gøres på de enkelte niveauer ind i IGLO-arket. Referenten skriver jeres konkrete handlinger på arkene, og sammen hænger I arkene op i fælleslokalet igen med navne eller gruppenummer på. 2. Opsamling og evaluering (Varighed: minutter) Også på dette møde gennemføres en kort besøgsrunde, hvor alle har mulighed for at se hvad de andre grupper har arbejdet med. Mødet afsluttes med en samlet evaluering af de to spilmøder i plenum. Spillederen eller en anden fra ansvarsgruppen lægger ud med at opsummere, hvad han/hun ser som det vigtigste udbytte af jeres dialogspil. Dette sættes til diskussion i mindre grupper og til debat i plenum. Mødet slutter med, at ansvarsgruppen fortæller, hvornår og hvordan der vil blive fulgt op på dialogspillet. I første omgang samles gruppernes arbejde i et referat og en handleplan, som udsendes til alle. Vejledningen er udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Steen Elsborg, Elsborg & Schantz ApS. Steen Elsborg er cand.scient.soc. og forsker ved Aarhus Universitet. Vejledningerne til denne og fire andre dialogmetoder er blevet til på baggrund af et projekt finansieret af Arbejdstilsynet, hvor 14 virksomheder har afprøvet forskellige metoder til at arbejde med APV og psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne er beskrevet i hovedrapporten: Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV-arbejdet, Kaia Nielsen m.fl., Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmarks Tekniske Universitet, Alectia, Team-Arbejdsliv, Grontmij Carl Bro og Cowi har stået for gennemførelse af projektet.

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere