Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen"

Transkript

1 Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet for 2003, som i øvrigt for første gang også kan følges live via Internettet fra vores Investor Relations hjemmeside. Men nu til regnskabet for Da jeg fremlagde årsregnskabet for 2002, sagde jeg, at Danske Bank burde stå relativt stærkere ved udgangen af Og det gør vi. Vi fremlægger i dag et resultat, der er det bedste i bankens historie. Der er fremgang på alle de centrale nøgletal. Samtidig er vores øgede kundefokus begyndt at bære frugt med stigende markedsandele til følge. Kunderne er med andre ord for alvor begyndt at vende tilbage til banken. Og det kommer aktionærerne til gode. De får i alt knap 5 mia. kr. i kontant udbytte, hvilket er 38 procent mere end de fik udbetalt i

2 Planche 2: Året 2003 Før jeg går i detaljer med regnskabet, vil jeg fremhæve nogle af de ting, som er sket i Organisationen fandt sit naturlige leje efter fusionsarbejdet. Det betyder at vi nu kan koncentrere os fuldt og helt om kundernes behov. Og det begynder så småt at kunne ses i bankens resultater. Vi besluttede i efteråret at fokusere yderligere på både Danske Bank og BG brandet med separat ledelse og kreditfunktion. Og vi har intensiveret produktudviklingen overalt i koncernen. Salget af kundepakker, boligfinansieringsprodukter og de afdragsfrie lån overgår alle forventninger. Samtidig oplever vi stigende kundetilfredshed, og markedsandelen i Danmark på bankområdet er nu på det højeste niveau i lang tid. Markedsandelsudviklingen i brutto- og nettoudlånet på realkreditområdet viser også en god udvikling. Som I sikkert husker bød året dog også på en kedelig oplevelse med it-nedbruddet i marts måned. I sagens natur må der ikke kunne rokkes ved tilliden til it-systemerne i en finansiel virksomhed. Vi har gennemført en planlagt omlægning af itinfrastrukturen, således at der nu foregår en dublering af alle vitale data i to geografisk adskilte driftscentre. Det øger driftsikkerheden. Bankens gode finansielle styrke blev endnu en gang bekræftet af de internationale ratingbureauer ved Standard & Poors opgradering af Danica og tildelingen af AAA-ratingen til Realkredit Danmark. 2

3 Planche 3: Resumé 2003 Som jeg indledningsvis nævnte, er det et godt regnskab, vi fremlægger her i dag. Overskuddet efter skat udgør 9,3 mia. kr. Det er 13 procent højere end det tilsvarende resultat i Fremgangen er skabt på trods af afdæmpede økonomiske konjunkturer, en behersket aktivitet på kapitalmarkederne samt ikke mindst det lave renteniveau. Koncernens gode udvikling skyldes naturligvis, at der har været en del at glæde sig over i løbet af året. På den positive side har de faldende renter og introduktionen af afdragsfrie lån medført et rekordhøjt niveau for konverteringer. Ligeledes har indtjeningen i Danske Markets været meget tilfredsstillende. Samtidig kan vi glæde os over, at forretningen fortsætter med at vokse i Sverige og Norge. Basisindtægterne i koncernen er på denne baggrund stort set uændret. Omkostningerne er faldet med 4 procent. Tab og hensættelser er højere end sidste år, men ligger stadig på et relativt lavt niveau. Samlet set viser basisindtjeningen en fremgang på 3 procent. Beholdningsindtjeningen viser markant fremgang og er positivt påvirket af indtægtsførslen af tidligere udskudt risikotillæg i Danica fra 2002 samt god performance på såvel aktier som obligationer. 3

4 Planche 4: Udlån Væksten i de danske bankers udlån har været behersket i 2003, primært som følge af et meget lavt investeringsniveau i erhvervslivet. Herudover har svækkelsen af norske kroner, pund og dollar isoleret set reduceret udlånet med 11 mia. kr. I lokal valuta er udlånet således steget med 1,5 procent. Realkreditudlånene fortsætter med en 6 procent stigning den pæne vækstrate. Når man tager kundernes store appetit på afdragsfrie lån i betragtning, er der intet der tyder på, at udviklingen aftager. 4

5 Planche 5: Nøgletal Uanset hvilket nøgletal, man vælger at se regnskabet ud fra, er der tale om en tilfredsstillende fremgang. Resultatet pr. aktie er steget med 16 procent og forhøjelse af udbytteprocenten medfører, som tidligere nævnt, at aktionærerne får 38 procent mere i udbytte. Koncernens egenkapitalforrentning stiger fra 14,0 til 15,2 procent, hvilket kan tilskrives resultatfremgangen. Vi er fortsat med at trimme omkostningerne, og effekten kan ses på en forbedret omkostningsprocent. 5

6 Planche 6: Nettorenteindtægter Rentefaldet har på mange måder været understøttende for den danske økonomi og sikret husejerne lavere boligydelse. Men rentefaldet har medført en negativ effekt på 1,2 mia. kr. på basisindtægterne. Det skyldes hovedsageligt, at banken som bekendt har et betydeligt antal indlån, hvor renten ikke har været mulig at nedsætte i takt med rentefaldene eftersom de allerede har en rente tæt på nul procent. På realkreditområdet har konverteringsaktiviteten bidraget positivt til nettorenteindtægten. 6

7 Planche 7: Omkostninger For tredje år i træk falder omkostningerne. Bankens omkostningsprocent der viser hvor mange omkostninger, som vi skal kaste efter 1 krones indtægt - er på trods af de lidt trange indtægtsvilkår - forbedret til 55. Målet er fortsat at bringe omkostningsprocenten ned mod 50 i løbet af en kortere årrække, men fortsatte effektiviseringer kan ikke gøre det alene. Der er brug for lidt mere gunstige betingelser for top-linien, og det skal navnlig komme fra et højere renteniveau og en højere økonomisk vækst, selv om fremgangen i markedsandelene også vil yde sit bidrag. Medarbejderantallet er gennem året reduceret med 5 procent, og det er blandt andet baggrunden for, at vi igen i 2004 forventer at se faldende omkostninger. 7

8 Planche 8: Tab og hensættelser Den økonomiske afmatning har ikke haft nævneværdig effekt på årets tab og hensættelser. Vi har ikke fået væsentlige negative overraskelser i forbindelse med kvaliteten af vores udlån. Tab og hensættelser udgør kun 15 basispunkter af udlån og garantier, og det lavere end koncernens langsigtede forventede tabsniveau på nu kun 19 basispunkter. For så vidt angår kreditkvaliteten i realkreditforretningen, er kundernes tilbagebetalingsevne fortsat høj og huspriserne stabile. Bankens kreditbog er sund og vi regner også i år med at kunne fastholde en forholdsvis lav hensættelsesprocent. 8

9 Planche 9: Kapitalstruktur Vi købte egne aktier tilbage til en værdi af 5 mia. kr. i Vi har herudover besluttet at forhøje udbytteprocenten til 50, således at der udbetales 4,7 mia. kr. i udbytte til aktionærerne. Det betyder, at aktionærerne i alt for 2003 vil få en udlodning på 9,7 mia. kr. Kernekapitalprocenten er med 7,7 procent uændret og med en egenkapital på 60 mia. kr., kan det konstateres, at vi er en velpolstret bank. Ser vi på vores kapitalstyring over en længere periode, har vi gennem de seneste 4 år i alt udloddet 28 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb. Der er således tale om et betragteligt cash flow til vores aktionærer. Også i 2004 vil vi fortsætte med aktietilbagekøb, og der vil i 1. halvår blive gennemført aktietilbagekøb for 3 mia. kr. i markedet. Jeg vil nu gå de største af vores forretningsområder nærmere igennem. 9

10 Planche 10: Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark står for knap halvdelen af koncernens indtjening. Forretningsområdets basisindtjening før hensættelser viser en tilbagegang på 4 procent. Men I skal huske på, at det især er indenfor Bankaktiviteter Danmark, at det meget lave renteniveau kan mærkes. Hvis renteniveauet gennem 2003 havde været uændret, ville indtjeningen være vokset med 8 procent og det er et mere retvisende billede af forretningsudviklingen. Der er faktisk en hel del at glæde sig over, når vi ser på udviklingen i markedsandele og kundetilfredshed, hvilket jeg vil komme ind på lidt senere. Området har i 2003 fortsat arbejdet med at øge effektiviteten og har reduceret omkostningerne med 8 procent. Det samlede antal filialer udgør nu 465 hvoraf antallet af kassefrie filialer er udvidet til 54. Formålet med at fjerne kassetransaktioner fra nogle af filialerne er, at vi vil undgå røverier mod filialerne. Der er store menneskelige omkostninger forbundet med røverier. Med indførelsen af kassefrie filialer er trygheden blevet øget markant for både medarbejdere og kunder. Og erfaringerne er gode. Vi har for første gang i en lang periode set et egentlig fald i antal røverier. Som det vil være bekendt for de fleste af jer, har vi siden fusionen med Realdanmark i 2000 markedsført to separate bankbrands i Danmark, med hver deres kundeprofil og produktudbud. 10

11 Det må siges at have været en god ide. Vi besluttede derfor i sidste efterår at fokusere de enkelte brandorganisationers profil yderligere gennem separat ledelse og kreditfunktion. Vi tror dermed, at de kommer til at står endnu skarpere i konkurrencebilledet. Derudover viser en analyse, at kundetilfredsheden i både Danske Bank og BG Bank har været stærkt stigende fra 2002 til Der scores især højt på målepunkter som "kvaliteten af personlig betjening" og "bankens evne til at indfri kundernes forventninger". Det er givetvis et resultat af en række nye innovative produkter og af at fusionen nu er veloverstået og at medarbejdernes blik nu entydigt kan hvile på kunderne. 11

12 Planche 11: Markedsandel, Danmark Jeg var før inde på, at kundeudviklingen nu går i den rigtige retning. Faktisk er markedsandelen på udlån for privatkunder nu på det højeste niveau siden december Eller sagt på en anden måde; kunderne er begyndt at vende tilbage til banken. Og vi ser ingen grund til at fremgangen skal stoppe her. For 2004 er det målsætningen fortsat at øge markedsandelen. Denne positive kundeudvikling er skabt ved, at vores medarbejdere i 2003 i højere grad har kunnet fokusere på kunderne og fordi vi har udviklet nye produkter som er faldet i kundernes smag. Specielt vil jeg gerne fremhæve vores kundepakker samt vores boligfinansieringsprodukter. Da jeg præsenterede halvårsregnskabet for 2003 og blandt andet viste den gode start på salget af kundepakker, var der en journalist, der indtil flere gange var så venlig at spørge om vi også i fremtiden ville vise disse tal. Og af den nederste figur kan I se, at den høje kundeefterspørgsel er fortsat gennem hele Kundepakkerne er tilpasset forskellige kundegrupper og indeholder en attraktiv og let forståelig gebyrstruktur. Det er en af årsagerne til at kunderne er blevet mere tilfredse og at markedsandelen er stigende. 12

13 Et andet væsentligt punkt i den positive forretningsudvikling, er salget af koncernens boligfinansieringsprodukter også kaldet Danske Prioritet og BG Bolig Plus. Boliglånssiden er ofte nøglen til at have kundeforholdet, og vi har her at gøre med et produkt, der i ét enkelt produkt kombinerer kundernes behov for et realkreditlignende lån, indlån og kassekredit. Efterspørgslen har været meget stor og vi har siden introduktionen i sensommeren 2003 etableret lån for et betydeligt milliardbeløb. Erhvervslivets låneefterspørgsel er desværre ikke særlig høj. Danske Banks høje markedsandele på de største kunder har nok en tendens til at påvirke udviklingen. 13

14 Planche 12: Bankaktiviteter Norge Selvom udlånsvæksten har været tocifret i Norge, har det ikke kunnet kompensere for et svagt norsk kapitalmarked og en faldende norsk rente. Da vi samtidig bruger ressourcer på filialåbninger i de store byer og har måttet hensætte 45 mio. kr. til pensionsordninger, er den samlede indtjening faldet med 10 procent i lokal valuta. Men vi er faktisk godt tilfredse med den underliggende forretningsudvikling og en udlånsvækst på 10 procent bidrager positivt til, at markedsandelen på udlån er støt stigende. Og vi tror på, at Fokus Bank besidder de rette forudsætninger for at fortsætte denne forretningsudvikling. 14

15 Planche 13: Bankaktiviteter Sverige I Sverige fortsætter ekspansionen, og resultatet er mere end fordoblet. Udlån er vokset med 15 procent og vi har ikke længere ekstraordinære it-omkostninger. For tredje år i træk er Danske Bank i Sverige kåret som den af de større banker, der har de mest tilfredse kunder og det giver gode muligheder for at erobre markedsandele indenfor især boliglån. Vores mål er fortsat at nå 10 procent i markedsandel indenfor en kortere årrække. 15

16 Planche 14: Realkredit Realkreditområdet havde et godt år i Basisindtjeningen før hensættelser er dogfaldet med 3 procent, men det skyldes alene det lavere renteniveau. Bortses der fra renteudviklingen ville der have været en fremgang på 7 procent. Renteudviklingen har dog ikke kun skabt problemer. De lavere renter har især i første halvdel af året medført en høj konverteringsaktivitet, som har bidraget positivt til indtjeningen. På omkostningssiden vil jeg fremhæve, at vi på realkreditområdet har haft betydelige omkostninger til it-udvikling blandt andet i forbindelse med introduktionen af de afdragsfrie lån. Men det har været det værd. Markedsandelen på erhvervsmarkedet er steget til 55,5 procent, mens vi har kunnet se en lille svækkelse på privatmarkedet. Dette skyldes dog, at vi har oplevet at en del kunder har ønsket den ekstra fleksibilitet i deres boligfinansiering, som vi kan tilbyde med Danske Prioritet og BG Bolig Plus og har derfor valgt et lån i banken. Ser man derfor boliglån etableret i bank og realkredit under eet, er der tale om en betydelig fremgang i markedsandelen på boliglånsområdet. 16

17 Planche 15: Afdragsfrie lån Fra den 1. oktober 2003 kunne realkreditinstitutterne tilbyde private boligejere lån, der er afdragsfrie i op til 10 år. Realkredit Danmark brugte en del kræfter såvel it-, rådgivnings- som markedsføringsmæssigt på at være klar fra dag ét. Og salget er gået særdeles godt. I alt 26 mia. kr. er blevet sikret på 3 mdr., og området har opnået en markedsandel på knap 50 procent. Selvom jeg ikke tror, at en så høj markedsandel kan fastholdes på lang sigt, ændrer det ikke det faktum, at afdragsfrie lån fra Realkredit Danmark er markedets mest fleksible, og at det på kort tid er blevet markedets foretrukne. Mere end 70 procent af alle nye realkreditlån er afdragsfrie lån. 17

18 Planche 16: Danske Markets Danske Markets klarede sig godt i 2003 med vækst inden for samtlige forretningsområder. Basisindtjeningen steg med 231 procent i forhold til Resultatet er opnået uden væsentlig forøgelse af risikoen. Fremgangen skyldes gode handelsbetingelser og at 4. kvartal 2002 var påvirket negativt af en restruktureringshensættelse på 350 mio. kr. i Investmentbankaktiviteterne. Handel med aktier og corporate finance aktiviteter udviklede sig positivt gennem året, og den tilpassede investmentbank præsterede en positiv indtjening. Danske Markets fastholdt i 2003 sin dominerende markedsposition på det danske penge- og valutamarked og konsoliderede sin position som ledende aktør på de tre skandinaviske obligationsmarkeder. 18

19 Planche 17: Danica Pension Danica er Danmarks største liv- og pensionsselskab målt på præmieindtægterne og også i 2003 blev der realiseret en tocifret vækst i præmieindtægterne. Der var også en god udvikling i salget af sundhedssikringer og unit-link produkter. På trods af denne positive forretningsudvikling faldt basisindtjeningen med 10 procent. Baggrunden er det lavere renteniveau, der gav et mindre afkast af egenkapitalen og en eengangshensættelse vedrørende tab af arbejdsevneforsikringer. Danica blev i årets løb opgraderet fra A+ til AA- af Standard & Poors en rating der bekræfter selskabets gode finansielle styrke. Afkastet af investeringsaktiverne udgjorde 6,4 procent i 2003, og det betyder, at vi også har kunnet indtægtsføre det udskudte risikotillæg med renter på 954 mio. kr. fra 2002, hvilket er bogført under bankens beholdningsindtjeningen. 19

20 Planche 18: Beholdningsindtjeningen Beholdningsindtjeningen blev i 2003 mere end fordoblet i forhold til Som nævnt skyldes en væsentlig del af fremgangen, at det i 2003 har været muligt at indtægtsføre risikotillægget fra Danica for I starten af året foretog vi en delvis afdækning af det indtægtstab som den indenlandske bankforretning oplever ved faldende renter. Resultatet af denne afdækning bidrager med 286 mio. kr. Aktierne gav et afkast på 807 mio. kr., mod 343 mio. kr. sidste år. I resultatet for 2003 indgår en avance ved salget af aktier i PBS Holding A/S på 264 mio. kr. Sammen med salget af aktier i PBS International Holding har koncernen nu opfyldt de sidste krav fra Konkurrencestyrelsen i forbindelse med RealDanmark-fusionen. 20

21 Planche 19: Forventninger til 2004 Lidt om de forventninger vi har til Danske Banks resultat for Først og fremmest forventer vi, at den gode udvikling i markedsandele og kundetilfredshed vil fortsætte. Vi står stærkere end nogensinde i konkurrencebilledet. Vores medarbejdere er godt motiverede og vores spidsprodukter er markedets bedste. Selvom vi generelt forventer en højere økonomisk vækst i 2004, er der ingen sikre og entydige tegn på, at det internationale opsving vil forplante sig til vores kunder. Erhvervslivets investeringslyst er fortsat yderst behersket, og dollarudviklingen kan gøre det svært for mange europæiske eksportvirksomheder. Med de nuværende forventninger til den økonomiske aktivitet, forventer vi samlet set, at indtægterne vil være på nogenlunde samme niveau i 2004 i forhold til På omkostningssiden forventer vi at se et fald for fjerde år i træk. Tab og hensættelser forventes fortsat at befinde sig på et relativt lavt niveau. Vi forventer derfor, at basisindtjeningen bliver på et lidt højere niveau end i

22 Planche 20: Medarbejder aktier ny model Koncernens øgede kundefokus og tilbageerobringen af markedsandele skal også komme medarbejderne til gode. Vi har derfor lavet en ny ordning for tildeling af medarbejderaktier, som ikke kun bygger på hårde økonomiske mål, men også de såkaldte mere bløde mål som kundetilfredshed og markedsandele. Modellen indebærer, at såfremt koncernens mål indenfor indtjening, kundetilfredshed og markedsandele opfyldes, vil medarbejderne kunne få op til 100 mio. kr. i bonus. Dette beløb kan medarbejderne anvende til at købe Danske Bank aktier med 50 procent rabat. Vi tror, at denne mere holistiske belønningsmodel vil understøtte koncernens positive forretningsudvikling. 22

23 Planche 21: Afslutningsside Medens vi er i afdelingen for de mere bløde emner, vil jeg gerne opfordre jer til at læse bankens nye publikation kaldet Danske Perspektiv, som udgives som supplement til den mere tunge og talfyldte årsberetning. Formålet med Danske Perspektiv er at tegne et portræt af Danske Bank bag regnskabets fakta. Publikationen beskriver blandt andet koncernens kultur, værdier og forretningsområder. I kan hente publikationen fra vores Investor Relations hjemmeside. Og så vil jeg give ordet til jer jeg er sikker på at I som altid har en række interessante spørgsmål. Jeg vil gerne bede jer benytte de mikrofoner, der er placeret i stolene mellem jer. Værsgo. 23

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 TId til kunder Årsrapport 1 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Interim Report First half 2014. Rapporten indeholder en

Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Interim Report First half 2014. Rapporten indeholder en LEDELSESBERETNING Hovedtal Danske Bank koncernen 3 3 Executive summary summary 4 4 Eksekvering af strategien 5 Eksekvering Forretningsgennemgang af strategien 5 6 Forretningsgennemgang Ambitioner og mål

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere