Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75, Helsingør /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org"

Transkript

1 Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte realiteterne af Lov 409 at vise sig: et ensidigt udarbejdet skrivebordsarbejde uden hensyn til tidligere erfaringer og stort set uden dialog med medarbejderne om dagligdagens opgaver! Flere af de samtaler og drøftelser HLF havde haft med Centeret førte ikke til forbedringer af de forhold, HLF kunne forudse ville blive problematiske. Bl.a. forberedelsestiden forventede vi helt klart kom under pres. En enkelt afklaring blev det dog til, nu når vi skulle ligne det øvrige arbejdsmarked, nemlig en tilkendegivelse af, at vores bruttoarbejdstid blev de 1924 timer, men der skulle dog heller ikke gå lang tid inden vi fik at vide, at det bestemt kun var for indeværende skoleår! Planlægningen af arbejdstiden tog udgangspunkt i det kommunale vedtagne administrationsgrundlag. Skolereform, inklusionsstrategien, en ændret økonomisk tildelingsmodel og ændringen af skolestrukturen havde også stadig sine udfordringer. Nyt og spændende skulle det være. Der skulle være fleksibilitet, pædagogisk ledelse og samarbejde med kollegaer og skolepædagoger. Lærernes faste tilstedeværelse var svaret på finansieringen af reformen. Lærerne kunne læse flere undervisningstimer og uden tidsafvejningen var der plads til flere opgaver på opgaveoversigten. Pudsigt nok blev der på det øvrige arbejdsmarked talt meget om tillid. Vi havde bange anelser om, at et tilnærmelsesvis kaotisk skoleår lå forude. Og det blev værre end frygtet. Uigennemskuelige opgaveoversigter, der ikke blev drøftet med lærerne, blev første møde med de ændrede vilkår. Opgavemængden var blevet udvidet kraftigt: alt for mange undervisningstimer, også mere end de to timer, som byrådet havde besluttet, blev hverdagen for mange lærere. Muligheden for samarbejde var druknet i de flere undervisningsopgaver. Indholdet i den understøttende undervisning var ikke på plads og blev også en udfordring i de nye tider! Det blev hurtigt erkendt, at det var nødvendigt at omlægge sine arbejdsvaner for at overleve. Alt arbejdet skulle som udgangspunkt udføres på skolen, men arbejdspladserne lod vente på sig. Man måtte igen stille sit hjem til rådighed! Der har været en del usikkerhed om, hvordan arbejdstiden bliver registreret, og et sådant miskmask mellem tilstedeværelsestid og arbejdet i hjemmet, har ikke gjort tidsregistreringen mindre problematisk. Det vil vise sig til sommer, når årsnormen gøres op, hvorvidt lærernes hjælp ved hjemmearbejdet vil give anledning til uenigheder om arbejdstiden i de kommende normopgørelser.

2 Aftale for Nygaard. Man indså allerede i foråret at på Nygård Skole kunne arbejdspladserne ikke blive færdige til 1. august. Derfor fandt man det fra kommunens side nødvendigt at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne på Nygaard. Som situationen tegnede sig, og efter møde med lærerne på skolen kunne HLF være med på tanken. Det blev bl.a. aftalt at lærerne fik 330 til forberedelse til egen disposition. Det var forholdsvis nemt at lave en aftale for kollegerne der ude, da de allerede langt hen ad vejen arbejdede efter de principper og rammer skolereformen lægger op til. Én A-4 side kunne det gøres på. Der blev nogle skønhedspletter, og aftalen kunne på ingen måde bare overføres til resten af kommunen. Ind til nu synes aftalen at have fungeret tilfredsstillende for alle parter. Tidsregistrering Trods et ledelsesmæssigt forsøg på at få afskaffet tidsberegning er der ingen tvivl om, at det lever som en naturlig del af lærerarbejdet. Dette hænger bl.a. sammen med at elevernes timetal i de enkelte fag skal gøres op og sætter rammerne i planlægningsarbejdet. Kredsstyrelsen anbefalede medlemmerne tidligt i skoleåret, at man selv holdt øje med sit tidsforbrug, især hvis man tog arbejdet med hjem i den periode, hvor arbejdspladserne på skolen ikke var i orden. Det er arbejdsgivers forpligtigelse at registrere lærerens tidsforbrug, men med udgangspunkt i de oplysninger og forskellige opfattelse af denne tidsregistrering, kunne vi på det kraftigste kun anbefale, at man selv holdt øje med det, og ellers arbejde på at få en aftale med skolelederen om, hvordan tiden blev registreret. Kollegerne, der fra starten valgte udelukkende at lægge arbejdet på skolen, som jo er udgangspunktet i loven, oplevede også frustrationer, da man ikke efter sine hidtidige normer fik lavet sine opgaver til tiden. Vi er som lærere selvfølgelig optaget af at undervisningen er i orden, og havde i de tidligere kendte aftalte rammer grundlag for at sætte vores professionelle virke i spil. Nu er tiden for alvor blevet en frustrerende modspiller og fleksibiliteten totalt forsvundet. Kredsstyrelsen samlede løbende de problemstillinger op, der viste sig på skolerne. Helt grundlæggende var det nødvendigt at få drøftelsen af opgaveoversigten sat på dagsordenen. Det lykkedes nogle steder. Nogle ledere erkendte endvidere problemet med en fragmenteret forberedelsestid og de manglende muligheder for at mødes. Man forsøgte at ændre skemaerne efter jul, men det gav desværre ikke de ventede forbedringer.

3 Vi er nok der på nuværende tidspunkt, hvor man må komme igennem resten af dette skoleår på bedste beskub, og sætte vor lid til at der vil være et øget samarbejde om kommende skoleår. Medlemsarrangement I erkendelse af at de store frustrationer skolestarten førte med sig afholdt HLF medlemsarrangementet Arbejdsliv under lov409 d. 24 september. Arbejdsmarkedsforsker Henrik Lund, der beskæftiger sig med moderne arbejdsliv fortalte om det grænselæse arbejde, psykisk nedslidning. Han fortalte os hvad tidsstrukturer og grundrytmer betyder for arbejdslivet. To grundlæggende nødvendigheder der var forsvundet med de nye arbejdsbetingelser. Marianne Hoff Andersen, der er direktør for vort område var indbudt og havde taget sig tid til at komme. Vi havde efterfølgende nogle gode drøftelser med Marianne om de farer, der lurede ved de nye arbejdsbetingelser på skolerne. Dette førte ikke til konkrete ændringer i første omgang, en fælles indsigt er et godt udgangspunkt for fremadrettede drøftelser. Desværre kunne vi ikke afværge den stigende tendens i sygefraværet. Sygefraværet Desværre gik det så galt at sygefraværet steg markant. Nogle af vore kolleger betalte en pris for et arbejdsmiljø, man som ansvarlig arbejdsplads aldrig burde være havnet i. Sygefraværet blev da også til en politisk sag, og et politisk flertal opfordrede centeret til at indlede en drøftelse med organisationerne med henblik på at nedbringe sygefraværet. Lov 409, reform og inklusionsstrategi er, hvad det er, men at det skulle komme så langt, at det er sygestatistikken, der skulle være indledningen til erkendelsen af, at noget er rivende galt, tydeliggør hvor farligt det er, når det er ren ideologi, der bestemmer. Det ideologiske korstog igangsat på Christiansborg i 2013 mod lærerne og vores faglige organisation har uden tvivl kostet såvel folkeskolen som samfundet dyrt.

4 Rekruttering og fastholdelse Som ventet ville det være attraktivt med den længere tilstedeværelsestid være nødvendigt for lærere med børn og med lang transporttid at finde arbejde tættere på bopælen. Desværre har vi også haft flere kolleger, der har søgt væk fra faget eller søgt efter bedre arbejdsvilkår. Vi har ikke gjort omfanget op, men kan uden tøven tale om i hvert fald en ny tendens. Det gør sig udslag i at der ansættes flere ikke anordningsmæssigt uddannede, et forhold der strider mod at eleverne skal undervises af linjefagsuddannede lærere. Det kan fra HLF s synspunkt være givtigt for vores skolevæsen, at vi får en for hele kommunen dækkende rekrutteringspolitik. HLF har allerede foreslået det i samtalerne med skolelederne om næste skoleår. Vi har også et helt problem vedr. løn. De omkringliggende kommuner har fælleskommunale aftaler for den lokale løndel. Det betyder generelt at en nyansat i disse kredse er sikret en højere løn. Løn og Løntjek Man skal tjekke sin lønseddel jævnligt, og der bør altid være fokus på at den korrekte løn udbetales til tiden! Tjek af lønsedlen var en kampagne igangsat af de faglige organisationer. HLF inddelte løntjekkene i skole-grupper og bad TRérne være med, således de efterfølgende kunne hjælpe både kollega og skoleleder med at få rettet eventuelle fejl. Da vi allerede inden ferien havde haft fokus på, om undervisningstillægget blev udbetalt til tiden, var dette tillæg i vores kreds til forskel fra mange andre steder i landet, stort set i orden i. Til gengæld viste der sig igen fejl i lokallønsdelen, altså de tillæg, der aftales med de enkelte skoler. Fejlene her opstår, når lærerne skifter opgaver, tillæggene ændres og sandsynligvis fordi det er et kæmpe arbejde at indberette lokallønnen. Det sker i ugen op til sommerferien, hvor der typisk ligger en stor opgavemængde, og menneskelige fejl sniger sig ind, når blanketterne skal udfyldes. Typiske fejl er forglemmelser og i heldigvis meget få tilfælde - uenighed om retten til udbetalingen af et tillæg. De løftede sager ved dette løntjek blev alle ordnet i mindelighed. Vi ved, det kan være svært at følge med i de tillæg, der skal udbetales. Men kære kollega, gør dig selv den tjeneste at kigge din lønseddel igennem en gang i mellem- spørg hvis du er i tvivl om noget.

5 Vi har ikke konkret opgjort hvor mange penge vore løntjekket indbragte til medlemmerne, men i en enkelt lønsag i år fik en kollega et tilgodehavende på over kr.. Dette var fejl, der havde stået på over 5-6 år, fra ansættelsens start, så kollegaen havde ikke været opmærksom på at noget manglede, og med skiftende ledelse og arbejdssteder blev fejlen heller ikke bemærket her. Vi bruger alt for meget tid på administrationen af lokallønsdelen for lærerne i vores kommune. HLF har i mange år foreslået et ensartet tillæg gældende for alle. Vi har endog fremført det over for centeret under budgetbehandlingens effektiviseringsrunde som et område, hvor der kunne spares arbejdstid for lederne! Med LOV 409 har vi også en udfordring i at de arbejdstidsbestemte tillæg, som først skal udbetales ved skoleårets slutning. Her skal man heller ikke udelukke, at der kan ske fejl, når der skal gøres op hvor mange arbejdstimer der har ligget efter kl. 17. På nogle skoler har man fået udbetalt tillæggene løbende, altså ved første lønudbetaling efter optjeningen af tillægget. Dette kan blive gældende for alle skoler, hvis OK15-forliget vedtages. Hjemmesiden DLF fik ny hjemmeside. Da vores hjemmeside er en klon, skulle HLF således tilpasses hovedforeningens opsætning. Der blev afholdt kurser for kredsene, så man var klar! Men det med at få en hjemmeside op at køre, vedligeholde og opdatere er noget af en tidsrøver. Og der var en forholdsvis lang periode, hvor den gamle hjemmeside lå som den plejede, men ikke kunne redigeres. Nu kører det, og vi arbejder stadig på at få de relevante meddelelser og nyheder på så hurtigt som muligt. HLF-nyt Det tager tid at samle og få lavet vort blad, men vi mener stadig det tjener til opmærksomhed på foreningen at kunne lægge HLF-nyt ud på lærerværelset i papirform. For at bevare en vis nyhedsværdi, har vi besluttet at udsende flere, men kortere nyhedsbreve. Tillidsrepræsentanterne Om nogen har mærket forandringer, må man sige at tillidsrepræsentanterne har stået for skud! KL udsendte en skrivelse til kommunerne hvor man redegjorde for alt det lidt tillidsrepræsentanter nu skulle lave. I vores optik var der kun eet punkt, og det var skoleaftalen, der ikke skulle laves.

6 Men alle de øvrige 11 punkter beskrevet i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, f.eks. at være talsmand og fremsætte forslag til ledelsen var og er stadig aktuel. Mantraet fra ledelsen var, at nu skulle lærerne komme til ledelsen med deres spørgsmål vedr. arbejdstiden, og tillidsrepræsentanten havde ikke noget at gøre i den sammenhæng Sådan er det beskrevet i LOV409, men fakta viste sig, at det var svært at få fat i ledelsen. Alene den mangelfulde dialog om opgaveoversigten var første tegn på at ledelserne på skolerne var enormt presset. Da vi som forening ikke har noget aftalt stof ved Lov 409, så kan tillidsrepræsentanten ikke afgøre om opgaveoversigten er rigtig eller forkert. Det er en aftale mellem leder og den enkelte lærer, men det tillidsrepræsentanterne kunne lægge ører til, var de frustrationer, der hurtigt viste sig blandt kollegerne, når uløste opgaver hobede sig op til en uoverskuelig arbejdssituation, og lederen ikke havde tid til den pligtige drøftelse af og en tilpasning af opgaveoversigten. Tillidsrepræsentanterne blev personligt udfordret, da HLF ikke kunne blive enige med centeret om en kommunal aftale for TRérne. Når trérne som udgangspunkt skulle arbejde efter begrebet den nødvendige tid blev de presset i deres øvrige opgaver. På nogle skoler tog man dog et fornuftigt hensyn og tildelte tillidsrepræsentanten mindre undervisningstid. En anden udfordring i begyndelsen af skoleåret var også, at nogle skoleledere ikke kunne finde tid til at mødes med tillidsrepræsentanten. Situationen var uholdbar og HLF mødtes med Centeret for at prøve at få aftalte rammer for tr-arbejdet. Det kunne der igen ikke opnås enighed om, men der var fra centerets side opmærksomhed på at de steder, hvor der var problemer, skulle der tages hånd om dem. Centeret og HLF var nemlig enige om at samarbejdet skulle fungere. Forholdene var igen forskellig fra skole til skole. På nogle skoler var samarbejdet mellem TR og leder velfungerende med ugentlige møder og gensidighed i informationen. Der synes dog hen over året at være sket en ændring i opfattelsen af TR s rolle fra ledelsesside og samarbejdet er generelt ved at ændre karakter til det bedre. HLF skal mødes med centeret d. 9. april for at indlede vore drøftelser af tr-vilkår for næste år. Men der er ingen tvivl om, at Trérne har gjort, hvad de kunne for at løse deres opgave. Herfra skal lyde en stor tak for jeres indsats og tålmodighed.

7 MED- arbejdet A-Med, står for Arbejdsplads- MED C-MED, står for Center-MED H-MED, står for Hovedudvalget. Til forskel fra forhandlinger mellem en faglig organisationer og en kommune, hvor parterne går til forhandlingen på lige vilkår, er det i MED-systemet ledelsen der træffer den endelige beslutning. Dette gælder for MED udvalget på alle niveauer. Der er nogle kan- og skal-bestemmelser, der skal overholdes, men det er bordenden, der i sidste ende beslutter. Det er selvfølgelig her, at ledelsen afspejler sin respekt for sine ansatte ved at inddrage de ansattes synspunkter i grundlaget for en given beslutning. Har man et godt samarbejde på skolen, vil jeg formode, at man også kan udnytte MED-udvalgets muligheder til gavn for begge parter. Hvorimod hvis Med-udvalget bruges, fordi man nu engang skal, mister det totalt sin værdi. Bedøm selv, hvordan det ser ud på din skole! Det er i MED-udvalget, der kan laves retningslinjer for personaleforhold på arbejdspladsen. Derfor blev det aktuelt, at nogle af de tidligere aftalte rammer fra overenskomsten kunne drøftes i MEDregi. Bl.a. var drøftelsen af tilstedeværelsestiden et aktuelt emne at tage fat på. Vores opbakning til tillidsrepræsentanterne i denne sammenhæng er at vejlede dem i regler og brug af de muligheder, der ligger i MED. Det er som repræsentant i C-MED at HLF, har fået muligheden for at deltage i styregrupperne for henholdsvis inklusion 2016 og evaluerings af skolestrukturen. Som medarbejderrepræsentant i disse grupper er der mulighed for at vi får fremført vore synspunkter og de erfaringer vi får fra tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanterne. Især i inklusionsgruppen, synes jeg det har været svært at sidde i, når man har en fornemmelse af, at der ikke er overensstemmelse mellem de teoretiske modeller og så virkeligheden. Det er klart, at alle de nye tiltag har en indkøringsfase, men for mig er det altafgørende, hvordan her- og nuforholdene er i hverdagen. Man kan ikke vente på en psykologisk udredning, når problemet er her og nu i hverdagen. Derfor er det glædeligt, at man fra centerets side nu vil se på, hvilke reelle muligheder,der er for hjælp i hverdagen. Det er ingen garanti for at der bliver mere hjælp. Man må sige fra ved at sige til, når man har brug for hjælp!

8 Evalueringen af skolestrukturen er kommet i gang senere end beregnet og afsluttes så sent, at eventuelle afledninger fra evalueringen først forventes, at skulle træde i kraft fra skoleåret 16/17. Ændringen af skolestrukturen har ikke givet de forventede besparelser. Dette begrundes nu med At den politiske beslutning ikke gav skolelederne frie hænder til at lukke afdelinger på skolerne eller flytte elever mellem de forskellige afdelinger. Skolerne har ikke midlerne til at opretholde driften under de givne rammer, argumenteres der med fra ledelsesside. Det bliver en politisk afgørelse, der nok skal få en opmærksomhed i medierne! Et andet opmærksomhedspunkt har været den manglende kommunikation mellem ledelse og medarbejdere på storskolerne, og tvivlen om daglig pædagogisk leders beslutningskompetencer. Når rapport og oplæg sendes i høring, forventer kredsstyrelsen naturligvis at udarbejde et høringssvar. H-MED, her er det kommunaldirektøren, der sidder for bordenden, i øjeblikket Stine Johansen, der er konstitueret i stillingen. Meget af arbejdet i H-MED er uddelegeret til undergrupper. I indeværende år har jeg bla. deltaget i følgende udvalg: Seniorpuljen: udvalg der formidler brugen af de resterende midler fra tidligere overens komst 08, Bl.a. blev der afhold en seniordag for kommunens ansatte, der er over 57. Seniorstillinger: En kommunal pulje, hvor medarbejdere har mulighed for at søge ændrede ansættelses vilkår med tilskud med samtykke og accept fra sin leder. Ansættelsesudvalg, direktør,.t. aktuelt ved udvælgelsen af ny kommunaldirektør. HR-puljen: I 09 blev der i budgettet afsat 5 mio. kr til personalegoder, som skulle udmøn tes i tæt Samarbejde med de ansatte. Seneste beslutning er at alle kommunens an satte kan få fordelskort med rabat til PersonaleZonens aftaler. Forventes klar april AKUT: puljen: Nogle af pengene, arbejdsgiverne indbetaler til uddannelse af tillidspepræsentanter skal bruges lokalt. Vi har afholdt et arrangement og har planlagt et d. 29. april: omhandlende ytringsfriheden. Trivselspolitikken: Denne arbejdsgruppe er med til at formulere og udvikle en ny politik på om- rådet. Bl.a. skal sygdomspolitikken være en del af trivselspolitikken.

9 Det kommunale budget nærlæses også med stor interesse i H-MED. Medlemmerne i H-MED har som en naturlig del af arbejdet været informeret tidligt om i hvilken retning og om hvilke tiltag borgmesterens budgetforslag har indeholdt. Der har været deltagelse i forårets strategiseminar og deltagelse i selve budgetseminaret, hvor vi som medarbejdere har haft mulighed for at fremkomme med vore kommentarer undervejs. Den nye borgmester havde dog andre planer og omdøbte budgetseminaret til et budgetforhandlingsseminar! Nogle af os deltog et par timer, men fik på ingen måde samme indblik i baggrunden for beslutningerne og dermed en forståelse vi kunne bibringe vort bagland. Det er besluttet i H-MED med kommunaldirektørens godkendelse, at der skal være en drøftelse med borgmesteren om vores deltagelse inden næste budgetrunde. Det ser vi frem til! Der er også tradition for at medarbejdernes medlemmerne af Feriefondens bestyrelse udpeges blandt H- MEDrepræsentanterne. Jeg er her valgt for FTF. Du kan læse om og booke Feriefondens Sommerhuse og ferielejligheden i Berlin, se videre information på Kilden. Udflugten for fraktion 4, pensionisterne Den årlige udflugt for medlemmerne i fraktion 4 gik nej, blev i Helsingør. Et Besøg hos kreds 35, for at vise de nye lokaler frem og herefter besøg på Søfartsmuseet. Frokosten blev indtaget på færgerne, og så var der optræden i domkirken med drengekoret. Ikke et øje tørt og tilbagemeldingerne for arrangementer var også ubetinget positive. Kredskontoret Flytningen til Stengade har gjort det lettede for medlemmerne at komme forbi og kigge op i åbningstiden. En lidt mørk trappegang gør indtræden i vore nye lyse lokaler til en god oplevelse. Indretningen er næsten fuldført. De sidste borde er bestilt. Desværre går enkelte også forgæves til kontoret, da vi i tilfælde af møder, konferencer og sygdom er nødt til at lukke kontoret. Derfor anbefaler vi som tidligere, at ringe inden man ulejliger sig herned. Kredskontoret holdes almindeligvis lukket i skoleferierne. Det har dog været muligt at træffe formanden telefonisk i akutte situationer eller man har kunnet henvende sig pr. mail. Det har, efter vores opfattelse fungeret udmærket.

10 Vi har i år mærket et stigende antal henvendelser. Det har naturligvis indflydelse at Tillidsrepræsentanterne på skolen skal arbejde efter nødvendig tid, hvilket har betydet at de er presset på tid. Desværre har den øgede henvendelsesfrekvens i flere tilfælde drejet sig om stressrelaterede forhold. ( se arbejdsmiljøberetningen) Der har også været flere henvendelser om pensionsberegninger. Kredskontoret skal vejlede om tjenestemændspension. Om det betyder at flere går af end beregnet, kan vi ikke sige noget om, men mange har en kommentar med om, at man ikke kan finde motivationen til at fortsætte under de ændrede vilkår.en tredje type henvendelser handler om, hvordan man siger op.. og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil søge orlov eller have nyt job. Kredsstyrelsen har ud over de månedlige møder holdt en dagskonference for at få samlet op på det daglige arbejde og for at lægge en strategi for det videre arbejde. Med de mange forskellige gøremål såvel på som uden for kontoret er der brug for koordinering og udveksling af information fra møder, forhandlinger og diverse konferencer- og ikke mindst at få bragt vilkårene i hverdagen med som grundlaget for de strategiske beslutninger. Der har, ikke overraskende, i år været afholdt flere kredsformandsmøder end sædvanligt, hvor de ændrede vilkår under Lov 409 naturligt har lagt op til at vi i foreningens fællesskab finder brugbare løsninger for medlemmernes arbejdsvilkår. Et arbejde der kun lykkes ved samarbejde og sammenhold på alle niveauer i vores forening. Vera Sandby Hansen

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Information og drøftelse

Information og drøftelse Information og drøftelse Budgetbehandlingen i MED-organisationen skal følge de generelle krav om information og drøftelse i henhold til MED-rammeaftalens 7. Budgetbehandlingen skal desuden leve op til

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13 Bilag 1 Evaluering af skolestruktur Ringsted Kommune Kære medarbejdere Dette skoleår har været præget af beslutningen om etablering af ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medfører store forandringer

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere