24. maj 2007 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI"

Transkript

1 24. maj 2007 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet Administrative edb-systemer HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne VEU-området Lærer- og lederuddannelse Projekter Høringer Kommende møder og konferencer Nyt fra bestyrelserne Fusionsprocessen De to foreningers bestyrelser hilser med stor tilfredshed, at der nu er opnået enighed om et aftalegrundlag. Dette er nærmere beskrevet i brev til HFI s medlemmer den 14. maj og brev til FS medlemmer den 16. maj. Arbejdet med implementering af selve fusionen forberedes nu sammen med de respektive foreningers afstemning. Nyt fælles udvalg Samtidig kan det oplyses, at der er etableret endnu et fælles udvalg inden for forsknings- og udviklingsområdet. Udvalgets sammensætning er som følger: Direktør Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd (formand) Direktør Tim Christensen, Køge Handelsskole Vicedirektør Bente Lauridsen, Århus Købmandsskole Rektor Anne Mette Zachariassen, TEKO Direktør Birger Hørning, CEU Kolding Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet Udvalget har til formål at drøfte ideer og forslag til udviklings- og forskningsprojekter af strategisk betydning for skolerne samt at danne ramme for igangsætning af prioriterede projekter. Første møde i udvalget afholdes den 4. juni. Side 1 Nr

2 Økonomiområdet Skolernes økonomiske resultat i 2006 Både FS og HFI har gennemført en rundspørge på skolerne for at få afklaret det økonomiske resultat for I hovedtræk viser undersøgelsen følgende: Handelsskoler Kombinationsskoler kr. Omsætning Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Ekstraordinære poster Resultat Tekniske skoler I alt I alt uden ekstraordinære poster Et samlet resultat på 4,5 mio. kr. med omsætning på 11,3 mia. kr. må i enhver betragtning anses for utilfredsstillende, når skolerne er selvejende og skal indtjene midler til den udvikling af uddannelserne, som alle ønsker og forventer. I slutningen af maj 2007 holdes møde med Undervisningsministeriet om, hvilke data foreningerne ønsker til de årlige økonomianalyser. Når disse foreligger, vil der blive udarbejdet mere detaljerede analyser i lighed med tidligere år. Indkøbsbesparelser Den 8. marts 2007 var foreningerne sammen med en række andre skolelederforeninger indbudt til møde i Undervisningsministeriet for at blive orienteret om den analyse af institutionernes indkøbsmønster, som Finansministeriet ville gennemføre med hjælp fra Deloitte. Analysen skal danne baggrund for en planlagt indkøbsbesparelse på de selvejende institutioner på 100 mio. kr. i 2008 gennem en statslig tvungen indkøbsordning. På mødet stillede foreningerne 4 spørgsmål til ministeriet: Hvilken hjemmel har man til at pålægge tvungne indkøbsordninger? Hvilken påviselig effekt havde 1% s nedsættelse af taxametrene i 2006 på institutionernes indkøb? Hvilke parametre vil indgå i valg af leverandør ud over prisen? Hvilken juridisk sammenhæng er der mellem institutionernes selveje og en statslig tvungen indkøbsordning? Disse 4 spørgsmål blev ikke besvaret på mødet, men FS og HFI sendte sammen med Gymnasieskolernes Rektorforening et brev med de samme spørgsmål til Undervisningsministeriet. Side 2 Nr

3 Ministeriet svarede i et brev den 17. april på spørgsmålet om hjemlen til den påtænkte indkøbsordning. Det vil være en tekstanmærkning på finansloven for De 3 øvrige spørgsmål er stort set ubesvarede. Da indkøbsbesparelsen udspringer af et politisk forlig i Folketinget til finansiering af politiforliget, arbejder foreningerne sammen med de øvrige skolelederforeninger på en henvendelse til de politiske partier om det meget uheldige i, at institutionernes selveje på denne måde undergraves. COPY-DAN Der er fortsat forhandlinger mellem en arbejdsgrupper for institutionerne og COPY-DAN om de overordnede principper for de kommende aftaler om kopiering af kopibeskyttet materiale. Det er fortsat prisniveauet og retten til at kopiere digitalt (indscanning), som er de svære knaster. Der kan ikke siges noget om færdiggørelsen tidsmæssigt, men omkostningerne i 2007 ligger fast efter den hidtidige aftale. Administrative edb-systemer En række skoler oplevede store problemer med den tekniske afslutning af deres årsregnskaber på grund af fejl og mangler i Navision Stat. På et møde med Undervisningsministeriets Datakontor og UNI-C er dette blevet kraftigt påpeget og både ministeriet og UNI-C beklagede de vanskeligheder, som dette havde medført for skolerne. For at undgå tilsvarende med dette år regnskabsafslutning er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for 4 skoler, som sammen med UNI-C skal sikre, at de problemer, som forårsagede vanskeligheder ved regnskabsafslutningen for 2006, er løst inden efteråret Implementeringen af Navision Stat på erhvervsskolerne er i øvrigt næsten afsluttet og ifølge de tilfredshedsundersøgelser UNI-C har gennemført har skolerne været tilfredse med implementeringen og brug af Navision Stat med undtagelse af årsafslutningen. Den 2. maj var der møde hos UNI-C om ledelsesværktøjer. Der etableres en platform for ledelsesrapportering på skolerne i form af ØSLDV (Økonomistyrelsens lokale datavarehussystem). Dette system, der implementeres på skolerne i september 2007, skal danne grundlag for fremtidig rapportering på lønområdet og vil kunne rapportere data fra Navision Stat. Herudover udvikles et specielt modul, som sikrer rapportering af data fra EASY, fortrinsvis timer og årselever. Skolerne bør derfor afvente yderligere information fra UNI-C, før man træffer beslutning om investering i andre systemer til ledelsesinformation på skolerne. HR-området OK2008 Med brev af 19. marts 2007 indkaldte UVM forslag til overenskomstkrav 2008 med svarfrist 30. april. HFI s og FS HR-udvalg har udarbejdet foreningernes forslag, der vedrører såvel ny løn som arbejdstidsaftalen. Overordnet er foreningerne tilhængere af: At økonomien hænger sammen, dvs. at institutionerne skal sikres den nødvendige økonomiske ramme for at kunne leve op til de forpligtelser, som måtte følge af nye overenskomster, herunder muligheden for at an- Side 3 Nr

4 Foreningernes forslag, som er indsendt den 30. april til ministeriet, findes på foreningernes hjemmeside. Udlånssatser 1. april 2007 FS har ajourført de vejledende satser for udlån af lærere, herunder censorer mellem de tekniske skoler. Notater kan findes på FS hjemmeside under området Økonomi og gruppen andet. vende Ny Løn. At skolerne får større selvstændighed og flere muligheder i ansættelsen af medarbejdere, dvs. at bestemmelser om ministerielle og andre centrale godkendelser af skolernes dispositioner skal begrænses, og at mulighederne for at ansætte egnede medarbejdere til specialfunktioner, fx socialrådgivere, udvides blandt andet i lyset af de nye krav, som ønsket om at 95% af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Større enkelhed og bedre overblik, dvs. at der gerne må blive ryddet op og ud i de mange aftaler, der er på overenskomstområderne, således at skolerne skal bruge færrest mulige ressourcer på personaleadministration. Erhvervsuddannelserne Nye indgange Den 14. maj afholdt REU sammen med Undervisningsministeriet et seminar om etablering af nye indgange til erhvervsuddannelserne. Konsulentfirmaet KU- BIX fremlagde deres eget forslag til 12 EUD-indgange et forslag som imidlertid nu skal debatteres både i de faglige udvalg og i Undervisningsministeriet. Et endeligt forslag skal behandles på REU s møde i august. Ifølge ministeriets tidsplan til REU vedrørende implementering af lovændringer skal de faglige udvalg inden 1. oktober 2007 henføre de respektive uddannelser til de nye indgange. Skolerne skal søge om udbud af indgange og hovedforløb efter fastsatte kriterier med frist medio november I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at regionerne fremover vil blive hørt med hensyn til placeringen af indgange/uddannelser på erhvervsskolerne. Opmærksomheden skal også henledes på, at adgangsbegrænsning først og fremmest til visse tekniske uddannelser først bliver relevant i forbindelse med de nye indgange, idet adgangsbegrænsning fremover bliver til indgangene og ikke til konkrete uddannelser. Nye beskrivelsessystemer Arbejdet med udarbejdelse af et nyt beskrivelsessystem fortsætter efter tidsplanen. Det ser p.t. ud til, at grundforløbsbekendtgørelsen falder bort. I stedet vil der for hver indgang komme en indgangsbekendtgørelse med beskrivelser af fælles kompetencer; kompetencer, der skal være opnået for at få adgang til hovedforløb (grundforløbskompetencen), samt slutkompetencer for uddannelsen og trinnene i uddannelsen. I indgangsbekendtgørelsen vil der endvidere være oplysninger om varighed og overgangsordninger. Grundforløbene vil ikke længere indeholde fag og varighedsbeskrivelser. Grundforløbene planlægges af skolen i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg med henblik på at opfylde de kompetencer, der kræves for overgang til hovedforløb. Der vil fortsat kunne findes gærdehøjder; disse vil nu blive be- Side 4 Nr

5 nævnt kompetencemål. Endelig vil alle grundforløb skulle afsluttes med en eksamen i grundforløbsprojekt. Eksamen i grundfag falder bort i grundforløbet for de tekniske EUD-uddannelser. For de merkantile EUD-uddannelser forhandles om antallet af grundfagseksamener, som dog forventes at ende med 1 efter 38 uger og herefter 1 yderligere pr. semester. I forlængelse af indgangsbekendtgørelserne vil de faglige udvalg udarbejde uddannelsesordninger for hver uddannelse. I uddannelsesordningen vil de nærmere retningslinjer for de enkelte hovedforløb fremgå. De udbydende skoler skal høres vedrørende uddannelsesordningerne om det ønskede indhold kan realiseres inden for de økonomiske rammer. Kan skolerne og de faglige udvalg ikke komme overens, indbringer de faglige udvalg sagen til ministeriet. De faglige udvalg kan revidere uddannelsesordningerne én gang årligt, dog kan løbende tilføjes valgfrie områdefag; disse skal dog også i høring. HFI s og FS fælles EUD-udvalg bør her overveje, hvilken rolle foreningerne ønsker i denne sammenhæng. Hovedbekendtgørelsesudkast er færdiggjort, og der skal nu laves eksempeluddannelser, hvor beskrivelsessystemet anvendes i praksis. Andre relevante love Inden sommeren 2007 forventes følgende lovforslag vedtaget, der skal medvirke til at opfylde målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015: L 96, Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelser mv. og lov om produktionsskoler (modernisering af EGU, målretning af produktionsskoler med kompetencegivende uddannelser mv.) L 171, Forslag til lov om ændring af vejledning (tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og opsøgende vejledning) L 172, Forslag til lov om ændring af lov om folkeskoler og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring) L 173, Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser mv. (ungdomsuddannelse til alle) L 196, Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov L 209, Forslag til lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv. Det ligger UVM meget på sinde, at der sker en samlet informationsindsats om dette lovkompleks, der jo berører ikke kun tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler samt landbrugsskoler, men også produktionsskoler, UU er, kommuner og regioner. Det har været drøftet med ministeriet, hvordan en sådan informationsindsats kan tilrettelægges, men skoleforeningerne har frarådet, at man overlader ansvaret for informationsopgaven i regionerne til skolerne i form af FoU-projekter. Foreningerne er imidlertid helt enige i behovet for information og har erklæret sig villige til at overveje forskellige initiativer. LOP Den 21. maj deltog FS, HFI og SOSU i et møde i Undervisningsministeriet om udmøntning af en pulje til LOP-området. Der var tale om en bunden opgave, Side 5 Nr

6 idet ministeriet ønskede en praktikpladskampagne gennemført med en meget bred målgruppe (virksomheder, der skal have genbesat pladser; virksomheder, der ikke har elever; elever, der har særlige forudsætninger etc.). I lyset af den aktuelle beskæftigelsessituation og rapporterne fra skolerne afslog foreningerne at påtage sig opgaven med at gennemføre en praktikpladskampagne efter de ønskede retningslinjer. Foreningerne foreslog i stedet en mere generel imagekampagne, der skal medvirke til at løfte erhvervsuddannelsernes image i befolkningen og hos vejlederne. Da parterne ikke kunne nå til enighed om et indhold af en kampagne til et årligt beløb på 5 mio. kr., gav foreningerne tilsagn om at skitsere indholdet af en LOP-konference, der kan sætte fokus på, hvordan de sidste skolepraktikelever kommer i praktik, og hvordan best practice i forbindelse med praktikpladsopsøgende arbejde kan spredes. Foreningerne forventer derfor at gennemføre en LOP-kampagne med et bredt sigte i løbet af efteråret. Erhvervsgymnasiale uddannelser Møde mellem UVM og hhx-/htx-udvalget Der har været afholdt møde mellem Jarl Damgaards kontor i UVM og hhx-/htxudvalget. Dagsordenen var især drøftelse af den såkaldte Monsterrapport, idet flere af de 16 emner, den omhandler, også er relevante for de erhvervsgymnasiale uddannelser. Ministeriet er derfor meget tilfreds med de konkrete input fra udvalget. I forbindelse med optagelse blev det oplyst, at de regionale fordelingsudvalg skal følge den prioritering af gymnasiale uddannelser, eleverne har valgt. Det er aftalt med direktør Jarl Damgaard, UVM, at hvis der er eksempler på, at loven ikke overholdes, bedes skolerne rette henvendelse til UVM med konkrete eksempler. Endelig blev det aftalt, at der vil blive afholdt møder arrangeret af UVM om studieretningsprojekter på hhx i starten af september Det internationale projekt vil også blive inddraget. Htx-forskningsprojekt Første del af HTX forskningsprojektet er gennemført, og der har været holdt oplæg af forskningsleder Lars Ulriksen til htx-jubilæet. Der har også været afholdt seminar for de skoler, der betaler til projektet, og Lars Ulriksen holdt oplæg på medlemsmødet den 11. maj. Første del af projektet har bestået af spørgeskemaundersøgelse blandt alle 1. og 2. års htx ere (efter reformen). Spørgeskemaundersøgelsen viste flere interessante resultater, fx, at htx-eleverne er meget glade for at gå på htx. Interessant er det også, at de i særlig grad sætter pris på mulighederne for eksperimenter og udvikling. En del af materialet er sendt ud til alle skoler, og det kan endvidere hentes på FS hjemmeside. Resultaterne har været flittigt omtalt i de lokale aviser og har været på Undervisningsministeriets hjemmeside gennem det seneste stykke tid. Side 6 Nr

7 Næste del af projektet vil bestå af observationer og interviews på nogle få skoler af både elever, lærere og ledere. HFI s censurbank Sidste år indgik GS (gymnasial supplering) ikke i clearingen. Dette ændres der på i år. GS medtages derfor fra og med den eksamensperiode, som er i gang nu. I løbet af få dage vil der blive udsendt såvel vejledning som skemaer til brug ved indrapportering af den udførte censur. Fagpakken vil indgå på de nye skemaer med sin egen linje, hvor den udførte aktivitet kan angives. Type af omkostninger som kan indgå: Skriftlig censur, afholdte lønomkostninger Porto, som er udlagt Rejseudgifter til mundtlig censur Antal af timer, som er forbundet med rejser ved mundtlig censur Antal af timer, som er forbundet med mundtlig censur på den besøgte skole Antal årselever på uddannelsen pr. skoleår Udgifter og timer til censorer fra andre skoler end handelsskoler må gerne medtages i censurbanken. Det bør her noteres, at antallet af timer skal fremgå af afregningen fra en fremmed skole, idet timerne i clearingen registreres med den timesats (for hhx kr. 325 pr. arbejdstime og for EUD kr. 300), som censurbanken melder ud. Andre omkostninger angives som pålydende. Den pågældende censur skal vedrøre uddannelsen og være opgjort i overensstemmelse med ministeriets censurregler. De angivne omkostninger skal kunne dokumenteres, når censurbanken foretager stikprøvekontrol på de oplistede omkostninger. Dette kan finde sted ved, at censurbanken anmoder et antal skoler om at indsende de nødvendige bilag til gennemsyn. De påførte omkostninger skal fremgå ekskl. moms, da den enkelte skole selv afløfter moms på udlæg, der er pålagt moms. Htx-censurbank FS bestyrelse har besluttet at bede htx-netværket om at igangsætte en censurbank på htx-skolerne, som kan medvirke til at udjævne og ensrette omkostningerne til censur på htx. Der arbejdes med den praktiske udformning bl.a. i samarbejde med HFI s censurbank og de almene gymnasier. Hvis det er praktisk muligt at nå det, vil censurbanken virke fra sommereksamen Skolerne vil blive informeret, så snart der er nyt i sagen. Erhvervsakademiuddannelserne Erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademiernes fremtid De politiske forhandlinger om erhvervsakademiernes fremtid er inde i en afgørende fase, men det er uklart, om der kommer en aftale før pinse. Situationen er åbenbart den, at høringen den 13. marts ikke har flyttet de politiske holdninger. Og specielt de radikales (men også socialdemokraternes) tillid til, at erhvervsakademierne/erhvervsskolerne kan løfte opgaven, synes at være meget lille. Da undervisningsministeren angiveligt har bundet sig op på, at der skal etableres et bredt forlig, har de to partier i realiteten vetoret, og derfor er det meget vanskeligt at finde en model, der kan fastholde erhvervsakademiud- Side 7 Nr

8 dannelserne i erhvervsskolernes regi. De eneste allierede i denne sag har været DI og LO, og HFI og FS har da også været medunderskrivere af et notat om en interessentskabsmodel til ministeriet og uddannelsespolitikerne, der har haft til formål at fastholde en model, hvor de teknisk/merkantile uddannelser lægges i en særskilt søjle og altså ikke fra starten af i tværfaglige professionshøjskoler. Det har ligget organisationerne og selvfølgelig også lederforeningerne meget på sinde at bevare den vertikale sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og KVU-uddannelser, bl.a. for at leve op til den politiske målsætning om en højere overgangsfrekvens fra EUD til KVU. Imidlertid har Socialdemokratiet og Det radikale Venstre haft et stærkt ønske om at holde ungdomsuddannelser adskilt fra videregående uddannelser. Det betyder i realiteten også, at den partnerskabsmodel, der på et tidspunkt var en omtalt mulighed partnerskab mellem en erhvervsskole med alle dens uddannelser og en professionshøjskole ikke længere er i spil. Senest er en ny model, hvor erhvervsakademier etableres som selvstændige selvejende institutioner kommet i spil. Hermed vil man fjerne ungdomsuddannelserne fra KVU-uddannelserne og gøre klar til en fremtidig fusion af KVUuddannelser og MVU-uddannelser. Det er som et værn imod denne løsning, at foreningerne sammen med LO og DI har argumenteret kraftigt for interessentskabsmodellen, der bevarer KVU-uddannelserne i erhvervsskoleregi. Forslaget om selvejende enheder indebærer, at der etableres erhvervsakademier med selvstændige bestyrelser, dog således at erhvervsskolernes indflydelse på ledelsen af erhvervsakademierne sikres gennem et flertal af bestyrelsesmedlemmer udpeget af erhvervsskolerne. Det ligger også i forslaget, at det er de nuværende erhvervsskoler, der efter akkreditering skal gennemføre uddannelserne. Erhvervsskolerne kommer således til at optræde som en slags entreprenører i forhold til de nye selvstændige erhvervsakademier, der vil blive regionalt forankrede (og med bestyrelsesrepræsentanter fra kommuner og regionsråd). Men det skal understreges, at der stadig er flere modeller i spil, og at der endnu ikke er indgået en aftale. Akademikonference Den 17. og 18. april afholdt FS og HFI en fælles akademikonference med fokus på fremtidens videregående uddannelser. På konferencen orienterede kontorchef Peder Michael Sørensen fra Undervisningsministeriet blandt andet om programmet for brugerdreven innovation, og skolerne blev i den forbindelse opfordret til at have fokus på Erhvervs- og Økonomiministeriets pulje. Der henvises til hjemmesiden: Censorsekretariatet for de merkantile KVU- og AU-uddannelser Censorsekretariatet har gennemført en tilfredshedsundersøgelse vedrørende sekretariatets serviceydelser. Resultatet af undersøgelsen kan læses på hvor man også finder Censorsekretariatets nyligt udsendte årsberetning for Evalueringsgruppe vedrørende it i undervisningen FS og HFI har udpeget to repræsentanter til evidencenters evalueringsgruppe Side 8 Nr

9 om it i undervisningen på KVU og MVU. Formålet med projektet er at kortlægge integrationen af it i undervisningen på de erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder institutionernes anvendelse af fjernundervisning. Sigtet er at undersøge udbredelsen og indkredse best practice til inspiration for institutionernes videre arbejde med at integrere it i undervisningen. Vejledende karakterbeskrivelser FS og HFI har deltaget i et møde i ministeriet vedrørende 7-trinsskalaen og behovet for vejledende karakterbeskrivelser på KVU- og MVU-niveau. Som udgangspunkt er det den enkelte skoles ansvar, at der gives karakterer i henhold til den nye skala og intentionerne bag denne. Ministeriet anbefaler imidlertid, at skolerne udarbejder fælles vejledende karakterbeskrivelser, hvilket foreningerne bakker op. Opgaven vil blive drøftet på det næste møde i akademiudvalget den 29. maj, herunder det forhold, at der tilsyneladende ikke følger penge med til finansiering af arbejdet. Indstilling af medlemmer til Kvalifikationsnævnet FS og HFI har indstillet en lang række medlemmer til Kvalifikationsnævnet, som fremover (jf. lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.) også skal tage sig af klagesager i forbindelse med meritafgørelser for danske uddannelseskvalifikationer ind i andre danske uddannelser. En oversigt over foreningernes indstilling kan findes på foreningernes hjemmesider. Studiestatistik 2006 de merkantile KVU-uddannelser HFI har netop færdiggjort KVU-studiestatistikken for 2006, som vedrører følgende uddannelser: finansøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom, datamatiker, multimediedesigner, transportlogistiker, administrationsøkonom og e-designer. Statistikken indeholder oversigter over: optag og frafald i alt på årgang 2004/2006 frafaldet skolevis på årgang 2004/2006 optagne fordelt på alder, køn og adgangsgivende eksamen på årgang 2006/2008. Statistikken findes på HFI s informationsforum. VEU-området Notat fra Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening En arbejdsgruppe nedsat af EB med repræsentanter fra skolerne og parterne har udarbejdet et notat med forslag og anbefalinger til såvel politikere som arbejdsmarkedets parter om erhvervsskolernes fremtidige rolle og opgaver på AMU set i lyset af trepartsudspillet, aftalen om globaliseringspuljen og udmøntningen af velfærdsforliget. Notatet vedhæftes. Repræsentation i REVE Undervisningsminister Bertel Haarder har svaret på skoleforeningernes henvendelse om at udpege repræsentanter fra de tre lederforeninger til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. Af svaret fremgår, at ministeren er Side 9 Nr

10 positiv over for forslaget, men ministeren gør opmærksom på, at det vil kræve en lovændring. Ministeren vil overveje en udvidelse af rådet i forbindelse med en eventuel revision af AMU-loven. Regionale Kompetencecentre Den nuværende struktur omkring kompetencecentre udløber som bekendt med udgangen af Det vides endnu ikke, hvorvidt en permanentgørelse kommer på tale. Status på udarbejdelse af udliciteringskontrakt HFI/FS forslag til indhold i en kommende udliciteringskontrakt er via foreningernes advokat fremsendt til Undervisningsministeriet. Det forventes, at der kommer svar fra UVM, så en udliciteringskontrakt kan ligge klar på skolerne 1. august Driftsoverenskomster mellem VUC og erhvervsskolerne For at efterkomme visionerne om øget FVU-aktivitet, blandt andet på erhvervsskolerne, har der været kontakt til VUC-lederforeningen med henblik på udarbejdelse af en driftsoverenskomst, der skal underbygge aktiviteterne og samarbejdet mellem VUC og erhvervsskolerne på de pædagogiske og administrative områder. Der foreligger p.t. ingen fælles standardkontrakt, der imødekommer erhvervsskolernes krav derimod er der eksempler på, at der lokalt er etableret samarbejde ud fra lokale driftsoverenskomster. Såfremt din skole har behov for at indgå en driftsoverenskomst med det lokale VUC, er du velkommen til at kontakte direktør Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland, for at få en kopi af en af de overenskomster, HFI/FS vil anbefale at bruge. Det tværministerielle udvalg vedrørende vejledning af voksne Som led i globaliseringsudspillet er der prioriteret 75 mio. kr. over de næste 3 år til forbedring af vejlednings- og rådgivningsindsatsen for voksne. Tyngden kommer til at ligge på det opsøgende arbejde, især rettet mod de små og mellemstore virksomheder. Uddannelsesinstitutionerne kommer til at spille en væsentlig rolle i de initiativer, som det tværministerielle udvalg påtænker at iværksætte. Udenlandsk arbejdskraft Grundet et stærkt stigende antal udenlandske medarbejdere på mange danske virksomheder er der opstået problemer i forbindelse med en del AMU-kurser, idet den nuværende bekendtgørelse ikke rummer mulighed for fremmedsprogsundervisning på AMU-aktiviteter. Det bevirker bl.a., at medarbejdere med dårlige danskkundskaber har vanskeligheder med at forstå arbejdsgange på virksomhederne, hvilket bl.a. kan give sikkerhedsmæssige problemer. Undervisningsministeren har svaret på et såkaldt 20-spørgsmål og tilkendegiver, at han er villig til at kigge på problemet for at tilgodese bl.a. myndighedskrav og mulighed for undervisning på koncernsprog konjugerende til det danske arbejdsmarked. VEU-konference den 6. og 7. september 2007 De 4 skolelederforeninger, FS, HFI, AMU og SOSU, følger op på sidste års succes med et nyt VEU-årsmøde. Årsmødet bliver afholdt den 6. og 7. september på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Der vil inden længe blive udsendt Side 10 Nr

11 invitation til årsmødet, hvis primære målgrupper er kursus- og uddannelseschefer, områdedirektører, uddannelseskonsulenter og ledere af kursusadministrationen. Undervisningsminister Bertel Haarder vil deltage på årsmødet, og der vil derudover være indlæg fra ministeriet, arbejdsmarkedets parter, REVE m.fl. Endvidere vil der blive mulighed for at deltage i aktuelle workshopper. Lærer- og lederuddannelse Pædagogikum Den 8. maj havde DEL inviteret HFI, FS, AMU-direktørerne og lærerforeningerne til et møde om fornyelse af pædagogikum. Jf. nedenfor er der afsat ressourcer i velfærdsforliget til en styrkelse af pædagogikum fra DEL s initiativ skal også ses i lyset af en række CVU ers forslag til etablering af en ungdoms- og voksenunderviseruddannelse. DEL lagde i sit oplæg vægt på, at pædagogikum fremover kan indpasses i det ordinære uddannelsessystem på enten VVU-, KVU- eller diplomniveau. Der var fra såvel ledere som lærere tilslutning hertil, ligesom der var opbakning til at fastholde pædagogikum som et landsdækkende tilbud til erhvervsskolernes lærere. På mødet drøftede man også forslag til en erhvervslæreruddannelse, som DTL og FS har udarbejdet. Forslaget er resultat af et flerårigt samarbejde mellem FS og DTL, og målgruppen er lærere på EUD og AMU inden for de tekniske uddannelser. Erfaringer fra dette projekt vil blive inddraget i det fortsatte arbejde med en styrkelse af pædagogikum et arbejde, der vil ligge i afdelingen for de videregående uddannelser i UVM. Efteruddannelse af lærere På et møde i Undervisningsministeriet, hvor det tidligere kompetenceudviklingsprojekt blev lukket ned, orienterede ministeriet indledende om de forventede efteruddannelsesaktiviteter i lyset af velfærdsreformen. Det blev nævnt, at ressourcer til efteruddannelse kan sammenfattes i 3 kasser: DEL s 8 mio. (FoU-midler), som også eksisterer i 2007, som anvendes efter forhandling mellem DEL og Undervisningsministeriet. Velfærdsmidlerne de 25 mio. i 2007 og de 100 mio. i 2008 og i 2009, der skal anvendes inden for følgende indsatsområder: o o o Styrkelse af pædagogikum fra 2008 (20 mio.) It-kompetenceløft (7 mio. årligt) Generel efteruddannelse Skolernes almindelige ressourcer til efteruddannelse. Det blev oplyst, at velfærdsmidlerne bliver fordelt på skolerne inden sommerferien efter aktivitet på EUD (fordelingsnøglen er ikke lavet, men der kan blive tale om fordeling efter årselever eller efter lærerårsværk). Der er inviteret til et møde den 31. maj, hvor fordelingsnøgler og administration af ressourcerne i øvrigt formodentlig er til drøftelse. På mødet den 31. maj vil man også foreslå nedsættelse af en styregruppe, der skal følge anvendelsen af velfærdsmidlerne i de kommende år med udgangspunkt i målsætningen om en mindskelse af frafaldet. Side 11 Nr

12 Efter det oplyste kan ressourcerne kun anvendes til efteruddannelse af lærere (og ikke andre personalegrupper som fx LOP-konsulenter). Der lægges op til en model, der ensidigt styres af skolerne. DEL er i denne forbindelse kun udbyder, som skolerne kan vælge at købe ydelser hos. Pengene (trækningsretten) kommer først til udbetaling, når anvendelse er dokumenteret. Imidlertid kan anvendelse jo godt bestå i gennemførelse af efteruddannelsesprojekter, som skolen også gennemførte, før velfærdsmidlerne blev opfundet. Lederudviklingsforløb udbudt af FS og HFI Der har nu været 3 hold erhvervsskoleledere gennem FS lederkursusforløb, og der har været meget stor tilfredshed med forløbene. Der er nedsat en fokusgruppe for projektet bestående af tidligere kursusdeltagere og evt. kommende deltagere fra både handelsskoler og tekniske skoler samt repræsentanter fra HFI og FS, således at forløbet fremover bliver målrettet både handelsskoleledere og ledere fra de tekniske skoler. Kurset udbydes fremover af HFI og FS i samarbejde. Der er den 16. maj sendt materiale og tilmeldingsblanketter ud til alle skoler med henblik på opstart af et 4. hold i september Projekter KVU-projekt om overgange fra EUD til KVU Der er nu bevilget midler fra UVM til et projekt, der skal afdække problemerne ved overgangene fra EUD til KVU. Projektet har afholdt første møde. Projektet har både som formål at afdække formelle barrierer (bekendtgørelser mv.) og kulturelle forhindringer ved overgangene fra EUD til KVU. I projektet deltager både handelsskoler og tekniske skoler. Projektets anden fase vil især bestå i formidling af resultaterne på seminarer for alle skoler. Projekt om lærerroller på alle de gymnasiale uddannelser GL har igangsat et forskningsprojekt om lærerroller på de gymnasiale uddannelser efter reformen. HFI og FS deltager i følgegruppe for projektet. Der afholdes en konference om de foreløbige forskningsresultater den 12. september. Invitationerne vil komme fra GL til alle skoler. Forsker-/praktikernetværksmøde om vejledning Der har været afholdt møde i forsker-/praktikernetværket om vejledning. Mødet havde gode oplægsholdere fra UU i København og andre, der arbejder med vejledning. I netværket deltager næsten alle universiteter samt HFI, FS, DTL, HL og DEL. Der planlægges den årlige konference den 1. november med temaet professionalisering af leder- og lærerroller. Planlægningsgruppen for møderne og konferencerne er desuden i gang med en ny antologi, der skal udgives på Erhvervsskolernes Forlag. Den første har solgt rigtig godt. Skolemiljøprojektet: Gode eksempler på undervisningsmiljø i erhvervsuddannelserne Skolemiljøprojektet går nu ind i sin afgørende fase. Der laves en særlig annoncering, hvor Erhvervsskolernes Forlag inddrages. Der udbydes 6 landsdækkende konferencer om undervisningsmiljø i erhvervsuddannelserne for medarbejdere fra HFI, FS, SOSU og landbrugsskolerne. Side 12 Nr

13 På alle konferencerne vil der blive indlæg af professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet, og der vil blive gennemført en række dialogcafeer, hvor alle, der deltager, kan hente inspiration på tværs af skoler og uddannelser. I forlængelse af konferencerne vil der blive etableret tværgående netværk med henblik på videndeling og inspiration, og der vil ligeledes blive oprettet en hjemmeside med debatforum til understøttelse af erfaringsudveksling og debat i netværket. Deltagelse er gratis, og invitationer og program for konferencerne vil blive fremsendt til skolerne medio juni. De 6 konferencer afholdes fra kl følgende steder: Mandag den 3. september 2007 i Slagelse Tirsdag den 4. september 2007 i København Mandag den 10. september 2007 i Aalborg Tirsdag den 11. september 2007 i Århus Mandag den 17. september 2007 i Odense Tirsdag den 18. september 2007 i Kolding Høringer Kommende møder og konferencer Lagt på hjemmesiderne siden sidst Foreningerne har (eller har haft) følgende til høring: Udkast til bekendtgørelse om professionsbachelor i uddannelses- og erhvervsvejledning Konsulentrapporten Towards a Danish International Education Strategy Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet Forslag til lov om fonden til markedsføring af Danmark Udkast til bekendtgørelse om statens koncernbetalinger for selvejende institutioner under staten Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse) Høring af institutionsforeninger og kollegiale organer vedrørende fakturaog indkøbsworkflow-løsning Analyse af konsekvenser af i udlandsstipendieordningen at indføre støtte til hele 1-årige masteruddannelser i udlandet HFI s medlemsmøde den 13. juni 2007 på TietgenSkolen VEU-konference 6. og 7. september 2007 på Comwell Borupgaard, Snekkersten Årsmøde for administrationschefer, økonomichefer, personalechefer og itchefer den 19. og 20. september 2007 på Comwell Klarskovgaard, Korsør HFI s generalforsamling/årsmøde den 28. september 2007 FS generalforsamling den 5. oktober 2007 i København Forsknings- og udviklingskonference den 1. november 2007 HFI: Referat af møde i EUD-netværket den 17. april 2007 Referat af møde i informationsudvalget den 23. marts 2007 Side 13 Nr

14 Studiestatistik 2006 de merkantile KVU-uddannelser FS: Vejledende satser for udlån af lærere Htx: Foreløbige resultater fra FS forskningsprojekt Begge foreninger: Referat af møde i HFI s og FS fælles økonomiudvalg den 24. april 2007 Referat af møde i det fælles EUD-udvalg den 8. marts 2007 Referat af møde i det fælles akademiudvalg den 21. marts 2007 Plancher fra akademikonferencen den 17. og 18. april 2007 Plancher fra EUD-konferencen den 27. og 28. marts 2007 Forslag til OK2008 (indsendt til UVM den 30. april 2007) Side 14 Nr

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

1. december 2006 Nr. 4 2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI

1. december 2006 Nr. 4 2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI 1. december 2006 Nr. 4 2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet It-området HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Invitation til konference om fremtidens it for selvejende institutioner

Invitation til konference om fremtidens it for selvejende institutioner ARRANGEMENTDETALJER TID OG STED: Onsdag den 23. januar 2013 Syddansk Erhvervsskole Pedersmindevej 1 5230 Odense SØ TILMELDING: Gå direkte til tilmeldingsblanketten her Tilmelding senest den 18. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt Undervisningsministeriet Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 26. September 2007 Sendt pr. e-mail til

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Uddannelsesgaranti og trindeling

Uddannelsesgaranti og trindeling Sagsnr. 09-1164 Ref. MSM/bfa Den 14.6 2009 Uddannelsesgaranti og trindeling Regeringen arbejder med en begrænsning af uddannelsesgarantien i forbindelse med udvidelse af skolepraktikken. Dette er i modstrid

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juni 2013 på Hotel Schæffergården

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juni 2013 på Hotel Schæffergården Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juni 2013 på Hotel Schæffergården Tilstede: Søren Clausen, Vibeke Nielsen, Mogens Kragh Andersen, Bente Strager og Jeppe Rosengård Poulsen Fra sekretariatet: Per Fruerled,

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2013 i sekretariatet

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2013 i sekretariatet Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2013 i sekretariatet Til stede: Søren Clausen, Vibeke Nielsen, Mogens Kragh Andersen, Jeppe Rosengård Poulsen, Bente Strager og Anne Wieth-Knudsen (sekretariatet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere