Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:"

Transkript

1 Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder med tilhørende afdelinger og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig. Ethvert medlem af ovennævnte foreninger indbydes til at deltage i alle generalforsamlinger, der afholdes tirsdag den 25. marts 2008 kl Generalforsamlingen afholdes i Imperial Biograf, Ved Vesterport 4, 1612 København V. I overensstemmelse med hidtidig praksis afholdes generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger sammen med Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder med tilhørende afdelinger og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig. Som indledning vil formand for foreningerne, professor Ole Bjørn, afgive en fælles beretning om Sparinvest foreningernes virksomhed i året Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation. 4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt. Der er ikke indenfor den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingerne. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen. Dagsordenen, de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingerne, samt årsberetningen og årsrapporten vil blive offentliggjort på foreningernes hjemmeside fra den 10. marts 2008 og vil kunne rekvireres fra denne dato. Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Søndergade 1-3, Randers By, 8900 Randers eller Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup fra den 10. marts Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller give fuldmagt til bestyrelsen ved at gå ind på På vores hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om, hvordan du tilmelder dig. Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske indtil den 19. marts For at udøve stemmeret skal andelen/e være noteret på navn i foreningens protokol senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt man ønsker dette foretaget, bedes man henvende sig til sit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest tirsdag den 11. marts 2008.

2 Side 2 af 15 - o - O - o Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Philip Thorsen valgt som dirigent. Ad dagsordenens punkt 2) Bestyrelsens beretning og 3) Årsrapport til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation godkendes. Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen Vedr. Investeringsforeningen Sparinvest: Bestyrelsen har fremsat forslag om 1. Ændring af vedtægternes 6 - Tilføjelser til investeringsuniverset i afdeling 7, Korte Obligationer, afdeling 14, Lange Obligationer og afdeling 20, Danske Obligationer. 1A. Mulighed for at investere i erhvervsobligationer For at være mere målrettet de særlige forhold, der gør sig gældende for placering af frie midler i obligationsafdelinger, foreslår bestyrelsen, at afdelingerne 7, 14 og 20 også kan investere i erhvervsobligationer. Adgangen til at placere højst 10% af formuen i erhvervsobligationer som et supplement til obligationer vil i praksis give mulighed for at sprede investeringerne på flere udstedere. Hermed kan investeringsbeslutninger i højere grad træffes ud fra afkastpotentiale frem for krav til udstederfordeling. Dette vil således give mulighed for at få en større risikospredning. Bestyrelsen foreslår, at følgende sætning tilføjes som nyt afsnit 6 i vedtægternes 6 under Afdeling 7, Korte Obligationer Afdelingen må højst placere 10% af formuen i erhvervsobligationer. Følgende sætning tilføjes som nyt afsnit 6 i vedtægternes 6 under Afdeling 14, Lange Obligationer Afdelingen må højst placere 10% af formuen i erhvervsobligationer. Følgende sætning tilføjes som afsnit 6 i vedtægternes 6 under Afdeling 20, Danske Obligationer Afdelingen må højst placere 10% af formuen i erhvervsobligationer. Som konsekvens af forslaget under punkt A1 foreslår bestyrelsen, at følgende ændring vedtages i de 3 afdelinger:

3 Side 3 af 15 Tidligere afsnit 6 (nu afsnit 7) i vedtægternes 6 under Afdeling 7, Korte Obligationer ændres Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Tidligere afsnit 6 (nu afsnit 7) i vedtægternes 6 under Afdeling 14, Lange Obligationer ændres. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Tidligere afsnit 6 (nu afsnit 7) i vedtægternes 6 under Afdeling 20, Danske Obligationer ændres Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer eller konvertible obligationer. 1B. Ændring af vedtægternes 6 - Mulighed for at investere over 35% af formuen i værdipapirer som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93 stk. 1, nr. 4 For bedst at udnytte de muligheder, som lovgivningen giver, ønskes der adgang til at anvende mulighederne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4. Bestemmelsen gør det f.eks. muligt for obligationsafdelinger i perioder at kunne besidde en højere andel af statsobligationer, hvilket kan være hensigtsmæssigt under visse markedsforhold. Bestyrelsen foreslår, at følgende afsnit tilføjes som et nyt stk. 2 i vedtægternes 6: Stk. 2. Medmindre andet fremgår af 6, stk. 1, kan afdelinger, hvor det falder inden for afdelingens investeringsområde, investere efter 93, stk. 1, nr. 4 i lov

4 Side 4 af 15 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og efter samme lovs 94 og som specificeret i tillæg nr. 1 til disse vedtægter. Som specifikation af hvilke obligationer der kan investeres i for over 35% af formuen efter vedtægternes nye 6 stk. 2, skal der optages et tillæg til vedtægterne herom. Bestyrelsen foreslår, at følgende optages som tillæg til vedtægterne: Tillæg nr. 1 I henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. kan en afdeling investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af: a) den danske stat eller et andet Zone A land, eller b) lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller c) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet. Disse lande og institutioner er: a) Zone A lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, De Forenede Stater (USA), Det Forenede Kongerige (Storbritannien og Nordirland), Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederlandene (Holland), New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. ad b) Island, Liechtenstein og Norge. ad c) Nordiska Investeringsbanken, European Investment Bank (EIB), European Coal and Steel Community, Council of European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe, Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Switzerland), Euratom (European Atomic Energy Community), World Bank (International Bank for Reconstruction and Development), Inter- American Development Bank (IADB), International Finance Corporation, African Development Bank, Asian Development Bank og European Central Bank (ECB). 2. Ændring af vedtægternes 6 - Ændring af investeringsunivers i afdeling 26, Korte Obligationer Pension og Erhverv, afdeling 27, Lange Obligationer Pension og Erhverv og afdeling 28, Danske Obligationer Pension og Erhverv Med henblik på at ajourføre vedtægterne i henhold til de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for institutionelle investorer og for derigennem at kunne målrette investeringerne til de særlige forhold, der gør sig gældende for placering af pensions- og erhvervsmidler, foreslår bestyrelsen følgende ændringer i formulering i vedtægternes 6 under følgende 3 afdelinger, idet det bemærkes, at de 3 afdelinger har samme formulering i vedtægterne, og det indstilles, at de får samme formulering efter ændringerne:

5 Side 5 af 15 Afdeling 26, Korte Obligationer Pension og Erhverv Afdeling 27, Lange Obligationer Pension og Erhverv Afdeling 28, Danske Obligationer Pension og Erhverv Afdelingen omfatter investering i obligationer, denomineret i DKK eller EUR som skal være omfattet af følgende: 1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A. 2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union. 3) Realkreditobligationer efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer 19, samt andre obligationer udstedt her i landet eller i lande omfattet af zone A, og som frembyder tilsvarende sikkerhed. Anbringelse kan kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 88 stk. 1. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen må højst placere 10% af formuen i andele i de i 90 stk. 1 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen omfatter investering i obligationer, denomineret i DKK eller EUR som skal være omfattet af følgende:

6 Side 6 af 15 1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A. 2) Obligationer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst ét af medlemslandene i Den Europæiske Union. 3) Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der frembyder tilsvarende sikkerhed. Anbringelse kan kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og optaget til handel på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 88 stk. 1. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende. 3. Ændring af vedtægternes 7 - Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler Hidtil har der været begrænsede muligheder for, at en forening kan optage lån. Lovgivningen har nu givet mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af indgåede handler til imødegåelse af de likviditetsmæssige udfordringer, der kan være forbundet med handel og afvikling. For at sikre at foreningen kan gøre brug af denne nye mulighed, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 7 ændres på følgende måde: 7. Foreningen må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog:

7 Side 7 af 15 1) optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder og 2) optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15% af foreningens formue. 7. Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån bortset fra lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. rammerne i stk. 2. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog: 1) optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele eller udnytte tegningsrettigheder. Disse må sammen med lånene i stk. 1 højst ud gøre 10 pct. af formuen. 2) optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue. 4. Ændring af vedtægternes 10 værdiansættelse tilpasning til branchestandard Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen præciseres således, at formuleringen ikke giver det indtryk, at et værdipapir, der er optaget til handel på en fondsbørs, undtagelsesfrit optages med seneste handlede kurs ved beregningen af indre værdi i foreningens afdelinger, men at der, når det er nødvendigt i særlige tilfælde, foretages et skøn over værdien, der beror på en dokumenteret værdiansættelsesmetode. En investeringsforening opgør løbende indre værdi i de enkelte afdelinger som led i fastsættelsen af emissions- og indløsningsprisen. Indre værdi beregnes efter reglerne herfor ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Indre værdi er således altid udtryk for, hvad de underliggende værdipapirer er værd lige nu og her. Skøn over værdien af et værdipapir foretages kun i det omfang, det vil give et mere retvisende billede end at undlade dette. I afdelinger med værdipapirer, der er optaget til handel på en udenlandsk børs, kan der forekomme situationer, hvor ikke alle de relevante markeder åbner, når beregningerne foretages. Der foreligger derfor ikke aktuelle børskurser på alle aktiver i foreningens portefølje. Hvis foreningen eksempelvis forventer, at et marked, som er lukket på opgørelsestidspunktet, vil åbne med væsentlige ændrede priser, end da markedet lukkede, skal dette afspejles i den indre værdi, som ligger til grund for emission og indløsning. Således som vedtægterne i dag er formuleret, efterlades det umiddelbare indtryk, at værdiansættelsen af et noteret værdipapir aldrig kan være underlagt et skøn. Bestyrelsen foreslår således, at vedtægterne omformuleres i overensstemmelse med ovenstående og i overensstemmelse med indholdet af InvesteringsForeningsRådets seneste brancheanbefaling.

8 Side 8 af Værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs skal optages til den officielle noterede kurs, jf. 2, (nr. 4) i regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger. Stk. 2. Fremmed valuta værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. 10. Værdiansættelse sker i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 61 og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 2. Aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi. Stk. 3. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for akti vet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse. 5. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen i alle afdelinger til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag. Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer. Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) og Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 1. Ændring af vedtægternes 7 - Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler Hidtil har der været begrænsede muligheder for, at en forening kan optage lån. Lovgivningen har nu givet mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af indgåede handler til imødegåelse af de likviditetsmæssige udfordringer, der kan være forbundet med handel og afvikling. For at sikre at foreningen kan gøre brug af denne nye mulighed, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 7 ændres på følgende måde:

9 Side 9 af Foreningen må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog: 1) optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder og 2) optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15% af foreningens formue. 7. Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån bortset fra lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. rammerne i stk. 2. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog: 1) optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele eller udnytte tegningsrettigheder. Disse må sammen med lånene i stk. 1 højst ud gøre 10 pct. af formuen. 2) optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue. 2. Ændring af vedtægternes 10 værdiansættelse tilpasning til branchestandard Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen præciseres således, at formuleringen ikke giver det indtryk, at et værdipapir, der er optaget til handel på en fondsbørs, undtagelsesfrit optages med seneste handlede kurs ved beregningen af indre værdi i foreningens afdelinger, men at der, når det er nødvendigt i særlige tilfælde, foretages et skøn over værdien, der beror på en dokumenteret værdiansættelsesmetode. En investeringsforening opgør løbende indre værdi i de enkelte afdelinger som led i fastsættelsen af emissions- og indløsningsprisen. Indre værdi beregnes efter reglerne herfor ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Indre værdi er således altid udtryk for, hvad de underliggende værdipapirer er værd lige nu og her. Skøn over værdien af et værdipapir foretages kun i det omfang, det vil give et mere retvisende billede end at undlade dette. I afdelinger med værdipapirer, der er optaget til handel på en udenlandsk børs, kan der forekomme situationer, hvor ikke alle de relevante markeder åbne, når beregningerne foretages. Der foreligger derfor ikke aktuelle børskurser på alle aktiver i foreningens portefølje. Hvis foreningen eksempelvis forventer, at et marked, som er lukket på opgørelsestidspunktet, vil åbne med væsentlige ændrede priser, end da markedet lukkede, skal dette afspejles i den indre værdi, som ligger til grund for emission og indløsning.

10 Side 10 af 15 Således som vedtægterne i dag er formuleret, efterlades det umiddelbare indtryk, at værdiansættelsen af et noteret værdipapir aldrig kan være underlagt et skøn. Bestyrelsen foreslår således, at vedtægterne omformuleres i overensstemmelse med ovenstående og i overensstemmelse med InvesteringsForeningsRådets seneste brancheanbefaling. 10. Værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs skal optages til den officielle noterede kurs, jf. 2, (nr. 4) i regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger. Stk. 2. Fremmed valuta værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. 10. Værdiansættelse sker i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 61 og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 2. Aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi. Stk. 3. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse. 3. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen i alle afdelinger til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag. Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer. Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 1. Ændring af vedtægternes 6 - Justering af den korrigerede varighed af porteføljen i afdelingen Bolig Varigheden af de obligationer, som afdelingen Bolig investerer i, påvirkes af rentestigninger og - fald. Det er ikke nødvendigvis i medlemmernes interesse, at varigheden skal ligge præcis under 5 år. Der kan opstå situationer, hvor afdelingen på grund af den eksakte ramme bliver nødt til at realisere et kurstab, som følge af en kort skævhed og illikviditet i markedet. For at sikre sig bedre mod sådanne situationer foreslår bestyrelsen, at afdelingens varighed ændres til at være

11 Side 11 af 15 indenfor en ramme på 3 til 6 år. Det vurderes at være i medlemmernes interesse i lyset af, at afdelingen får en nedre grænse for, hvad varigheden som minimum må ligge på, sådan at medlemmerne er sikret den ønskede eksponering i markedet. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægternes 6: Afdeling Bolig Afdelingen omfatter investering i danske obligationer, som skal være omfattet af følgende: Afdelingen investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammer-beviser eller i kommuneobligationer. Den korrigerede varighed for afdelingens portefølje må ikke overstige 5 år. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 88 stk. 1. Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende. Afdeling Bolig Afdelingen omfatter investering i danske obligationer, som skal være omfattet af følgende: Afdelingen investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammer-beviser eller i kommuneobligationer. Den samlede korrigerede varighed for afdelingen skal til enhver tid ligge mellem 3 og 6 år. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer.

12 Side 12 af 15 Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 88, stk. 1. Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende. 2. Ændring af vedtægternes 7 - Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler Hidtil har der været begrænsede muligheder for, at en forening kan optage lån. Lovgivningen har nu givet mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af indgåede handler til imødegåelse af de likviditetsmæssige udfordringer, der kan være forbundet med handel og afvikling. For at sikre at foreningen kan gøre brug af denne nye mulighed foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 7 ændres på følgende måde: 7. Foreningen må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog: 1) optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder og 2) optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15% af foreningens formue. 7. Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån bortset fra lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. rammerne i stk. 2. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog: 1) optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele eller udnytte tegningsrettigheder. Disse må sammen med lånene i stk. 1 højst ud gøre 10 pct. af formuen. 2) optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

13 Side 13 af 15 Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue. 3. Ændring af vedtægternes 10 værdiansættelse tilpasning til branchestandard Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen præciseres således, at formuleringen ikke giver det indtryk, at et værdipapir, der er optaget til handel på en fondsbørs, undtagelsesfrit optages med seneste handlede kurs ved beregningen af indre værdi i foreningens afdelinger, men at der, når det er nødvendigt i særlige tilfælde, foretages et skøn over værdien, der beror på en dokumenteret værdiansættelsesmetode. En investeringsforening opgør løbende indre værdi i de enkelte afdelinger som led i fastsættelsen af emissions- og indløsningsprisen. Indre værdi beregnes efter reglerne herfor ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Indre værdi er således altid udtryk for, hvad de underliggende værdipapirer er værd lige nu og her. Skøn over værdien af et værdipapir foretages kun i det omfang, det vil give et mere retvisende billede end at undlade dette. I afdelinger med værdipapirer, der er optaget til handel på en udenlandsk børs, kan der forekomme situationer, hvor ikke alle de relevante markeder åbne, når beregningerne foretages. Der foreligger derfor ikke aktuelle børskurser på alle aktiver i foreningens portefølje. Hvis foreningen eksempelvis forventer, at et marked, som er lukket på opgørelsestidspunktet, vil åbne med væsentlige ændrede priser, end da markedet lukkede, skal dette afspejles i den indre værdi, som ligger til grund for emission og indløsning. Således som vedtægterne i dag er formuleret, efterlades det umiddelbare indtryk, at værdiansættelsen af et noteret værdipapir aldrig kan være underlagt et skøn. Bestyrelsen foreslår således, at vedtægterne omformuleres i overensstemmelse med ovenstående og i overensstemmelse med InvesteringsForeningsRådets seneste brancheanbefaling. 10. Værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs skal optages til den officielle noterede kurs, jf. 2, (nr. 4) i regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger. Stk. 2. Fremmed valuta værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. 10. Værdiansættelse sker i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 61 og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 2. Aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi.

14 Side 14 af 15 Stk. 3. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen i alle afdelinger til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag. Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer. Ad dagsordenens punkt 5) Valg til bestyrelsen Investeringsforeningen Sparinvest, Specialforeningen Sparinvest, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Valg til bestyrelsen I henhold til vedtægternes 18, stk. 3 afgår de fire bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra sidste valg. Næstformanden Niels Fog, formanden Ole Bjørn og Jørgen Kjældgaard har fungeret længst. Bestyrelsesmedlemmerne, Verner Puggaard, Flemming Skov Jensen, Linda Nielsen og Holger Dock blev alle fire valgt ind i bestyrelsen sidste år og har derfor siddet lige lang tid. I henhold til vedtægterne skal der foretages lodtrækning om, hvilke et ud af de fire nævnte bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg. Ved lodtrækning er det afgjort, at Verner Puggaard er på valg. Hermed er følgende på valg til bestyrelsen: Formand, professor, cand.jur. Ole Jul Bjørn, næstformand, købmand, cand.merc. Niels Fog, gårdejer, cand. polit. Verner Puggaard og advokat Jørgen Kjældgaard. Formanden Ole Jul Bjørn og advokat Jørgen Kjældgaard ønsker ikke genvalg. Næstformanden Niels Fog og gårdejer, cand. polit. Verner Puggard stiller op til genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen: Vicedirektør Bolette Christensen, Dansk Industri og Rådmand Louise Gade, Århus kommune. Ad dagsordenens punkt 6) Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som foreningens revisor.

15 Side 15 af 15 På bestyrelsens vegne Peter Møller Lassen Direktør ***********

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LD INVEST

VEDTÆGTER FOR LD INVEST VEDTÆGTER FOR LD INVEST Investeringsforeningen LD Invest Investeringsforeningen LD Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 Vedtægter august 2008 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest Vedtægter for Investeringsforeningen MS Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen MS Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september8. oktober 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 8. oktober 4. december 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere