Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger. Andelen af realkreditlån ydet med rentetilpasning er fortsat stigende nu samlet set flere realkreditlån med rentetilpasning end med fastforrentning. Realkreditlån ydet med afdragsfrihed er ligeledes i vækst. Næsten en tredjedel af alle lån til ejerboliger er nu ydet med afdragsfrihed. Høj udlånsvækst i 2005 især til husholdninger. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave netto tilbageførte nedskrivninger i Boligpriser er steget kraftigt i de senere år. I reale termer er prisniveauet højt. 1. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber Tabel 1 Realkreditinstitutternes årsregnskaber, (foreløbige tal) Vækst i pct. Vækst i pct. Mio. kr RESULTATPOSTER (uddrag) Nettorenteindtægter ,3 10,0 Nettorente og gebyrindtægter ,8 13,4 Kursreguleringer i alt ,4 93,1 Udgifter til personale og administration ,2 2,5 Nedskrivninger på udlån ,9 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder ,3 51,6 Resultat før skat ,3 26,8 Skat ,7 21,8 Årets resultat ,1 28,4 BALANCEPOSTER (uddrag) AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,7 59,6 Udlån i alt ,6 12,7 Obligationer ,8-66,1 Aktier ,6 29,1 PASSIVER Gæld til kreditinstitutter ,3 543,7 Udstedte realkreditobligationer ,1-8,6 Efterstillede kapitalindskud ,5 56,5 Egenkapital ,8 10,7 Balance ,1-1,6 Tabelanmærkning: Bemærk nye regnskabsregler fra 1. januar 2005, som bl.a. betyder, at udlån indgår til dagsværdi. Se også Finanstilsynet (2006), "Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter", og gennemgangen af ændringer i regnskabsregler i appendiks 1.

2 Realkreditinstitutternes resultat før skat udgjorde i 2005 knap 11,7 mia.kr. En stigning på knap 2,5 mia.kr. fra 9,2 mia.kr. i Resultatet er det højeste hidtil set. Fremgangen skyldes især stigende nettorente- og gebyrindtægter, bl.a. på grundlag af en kraftig fremgang i udlånet. Nettorente- og gebyrindtægter er samlet set steget godt 1,6 mia.kr. i Også kursgevinster på værdipapirbeholdninger bidrager til indtjeningsfremgangen. Kursgevinster er steget 0,7 mia.kr. i 2005 fra godt 0,7 mia.kr. i 2004 til godt 1,4 mia.kr. i Indtjeningsbidraget fra dattervirksomheder (herunder bankvirksomhed) er steget 0,5 mia.kr. til 1,5 mia.kr. i Realkreditinstitutterne har i lighed med 2004-årsregnskaberne samlet set netto tilbageført nedskrivninger på udlån, der i 2005 udviser en tilbageførsel (indtægtsførsel) på godt 0,5 mia.kr. Omkostninger til personale og administration er steget 2,5 % fra 4,5 til godt 4,6 mia.kr. i Realkreditudlånet er steget godt 12 % i 2005, fra mia.kr. ultimo 2004 til mia.kr. ultimo Til sammenligning udgør pengeinstitutternes samlede udlån mia.kr. ved udgangen af 2005, se også afsnit 4 nedenfor. Tabel 2 Udvalgte nøgletal, Indtjening pr. omkostningskrone 2,57 2,54 2,87 3,13 3,55 Egenkapitalforrentning før skat 8,63 8,61 10,49 9,30 10,93 Solvensprocent 11,53 11,70 11,60 12,38 12,68 Kernekapitalprocent 11,13 11,16 11,03 11,60 11,34 Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone er steget til 3,5 i 2005 fra 3,1 året før. Til sammenligning havde pengeinstitutterne - for sektoren som helhed - en indtjening pr. omkostningskrone 1,99 i Realkreditinstitutternes indtjening i relative termer, målt ved egenkapitalforrentning før skat, er også steget, fra 9,3 % til 10,9 % i Pengeinstitutternes egenkapitalforrentning før skat var godt 21 % i Realkreditinstitutternes solvensprocent er steget fra 12,4 % til 12,7 % ultimo Derimod er kernekapitalprocenten faldet fra 11,6 % til 11,3 % ved udgangen af Til sammenligning har pengeinstitutterne samlet set en kernekapitalprocent på 10,2 % ved udgangen af Se samlet nøgletalsoversigt i appendiks 2. 1 Ved denne sammenligning skal det tages i betragtning, at realkreditinstitutter som udgangspunkt påtager sig mindre risici end pengeinstitutter henset til pantesikkerheden bag realkreditlånene (dermed mindre kreditrisiko) og henset til balanceprincippet (dermed bl.a. mindre renterisiko). Dette kan også aflæses i de historiske tabserfaringer. Ud fra en traditionel risiko/afkast betragtning skal den lavere risiko derfor også alt andet lige afspejle sig i et lavere afkast sammenlignet med pengeinstitutter. 2

3 2. Realkreditudlån Markedsandelen af realkreditlån med rentetilpasning er steget til knap 50 % af de samlede realkreditlån ved udgangen af 2005, fra 44 % året før. For første gang siden introduktionen af rentetilpasningslån udgør denne lånetype nu den største del af det samlede udlån. I figur 1 herunder vises udviklingen i fordelingen af realkreditlån fordelt på lånetype. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at der er set bort fra indekslån, som udgør en faldende men dog forholdsvis stabil andel på 5 % af det samlede udlån. Figur 1 Fordeling af realkreditlån efter type, Mia.kr Fastforrentede Rentetilpasningslån Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Det ses videre af figur 1, at den samlede udstedelse af realkreditlån med fast rente er steget i 2005 efter i flere år at være faldet. Ved udgangen af 2005 er der udbetalt lån med fast rente for i alt 760 mia.kr. Der er udbetalt lån med rentetilpasning for 814 mia.kr. Knap 70 % af bruttonyudlånet blev ydet som rentetilpasningslån ved udgangen af Det skal bemærkes, at realkreditlån som udbydes med indbygget renteloft (også kaldet "garantilån") indgår under rentetilpasningslån. I figur 2 herunder kan man se den andel af lån med rentetilpasning, der minimum rentetilpasses en gang årligt. 3

4 Figur 2 Realkreditlån med rentetilpasning, heraf med årlig rentetilpasning, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Årlig rentetilpasning Øvrige rentetilpasningslån Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Det ses at over 70 % af de udbetalte rentetilpasningslån ved udgangen af 2005 blev ydet i form at vilkår med årlig rentetilpasning. Det er en betydelig stigning i forhold til samme tidspunkt året før. 3. Afdragsfrie lån Siden 1. oktober 2003 har det været muligt for private låntagere at optage 30-årige realkreditudlån med indbygget afdragsfrihed i op til 10 år. Efter 4. kvartal 2005 var der udstedt afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse for i alt knap 316 mia. kr., i forhold til 171 mia.kr. på samme tidspunkt året før. Dermed udgør afdragsfrie lån i alt godt 31 % af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse, i mod ca. 20 % året før. I alt var der efter 4. kvartal 2005 udstedt afdragsfrie lån til private og erhverv for 425 mia. kr. I figur 3 herunder vises fordelingen af afdragsfri lån på lånetyper, henholdsvis fastforrentede lån og rentetilpasningslån. 4

5 Figur 3 Samlede udstedte afdragsfrie lån til private og erhverv, efter 4. kvartal Mia.kr. 26 % af samlede realkreditudlån (31 % af lån til ejerboliger og fritidshuse) 0 Afdragsfrie lån i alt Afdragsfrie lån med fast forrentning 4. kvt kvt kvt Afdragsfrie lån med rentetilpasning Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Det ses af figur 3, at lån med afdragsfrihed hovedsagligt bliver udstedt i forbindelse med ydelse af rentetilpasningslån. Efter 4. kvartal 2005 var der udstedt afdragsfrie lån som rentetilpasningslån for 286 mia.kr., svarende til ca. 55 % af de samlede udstedte lån ydet med afdragsfrihed. Det skal dog bemærkes, at et stigende antal låntagere vælger afdragsfrihed i forbindelse med et fastforrentet lån. 4. Udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter Såvel realkreditinstitutter som pengeinstitutter har i 2005 haft en kraftig udlånsvækst. Især pengeinstitutternes udlånsvækst har været kraftig i de senere år, hvilket bl.a. kan henføres til introduktion af nye pantsikrede boligfinansieringsprodukter i konkurrence med realkreditinstitutternes realkreditlån til husholdninger. I figur 4 nedenfor er til sammenligning vist udviklingen i udlånsvækst fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter i perioden og fordelt på henholdsvis husholdninger og erhverv. 5

6 Figur 4 Vækst i indenlandsk udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Udlånsvækst år/år 2001-M M M M M M M M M M M M M M12 Erhverv (pengeinstitutter) Erhverv (realkreditinstitutter) Husholdning (pengeinstitutter) Husholdning (realkreditinstitutter) Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Det ses, at realkreditinstitutternes udlånsvækst til husholdninger er steget igennem hele Det samlede realkreditlån steg godt 12 % i Til sammenligning steg pengeinstitutternes samlede udlån godt 24 % i Herunder er vist udviklingen i det indenlandske udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter over længere periode. 2 Hertil skal lægges, at en del realkreditlånene er garanteret af pengeinstitutter. 6

7 Figur 5 Udviklingen i indenlandsk udlån - realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Mia. kr Pengeinstitutters udlån indland Realkreditinstitutters udlån indland Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Bemærk, at tallene i figur 5 alene viser indenlandsk udlån. Pengeinstitutternes samlede udlån er større såfremt udlån i udenlandske enheder (filialer og datterbanker) medregnes. 3 Nedenfor i tabel 3 er realkreditudlånet fordelt på ejendomskategorier, samt nedskrivninger og tab fordelt herpå. Det ses, at udlån til ejerboliger udgør den største del af udlånet. Tabel 3 Udlån fordelt på ejendomskategorier - samt nedskrivninger og konstaterede tab herpå Ultimo 2005 Udlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier Mio.kr. Udlån Procentvise andele Akkumulerede nedskrivninger Procentvise andele Endelig tabt (afskrevet) Procentvise andele 1. Ejerboliger ,8 56,3 218,8 17,6 45,1 32,3 2. Fritidshuse ,5 2,8 1,5 0,1 0,1 0,1 3. Støttet byggeri til beboelse ,5 9,6 41,1 3,3 5,2 3,7 4. Andelsboliger ,4 3,6 1,3 0,1 0,0 0,0 5. Private beboelsesejendomme til udlejning ,4 5,3 10,9 0,9 3,2 2,3 6. Industri- og håndværksejendomme ,8 2,4 278,1 22,4 35,6 25,5 7. Kontor- og forretningsejendomme ,9 7,1 104,6 8,4 13,4 9,6 8. Landbrugsejendomme mv ,8 11,1 487,5 39,3 31,5 22,5 9. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål ,9 1,5 97,5 7,9 5,5 4,0 10. Andre ejendomme 3.508,8 0,2 2,1 0,2 0,0 0,0 Realkreditudlån i alt ,8 100, ,7 100,0 139,6 100,0 3 For tal herpå, se Finanstilsynet (2006), "Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter". 7

8 Det ses videre af tabel 3 ovenfor, at de akkumulerede nedskrivninger på udlån samlet set er størst på erhvervssegmenterne; industri/håndværk og landbrug. Knap 62 % af de akkumulerede nedskrivninger ligger i disse segmenter, hvilket er betydeligt mere end de 3 ejendomskategoriers forholdsmæssige andel af udlånsmassen. De faktisk konstaterede tab er dog fortsat størst på husholdningssegmentet ejerboliger. 5. Nedskrivninger på udlån I 2005 har realkreditinstitutterne netto tilbageført nedskrivninger på udlån for knap 0,5 mia.kr., dvs. netto indtægtsført nedskrivninger på realkreditlånet. Set over en længere periode er realkreditinstitutternes kredittab på et historisk lavt niveau. De historisk lave nedskrivninger på udlån har i de senere år bidraget til den stigende nettoindtjening i realkreditinstitutterne. Se tabel 4 herunder, der bl.a. viser årets nedskrivninger og indtjening over en længere periode. Tabel 4 Årets nedskrivninger mv. i realkreditinstitutter, Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Resultat før skat År Udlån (Mio. kr.) (Mio. kr.) (%) (Mio. kr.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Årets nedskrivningsprocent var højest i 1990 med 1,36 % af udlånet. Til sammenligning var nedskrivningsprocenten i pengeinstitutternes udlån på ca. 2,5 %, da kredittabet var på sit højeste i pengeinstitutterne i

9 Herunder i tabel 5 er videre beregnet, hvor meget realkreditinstitutterne kan tåle at tabe før resultatet henholdsvis kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet er tabt. Følsomhedsberegningen er foretaget på både og 2005-regnskabstal. Tabel 5 Indtjeningens og kapitalens følsomhed overfor kredittab Kredittab før årets resultat er væk, i % af udlån 0,57 0,66 Kredittab før årets resultat og kapitaloverdækning er væk, i % af udlån 3,08 3,33 Største faktiske gennemsnitlige kredittab i % af udlån (1990) 1,36 Det ses, at realkreditinstitutterne målt i forhold til historiske tab forekommer at være forholdsvis robuste på sektorniveau dette set i forhold til det dårligste år hidtil i Realkreditinstitutterne skal tabe over 3,3 % af udlånet før også kapitalen (i forhold til lovkravet) er tabt. Det er her forudsat, at bidragene på lånene ikke hæves. Det skal videre bemærkes, at realkreditinstitutternes større anvendelse af pengeinstitutgarantier for tab på den yderste del af realkreditlånene, formentlig betyder lavere kredittab i realkreditinstitutter i forhold til tidligere Udviklingen i ejendomspriser Risikoen for realkreditinstitutterne er især den, at der efter en periode med stigninger i ejendomspriserne, kan komme et fald i ejendomspriserne - f.eks. klassisk set ledsaget af et konjunkturtilbageslag eller på baggrund af en rentestigning - der efterfølgende forringer pantet i ejendommen. I de senere år har der kunnet konstateres betydelige prisstigninger på ejendomme, herunder især ejerboliger - og mest i og omkring større byer. I figur 7 nedenfor er vist udviklingen i reale priser på ejerboliger (enfamiliehuse) over en længere periode. 4 Man kan også sige, at ejendomspriserne derved skal falde mere end tidligere før realkreditinstitutterne får tab. På den anden side indebærer variable renter og afdragsfrihed at boligejernes mulighed for at optage yderligere lån, alt andet lige, er blevet mindre. 9

10 Figur 7 Udviklingen i reale huspriser, = indeks Anm: Baseret på kontantpriser på enfamiliehuse i hele landet, deflateret med forbrugerprisindekset. Udviklingen i 2005 er skønnet. Kilde: Told og Skat (ejendomssalg) og Danmarks Statistik (forbrugerprisindeks) Det ses, at prisniveauet i reale termer ved udgangen af 2005 er højt og nu ligger betydeligt højere end niveauet tilbage i midten af 80'erne. Kombinationen af betydelige prisstigninger på boligmarkedet i den senere tid og et voksende boligudlån baseret på variabel rente (rentetilpasningslån), der kan få uheldige konsekvenser for boligejernes renteudgifter og boligformue, hvis renten stiger, fik Finanstilsynet til, i begyndelsen af februar 2006, at fremsende breve til ledelsen i både penge- og realkreditinstitutter. Heri fremførte Finanstilsynet bl.a. det budskab, at der kan være en aktuel risiko for en prisboble på især ejerboliger. Ved en prisboble forstås en spekulativt drevet prisudvikling, hvor prisstigninger er drevet af forventninger om endnu højere priser i fremtiden. Såfremt der er tale om prisboble, er der en risiko for at boligpriserne falder. I brevet til institutterne fremførte Finanstilsynet videre et budskab om fremover at udvise særlig omhu i forbindelse med opgørelsen af solvensbehovet, dvs. den kapital, der fremadrettet er nødvendig for at drive instituttet forsvarligt i forhold til især udlånsområdet set i forhold til den bagved liggende risiko for større tab herpå. I figur 8 nedenfor er vist udviklingen i husprisernes realvækst over en længere periode. 10

11 Figur 8 Realvækst i huspriser, Procent, år-år Anm: Baseret på kontantpriser på enfamiliehuse i hele landet, deflateret med forbrugerprisindekset. Udviklingen i 2005 er skønnet. Kilde: Told og Skat (ejendomssalg) og Danmarks Statistik (forbrugerprisindeks) Det ses, at realvæksten er steget i de senere år. 7. Koncentration Nedenfor er vist fordelingen af markedsandele for realkreditinstitutter målt på udestående udlån pr. ultimo

12 Figur 8 Markedsandele for realkreditinstitutter, udlån pr. ultimo 2005 Nordea Kredit; 11,1% Realkredit Danmark; 33,2% BRFkredit; 9,5% DLR; 4,9% Øvrige (FIH, LRF); 0,5% Nykredit; 40,9% Det skal bemærkes, at markedsandelen for Nykredit på knap 41 % indeholder udlånstallene for Totalkredit, som er erhvervet af Nykredit. Appendiks 1. Om statistikken Denne markedsudviklingsartikel er baseret på indberettede årsregnskaber for realkreditinstitutter i Danmark. I Artiklen indgår der regnskabsmateriale fra 8 realkreditinstitutter; Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S, BRF Kredit A/S, Totalkredit A/S, DLR Kredit A/S, LR Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab og FIH Realkredit A/S. I denne artikel er fokus på udvalgte regnskabsposter og nøgletal samt analyse af den bagved liggende udvikling. Senere publiceres "Statistisk materiale for realkreditinstitutter". Endvidere følger en opdatering af nøgletalsdatabasen for realkreditinstitutter på Finanstilsynets hjemmeside. 12

13 2. Realkreditinstitutternes nøgletal Nøgletal for realkreditinstitutter, Realkreditinstitutter Solvensprocent 11,53 11,70 11,60 12,38 12,68 Kernekapitalprocent 11,13 11,16 11,03 11,60 11,34 Egenkapitalforrentning før skat 8,63 8,61 10,49 9,30 10,93 Egenkapitalforrentning efter skat 6,51 6,09 8,00 7,12 8,44 Indtjening pr. omkostningskrone 2,57 2,54 2,87 3,13 3,55 Valutaposition 5,02 1,52 3,11 1,05 1,16 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,26 0,24 0,22 0,17 0,07 Årets nedskrivningsprocent 0,01 0,01 0,01 0,02-0,02 Årets udlånsvækst 7,43 7,69 8,41 6,51 11,12 Udlån i forhold til egenkapital 15,62 15,76 15,40 14,82 15,40 Realkreditkoncerner Solvensprocent 10,86 10,92 10,76 11,24 11,65 Kernekapitalprocent 10,77 10,93 10,33 10,79 10,82 Egenkapitalforrentning før skat 8,67 8,43 10,80 9,44 11,09 Egenkapitalforrentning efter skat 6,45 5,81 8,11 7,13 8,68 Indtjening pr. omkostningskrone 2,19 2,18 2,47 2,53 2,84 Valutaposition 6,47 2,21 3,08 0,90 0,95 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,30 0,28 0,24 1,29 0,07 Årets nedskrivningsprocent 0,01 0,02 0,01-0,04-0,02 Årets udlånsvækst 5,75 4,69 19,77 3,10 9,86 Udlån i forhold til egenkapital 15,61 15,40 16,71 15,80 16,17 Tabelanmærkning: Nøgletallene i appendikstabellen herover er beregnet på grundlag af regnskabstal fra de realkreditinstitutter, der eksisterede i regnskabsåret Derved indgår alene disse institutter i sammenligningstallene for hele perioden Det betyder, at der kan være afvigelser fra nøgletal beregnet på grundlag af årsregnskabstallene i tabel 1, der indeholder regnskabstal fra samtlige de institutter, der eksisterede i de enkelte regnskabsår. Nøgletal for realkreditkoncerner indeholder regnskabstal for Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S og BRF Kredit A/S. Regnskabstal for Totalkredit A/S er fra 2003 indeholdt i koncern tallene for Nykredit Realkredit A/S. 13

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2005, bl.a. i lyset af nye regnskabsregler. Nettorente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Markedsudvikling 2012

Markedsudvikling 2012 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 2 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 5. februar 2003 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 5. februar 2003 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007 - dog fra et rekordhøjt niveau året før. Nedskrivninger på udlån (kredittab) er steget

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere