90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,"

Transkript

1 En Folklorist. Lærer Laust Røjkjær, Hellum. Naar Talen er om Vendsyssels Historie, er der et Navn, som ikke maa glemmes, og det er den for 40 Aar siden afdøde Lærer L a u s t R ø j k j æ r, Hellum. I sine Skildringer i»samlinger til jysk Topografi og Historie«, har han givet vægtige Bidrag til vor Lands- dels Historie. Håndskriften: Hans Mindesten med Jernkors står sydvest for Jerslev kirketårn. Se det. Bidrag, som har været til megen Nytte for Nutidens Forskere af Vendsyssels Historie, hvorfor man ogsaa hyppigt kan træffe hans Navn i f. Eks. Trap:»Danmark, Friis'»Vendsyssels Nationaldragter og»vendelboerne i gamle Dage«, Vendsysselske Aarbøger og flere Steder. Da H. F. Fejlborg udgav sin Bog: Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmaal, I-III, leverede Højkjær ogsaa utallige Bidrag til denne. Han var i det hele taget en Mand, hvis Formaal det var at vække og nære Interessen og Sansen for Egnens Historie og Minder. Men desværre maatte denne arbejdsomme Mand allerede i en Alder af kun 35 aar bukke under for Tuberkulosen. Laust Røjkjær var født i Sinding i Hammerum Herred den 14. Juli Før sin Seminarietid var han i 6 Aar Biskolelærer paa Holmsland, hvorefter han blev uddannet paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han udgik med 1. Karakter. Hans første Embede var i Byrum paa Læsø, hvor han var et Aar, derefter var han ligeledes Lærer i Raabjerg et Aars tid, hvorfra han i 1878 forflyttedes til Hellum, hvor han døde den 20. April 1883 og blev begravet paa Jerslev Kirkegaar. Hans Gravminde har følgende Indskrift:»Han granskede med Kærlighed Forfædrenes Liv og Færd. Han mindes kærligt af Venner, der kendte hans trofaste Sind og klare Hovede«Til Ledsagelse af disse Linier har Enkefru Røjkjær venligst overladt os et Billede af sin Mand, et Billede, som sikkert vil interessere Venner af Vendsyssels Historie.

2 Jerslev 80 Aar. En af dem, Christian Røjkjær, har saaledes været Lærer ved Seminariet i Godthaab paa Grønland i 12 Aar. Men Fru Røjkjær er ogsaa oppe for, hvad der rører sig i Tiden: hun er saaledes den egentlige Stifter af Jerslev Husflidsforening. Kirkeligt tilhører hun den grundtvigs'ke Retning med Liv og Sjæl, ligesom hun ogsaa daglig»følger med«i sin Vendsyssel Tidende: - og derfor skal hun i Avisen! 90 Aar. J e r s l e v. Enkefru Røjkjær Jerslev, fylder Mandag den 25. Februar 80, og man tør spaa, at hun i Dagens Anledning vil blive Genstand for stor Opmærksomhed af sine mange Venner, baade fra nær og fjern. Hun er født den 2. Februar 1844 i Østerbygaard, Ny Sogn, Holmsland. I Aaret 1872 holdt hun Bryllup i København med den senere saa kendte Vendsyssel-Folklorist Laust Røjkjær, den Gang Lærer ved Blaagaards Seminarium. Hendes Mand fik Embede i Byrum paa Læsø og derefter et Aars Tid i Raabjerg, hvorfra han i 1878 forflyttedes til Hellum. desværre maatte denne arbejdsomme Mand allerede i 1883 bukke under for Tuberkulosen i en alder af kun 35Aar. Tilbage stod nu fru Røjkjær med 6 Børn og en lille Pension, saa Stillingen saa ikke lystelig ud for hende, men hun tabte ikke modet! Det har ikke altid været en Dans paa Roser, men det gik, og det skal siges at Fru Røjkjær har været en sjælden og stræbsom Moder for sine Børn. Nu kan Fru Røjkjær paa sine gamle Dage glæde sig ved flinke og dygtige Børn i gode Stillinger. PS. Bemærk at hendes navn ikke er nævnt og at det mest er mandens bedrifter der omtales, sådan var det på de tider. Denne ret sjældne Fødselsdag fejres Søndag den 25. Februar af Enkefru R ø j k j æ r, forhen Jerslev, og man tør spaa, at hun i Dagens Anledning vil modtage mange Hilsner og Lykønskninger fra Jerslev. Fru Røjkjær er født paa Holmsland i Østerbygaard. I 1872 holdt hun Bryllup med den senere saa kendte Vendsyssel- Folklorist Laust Røjkjær, der var Lærer ved Blaagaards Seminarium, men senere blev Lærer i Byrum paa Læsø og derefter et Aars Tid i Raabjerg, hvorfra han i1878 forflyttedes til Hellum. Desværre maatte denne arbejdsomme Mand allerede i 1883 bukke under for Tuberkulosen. I den Tid, han levede her i Vendsyssel har han givet vægtige Bidrag til vor Landsdels Historie, Bidrag, der har været til megen I Nytte for Nutidens Forskere af Vendsyssels Historie, hvorfor man ogsaa hyppigt træffer hans Navn i f.eks.: Traps»Danmark«, Vendsylske Aarbøger og flere Steder. Han leverede ogsaa utallige Bidrag til Fejlbergs»Bidrag til en Ordbog over jyske Almuemaal«. Da han døde den 20. April 1883, blev han begravet paa Jerslev Kirkegaard, og hans Hustru lod følgende smukke Eftermæle indhugge paa hans Minde:»Han granskede med Kærlighed Forfædrenes Liv og Færd. Han mindes kærligt af Venner, der kendte hans trofaste Sind og klare Hoved.«Efter sin Mands Død flyttede Fru Røjkjær til Jerslev, og hun stod nu ene med seks Børn og en lille Pension, så Stillingen saa ikke saa lykkelig ud: og man forstaar, at Livet ikke har været en dans paa Roser for hende. Men hun tabte ikke Modet, og det gik. For Fru Røjkjær var en sjælden stræbsom Moder for sine Børn, men nu kan Fru Røjkjær ogsaa paa sine gamle Dage glæde sig ved at have nogle flinke Børn, der trofast slaar Kreds om deres Moder. Fru Røjkjær har altid været med i, hvad der rører sig i Tiden; hun er saaledes den egentlige Stifter af Jerslev Husflidsforening. Kirkeligt set tilhører hun den grundtvigste Retning med Liv og Sjæl. Men eftersom Aarene gik, blev hun efterhaanden svagelig, særligt var det galt med synet, og saa flyttede hun for godt et par Aar siden til sin Datter, Fru Inger Selbo, Villa»Solvang«, Trørød pr. Vedbæk, hvor hun vhar det godt paa sine gamle Dage. Sidste Sommer var hun dog i Jerslev for at se til sit Hus og hilse paa gamle Venner Hendes navn var: Karen Marie f. Madsen

3 Brev til A. P. Gaardboe fra Laust Røjkj ær Hellum skole den 11./2. 80 (1880) Gode ven. Idet jeg hermed tilbagesender xxx bogen, måjeg sige dig mangfoldige tak for lån. Nu har jeg en særlig bøn til dig, nemlig at du for gammel venskabs skyl vil sende mig en slags anbefaling i denne uge, vi nu går i, for jeg agter at søge kursus i oldnordisk det tredje år, men da det i reglen kun gives 2 år i træk, så er det meget vanskeligt at opnå det, medmindre man har, som man siger gode "fortalere", eller at man kan godtgøre, at man arbejder med noget, der har "videnskabelig betydning". Nu har jeg tænkt mig at få anbefaling både af dig og Fejlberg (?) i Darum, som har fået en stor del af mine jyske ord; dog tør jeg ikke mene, at min postil (?) med jyske ord kan have særlig videnskabelig betydning, men alligevel kan det nok være, at disse optegnelser kan blive til stor hjælp for en, der agter at udgive en ordbog over jysk sprog og på den måde få en del betydning. Tillige ved jeg, at læreren i "Oldnordisk" cand. mag Secker har indstillet og anbefalet mig til 3die års undervisning, fordi han fandt, at jeg havde særlige sproglige interesser, og tillige fordi jeg har sans og trang for historiske kundskaber og gerne ville søge efter at få noget udbytte i den retning under mit ophold i hovedstaden. - Det mener jeg også at ville anføre i min ansøgning, at jeg samler for at oplyse denne min egns historie, og derfor ville jeg gerne have understøttelse endnu en gang for at jeg samtidig med at jeg nød kursus i oldnordisk, jeg tillige kunne benytte de rige historiske skatte i Gehejme- og flere arkiver, samt biblioteker, ligesom jeg gjorde i fjor. Dette ved jeg, at Secker har omtalt i hans indstilling. Jeg har xx for længe siden kan jeg tro fuldendt og indxx xxx antiq(?) kort over Jerslev og Hellum sogne, og jeg har fået et meget venligt svar tilbage fra "Direktionen for oldsagernes bevaring"; jeg må tilstå, at jo mere jeg kom til at sysle med disse gamle mindesmærker, desmere fik jeg sans og interesse og kærlighed til dem. Jeg har tilbudt at udfylde kort over Hallund, Hellevad, Øster Brønderslev sogne og venter på kortene. Et fund blev gjort i Holmgård i Hellum sogn, nemlig 6 store skrabeknive af flint, de lå samlede et par alen nede i jorden; man fandt dem ved at grave kælder til den ny rolling, det er omtrent 10 alen fra bækken. Museet i København har skrevet om at få xxx og nøjere oplysning om fundet, jeg har fået de 5 af knivene og sender(?) dem, men den sjette og største er desværre bortkommen. Om Peter Dyrskjøt har jeg kun tarvelige oplysninger xx xx xx xxxx at meddele. Jerslev sogns kirkebog begynder Deri nævnes han et par gange som fadder, men aldrig som boende i Knirø, derimod 1694 i Huult og ligeså i 1696 i Huulør (?), der vel sagtens er det samme år, ligeså 1697 i Huolt.

4 1702 nævnes Peder Dyrskjøts hustru Birgitte som fadder også i Huolt; så nævnes han ikke mere inden sin død, der omtales således "22. oktober 1707 begraves Peder Dyrskjøt i Holør 79 år gi."at han først har boet i Knir er vel rimelig, og Knir skal efter en ældre mands sigende være lagt til Huolt, og han vil endnu kunne påvise, hvor den har stået, skønt Peder Dyrskjøts navn er der ingen xx kender nu. Det er tænkeligt nok, at det er således gået til, thi Peders søn Laust boede rigtignok i Huolt og nævnes flere gange som fadder, skønt kun et par gange med navnet Dyrskjøt, ellers Laust Pedersen, og han havde flere børn, der heller ikke førte stamnavnet (?), dog har jeg ikke kunnet forfølge slægten længere. Nu er på Huolt Mark bygget 3 steder, der kaldes "Bolten", og det skal være den gamle Knir Mark, der hører til dem. Jeg tvivler noget om, at Peder Dyrskjøt har været selvejerbonde, thi han nævner jo Johan Urne til Tidernannsholm som sin husbond, og Knir hørte 1662 under Tidernannsholm og Hoult, hvor Peder de sidste år af sit liv vel har fået forsørgelse af sine børn, var en af kronens gårde til Aastrup. Måske jeg siden kan få indhentet oplysninger om denne mærkelige "fattige" bonde, Thi fattig endog efter den tids målestok, har han vistnok været, da Knir og Huolt ligger i Åsens østlige affald og hele denne østlige del af sognet er til dels en øde egn efter at skovene derfra er forsvundne. Beboerne derude har altid været betragtet som meget ringere end de øvrige i sognet; ligesom de og fra gammel tid af havde deres særegne plads i Jerslev kirke, og gik under det almindelige fællesnavn "Skovboerne". Deraf bliver det end mere forklarligt, at hans navn er aldeles glemt og ingen ved af hans efterkommere at sige. Hans fader Lars træffer jeg tit på i "Jerslev Herreds Tingbog fra 1634", som jeg har lånt af amtsarkivet, han nævnes alm. "Lars Skøtt" af Aagaard og forfulgte mangfoldige sager til tings imod de fattige bønder for resterende (?) landgilde; han var jo delefoged.- Slægten Kjærulf, som du skrev om, har jeg kun meget lidt om; men skal have det i tankerne for fremtiden. Efter Peder Dyrskjøts optegnelser var han hans moders stamfader, Anders Kjærulf Andersen af Fogedgård i Kjær Herred, gift med Marie Bertelsen afvesterbæk (?) ihimmelxxx, deres søn var Bertel Kjæulf den ældre, ejede Bjørum i Vadum sogn og mere xxx i Kjær Herred, født 1528, død 1558, gift 1548 med Gjørtine Munk fra Havbrogård, født 15?2, Deres datter var igen Anna Kjærulf, født 1556, død 1641, gift Lars Ousen(?) Jensen i Nørholm født 1530, gift 1579, død Deres datter var Dorte Lauritsdatter, gift med Peder Lavrisen i Nørre Ravnstrup, en af deres mange børn var Maren, gift med Lars Dyrskjøtt, Peders fader.- Morten Kjærulf til Nørre Ravnstrup nævnes tidligst (?) 1634 og han er ellers og bekjendt; måske, at Ørum kirkebog kan give videre oplysning om ham og hans efterkommere, det skal jeg ved lejlighed undersøge. Svensken har jeg en del om eller om krigen i det hele, men da jeg nu i dag har fået knap tid, skal jeg gøre et lille udtog deraf siden og sende dig om nogle dage. I Aasen øst for Hellevad sogn på Allerup Bys jorder har de bexxx en rund bakke. Vold og grav rundt om bakketoppen er omtrent 1500 alen lang. Den hedder endnu "den svenske vold" og i krigen blev Allerup by næsten lagt øde. Nu får du mange venlige hilsener fra mig og konen og tak for alt godt. Skriv nu snart. Din ven Laust Røjkjær.

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Efterskrift: Et barnebarn af Røjkjær har reageret på artiklen her på Jerslev.net Hun har sendt en mail, hvorfra der er indsat følgende tekst: Det er så første gang, jeg ser billeder af Laust og Karen Marie, min oldefar og -mor. Det er specielt! Man bliver lidt målløs, når man bliver præsenteret for sådan en samling oplysninger, som I har sendt, men også lidt stolt på Lausts vegne. Jeg har hørt fra min mor, at enten Laust eller sønnen Kristen var på Det Kgl. Vajsenhus, og der blev hjulpet i vej til læreruddannelsen, men ved ikke, hvem af dem, det var. Lidt spøjst er det også, at Kristen giftede sig med en efterkommer af Anders Andersen Kjærulf, som Laust skriver om i jeres vedhæftede materiale, nemlig en datter af Juliane Cathrine Konnerup, hun hed Agnes. Vi har, som skrevet, ikke fotos af nogen af dem i familien. Men jeg har vedhæftet et billede af Kristen, deres søn og min morfar. Det er fra Grønland, hvor han var lærer i Godthåb. Han ligner sin mor, kan man se. Han skrev iøvrigt en matematikbog på Grønlandsk, som jeg har et eksemplar af.

14 Kristen Røjkjær

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Fandens Slot Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Forord: I 1999 oprettede vi en primitiv teltplads på vor grund som vi kaldte Fandens Slot teltplads. Vi omtalte det i lokalbladet Runestenen, hvilket

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV

ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV Selvbiografi ved Anders Kjær 2006 Selvbiografi ved ANDERS KJÆR OVER DET VIRKELIGE LIV GENNEM TIDERNE En erindringsbeskrivelse med stof til eftertanke FORORD

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Dagmar og Villy Rolsted's Liv

Dagmar og Villy Rolsted's Liv Dagmar og Villy Rolsted's Liv Af Richardt Rolsted. 1 Skrevet af Richardt Rolsted i 2011 og revideret i 2012. 2 Forord. Denne udgave er en forkortet erindringsudgave om mine forældres liv. Formålet, eller

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Rebslager Martin Laursen Rasmussen Rebslager Martin Laursen Rasmussen Dato 13 maj 2014 Slægtsforskning udført af John Rasmussen Slægtsbog nr. 3 i serien af slægtsbøger omkring familien Rasmussen i Fredericia Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de

Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de SLÆGTEN Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de sidste år. På billedet ses fra venstre stående i

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere