Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen"

Transkript

1 Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet for 2003, som i øvrigt for første gang også kan følges live via Internettet fra vores Investor Relations hjemmeside. Men nu til regnskabet for Da jeg fremlagde årsregnskabet for 2002, sagde jeg, at Danske Bank burde stå relativt stærkere ved udgangen af Og det gør vi. Vi fremlægger i dag et resultat, der er det bedste i bankens historie. Der er fremgang på alle de centrale nøgletal. Samtidig er vores øgede kundefokus begyndt at bære frugt med stigende markedsandele til følge. Kunderne er med andre ord for alvor begyndt at vende tilbage til banken. Og det kommer aktionærerne til gode. De får i alt knap 5 mia. kr. i kontant udbytte, hvilket er 38 procent mere end de fik udbetalt i

2 Planche 2: Året 2003 Før jeg går i detaljer med regnskabet, vil jeg fremhæve nogle af de ting, som er sket i Organisationen fandt sit naturlige leje efter fusionsarbejdet. Det betyder at vi nu kan koncentrere os fuldt og helt om kundernes behov. Og det begynder så småt at kunne ses i bankens resultater. Vi besluttede i efteråret at fokusere yderligere på både Danske Bank og BG brandet med separat ledelse og kreditfunktion. Og vi har intensiveret produktudviklingen overalt i koncernen. Salget af kundepakker, boligfinansieringsprodukter og de afdragsfrie lån overgår alle forventninger. Samtidig oplever vi stigende kundetilfredshed, og markedsandelen i Danmark på bankområdet er nu på det højeste niveau i lang tid. Markedsandelsudviklingen i brutto- og nettoudlånet på realkreditområdet viser også en god udvikling. Som I sikkert husker bød året dog også på en kedelig oplevelse med it-nedbruddet i marts måned. I sagens natur må der ikke kunne rokkes ved tilliden til it-systemerne i en finansiel virksomhed. Vi har gennemført en planlagt omlægning af itinfrastrukturen, således at der nu foregår en dublering af alle vitale data i to geografisk adskilte driftscentre. Det øger driftsikkerheden. Bankens gode finansielle styrke blev endnu en gang bekræftet af de internationale ratingbureauer ved Standard & Poors opgradering af Danica og tildelingen af AAA-ratingen til Realkredit Danmark. 2

3 Planche 3: Resumé 2003 Som jeg indledningsvis nævnte, er det et godt regnskab, vi fremlægger her i dag. Overskuddet efter skat udgør 9,3 mia. kr. Det er 13 procent højere end det tilsvarende resultat i Fremgangen er skabt på trods af afdæmpede økonomiske konjunkturer, en behersket aktivitet på kapitalmarkederne samt ikke mindst det lave renteniveau. Koncernens gode udvikling skyldes naturligvis, at der har været en del at glæde sig over i løbet af året. På den positive side har de faldende renter og introduktionen af afdragsfrie lån medført et rekordhøjt niveau for konverteringer. Ligeledes har indtjeningen i Danske Markets været meget tilfredsstillende. Samtidig kan vi glæde os over, at forretningen fortsætter med at vokse i Sverige og Norge. Basisindtægterne i koncernen er på denne baggrund stort set uændret. Omkostningerne er faldet med 4 procent. Tab og hensættelser er højere end sidste år, men ligger stadig på et relativt lavt niveau. Samlet set viser basisindtjeningen en fremgang på 3 procent. Beholdningsindtjeningen viser markant fremgang og er positivt påvirket af indtægtsførslen af tidligere udskudt risikotillæg i Danica fra 2002 samt god performance på såvel aktier som obligationer. 3

4 Planche 4: Udlån Væksten i de danske bankers udlån har været behersket i 2003, primært som følge af et meget lavt investeringsniveau i erhvervslivet. Herudover har svækkelsen af norske kroner, pund og dollar isoleret set reduceret udlånet med 11 mia. kr. I lokal valuta er udlånet således steget med 1,5 procent. Realkreditudlånene fortsætter med en 6 procent stigning den pæne vækstrate. Når man tager kundernes store appetit på afdragsfrie lån i betragtning, er der intet der tyder på, at udviklingen aftager. 4

5 Planche 5: Nøgletal Uanset hvilket nøgletal, man vælger at se regnskabet ud fra, er der tale om en tilfredsstillende fremgang. Resultatet pr. aktie er steget med 16 procent og forhøjelse af udbytteprocenten medfører, som tidligere nævnt, at aktionærerne får 38 procent mere i udbytte. Koncernens egenkapitalforrentning stiger fra 14,0 til 15,2 procent, hvilket kan tilskrives resultatfremgangen. Vi er fortsat med at trimme omkostningerne, og effekten kan ses på en forbedret omkostningsprocent. 5

6 Planche 6: Nettorenteindtægter Rentefaldet har på mange måder været understøttende for den danske økonomi og sikret husejerne lavere boligydelse. Men rentefaldet har medført en negativ effekt på 1,2 mia. kr. på basisindtægterne. Det skyldes hovedsageligt, at banken som bekendt har et betydeligt antal indlån, hvor renten ikke har været mulig at nedsætte i takt med rentefaldene eftersom de allerede har en rente tæt på nul procent. På realkreditområdet har konverteringsaktiviteten bidraget positivt til nettorenteindtægten. 6

7 Planche 7: Omkostninger For tredje år i træk falder omkostningerne. Bankens omkostningsprocent der viser hvor mange omkostninger, som vi skal kaste efter 1 krones indtægt - er på trods af de lidt trange indtægtsvilkår - forbedret til 55. Målet er fortsat at bringe omkostningsprocenten ned mod 50 i løbet af en kortere årrække, men fortsatte effektiviseringer kan ikke gøre det alene. Der er brug for lidt mere gunstige betingelser for top-linien, og det skal navnlig komme fra et højere renteniveau og en højere økonomisk vækst, selv om fremgangen i markedsandelene også vil yde sit bidrag. Medarbejderantallet er gennem året reduceret med 5 procent, og det er blandt andet baggrunden for, at vi igen i 2004 forventer at se faldende omkostninger. 7

8 Planche 8: Tab og hensættelser Den økonomiske afmatning har ikke haft nævneværdig effekt på årets tab og hensættelser. Vi har ikke fået væsentlige negative overraskelser i forbindelse med kvaliteten af vores udlån. Tab og hensættelser udgør kun 15 basispunkter af udlån og garantier, og det lavere end koncernens langsigtede forventede tabsniveau på nu kun 19 basispunkter. For så vidt angår kreditkvaliteten i realkreditforretningen, er kundernes tilbagebetalingsevne fortsat høj og huspriserne stabile. Bankens kreditbog er sund og vi regner også i år med at kunne fastholde en forholdsvis lav hensættelsesprocent. 8

9 Planche 9: Kapitalstruktur Vi købte egne aktier tilbage til en værdi af 5 mia. kr. i Vi har herudover besluttet at forhøje udbytteprocenten til 50, således at der udbetales 4,7 mia. kr. i udbytte til aktionærerne. Det betyder, at aktionærerne i alt for 2003 vil få en udlodning på 9,7 mia. kr. Kernekapitalprocenten er med 7,7 procent uændret og med en egenkapital på 60 mia. kr., kan det konstateres, at vi er en velpolstret bank. Ser vi på vores kapitalstyring over en længere periode, har vi gennem de seneste 4 år i alt udloddet 28 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb. Der er således tale om et betragteligt cash flow til vores aktionærer. Også i 2004 vil vi fortsætte med aktietilbagekøb, og der vil i 1. halvår blive gennemført aktietilbagekøb for 3 mia. kr. i markedet. Jeg vil nu gå de største af vores forretningsområder nærmere igennem. 9

10 Planche 10: Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark står for knap halvdelen af koncernens indtjening. Forretningsområdets basisindtjening før hensættelser viser en tilbagegang på 4 procent. Men I skal huske på, at det især er indenfor Bankaktiviteter Danmark, at det meget lave renteniveau kan mærkes. Hvis renteniveauet gennem 2003 havde været uændret, ville indtjeningen være vokset med 8 procent og det er et mere retvisende billede af forretningsudviklingen. Der er faktisk en hel del at glæde sig over, når vi ser på udviklingen i markedsandele og kundetilfredshed, hvilket jeg vil komme ind på lidt senere. Området har i 2003 fortsat arbejdet med at øge effektiviteten og har reduceret omkostningerne med 8 procent. Det samlede antal filialer udgør nu 465 hvoraf antallet af kassefrie filialer er udvidet til 54. Formålet med at fjerne kassetransaktioner fra nogle af filialerne er, at vi vil undgå røverier mod filialerne. Der er store menneskelige omkostninger forbundet med røverier. Med indførelsen af kassefrie filialer er trygheden blevet øget markant for både medarbejdere og kunder. Og erfaringerne er gode. Vi har for første gang i en lang periode set et egentlig fald i antal røverier. Som det vil være bekendt for de fleste af jer, har vi siden fusionen med Realdanmark i 2000 markedsført to separate bankbrands i Danmark, med hver deres kundeprofil og produktudbud. 10

11 Det må siges at have været en god ide. Vi besluttede derfor i sidste efterår at fokusere de enkelte brandorganisationers profil yderligere gennem separat ledelse og kreditfunktion. Vi tror dermed, at de kommer til at står endnu skarpere i konkurrencebilledet. Derudover viser en analyse, at kundetilfredsheden i både Danske Bank og BG Bank har været stærkt stigende fra 2002 til Der scores især højt på målepunkter som "kvaliteten af personlig betjening" og "bankens evne til at indfri kundernes forventninger". Det er givetvis et resultat af en række nye innovative produkter og af at fusionen nu er veloverstået og at medarbejdernes blik nu entydigt kan hvile på kunderne. 11

12 Planche 11: Markedsandel, Danmark Jeg var før inde på, at kundeudviklingen nu går i den rigtige retning. Faktisk er markedsandelen på udlån for privatkunder nu på det højeste niveau siden december Eller sagt på en anden måde; kunderne er begyndt at vende tilbage til banken. Og vi ser ingen grund til at fremgangen skal stoppe her. For 2004 er det målsætningen fortsat at øge markedsandelen. Denne positive kundeudvikling er skabt ved, at vores medarbejdere i 2003 i højere grad har kunnet fokusere på kunderne og fordi vi har udviklet nye produkter som er faldet i kundernes smag. Specielt vil jeg gerne fremhæve vores kundepakker samt vores boligfinansieringsprodukter. Da jeg præsenterede halvårsregnskabet for 2003 og blandt andet viste den gode start på salget af kundepakker, var der en journalist, der indtil flere gange var så venlig at spørge om vi også i fremtiden ville vise disse tal. Og af den nederste figur kan I se, at den høje kundeefterspørgsel er fortsat gennem hele Kundepakkerne er tilpasset forskellige kundegrupper og indeholder en attraktiv og let forståelig gebyrstruktur. Det er en af årsagerne til at kunderne er blevet mere tilfredse og at markedsandelen er stigende. 12

13 Et andet væsentligt punkt i den positive forretningsudvikling, er salget af koncernens boligfinansieringsprodukter også kaldet Danske Prioritet og BG Bolig Plus. Boliglånssiden er ofte nøglen til at have kundeforholdet, og vi har her at gøre med et produkt, der i ét enkelt produkt kombinerer kundernes behov for et realkreditlignende lån, indlån og kassekredit. Efterspørgslen har været meget stor og vi har siden introduktionen i sensommeren 2003 etableret lån for et betydeligt milliardbeløb. Erhvervslivets låneefterspørgsel er desværre ikke særlig høj. Danske Banks høje markedsandele på de største kunder har nok en tendens til at påvirke udviklingen. 13

14 Planche 12: Bankaktiviteter Norge Selvom udlånsvæksten har været tocifret i Norge, har det ikke kunnet kompensere for et svagt norsk kapitalmarked og en faldende norsk rente. Da vi samtidig bruger ressourcer på filialåbninger i de store byer og har måttet hensætte 45 mio. kr. til pensionsordninger, er den samlede indtjening faldet med 10 procent i lokal valuta. Men vi er faktisk godt tilfredse med den underliggende forretningsudvikling og en udlånsvækst på 10 procent bidrager positivt til, at markedsandelen på udlån er støt stigende. Og vi tror på, at Fokus Bank besidder de rette forudsætninger for at fortsætte denne forretningsudvikling. 14

15 Planche 13: Bankaktiviteter Sverige I Sverige fortsætter ekspansionen, og resultatet er mere end fordoblet. Udlån er vokset med 15 procent og vi har ikke længere ekstraordinære it-omkostninger. For tredje år i træk er Danske Bank i Sverige kåret som den af de større banker, der har de mest tilfredse kunder og det giver gode muligheder for at erobre markedsandele indenfor især boliglån. Vores mål er fortsat at nå 10 procent i markedsandel indenfor en kortere årrække. 15

16 Planche 14: Realkredit Realkreditområdet havde et godt år i Basisindtjeningen før hensættelser er dogfaldet med 3 procent, men det skyldes alene det lavere renteniveau. Bortses der fra renteudviklingen ville der have været en fremgang på 7 procent. Renteudviklingen har dog ikke kun skabt problemer. De lavere renter har især i første halvdel af året medført en høj konverteringsaktivitet, som har bidraget positivt til indtjeningen. På omkostningssiden vil jeg fremhæve, at vi på realkreditområdet har haft betydelige omkostninger til it-udvikling blandt andet i forbindelse med introduktionen af de afdragsfrie lån. Men det har været det værd. Markedsandelen på erhvervsmarkedet er steget til 55,5 procent, mens vi har kunnet se en lille svækkelse på privatmarkedet. Dette skyldes dog, at vi har oplevet at en del kunder har ønsket den ekstra fleksibilitet i deres boligfinansiering, som vi kan tilbyde med Danske Prioritet og BG Bolig Plus og har derfor valgt et lån i banken. Ser man derfor boliglån etableret i bank og realkredit under eet, er der tale om en betydelig fremgang i markedsandelen på boliglånsområdet. 16

17 Planche 15: Afdragsfrie lån Fra den 1. oktober 2003 kunne realkreditinstitutterne tilbyde private boligejere lån, der er afdragsfrie i op til 10 år. Realkredit Danmark brugte en del kræfter såvel it-, rådgivnings- som markedsføringsmæssigt på at være klar fra dag ét. Og salget er gået særdeles godt. I alt 26 mia. kr. er blevet sikret på 3 mdr., og området har opnået en markedsandel på knap 50 procent. Selvom jeg ikke tror, at en så høj markedsandel kan fastholdes på lang sigt, ændrer det ikke det faktum, at afdragsfrie lån fra Realkredit Danmark er markedets mest fleksible, og at det på kort tid er blevet markedets foretrukne. Mere end 70 procent af alle nye realkreditlån er afdragsfrie lån. 17

18 Planche 16: Danske Markets Danske Markets klarede sig godt i 2003 med vækst inden for samtlige forretningsområder. Basisindtjeningen steg med 231 procent i forhold til Resultatet er opnået uden væsentlig forøgelse af risikoen. Fremgangen skyldes gode handelsbetingelser og at 4. kvartal 2002 var påvirket negativt af en restruktureringshensættelse på 350 mio. kr. i Investmentbankaktiviteterne. Handel med aktier og corporate finance aktiviteter udviklede sig positivt gennem året, og den tilpassede investmentbank præsterede en positiv indtjening. Danske Markets fastholdt i 2003 sin dominerende markedsposition på det danske penge- og valutamarked og konsoliderede sin position som ledende aktør på de tre skandinaviske obligationsmarkeder. 18

19 Planche 17: Danica Pension Danica er Danmarks største liv- og pensionsselskab målt på præmieindtægterne og også i 2003 blev der realiseret en tocifret vækst i præmieindtægterne. Der var også en god udvikling i salget af sundhedssikringer og unit-link produkter. På trods af denne positive forretningsudvikling faldt basisindtjeningen med 10 procent. Baggrunden er det lavere renteniveau, der gav et mindre afkast af egenkapitalen og en eengangshensættelse vedrørende tab af arbejdsevneforsikringer. Danica blev i årets løb opgraderet fra A+ til AA- af Standard & Poors en rating der bekræfter selskabets gode finansielle styrke. Afkastet af investeringsaktiverne udgjorde 6,4 procent i 2003, og det betyder, at vi også har kunnet indtægtsføre det udskudte risikotillæg med renter på 954 mio. kr. fra 2002, hvilket er bogført under bankens beholdningsindtjeningen. 19

20 Planche 18: Beholdningsindtjeningen Beholdningsindtjeningen blev i 2003 mere end fordoblet i forhold til Som nævnt skyldes en væsentlig del af fremgangen, at det i 2003 har været muligt at indtægtsføre risikotillægget fra Danica for I starten af året foretog vi en delvis afdækning af det indtægtstab som den indenlandske bankforretning oplever ved faldende renter. Resultatet af denne afdækning bidrager med 286 mio. kr. Aktierne gav et afkast på 807 mio. kr., mod 343 mio. kr. sidste år. I resultatet for 2003 indgår en avance ved salget af aktier i PBS Holding A/S på 264 mio. kr. Sammen med salget af aktier i PBS International Holding har koncernen nu opfyldt de sidste krav fra Konkurrencestyrelsen i forbindelse med RealDanmark-fusionen. 20

21 Planche 19: Forventninger til 2004 Lidt om de forventninger vi har til Danske Banks resultat for Først og fremmest forventer vi, at den gode udvikling i markedsandele og kundetilfredshed vil fortsætte. Vi står stærkere end nogensinde i konkurrencebilledet. Vores medarbejdere er godt motiverede og vores spidsprodukter er markedets bedste. Selvom vi generelt forventer en højere økonomisk vækst i 2004, er der ingen sikre og entydige tegn på, at det internationale opsving vil forplante sig til vores kunder. Erhvervslivets investeringslyst er fortsat yderst behersket, og dollarudviklingen kan gøre det svært for mange europæiske eksportvirksomheder. Med de nuværende forventninger til den økonomiske aktivitet, forventer vi samlet set, at indtægterne vil være på nogenlunde samme niveau i 2004 i forhold til På omkostningssiden forventer vi at se et fald for fjerde år i træk. Tab og hensættelser forventes fortsat at befinde sig på et relativt lavt niveau. Vi forventer derfor, at basisindtjeningen bliver på et lidt højere niveau end i

22 Planche 20: Medarbejder aktier ny model Koncernens øgede kundefokus og tilbageerobringen af markedsandele skal også komme medarbejderne til gode. Vi har derfor lavet en ny ordning for tildeling af medarbejderaktier, som ikke kun bygger på hårde økonomiske mål, men også de såkaldte mere bløde mål som kundetilfredshed og markedsandele. Modellen indebærer, at såfremt koncernens mål indenfor indtjening, kundetilfredshed og markedsandele opfyldes, vil medarbejderne kunne få op til 100 mio. kr. i bonus. Dette beløb kan medarbejderne anvende til at købe Danske Bank aktier med 50 procent rabat. Vi tror, at denne mere holistiske belønningsmodel vil understøtte koncernens positive forretningsudvikling. 22

23 Planche 21: Afslutningsside Medens vi er i afdelingen for de mere bløde emner, vil jeg gerne opfordre jer til at læse bankens nye publikation kaldet Danske Perspektiv, som udgives som supplement til den mere tunge og talfyldte årsberetning. Formålet med Danske Perspektiv er at tegne et portræt af Danske Bank bag regnskabets fakta. Publikationen beskriver blandt andet koncernens kultur, værdier og forretningsområder. I kan hente publikationen fra vores Investor Relations hjemmeside. Og så vil jeg give ordet til jer jeg er sikker på at I som altid har en række interessante spørgsmål. Jeg vil gerne bede jer benytte de mikrofoner, der er placeret i stolene mellem jer. Værsgo. 23

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Planche # (velkommen til pressemøde) Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002. Vi har brudt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank.

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 134 årige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere