Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal København K. 29.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29."

Transkript

1 Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler - Lederne fremsender hermed skriftligt høringssvar om udlicitering og dokumentation, som anmodet om i brev af 15. juni Det fremgår af samme skrivelse, at begge dokumenter fortsat er udkast og vejledningen om dokumentation vil blive suppleret med afsnit om dokumentation i forbindelse med VEU-godtgørelse og andre tilskud til AMUdeltagere, når de nye regler om VEU-godtgørelse og administration er på plads. Kontrakt til udlicitering Udkastet til udliciteringskontrakt er skrevet i et letforståeligt sprog og vi har få generelle kommentarer til dette. Den væsentlige indvending er begrænsningen af kursusvirksomhedens ydelser til kursisternes ansættelsessted i 6 måneder før og 6 måneder efter afholdelse af et kursus. I praksis vil det afskaffe al udlicitering, da ingen kursusvirksomheder forventes, at ville indgå en sådan aftale og forpligtigelse med en AMU udbyder. Som bekendt foregår al udlicitering på skolernes ansvar og skolerne har ingen mulighed for at føre denne kontrol med en given kursusvirksomhed. En større virksomhed med alsidig portefølje vil i så fald ikke kunne udføre ingeniørarbejde for en virksomhed, hvis de har påtaget sig en mindre udliciteringsopgave. I bilaget er nævnt risikoen for person sammenfald mellem kursusvirksomheden og institutionens ledelse og bestyrelse. Det er igen et hensyn, der fører til så megen kontrol og undersøgelse af ansatte i kursusvirksomheden, at det kan være ganske vanskeligt at identificere acceptable samarbejdspartnere. Det samme gælder for vejledningen til dokumentation med eksemplet på agtpågivenhed ved medarbejderne i kursusvirksomheden og indhentning af oplysning hos SKAT om hvilke virksomheder, der har udbetalt løn til lærerne indenfor de sidste par år. 1

2 Vejledning om dokumentation i forbindelse med tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelserne Vejledning eller specifikke krav Det første udkast om dokumentation var beskrevet som retningslinjer, mens det nye udkast er kategoriseret som en vejledning om dokumentation ved tilsyn. Systematiseringen af dokumentation er ændret, men eksemplerne er desværre identisk med første udkast, også på de områder, vi anførte på mødet den 25. maj. Vores opfattelse af hensigten med en vejledning er rådgivning af skolerne i form af ministeriets fortolkning af gældende love og bekendtgørelser og evt. i form af gode råd. Vi opfatter ikke en vejledning som bindende, men generelt kan der alligevel kan være tvivl om, hvor meget ministeriel autoritet en vejledning udtrykker. Det fremsendte udkast til vejledning skaber tvivl om det vejledningsmæssige i form af gode råd contra vejledning i form af specifikke krav til skolerne. Vejledningen nævner flere gange, at der er tale om eksempler på, hvordan skolerne kan dokumentere grundlag for tilskudsudbetaling ved tilsynssager og derfor ikke krav om, at kun et bestemt materiale kan dokumentere overholdelse af regelgrundlaget. Samtidig præciseres i en tilsynssag er det altid den enkelte sags konkrete problemstillinger, der afgør hvad institutionen skal dokumentere. En klar og entydig præcisering. Vejledningen beskriver, at den enkelte institution må vurdere institutionens konkrete AMUaktiviteter og tage stilling til dokumentationsbehovet. Et udsagn, der rejser spørgsmålet om, hvorvidt det i virkeligheden er et krav til hver enkelt institution, at vurdere og udarbejde en plan for indsamling af dokumentation for AMU-aktiviteter som grundlag for tilskudsudbetaling. Er det et krav eller er det en god ide? Hvilken betydning har skolens vurdering af dokumentationsbehov i forhold til tilskudsudbetaling, når det alligevel altid vil være den enkelte sags problemstilling, som er styrende for den nødvendige dokumentation. Jf. vejledningens tekst om, at der ikke skal indsamles dokumentation for alt, da det både vil være unødvendigt og umuligt. Det rejser spørgsmålet om, hvorfor skolerne skal begynde indsamling af dokumentation, når den enkelte tilsynssag er styrende? Hvordan kan skolerne vurdere, at der netop er samlet den rette dokumentation til en given tilsynssag eller undersøgelse? Eksemplerne på agtpågivenheds-dokumentation er baseret på tidligere tilsynssager og må tilskrives en hypotese om fremtidig risiko for regelbrud og kontrol på disse områder. Skolernes mulighed for at tage højde herfor vil i princippet forvandle agtpågivenhedsdokumentation til basisdokumentation ved fjernundervisning, udlagt undervisning, udlicitering, optag m.m. Vejledningen tager som udgangspunkt, at skolen skal opbevare dokumentationsmateriale i 3 år eller længere, hvis der er rejses en tilsynssag, men skolerne kan jo ikke vide, om der rejses en tilsynssag i forhold til en specifik aktivitet om f.eks. et år. 2

3 DE-L vurderer, at vejledningen stiller skolerne i en usikker situation om krav og forventninger til dokumentation for tilskudsudbetaling, hvorfor vi ikke kan anbefale vejledningen i sin nuværende form. Det er ikke et holdbart grundlag for skolernes dokumentation og det forekommer ikke nødvendigt, at begynde indsamling af så omfattende dokumentation, som vejledningen alligevel lægger op til. Evt. stikprøver af dokumentation vil i bedste fald vise skolens gode vilje, men da rationalet om den enkelte tilsynssag stadig er gældende, skaber det ingen sikkerhed for skolerne, men derimod omfattende bureaukratisering. Hensynet til proportionalitet Vejledningens eksempler er baseret på ministeriets behandling af tilsynssager og funderet på enkeltsager. Med vores generelle kendskab til de sanktionerede tilsynssager mener vi, at der er tale om proportionsforvrængning. Enkelte tilsynssager kan belyse særlige forhold med regelbrud, som er af så specifik karakter, at det ikke kan danne grundlag for generelle dokumentationskrav for tilskudsudbetaling til alle udbydere. Disse specifikke sager bør behandles som det de er, særtilfælde og undtagelser, alternativt bør de danne grundlag for revision af lovgivning og de digitale systemer, som integrerer lovgivningen samt oplysning og information til skolerne. Ændringerne i lovgivningen om 14 dages ansættelse forud for start på uddannelse, bortset fra certifikatkurser, skal vel netop forebygge ansøgere uden reel beskæftigelse, hvorfor ekstra kontrol bør være unødvendig. På samme måde opfatter vi intentionerne om ændring af mulighederne for udlicitering, som reduktion af risici, der ikke skal følges op af ekstra dokumentation. Af de hidtidige rejste tilsynssager er alle sager jo ikke afsluttet med sanktioner. Redegørelsen af 15. februar til VEU-Rådet dokumenter sanktioner i 20 ud af 41 tilsynssager og 26 undersøgte forhold. Antallet af kursister var i 2009, i 2010 og i 2011, hvor stor andel af disse kursister danner grundlag for eksemplerne på dokumentation og hvilke tilsynssager ville skolerne have mulighed for at opfange i tide? Hvad er det egentlige omfang af tilsynssager, som danner grundlag for dokumentation f.eks. i forbindelse med optag? Ansøgerne/arbejdsgiverne angiver selv uddannelsesniveau og arbejdsgiverne har gennem digitaliseringsprocessen problematiseret arbejdet med at skaffe og dokumentere disse oplysninger på medarbejderne. Hvordan kan dette ansvar tilskrives skolerne, hvordan skal skolerne fremskaffe dokumentationen og hvad er arbejdsgivernes ansvar i så fald? De særlige agtpågivenheds dokumenter om faktisk og reel beskæftigelse i Danmark, ansættelseskontrakter, kopi af lønsedler, oplysninger fra SKAT om virksomhedens omsætning og deltagernes lønudbetaling er indførelse af en ny praksis, som vi ikke finder dokumenteret i tidligere retningslinjer til skolerne. Hvad vil berettige skolerne til at anmode om disse oplysninger? 3

4 Det er vores vurdering, at virksomhederne næppe vil udlevere ansættelseskontrakter med informationer om løn og ansættelsesforhold til skolerne, udlevere lønsedler og heller ikke ønsker, at skolerne skal bemyndiges til kontroloplysninger hos SKAT om virksomhedernes omsætning og lønudbetalinger. Skolerne skal ikke pålægges sådan kontrol af arbejdsgivernes oplysninger ved ansøgning om optagelse eller ved ansøgning om VEU-godtgørelse. Processerne er digitaliseret og skal integrere lovgivningen og risici forbundet hermed, så det netop genererer de oplysninger, der normalt og automatisk produceres i forbindelse med gennemførsel af uddannelserne. Når den enkelte skole skal vurdere behovet for dokumentation er konsekvensen forskellig praksis i forhold til arbejdsgiverne og vi ser med stor bekymring på virksomhedernes reaktion på skolernes eventuelle øgede kontrol af oplysninger. Digital tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse har været en omfattende omstilling for arbejdsgiverne, som også i stort omfang har revideret den interne organisering ved tilmelding til AMU. Nye procedurer på skolernes initiativ for at sikre dokumentation ved evt. fremtidige tilsynssager kan skabe unødig kritik med fare for vigende interesse for uddannelserne. Større lokale eller landsdækkende virksomheder/institutioner forventer ens procedurer på skolerne og digitaliseringen er fortsat er udfordring for mindre virksomheder. Det er DE-Ls holdning, at vurdering af dokumentationsbehovet skal revideres med hensyn til proportionalitet og vurdering af fremtidige risici skal baseres på de regelændringer, der allerede er taget initiativ til eller nært forestående. Hvis der fortsat er behov for væsentlige ændringer blandt udbyderne bør det baseres på oplysning og information samt effektivt tilsyn og sanktionspraksis i alvorlige tilfælde af misbrug, så hele systemet ikke underlægges yderligere bureaukratisering. Digitalisering og dokumentation Vejledningen indikerer manglende kendskab til de muligheder og begrænsninger VEUdigitaliseringen rummer, f.eks. er al fraværsregistrering i dag elektronisk og der er ikke faciliteter til udskrift af fraværsregistreringer. Basisdokumentation af fremmødeprotokoller med oplysninger om hver enkelt deltagers tilstedeværelse alle kursets dage, vil kræve skærmkopier af hvert enkelt kursus alle kursusdage og det kan næppe være intentionen i en mere og mere digitaliseret verden, at skolerne skal bruge tid på skærmkopier, systematisering og opbevaring af den type papirdokumentation. Her nævnes to eksempler til digitalisering, så udbyderne sikres bedre mod misbrug og mulighed for en automatisk advarsel i systemet, som skolerne kan agere på. Hvis der er betragtelige risici og der er taget højde for hensynet til proportionalitet, er der behov for digitalisering, så alle skoler ikke fremover skal gennemgå samtlige deltagerlister for identifikation af mistænksomme tilfælde. Ansøgerne bør også oplyses om betydningen af disse forhold for evt. optagelse. 4

5 Basis-dokumentation ved tidsbegrænset ansættelse - hvis yderligere information er vigtigt, bør det fremgå af ansøgningsproceduren, hvordan arbejdsgiverne kan oplyse om ansøgernes arbejdsfunktioner. Alternativet er en procedure, hvor skolerne sender særlige adgangsblanketter ud til ansøgerne for indhentning af information. Agtpågivenheds- dokumentation i form af folkeregisteroplysninger om deltagernes bopæl forud for optagelse. Systemet indeholder ikke information om hvor lang tid ansøgerne har haft bopæl på den oplyste adresse og hvis det har stor betydning, bør det fremgå af oplysningerne ved ansøgning. Udgangspunktet for skolernes dokumentation for tilskud skal være, at de nødvendige informationer findes digitalt og at tidstro dokumentation er identisk med opbevaring i EASY, Efteruddannelse.dk, VisKvalitet, Navision, UG.dk, Materialeplatformen EMU.dk og evt. andre elektroniske platforme. En lang række af eksemplerne på basis dokumentation findes elektronisk i eksisterende systemer, men som nævnt tidligere er det ikke alle informationer, der opbevares i systemerne. Hvis der skal være adgang til udskrift fra f.eks. UG.dk, skal systemet tilpasses ellers er alternativet opbevaring af skærmkopier på skolerne. Vi gentager opfordringen til kontakt med UNI-C og efterfølgende vejledning af skolerne om i hvilke systemer elektronisk opbevaring af dokumentation betragtes som gældende fra ministeriets side. Mål - og rammestyring Vejledningens eksempler på basis dokumentation i form af kursus-, undervisningsplaner og lektionsplaner med mål -, indholdsangivelser, undervisningsmateriale m.m. på et givent kursus er ikke tidssvarende og uacceptable. Mål og rammestyring foreskriver, at skolerne tilrettelægger vejen ad hvilken målet nås og da arbejdsmarkedsuddannelserne netop er karakteriseret af kontinuerlig opdatering og tilrettelæggelse i forhold til specifikke målgrupper, kan skolen kun gardere sig i forhold til en evt. ukendt tilsynssag i fremtiden ved opbevaring af al dokumentation. Det er en helt umulig opgave. Det bærer kimen i sig til afskaffelse af mål - og rammestyring og tilbagevenden til statiske og forudsigelse undervisningsplaner uden den fleksibilitet, som er et bærende princip for uddannelserne. Det er da også overraskende, at netop dette er basisdokumentation, da kulegravningsrapporten eksplicit nævner eksemplerne som uønsket bureaukratisering. Som ved administration af uddannelserne er undervisningens tilrettelæggelse og undervisningsmateriale også kendetegnet af digitalisering, materialeplatformen EMU anvendes og efteruddannelsesudvalgene opdaterer kontinuerligt materiale, som skolerne har mulighed for at anvende. DE-Ls anbefaling DE L kan ikke anbefale skolerne, at anvende vejledningen om dokumentation ved tilsyn. Den rejser principielle spørgsmål om vejledning contra krav, manglende hensyn til 5

6 proportionalitet, usikkerhed om grundlaget for og konsekvenserne af nye kontrolforanstaltninger overfor virksomhederne, tilsidesættelse af digitalisering og i værste fald tilsidesættelse af mål- og rammestyring. Vi har angivet nogle af de kommentarer, vi har modtaget fra skolerne, men det er langtfra en udtømmende oversigt over spørgsmål og mere tekniske kommentarer til eksemplerne på dokumentation. Til gengæld viser kommentarerne, at en vejledning i denne form vil skabe mere usikkerhed og rejse flere spørgsmål på skolerne end at bidrage til afklaring af krav og vejledning om dokumentation og skolernes opgaver og ansvar. DE-L og praktikere fra skolerne deltager gerne i uformelle møder med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen for afklaring af formålet med dokumentation og en smidig og ubureaukratisk tilrettelæggelse. Med venlig hilsen Lars Kunov direktør Danske Erhvervsskoler - Lederne 6

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere