Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den , kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 12.06.07, kl. 11.30-15.00"

Transkript

1 Den 25. juni THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den , kl Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på Undervisningsministeriets analyse vedr. studieadministrative systemer 3. LUDUS Light licenser 4. Planlægning af det kommende år 5. Priser på seminarer 6. Kommunikation og service 7. Præsentation af LUDUS Web 8. Næste møde 9. Evt. Deltagere Tage Clausen, VUC Vejle Otto Højgaard-Hansen, VUC Viborg Per Lund, VUC Århus Ketty Avbæk Larsen, Social- og sundhedsskolen Syd Bo Roy, Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt Willy Kofoed, Undervisningsministeriet Torben Høy Christensen, CSC Scandihealth Paw Dybdahl, CSC Scandihealth (kun under punkt 7) Fraværende Lena Busch Nielsen, CVU Lillebælt Referat Ad 1: Ad 2: De punkter der skulle følges op på fra sidste møde, er refereret under nedenstående dagsordenspunkter. Willy Kofoed orienterede om den igangværende analyse af studieadministrative systemer. I fase 1-rapporten er det forsøgt at afdække mulighederne for at bevæge sig væk fra de eksisterende uddannelses- og institutionsspecifikke systemløsninger til mere generelt anvendelige systemløsninger og derigennem danne grundlag for fastlæggelse af den fremtidige strategi vedrø- CSC Scandihealth A/S Side 1 af 15

2 rende anvendelse af studieadministrative systemer på selvejende institutioner i regi af Undervisningsministeriet. På baggrund af fase 1-rapporten gennemfører UVM i maj og juni en fase 2, der vurderer alternative modeller for udmøntning af myndighedskrav og finansieringsmodeller. Fase-2 rapporten forventes udsendt til høring inden sommerferien med høringsfrist omkring 1. september. Ad 3: Det blev aftalt, at CSC Scandihealth sender et brev til samtlige Voksenuddannelsescentre, som bedes returnere en opgørelse over hvilke udbydere af FVU og ordblindeundervisning, som det pågældende center forventer skal anvende LUDUS Light. Det blev endvidere aftalt, at alle bestillinger af licenser til LUDUS Light fremover skal foregå via det prøveansvarlige VUC, som så bestiller hos CSC Scandihealth. Ad 4: Torben Høy Christensen havde forud for mødet fremsendt listen over de væsentligste udviklingsopgaver med tilføjelse af en ekstra kolonne, hvor planlægningen af de kommende versioner fremgår. Der er planlagt for alle prioritet 1 opgaverne. Alle opgaver som vedrører MVU-området er fjernet fra listen, idet MVUinstitutionerne, via deres sammenlægning i CVU er med andre skoletyper, overgår fra LUDUS Sundhed til et andet system. Planen blev godkendt af styregruppen. Den opdaterede liste er vedlagt sidst i dette referat. Det blev aftalt, at der skal etableres en arbejdsgruppe til at analysere de systemændringer der skal foretages i LUDUS Sundhed, som følge af ny lov om erhvervsuddannelser. Bo Roy og Ketty Avbæk vil, via SOSU- Lederforeningen, finde deltagere til en sådan arbejdsgruppe, hvori CSC Scandihealth og Undervisningsministeriet også deltager. Ad 5: Ad 6: Voksenuddannelsescentrenes repræsentanter opfordrede CSC Scandihealth til, at reducere prisen for deltagelse i seminarer (pt. kr ,- pr. deltager pr. dag) efter antallet af tilmeldinger. Voksenuddannelsescentrenes repræsentanter opfordrede CSC Scandihealth til, at udsende meddelelser om kendte fejl i et hurtigere tempo end det er tilfældet i øjeblikket. Torben Høy Christensen lovede at skærpe opmærksomheden på at få udsendt orientering om fejl hurtigst muligt. Efter sommerferien tager CSC Scandihealth et nyt system til sagsstyring i anvendelse. Det nye system gi- CSC Scandihealth A/S Side 2 af 15 Den: 25. juni

3 ver brugerne direkte adgang til at se status på fejl og ændringsønsker via et personligt login hos CSC Scandihealth. Den nuværende mail-service vil dog fortsætte når det drejer sig om alvorlige fejl, som skal meldes ud hurtigt. Det blev aftalt at det skulle fremgå af dette referat, hvordan man tilmelder sig CSC Scandihealths mail-service, som er den informationskanal der benyttes omkring fejlmeddelelser, nyhedsbreve, nye versioner mv. Bland andet fordi mange har fået ny adresse ifm. overgang til selveje. Sådan gør du: 1. Gå ind på 2. Vælg Nyhedsbreve >> Studieadministration i menuen til venstre. 3. Klik på linket i afsnittet Nyhedsservice. 4. Tryk på knappen Tilmeld ud for hhv. LUDUS, LUDUS Sundhed og/eller LUDUS Light. 5. Indtast din adresse og tryk på Send tilmelding. Ad 7: Paw Dybdahl præsenterede en prototype af LUDUS Web, som er en samling web-værktøjer der er integreret med LUDUS til brug for lærere og kursister. CSC Scandihealth udsender materiale til samtlige LUDUS-institutioner for at orientere om initiativet, som er finansieret via CSC Scandihealths investeringsmidler. Ad 8: Næste møde er planlagt til tirsdag den 24. september, kl hos CSC Scandihealth i Århus. Ad 9: Willy Kofoed oplyste, at Undervisningsministeriets koncernafdeling har igangsat et større arbejde med formulering af en effektiviseringsstrategi for ministerområdet. Herunder skal blandt andet formuleres en strategi for digital forvaltning, som på en række endnu ikke identificerede områder også vil omfatte de selvejende uddannelsesinstitutioner. Willy Kofoed har opfordret koncernafdelingen til aktivt at inddrage foreningerne i de relevante dele af arbejdet. SOSU-skolernes repræsentanter forespurgte til muligheden for at indberette den beregnede aktivitet elektronisk direkte fra LUDUS Sundhed, frem for den nuværende indtastningsmodel. Torben Høy Christensen orienterede om, at Undervisningsministeriet i foråret 2008 vil blive klar til at modtage indberetninger vedr. de gymnasiale uddannelser, hvilket også vil bane vejen for at LUDUS Sundhed kan anvende den samme metode for SOSU-uddannelserne CSC Scandihealth A/S Side 3 af 15 Den: 25. juni

4 såfremt det prioriteres af styregruppen. CSC Scandihealth A/S Side 4 af 15 Den: 25. juni

5 Oversigt over forventede opgaver i året LUDUS: Opgave Estimat Ideelt leveringstidspunkt Myndighedskrav Prioritet Plan Tilpas oprykningsfunktionaliteten for STX og 2HF til nye bekendtgørelser (kun de mest nødvendige dele i første omgang) Rapport med aktivitet fordelt på rekvirent (henviser) Juni 10 Ja medio juni 10 Nej medio juni Ny karakterskala på AVU, herunder håndtering af beviser sammensat af karakterer fra både 13- skala og 7-trin skala I princippet fra og med august 75 Ja Når der fra august udskrives AVU-prøvebeviser skal kursisten have et prøvebevis, hvor der er givet karakter efter August Ja trinsskalaen og på bevisets bagside med karakterskala skal følgende tekst fremgå: Karakteren 12 på 7-trins-skalaen svarer til A på ECTS-skalaen Karakteren 10 på 7-trins-skalaen svarer til B på ECTS-skalaen Karakteren 7 på 7-trins-skalaen svarer til C på ECTS-skalaen Karakteren 4 på 7-trins-skalaen svarer til D på ECTS-skalaen Karakteren 02 på 7-trins-skalaen CSC Scandihealth A/S Side 5 af 15 Den: 25. juni

6 svarer til E på ECTS-skalaen Karakteren 00 på 7-trins-skalaen svarer til Fx på ECTS-skalaen Karakteren -3 på 7-trins-skalaen svarer til F på ECTS-skalaen Klargøring til aktivitetsindberetning af 2HF og STX (redesign af ansøgning, studieretning etc.) Løntimer-LVU: Indsætning og hævning i timebank for lærere med aldersreduktion Efterår Ja Nej System >> Udtræk >> Danmarks Statistik: Udtrækket udvides med kursisttype, så GIF og GSK kursister kan identificeres. Til indberetningen i august Ja Håndtering af ordblindeundervisning Opdatering af LUDUS Light til håndtering af ordblindeundervisning August Ja August Nej Aktivitetsindberetning af ordblindeundervisning (inkl. udskrifter til kontrol og revisorerklæring) 3. kvartal Ja (evt. først ) Prøvefagsudtræk for STX (trin 2) Efterår Ja efterår Det skal være muligt at registrere fravær efter at undervisningsperioden er slut pga. udskudt undervisning (af hensyn til beregning af antal undervisningsdage i aktivitetsberegningen kan undervis- 15 Nej efterår CSC Scandihealth A/S Side 6 af 15 Den: 25. juni

7 ningsperioden ikke blot forlænges). Skal også rettes i LUDUS Web-dagbog XPRS: Str. Skr. Opgave (ny bekendtgørelse) og studieretningsprojekt skal indberettes til XPRS på termin for Str. Skr. Opgave. Eksamensplanlægning skal kunne håndtere AVU, FVU og ordblindeundervisning Vinter Ja efterår Ja Aktivitetsindberetning af 2HF og STX (inkl. udskrifter til kontrol og revisorerklæring) Brugergruppens ønsker (rest fra sidste år) 1. kvartal Ja Nej 1 Tidligst Nye STX-beviser/validering Juni Ja XPRS: Særlige kursistbehov XPRS: AVU, FVU, Ordblinde XPRS: Hent erstatningscensor Juni XPRS: Lærere og kursister, som er bosiddende i udlandet, skal indberettes særligt format til XPRS Udfasning af GIA: - Eksamensdatabasen bruger GIA-snitfladen. Skal vi skifte over til XML-snitfladen? - Eksamensplanlægning: Kursist restriktioner kan i dag kun køre igennem GIA (afventer CSC Scandihealth A/S Side 7 af 15 Den: 25. juni

8 XPRS bliver klar). - Eksamensplanlægning: Eksamensdage kommer i dag fra GIA, og skal ændres til at komme fra XPRS - Vi skal væk fra GIAfagkoderne. Indtil da er der vedligehold af kodetabeller og kodebro imellem GIA og XPRS. F.eks. når der kommer nye fag i XPRS, eller når det viser sig at gamle fag skal oprettes i XPRS. UVM har ikke hidtil villet tage denne opgave - CSC vedligeholder AVU og FVU klassifikationer. Vil UVM overtage det ifm. XPRS? Ændring af FVUbedømmelseslisten: Lærers mobil og tilføjes (medfører også ændring i snitfladen fra LUDUS Light) (v/ Leo Elmkjær, UVM) Varslet ændring af AVU og FVUbeviser. Afventer indkaldelse til møde. (v/ Leo Elmkjær, UVM) Løntimeskema Juni - Flerfaglig prøve Løntimeskema Juni - Naturvidenskabelig faggruppe og Kultur- og samfundsvidenska- CSC Scandihealth A/S Side 8 af 15 Den: 25. juni

9 belig faggruppe. Løntimeskema: Vinduet Afvikling på eksamensmodul for hold skal tilføjes nyt felt Tidsforbrug pr. kursist, som skal ligge på dette modul og Lokalfag. Hvis dette modul anvendes, så skal feltet benyttes til at beregne eksaminationstid på løntimeskemaet. Løntimeskema: Fordeling af apparatopstilling imellem flere lærere Rettereduktion: Sats for rettereduktion på Større Skriflig Opgave og Eksamensprojektet for 2HF og HFE ønskes ændret i henhold til 25, dvs. mulighed for fordeling af rettesats mellem flere vejledere. Varslet ændring af indberetning til VIDAR (omfang ukendt) Som opfølgning på velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har UVM indgået aftaler om udvikling af to test til brug for FVU og AMU. På FVU bliver det obligatorisk for uddannelsesstederne at anvende de to test i forbindelse med optagelse til FVU. På AMU skal testene anvendes i det tilbud til AMU-deltagere om testning af læse- og regnefærdigheder som indføres fra 2. halvdel af. System >> Importer FVU : Import-funktion udvides til at kunne importere enkeltkursister hvor importerende VUC er henviser/betaler. Problem opstår på August August CSC Scandihealth A/S Side 9 af 15 Den: 25. juni

10 f.eks. et taleinstitut eller sprogcenter, hvor et hold med 3 kursister har 3 forskellige VUC ere som henvisere/betalere (rekvirent) AVU reformen. Vi kender endnu ikke omfang og tidshorisont Tilpasninger af LUDUS ift. registrering af studieaktivitet og fraværsårsager (ønskerne skal også laves i LUDUS Web-dagbog) Både ja og nej. Ift. studieaktivitet er det vel? 2 Afløser for Amtsrådsforeningens statistikmodul (EASY-S eller andet?). Desuden ønske om et lokalt værktøj til ledelsesinformation på den enkelte institution Afventer UVM s indkaldelse til møde Integration til/fra Optagelse.dk Integration til/fra Navision Stat Integration til/fra lønsystemer (SLS og Silkeborg Løn) Integration til/fra UU-Centre Diverse nye ændringsønsker, som brugergruppen prioriterer Engelsk udgave af hf-beviserne (forudsætter at UVM oversætter alle fagbetegnelser til engelsk som en del af XPRS uddannel- CSC Scandihealth A/S Side 10 af 15 Den: 25. juni

11 sesmodellen) Nye overenskomster fra kursusår 2008/2009 Ifm udskrift af girokort ønskes kursistnummer i den maskinlæsbare del af girokort (korttype 71). Bør sammentænkes/erstattes med integration til Navision Stat Nyt GIF-beviser (LUDUS har hidtil ikke kunnet udskrive disse) Hvis GIF-karakterer skal indberettes til eksamensdatabasen skal der laves en systemændring Sommer Aktivitetsindberetning: Problematisk for UVM s modtagesystem, at aktiviteten beregnes pr. afdeling, hvilket er en stor fordel for VUC erne. Der skal findes en løsning, som kan tilfredsstille både VUC og UVM. Ja Ikke prioriteret endnu Rapporter til erstatning for de hidtidige GIA-rapporter, som UVM udsendte Rapport der viser prøvefagsudtræk Vinter Nej Ikke prioriteret endnu Vinter Nej Ikke prioriteret endnu CSC Scandihealth A/S Side 11 af 15 Den: 25. juni

12 LUDUS Sundhed: Opgave Estimat Ideelt leverings tidspunkt Myndighedskrav Prioritet Plan Ny karakterskala og tilpasning af beviser Aktivitetsopgørelse for AMU (inkl. elektronisk indberetning af detaljerede data) August Ja 1 Version ultimo august 80 Ja 1 Version ultimo august Aktivitetsopgørelse for SOSU internationalisering (taxameter kode INTER) (MESOS er med i version ) Aktivitetsopgørelse for åben uddannelse (ÅU) VIDAR indberetning for ÅU (AMU-delen er med i version ) Tilpasning af SOSU-beviser (de nye fagkoder) første gang 16. dec. Til næste gang (16. juni ) 15 Ja 1 Version ultimo august 50 Ja 1 Version ultimo august 15 Ja 1 Version ultimo august 15 Ja 1 Version ultimo august Integration til/fra Optagelse.dk Integration til/fra Navision Stat (f.eks. til afregning med private købere af undervisning) Integration til/fra lønsystemer (SLS CSC Scandihealth A/S Side 12 af 15 Den: 25. juni

13 og Silkeborg Løn) Integration til/fra UU-Centre Diverse nye ændringsønsker, som brugergruppen prioriterer Ændringer som følge af ny lov om erhvervsuddannelserne Som opfølgning på velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har UVM indgået aftaler om udvikling af to test til brug for FVU og AMU. På FVU bliver det obligatorisk for uddannelsesstederne at anvende de to test i forbindelse med optagelse til FVU. På AMU skal testene anvendes i det tilbud til AMU-deltagere om testning af læse- og regnefærdigheder som indføres fra 2. halvdel af. Systemunderstøttelse ift. VisKvalitet.dk (spørgeskemaer) Web-løsning til elektronisk kursustilmelding, registrering/opslag af fravær, karakterer mv. XPRS for SOSU-uddannelserne Indberetning til Eksamensdatabasen for SOSU? Censorkartotek (løses måske via XPRS?) August? En arbejdsgruppe etableres Ja 3 3 Nej 3 Udskrift af faktureringsgrundlag for rekvirenter der ikke er UVM (på baggrund af aktivitetsberegningen) Nej Ikke prioriteret endnu CSC Scandihealth A/S Side 13 af 15 Den: 25. juni

14 Elektronisk indberetning af aktivitet (afhænger af at UVM stiller muligheden til rådighed) Nej Ikke prioriteret endnu CSC Scandihealth A/S Side 14 af 15 Den: 25. juni

15 Diverse: Opgave Ideelt levrings tidspunkt Estimat Myndighedskrav Prioritet Plan Systemændringer ifm. opgradering af Crystal Reports og Sybase 200 Nej 1 CSC Scandihealth A/S Side 15 af 15 Den: 25. juni

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Den 2. maj THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på analyse vedr. LUDUS og LUDUS Sundhed 3. LUDUS Light

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Forår 2011 LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 4 Aktivitetsberegning Enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 6 Censorudmeldinger fra XPRS og

Læs mere

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Forår 2012 LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 4 Aktivitetsberegning enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 6 Censorudmeldinger fra XPRS og

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Administration af fuldtidsuddannelser... 5 Aktivitetsberegning

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Datavarehus for uddannelsessektoren

Datavarehus for uddannelsessektoren Datavarehus for uddannelsessektoren Delrapport 1 - Data i de fælles administrative systemer 19. maj 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY. Denne rapport er udarbejdet af Devoteam Consulting og Zangenberg

Læs mere

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet.

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS SUITE STRUKTUR OVERBLIK KOMMUNIKATION FOKUS LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, løntimer m.m. på mange forskellige skoletyper.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

&'()* +,+,, +-++ 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,

&'()* +,+,, +-++ 122 3$# 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),, &'()* +,+,, +-++.# '/ 0#0 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,!"#"$%!"#" Revisionsforløb Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af 29-03-2005 1.0 Oprettet overordnede beskrivelser lagt ind. BAF 17-04-2005

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af

Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 3. juni 2009 Analyse om øget

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering 11. juni 2014 ENDELIG Dokumenttype Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Deloittes tilgang til

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere