Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75, Helsingør /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org"

Transkript

1 Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte realiteterne af Lov 409 at vise sig: et ensidigt udarbejdet skrivebordsarbejde uden hensyn til tidligere erfaringer og stort set uden dialog med medarbejderne om dagligdagens opgaver! Flere af de samtaler og drøftelser HLF havde haft med Centeret førte ikke til forbedringer af de forhold, HLF kunne forudse ville blive problematiske. Bl.a. forberedelsestiden forventede vi helt klart kom under pres. En enkelt afklaring blev det dog til, nu når vi skulle ligne det øvrige arbejdsmarked, nemlig en tilkendegivelse af, at vores bruttoarbejdstid blev de 1924 timer, men der skulle dog heller ikke gå lang tid inden vi fik at vide, at det bestemt kun var for indeværende skoleår! Planlægningen af arbejdstiden tog udgangspunkt i det kommunale vedtagne administrationsgrundlag. Skolereform, inklusionsstrategien, en ændret økonomisk tildelingsmodel og ændringen af skolestrukturen havde også stadig sine udfordringer. Nyt og spændende skulle det være. Der skulle være fleksibilitet, pædagogisk ledelse og samarbejde med kollegaer og skolepædagoger. Lærernes faste tilstedeværelse var svaret på finansieringen af reformen. Lærerne kunne læse flere undervisningstimer og uden tidsafvejningen var der plads til flere opgaver på opgaveoversigten. Pudsigt nok blev der på det øvrige arbejdsmarked talt meget om tillid. Vi havde bange anelser om, at et tilnærmelsesvis kaotisk skoleår lå forude. Og det blev værre end frygtet. Uigennemskuelige opgaveoversigter, der ikke blev drøftet med lærerne, blev første møde med de ændrede vilkår. Opgavemængden var blevet udvidet kraftigt: alt for mange undervisningstimer, også mere end de to timer, som byrådet havde besluttet, blev hverdagen for mange lærere. Muligheden for samarbejde var druknet i de flere undervisningsopgaver. Indholdet i den understøttende undervisning var ikke på plads og blev også en udfordring i de nye tider! Det blev hurtigt erkendt, at det var nødvendigt at omlægge sine arbejdsvaner for at overleve. Alt arbejdet skulle som udgangspunkt udføres på skolen, men arbejdspladserne lod vente på sig. Man måtte igen stille sit hjem til rådighed! Der har været en del usikkerhed om, hvordan arbejdstiden bliver registreret, og et sådant miskmask mellem tilstedeværelsestid og arbejdet i hjemmet, har ikke gjort tidsregistreringen mindre problematisk. Det vil vise sig til sommer, når årsnormen gøres op, hvorvidt lærernes hjælp ved hjemmearbejdet vil give anledning til uenigheder om arbejdstiden i de kommende normopgørelser.

2 Aftale for Nygaard. Man indså allerede i foråret at på Nygård Skole kunne arbejdspladserne ikke blive færdige til 1. august. Derfor fandt man det fra kommunens side nødvendigt at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne på Nygaard. Som situationen tegnede sig, og efter møde med lærerne på skolen kunne HLF være med på tanken. Det blev bl.a. aftalt at lærerne fik 330 til forberedelse til egen disposition. Det var forholdsvis nemt at lave en aftale for kollegerne der ude, da de allerede langt hen ad vejen arbejdede efter de principper og rammer skolereformen lægger op til. Én A-4 side kunne det gøres på. Der blev nogle skønhedspletter, og aftalen kunne på ingen måde bare overføres til resten af kommunen. Ind til nu synes aftalen at have fungeret tilfredsstillende for alle parter. Tidsregistrering Trods et ledelsesmæssigt forsøg på at få afskaffet tidsberegning er der ingen tvivl om, at det lever som en naturlig del af lærerarbejdet. Dette hænger bl.a. sammen med at elevernes timetal i de enkelte fag skal gøres op og sætter rammerne i planlægningsarbejdet. Kredsstyrelsen anbefalede medlemmerne tidligt i skoleåret, at man selv holdt øje med sit tidsforbrug, især hvis man tog arbejdet med hjem i den periode, hvor arbejdspladserne på skolen ikke var i orden. Det er arbejdsgivers forpligtigelse at registrere lærerens tidsforbrug, men med udgangspunkt i de oplysninger og forskellige opfattelse af denne tidsregistrering, kunne vi på det kraftigste kun anbefale, at man selv holdt øje med det, og ellers arbejde på at få en aftale med skolelederen om, hvordan tiden blev registreret. Kollegerne, der fra starten valgte udelukkende at lægge arbejdet på skolen, som jo er udgangspunktet i loven, oplevede også frustrationer, da man ikke efter sine hidtidige normer fik lavet sine opgaver til tiden. Vi er som lærere selvfølgelig optaget af at undervisningen er i orden, og havde i de tidligere kendte aftalte rammer grundlag for at sætte vores professionelle virke i spil. Nu er tiden for alvor blevet en frustrerende modspiller og fleksibiliteten totalt forsvundet. Kredsstyrelsen samlede løbende de problemstillinger op, der viste sig på skolerne. Helt grundlæggende var det nødvendigt at få drøftelsen af opgaveoversigten sat på dagsordenen. Det lykkedes nogle steder. Nogle ledere erkendte endvidere problemet med en fragmenteret forberedelsestid og de manglende muligheder for at mødes. Man forsøgte at ændre skemaerne efter jul, men det gav desværre ikke de ventede forbedringer.

3 Vi er nok der på nuværende tidspunkt, hvor man må komme igennem resten af dette skoleår på bedste beskub, og sætte vor lid til at der vil være et øget samarbejde om kommende skoleår. Medlemsarrangement I erkendelse af at de store frustrationer skolestarten førte med sig afholdt HLF medlemsarrangementet Arbejdsliv under lov409 d. 24 september. Arbejdsmarkedsforsker Henrik Lund, der beskæftiger sig med moderne arbejdsliv fortalte om det grænselæse arbejde, psykisk nedslidning. Han fortalte os hvad tidsstrukturer og grundrytmer betyder for arbejdslivet. To grundlæggende nødvendigheder der var forsvundet med de nye arbejdsbetingelser. Marianne Hoff Andersen, der er direktør for vort område var indbudt og havde taget sig tid til at komme. Vi havde efterfølgende nogle gode drøftelser med Marianne om de farer, der lurede ved de nye arbejdsbetingelser på skolerne. Dette førte ikke til konkrete ændringer i første omgang, en fælles indsigt er et godt udgangspunkt for fremadrettede drøftelser. Desværre kunne vi ikke afværge den stigende tendens i sygefraværet. Sygefraværet Desværre gik det så galt at sygefraværet steg markant. Nogle af vore kolleger betalte en pris for et arbejdsmiljø, man som ansvarlig arbejdsplads aldrig burde være havnet i. Sygefraværet blev da også til en politisk sag, og et politisk flertal opfordrede centeret til at indlede en drøftelse med organisationerne med henblik på at nedbringe sygefraværet. Lov 409, reform og inklusionsstrategi er, hvad det er, men at det skulle komme så langt, at det er sygestatistikken, der skulle være indledningen til erkendelsen af, at noget er rivende galt, tydeliggør hvor farligt det er, når det er ren ideologi, der bestemmer. Det ideologiske korstog igangsat på Christiansborg i 2013 mod lærerne og vores faglige organisation har uden tvivl kostet såvel folkeskolen som samfundet dyrt.

4 Rekruttering og fastholdelse Som ventet ville det være attraktivt med den længere tilstedeværelsestid være nødvendigt for lærere med børn og med lang transporttid at finde arbejde tættere på bopælen. Desværre har vi også haft flere kolleger, der har søgt væk fra faget eller søgt efter bedre arbejdsvilkår. Vi har ikke gjort omfanget op, men kan uden tøven tale om i hvert fald en ny tendens. Det gør sig udslag i at der ansættes flere ikke anordningsmæssigt uddannede, et forhold der strider mod at eleverne skal undervises af linjefagsuddannede lærere. Det kan fra HLF s synspunkt være givtigt for vores skolevæsen, at vi får en for hele kommunen dækkende rekrutteringspolitik. HLF har allerede foreslået det i samtalerne med skolelederne om næste skoleår. Vi har også et helt problem vedr. løn. De omkringliggende kommuner har fælleskommunale aftaler for den lokale løndel. Det betyder generelt at en nyansat i disse kredse er sikret en højere løn. Løn og Løntjek Man skal tjekke sin lønseddel jævnligt, og der bør altid være fokus på at den korrekte løn udbetales til tiden! Tjek af lønsedlen var en kampagne igangsat af de faglige organisationer. HLF inddelte løntjekkene i skole-grupper og bad TRérne være med, således de efterfølgende kunne hjælpe både kollega og skoleleder med at få rettet eventuelle fejl. Da vi allerede inden ferien havde haft fokus på, om undervisningstillægget blev udbetalt til tiden, var dette tillæg i vores kreds til forskel fra mange andre steder i landet, stort set i orden i. Til gengæld viste der sig igen fejl i lokallønsdelen, altså de tillæg, der aftales med de enkelte skoler. Fejlene her opstår, når lærerne skifter opgaver, tillæggene ændres og sandsynligvis fordi det er et kæmpe arbejde at indberette lokallønnen. Det sker i ugen op til sommerferien, hvor der typisk ligger en stor opgavemængde, og menneskelige fejl sniger sig ind, når blanketterne skal udfyldes. Typiske fejl er forglemmelser og i heldigvis meget få tilfælde - uenighed om retten til udbetalingen af et tillæg. De løftede sager ved dette løntjek blev alle ordnet i mindelighed. Vi ved, det kan være svært at følge med i de tillæg, der skal udbetales. Men kære kollega, gør dig selv den tjeneste at kigge din lønseddel igennem en gang i mellem- spørg hvis du er i tvivl om noget.

5 Vi har ikke konkret opgjort hvor mange penge vore løntjekket indbragte til medlemmerne, men i en enkelt lønsag i år fik en kollega et tilgodehavende på over kr.. Dette var fejl, der havde stået på over 5-6 år, fra ansættelsens start, så kollegaen havde ikke været opmærksom på at noget manglede, og med skiftende ledelse og arbejdssteder blev fejlen heller ikke bemærket her. Vi bruger alt for meget tid på administrationen af lokallønsdelen for lærerne i vores kommune. HLF har i mange år foreslået et ensartet tillæg gældende for alle. Vi har endog fremført det over for centeret under budgetbehandlingens effektiviseringsrunde som et område, hvor der kunne spares arbejdstid for lederne! Med LOV 409 har vi også en udfordring i at de arbejdstidsbestemte tillæg, som først skal udbetales ved skoleårets slutning. Her skal man heller ikke udelukke, at der kan ske fejl, når der skal gøres op hvor mange arbejdstimer der har ligget efter kl. 17. På nogle skoler har man fået udbetalt tillæggene løbende, altså ved første lønudbetaling efter optjeningen af tillægget. Dette kan blive gældende for alle skoler, hvis OK15-forliget vedtages. Hjemmesiden DLF fik ny hjemmeside. Da vores hjemmeside er en klon, skulle HLF således tilpasses hovedforeningens opsætning. Der blev afholdt kurser for kredsene, så man var klar! Men det med at få en hjemmeside op at køre, vedligeholde og opdatere er noget af en tidsrøver. Og der var en forholdsvis lang periode, hvor den gamle hjemmeside lå som den plejede, men ikke kunne redigeres. Nu kører det, og vi arbejder stadig på at få de relevante meddelelser og nyheder på så hurtigt som muligt. HLF-nyt Det tager tid at samle og få lavet vort blad, men vi mener stadig det tjener til opmærksomhed på foreningen at kunne lægge HLF-nyt ud på lærerværelset i papirform. For at bevare en vis nyhedsværdi, har vi besluttet at udsende flere, men kortere nyhedsbreve. Tillidsrepræsentanterne Om nogen har mærket forandringer, må man sige at tillidsrepræsentanterne har stået for skud! KL udsendte en skrivelse til kommunerne hvor man redegjorde for alt det lidt tillidsrepræsentanter nu skulle lave. I vores optik var der kun eet punkt, og det var skoleaftalen, der ikke skulle laves.

6 Men alle de øvrige 11 punkter beskrevet i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, f.eks. at være talsmand og fremsætte forslag til ledelsen var og er stadig aktuel. Mantraet fra ledelsen var, at nu skulle lærerne komme til ledelsen med deres spørgsmål vedr. arbejdstiden, og tillidsrepræsentanten havde ikke noget at gøre i den sammenhæng Sådan er det beskrevet i LOV409, men fakta viste sig, at det var svært at få fat i ledelsen. Alene den mangelfulde dialog om opgaveoversigten var første tegn på at ledelserne på skolerne var enormt presset. Da vi som forening ikke har noget aftalt stof ved Lov 409, så kan tillidsrepræsentanten ikke afgøre om opgaveoversigten er rigtig eller forkert. Det er en aftale mellem leder og den enkelte lærer, men det tillidsrepræsentanterne kunne lægge ører til, var de frustrationer, der hurtigt viste sig blandt kollegerne, når uløste opgaver hobede sig op til en uoverskuelig arbejdssituation, og lederen ikke havde tid til den pligtige drøftelse af og en tilpasning af opgaveoversigten. Tillidsrepræsentanterne blev personligt udfordret, da HLF ikke kunne blive enige med centeret om en kommunal aftale for TRérne. Når trérne som udgangspunkt skulle arbejde efter begrebet den nødvendige tid blev de presset i deres øvrige opgaver. På nogle skoler tog man dog et fornuftigt hensyn og tildelte tillidsrepræsentanten mindre undervisningstid. En anden udfordring i begyndelsen af skoleåret var også, at nogle skoleledere ikke kunne finde tid til at mødes med tillidsrepræsentanten. Situationen var uholdbar og HLF mødtes med Centeret for at prøve at få aftalte rammer for tr-arbejdet. Det kunne der igen ikke opnås enighed om, men der var fra centerets side opmærksomhed på at de steder, hvor der var problemer, skulle der tages hånd om dem. Centeret og HLF var nemlig enige om at samarbejdet skulle fungere. Forholdene var igen forskellig fra skole til skole. På nogle skoler var samarbejdet mellem TR og leder velfungerende med ugentlige møder og gensidighed i informationen. Der synes dog hen over året at være sket en ændring i opfattelsen af TR s rolle fra ledelsesside og samarbejdet er generelt ved at ændre karakter til det bedre. HLF skal mødes med centeret d. 9. april for at indlede vore drøftelser af tr-vilkår for næste år. Men der er ingen tvivl om, at Trérne har gjort, hvad de kunne for at løse deres opgave. Herfra skal lyde en stor tak for jeres indsats og tålmodighed.

7 MED- arbejdet A-Med, står for Arbejdsplads- MED C-MED, står for Center-MED H-MED, står for Hovedudvalget. Til forskel fra forhandlinger mellem en faglig organisationer og en kommune, hvor parterne går til forhandlingen på lige vilkår, er det i MED-systemet ledelsen der træffer den endelige beslutning. Dette gælder for MED udvalget på alle niveauer. Der er nogle kan- og skal-bestemmelser, der skal overholdes, men det er bordenden, der i sidste ende beslutter. Det er selvfølgelig her, at ledelsen afspejler sin respekt for sine ansatte ved at inddrage de ansattes synspunkter i grundlaget for en given beslutning. Har man et godt samarbejde på skolen, vil jeg formode, at man også kan udnytte MED-udvalgets muligheder til gavn for begge parter. Hvorimod hvis Med-udvalget bruges, fordi man nu engang skal, mister det totalt sin værdi. Bedøm selv, hvordan det ser ud på din skole! Det er i MED-udvalget, der kan laves retningslinjer for personaleforhold på arbejdspladsen. Derfor blev det aktuelt, at nogle af de tidligere aftalte rammer fra overenskomsten kunne drøftes i MEDregi. Bl.a. var drøftelsen af tilstedeværelsestiden et aktuelt emne at tage fat på. Vores opbakning til tillidsrepræsentanterne i denne sammenhæng er at vejlede dem i regler og brug af de muligheder, der ligger i MED. Det er som repræsentant i C-MED at HLF, har fået muligheden for at deltage i styregrupperne for henholdsvis inklusion 2016 og evaluerings af skolestrukturen. Som medarbejderrepræsentant i disse grupper er der mulighed for at vi får fremført vore synspunkter og de erfaringer vi får fra tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanterne. Især i inklusionsgruppen, synes jeg det har været svært at sidde i, når man har en fornemmelse af, at der ikke er overensstemmelse mellem de teoretiske modeller og så virkeligheden. Det er klart, at alle de nye tiltag har en indkøringsfase, men for mig er det altafgørende, hvordan her- og nuforholdene er i hverdagen. Man kan ikke vente på en psykologisk udredning, når problemet er her og nu i hverdagen. Derfor er det glædeligt, at man fra centerets side nu vil se på, hvilke reelle muligheder,der er for hjælp i hverdagen. Det er ingen garanti for at der bliver mere hjælp. Man må sige fra ved at sige til, når man har brug for hjælp!

8 Evalueringen af skolestrukturen er kommet i gang senere end beregnet og afsluttes så sent, at eventuelle afledninger fra evalueringen først forventes, at skulle træde i kraft fra skoleåret 16/17. Ændringen af skolestrukturen har ikke givet de forventede besparelser. Dette begrundes nu med At den politiske beslutning ikke gav skolelederne frie hænder til at lukke afdelinger på skolerne eller flytte elever mellem de forskellige afdelinger. Skolerne har ikke midlerne til at opretholde driften under de givne rammer, argumenteres der med fra ledelsesside. Det bliver en politisk afgørelse, der nok skal få en opmærksomhed i medierne! Et andet opmærksomhedspunkt har været den manglende kommunikation mellem ledelse og medarbejdere på storskolerne, og tvivlen om daglig pædagogisk leders beslutningskompetencer. Når rapport og oplæg sendes i høring, forventer kredsstyrelsen naturligvis at udarbejde et høringssvar. H-MED, her er det kommunaldirektøren, der sidder for bordenden, i øjeblikket Stine Johansen, der er konstitueret i stillingen. Meget af arbejdet i H-MED er uddelegeret til undergrupper. I indeværende år har jeg bla. deltaget i følgende udvalg: Seniorpuljen: udvalg der formidler brugen af de resterende midler fra tidligere overens komst 08, Bl.a. blev der afhold en seniordag for kommunens ansatte, der er over 57. Seniorstillinger: En kommunal pulje, hvor medarbejdere har mulighed for at søge ændrede ansættelses vilkår med tilskud med samtykke og accept fra sin leder. Ansættelsesudvalg, direktør,.t. aktuelt ved udvælgelsen af ny kommunaldirektør. HR-puljen: I 09 blev der i budgettet afsat 5 mio. kr til personalegoder, som skulle udmøn tes i tæt Samarbejde med de ansatte. Seneste beslutning er at alle kommunens an satte kan få fordelskort med rabat til PersonaleZonens aftaler. Forventes klar april AKUT: puljen: Nogle af pengene, arbejdsgiverne indbetaler til uddannelse af tillidspepræsentanter skal bruges lokalt. Vi har afholdt et arrangement og har planlagt et d. 29. april: omhandlende ytringsfriheden. Trivselspolitikken: Denne arbejdsgruppe er med til at formulere og udvikle en ny politik på om- rådet. Bl.a. skal sygdomspolitikken være en del af trivselspolitikken.

9 Det kommunale budget nærlæses også med stor interesse i H-MED. Medlemmerne i H-MED har som en naturlig del af arbejdet været informeret tidligt om i hvilken retning og om hvilke tiltag borgmesterens budgetforslag har indeholdt. Der har været deltagelse i forårets strategiseminar og deltagelse i selve budgetseminaret, hvor vi som medarbejdere har haft mulighed for at fremkomme med vore kommentarer undervejs. Den nye borgmester havde dog andre planer og omdøbte budgetseminaret til et budgetforhandlingsseminar! Nogle af os deltog et par timer, men fik på ingen måde samme indblik i baggrunden for beslutningerne og dermed en forståelse vi kunne bibringe vort bagland. Det er besluttet i H-MED med kommunaldirektørens godkendelse, at der skal være en drøftelse med borgmesteren om vores deltagelse inden næste budgetrunde. Det ser vi frem til! Der er også tradition for at medarbejdernes medlemmerne af Feriefondens bestyrelse udpeges blandt H- MEDrepræsentanterne. Jeg er her valgt for FTF. Du kan læse om og booke Feriefondens Sommerhuse og ferielejligheden i Berlin, se videre information på Kilden. Udflugten for fraktion 4, pensionisterne Den årlige udflugt for medlemmerne i fraktion 4 gik nej, blev i Helsingør. Et Besøg hos kreds 35, for at vise de nye lokaler frem og herefter besøg på Søfartsmuseet. Frokosten blev indtaget på færgerne, og så var der optræden i domkirken med drengekoret. Ikke et øje tørt og tilbagemeldingerne for arrangementer var også ubetinget positive. Kredskontoret Flytningen til Stengade har gjort det lettede for medlemmerne at komme forbi og kigge op i åbningstiden. En lidt mørk trappegang gør indtræden i vore nye lyse lokaler til en god oplevelse. Indretningen er næsten fuldført. De sidste borde er bestilt. Desværre går enkelte også forgæves til kontoret, da vi i tilfælde af møder, konferencer og sygdom er nødt til at lukke kontoret. Derfor anbefaler vi som tidligere, at ringe inden man ulejliger sig herned. Kredskontoret holdes almindeligvis lukket i skoleferierne. Det har dog været muligt at træffe formanden telefonisk i akutte situationer eller man har kunnet henvende sig pr. mail. Det har, efter vores opfattelse fungeret udmærket.

10 Vi har i år mærket et stigende antal henvendelser. Det har naturligvis indflydelse at Tillidsrepræsentanterne på skolen skal arbejde efter nødvendig tid, hvilket har betydet at de er presset på tid. Desværre har den øgede henvendelsesfrekvens i flere tilfælde drejet sig om stressrelaterede forhold. ( se arbejdsmiljøberetningen) Der har også været flere henvendelser om pensionsberegninger. Kredskontoret skal vejlede om tjenestemændspension. Om det betyder at flere går af end beregnet, kan vi ikke sige noget om, men mange har en kommentar med om, at man ikke kan finde motivationen til at fortsætte under de ændrede vilkår.en tredje type henvendelser handler om, hvordan man siger op.. og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil søge orlov eller have nyt job. Kredsstyrelsen har ud over de månedlige møder holdt en dagskonference for at få samlet op på det daglige arbejde og for at lægge en strategi for det videre arbejde. Med de mange forskellige gøremål såvel på som uden for kontoret er der brug for koordinering og udveksling af information fra møder, forhandlinger og diverse konferencer- og ikke mindst at få bragt vilkårene i hverdagen med som grundlaget for de strategiske beslutninger. Der har, ikke overraskende, i år været afholdt flere kredsformandsmøder end sædvanligt, hvor de ændrede vilkår under Lov 409 naturligt har lagt op til at vi i foreningens fællesskab finder brugbare løsninger for medlemmernes arbejdsvilkår. Et arbejde der kun lykkes ved samarbejde og sammenhold på alle niveauer i vores forening. Vera Sandby Hansen

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 27. MARTS 2014, KLOKKEN 17.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din

Læs mere