Dagtilbud for fremtiden En pædagogisk udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbud for fremtiden En pædagogisk udviklingsplan"

Transkript

1 Dagtilbud for fremtiden En pædagogisk udviklingsplan

2

3 Indhold Forord... 5 Inklusion... 6 Læring... 8 Sundhed Forældresamarbejde Referencer

4 Forord Kære dagpleje, daginstitutioner og samarbejdspartnere Medarbejdere og ledere i praksisfeltet har ønsket at bibeholde de fire spor Sundhed, Inklusion, Læring og Forældreinddragelse, da sporene stadig er højaktuelle og har god sammenhængskraft. Med dette udgangspunkt er Dagtilbud for fremtiden blevet opdateret og moderniseret i henhold til ny viden og forskning på området. Målet er, at den vil føre nye og innovative handlinger med sig i jeres pædagogiske praksis. Dagtilbud for fremtiden sætter retning for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området. Dagtilbud for fremtiden har gennem de sidste år, øget den fælles helhedsforståelse for arbejdet med børn i vores daginstitutioner og dagpleje og den har skærpet vores pædagogiske faglighed og kvaliteten i vores dagtilbud. På landsplan er der en stigende interesse for kvaliteten af dagtilbud, hvorfor vi kontinuerligt må bestræbe os på at udvikle dagtilbud af høj kvalitet, da alle børn og ikke mindst børn med eller i risiko for at udvikle særlige behov profiterer af det. Vi vil med denne plan, derfor gerne fremhæve den pædagogiske profession og anerkende betydningen af jeres professionelle indsats i børnenes liv. En bredt sammensat arbejdsgruppe har gennemarbejdet Dagtilbud for fremtiden. Der har været et skærpet fokus på, hvordan den bliver levende og nærværende i den pædagogiske praksis, hvorfor der som nogen nyt er udviklet en værktøjskasse, og der er planlagt understøttende indsatser centralt fra de kommende år. Værktøjskassen kan konkret også anvendes til at orientere sig om begreber og teorier, som finder anvendelse i Dagtilbud for fremtiden. Det kan eksempelvis være forståelsen af, hvad de tre læringsrum er og hvordan de kan anvendes i praksis, eller forståelsen af eksklusionsmekanismer og hvorfor vi anvender det begreb frem for årsager til eksklusion. Dagtilbud for fremtiden er tæt forbundet med kommunens strategier og politikker. Børne-og ungepolitikken samt Sundhedspolitikken har begge stor vægtning. Som noget nyt understøtter Dagtilbud for fremtiden også Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi for børn, unge og familier. Hermed vil vi hjælpe strategiens budskab på vej om, at et skærpet tværprofessionelt samarbejde skal fokusere på forebyggelse og handling, når vi arbejder med børn, som har eller er i risiko for at udvikle særlige behov. Den har endvidere til hensigt, at understøtte læreplansarbejdet, der har fået en særlig bevågenhed i form af Master for en styrket pædagogisk læreplan. Ligeledes skal planen være en aktiv del af det pædagogiske tilsyn Dagtilbud for fremtiden sætter høje forventninger til jer som pædagogisk personale og pædagogiske ledere. Den fordrer, at der skabes sammenhæng mellem organisering, læringsmiljøets rammer og den konkrete pædagogiske praksis. Den rette organisering fra en tydelig ledelse, kan bane vejen til udviklende refleksionsrum i praksis, det er derfor vigtigt, at ledere på alle niveauer tager ejerskab og forpligter sig på de fælles mål i bestræbelserne på at skabe dagtilbud af høj kvalitet for alle børn. 4

5 I tillæg til udviklingsplanen følger et sæt af hjælperedskaber, som bl.a. omfatter en Værktøjskasser og en præsentationspakke. Disse redskaber har til hensigt at understøtte omsætning af Dagtilbud for Fremtiden. Med den nye plan i hånden og de fire spor i en moderniseret udgave, håber jeg, at vi sammen fortsat kan skabe dagtilbud af høj kvalitet til gavn for alle børn. Venlig hilsen Hans Christian Mariegaard Børne- og familiechef Vores børnesyn Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde Børn er fra begyndelsen kompetente med en iboende vilje til aktiv kommunikation og social deltagelse Børn lærer i sociale relationer, og de er afhængige af nærværende og kompetente professionelle i vores daginstitutioner og dagpleje 5

6 Inklusion - og udviklende fællesskaber I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge indgår i inkluderende sociale fællesskaber, hvor de oplever at være velkomne, betydningsfulde, værdsatte og forpligtede (Børne- og unge politikken) Inklusion handler om udvikling i og af fællesskaber, og er gældende for alle børn. Alle børn har med deres forskelligheder og individuelle forudsætninger, ret til at opleve sig betydningsfulde og værdsatte. Inklusion handler derfor om at skabe rammer og relationer, der fremmer alle børns muligheder for at deltage i forskellige typer af fælleskaber, der matcher mangfoldigheden. Inklusion har stor betydning for barnets læringsbetingelser. Derfor har inklusionsprocesser på 0-6 års området til hensigt, at alle børn bliver set og mødt med passende udfordringer, og de fordrer en grundlæggende respekt for, at alle børn er ligeværdige medlemmer af fællesskaber. 6

7 Hvorfor? En ideel inklusionspraksis kræver en vedvarende opmærksomhed på, at skabe forskelligartede fællesskaber og fleksible læringsmiljøer, så alle børn har øget mulighed for at udvikle vigtige kompetencer tidligt i livet. Hvis læring skal lykkes for alle børn, er deltagelse i betydningsfulde fællesskaber fundamentalt. Udvikling af og deltagelse i fællesskaber er en rettighed for den enkelte, og mangfoldighed må derfor opfattes som en værdi for daginstitutionernes og dagplejens fælleskaber. En professionel tilgang til udviklende fællesskaber, kræver en bevidst vekselvirkning mellem fokus på det enkelte barns behov og fællesskabernes muligheder. Et studie af børns perspektiver på deres hverdagsliv i dagtilbuddet viser, at legen med de andre børn er det bedste ved at gå i dagtilbud, og at eksklusion fra leg hører til de værste oplevelser. En inkluderende praksis fordrer derfor et vedvarende fokus på opsporing af eksklusionsmekanismer i alle læringsrum både foran barnet, ved siden af barnet og bag ved barnet. Hvad? Vi arbejder mod: At arbejde systematisk og intervenerende med at opspore eksklusionsmekanismer i læringsmiljøet omkring barnet At give alle børn mulighed for at være en del af fællesskaber, der matcher mangfoldigheden At styrke inklusionsfagligheden på tværs af daginstitutioner, dagpleje og øvrige samarbejdspartnere At forældre til enhver tid bruges som barnets primærresurse før, under, og i overgange mellem daginstitution, dagpleje og skole Hvordan? Gennem didaktiske overvejelser, ledelsesmæssig retning og forældresamarbejde vil vi: Foretage systematiske iagttagelser af relationerne i børnegruppen, for at identificere mønstre, hvor de samme børn udelukkes eller tildeles en perifer rolle Sikre at det pædagogiske personale vægter relationsdannelsen til det enkelte barn højt, og er vejvisere ved at gå foran barnet, hvis et barn har svært ved at deltage i fællesskaber Ledelsesmæssigt undersøge institutionens logikker, og organisere pædagogikken og samarbejdet blandt personalet på en måde, så systematiske iagttagelser, analyser og refleksioner kan prioriteres Inddrage forældre som en vigtig resurse i alle børns udviklende fællesskaber Tegn Vi lykkes, når vi kan se tegn hos både børn, forældre, personale og ledelse: Børn der kommunikerer ligeværdigt og vælger hinanden til i både aktiviteter og leg Pædagogisk personale der stiller flere perspektiverende og nysgerrige spørgsmål til egne, kollegers og institutionens organisering og logikker Ledelse der går forrest og skaber rammer og vilkår for en systematisk og reflekterende tilgang af inkluderende praksis Pædagogisk personale og forældre der taler positivt til og med alle børn og hinanden Udviklingsstrategi for børn, unge og familier Vi skal styrke det tværprofessionelle samarbejde, hermed er der behov for et fælles sprog, en fælles forståelse og et fælles begrebsapparat. En fælles forståelse af inklusion er et godt eksempel herpå. 7

8 Læring - og dannelse Det at have høje forventninger på alle børn og unges vegne er helt afgørende for børn og unges læring (Udviklingsstrategi for børn, unge og familier) Læring er tæt forbundet med børns dannelse og trivsel. Børns læring er en aktiv proces, hvor ny viden og erkendelse medfører en ændring i forståelse af sammenhænge. Gennem både pædagogisk tilrettelagte læringsforløb, i hverdagssituationer og gennem leg, får børn erfaringer og oplevelser, der kan hjælpe dem til at se sig selv og verden med nye øjne. Børns læring foregår hele tiden og i fællesskaber med andre både i hjemmet, i daginstitutionen og i dagplejen. Et positivt læringsmiljø, hvor alle børn møder udviklende og passende udfordringer samt bliver understøttet i at være nysgerrige, spørgelystne og fantasifulde, har stor betydning for deres kognitive og sociale læring. Ifølge Kommunernes Landsforening har børns tidlige læring to dimensioner. Den ene er rettet mod indholdet hvad skal læres f.eks. sprogligt, motorisk, socialt og den anden er rettet mod følelsen af at være lærende f.eks. opfattelse af sig selv, identitet. 8

9 Hvorfor? I daginstitution og i dagpleje har vi en skærpet opmærksomhed på, hvad børn fra 0-6 år skal lære og hvordan de lærer bedst. I et positivt, inkluderende og alsidigt læringsmiljø tænkes leg, læring og dannelse i sammenhæng. Forskning viser, at børn lærer bedst i små grupper og ved at få feedback på, hvad næste skridt for udvikling er. Endvidere er det vigtigt, at have en pædagogisk bevidsthed om, at arbejde i de tre læringsrum: foran barnet, ved siden af barnet og bag ved barnet. Et udfordrende læringsmiljø i daginstitution og dagpleje med høje ambitioner for alle børn, har betydning for udfoldelse af deres fulde potentiale samt øger deres livsmuligheder på sigt. Viden og udviklingen i samfundet sker hurtigt, hvorfor børn skal lære at lære, for at klare sig godt senere i livet. Klare læringsmål og inddragelse af børnene og det, som de er optaget af, er væsentligt for at børn lærer og udvikler sig. En fysisk aktiv krop udvikler hjernen og der er således en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitiv udvikling. Det pædagogiske personale skal i børnenes læreproces give mulighed for medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, samt bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Hvad? Vi arbejder mod: At lære børn at lære ved at stimulere deres nysgerrighed og naturlige lyst til læring At alle børn bliver så dygtige som de kan og får udfoldet deres fulde potentiale At stille klare mål for børns trivsel og læring samt give feedback til børnene At samarbejde med forældre om børns læring Hvordan? Gennem didaktiske overvejelser, ledelsesmæssig retning og forældresamarbejde vil vi: Have høje forventninger til alle børns læring. Vi vil skabe trygge og mangfoldige læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børns nysgerrighed, sætter klare læringsmål og giver feedback til børnene om, hvad det næste skridt er, for at udvikle sig og blive bedre Sikre at den pædagogiske læreplan understøtter læringsmiljøet og danner grundlag for en pædagogisk strategi om anvendelse af de 3 læringsrum - foran, ved siden af og bag ved barnet. Vi vil skabe sammenhæng mellem sproglig udvikling, fysisk aktivitet og læring Ledelsesmæssigt skabe mulighed for, at personalet kan skabe fleksible, mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer, bl.a. ved at inddrage digitale værktøjer og skabe rum for fysisk udfoldelse både ude og inde Inddrage forældre som primærresurse i deres barns læring og formidle børns læringsprocesser til dem Tegn Vi lykkes, når vi kan se tegn hos både børn, forældre, personale og ledelse: Nysgerrige og spørgelystne børn, der søger udfordringer og udstråler lyst til at være lærende samt børn der gør en indsats, søger hjælp og ændrer strategi Pædagogisk personale der faciliterer børns læreprocesser går foran og har øje for læreprocesser i børns leg, samt at der bevidst anvendes sproglige strategier og ses sammenhæng mellem fysiske aktiviteter og læring. Desuden at personalet i deres dokumentation har fokus på læring frem for aktivitet. Ledelse der bevidst organiserer den daglige praksis ud fra, hvad der understøtter mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer ud fra institutionens rammer og muligheder Forældre der giver udtryk for, at de føler sig værdsatte og betydningsfulde i forhold til barnets læring i dagplejen og daginstitutioner Udviklingsstrategi for børn, unge og familier Vi skal have ambitioner for alle børns læring. Børn i udsatte positioner har særlig gavn af en kvalificeret indsats, mens de går i dagtilbud. 9

10 Sundhed - og sammenhængskraft Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar, når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune (Sundhedspolitikken) Sundhed for børn i daginstitutioner og dagpleje forstås bredt og med inspiration fra WHO s definition om størst mulig fysisk, mental og social velbefindende. Sundhed handler om at have kompetencer til at agere i samfundet og til at opleve meningsfuldhed og sammenhængskraft i livet. For børn handler det om at opleve bevægeglæde ved at få udfordret deres sansemotorik, at være fysisk aktive samt have mulighed for kropslig ro og afspænding. Det handler også om at styrke børns mestringsevne og give dem mulighed for at opnå handlekompetencer til at møde små og store udfordringer i livet og til at begå sig i fællesskaber. Kost og søvn er basale og vigtige faktorer i børns liv. 10

11 Hvorfor? Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen og omgivelserne spiller en væsentlig rolle. Tidligt i børns liv i daginstitutioner og dagpleje, har vi derfor et særligt ansvar for at have fokus på lighed i sundhed og dermed understøtte og øge alle børns livsmuligheder. Det handler om, at alle perspektiver af sundhed tænkes naturligt ind i den pædagogiske organisering og de pædagogiske rammer. Med en bred sundhedsopfattelse skabes balance i børns liv, hvor barnets aktive krop, mestringsevne og deltagelse i fællesskaber understøttes og udfordres pædagogisk. Der er i 2016 kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen om børns behov for alsidig bevægelse og den sundhedsmæssige betydning af stillesiddende tid i 0-6 års alderen. Det viser sig, at det har stor betydning for børns fysiske aktivitetsniveau, at det pædagogiske personale viser vejen og er deltagende i aktiviteterne. Endvidere at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Hvad? Vi arbejder mod: At børn udfordres sansemotorisk og bevæger sig alderssvarende, samt er fysisk aktive med høj puls og evner at spænde af At børn får en positiv selvopfattelse med tro på egne evner til at løse de udfordringer de møder, samt mulighed for deltagelse i fællesskaber At arbejde målrettet mod større lighed i sundhed og dermed øge alle børns livsmuligheder At børns sundhed er en del af samarbejdet med forældre Hvordan? Gennem didaktiske overvejelser, ledelsesmæssig retning og forældresamarbejde vil vi: Være bevidste om, at vi som pædagogisk personale er børns rollemodeller. Vi vil planlægge regelmæssige, meningsfulde og fysiske aktiviteter i fællesskaber, hvor det pædagogiske personale viser vejen og er deltagende Planlægge let adgang til appellerende, varierede og bevægelsesvenlige miljøer inde og ude, hvor børns motoriske kompetencer udfordres og deres bevægeglæde udvikles Have en bevidst strategi om at arbejde hen mod større lighed i sundhed ved at tænke sundhed naturligt ind i den daglige pædagogiske organisering, så børn udvikles, trives og oplever sammenhængskraft Inddrage forældre aktivt i dagplejens og daginstitutionernes arbejde med børns sundhed Tegn Vi lykkes, når vi kan se tegn hos både børn, forældre, personale og ledelse: Bevægelsesglade og aktive børn med tro på egne handlekompetencer, og børn som deltager i og bidrager til udvikling af fællesskaber Et aktivt og deltagende pædagogisk personale, der tænker fysisk aktivitet bevidst ind i den daglige praksis Ledelse der sætter rammen for kollektive læreprocesser i institutionen, med fokus på at skabe større lighed i sundhed for alle børn Forældre der giver udtryk for, at deres børn oplever bevægeglæde og mestringsevne Udviklingsstrategi for børn, unge og familier Tilfør kompetencer tidligt i livet. Hermed menes, at vi skal sikre børn med eller i risiko for at udvikle særlige behov en positiv opvækst på lige fod med alle andre børn. Vi skal arbejde mod større lighed i sundhed og dermed øge alle børns livsmuligheder. 11

12 Forældresamarbejde - og inddragelse I Aalborg Kommune vil vi have et godt samarbejde med forældre og netværk og at forældrenes og netværks resurser værdsættes og inddrages (Børne- og unge politikken) Forældre er de mest betydningsfulde i et barns liv, hvorfor forældrenes perspektiv på barnet har betydning i den professionelle kontekst. Det pædagogiske personale er ansvarligt for, at skabe gode relationer til alle forældre, uden at give slip på det professionelle ansvar. Et målrettet forældresamarbejde indebærer, at det pædagogiske personale og forældre samarbejder om barnets trivsel, sundhed, læring og udvikling. Et målrettet forældresamarbejder indebærer også at alle forældre samarbejder om alle børn og børnefællesskaberne. Og et målrettet forældresamarbejde indebærer det formelle samarbejde, som udføres i Institutionsbestyrelserne, dagtilbudsbestyrelserne og dagplejebestyrelserne. 12

13 Hvorfor? Forældre besidder værdifulde resurser for daginstitutionen og dagplejen og for andre børn og forældre. Derfor skal forældre være aktive medspillere i deres barns liv i daginstitutionen og dagplejen. Det handler om, at dagtilbud og forældre skal samarbejde om at fremme inkluderende og udviklende børnefællesskaber for alle børn. Derfor bør vi have en skærpet opmærksomhed på, at sociale forældrearrangementer også kan indeholde konkrete lærings- eller udviklingsmål for forældresamarbejdet. Forældre i dag inddrages i mange forskellige kontekster i barnets liv, og alle forældre har forskellige muligheder for at bidrage til barnets læring, sundhed, inklusion og trivsel. Forældresamarbejdet er en kontinuerlig udviklingsproces, der rummer udforskning af forskelle og muligheder, og skal derfor differentieres i respekt for den enkelte familie. Hvad? Vi arbejder mod: At alle forældre føler sig betydningsfulde i forhold til både eget barn og andres børn trivsel i dagpleje og dagtilbud At sætte tydelige lærings- og udviklingsmål for forældresamarbejdet og vil dermed i fællesskab skabe ambitioner for barnets udvikling, trivsel og læring At børn og forældre oplever helhed og sammenhæng i overgangene i barnets liv At skabe inddragelsesprocesser med fokus på et differentieret forældresamarbejde Hvordan? Gennem didaktiske overvejelser, ledelsesmæssig retning og forældresamarbejde vil vi: Afstemme gensidige forventninger til samarbejdet blandt forældre og personale Inddrage forældre aktivt i daginstitutionens og dagplejens arbejde, som rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse Ledelsesmæssigt facilitere og rammesætte det differentierede forældresamarbejde, som baseres på lokale muligheder, ønsker samt den enkelte families behov Møde forældre med en høj faglighed og professionel forståelse, og med en naturlig nysgerrighed på forældrenes perspektiv Tegn Vi lykkes, når vi kan se tegn hos både børn, forældre, personale og ledelse: Glade børn der trives og er motiveret for læring som følge af samarbejdet mellem daginstitution, dagpleje og forældre At både dagplejen og daginstitutionerne laver prøvehandlinger rettet mod et differentieret forældresamarbejde Ledelse der rammesætter meningsfulde inddragelsesprocesser for forældrene Forældre der giver udtryk for, at de føler sig værdsatte og betydningsfulde i forhold til barnets og børnegruppens udvikling og trivsel Udviklingsstrategi for børn, unge og familier Vi skal arbejde med forældrekurser, forældreuddannelse og forældrenetværk i dagpleje og daginstitution. At samarbejde med forældre er vigtigt ift. arbejdet med udviklingsstrategien. 13

14 Referencer Fælles grundlag Alle fire spor er inspireret af: Dagtilbudsloven: retsinfo.dk Daginstitutionens betydning for børns udvikling en forskningsoversigt. SFI 2014 Master for en styrket pædagogisk læreplan. Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 2016 Børne- og unge politik Aalborg Kommune Udviklingsstrategi for børn, unge og familier Aalborg Kommune Inklusion I sporet inklusion er vi bl.a. inspireret af: Inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Rådet for børns læring 2014 Inklusion i dagtilbud. En kortlægning af arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje. Danmarks evalueringsinstitut 2014 Et skifte i grundsyn. Udviklende fællesskaber: Forældresamarbejde I sporet forældreinddragelse er vi bl.a. inspireret af: Task Force om fremtidens dagtilbud. Ministeriet for børn, unge og undervisning 2012 Inkluderende forældresamarbejde en refleksionsmodel for udøvende professionell. Nationalt videns center for inklusion og eksklusion 2013 Se børnehaven med forældrenes øjne. Danmarks evalueringsinstitut 2013 VIDA-projektet. Vidensbaseret indsats overfor socialt udsatte børn i dagtilbud med forældreinddragelse. Institut for uddannelse og pædagogik Århus universitet 2011 Læring I sporet læring er vi bl.a. inspireret af: KL Læring for alle - det starter i dagtilbud. Børn og Unge 2016 Læring for 0-2 år -en skandinavisk forskningsoversigt. Danmarks evalueringsinstitut 2015 Brug af digitale redskaber i Dagtilbud. Styrelsen for IT og læring 2015 Nøglen til læring. James Nottingham 2013 Sundhed I sporet sundhed er vi bl.a. inspireret af: Motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6-årige børn. Sundhedsstyrelsen 2016 Sundhedspolitik Aalborg Kommune 2015 Sundere liv for alle. Ministeriet for forebyggelse og sundhed 2014 Forebyggelsespakkerne Mental sundhed og Fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen version Helbredets mysterium. A. Antonowsky,

15 15

16 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Udviklingsafsnit for Børn og Unge Nygade Nørresundby Tlf

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse Vores børnesyn Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE DEN 17. MAJ 2017 SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen Virksomhedsplanen er udarbejdet i henhold til: Politisk og forvaltningsmæssige udvalgte indsatsområder BVI-netværkets

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper Pædagogiske principper Dagtilbud Tilst er et dagtilbud i Århus Kommune. Dagtilbuddet er underlagt lov om social service (Bilag 1). Dagtilbuddet ligger i bydelen Tilst, som er en blanding af socialt boligbyggeri

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere