Frederiksborg Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr Udkast: Maj Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1

2 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision og værdigrundlag Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling Strategiske fokusområder i 2009 (uddrag af skolens handlingsplan 2009/10) Bestyrelsens overordnede vurdering af resultaterne i 2009 II. III. IV. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Karakterfordelingen i 1., 1.hf og 2.g Frafald Bestyrelsens kommentarer Uddannelseskvalitet Brugertilfredshed socialt samspil Brugertilfredshed undervisningens kvalitet Elevernes fraværsprocenter Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Bestyrelsens kommentarer Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Elev/lærer ratio Elev/medarbejder ratio Fordeling af lærernes arbejdstid Medarbejdere Aldersprofil for fastansatte lærere Personaleomsætning Sygefravær i skoleåret 2008/09 Finansielle resultater og nøgletal Grønt regnskab 2009 Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber Bestyrelsens kommentarer 2

3 I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Frederiksborg Gymnasium og HF er en statslig selvejende institution, der tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen og 2-årig hf-eksamen. Ansøgertallet fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ansøgertal til Frederiksborg Gymnasium og HF Gymnasiet HF I alt Ansøgertallet til hf har gennem årene svinget uforudsigeligt. Der er ingen påviselig sammenhæng mellem størrelsen af ungdomsårgangene og hf-ansøgertallet. Ansøgertallet til gymnasiet er efter tre års stagnation steget markant i I 2010 søgte 431 gymnasiet og 129 søgte hf. I de sidste mange år er der optaget 10 gymnasieklasse og 3 hf-klasser hvert år. I 2008 og 2009 blev der dog optaget 11 1g-klasser og 3. hf-klasser. Skolen er bygget til 30 klasser. Der er således tale om en overbelægning på 8 klasser. På grund af en bevilling på 36 mio.kr. til udbygning og modernisering af skolen, er det besluttet at fortsætte med en ganske betydelig overbelægning. Antallet af elever pr. 1. september fremgår af tabel 2. Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2006 til Antal årselever Skolens omsætning fremgår af nedenstående tabel 3. Det skal bemærkes, at man ikke kan sammenligne tallene fra 2005 og 2006 med tallene for 2007, idet skolen overgik til statsligt selveje den Staten ejer nu bygningerne og står for den udvendige vedligeholdelse. Staten har frem til 1. august 2009 betalt for lærere i udannelsesstillinger. Fra 1. august 2009 er indført en anden pædagogikumordning og finansieringsmodel. Endelig skal det bemærkes, at Frederiksborg Gymnasium og HF først kommer op på det fulde taxameter i 2011 på grund af en overgangsperiode, hvor skolen afgiver 4,1 mio.kr. i 2008, 2,7 mio.kr. i 2009 og 1,4 mio.kr. i Det forventes, at skolen overtager bygningerne fra staten, når byggeriet er afsluttet den 1. januar Tabel 3. Omsætning og udgift pr. elev i perioden 2006 til 2009 Kr Driftsomkostninger i alt Omkostning pr. elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede udgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 9. september. I 2006 lå den gennemsnitlige udgift pr. elev markant under den gennemsnitlige udgift på de andre gymnasier i Frederiksborg Amt. Også i 2007 lå skolens udgifter pr. elev langt under landsgennemsnittet på ca kr. Både i 2008 og i 2009 lå driftsomkostninger pr. elev fortsat under gennemsnittet for tilsvarende gymnasier med over 750 elever. 3

4 Mission Skolens mission fremgår af love og bekendtgørelser vedrørende gymnasiet og hf. Heraf fremgår det blandt andet, at skolens mission er at give de unge en studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. Vision & værdigrundlag Frederiksborg Gymnasium og HF s vision er følgende: Et gymnasium, der (hen)rykker Et gymnasium og hf-kursus præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen Et flagskib i regionens ungdomsuddannelser præget af høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen Et rummeligt gymnasium og hf-kursus, der er fyldt med musik og en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter Et gymnasium og hf-kursus med lokal forankring og internationalt udsyn og profil Et gymnasium og hf-kursus, hvor udviklingen bygger på samarbejde, dialog og medbestemmelse. Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling. De nævnte punkter er udarbejdet på bestyrelsesmødet den 16. september 2008 indarbejdet i skolens handlingsplan og rektors resultatlønskontrakt. Det drejer sig om: Udbygning og modernisering af skolen Resultat: Udbygningen og moderniseringen af skolen forventes afsluttet ultimo Skolens ydre brand Resultat: I tæt samarbejde med lokalpressen bringes i løbet af et skoleår en række artikler om skolens aktiviteter. Der er i 2009 etableret en ny hjemmeside med nyt design. Desuden er der lavet et præsentationsfilm om skolen, som lægges på skolens hjemmeside. Skolens brand vurderes at være tydeligt og markant i lokalsamfundet. Medarbejdernes kompetenceudvikling og sammenhæng som stor skole Resultat: Medarbejdernes kompetenceprofil drøftes i medarbejdersamtalerne og ved ledelsens møder med faggrupperne. Kompetenceudviklingen kobles endvidere med skolens udviklingsprojekter, som fremgår af skolens handlingsplan. Skolens indre liv og sammenhæng som stor skole Resultat: Der afholdes en række fællesarrangementer for alle skolens elever som fx temadage, idrætsdag, koncerter, dramaforestillinger, musical- og lancierfester, morgensamlinger, café-arrangementer, elevfester m.m. Kvalitetsindikatorer i ressourceregnskabet Resultat: Der udarbejdes ressourceregnskaber for hvert år. Samarbejde omkring Campus Hillerød Resultat: Der har været afholdt en række møder med de andre uddannelsesinstitutioner, der er eller skal placeres langs Carlsbergvej. Samarbejdet er samtidig indtænkt i lokalplanen i 4

5 forbindelse med udbygningen af skolen. Her tænkes især på udlægning af areal til kommende idrætshal. Konkrete samarbejdsprojekter er det dog endnu ikke lykkedes at etablere. Strategiske fokusområder i 2009 (Uddrag af handlingsplan 2009/10) Skolens handlingsplan omfatter en lang række indsatsområder vedrørende undervisningen, dialog og samarbejde på skolen, elevernes faglige og personlige udvikling samt elevernes kulturelle og globale bevidsthed. Her skal blot fremhæves de mest centrale fokuspunkter i handlingsplanen. Anvendelsesorientering af undervisningen på hf. I dette udviklingsprojekt samarbejdes med forskere på SDU i det kommende skoleår. Toning af studieretningernes undervisning. Der er gennemført temamøde for alle lærerne om toning/profilering af studieretningerne. Desuden har nogle faggrupper arbejdet med deres fags bidrag til de enkelte studieretningers toning. Arbejdet fortsætter i det kommende skoleår. Biotekklassen, der blev oprettet i skoleåret 2009/10, forventes igen at blive oprettet med en ny 1.g-klasse i skoleåret 2010/11. Der har været gennemført en række projekter og konkurrencer for de særligt dygtige elever i de naturvidenskabelige fag. Der er gennemført en temadag for alle elever om klimaudfordringerne. Der er desuden gennemført en international klimakonference for elever her fra skolen og fra vores kontaktskoler. Sproglig profil. Det er desværre ikke lykkedes at oprette en 3-sproglig studieretning i det kommende skoleår 2010/11. Bestyrelsens overordnede vurdering af resultaterne i 2009 II. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Af tabel 4 fremgår eksamensresultaterne i perioden 2008 til 2009 Tabel 4. Eksamensresultater 2008 og Landsgennemsnit Landsgennemsnit 2009 Stx 7,2 6,9 7,0 6,9 HF 6,5 6,1 5,9 6,1 De unges uddannelsesforløb slutter naturligvis ikke med studenter- og hf-eksamen. Siden 2008 foreligger oplysninger fra Den koordinerede Tilmelding til de videregående uddannelser vedrørende dimittender fra Frederiksborg Gymnasium og HF s optagelse på videregående 5

6 uddannelser. 276 studenter/hf ere med eksamen her fra skolen er optaget på en videregående uddannelse i I 2009 var tallet oppe på 283. Tabel 5 Optagne studerende på en videregående uddannelse i 2008 og 2009 med eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF fordelt på eksamensår Eksamensår Fordeling 2008 % Som det fremgår af tabel 5, venter mange af de unge op til flere år med at gå i gang med en videregående uddannelse. Et mønster, der ikke adskiller sig fra andre gymnasier og hf-kurser. 59 % af de 283 dimittender her fra skolen blev optaget på en lang videregående uddannelse i Det er et fald fra 2008, hvor 64% valgte en lang videregående uddannelse. 33 % valgte en mellemlang videregående uddannelse. En stigning på 7 procentpoint i forhold til Og 8 % valgte en kort videregående uddannelse. Et fald på 4 procentpoint i forhold til Der er med andre ord sket en lille forskydning fra de lange og korte videregående uddannelser til de mellemlange videregående uddannelser i perioden fra 2008 til Man skal ved analysen af optagelsestallene huske på, at der ikke skelnes mellem ansøgere med hf-eksamen og ansøgere med studentereksamen. Man må formode, at en opdeling i studenter og hf ere vil medføre, at procentandelen, der søger en lang videregående uddannelse ligger over 60% for studenterne. Hf erne kan ikke uden supplering søge ind på en lang videregående uddannelse. I de i tabel 5 omhandlede årgange fra Frederiksborg Gymnasium og HF omfatter 10 klasser med studentereksamen og 3 klasser med hf-eksamen hvert år. De valgte studier spreder sig over en meget bred vifte af videregående uddannelser. Topscorerne var: Danmarks Tekniske Universitet 26 ansøgere Sygeplejerskeuddannelsen 22 Folkeskolelærer 21 Samfundsvidenskabelige Universitetsuddannelser 19 Uddannelser på CBS 19 Naturvidenskabelige Universitetsuddannelser 16 Pædagoguddannelsen 14 Lægevidenskab 13 Jura 10 Ergoterapeut 7 Farmaceut 6 Karakterfordeling i 1.g, 1.hf og 2.g. Elevernes karakterer ved afslutningen af skoleåret fremgår af tabel 6 og 7. For gymnasieelevernes vedkommende er der kun tale om årskarakterer. For hf-eleverne er der tale om opnåede eksamenskarakterer i afsluttende fag i 1.hf. 6

7 Tabel 6. Årskarakterer i 1.g og 2.g. Karaktergennemsnit fordelt på klasser i 2009 (12-skala) 1.g 1.a 1.b 1.c 1.m 1.s 1.t 1.u 1.w 1.x 1.y 1.z Karaktergennemsnit 6,1 6,5 6,4 5,6 7,2 7,0 7,1 7,6 6,7 6,9 5,7 2.g 2.a 2.b 2.c 2.m 2.s 2.t 2.v 2.x 2.y 2.z karaktergennemsnit 6,4 5,8 5,6 7,1 6,7 6,0 8,1 7,4 7,9 5,7 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Der er to umiddelbare forklaringer på variationen. For det første er der forskel på, om en studieretning er et tilvalg eller et fravalg. Ved fravalg vælger elever de fag, der for eleven synes at være de letteste. Det viser sig ikke altid at være tilfældet. For det andet afhænger karaktergennemsnittet af det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der socialt og fagligt fungerer godt, har som regel et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. Tabel 7. Karaktergennemsnit ved eksamen i 1.hf fordelt på klasser, 2009 (12-skala) Klasse 1.p 1.q 1.r Karaktergennemsnit 6,0 5,4 5,3 Det er svært at komme med en entydig forklaring på 1. hf-klassernes karakterforskelle. Igen tyder meget på, at det er det sociale samspil, der her er mest afgørende. Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 8 og 9. Tabel 8. Frafald i gymnasiet og hf fordelt på årgange* Frafald 2006/07 Frafald 2007/08 Frafald 2008/09 Frafald 2009/10** 1.g 9,3 % 5,8 % 6,2 % 3,9 % 2.g 9,3 % 6,3 % 5,1 % 0,6 % 3.g 2, 3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1.hf 31,0 % 14,4 % 23,9 % 20,9 % 2.hf 6,9 % 3,3 % 3,8 % 1,4 % I alt 9,2 % 5,4 % 6,0 % 3,4 % *Der er i tabellen tale om nettofrafald = frafald tilgang af elever i løbet af skoleåret. ** Foreløbige tal pr Tabel 9. Årsager til frafald Årsag: 2006/ / / /10* Anden ungdomsuddannelse 32 % 26 % 23 % 27 % Fravær 25 % 15 % 23 % 27 % Andet gymnasium/hf 13 % 18 % 10 % 22 % Arbejde/pause 9 % 15 % 14 % 9 % Lavt standpunkt/udeblevet fra 12 % 18 % 18 % - eksamen/dumpet Uoplyst 9 % 8 % 12 % 15 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % * Foreløbige tal pr Bestyrelsens kommentarer 7

8 III. Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 5,7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen i skoleåret 2009/10 (idrætsdag, fællesarrangementer, terminsprøver og evalueringer, lektiecafé, eksamenstræning, rejser og ekstra idrætslærer i 1.g og 2.g). Af den resterende uddannelsestid gennemførtes i skoleåret 2009/10 96,9 % af undervisningen. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. Brugertilfredshed socialt samspil I skoleåret 2009/10 blev der gennemført en interviewundersøgelse blandt alle elever vedrørende deres tilfredshed med det sociale samspil i klassen og på skolen. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10. Brugetilfredshed socialt samspil Spørgsmål Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Der er et godt sammenhold i min 36 % 52 % 8 % 3 % 2 % klasse Der er en god stemning på skolen 35 % 60 % 2 % 1 % 3 % Der er gode tilbud om aktiviteter uden 44 % 50 % 2 % 1 % 3 % for selve undervisningen (fx lektiecafé, morgensamlinger, idrætsdag, fællesarrangementer, frivillig idræt, musik, billedkunst og drama, musical, CU, Q, OD, elevrådet) Eleverne har indflydelse på udbuddet 26 % 55 % 6 % 2 % 12 % af de aktiviteter, der ligger uden for selve undervisningen De fleste lærere er engageret i det 6 % 54 % 26 % 5 % 9 % sociale samspil i klassen De fysiske rammer uden for undervisningen er tilfredsstillende (kantinen, toiletter, gården, åbne arealer, festsalen, cykelparkering etc.) 10 % 59 % 20 % 6 % 5 % Svarprocent: 74 % Resultaterne viser utilfredshed med skolens fysiske rammer uden for undervisningslokalerne. De uddybende svar viser, at eleverne er utilfredse med skolens trådløse netværk, de stationære computere og printere samt antal elstik til deres bærbare pc ere. Der er også utilfredshed med rengøringsniveauet, toiletforholdene og manglende borde i skolegården. Endelig er der en del utilfredshed med cykelparkeringen. I forbindelse med moderniseringen i de gamle bygninger vil de nævnte mangler i skolens fysiske rammer blive udbedret. Samtidig vil der være fokus på it-udstyr og support. Undersøgelsen viser samtidig, at 31 % af eleverne ikke mener, at lærerne er engageret i klassens sociale samspil. Det resultat er ikke tilfredsstillende. Sammenlignet med resultatet i 2007 er der tale om en tilbagegang i svarene på dette spørgsmål. På møder med klasseteamene vil denne problemstilling blive taget op. 8

9 Brugertilfredshed undervisningens kvalitet I skoleåret 2009/10 blev der ligeledes gennemført en interviewundersøgelse af elevernes tilfredshed med undervisningens kvalitet. Undersøgelsen omfattede undervisningens faglige og pædagogiske kvalitet, elevernes udbytte af undervisningen, elevernes egen indsats i timerne og deres arbejde med de skriftlige opgaver. Tabel 11. Brugertilfredshed undervisningens kvalitet Spørgsmål Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Undervisningen er generelt af høj faglig kvalitet 12 % 74 % 9 % 1 % 4 % Flertallet af mine lærere er dygtige til at formidle det faglige stof 16 % 70 % 11 % 1 % 2 % Jeg føler, at jeg får et tilfredsstillende fagligt udbytte af hovedparten af mine 9 % 71 % 15 % 2 % 3 % undervisningsmoduler Mine lærere er engageret i min faglige udvikling 8 % 54 % 22 % 3 % 12 % Jeg er for det meste velforberedt til timerne 17 % 59 % 19 % 2 % 3 % Jeg afleverer for det meste de skriftlige opgaver til tiden 52 % 34 % 10 % 3 % 1 % Jeg føler, at der i hovedparten af undervisningsmodulerne er mulighed 4 % 60 % 25 % 2 % 8 % for optimal indlæring De fysiske rammer for undervisningen er tilfredsstillende (lokaler, 5 % 44 % 35 % 12 % 5 % studiecenter, åbne arealer) Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende (bøger, kopieret 5 % 78 % 13 % 1 % 3 % materiale) IT-faciliteterne (hardware og software) er tilfredsstillende på skolen 3 % 25 % 42 % 25 % 5 % Jeg er tilfreds med mit valg af studieretning (stx) valgfag (hf) 44 % 45 % 7 % 1 % 4 % Eleverne har indflydelse på undervisningens indhold og 5 % 54 % 28 % 3 % 10 % tilrettelæggelse Jeg vil anbefale Frederiksborg Gymnasium og HF til andre 52 % 40 % 2 % 1 % 5 % Svarprocent: 74 % Selvom flere end tidligere vil anbefale skolen til andre, viser undersøgelsen, at der er plads til forbedringer. De fysiske rammer skulle gerne ved ny- og ombygning blive mere tilfredsstillende end tilfældet er i dag. Utilfredsheden med skolens IT- udstyr og support er udbredt. Også dette problem skal løses. Undersøgelsen viser samtidig, at der er grundlag for en dialog mellem lærere og elever om udbyttet af undervisningen. Elevernes forberedelse til timerne og aflevering af skriftlige opgaver kan forbedres som en af flere forudsætninger for et større udbytte af undervisningen. Tilsvarende skal lærernes engagement i den enkelte elev faglige udvikling tydeliggøres og modulernes længde og opbygning skal genovervejes. 9

10 Det skal samtidig konstateres, at eleverne er tilfredse med deres valg af studieretning/valgfag, og at eleverne mener, at lærerne både er fagligt kompetente og gode til formidling af det faglige stof. Elevernes fraværsprocenter Fraværet ved skoleåret 2008/09 s afslutning fremgår af tabel 12. Tabel 12. Gennemsnitlige forsømmelsesprocenter i skoleåret 2008/09 (note) Fraværsprocent fordelt på årgange Laveste/højeste fraværsprocenter fordelt på klasser 1.hf 2.hf 1.g 2.g 3.g 11,5 % 16,0 % 5,5 % 7,2 % 8,2 % 8,7 14,2 % 14,4 18, 9 % 4,4 6,8 % 3,4 11,8 % 5,5 11,0 % Note: Fraværet er opgjort ved undervisningsårets afslutning inden eksamen. Da en del elever er faldet fra på det tidspunkt, ville både det gennemsnitlige fravær og spredningen i fraværet være større end anført her, hvis de udmeldte elever var medtaget. Som det fremgår af tabel 12, er der stor forskel i elevernes fravær fra årgang til årgang og fra klasse til klasse. HF ernes fraværsprocent ligger signifikant over elevfraværet i gymnasiet. Der er en klar tendens til, at fraværet stiger med klassetrin. En del af fraværet kan forklares med længerevarende sygdom og belastende sociale begivenheder i enkelte elevers liv. Men et fravær på over i gennemsnit over 3-4% - svarende til normalt fravær på det private arbejdsmarked grundet sygdom - må ud fra en helhedsbetragtning skyldes ikke lovligt fravær. Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Alle fastansatte har en kandidatgrad fra universitetet og en pædagogikumuddannelse. En fastansat har desuden en PhD-grad. Fire ansatte har en mastergrad fra Syddansk Universitet i ledelse eller pædagogik. Blandt de ansatte findes en fagkonsulent i musik i Undervisningsministeriet. To lærere er medlemmer af forskellige opgavekommissioner i Undervisningsministeriet. Seks lærere er censorer ved universitetet. En lærer er deltidsansat på SDU, hvor vedkommende underviser lærerkandidater. To lærere underviser på faglig-pædagogiske kurser for lærerkandidater. To er medlemmer af en faglig forenings bestyrelse. 13 har skrevet eller skriver lærebøger til gymnasiet og hf. Siden skoleåret 2007/08 er alle ansatte tildelt undervisningsfrihed svarende til en arbejdsuge. Tiden anvendes dels til interne obligatoriske kurser og dels til interne og eksterne kurser efter den enkelte lærers eget valg. Desuden finansierer skolen kompetencegivende uddannelse for to lærere i studievejledning og for to lærere i læsepædagogik. Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Der er mod slutningen af foråret 2010 gennemført en APV-undersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelsens resultater og den dertil knyttede handlingsplan foreligger dog endnu ikke, hvorfor resultater og opfølgningsplan først omtales i ressourceregnskabet for Gymnasieskolernes Lærerforening gennemførte i samarbejde med COWI en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af medarbejdertilfredshed blandt gymnasielærere. På Frederiksborg Gymnasium og HF var svarprocenten 53. Resultatet for Frederiksborg Gymnasium og HF viste, at 10

11 den samlede karakter var 8,2 mod landsgennemsnittet på 7,0. På trods af den udbredte tilfredshed blandt lærerne var der forhold, som ifølge lærerne burde forbedres. Det drejede sig om sammenhængen mellem opgaver og tid forberedelsesmulighederne på skolen videndelingen det flerfaglige samarbejde tid til efteruddannelse de fysiske rammer for undervisningen balancen mellem arbejdsliv og fritid lønnen anerkendelse Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive sammenholdt med APV-undersøgelsens resultater. På baggrund af de to undersøgelser vil der blive formuleret en handlingsplan. Bestyrelsens kommentarer Uddannelsesomkostninger pr. elev IV Effektivitet Tabel 13. Udgift pr. elev i perioden 2006 til 2009 Kroner 2006 Amtsregnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab Udgift pr. elev Note: 2006 kan ikke sammenlignes med de efterfølgende år fordi: 1) ejendomsskatter og udvendig vedligeholdelse er overført til staten. 2) udgifter til lærerkandidater er trukket ud og finansieres via taxametertilskud fra ) 700 kr. pr. årselev er overført til Undervisningsministeriet. 4) frafald i 2007 nedjusteres kun med udgiften på de elevafhængige konti kan heller ikke sammenlignes med 2008, da skolen fra 1. januar 2008 overgår til taxameterfinansiering. Udgiften pr. elev i 2008 er opgjort brutto inden fradrag for frafald i antal elever. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabsresultatet for det pågældende år sammenholdt med elevtallet den 9. september samme år. Udgiften pr. elev lå i 2006 under gennemsnittet for amtets gymnasier. I 2007 lå udgiften pr. elev langt under landsgennemsnittet på kr. I 2008 var udgiften pr. elev kr., og dermed var udgiften nået op på niveau med Den lave udgift pr. elev i 2007 medførte et ganske betydeligt overskud på 6,5 mio.kr. I 2008 har skolens ledelse som følge heraf anvendt flere ressourcer til ITudstyr, undervisningsmidler, efteruddannelse af medarbejderne og skolens vedligeholdelse. Derfor er overskuddet i 2008 tilsvarende bragt ned til 2,3 mio.kr. I 2009 er overskuddet igen oppe på 6,2 mio.kr. Det finder ledelsen hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, skolen står over for i de kommende år. Fortsat modernisering af eksisterende bygninger i Indkøb af nye møbler og undervisningsudstyr. Hertil kommer, at skolen skal købe bygningerne pr Vilkårene for det lånefinansierede køb bestemmes blandt andet af skolens egenkapital, regnskabsresultater og budgetter. Endelig er der behov for at spare op til en ny idrætshal. Udgiften pr. elev for gymnasier med over 750 elever var i kr. Sammenholdt med skolens udgift pr. elev opgjort pr , der var på kr., er der tale om en effektiv drift. Sammenholder vi udgiften pr. elev beregnet som det gennemsnitlige antal elever i løbet af 2009 på 11

12 1022, bliver den gennemsnitlige udgift pr. elev kr. Stadig under udgiftsniveauet for tilsvarende skoler. Elev/lærerratio Forholdet mellem antallet af elever pr og antallet af lærere er beregnet på følgende måde elever divideret med fuldtids lærerårsværk på 95,34 = 11,1 elever pr. fuldstids årsværk (2008: 11,4 2007: 10,3). Elev/medarbejderratio Skolen har ansat 13,1 administrative årsværk. De fordeler sig således. Rektor og vicerektor, 5 inspektorer/pædagogiske ledere, 4 sekretærer, boginspektor, bibliotekar, IT-medarbejder og 3 pedeller. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 110,04 årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever (1057) med antallet af årsværk (l10,04). Elev/medarbejderratio er således 9,6 (2008: 9,9 2007: 9,1). Fordeling af lærernes arbejdstid Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid 2009/10 løntimefordeling skoleår 2009/10 forb. 31% app. 1% deletid 1% pau+pre 8% rettetid 17% eksamen 7% øvrig tid 10% undervisningstid 25% eksamen øvrig tid undervisningstid rettetid deletid app. forb. pau+pre Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke væsentligt fra andre skolers fordeling. Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel

13 Tabel 14. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale og ledelse pr. 1. august 2009 Alder (år) Antal Det fremgår af tabellen, at der inden for en periode på 5 til 10 år vil ske en udskiftning af en stor del af de tekniske og administrative medarbejdere. Det er i den forbindelse vigtigt at forberede et hensigtsmæssigt generationsskifte i god tid, især når det drejer sig om medarbejdere med særlige kompetencer. Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 15. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2009 Alder/år Antal Andel af fastansatte i % 7,0 15,1 10,5 10,5 8,1 19,8 20,9 5,8 2,3 Selvom aldersfordelingen blandt lærerne er noget skæv med vægt på aldersgruppen årige, er generationsproblemet slet ikke af samme omfang som på skoler, der er bygget i 1970 erne og 1980 erne, eller på skoler med en lang årrække med faldende søgning. På disse skoler vil ofte et helt lærerkollegium skulle skiftes ud over en meget kort årrække. Personaleomsætning blandt fastansatte Ved skoleåret 2008/09 s afslutning er 2 fastansatte lærere fratrådt deres stilling på skolen. En er gået på pension. En har fået anden stilling. 10 lærere er blevet nyansat pr. august 2009 i faste stillinger enten som adjunkt/lektor (5) eller i uddannelsesstilling (5). Opgørelsen omfatter ikke årsvikarer. I skoleåret 2009/10 er der ansat 14 årsvikarer. Sygefravær i skoleåret 2008/09 Sygefraværet fremgår af tabel 16. Det gennemsnitlige fravær på 5,7 sygedage pr. medarbejder er lavt sammenlignet med andre dele af den offentlige sektor. Muligvis hænger det sammen med de ansattes høje grad af ansvarlighed for skolen og undervisningen. De få med længerevarende fravær er alene forårsaget af alvorligere sygdomsforløb. Ledelsen er opmærksom på medarbejdere med et middelhøjt sygefravær, der falder spredt. Sygefravær kan inddrages i medarbejdersamtalen og er omfattet af skolens sygdomspolitik. Tabel 16. Sygefravær blandt alle ansatte i skoleåret 2008/09 Antal sygedage Gennemsnit: 0 dage 1-5 dage 6-10 dage dage Antal ansatte (116) dage 5,7 sygedage pr. medarb dage Sygefraværet er i gennemsnit pr. medarbejder steget fra 3,9 til 5,7 dage. Det skyldes alene 3 medarbejderes langtidssygdom. Ses bort fra denne, er sygefraværet stort set uændret i forhold til de foregående skoleår nemlig 2,5 mod 2,4 sygedage pr. medarbejder i de to foregående skoleår. 13

14 Finansielle resultater og nøgletal Tabel 17. Finansielle resultater og nøgletal for perioden 2007 til Årets resultat kr kr Fordeling af omkostninger: Undervisning Ledelse & adm. Bygningsdrift 100 % 81 % 12 % 7 % 101 % 81 % 12 % 8 % 100 % 80 % 12 % 8 % Egenkapital kr kr kr. Overskudsgrad 9,5 2,3 8,3 Likviditetsgrad 101,6 111,9 141,1 Soliditetsgrad 3,9 13,1 32,0 Grønt regnskab 2009 Frederiksborg Gymnasium og HF har for første gang opstillet et grønt regnskab for Resultatet fremgår af tabel 18. Tabel 18. Grønt regnskab 2009 Forbrug i 2009 Varme 751,5 MWh El 284,6 MWh Vand kbm * CO2 fra varme 101,5 tons 135 kg/mwh CO2 fra el 148,6 tons 522 kg/mwh CO2 i alt: 250,1 tons CO2 pr. elev 236 kg * Forbrugsvand og fjernvarmevand sammenlagt. Skolen vil i de kommende år fortsætte med at opstille et grønt regnskab for at følge forbrugsudviklingen pr. elev. Dette skal ses i sammenhæng med statens krav om energimærkning af skolen i 2011 og de opstillede krav om reduktion af energiforbruget svarende til 10% af forbruget i Dette mål vil skolen næppe kunne realisere på grund af udbygning og vækst i antallet af elever. Alligevel er det vigtigt at følge udviklingen med henblik på en effektiv drift med hensyn til varme-, el- og vandforbruget Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber I efteråret 2009 fik skolen gennemført en analyse af fordele og ulemper ved deltagelse i administrative fællesskaber. PricewaterhouseCoopers stod for analysen, der var finansieret af Undervisningsministeriet. Analysen omfattede følgende administrative områder: 1. Økonomi og planlægning, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og bogføring 2. Løn og personale, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter, lønberegning, lønudbetaling, lønregulering, barselsordninger, langtidssygdom og lignende. 14

15 3. it-drift af henholdsvis de administrative og de undervisningsrelaterede systemer 4. Indkøb 5. Bygningsdrift PwC s nåede frem til følgende konklusion: Besparelsespotentialet i alt pr. årselev er DDK 695 i forhold til sammenligningsgrundlaget for 2008, hvis skolen vælger at indtræde i administrative fællesskaber inden for alle fem områder. Baggrunden for besparelsen er det estimerede effektiviseringspotentiale, der foreligger ved at indtræde i et administrativt fællesskab. PwC har estimeret dette potentiale til 20 % af lønomkostningerne for de opgaver, der flyttes. Analysen konkluderede desuden, at det høje serviceniveau i forhold til lærere og elever ikke ville kunne fastholdes ved overgang til administrative fællesskaber især på områderne it samt løn og personale. Omvendt ville driftssikkerhed, vidensopdatering og overgang i forbindelse med generationsskifte kunne forbedres ved deltagelse i administrative fællesskaber. I foråret 2010 er Frederiksborg Gymnasium og HF indgået i et samarbejde med 8 andre skoler i det gamle Frederiksborg Amt om oprettelse af et administrativt fællesskab vedrørende bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse. Opgaven er sendt i udbud af de 8 deltagende skoler. Beslutning om indtrædelse i dette administrative fællesskab vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning i efteråret 2010 i forbindelse med skolens køb af bygningerne af staten med virkning fra 1. januar Konklusionen på bestyrelsesmødet den 9. december, hvor PwC s analyse blev forelagt, var ikke entydig. Besparelsespotentialet var ikke stort ved at indgå i administrative fællesskaber, og især lærerne var bekymret for et fald i serviceniveauet. Bestyrelsesformanden opfordrede ledelsen til at have en plan for generationsskiftet. Til det sidstnævnte kan følgende oplyses. - Ved vicerektors afgang vil en nuværende pædagogisk leder med de nødvendige kompetencer kunne indtræde. I tilfælde af at denne har fået en anden stilling, vil der ved opslag blive søgt en vicerektor med de nødvendige kvalifikationer. - Ved økonomichefens/den pædagogiske leders fratrædelse af stillingen har der tidligere været ført samtale med en potentiel ansøger fra et nærliggende gymnasium - I sekretariatet er der som erstatning for en fratrådt sekretær ansat en ny sekretær med itkompetence i bl.a. Navision. - Ved fratrædelse af sekretærer, der i dag varetager bogføring samt løn- og personaleforhold, vil to muligheder blive undersøgt. Den ene mulighed er at ansætte nye medarbejdere, der i en overlappende periode vil blive sat ind i arbejdsgangene. Den anden mulighed er at outsource opgaverne til et administrativt fællesskab i kombination med ansættelse af ny/nye sekretærer til varetagelse af de resterende bogføringsopgaver og opgaver vedrørende løn og personale på skolen. Bestyrelsens kommentarer 15

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2010 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2011. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2012 t U0u pr. 23.9.2008 April 2013 Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året II. III. IV. Årets resultater Uddannelseskvalitet

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2008 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Juni 2009. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 1 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2016 Ressourceregnskab 2015 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) det er ikke alt, der tæller, der tælles og det er ikke alt, der tælles, der tæller,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008

Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2014 Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året II. III. IV. Årets

Læs mere

Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr

Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) det er ikke alt, der tæller, der tælles og det er ikke alt, der tælles, der tæller, Albert Einstein Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ressourceregnskab 2014

Ressourceregnskab 2014 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2015 Ressourceregnskab 2014 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer.

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer. Rapport vedrørende Resultatlønskontrakt 2015/16 for rektor BILAG D Ifølge ministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Juni 2010. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 Bilag 6 16. august 2011 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 Obligatoriske indsatsområder for skoleåret 2010-2011. Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål

Læs mere

Overordnet prioriteringskort

Overordnet prioriteringskort Overordnet prioriteringskort De følgende dias viser detaljer for de punkter, som ligger i eller tæt på prioriteringsområdet De grå linjer er gennemsnit på hver af akserne Undervisning: Eleverne efterspørger

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13. Rektors rapport

Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13. Rektors rapport Strategimålepunkter Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Rektors rapport 1. Implementering af FGHFs vision og mission Vision: En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Fraværende: Martin Schwebs Rasmussen Dagsorden: 1. Underskrivelse af referat af mødet den 6. juni 2013 Referatet er forhåndsgodkendt

Læs mere