24. maj 2007 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI"

Transkript

1 24. maj 2007 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet Administrative edb-systemer HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne VEU-området Lærer- og lederuddannelse Projekter Høringer Kommende møder og konferencer Nyt fra bestyrelserne Fusionsprocessen De to foreningers bestyrelser hilser med stor tilfredshed, at der nu er opnået enighed om et aftalegrundlag. Dette er nærmere beskrevet i brev til HFI s medlemmer den 14. maj og brev til FS medlemmer den 16. maj. Arbejdet med implementering af selve fusionen forberedes nu sammen med de respektive foreningers afstemning. Nyt fælles udvalg Samtidig kan det oplyses, at der er etableret endnu et fælles udvalg inden for forsknings- og udviklingsområdet. Udvalgets sammensætning er som følger: Direktør Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd (formand) Direktør Tim Christensen, Køge Handelsskole Vicedirektør Bente Lauridsen, Århus Købmandsskole Rektor Anne Mette Zachariassen, TEKO Direktør Birger Hørning, CEU Kolding Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet Udvalget har til formål at drøfte ideer og forslag til udviklings- og forskningsprojekter af strategisk betydning for skolerne samt at danne ramme for igangsætning af prioriterede projekter. Første møde i udvalget afholdes den 4. juni. Side 1 Nr

2 Økonomiområdet Skolernes økonomiske resultat i 2006 Både FS og HFI har gennemført en rundspørge på skolerne for at få afklaret det økonomiske resultat for I hovedtræk viser undersøgelsen følgende: Handelsskoler Kombinationsskoler kr. Omsætning Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Ekstraordinære poster Resultat Tekniske skoler I alt I alt uden ekstraordinære poster Et samlet resultat på 4,5 mio. kr. med omsætning på 11,3 mia. kr. må i enhver betragtning anses for utilfredsstillende, når skolerne er selvejende og skal indtjene midler til den udvikling af uddannelserne, som alle ønsker og forventer. I slutningen af maj 2007 holdes møde med Undervisningsministeriet om, hvilke data foreningerne ønsker til de årlige økonomianalyser. Når disse foreligger, vil der blive udarbejdet mere detaljerede analyser i lighed med tidligere år. Indkøbsbesparelser Den 8. marts 2007 var foreningerne sammen med en række andre skolelederforeninger indbudt til møde i Undervisningsministeriet for at blive orienteret om den analyse af institutionernes indkøbsmønster, som Finansministeriet ville gennemføre med hjælp fra Deloitte. Analysen skal danne baggrund for en planlagt indkøbsbesparelse på de selvejende institutioner på 100 mio. kr. i 2008 gennem en statslig tvungen indkøbsordning. På mødet stillede foreningerne 4 spørgsmål til ministeriet: Hvilken hjemmel har man til at pålægge tvungne indkøbsordninger? Hvilken påviselig effekt havde 1% s nedsættelse af taxametrene i 2006 på institutionernes indkøb? Hvilke parametre vil indgå i valg af leverandør ud over prisen? Hvilken juridisk sammenhæng er der mellem institutionernes selveje og en statslig tvungen indkøbsordning? Disse 4 spørgsmål blev ikke besvaret på mødet, men FS og HFI sendte sammen med Gymnasieskolernes Rektorforening et brev med de samme spørgsmål til Undervisningsministeriet. Side 2 Nr

3 Ministeriet svarede i et brev den 17. april på spørgsmålet om hjemlen til den påtænkte indkøbsordning. Det vil være en tekstanmærkning på finansloven for De 3 øvrige spørgsmål er stort set ubesvarede. Da indkøbsbesparelsen udspringer af et politisk forlig i Folketinget til finansiering af politiforliget, arbejder foreningerne sammen med de øvrige skolelederforeninger på en henvendelse til de politiske partier om det meget uheldige i, at institutionernes selveje på denne måde undergraves. COPY-DAN Der er fortsat forhandlinger mellem en arbejdsgrupper for institutionerne og COPY-DAN om de overordnede principper for de kommende aftaler om kopiering af kopibeskyttet materiale. Det er fortsat prisniveauet og retten til at kopiere digitalt (indscanning), som er de svære knaster. Der kan ikke siges noget om færdiggørelsen tidsmæssigt, men omkostningerne i 2007 ligger fast efter den hidtidige aftale. Administrative edb-systemer En række skoler oplevede store problemer med den tekniske afslutning af deres årsregnskaber på grund af fejl og mangler i Navision Stat. På et møde med Undervisningsministeriets Datakontor og UNI-C er dette blevet kraftigt påpeget og både ministeriet og UNI-C beklagede de vanskeligheder, som dette havde medført for skolerne. For at undgå tilsvarende med dette år regnskabsafslutning er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for 4 skoler, som sammen med UNI-C skal sikre, at de problemer, som forårsagede vanskeligheder ved regnskabsafslutningen for 2006, er løst inden efteråret Implementeringen af Navision Stat på erhvervsskolerne er i øvrigt næsten afsluttet og ifølge de tilfredshedsundersøgelser UNI-C har gennemført har skolerne været tilfredse med implementeringen og brug af Navision Stat med undtagelse af årsafslutningen. Den 2. maj var der møde hos UNI-C om ledelsesværktøjer. Der etableres en platform for ledelsesrapportering på skolerne i form af ØSLDV (Økonomistyrelsens lokale datavarehussystem). Dette system, der implementeres på skolerne i september 2007, skal danne grundlag for fremtidig rapportering på lønområdet og vil kunne rapportere data fra Navision Stat. Herudover udvikles et specielt modul, som sikrer rapportering af data fra EASY, fortrinsvis timer og årselever. Skolerne bør derfor afvente yderligere information fra UNI-C, før man træffer beslutning om investering i andre systemer til ledelsesinformation på skolerne. HR-området OK2008 Med brev af 19. marts 2007 indkaldte UVM forslag til overenskomstkrav 2008 med svarfrist 30. april. HFI s og FS HR-udvalg har udarbejdet foreningernes forslag, der vedrører såvel ny løn som arbejdstidsaftalen. Overordnet er foreningerne tilhængere af: At økonomien hænger sammen, dvs. at institutionerne skal sikres den nødvendige økonomiske ramme for at kunne leve op til de forpligtelser, som måtte følge af nye overenskomster, herunder muligheden for at an- Side 3 Nr

4 Foreningernes forslag, som er indsendt den 30. april til ministeriet, findes på foreningernes hjemmeside. Udlånssatser 1. april 2007 FS har ajourført de vejledende satser for udlån af lærere, herunder censorer mellem de tekniske skoler. Notater kan findes på FS hjemmeside under området Økonomi og gruppen andet. vende Ny Løn. At skolerne får større selvstændighed og flere muligheder i ansættelsen af medarbejdere, dvs. at bestemmelser om ministerielle og andre centrale godkendelser af skolernes dispositioner skal begrænses, og at mulighederne for at ansætte egnede medarbejdere til specialfunktioner, fx socialrådgivere, udvides blandt andet i lyset af de nye krav, som ønsket om at 95% af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Større enkelhed og bedre overblik, dvs. at der gerne må blive ryddet op og ud i de mange aftaler, der er på overenskomstområderne, således at skolerne skal bruge færrest mulige ressourcer på personaleadministration. Erhvervsuddannelserne Nye indgange Den 14. maj afholdt REU sammen med Undervisningsministeriet et seminar om etablering af nye indgange til erhvervsuddannelserne. Konsulentfirmaet KU- BIX fremlagde deres eget forslag til 12 EUD-indgange et forslag som imidlertid nu skal debatteres både i de faglige udvalg og i Undervisningsministeriet. Et endeligt forslag skal behandles på REU s møde i august. Ifølge ministeriets tidsplan til REU vedrørende implementering af lovændringer skal de faglige udvalg inden 1. oktober 2007 henføre de respektive uddannelser til de nye indgange. Skolerne skal søge om udbud af indgange og hovedforløb efter fastsatte kriterier med frist medio november I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at regionerne fremover vil blive hørt med hensyn til placeringen af indgange/uddannelser på erhvervsskolerne. Opmærksomheden skal også henledes på, at adgangsbegrænsning først og fremmest til visse tekniske uddannelser først bliver relevant i forbindelse med de nye indgange, idet adgangsbegrænsning fremover bliver til indgangene og ikke til konkrete uddannelser. Nye beskrivelsessystemer Arbejdet med udarbejdelse af et nyt beskrivelsessystem fortsætter efter tidsplanen. Det ser p.t. ud til, at grundforløbsbekendtgørelsen falder bort. I stedet vil der for hver indgang komme en indgangsbekendtgørelse med beskrivelser af fælles kompetencer; kompetencer, der skal være opnået for at få adgang til hovedforløb (grundforløbskompetencen), samt slutkompetencer for uddannelsen og trinnene i uddannelsen. I indgangsbekendtgørelsen vil der endvidere være oplysninger om varighed og overgangsordninger. Grundforløbene vil ikke længere indeholde fag og varighedsbeskrivelser. Grundforløbene planlægges af skolen i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg med henblik på at opfylde de kompetencer, der kræves for overgang til hovedforløb. Der vil fortsat kunne findes gærdehøjder; disse vil nu blive be- Side 4 Nr

5 nævnt kompetencemål. Endelig vil alle grundforløb skulle afsluttes med en eksamen i grundforløbsprojekt. Eksamen i grundfag falder bort i grundforløbet for de tekniske EUD-uddannelser. For de merkantile EUD-uddannelser forhandles om antallet af grundfagseksamener, som dog forventes at ende med 1 efter 38 uger og herefter 1 yderligere pr. semester. I forlængelse af indgangsbekendtgørelserne vil de faglige udvalg udarbejde uddannelsesordninger for hver uddannelse. I uddannelsesordningen vil de nærmere retningslinjer for de enkelte hovedforløb fremgå. De udbydende skoler skal høres vedrørende uddannelsesordningerne om det ønskede indhold kan realiseres inden for de økonomiske rammer. Kan skolerne og de faglige udvalg ikke komme overens, indbringer de faglige udvalg sagen til ministeriet. De faglige udvalg kan revidere uddannelsesordningerne én gang årligt, dog kan løbende tilføjes valgfrie områdefag; disse skal dog også i høring. HFI s og FS fælles EUD-udvalg bør her overveje, hvilken rolle foreningerne ønsker i denne sammenhæng. Hovedbekendtgørelsesudkast er færdiggjort, og der skal nu laves eksempeluddannelser, hvor beskrivelsessystemet anvendes i praksis. Andre relevante love Inden sommeren 2007 forventes følgende lovforslag vedtaget, der skal medvirke til at opfylde målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015: L 96, Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelser mv. og lov om produktionsskoler (modernisering af EGU, målretning af produktionsskoler med kompetencegivende uddannelser mv.) L 171, Forslag til lov om ændring af vejledning (tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og opsøgende vejledning) L 172, Forslag til lov om ændring af lov om folkeskoler og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring) L 173, Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser mv. (ungdomsuddannelse til alle) L 196, Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov L 209, Forslag til lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv. Det ligger UVM meget på sinde, at der sker en samlet informationsindsats om dette lovkompleks, der jo berører ikke kun tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler samt landbrugsskoler, men også produktionsskoler, UU er, kommuner og regioner. Det har været drøftet med ministeriet, hvordan en sådan informationsindsats kan tilrettelægges, men skoleforeningerne har frarådet, at man overlader ansvaret for informationsopgaven i regionerne til skolerne i form af FoU-projekter. Foreningerne er imidlertid helt enige i behovet for information og har erklæret sig villige til at overveje forskellige initiativer. LOP Den 21. maj deltog FS, HFI og SOSU i et møde i Undervisningsministeriet om udmøntning af en pulje til LOP-området. Der var tale om en bunden opgave, Side 5 Nr

6 idet ministeriet ønskede en praktikpladskampagne gennemført med en meget bred målgruppe (virksomheder, der skal have genbesat pladser; virksomheder, der ikke har elever; elever, der har særlige forudsætninger etc.). I lyset af den aktuelle beskæftigelsessituation og rapporterne fra skolerne afslog foreningerne at påtage sig opgaven med at gennemføre en praktikpladskampagne efter de ønskede retningslinjer. Foreningerne foreslog i stedet en mere generel imagekampagne, der skal medvirke til at løfte erhvervsuddannelsernes image i befolkningen og hos vejlederne. Da parterne ikke kunne nå til enighed om et indhold af en kampagne til et årligt beløb på 5 mio. kr., gav foreningerne tilsagn om at skitsere indholdet af en LOP-konference, der kan sætte fokus på, hvordan de sidste skolepraktikelever kommer i praktik, og hvordan best practice i forbindelse med praktikpladsopsøgende arbejde kan spredes. Foreningerne forventer derfor at gennemføre en LOP-kampagne med et bredt sigte i løbet af efteråret. Erhvervsgymnasiale uddannelser Møde mellem UVM og hhx-/htx-udvalget Der har været afholdt møde mellem Jarl Damgaards kontor i UVM og hhx-/htxudvalget. Dagsordenen var især drøftelse af den såkaldte Monsterrapport, idet flere af de 16 emner, den omhandler, også er relevante for de erhvervsgymnasiale uddannelser. Ministeriet er derfor meget tilfreds med de konkrete input fra udvalget. I forbindelse med optagelse blev det oplyst, at de regionale fordelingsudvalg skal følge den prioritering af gymnasiale uddannelser, eleverne har valgt. Det er aftalt med direktør Jarl Damgaard, UVM, at hvis der er eksempler på, at loven ikke overholdes, bedes skolerne rette henvendelse til UVM med konkrete eksempler. Endelig blev det aftalt, at der vil blive afholdt møder arrangeret af UVM om studieretningsprojekter på hhx i starten af september Det internationale projekt vil også blive inddraget. Htx-forskningsprojekt Første del af HTX forskningsprojektet er gennemført, og der har været holdt oplæg af forskningsleder Lars Ulriksen til htx-jubilæet. Der har også været afholdt seminar for de skoler, der betaler til projektet, og Lars Ulriksen holdt oplæg på medlemsmødet den 11. maj. Første del af projektet har bestået af spørgeskemaundersøgelse blandt alle 1. og 2. års htx ere (efter reformen). Spørgeskemaundersøgelsen viste flere interessante resultater, fx, at htx-eleverne er meget glade for at gå på htx. Interessant er det også, at de i særlig grad sætter pris på mulighederne for eksperimenter og udvikling. En del af materialet er sendt ud til alle skoler, og det kan endvidere hentes på FS hjemmeside. Resultaterne har været flittigt omtalt i de lokale aviser og har været på Undervisningsministeriets hjemmeside gennem det seneste stykke tid. Side 6 Nr

7 Næste del af projektet vil bestå af observationer og interviews på nogle få skoler af både elever, lærere og ledere. HFI s censurbank Sidste år indgik GS (gymnasial supplering) ikke i clearingen. Dette ændres der på i år. GS medtages derfor fra og med den eksamensperiode, som er i gang nu. I løbet af få dage vil der blive udsendt såvel vejledning som skemaer til brug ved indrapportering af den udførte censur. Fagpakken vil indgå på de nye skemaer med sin egen linje, hvor den udførte aktivitet kan angives. Type af omkostninger som kan indgå: Skriftlig censur, afholdte lønomkostninger Porto, som er udlagt Rejseudgifter til mundtlig censur Antal af timer, som er forbundet med rejser ved mundtlig censur Antal af timer, som er forbundet med mundtlig censur på den besøgte skole Antal årselever på uddannelsen pr. skoleår Udgifter og timer til censorer fra andre skoler end handelsskoler må gerne medtages i censurbanken. Det bør her noteres, at antallet af timer skal fremgå af afregningen fra en fremmed skole, idet timerne i clearingen registreres med den timesats (for hhx kr. 325 pr. arbejdstime og for EUD kr. 300), som censurbanken melder ud. Andre omkostninger angives som pålydende. Den pågældende censur skal vedrøre uddannelsen og være opgjort i overensstemmelse med ministeriets censurregler. De angivne omkostninger skal kunne dokumenteres, når censurbanken foretager stikprøvekontrol på de oplistede omkostninger. Dette kan finde sted ved, at censurbanken anmoder et antal skoler om at indsende de nødvendige bilag til gennemsyn. De påførte omkostninger skal fremgå ekskl. moms, da den enkelte skole selv afløfter moms på udlæg, der er pålagt moms. Htx-censurbank FS bestyrelse har besluttet at bede htx-netværket om at igangsætte en censurbank på htx-skolerne, som kan medvirke til at udjævne og ensrette omkostningerne til censur på htx. Der arbejdes med den praktiske udformning bl.a. i samarbejde med HFI s censurbank og de almene gymnasier. Hvis det er praktisk muligt at nå det, vil censurbanken virke fra sommereksamen Skolerne vil blive informeret, så snart der er nyt i sagen. Erhvervsakademiuddannelserne Erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademiernes fremtid De politiske forhandlinger om erhvervsakademiernes fremtid er inde i en afgørende fase, men det er uklart, om der kommer en aftale før pinse. Situationen er åbenbart den, at høringen den 13. marts ikke har flyttet de politiske holdninger. Og specielt de radikales (men også socialdemokraternes) tillid til, at erhvervsakademierne/erhvervsskolerne kan løfte opgaven, synes at være meget lille. Da undervisningsministeren angiveligt har bundet sig op på, at der skal etableres et bredt forlig, har de to partier i realiteten vetoret, og derfor er det meget vanskeligt at finde en model, der kan fastholde erhvervsakademiud- Side 7 Nr

8 dannelserne i erhvervsskolernes regi. De eneste allierede i denne sag har været DI og LO, og HFI og FS har da også været medunderskrivere af et notat om en interessentskabsmodel til ministeriet og uddannelsespolitikerne, der har haft til formål at fastholde en model, hvor de teknisk/merkantile uddannelser lægges i en særskilt søjle og altså ikke fra starten af i tværfaglige professionshøjskoler. Det har ligget organisationerne og selvfølgelig også lederforeningerne meget på sinde at bevare den vertikale sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og KVU-uddannelser, bl.a. for at leve op til den politiske målsætning om en højere overgangsfrekvens fra EUD til KVU. Imidlertid har Socialdemokratiet og Det radikale Venstre haft et stærkt ønske om at holde ungdomsuddannelser adskilt fra videregående uddannelser. Det betyder i realiteten også, at den partnerskabsmodel, der på et tidspunkt var en omtalt mulighed partnerskab mellem en erhvervsskole med alle dens uddannelser og en professionshøjskole ikke længere er i spil. Senest er en ny model, hvor erhvervsakademier etableres som selvstændige selvejende institutioner kommet i spil. Hermed vil man fjerne ungdomsuddannelserne fra KVU-uddannelserne og gøre klar til en fremtidig fusion af KVUuddannelser og MVU-uddannelser. Det er som et værn imod denne løsning, at foreningerne sammen med LO og DI har argumenteret kraftigt for interessentskabsmodellen, der bevarer KVU-uddannelserne i erhvervsskoleregi. Forslaget om selvejende enheder indebærer, at der etableres erhvervsakademier med selvstændige bestyrelser, dog således at erhvervsskolernes indflydelse på ledelsen af erhvervsakademierne sikres gennem et flertal af bestyrelsesmedlemmer udpeget af erhvervsskolerne. Det ligger også i forslaget, at det er de nuværende erhvervsskoler, der efter akkreditering skal gennemføre uddannelserne. Erhvervsskolerne kommer således til at optræde som en slags entreprenører i forhold til de nye selvstændige erhvervsakademier, der vil blive regionalt forankrede (og med bestyrelsesrepræsentanter fra kommuner og regionsråd). Men det skal understreges, at der stadig er flere modeller i spil, og at der endnu ikke er indgået en aftale. Akademikonference Den 17. og 18. april afholdt FS og HFI en fælles akademikonference med fokus på fremtidens videregående uddannelser. På konferencen orienterede kontorchef Peder Michael Sørensen fra Undervisningsministeriet blandt andet om programmet for brugerdreven innovation, og skolerne blev i den forbindelse opfordret til at have fokus på Erhvervs- og Økonomiministeriets pulje. Der henvises til hjemmesiden: Censorsekretariatet for de merkantile KVU- og AU-uddannelser Censorsekretariatet har gennemført en tilfredshedsundersøgelse vedrørende sekretariatets serviceydelser. Resultatet af undersøgelsen kan læses på hvor man også finder Censorsekretariatets nyligt udsendte årsberetning for Evalueringsgruppe vedrørende it i undervisningen FS og HFI har udpeget to repræsentanter til evidencenters evalueringsgruppe Side 8 Nr

9 om it i undervisningen på KVU og MVU. Formålet med projektet er at kortlægge integrationen af it i undervisningen på de erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder institutionernes anvendelse af fjernundervisning. Sigtet er at undersøge udbredelsen og indkredse best practice til inspiration for institutionernes videre arbejde med at integrere it i undervisningen. Vejledende karakterbeskrivelser FS og HFI har deltaget i et møde i ministeriet vedrørende 7-trinsskalaen og behovet for vejledende karakterbeskrivelser på KVU- og MVU-niveau. Som udgangspunkt er det den enkelte skoles ansvar, at der gives karakterer i henhold til den nye skala og intentionerne bag denne. Ministeriet anbefaler imidlertid, at skolerne udarbejder fælles vejledende karakterbeskrivelser, hvilket foreningerne bakker op. Opgaven vil blive drøftet på det næste møde i akademiudvalget den 29. maj, herunder det forhold, at der tilsyneladende ikke følger penge med til finansiering af arbejdet. Indstilling af medlemmer til Kvalifikationsnævnet FS og HFI har indstillet en lang række medlemmer til Kvalifikationsnævnet, som fremover (jf. lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.) også skal tage sig af klagesager i forbindelse med meritafgørelser for danske uddannelseskvalifikationer ind i andre danske uddannelser. En oversigt over foreningernes indstilling kan findes på foreningernes hjemmesider. Studiestatistik 2006 de merkantile KVU-uddannelser HFI har netop færdiggjort KVU-studiestatistikken for 2006, som vedrører følgende uddannelser: finansøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom, datamatiker, multimediedesigner, transportlogistiker, administrationsøkonom og e-designer. Statistikken indeholder oversigter over: optag og frafald i alt på årgang 2004/2006 frafaldet skolevis på årgang 2004/2006 optagne fordelt på alder, køn og adgangsgivende eksamen på årgang 2006/2008. Statistikken findes på HFI s informationsforum. VEU-området Notat fra Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening En arbejdsgruppe nedsat af EB med repræsentanter fra skolerne og parterne har udarbejdet et notat med forslag og anbefalinger til såvel politikere som arbejdsmarkedets parter om erhvervsskolernes fremtidige rolle og opgaver på AMU set i lyset af trepartsudspillet, aftalen om globaliseringspuljen og udmøntningen af velfærdsforliget. Notatet vedhæftes. Repræsentation i REVE Undervisningsminister Bertel Haarder har svaret på skoleforeningernes henvendelse om at udpege repræsentanter fra de tre lederforeninger til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. Af svaret fremgår, at ministeren er Side 9 Nr

10 positiv over for forslaget, men ministeren gør opmærksom på, at det vil kræve en lovændring. Ministeren vil overveje en udvidelse af rådet i forbindelse med en eventuel revision af AMU-loven. Regionale Kompetencecentre Den nuværende struktur omkring kompetencecentre udløber som bekendt med udgangen af Det vides endnu ikke, hvorvidt en permanentgørelse kommer på tale. Status på udarbejdelse af udliciteringskontrakt HFI/FS forslag til indhold i en kommende udliciteringskontrakt er via foreningernes advokat fremsendt til Undervisningsministeriet. Det forventes, at der kommer svar fra UVM, så en udliciteringskontrakt kan ligge klar på skolerne 1. august Driftsoverenskomster mellem VUC og erhvervsskolerne For at efterkomme visionerne om øget FVU-aktivitet, blandt andet på erhvervsskolerne, har der været kontakt til VUC-lederforeningen med henblik på udarbejdelse af en driftsoverenskomst, der skal underbygge aktiviteterne og samarbejdet mellem VUC og erhvervsskolerne på de pædagogiske og administrative områder. Der foreligger p.t. ingen fælles standardkontrakt, der imødekommer erhvervsskolernes krav derimod er der eksempler på, at der lokalt er etableret samarbejde ud fra lokale driftsoverenskomster. Såfremt din skole har behov for at indgå en driftsoverenskomst med det lokale VUC, er du velkommen til at kontakte direktør Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland, for at få en kopi af en af de overenskomster, HFI/FS vil anbefale at bruge. Det tværministerielle udvalg vedrørende vejledning af voksne Som led i globaliseringsudspillet er der prioriteret 75 mio. kr. over de næste 3 år til forbedring af vejlednings- og rådgivningsindsatsen for voksne. Tyngden kommer til at ligge på det opsøgende arbejde, især rettet mod de små og mellemstore virksomheder. Uddannelsesinstitutionerne kommer til at spille en væsentlig rolle i de initiativer, som det tværministerielle udvalg påtænker at iværksætte. Udenlandsk arbejdskraft Grundet et stærkt stigende antal udenlandske medarbejdere på mange danske virksomheder er der opstået problemer i forbindelse med en del AMU-kurser, idet den nuværende bekendtgørelse ikke rummer mulighed for fremmedsprogsundervisning på AMU-aktiviteter. Det bevirker bl.a., at medarbejdere med dårlige danskkundskaber har vanskeligheder med at forstå arbejdsgange på virksomhederne, hvilket bl.a. kan give sikkerhedsmæssige problemer. Undervisningsministeren har svaret på et såkaldt 20-spørgsmål og tilkendegiver, at han er villig til at kigge på problemet for at tilgodese bl.a. myndighedskrav og mulighed for undervisning på koncernsprog konjugerende til det danske arbejdsmarked. VEU-konference den 6. og 7. september 2007 De 4 skolelederforeninger, FS, HFI, AMU og SOSU, følger op på sidste års succes med et nyt VEU-årsmøde. Årsmødet bliver afholdt den 6. og 7. september på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Der vil inden længe blive udsendt Side 10 Nr

11 invitation til årsmødet, hvis primære målgrupper er kursus- og uddannelseschefer, områdedirektører, uddannelseskonsulenter og ledere af kursusadministrationen. Undervisningsminister Bertel Haarder vil deltage på årsmødet, og der vil derudover være indlæg fra ministeriet, arbejdsmarkedets parter, REVE m.fl. Endvidere vil der blive mulighed for at deltage i aktuelle workshopper. Lærer- og lederuddannelse Pædagogikum Den 8. maj havde DEL inviteret HFI, FS, AMU-direktørerne og lærerforeningerne til et møde om fornyelse af pædagogikum. Jf. nedenfor er der afsat ressourcer i velfærdsforliget til en styrkelse af pædagogikum fra DEL s initiativ skal også ses i lyset af en række CVU ers forslag til etablering af en ungdoms- og voksenunderviseruddannelse. DEL lagde i sit oplæg vægt på, at pædagogikum fremover kan indpasses i det ordinære uddannelsessystem på enten VVU-, KVU- eller diplomniveau. Der var fra såvel ledere som lærere tilslutning hertil, ligesom der var opbakning til at fastholde pædagogikum som et landsdækkende tilbud til erhvervsskolernes lærere. På mødet drøftede man også forslag til en erhvervslæreruddannelse, som DTL og FS har udarbejdet. Forslaget er resultat af et flerårigt samarbejde mellem FS og DTL, og målgruppen er lærere på EUD og AMU inden for de tekniske uddannelser. Erfaringer fra dette projekt vil blive inddraget i det fortsatte arbejde med en styrkelse af pædagogikum et arbejde, der vil ligge i afdelingen for de videregående uddannelser i UVM. Efteruddannelse af lærere På et møde i Undervisningsministeriet, hvor det tidligere kompetenceudviklingsprojekt blev lukket ned, orienterede ministeriet indledende om de forventede efteruddannelsesaktiviteter i lyset af velfærdsreformen. Det blev nævnt, at ressourcer til efteruddannelse kan sammenfattes i 3 kasser: DEL s 8 mio. (FoU-midler), som også eksisterer i 2007, som anvendes efter forhandling mellem DEL og Undervisningsministeriet. Velfærdsmidlerne de 25 mio. i 2007 og de 100 mio. i 2008 og i 2009, der skal anvendes inden for følgende indsatsområder: o o o Styrkelse af pædagogikum fra 2008 (20 mio.) It-kompetenceløft (7 mio. årligt) Generel efteruddannelse Skolernes almindelige ressourcer til efteruddannelse. Det blev oplyst, at velfærdsmidlerne bliver fordelt på skolerne inden sommerferien efter aktivitet på EUD (fordelingsnøglen er ikke lavet, men der kan blive tale om fordeling efter årselever eller efter lærerårsværk). Der er inviteret til et møde den 31. maj, hvor fordelingsnøgler og administration af ressourcerne i øvrigt formodentlig er til drøftelse. På mødet den 31. maj vil man også foreslå nedsættelse af en styregruppe, der skal følge anvendelsen af velfærdsmidlerne i de kommende år med udgangspunkt i målsætningen om en mindskelse af frafaldet. Side 11 Nr

12 Efter det oplyste kan ressourcerne kun anvendes til efteruddannelse af lærere (og ikke andre personalegrupper som fx LOP-konsulenter). Der lægges op til en model, der ensidigt styres af skolerne. DEL er i denne forbindelse kun udbyder, som skolerne kan vælge at købe ydelser hos. Pengene (trækningsretten) kommer først til udbetaling, når anvendelse er dokumenteret. Imidlertid kan anvendelse jo godt bestå i gennemførelse af efteruddannelsesprojekter, som skolen også gennemførte, før velfærdsmidlerne blev opfundet. Lederudviklingsforløb udbudt af FS og HFI Der har nu været 3 hold erhvervsskoleledere gennem FS lederkursusforløb, og der har været meget stor tilfredshed med forløbene. Der er nedsat en fokusgruppe for projektet bestående af tidligere kursusdeltagere og evt. kommende deltagere fra både handelsskoler og tekniske skoler samt repræsentanter fra HFI og FS, således at forløbet fremover bliver målrettet både handelsskoleledere og ledere fra de tekniske skoler. Kurset udbydes fremover af HFI og FS i samarbejde. Der er den 16. maj sendt materiale og tilmeldingsblanketter ud til alle skoler med henblik på opstart af et 4. hold i september Projekter KVU-projekt om overgange fra EUD til KVU Der er nu bevilget midler fra UVM til et projekt, der skal afdække problemerne ved overgangene fra EUD til KVU. Projektet har afholdt første møde. Projektet har både som formål at afdække formelle barrierer (bekendtgørelser mv.) og kulturelle forhindringer ved overgangene fra EUD til KVU. I projektet deltager både handelsskoler og tekniske skoler. Projektets anden fase vil især bestå i formidling af resultaterne på seminarer for alle skoler. Projekt om lærerroller på alle de gymnasiale uddannelser GL har igangsat et forskningsprojekt om lærerroller på de gymnasiale uddannelser efter reformen. HFI og FS deltager i følgegruppe for projektet. Der afholdes en konference om de foreløbige forskningsresultater den 12. september. Invitationerne vil komme fra GL til alle skoler. Forsker-/praktikernetværksmøde om vejledning Der har været afholdt møde i forsker-/praktikernetværket om vejledning. Mødet havde gode oplægsholdere fra UU i København og andre, der arbejder med vejledning. I netværket deltager næsten alle universiteter samt HFI, FS, DTL, HL og DEL. Der planlægges den årlige konference den 1. november med temaet professionalisering af leder- og lærerroller. Planlægningsgruppen for møderne og konferencerne er desuden i gang med en ny antologi, der skal udgives på Erhvervsskolernes Forlag. Den første har solgt rigtig godt. Skolemiljøprojektet: Gode eksempler på undervisningsmiljø i erhvervsuddannelserne Skolemiljøprojektet går nu ind i sin afgørende fase. Der laves en særlig annoncering, hvor Erhvervsskolernes Forlag inddrages. Der udbydes 6 landsdækkende konferencer om undervisningsmiljø i erhvervsuddannelserne for medarbejdere fra HFI, FS, SOSU og landbrugsskolerne. Side 12 Nr

13 På alle konferencerne vil der blive indlæg af professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet, og der vil blive gennemført en række dialogcafeer, hvor alle, der deltager, kan hente inspiration på tværs af skoler og uddannelser. I forlængelse af konferencerne vil der blive etableret tværgående netværk med henblik på videndeling og inspiration, og der vil ligeledes blive oprettet en hjemmeside med debatforum til understøttelse af erfaringsudveksling og debat i netværket. Deltagelse er gratis, og invitationer og program for konferencerne vil blive fremsendt til skolerne medio juni. De 6 konferencer afholdes fra kl følgende steder: Mandag den 3. september 2007 i Slagelse Tirsdag den 4. september 2007 i København Mandag den 10. september 2007 i Aalborg Tirsdag den 11. september 2007 i Århus Mandag den 17. september 2007 i Odense Tirsdag den 18. september 2007 i Kolding Høringer Kommende møder og konferencer Lagt på hjemmesiderne siden sidst Foreningerne har (eller har haft) følgende til høring: Udkast til bekendtgørelse om professionsbachelor i uddannelses- og erhvervsvejledning Konsulentrapporten Towards a Danish International Education Strategy Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet Forslag til lov om fonden til markedsføring af Danmark Udkast til bekendtgørelse om statens koncernbetalinger for selvejende institutioner under staten Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse) Høring af institutionsforeninger og kollegiale organer vedrørende fakturaog indkøbsworkflow-løsning Analyse af konsekvenser af i udlandsstipendieordningen at indføre støtte til hele 1-årige masteruddannelser i udlandet HFI s medlemsmøde den 13. juni 2007 på TietgenSkolen VEU-konference 6. og 7. september 2007 på Comwell Borupgaard, Snekkersten Årsmøde for administrationschefer, økonomichefer, personalechefer og itchefer den 19. og 20. september 2007 på Comwell Klarskovgaard, Korsør HFI s generalforsamling/årsmøde den 28. september 2007 FS generalforsamling den 5. oktober 2007 i København Forsknings- og udviklingskonference den 1. november 2007 HFI: Referat af møde i EUD-netværket den 17. april 2007 Referat af møde i informationsudvalget den 23. marts 2007 Side 13 Nr

14 Studiestatistik 2006 de merkantile KVU-uddannelser FS: Vejledende satser for udlån af lærere Htx: Foreløbige resultater fra FS forskningsprojekt Begge foreninger: Referat af møde i HFI s og FS fælles økonomiudvalg den 24. april 2007 Referat af møde i det fælles EUD-udvalg den 8. marts 2007 Referat af møde i det fælles akademiudvalg den 21. marts 2007 Plancher fra akademikonferencen den 17. og 18. april 2007 Plancher fra EUD-konferencen den 27. og 28. marts 2007 Forslag til OK2008 (indsendt til UVM den 30. april 2007) Side 14 Nr

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

6. november 2006 Nr. 3-2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI

6. november 2006 Nr. 3-2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI 6. november 2006 Nr. 3-2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet It-området 10. klasse Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse

HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse Handelsskolernes Lærerforening Beretning 2009-2011 HG i politisk spil Nøgleaktørerne har forskellige meninger om HG s opbygning og varighed. Side 4 Store besparelser Tilkæmpede forbedringer spares væk,

Læs mere

Indhold... 2. 1. Indledning... 4. 2. Organisation... 5. 2.1. Medlemstallet... 5. 2.2. Bestyrelsen... 6. 2.3. Sektionerne... 8

Indhold... 2. 1. Indledning... 4. 2. Organisation... 5. 2.1. Medlemstallet... 5. 2.2. Bestyrelsen... 6. 2.3. Sektionerne... 8 Handelsskolernes Lærerforening Skriftlig beretning 2009 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 4 2. Organisation... 5 2.1. Medlemstallet... 5 2.2. Bestyrelsen... 6 2.3. Sektionerne... 8 2.4. Tillidsrepræsentanter...

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Nyt AMU. - med fokus på kompetencer og fleksibilitet. Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Nyt AMU. - med fokus på kompetencer og fleksibilitet. Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Nyt AMU - med fokus på kompetencer og fleksibilitet Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Nyt AMU 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere