Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads*"

Transkript

1 Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads* *et*hypotese*skabende*pilotprojekt* * TRIM* TRæningmedhenblikpåInklusionafbørnmedspeciellebehovsomforeksempelcerebral parese,medudgangspunktiøgetmobilitet * v/sararosagermortensen&michaelwürtzbjørn,universitycollegelillebælt Resume* HappyRehab(HR)version2.0eretspecieltudviklettræningsredskabtiltræningafbørnmed cerebralparese(cp)ogandreressourcebørn.motivationenforvedvarendetræningøgesog styrkeshosdetenkeltebarnianvendelsenafhrmedogudentptilkoblet.nårspilleneihr appellerertildetenkeltebarnsinteresser,bevirkerdetbedretfokusogtilstedeværelsei træningen.pædagogisksethardeltagelseniprojektetværetbidragendetilenopkvalificering aflæringssoglegemiljøfordeltagerneiinstitutionen.træningihr,tilkoblettp,bidrager ogsåtiludviklingenafnyeogeksisterendesamværsrelationerimellembørnene. * * * Definitionafmobilitetidetteprojekt,skalforståssom detenkeltebarnsbevægerumkognitivt,socialt,motoriskogfysisk. 1

2 2 Introduktion* LegogLæring Kidsn'TweensLifestyleerskabttilatgivevirksomheder,derarbejdermed børnogungeiregionsyddanmark,nøglentilatforståognåbørnialderen3s12år.det langsigtedemåler,atvirksomhederneopnårenmarkedsmæssigfordelogbliveristandtilat tiltrækkeflereturister,kunderogsamarbejdspartnere.pådenbaggrundblevprojekttrim, etableretmedfølgende samarbejdspartnere: UCL+University+College+Lillebælt+(UCL),leveredeprojektlederogprojektmedarbejder. Innovaid,+privat+virksomhed,+leveredetræningsredskaberneHRversion2.0ogTP,samt teknisksupport.+ Børnenes+Kontor,+selvejende+institution,+Esbjerg,+leveredeergoterapeutiskeog pædagogiskeressourceriinterventionen,deltageretilprojektetsamtrammertil projektudførelsen. Specialrådgivningen,+Esbjerg+kommune,+leveredefysioterapeutiskeressourceri interventionensamtrammertilmotorikholdstræningeniprojektet. Projektetblevorganiseretmedtofaser,denførstesomenpilotfase,hvordeninteraktivedel tilhrblevvidereudvikletogjusterettilmedhenblikpåatkunneigangsætteettestforløb. Testforløbetvarprojektetsandenfase.Denneartikelformidlerresultaternefratestforløbet." Baggrund* Børnmedcerebralparese(CP)ogandreneurologiskevanskelighederharofteproblemermed atopretholdebevægelighedenoverleddenesamtkoordinerebevægelserne.deudvikler typiskspidsfodsgangogenmegetøgetknæfleksionigangfunktionen.derforhardeen tendenstilstramningerognedsættelseafbevægelighedenoverleddene. VivedfraPilotprojektet: funktion+og+ledbevægelighed+hos+børn+og+unge+med+cerebral+parese+og+er+effekten+afhængig+af+ attræningenihrhareffekt.træningenblevudførtidetinteraktive ståsystemhr,somgivermulighedforattrænespecifikkebevægelseroverankel ogknæled. Denspecifikketræningforegårved,atbarnetstyrercomputerspilvedhjælpafankelSog knæbevægelsersamtvægtoverføring. Præliminæreresultaterfrapilotprojektetvisersignifikanteffektvedtræningogaktiv udspændingidetinteraktiveståsystemoverentremånedersperiodeved: ØgningiGMFMS66score Øgningiaktivdorsalflexionoverankelledmedekstenderetknæ Øgningipassivdorsalflexionoverankelledmedekstenderetknæ Ref.:http://www.iaid.dk/da/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3AdeSforsteSresultaterSpraesenteretSpaS fysioterapeuternessfagfestival&catid=4%3amisc&itemid=26 HvistræningenskalhavegodeffekthosCPSbørnogbørnmedandreneurologiske vanskeligheder,skalbarnettræneoverlængeretidmedmangegentagelser.detteresultereri enforholdsvisintensivtræning,somkræverendelmotivationhosdetenkeltebarnfor gennemførselafden.hererdetenklarudfordringatfastholdebarnetsmotivation,forat opnåsågodeffektaftræningensommuligt.derforvarderetbehovforatsepå,hvorledes motivationenfortræningihrkansikresogøges.pådenbaggrundblevhriindeværende projektvidereudviklettilversion2.0,somhavdetilformålatbidragetilstyrkelseafbarnets motivationfortræning.

3 Densammenhængendetidaldersgruppen4S6årkantræneadgangenanslåstilatværeca.20 min.såselvomdennetidikkekanændresmeget,kanmansigtemod,atdentid,detypiskkan holdekoncentrationenitræningen,ermestmuligeffektiv. Påbaggrundafdetvildetværerelevantfortløbendeatudviklenyetræningskoncepter,som giverbarnetmotivationforattræne,oghvordetpåsammetidkanopnåtræningseffektpå bådedetkognitive,socialeogfysiskeplan.derforerdetvigtigtatsøgenyeveje,hvorøget aktivitetsniveauogmotivationtilgodesesogderskabesbasisforenbedringafinklusions mulighederf.eks.iformafsamværsrelationermellemressourcebørnogbørni normalområdet. Dennationaleambitioner,atkunneinkludereflereelevermedspeciellebehovi normalklasserogsskoler.cpsbørnerenmålgruppe,sommedspecifikogmålrettettræningi højeregradvilkunneinkluderes.dissebørnopnårlangtdenstørstedelafderesmotoriske færdighederoptildet6.leveår.derforer3s6årssalderenvigtigfor,atdekanstarteiskolepå såhøjtetfunktionsniveausommuligt.dererbrugforatudvikletræningsredskaber,der kombinererlegogtræningpånyemåder,såbørnenesmotivationfremmesogfastholdes. Målsætning** Projektetsandenfase,testforløbet,havdetilformålatbelysebørnenesmotivationfortræning ihr,samtbidragetilbedretinklusionogøgetaktivitetsniveau.detsammegjaldtfordet supplerendetræningsredskabtpogdetsbrugbarhediforholdtilmålgruppen ressourcebørn. Praktiskblevdettegjortvedpræsenterebørnenefordenyudvikledespil,eksempelvisvedat konkurreremedandre,delsressourcebørnimellem,samtmellemressourcebørnogbørni normalområdet.overordnetsetermålsætningenitestforløbetatgenererevidenom motivationfortræningoginklusionafbørn,tilprimærtbrugidagtilbud,samtiovergangentil indskolingen. Måleteratkunnefastholderessourcebørnenesmotivationfortræningen,såledesatden fysiskeogkognitiveudviklingfremmesvialegogfysiskaktivitetsamtskabelsenafgrobund fornyesamværsrelationerogudviklingafalleredeeksisterenderelationer. Formål* AtbeskriveressourcebørnsmotivationfortræningiforbindelsemedinteraktivtræningiHR medogudentilkoblingaftp.ligeledesenbeskrivelseafressourcebørnsmotivationfor træningpåtpsometseparattræningsredskabpåmotorikhold. FokusområderiprojektTRIMerfølgendetreområderforatbelyseprojektformålet: Motivation,inklusionogaktivitetsniveau Forskningsspørgsmål HvilkeneffekthartræningiHRversion2.0,viaTPpåMotivationiforholdtilattræne? HvilkemulighederforInklusiongivertræningsredskaberneHRogTP? HvilkeneffekthartræningenpåressourcebørnenesAktivitetsniveau? BegrebetRessourcebørn,idenneartikel,rummerdelsdiagnosenCerebralParese(CP),menogsåbørnsomhargenfejlder bl.a.medførerhypermobilitetoghypotoni,nedsatsprog,koncentrationsproblemer,genereltforsinkelsebådemotoriskog kognitivt. 3

4 4 Metode*&*materiale* Metode* Semistruktureredeinterviewsblevudførtmeddefysioterapeuter,ergoterapeutogden pædagogiskesouschef,sompraktiskhargennemførttestforløbet. Midtvejsitestforløbetvarinterviewerenpåenobservationsdagidaginstitutionenog specialrådgivningenforatobserverealle3træningsseancer.påbaggrundafdetogløbende samtaler,errammenforinterviewguidenudarbejdet.interviewsblevudførtaf projektmedarbejderfraucl. Derblevudfærdigetspørgeskemaertilindividueltbrugveddetenkeltebarn,somde deltagendebørnharudfyldtisamspilmedterapeuterne,efterhvertræningsgang. Slutteligthardeinvolveredeterapeuterførtegenlogbogovertræningsseancerneiforholdtil deresegenogsamledeoplevelseafbørnenestræning. Tilgangeniprojekteterfænomenologisk,idetprojektetsøgeratudledeoplevelsernefra førstepersonsperspektiv.derertaleomoplevelsesorienteretparadigme,sådanatinterviewet eretmediumsomkanudtrykkeforskelligemenneskerserfaringerfraepisoderudenfor interviewaktionen.(brinkmannogtanggaard2010) Ietpostmoderneperspektiv,hvorgenrerblandes,vilmanværetilbøjeligtilatkonkludere,at manbådekansigenogetomfænomenerudenforinterviewetogomfortællingenomdisse,i interviewsituationen,vilfrembringe(nye)aspektersomikkefandtesiinterviewpersonens oplevelsesverdenførselveinterviewet(kvale&brinkmann,2009).detteharinuværendeprojekt, inogengradværettilfældet,dainterviewpersonerneiinterviewsituationenharreflekteret mereovernogleområder/emnergrundetinterviewet,hvilketefterfølgendeharsatnogle aspekterietklarerperspektivfordem. Træningsredskaber- HReretspecieltudviklettræningsredskabtilisærtræningafCPSbørn,mendetkanogså anvendestilandreressourcebørn.deteretinteraktivthjælpemiddelogståsystemmeden computertilsluttet,hvorforskelligeøvelserforegårinteraktivt,samtstatusomtræningenkan aflæses. HRblevanvendtmedtilhørendetouchskærmsamtprojektorsomkasterskærmbilledetoppå væggen,såledesatmakkerenpådetilkobledetpogsåkanfølgemedilegen. DetvardenyudvikledeinteraktivespiltilHR,somblevanvendtitestforløbet. Primærtraketspilletblevanvendtitestforløbsperioden,dadetpt.erdetenestespil,somer udviklettilbrugaffleredeltagerepåéngang.sebilag10forbeskrivelseafspillene.ved træningenmandagogtirsdagihrogpåtp,hardettekniskværetmuligtatfå3s5tptilkoblet HRmedBluetooth. TPeretnytoginnovativttræningssystemsamtetrehabiliteringssystem,som muliggørenhøjfleksibilitetisværhedsgradogtræningsmål. HRogTPmuliggørbeggeintegrerettræningafkognitiveogmotoriskefærdigheder. Påmotorikholdetharderværetca.8TPblotmedlysfeedbackfunktionen,menpåsigtskal derkoblesbluetoothfunktionpåogså,såderkanspillesflerespil. Rammer-for-testforløbet- Testforløbetsvarighedvarpå6sammenhængendeugerogtræningeniHRforegiki daginstitutionensvanligetræningslokaler,mandagogtirsdag.motorikholdstræningenforegik ispecialrådgivningsgymnastiksal,hvormotorikholdstræningensædvanligvisogsåforegår. Defysiskerammerfortræningen,varderforkendtafdeltagerne. Ressourcebørneneskendskabtiltræningsredskabet,forudforigangsættelsenaftestforløbet, omfattede2ugerhvoridenyespilblevinstalleretogjusterettil,såledesatdevarklartil

5 opstartenaftestforløbet.denreellespilvarighedunderjusteringenidetouger,varikkestor, grundetendeltekniskeindstillingersomskullejusterespåplads,indtilteknikkenfungerede tilfredsstillende.menressourcebørnenefikdetnødvendigekendskabtilhrogtp,såde kunnelege/trænemerejævnbyrdigtmeddereskammeraterfratestforløbetsstart. Varetagelse-af-interventionen- Denpraktiskedelafinterventionenitestforløbetblevvaretagetogtilrettelagtaf3erfarne terapeutermedspecialisereterfaringindenfortræningafcpsbørn,samttræningafandre ressourcebørn.henholdsvisenergoterapeutogtofysioterapeuter. Træningsmængde-ugentlig-i-testforløbets-6-uger- Træningsmængdenprugeitestforløbet,vardetsammesombørnenefåridenalmindelige hverdag.dogfyldtehrogtpvæsentligmereitestforløbetstræning,hvorderalmindeligvis villehaveværetstørrevekslingmellemandretræningsmuligheder.menomvendterdeti detteregiogsåmegetnaturligtiperioderatopsætteetbestemtogmerekoncentreretfokusi træningen.såaltialthartestforløbetstræningsmængdeogtilrettelæggelseikkeafveget megetfradenvanligetræningogmåden,mantilrettelæggerdennepå. Træningenvaropdeltsådanatmandagvartoressourcebørnsammentiltræning,samtto terapeuter(ergoterapeutogfysioterapeut).tirsdagvaretressourcebarnogenkammerat sammen,tilligemedenergoterapeut,sogetparafgangeneogsåmeddeltagelseafen pædagog.træningenmandagogtirsdaginvolverede5børnfraressourcepladseri børnehavensamtkammerater.varighedenafdeneffektivetræningstidvar12s20min. Torsdagvardermotorikholdstræningfor8ressourcebørnhvorafde5børnogsåtrænede mandagogtirsdag.densamledevarighedaftræningenvar50min.,hvoraftræningmedtp typiskudgjordehalvdeleneaftidenellermere.tofysioterapeuterforestodundervisningen. EksemplerpåhvordanTPblevanvendtpåmotorikholdet,sebilag9. Materiale* Følgendedeltagerevarinkluderetiprojektet: IaltressourcebørnN8,hvoraf4erCPSbørn DrengeN5&PigerN3 Alder:4S6år,fordeltsåledes:4årN1,5årN5,6årN2 Ingenafbørnenegørbrugafgangredskaber,de6afdemerkognitivtikkealderssvarende,en eralderssvarendeogenerdelvistaldersvarende.deudfordringersomdetypiskharhver isæristørreellermindregradhandleromnedsatkombinationss,struktureringssog koncentrationsevne,samtreduceretoverblikogderudoverernogleafdemletafledelige. CPSbørneneharalleGMFCS1 Udoverkognitiveproblemer,harnogleafdemogsåfysiskeproblematikkersåsomatdeer: hypertone,hypotone,harfejlstillingiledgenerelt,strammeachillessenerellerertågængere. Nærmerebeskrivelseafbørneneogderesindividuelleoplevelseaftræningen,sebilagID1, ID2,ID3,ID4,ID5,ID6,ID7,ID8. Børnenesudfordringerermegetforskelligeogdermedogsåderesfysiskogkognitive formåen.derforerdetikkeenshvorledeseffektenaftræningenerblevetfordenenkelte. Etiske*overvejelser* Dererindhentetsamtykkeerklæringfraallededeltagendebørnsforældre,delsiforholdtil deresbørnsdeltagelseogtilatvideofilmedemitræningen,tilbrugiprojektetsevalueringog afrapportering. 5

6 6 Resultater* Det*pædagogiske*element* PædagogisksethardeltagelseniprojektetværetbidragendetilenopkvalificeringaflæringsS oglegemiljøiinstitutionen,fordideriinterventionenihøjgradtagesudgangspunktibarnets perspektivogmandermedtilgodeseroginvolvererbarnetsalsidigeudvikling.deltagelsei udviklingenafetitsbasserettræningsredskab,givermulighedforatkombineretværfaglighed ietfremtidsorienteretlæringsmedie.institutionenspædagogiskesouschefharfåetprojektet etableretiinstitutionenisamspilmedterapeuterne. Erfaredeoplevelserfradenpædagogiskesouschef,citaterneerudledtfrainterview: t+fungerende+barns+krop,+kan+kompenseres+for+i+ HR+og+samtidigt+stimulerer+barnet+kognitivt +hjernen+har+brug+for+gentagelser+i+forhold+til+ læring+og+i+særdeleshed+cplbørns+hjerner.+her+er+det+en+sjov+måde,+at+få+mange+gentagelser+på+ og+muliggør+en+øgning+af+signalhastigheden+fra+hjerne+til+muskler+ +som+de+har+brug+for.+dette+ + +på+det+kognitive+plan+kan+det+give+noget+mere+i+og+med+der+er+koblet+it+på +,+på+en+sådan+ måde+at+det+appellerer+til+cplbørn,+for+de+er+typisk+ikke+mindre+intelligente+end+børn+i+ normalområdet,+men+blot+langsommere+og+har+længere+latenstid.+de+har+derfor+brug+for+noget+ som+er+visuelt,+auditivt+og+med+mange+gentagelser,+hvilket+de+får+bl.a.+ved+træning+i+hr+og+på+tp.+ Denne+træningsformvil+helt+klart+give+dem+et+brugbart+forspring+på+mange+måder,+eksemplevis+ kognitivt,+l+samtidigt+med+at+de+bruger+deres+krop.+dette+er+vigtigt,+fordi+børn+er+kropslige+ +og+ de+lærer empelvis+er+der+et+barn,+som+har+haft+svært+ved+at+lege+og+nemt+er+endt+i+små+slåskampe,+ men+har+nu+fundet+nogle+koder+til+nye+samværsrelationer+sammen+med+andre+børn,+som+også+ kan+overføres+til+andre+sammenhænge +hjælper+til+nye+måder+at+skabe+positiv+kontakt+med+ andre+børn. + eg+oplever,+at+nogle+af+børnene+er+gladere+og+med+glimt+i+øjnene,+de+føler+sig+mere+forstået,+bl.a.+ når+jeg+møder+dem+på+gangen+og+snakker+med+forældrene.+børnene+får+en+anden+ opmærksomhed+ +som+gavner+deres+selvværd,+de+oplever+noget+som+er+mere+målrettet+dem.+ Selvfølgelig+er+der+også+andre+ting+som+påvirker+deres+humør+positivt,+men+perioden+med+HR+og+ TP+har+bestemt+haft+en+positiv Essentielt+at+vi+både+kan+bibringe+fysisk+og+kognitiv+træning+på+samme+tid+og+samtidigt+have+det+ sjovt,+det+er+vigtigt.+ % Resultater*HR*version*2.0*med*tilkoblede*TP* Motivation- Motivationenforvedvarendetræning,hosdetenkeltebarn,øgesogstyrkesiHRtilkobletTP. Detsesbl.a.vedatbørnenekanfastholdesmerekoncentreretitræningenendtidligere,dvs. mereeffektivtilængeretidindenfordenvanligevarighedaftræningen.grundentildetteer, atdeenkeltespilnuharmerepersonligrelevansogappellererdirektetildetenkeltebarn, entenmedbillederafegnetingellerrummerandretingsomfangerbarnetsinteresse. DesudenerdetinkluderendefremtrædendeitræningssituationenmedHRogTP,da tilkoblingenaftpgivermulighedforatf.eks.2s3børnpåéngang,kantræneoglegesammen påsammetid.

7 7 Ressourcebarnetopnårejerskabogsuccesoplevelser,dadetharreelmulighedforogselvkan styrelegen,fordidetpåforhåndharfåetkendskabtiltræningsredskaberne,samtselvvælger enkammerat,somkankommemednedatlegeitræningen.barnetfårkortoggodt S bliverisocialesamværsrelationermv.genereltvirkerdettilatværesjovereogmere motiverendefordetenkeltebarnatspilledespilsominvolvererflerebørn,endde individuellespilihr. Citatfraterapeut(mandag&tirsdag)iinterview: være+den+stærke,+l+det+tror+jeg+også+børnene+kan+føre+med+sig+over+i+en+anden+aktivitet.+ Motivationen+forstærkes+også+ved+at+de+selv+sætter+noget+i+gang+og+opnås+li +og+ikke+bare+blive+sat+i+gang,l+ + Inklusion- TræningeniHR,tilkobletTP,giverøgetmulighedforatudviklenyeogeksisterende samværsrelationerbørneneimellem ogsåmednogenhvordetellersvillehaveværetsvært vedatetablere.socialtstyrkesressourcebørnenessamværsrelationerogderskabesbedre mulighedforatetableregrobundfornyelegekompetencer. Nårmanserpåmotivationirelationtilinklusionerderenklarpositiveffekt,da ressourcebørnenemegetgernevilmednedogspille/træne,nårdebliverhentet.derkommer ikken harkammeraterneinormalområdetdetogså. Specieltressourcebarnetlyserop,nårterapeutenkommeroghentervedkommendetil træning typiskvælgerdeselv enkammerat,somkommermed.hvisikkedetteertilfældethjælperterapeutogpædagogog kanherigennemogsåværemedtilatgivemulighedfornyesamværsrelationer. Detatressourcebarnethar serveret ogdervedfårbedremulighedforselvattageinitiativ, bevirkerstørremotivationfortræningen,samtsuccesoplevelseiogejerskabaftræningen.alt dettegiverogsåmereligeværdighedmedkammeraterneinormalområdet.slutteligterdet personaletsoplevelse,atdenneligeværdighedogsåkanfåeffektiandresamværssituationer udenfortræningen,f.eks.pålegepladsen.enpædagoggiverudtrykfor,atdernueren anderledesogbedresammenhængibørnegruppenpåstuenhvordererbørnsomhar deltagetitræningen. Aktivitetsniveau- bevægelsestempoitræningenkanøges,nårdererkonkurrencemedandreog ikkeblotsigselv.detteafspejledesigtydeligthosnogleafbørnene.endviderevirkededetfor nogenbedstmedkonkurrencenuogherhvemkommerførstdenneformforkonkurrence ladersiggøremedhrogtp,menikkehralene. Selvomdetfornogenerkonkurrencenok,nårmanbytterpladsogsåskalprøveatovergåden andenspræstationogefterfølgendesehvemdererhurtigst,ssåerderandresomharbrug denforhurtigerespons ellersfalderaktivitetsniveauethurtigt. Denhurtigeresponsf.eks.iformafkontaktentilskærmenoglysfeedbacketiselveTPgørat koncentrationenogdermedogsåaktivitetsniveauetholdesbedreieksempelvisenstopsleg, endhvismanlegedeklassiskstopslegmedhulahopringe. Dissetingstimulerertiløgetinitiativhosdetenkeltebarnogdekanbedreselvvælgehvadde gernevil.defårejerskab,hardetsjovtogønskerdermedgentagelseafaktiviteten. Dettebevirkerogså,atdenvoksnesupporterikkebehøverværesåmegetpåsomellers,men kantrækkesiglidtibaggrundenafaktiviteten,hvilketunderstøtterbarnetsmulighedforeget initiativ. Legenmåikkeværeforlang såmistesfokus.helstikkeformangeirrelevantepauseri træningspasset,såtabesbørnenesinteresseogsåhurtigtogsomfølgederafdaler

8 motivationen.hererdettydeligtatdetekniskeproblemerderopstodundervejsitestforløbet, tiltiderhæmmedeflowetitræningen. Citatfraterapeut(mandag&tirsdag)iinterview: en +man+kan+styre+hr+ så+går+der+for+lang+tid+inden+tp+lyser+derude+ +så+mister+det+andet+barn+simpelthen+fokus+og+kan+ ikke+bibeholde+interessen.+så+brydes+forbindelsen+de+to+børn+imellem+og+det+at+de+spiller+sammen+ + Træningseffekt- Målenemåikkesættesforhøjt,dadetervigtigtmedsuccesoplevelser,f.eks.vedatbarnet opleverdetkangennemførertræningeniformaffuldførelseafspillet.dvs.hjælpedenne gennemførselpåvej,f.eks.viahrpåautopilot,hvisikkebarnetkanselvhelevejen.dette motivererbarnettilatprøveigenogmulighedenforatdygtiggøresigopstår,ligeledesbedres mulighedenforatudviklebarnetsselvstændighed. Denforskelligheddererblandtressourcebørnene,samtmellemressourcebarnogbarni normalområdet,kanderkompenseresforikraftafmulighedenfordepersonligeindstillinger ogautopilotsstyringafhrirelationtildenenkeltesformåenførogundertræningen. Detersåledesmuligtattilrettelæggetræningenoglegenderi,påensådanmådeatdethar træningseffektoggivermeningforbeggebørn.dettesikreensuccesoplevelsefordeltagerne, samtmotivationforatprøveigen.såtrodsforskellighedfysiskogkognitivt,skabesdermere ligeværdighedbørneneimellemundertræningen.erfaringernefradennepositive samværsrelationtagesmedvideretilandresituationer.børneneerfarerdervedatdetrods godsamværsrelation,sagtens kanlavenogetsammen,legeoghavedetsjovtihinandensselskab. Andre-observationer-i-arbejdet-med-HR-version Iennærmereafdækningafkoncentrationsformåen,viserdetsigatetbarnharsværerevedat holdefokusendførstantaget grundetatdetikkekunnespejlesigideandredeltagere,fordi detskulleforetageselvstændigtløbpåtp. dervedenbedresansningogafgrænsningafegenkrop,somgavbarnetrotilatkunneholde fokus.denneerfaringharbevirket,atensådanstimulinuogsåfinderstediandre sammenhængeibarnetshverdagiinstitutionen,f.eks.vedlæsningibog,hvorpædagog ogholderombarnetvedhistorielæsning,såledesatbarnetbedreformåratholde fokusilæsningenogermeretilstedeisituationen. VedennærmereafdækningafetbarnsfysiskeformåeniHRerfaresdetatetafbørnene,som naturligefølgevirkningefteroperation,fårnedsatmuskelstyrke.terapeuttroedei udgangspunktet,atbarnethavdemeremuskelstyrke,enddetegentlighavde.dettekunne målesogaflæsesihr,sompåvisteatmuskelfunktionenoverfodledetvarnærmestnul.det ændredetilgangentilbarnetstræning,sådennehurtigereblevmerespecifiktmålrettetog barnetkunneprofiterebedreafinterventionen.umiddelbartvarderikkeandretekniske redskaberiinstitutionen,somterapeutenkunnegørebrugforatfådenneafdækning. SlutteligterderskabtennymulighedfortværfagligtsamarbejdeikraftafHRogTPsom træningsredskaber.+ + 8

9 9 Resultater*fra*træning*på*Motorikholdet* Motivation- Nogleafbørnenefårenbedretfunktioniatholdefokusilegen,bl.a.pga.affarveskiftene, hvilketsesif.eks.streglegenmed.specieltetbarnharhaftstorgavnog glædeafdette,dadetellersharværetsværtatfangedetskoncentrationogholdefokus,samt skabemulighedforattrænedetteeffektivt. TPgivermulighedforatstillenyekravtildenkognitivetræninghosdemderersvagestpå detområde.hosdekognitivtstærke,givesderbedremulighedforatholdemotivationen længeremedtp.grundentildette,skalfindesiattpgivermulighedforhurtigresponsnuog her,sf.eks.nårdeskalhoppefratptiltp.detfuldenderbevægelsenogfastholder koncentrationen.hoppetbliversomfølgederafmeregennemførtogkorrekt,sendnårder hoppesfrahulahopringtilhulahopring.desudenstyrkesøje/håndkoordinationenvia kasteleg,samttilstedeværelsenidennetræningsaktivitetbedres,fordidererresponsmed detsamme,nårderammerellerej.børnenegørsigderformereumageogerinteresseret. Inklusion- TPsupplerereksisterendetiltagiarbejdetmedinklusionoggiverfleremulighederfor arbejdemedinklusion.mulighedenvarderogsåfør,mendenernublothøjnet. ManvilnokkunnenålængereideninkluderendetræningmedTP,vedanvendelseimindre grupper,somdetogsåertilfældetmedresultaternefratræningihrogtpommandagenog tirsdagen,fordispredningibørnenesformåenkognitivtogmotoriskpåmotorikholdeterfor storiforholdtilatfavnealle8deltagereoptimaltmedkuntoterapeuter. Aktivitetsniveau- Eksisterendelegekanudbyggesoggøressjoverevha.TP.Fleremulighederforvariationernu tilstede.pulsenogaktivitetsniveauetøgesfornogleafbørnene. TPerettræningsredskab,sommaniinstitutionenfremovervilbrugetilatfremmefokuspå enaktivitetogmotivationforøgetaktivitet. Træningseffekt- SammetræningseffektsomundertræningiHR. Citaterfrainterviewmedterapeuterframotorikholdstræning: +at+se,+hvordan+børnene+har+engageret+sig+i+legene+og+særligt+et+enkelt+barn+ er+blevet+mere+aktivt+og+vedholdende+i+træningen,+takket+være+brug+af+tp.+ + Det+har+været+let+at+gå+til+brugen+af+TP+ +de+fungerer+med+det+samme+og+er+lette+at+indstille.+de+ h + angen+vha.+tp,+for+hvis+ man+almindeligvis+gik+ind+og+prøvede+at+påvirke+dette+fokus+ + +hun+måtte+ selv+melde+sig+på+banen+ +kunne+ikke+presse+så+hårdt+på+ +men+nu+er+hun+fanget+meget+bedre+ koncentrations+og+motivationsmæssigt,+idet+hun+får+et+visuelt+feedback+i+form+af+lyset+fra+tp,+det+ +

10 Konklusion* Projektresultaternevisergodeffektpåforskelligvisfordetenkeltebarnindenforbåde motivation,inklusionogaktivitetsniveau.vedatsamleessensenafdeudledteresultater,fra desemistruktureredeinterviewsogobservationer,erdergenereretfølgendehypotesersom beskriverdetsamledebilledeafresultaterne: AttræningiHRversion2.0,tilkobletTP,givermulighedformereinklusioniformafflere samværsrelationerbørneneimellem,såveliblandtressourcebørn,menisærdeleshed mellemressourcebørnogdereskammerater. AttræningeniHRversion2.0,medogudenTPbevirkerøgetmotivationfortræning, bedretfokusogtilstedeværelseitræningenforressourcebørnene,nårspilleneappellerer tildetenkeltebarnsinteresser. Atmulighedenforatkunnejustereindividueltiforholdtildetenkeltebarnsformåen fysiskogkognitivtgør,atbørnenekantræneoglegesammenmedsucces,ligesomdet sikrerensuccesoplevelse,såbarnetharlysttilatprøveigen. AttræningsredskabetHRversion2.0koblettilTPkankombinerekognitivogmotorisk træningpåeneffektfuldmåde,samterbrugbareogsupplerenderedskaberidetallerede eksisterendearbejdemedinklusion,samtmedtilatskabeudfordringkognitivt,motorisk ogaktivitetsmæssigt. AtHRversion2.0kanværeetsupplerenderedskabinærmereafdækningafdetenkelte barnsformåenkognitivtogmotorisk,samteventuellebehovforyderligerestimulipådisse områder. Diskussion** Denuværendespilopsætninger(deninteraktivedeliHR)harenlevetidica.etparmåneder fordetenkeltebarn,iforholdtilatkunnefastholdederesmotivationfortræningen.derforvil enfortsatvidereudviklingværenødvendigforfortsatatkunnebibeholdedeteffektfulde motivationsniveau.dermanglernogledifferentieringsmulighederispillene.disseervigtige atfåudbyggetfor,atkunnetilgodesedenenkeltesbehovbedreogderigennemkunne fastholdemotivationenogsåpådenlangebane.menitestforløbetskortevarighedhar mulighedernefordifferentieringværettilstrækkeligeogdeterblevetklartpåhvilkeområder detvilværerelevant,atvidereudvikleirelationtildette. Desudenerderitestforløbetgenereretmangeideertilvidereudviklingafspillene,somder medfordelkantagesudgangspunkti,iforbindelsemedenvidereudvikling.netopdenne videreudviklingvilværenødvendigforatkunnemotiveresammebrugeroverlængeretid. Detekniskeproblemerderopstodundervejsitestforløbet,erforventeligepågrundaf udviklingsdimensioneniprojektetogharikkeværethæmmendeforatkunneudlede resultater.disseproblemerkantekniskejusteringerretteoppå. Iforholdtildetinkluderendeaspekt,menogsåirelationtilmotivationogaktivitetsniveau,vil detværevigtigtatfåudvikletflerefællesspil,dvs.spilsomflerebørnkandeltageiafgangen. DervarreeltkunetspiliHRversion2.0,medtilkobletTPsomflerebørnkunnedeltageipå sammetid. Somnævnttidligere,erHRversion2.0ikkefærdigudviklet,mendaderbådeerpåvist træningsmæssigeffektvedtræningihrognuogsåfundetgodeffektpåmotivationsfaktoren, iindeværendeprojektvedtræningihrversion2.0,tilkoblettpsamtpåtpalene,erdernuet merehelstøbtproduktatvidereudviklepå. 10

Undersøgelse af børns motivation for træning i Happy Rehab version 2.0 og på TreaxPads

Undersøgelse af børns motivation for træning i Happy Rehab version 2.0 og på TreaxPads Undersøgelse af børns motivation for træning i Happy Rehab version 2.0 og på TreaxPads - et hypotese skabende pilotprojekt TRIM TRæning med henblik på Inklusion af børn med specielle behov som for eksempel

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

46496 Rådgivning til turister i Danmark

46496 Rådgivning til turister i Danmark Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46496 Rådgivning til turister i Danmark Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010. Materialet

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Interviewguide, skoleleder

Interviewguide, skoleleder Bilag 1 Interviewguides Interviewguide, skoleleder Forskningsspørgsmål Tema 1: Rammesætning Interviewspørgsmål Introduktion: Interviewet vil handle om Understøttende undervisning her på Bavnehøj skole

Læs mere

Halv maratontræning Hold 6:

Halv maratontræning Hold 6: 2 Mandag 18.00 GIC 10 06:30 Langdistance træning Sum 32 0 3 Mandag 18.00 GIC 11 06:30 Langdistance træning Sum 33 0 4 Søndag 09.00 Strand P. 8 0 Alm træningsdag, intervaller, fysisk træning med sit hold

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ

Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ Evalueringsrapport for Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning gennemført af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Vinduer Hver kompetence er så at sige et vindue man kan åbne og gå i dybden med F.eks. en ung pige som gerne vil have at også det sociale fungerer på sin uddannelse 1 Den helt umiddelbare tilværelses-situation

Læs mere

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Her kan du se de hvilke emner som skal behandles, samt hvilke fokus DIF anbefaler der lægges i undervisningen. Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg.

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. Skoleåret 2015-16

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. Skoleåret 2015-16 1 - Ansøgning understøttende undervisning marts 2015 ( Understøttende undervisning Vi ønsker at inddrage det omgivende samfund i den daglige undervisning. Det handler både om det rige foreningsliv, de

Læs mere

Hvorfor Hjerneloungen?

Hvorfor Hjerneloungen? Hvorfor Hjerneloungen? Evidens? og hvad gør Hjerneloungen godt for? Det gode liv og hvordan kan Hjerneloungen bidrage til det? At forankre forandringer og hvordan kan vi arbejde med at forankre Hjerneloungen?

Læs mere

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere

Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset?

Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Semester: 3. semester 14 35,0% 5. semester 11 27,5% 7. semester 15 37,5% I alt 40 100,0% Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Modul 1 Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Hjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Hjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Hjemmeplejen Udførerenheden September 2009 Udfører september.docx

Læs mere

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen?

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen? Inkluderende pædagogik Hvad siger forskningen? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Daglig leder Dansk Clearinghouse Postdoc, autoriseret psykolog Elever Forældre Lærere Pædagoger

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Skole Skolen på Duevej Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Effektmål for projekt Færre stressede

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?...

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?... Indholdsfortegnelse DEL 1 INDLEDNING...13 Forord...16 Om afhandlingens form...17 Første kapitel introduktion til undersøgelsen...19 Hvor er vi?...20 Kropslig læring som fænomen...23 Med børnene i centrum

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Netværk Intensiv læring

Netværk Intensiv læring Netværk Intensiv læring Videns- og erfaringsdeling om intensive læringsforløb 1. Netværksmøde mandag d. 6. februar 2017 Læringslokomotivet - opstart Donation fra Egmont Fonden til USF igangsætter ansøgningsproces

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016/2017 Svendborg Erhvervsskole HHX Idræt C Thea Julie Rasmussen, Mette Koch Mørkenborg HH3IDRC Oversigt over gennemførte

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

46498 Kunderådgivning i Rejsebranchen Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen

46498 Kunderådgivning i Rejsebranchen Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46498 Kunderådgivning i Rejsebranchen Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010 Materialet

Læs mere

- Min egen person og baggrunden for Masterprojektet. - Har du nogen spørgsmål eller forventninger til samtalen.

- Min egen person og baggrunden for Masterprojektet. - Har du nogen spørgsmål eller forventninger til samtalen. Bilag Bilag 1. Interviewguide for afdækning af case Campus Viborg Forskningsspørgsmål (problemformulering) Interview spørgsmål - Jeg vil gerne have lov til at optage på I Phone Det er kun vejleder og censor

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Respondenter Procent 4. semester ,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% I alt ,0%

Respondenter Procent 4. semester ,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% I alt ,0% Semester: 4. semester 2010 4. semester 11 100,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% Evaluering af modul 9: Makroøkonomi 2: monetær makroøkonomisk teori og politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen: PROJEKTET

Trivsel og Bevægelse i Skolen: PROJEKTET Trivsel og Bevægelse i Skolen: PROJEKTET HVEM TRIVES MED IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLEN? Tre bærende principper Gøre noget man føler sig god til Gøre noget man har indflydelse på Succesoplevelser Medskabelse

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED JANNI NICLASEN, PH.D., LEKTOR CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE TRIVSEL HOS ÆLDRE MENNESKER Stigning i antallet af ældre over 65 år: Efterkrigsgenerationer

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Fysisk aktivitet. workshop 4

Sundhedsprofil 2010. Fysisk aktivitet. workshop 4 Sundhedsprofil 2010 workshop 4 Hvad kan vi bruge sundhedsprofilen til? Workshop 4 Program: Velkommen / v. (ca. 2 min) Et eksempel på arbejde med fremme af fysisk aktivitet /v. Fritids- og Kulturchef Jan

Læs mere

Anbefaling til selvtræning i sommerperioden

Anbefaling til selvtræning i sommerperioden Starter du som helt nybegynder, ser programmet sådan ud de første uger erfter sommerferien: Uge 36 Uge 35 Uge 34 Uge 33 Trim 1 Gå 3G-2L-2G-3L-3G-3L-3G-3L-3G 11 14 25 3G-3L-2G-3L-3G-3L-3G-3L-3G 12 14 26

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole.

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Resultater 1. Underviser du i folkeskolens normalklasser? Ja 1.038 93,2% Nej 76 6,8% I alt 1.115 100,0%

Læs mere

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition Temamøde om børn og fysisk aktivitet Mandag den 1. september 28 Projektleder, Peter Aagaard Disposition Get Moving pattebarn 28 Anbefalingerne for fysisk aktivitet Baggrund for kampagnen tal og triste

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Inklusionsteori I 2 Inklusionsteori II Ifølge nyere inklusionsteori

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret, Ndr Fasanvej 57, vej

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD - EN SÆRLIG VEJLE MODEL

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD - EN SÆRLIG VEJLE MODEL AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD - EN SÆRLIG VEJLE MODEL DAGTILBUD, VEJLE KOMMUNE 01 Kære deltager til AKT-forløb Dato for undervisning Hold 1: 7/3-8/3-28/3-29/3-2/5-3/5 og 13/6 2017. Hold 2: 9/3-10/3-18/4-19/4-8/5-9/5

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Nyhedsbrev. Børn og Unge. Oktober 2014. Indhold

Nyhedsbrev. Børn og Unge. Oktober 2014. Indhold Nyhedsbrev Børn og Unge Oktober 2014 Indhold 2 Move VIA Fun 4 Status på digitalisering i dagtilbud 6 Rumleuge i dagtilbud 7 Life is the choices you make 9 Midtbyens Børnehus på vej mod pædagogisk idrætsinstitution

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Implementering af skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Implementering af skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Implementering af skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skema 1.-3. klasse 1. kl 30 t mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 07:55-09:55 uv/fag uv/fag uv/fag uv/fag uv/fag 09:55-10:10 Pause Pause Pause

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Evaluering af elektroniske læremidler

Evaluering af elektroniske læremidler Evaluering af elektroniske læremidler Evaluatorer: JM, AN Evalueringens genstandsfelt: Der evalueres på den enkelte lærers brug af elektroniske læreprogrammer samt den kvalitative vurdering af disse. Der

Læs mere

Lyst Nysgerrighed Glæde

Lyst Nysgerrighed Glæde Tilbagemeldinger fra gruppearbejdet Mandag den 9. februar 2009 Gruppe 1: Vidensdeling: På langs på tværs i og af afdelingerne Interaktive tavler (fx Smartsbord) Rød tråd Sundhed: Fælles kost og bevægelsespolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

31 03 2014 1/64 1Indledning 1.1Læsevejledning 1.2PræsentationafTaskForcen 1.3Analysenstemaer 34 1.5Analysensgrundlag 1.4Detvidereforløb 675 2Resumeoganbefalinger 2.1Resume 3Afrapporteringpådeenkeltetemaer

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

46499 Værdibaseret turisme Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen

46499 Værdibaseret turisme Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46499 Værdibaseret turisme Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010 Materialet er udviklet

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2 Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje 2 Et rehabiliterings forløb (Borg) 3 Er det rådhuset? Den silo-opdelte kommune Samarbejde Muskelsvind griber ind i så mange sider af brugerens tilværelse,

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2016-10-21 Version 9.11.60 Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Installation af ""... 4 4.1 Tilretning

Læs mere

Undersøgelsesredskab til en AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse

Undersøgelsesredskab til en AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse Undersøgelsesredskab til en AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse Materialet er et redskab til undersøgelse og analyse i forbindelse med valg og tilpasning af kompenserende siddehjælpemidler, og tager

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv. Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv. Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse Alkoholenheds

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

Kursus- og projektevaluering Efteråret 2013 Oecon. 3. semester

Kursus- og projektevaluering Efteråret 2013 Oecon. 3. semester Kursus- og projektevaluering Efteråret 2013 Oecon. 3. semester Side 1 af 18 Indledning Undersøgelsen er foretaget i løbet af efterårssemesteret 2013 og er distribueret til samtlige medlemmer af populationen.

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere