Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads*"

Transkript

1 Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads* *et*hypotese*skabende*pilotprojekt* * TRIM* TRæningmedhenblikpåInklusionafbørnmedspeciellebehovsomforeksempelcerebral parese,medudgangspunktiøgetmobilitet * v/sararosagermortensen&michaelwürtzbjørn,universitycollegelillebælt Resume* HappyRehab(HR)version2.0eretspecieltudviklettræningsredskabtiltræningafbørnmed cerebralparese(cp)ogandreressourcebørn.motivationenforvedvarendetræningøgesog styrkeshosdetenkeltebarnianvendelsenafhrmedogudentptilkoblet.nårspilleneihr appellerertildetenkeltebarnsinteresser,bevirkerdetbedretfokusogtilstedeværelsei træningen.pædagogisksethardeltagelseniprojektetværetbidragendetilenopkvalificering aflæringssoglegemiljøfordeltagerneiinstitutionen.træningihr,tilkoblettp,bidrager ogsåtiludviklingenafnyeogeksisterendesamværsrelationerimellembørnene. * * * Definitionafmobilitetidetteprojekt,skalforståssom detenkeltebarnsbevægerumkognitivt,socialt,motoriskogfysisk. 1

2 2 Introduktion* LegogLæring Kidsn'TweensLifestyleerskabttilatgivevirksomheder,derarbejdermed børnogungeiregionsyddanmark,nøglentilatforståognåbørnialderen3s12år.det langsigtedemåler,atvirksomhederneopnårenmarkedsmæssigfordelogbliveristandtilat tiltrækkeflereturister,kunderogsamarbejdspartnere.pådenbaggrundblevprojekttrim, etableretmedfølgende samarbejdspartnere: UCL+University+College+Lillebælt+(UCL),leveredeprojektlederogprojektmedarbejder. Innovaid,+privat+virksomhed,+leveredetræningsredskaberneHRversion2.0ogTP,samt teknisksupport.+ Børnenes+Kontor,+selvejende+institution,+Esbjerg,+leveredeergoterapeutiskeog pædagogiskeressourceriinterventionen,deltageretilprojektetsamtrammertil projektudførelsen. Specialrådgivningen,+Esbjerg+kommune,+leveredefysioterapeutiskeressourceri interventionensamtrammertilmotorikholdstræningeniprojektet. Projektetblevorganiseretmedtofaser,denførstesomenpilotfase,hvordeninteraktivedel tilhrblevvidereudvikletogjusterettilmedhenblikpåatkunneigangsætteettestforløb. Testforløbetvarprojektetsandenfase.Denneartikelformidlerresultaternefratestforløbet." Baggrund* Børnmedcerebralparese(CP)ogandreneurologiskevanskelighederharofteproblemermed atopretholdebevægelighedenoverleddenesamtkoordinerebevægelserne.deudvikler typiskspidsfodsgangogenmegetøgetknæfleksionigangfunktionen.derforhardeen tendenstilstramningerognedsættelseafbevægelighedenoverleddene. VivedfraPilotprojektet: funktion+og+ledbevægelighed+hos+børn+og+unge+med+cerebral+parese+og+er+effekten+afhængig+af+ attræningenihrhareffekt.træningenblevudførtidetinteraktive ståsystemhr,somgivermulighedforattrænespecifikkebevægelseroverankel ogknæled. Denspecifikketræningforegårved,atbarnetstyrercomputerspilvedhjælpafankelSog knæbevægelsersamtvægtoverføring. Præliminæreresultaterfrapilotprojektetvisersignifikanteffektvedtræningogaktiv udspændingidetinteraktiveståsystemoverentremånedersperiodeved: ØgningiGMFMS66score Øgningiaktivdorsalflexionoverankelledmedekstenderetknæ Øgningipassivdorsalflexionoverankelledmedekstenderetknæ Ref.:http://www.iaid.dk/da/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3AdeSforsteSresultaterSpraesenteretSpaS fysioterapeuternessfagfestival&catid=4%3amisc&itemid=26 HvistræningenskalhavegodeffekthosCPSbørnogbørnmedandreneurologiske vanskeligheder,skalbarnettræneoverlængeretidmedmangegentagelser.detteresultereri enforholdsvisintensivtræning,somkræverendelmotivationhosdetenkeltebarnfor gennemførselafden.hererdetenklarudfordringatfastholdebarnetsmotivation,forat opnåsågodeffektaftræningensommuligt.derforvarderetbehovforatsepå,hvorledes motivationenfortræningihrkansikresogøges.pådenbaggrundblevhriindeværende projektvidereudviklettilversion2.0,somhavdetilformålatbidragetilstyrkelseafbarnets motivationfortræning.

3 Densammenhængendetidaldersgruppen4S6årkantræneadgangenanslåstilatværeca.20 min.såselvomdennetidikkekanændresmeget,kanmansigtemod,atdentid,detypiskkan holdekoncentrationenitræningen,ermestmuligeffektiv. Påbaggrundafdetvildetværerelevantfortløbendeatudviklenyetræningskoncepter,som giverbarnetmotivationforattræne,oghvordetpåsammetidkanopnåtræningseffektpå bådedetkognitive,socialeogfysiskeplan.derforerdetvigtigtatsøgenyeveje,hvorøget aktivitetsniveauogmotivationtilgodesesogderskabesbasisforenbedringafinklusions mulighederf.eks.iformafsamværsrelationermellemressourcebørnogbørni normalområdet. Dennationaleambitioner,atkunneinkludereflereelevermedspeciellebehovi normalklasserogsskoler.cpsbørnerenmålgruppe,sommedspecifikogmålrettettræningi højeregradvilkunneinkluderes.dissebørnopnårlangtdenstørstedelafderesmotoriske færdighederoptildet6.leveår.derforer3s6årssalderenvigtigfor,atdekanstarteiskolepå såhøjtetfunktionsniveausommuligt.dererbrugforatudvikletræningsredskaber,der kombinererlegogtræningpånyemåder,såbørnenesmotivationfremmesogfastholdes. Målsætning** Projektetsandenfase,testforløbet,havdetilformålatbelysebørnenesmotivationfortræning ihr,samtbidragetilbedretinklusionogøgetaktivitetsniveau.detsammegjaldtfordet supplerendetræningsredskabtpogdetsbrugbarhediforholdtilmålgruppen ressourcebørn. Praktiskblevdettegjortvedpræsenterebørnenefordenyudvikledespil,eksempelvisvedat konkurreremedandre,delsressourcebørnimellem,samtmellemressourcebørnogbørni normalområdet.overordnetsetermålsætningenitestforløbetatgenererevidenom motivationfortræningoginklusionafbørn,tilprimærtbrugidagtilbud,samtiovergangentil indskolingen. Måleteratkunnefastholderessourcebørnenesmotivationfortræningen,såledesatden fysiskeogkognitiveudviklingfremmesvialegogfysiskaktivitetsamtskabelsenafgrobund fornyesamværsrelationerogudviklingafalleredeeksisterenderelationer. Formål* AtbeskriveressourcebørnsmotivationfortræningiforbindelsemedinteraktivtræningiHR medogudentilkoblingaftp.ligeledesenbeskrivelseafressourcebørnsmotivationfor træningpåtpsometseparattræningsredskabpåmotorikhold. FokusområderiprojektTRIMerfølgendetreområderforatbelyseprojektformålet: Motivation,inklusionogaktivitetsniveau Forskningsspørgsmål HvilkeneffekthartræningiHRversion2.0,viaTPpåMotivationiforholdtilattræne? HvilkemulighederforInklusiongivertræningsredskaberneHRogTP? HvilkeneffekthartræningenpåressourcebørnenesAktivitetsniveau? BegrebetRessourcebørn,idenneartikel,rummerdelsdiagnosenCerebralParese(CP),menogsåbørnsomhargenfejlder bl.a.medførerhypermobilitetoghypotoni,nedsatsprog,koncentrationsproblemer,genereltforsinkelsebådemotoriskog kognitivt. 3

4 4 Metode*&*materiale* Metode* Semistruktureredeinterviewsblevudførtmeddefysioterapeuter,ergoterapeutogden pædagogiskesouschef,sompraktiskhargennemførttestforløbet. Midtvejsitestforløbetvarinterviewerenpåenobservationsdagidaginstitutionenog specialrådgivningenforatobserverealle3træningsseancer.påbaggrundafdetogløbende samtaler,errammenforinterviewguidenudarbejdet.interviewsblevudførtaf projektmedarbejderfraucl. Derblevudfærdigetspørgeskemaertilindividueltbrugveddetenkeltebarn,somde deltagendebørnharudfyldtisamspilmedterapeuterne,efterhvertræningsgang. Slutteligthardeinvolveredeterapeuterførtegenlogbogovertræningsseancerneiforholdtil deresegenogsamledeoplevelseafbørnenestræning. Tilgangeniprojekteterfænomenologisk,idetprojektetsøgeratudledeoplevelsernefra førstepersonsperspektiv.derertaleomoplevelsesorienteretparadigme,sådanatinterviewet eretmediumsomkanudtrykkeforskelligemenneskerserfaringerfraepisoderudenfor interviewaktionen.(brinkmannogtanggaard2010) Ietpostmoderneperspektiv,hvorgenrerblandes,vilmanværetilbøjeligtilatkonkludere,at manbådekansigenogetomfænomenerudenforinterviewetogomfortællingenomdisse,i interviewsituationen,vilfrembringe(nye)aspektersomikkefandtesiinterviewpersonens oplevelsesverdenførselveinterviewet(kvale&brinkmann,2009).detteharinuværendeprojekt, inogengradværettilfældet,dainterviewpersonerneiinterviewsituationenharreflekteret mereovernogleområder/emnergrundetinterviewet,hvilketefterfølgendeharsatnogle aspekterietklarerperspektivfordem. Træningsredskaber- HReretspecieltudviklettræningsredskabtilisærtræningafCPSbørn,mendetkanogså anvendestilandreressourcebørn.deteretinteraktivthjælpemiddelogståsystemmeden computertilsluttet,hvorforskelligeøvelserforegårinteraktivt,samtstatusomtræningenkan aflæses. HRblevanvendtmedtilhørendetouchskærmsamtprojektorsomkasterskærmbilledetoppå væggen,såledesatmakkerenpådetilkobledetpogsåkanfølgemedilegen. DetvardenyudvikledeinteraktivespiltilHR,somblevanvendtitestforløbet. Primærtraketspilletblevanvendtitestforløbsperioden,dadetpt.erdetenestespil,somer udviklettilbrugaffleredeltagerepåéngang.sebilag10forbeskrivelseafspillene.ved træningenmandagogtirsdagihrogpåtp,hardettekniskværetmuligtatfå3s5tptilkoblet HRmedBluetooth. TPeretnytoginnovativttræningssystemsamtetrehabiliteringssystem,som muliggørenhøjfleksibilitetisværhedsgradogtræningsmål. HRogTPmuliggørbeggeintegrerettræningafkognitiveogmotoriskefærdigheder. Påmotorikholdetharderværetca.8TPblotmedlysfeedbackfunktionen,menpåsigtskal derkoblesbluetoothfunktionpåogså,såderkanspillesflerespil. Rammer-for-testforløbet- Testforløbetsvarighedvarpå6sammenhængendeugerogtræningeniHRforegiki daginstitutionensvanligetræningslokaler,mandagogtirsdag.motorikholdstræningenforegik ispecialrådgivningsgymnastiksal,hvormotorikholdstræningensædvanligvisogsåforegår. Defysiskerammerfortræningen,varderforkendtafdeltagerne. Ressourcebørneneskendskabtiltræningsredskabet,forudforigangsættelsenaftestforløbet, omfattede2ugerhvoridenyespilblevinstalleretogjusterettil,såledesatdevarklartil

5 opstartenaftestforløbet.denreellespilvarighedunderjusteringenidetouger,varikkestor, grundetendeltekniskeindstillingersomskullejusterespåplads,indtilteknikkenfungerede tilfredsstillende.menressourcebørnenefikdetnødvendigekendskabtilhrogtp,såde kunnelege/trænemerejævnbyrdigtmeddereskammeraterfratestforløbetsstart. Varetagelse-af-interventionen- Denpraktiskedelafinterventionenitestforløbetblevvaretagetogtilrettelagtaf3erfarne terapeutermedspecialisereterfaringindenfortræningafcpsbørn,samttræningafandre ressourcebørn.henholdsvisenergoterapeutogtofysioterapeuter. Træningsmængde-ugentlig-i-testforløbets-6-uger- Træningsmængdenprugeitestforløbet,vardetsammesombørnenefåridenalmindelige hverdag.dogfyldtehrogtpvæsentligmereitestforløbetstræning,hvorderalmindeligvis villehaveværetstørrevekslingmellemandretræningsmuligheder.menomvendterdeti detteregiogsåmegetnaturligtiperioderatopsætteetbestemtogmerekoncentreretfokusi træningen.såaltialthartestforløbetstræningsmængdeogtilrettelæggelseikkeafveget megetfradenvanligetræningogmåden,mantilrettelæggerdennepå. Træningenvaropdeltsådanatmandagvartoressourcebørnsammentiltræning,samtto terapeuter(ergoterapeutogfysioterapeut).tirsdagvaretressourcebarnogenkammerat sammen,tilligemedenergoterapeut,sogetparafgangeneogsåmeddeltagelseafen pædagog.træningenmandagogtirsdaginvolverede5børnfraressourcepladseri børnehavensamtkammerater.varighedenafdeneffektivetræningstidvar12s20min. Torsdagvardermotorikholdstræningfor8ressourcebørnhvorafde5børnogsåtrænede mandagogtirsdag.densamledevarighedaftræningenvar50min.,hvoraftræningmedtp typiskudgjordehalvdeleneaftidenellermere.tofysioterapeuterforestodundervisningen. EksemplerpåhvordanTPblevanvendtpåmotorikholdet,sebilag9. Materiale* Følgendedeltagerevarinkluderetiprojektet: IaltressourcebørnN8,hvoraf4erCPSbørn DrengeN5&PigerN3 Alder:4S6år,fordeltsåledes:4årN1,5årN5,6årN2 Ingenafbørnenegørbrugafgangredskaber,de6afdemerkognitivtikkealderssvarende,en eralderssvarendeogenerdelvistaldersvarende.deudfordringersomdetypiskharhver isæristørreellermindregradhandleromnedsatkombinationss,struktureringssog koncentrationsevne,samtreduceretoverblikogderudoverernogleafdemletafledelige. CPSbørneneharalleGMFCS1 Udoverkognitiveproblemer,harnogleafdemogsåfysiskeproblematikkersåsomatdeer: hypertone,hypotone,harfejlstillingiledgenerelt,strammeachillessenerellerertågængere. Nærmerebeskrivelseafbørneneogderesindividuelleoplevelseaftræningen,sebilagID1, ID2,ID3,ID4,ID5,ID6,ID7,ID8. Børnenesudfordringerermegetforskelligeogdermedogsåderesfysiskogkognitive formåen.derforerdetikkeenshvorledeseffektenaftræningenerblevetfordenenkelte. Etiske*overvejelser* Dererindhentetsamtykkeerklæringfraallededeltagendebørnsforældre,delsiforholdtil deresbørnsdeltagelseogtilatvideofilmedemitræningen,tilbrugiprojektetsevalueringog afrapportering. 5

6 6 Resultater* Det*pædagogiske*element* PædagogisksethardeltagelseniprojektetværetbidragendetilenopkvalificeringaflæringsS oglegemiljøiinstitutionen,fordideriinterventionenihøjgradtagesudgangspunktibarnets perspektivogmandermedtilgodeseroginvolvererbarnetsalsidigeudvikling.deltagelsei udviklingenafetitsbasserettræningsredskab,givermulighedforatkombineretværfaglighed ietfremtidsorienteretlæringsmedie.institutionenspædagogiskesouschefharfåetprojektet etableretiinstitutionenisamspilmedterapeuterne. Erfaredeoplevelserfradenpædagogiskesouschef,citaterneerudledtfrainterview: t+fungerende+barns+krop,+kan+kompenseres+for+i+ HR+og+samtidigt+stimulerer+barnet+kognitivt +hjernen+har+brug+for+gentagelser+i+forhold+til+ læring+og+i+særdeleshed+cplbørns+hjerner.+her+er+det+en+sjov+måde,+at+få+mange+gentagelser+på+ og+muliggør+en+øgning+af+signalhastigheden+fra+hjerne+til+muskler+ +som+de+har+brug+for.+dette+ + +på+det+kognitive+plan+kan+det+give+noget+mere+i+og+med+der+er+koblet+it+på +,+på+en+sådan+ måde+at+det+appellerer+til+cplbørn,+for+de+er+typisk+ikke+mindre+intelligente+end+børn+i+ normalområdet,+men+blot+langsommere+og+har+længere+latenstid.+de+har+derfor+brug+for+noget+ som+er+visuelt,+auditivt+og+med+mange+gentagelser,+hvilket+de+får+bl.a.+ved+træning+i+hr+og+på+tp.+ Denne+træningsformvil+helt+klart+give+dem+et+brugbart+forspring+på+mange+måder,+eksemplevis+ kognitivt,+l+samtidigt+med+at+de+bruger+deres+krop.+dette+er+vigtigt,+fordi+børn+er+kropslige+ +og+ de+lærer empelvis+er+der+et+barn,+som+har+haft+svært+ved+at+lege+og+nemt+er+endt+i+små+slåskampe,+ men+har+nu+fundet+nogle+koder+til+nye+samværsrelationer+sammen+med+andre+børn,+som+også+ kan+overføres+til+andre+sammenhænge +hjælper+til+nye+måder+at+skabe+positiv+kontakt+med+ andre+børn. + eg+oplever,+at+nogle+af+børnene+er+gladere+og+med+glimt+i+øjnene,+de+føler+sig+mere+forstået,+bl.a.+ når+jeg+møder+dem+på+gangen+og+snakker+med+forældrene.+børnene+får+en+anden+ opmærksomhed+ +som+gavner+deres+selvværd,+de+oplever+noget+som+er+mere+målrettet+dem.+ Selvfølgelig+er+der+også+andre+ting+som+påvirker+deres+humør+positivt,+men+perioden+med+HR+og+ TP+har+bestemt+haft+en+positiv Essentielt+at+vi+både+kan+bibringe+fysisk+og+kognitiv+træning+på+samme+tid+og+samtidigt+have+det+ sjovt,+det+er+vigtigt.+ % Resultater*HR*version*2.0*med*tilkoblede*TP* Motivation- Motivationenforvedvarendetræning,hosdetenkeltebarn,øgesogstyrkesiHRtilkobletTP. Detsesbl.a.vedatbørnenekanfastholdesmerekoncentreretitræningenendtidligere,dvs. mereeffektivtilængeretidindenfordenvanligevarighedaftræningen.grundentildetteer, atdeenkeltespilnuharmerepersonligrelevansogappellererdirektetildetenkeltebarn, entenmedbillederafegnetingellerrummerandretingsomfangerbarnetsinteresse. DesudenerdetinkluderendefremtrædendeitræningssituationenmedHRogTP,da tilkoblingenaftpgivermulighedforatf.eks.2s3børnpåéngang,kantræneoglegesammen påsammetid.

7 7 Ressourcebarnetopnårejerskabogsuccesoplevelser,dadetharreelmulighedforogselvkan styrelegen,fordidetpåforhåndharfåetkendskabtiltræningsredskaberne,samtselvvælger enkammerat,somkankommemednedatlegeitræningen.barnetfårkortoggodt S bliverisocialesamværsrelationermv.genereltvirkerdettilatværesjovereogmere motiverendefordetenkeltebarnatspilledespilsominvolvererflerebørn,endde individuellespilihr. Citatfraterapeut(mandag&tirsdag)iinterview: være+den+stærke,+l+det+tror+jeg+også+børnene+kan+føre+med+sig+over+i+en+anden+aktivitet.+ Motivationen+forstærkes+også+ved+at+de+selv+sætter+noget+i+gang+og+opnås+li +og+ikke+bare+blive+sat+i+gang,l+ + Inklusion- TræningeniHR,tilkobletTP,giverøgetmulighedforatudviklenyeogeksisterende samværsrelationerbørneneimellem ogsåmednogenhvordetellersvillehaveværetsvært vedatetablere.socialtstyrkesressourcebørnenessamværsrelationerogderskabesbedre mulighedforatetableregrobundfornyelegekompetencer. Nårmanserpåmotivationirelationtilinklusionerderenklarpositiveffekt,da ressourcebørnenemegetgernevilmednedogspille/træne,nårdebliverhentet.derkommer ikken harkammeraterneinormalområdetdetogså. Specieltressourcebarnetlyserop,nårterapeutenkommeroghentervedkommendetil træning typiskvælgerdeselv enkammerat,somkommermed.hvisikkedetteertilfældethjælperterapeutogpædagogog kanherigennemogsåværemedtilatgivemulighedfornyesamværsrelationer. Detatressourcebarnethar serveret ogdervedfårbedremulighedforselvattageinitiativ, bevirkerstørremotivationfortræningen,samtsuccesoplevelseiogejerskabaftræningen.alt dettegiverogsåmereligeværdighedmedkammeraterneinormalområdet.slutteligterdet personaletsoplevelse,atdenneligeværdighedogsåkanfåeffektiandresamværssituationer udenfortræningen,f.eks.pålegepladsen.enpædagoggiverudtrykfor,atdernueren anderledesogbedresammenhængibørnegruppenpåstuenhvordererbørnsomhar deltagetitræningen. Aktivitetsniveau- bevægelsestempoitræningenkanøges,nårdererkonkurrencemedandreog ikkeblotsigselv.detteafspejledesigtydeligthosnogleafbørnene.endviderevirkededetfor nogenbedstmedkonkurrencenuogherhvemkommerførstdenneformforkonkurrence ladersiggøremedhrogtp,menikkehralene. Selvomdetfornogenerkonkurrencenok,nårmanbytterpladsogsåskalprøveatovergåden andenspræstationogefterfølgendesehvemdererhurtigst,ssåerderandresomharbrug denforhurtigerespons ellersfalderaktivitetsniveauethurtigt. Denhurtigeresponsf.eks.iformafkontaktentilskærmenoglysfeedbacketiselveTPgørat koncentrationenogdermedogsåaktivitetsniveauetholdesbedreieksempelvisenstopsleg, endhvismanlegedeklassiskstopslegmedhulahopringe. Dissetingstimulerertiløgetinitiativhosdetenkeltebarnogdekanbedreselvvælgehvadde gernevil.defårejerskab,hardetsjovtogønskerdermedgentagelseafaktiviteten. Dettebevirkerogså,atdenvoksnesupporterikkebehøverværesåmegetpåsomellers,men kantrækkesiglidtibaggrundenafaktiviteten,hvilketunderstøtterbarnetsmulighedforeget initiativ. Legenmåikkeværeforlang såmistesfokus.helstikkeformangeirrelevantepauseri træningspasset,såtabesbørnenesinteresseogsåhurtigtogsomfølgederafdaler

8 motivationen.hererdettydeligtatdetekniskeproblemerderopstodundervejsitestforløbet, tiltiderhæmmedeflowetitræningen. Citatfraterapeut(mandag&tirsdag)iinterview: en +man+kan+styre+hr+ så+går+der+for+lang+tid+inden+tp+lyser+derude+ +så+mister+det+andet+barn+simpelthen+fokus+og+kan+ ikke+bibeholde+interessen.+så+brydes+forbindelsen+de+to+børn+imellem+og+det+at+de+spiller+sammen+ + Træningseffekt- Målenemåikkesættesforhøjt,dadetervigtigtmedsuccesoplevelser,f.eks.vedatbarnet opleverdetkangennemførertræningeniformaffuldførelseafspillet.dvs.hjælpedenne gennemførselpåvej,f.eks.viahrpåautopilot,hvisikkebarnetkanselvhelevejen.dette motivererbarnettilatprøveigenogmulighedenforatdygtiggøresigopstår,ligeledesbedres mulighedenforatudviklebarnetsselvstændighed. Denforskelligheddererblandtressourcebørnene,samtmellemressourcebarnogbarni normalområdet,kanderkompenseresforikraftafmulighedenfordepersonligeindstillinger ogautopilotsstyringafhrirelationtildenenkeltesformåenførogundertræningen. Detersåledesmuligtattilrettelæggetræningenoglegenderi,påensådanmådeatdethar træningseffektoggivermeningforbeggebørn.dettesikreensuccesoplevelsefordeltagerne, samtmotivationforatprøveigen.såtrodsforskellighedfysiskogkognitivt,skabesdermere ligeværdighedbørneneimellemundertræningen.erfaringernefradennepositive samværsrelationtagesmedvideretilandresituationer.børneneerfarerdervedatdetrods godsamværsrelation,sagtens kanlavenogetsammen,legeoghavedetsjovtihinandensselskab. Andre-observationer-i-arbejdet-med-HR-version Iennærmereafdækningafkoncentrationsformåen,viserdetsigatetbarnharsværerevedat holdefokusendførstantaget grundetatdetikkekunnespejlesigideandredeltagere,fordi detskulleforetageselvstændigtløbpåtp. dervedenbedresansningogafgrænsningafegenkrop,somgavbarnetrotilatkunneholde fokus.denneerfaringharbevirket,atensådanstimulinuogsåfinderstediandre sammenhængeibarnetshverdagiinstitutionen,f.eks.vedlæsningibog,hvorpædagog ogholderombarnetvedhistorielæsning,såledesatbarnetbedreformåratholde fokusilæsningenogermeretilstedeisituationen. VedennærmereafdækningafetbarnsfysiskeformåeniHRerfaresdetatetafbørnene,som naturligefølgevirkningefteroperation,fårnedsatmuskelstyrke.terapeuttroedei udgangspunktet,atbarnethavdemeremuskelstyrke,enddetegentlighavde.dettekunne målesogaflæsesihr,sompåvisteatmuskelfunktionenoverfodledetvarnærmestnul.det ændredetilgangentilbarnetstræning,sådennehurtigereblevmerespecifiktmålrettetog barnetkunneprofiterebedreafinterventionen.umiddelbartvarderikkeandretekniske redskaberiinstitutionen,somterapeutenkunnegørebrugforatfådenneafdækning. SlutteligterderskabtennymulighedfortværfagligtsamarbejdeikraftafHRogTPsom træningsredskaber.+ + 8

9 9 Resultater*fra*træning*på*Motorikholdet* Motivation- Nogleafbørnenefårenbedretfunktioniatholdefokusilegen,bl.a.pga.affarveskiftene, hvilketsesif.eks.streglegenmed.specieltetbarnharhaftstorgavnog glædeafdette,dadetellersharværetsværtatfangedetskoncentrationogholdefokus,samt skabemulighedforattrænedetteeffektivt. TPgivermulighedforatstillenyekravtildenkognitivetræninghosdemderersvagestpå detområde.hosdekognitivtstærke,givesderbedremulighedforatholdemotivationen længeremedtp.grundentildette,skalfindesiattpgivermulighedforhurtigresponsnuog her,sf.eks.nårdeskalhoppefratptiltp.detfuldenderbevægelsenogfastholder koncentrationen.hoppetbliversomfølgederafmeregennemførtogkorrekt,sendnårder hoppesfrahulahopringtilhulahopring.desudenstyrkesøje/håndkoordinationenvia kasteleg,samttilstedeværelsenidennetræningsaktivitetbedres,fordidererresponsmed detsamme,nårderammerellerej.børnenegørsigderformereumageogerinteresseret. Inklusion- TPsupplerereksisterendetiltagiarbejdetmedinklusionoggiverfleremulighederfor arbejdemedinklusion.mulighedenvarderogsåfør,mendenernublothøjnet. ManvilnokkunnenålængereideninkluderendetræningmedTP,vedanvendelseimindre grupper,somdetogsåertilfældetmedresultaternefratræningihrogtpommandagenog tirsdagen,fordispredningibørnenesformåenkognitivtogmotoriskpåmotorikholdeterfor storiforholdtilatfavnealle8deltagereoptimaltmedkuntoterapeuter. Aktivitetsniveau- Eksisterendelegekanudbyggesoggøressjoverevha.TP.Fleremulighederforvariationernu tilstede.pulsenogaktivitetsniveauetøgesfornogleafbørnene. TPerettræningsredskab,sommaniinstitutionenfremovervilbrugetilatfremmefokuspå enaktivitetogmotivationforøgetaktivitet. Træningseffekt- SammetræningseffektsomundertræningiHR. Citaterfrainterviewmedterapeuterframotorikholdstræning: +at+se,+hvordan+børnene+har+engageret+sig+i+legene+og+særligt+et+enkelt+barn+ er+blevet+mere+aktivt+og+vedholdende+i+træningen,+takket+være+brug+af+tp.+ + Det+har+været+let+at+gå+til+brugen+af+TP+ +de+fungerer+med+det+samme+og+er+lette+at+indstille.+de+ h + angen+vha.+tp,+for+hvis+ man+almindeligvis+gik+ind+og+prøvede+at+påvirke+dette+fokus+ + +hun+måtte+ selv+melde+sig+på+banen+ +kunne+ikke+presse+så+hårdt+på+ +men+nu+er+hun+fanget+meget+bedre+ koncentrations+og+motivationsmæssigt,+idet+hun+får+et+visuelt+feedback+i+form+af+lyset+fra+tp,+det+ +

10 Konklusion* Projektresultaternevisergodeffektpåforskelligvisfordetenkeltebarnindenforbåde motivation,inklusionogaktivitetsniveau.vedatsamleessensenafdeudledteresultater,fra desemistruktureredeinterviewsogobservationer,erdergenereretfølgendehypotesersom beskriverdetsamledebilledeafresultaterne: AttræningiHRversion2.0,tilkobletTP,givermulighedformereinklusioniformafflere samværsrelationerbørneneimellem,såveliblandtressourcebørn,menisærdeleshed mellemressourcebørnogdereskammerater. AttræningeniHRversion2.0,medogudenTPbevirkerøgetmotivationfortræning, bedretfokusogtilstedeværelseitræningenforressourcebørnene,nårspilleneappellerer tildetenkeltebarnsinteresser. Atmulighedenforatkunnejustereindividueltiforholdtildetenkeltebarnsformåen fysiskogkognitivtgør,atbørnenekantræneoglegesammenmedsucces,ligesomdet sikrerensuccesoplevelse,såbarnetharlysttilatprøveigen. AttræningsredskabetHRversion2.0koblettilTPkankombinerekognitivogmotorisk træningpåeneffektfuldmåde,samterbrugbareogsupplerenderedskaberidetallerede eksisterendearbejdemedinklusion,samtmedtilatskabeudfordringkognitivt,motorisk ogaktivitetsmæssigt. AtHRversion2.0kanværeetsupplerenderedskabinærmereafdækningafdetenkelte barnsformåenkognitivtogmotorisk,samteventuellebehovforyderligerestimulipådisse områder. Diskussion** Denuværendespilopsætninger(deninteraktivedeliHR)harenlevetidica.etparmåneder fordetenkeltebarn,iforholdtilatkunnefastholdederesmotivationfortræningen.derforvil enfortsatvidereudviklingværenødvendigforfortsatatkunnebibeholdedeteffektfulde motivationsniveau.dermanglernogledifferentieringsmulighederispillene.disseervigtige atfåudbyggetfor,atkunnetilgodesedenenkeltesbehovbedreogderigennemkunne fastholdemotivationenogsåpådenlangebane.menitestforløbetskortevarighedhar mulighedernefordifferentieringværettilstrækkeligeogdeterblevetklartpåhvilkeområder detvilværerelevant,atvidereudvikleirelationtildette. Desudenerderitestforløbetgenereretmangeideertilvidereudviklingafspillene,somder medfordelkantagesudgangspunkti,iforbindelsemedenvidereudvikling.netopdenne videreudviklingvilværenødvendigforatkunnemotiveresammebrugeroverlængeretid. Detekniskeproblemerderopstodundervejsitestforløbet,erforventeligepågrundaf udviklingsdimensioneniprojektetogharikkeværethæmmendeforatkunneudlede resultater.disseproblemerkantekniskejusteringerretteoppå. Iforholdtildetinkluderendeaspekt,menogsåirelationtilmotivationogaktivitetsniveau,vil detværevigtigtatfåudvikletflerefællesspil,dvs.spilsomflerebørnkandeltageiafgangen. DervarreeltkunetspiliHRversion2.0,medtilkobletTPsomflerebørnkunnedeltageipå sammetid. Somnævnttidligere,erHRversion2.0ikkefærdigudviklet,mendaderbådeerpåvist træningsmæssigeffektvedtræningihrognuogsåfundetgodeffektpåmotivationsfaktoren, iindeværendeprojektvedtræningihrversion2.0,tilkoblettpsamtpåtpalene,erdernuet merehelstøbtproduktatvidereudviklepå. 10

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11

2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11 Affrapportering efterår 2014 vedr. fitlight Trainer som trænings- og test redskab i rehabilitering og genoptræning Et sundhedsfagligt udviklingsprojekt i samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsne, UCN,

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011.

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: 5 ECTS Uddannelsesmål: De studerende skal opnå viden om vedvarende energi i et omfang, så de kan vurdere de nuværende muligheder

Læs mere

tværgående sammenfatning fra første udmøntning af 11 projekter

tværgående sammenfatning fra første udmøntning af 11 projekter tværgående sammenfatning fra første udmøntning af 11 projekter i Kommunens plan mod overvægt blandt børn og unge - satspuljen 2005-2008 2009 Udført for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Consulting.

Læs mere

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen?

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen? Inkluderende pædagogik Hvad siger forskningen? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Daglig leder Dansk Clearinghouse Postdoc, autoriseret psykolog Elever Forældre Lærere Pædagoger

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Teamstruktur og netværksledelse - Lemvig Kommune 2014

Teamstruktur og netværksledelse - Lemvig Kommune 2014 Teamstruktur og netværksledelse - Lemvig Kommune 2014 Om mig Henrik Schelde Andersen Chefkonsulent COK hsa@cok.dk, 21 56 01 56 Formål Hvorfor? Teamstruktur og netværksledelse Skærpe fokus på ledelse af

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Copyright Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Projekt Forsøg med Læring i Bevægelse er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. Gengivelse

Læs mere