VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl på afdelingen i Slagelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse."

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 8.juni kl på afdelingen i Slagelse. Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Thomas Clausen, Bodil Knudsen, Thomas Clausen, Thomas Jensen, Jørgen Kay, Johnny Nielsen, Tove Jakobsen (referat) Afbud: Tom Rasmussen, Karina Haugaard, Marie Heegaard Bach, Mette Brandt-Knudsen godkendt 1. Godkendelse af referat Der er ikke kommet indsigelser til det udsendte referat 2. Formanden På Bestyrelses- og Lederforeningens årsmøde var der diskussion om ændring eller bevarelse af VUC s logo. VUC s nuværende logo fastholdes. Forstanderen Optag sommeren Tilmeldingerne til HF- enkeltfag og 2-årig HF er på nuværende noget større end sidste år på samme tid, samlet er der tale om 66 hold kursister over sidste år på samme tid, men med stigning i Slagelse og fald både i Korsør og Ringsted. På AVU er optaget stabilt i Slagelse med faldet både i Korsør og desværre meget på afdelingen i Ringsted. Alt i alt er der på nuværende tidspunkt 70 holdkursister færre tilmeldt i forhold til samme tidspunkt sidste år. Efter drøftelse med UU er det aftalt, at AVU udbuddet skal omlægges og udbygges med introducerende undervisning. Status vedr. eksamen til nu. Årets eksamen er den største eksamen på VUC Vestsjælland Syd indtil nu. Overordnet går eksamen godt, med få uregelmæssigheder, som der er taget hånd om. Status vedr. renovering. Renoveringen af Herrestræde er fortsat denne sommer primært med elevator, toiletter og vest facade. Ved licitationen holdt tilbuddene sig på niveau med det estimerede budget.

2 I forlængelse af licitationen er de samle omkostninger til arkitekt og bygherrerådgivning nu så store, at rådgivningen skal i udbud. Vi har allieret os med Holte-projekt om at varetage denne opgave. Renoveringen på Ahorn Alle forventes afsluttet denne sommer, hvor indgangspartiet udskiftes. Ny hjemmeside: Centret har fået ny hjemmeside som led i en omlægning af vores designlinje. Opgørelse over eksamensresultat HF 2010 viser, at VUC Vestsjælland Syd ligger over gennemsnit og over alle andre lokale udbydere. Kantineforpagter: Alis har opsagt sin forpagtningsaftale. Ejerforeningen har efter opslag valgt Rikke Magnussen som ny forpagter. Der indkom 5 ansøgninger om forpagtning. Øvrig bestyrelses medlemmer 3. Personalepolitik (færdigbehandlet i MIO). Godkendelse Bilag 1. vedlagt 30 medarbejdere har deltaget i et 8 timers 1.hjælps kursus. intet Jørgen Kay: Ledelsen har udarbejdet forslag til samlet personalepolitik, som efterfølgende er forelagt og tilrettet efter drøftelser i MIO. Centret har ikke tidligere haft egen personalepolitik men forholdt sig først til Vestsjællands Amts personalepolitik og siden Statens. Det foreliggende udkast respekterer de overordnede personalepolitiske udmeldinger fra Personalestyrelsen. Det er aftalt, at centrets personalepolitiske retningslinjer skal indgå i den samlede personalepolitik som bilag. Dette vil ske i løbet af efteråret Godkendt 4. Kursisttilfredshedsundersøgelsen forslag til handlinger. Tove Jakobsen gjorde rede for undersøgelsen, der viste, at der er områder, hvor vi kan og skal sætte ind. Overordnet efterspørger kursisterne mere ro i klasserne, mere styring fra lærerside, mere konsekvens i fraværspolitikken osv. Endvidere har mange kursister bemærket, at opstarten i 2010 var præget af renovering af lokalerne og de manglende naturfagslokaler i Slagelse. Disse forhold er afhjulpet. Efter grundige drøftelser i Pædagogisk råds forretningsudvalg er det besluttet, at sætte fokus på klasserumsledelse i Taget til efterretning.

3 5. Økonomi status Herunder udfordringerne på langt sigt. Johnny Nielsen: Status efter 1. halvår 2011 viste 12 årskursister mere end budgetteret. Der er frengang i hf-klasserne, GSK, FVU, OBU samt et fald på AVU. Årseleverne fordeler sig med 7,71% i Korsør, 26,49% i Ringsted og 65,80% i Slagelse. Jørgen Kay: På bestyrelsesmødet i november forelagde ledelsen en fremskrivning, som viste konsekvenserne af genopretningsplanen og finanslovsforslag 2011 bestemmelser vedr. målgrupper, brugerbetaling og takstnedsættelser frem til 2014, alt andet lige. Fremskrivningen viser, at konsekvensen bliver et underskud på omkring kr. 1,5 millioner, alt andet lige. På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at ledelsen skulle udarbejde en handlingsplan/katalog over muligheder for at bringe balance i økonomien også på sigt. 1. I budgetsimuleringen er der regnet med et optag af kr. 28. millioner til finansiering af om - og tilbygning på Herrestræde. Som det fremgår nedenfor foreslår ledelsen at der optages et lån på kr. 18.millioner i stedet, og at byggeriet i øvrigt finansieres ud af centrets opsparede likviditet. Omkostningsreduktion: omkring kr. 0,75 million 2. En nøje gennemgang af centrets udgifter viser, at der ved at optimere holdstørrelserne på FVU og OBU kan spares 1 lærerårsværk ved at gå fra en gennemsnitlig holdstørrelse på omkring 10 til 15 (FVU) og 3 til 5 (OBU). Begge nye holdstørrelser er forsvarlige og indenfor det opnåelige. Et lærerårsværk på FVU/OBU koster ca. kr Studievejledningen på HF har til nu været et overenskomstanliggende og udenfor den lokale ledelses indflydelse. Med overenskomst 2011 er dette ændret, og vi forventer at kunne organisere vejledningen mere hensigtsmæssigt og dermed opnå en reduktion på ½ årsværk. Et ½ lærerårsværk på HF koster ca.kr I budget 2011 er der afsat kr til studierejse for det samlede personale. Dette kan naturligvis reduceres til f.eks. kr i gennemsnit pr. år, så der bliver plads til studierejse hvert andet år. 5. Ved ændret organisering af pædagogisk administrativt arbejde, bibliotek og datavejledning forventes det ligeledes at der kan spares ½ årsværk. Et administrativt ½ årsværk koster ca. kr Endelig kan der opnås yderligere besparelser på op mod kr ved reduktioner på diverse konti, der aktuelt er præget af vores relative gode økonomi. Ud fra en alt andet lige betragtning kan der skaffes balance i regnskabet

4 ved at tage nogle, og ikke alle de nævnte muligheder i betragtning. Omvendt er der grund til at pege på, at der fortsat er områder og indsatser, der trænger til et løft. Udfordringen bliver derfor i højere grad at prioritere mellem indsatser, der kræver investeringer og øget driftsomkostninger og besparelser med de hertil knyttede ulemper. 6. Status strategi Endeligt skal det nævnes, at alle betragtninger bygger på at aktiviteten falder med ca. 10 %. Der er naturligvis grund til fortsat at arbejde på, at dette fald ikke indtræffer. Oversigt udleveret. Jørgen Kay: Overordnet set er rigtigt meget centralt nået, særligt implementering af reformerne og forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø for både kursister og medarbejdere. Taget til efterretning med ros! 7. Administrative fællesskaber Status vedr. IT og Campus Ringsted. Johnny Nielsen: Lønsamarbejdet med VUC Roskilde fungerer fint. Campus-Ringsted samarbejdet omkring pedel og rengøring skal ændres fra en leverandørmodel til en samarbejdsaftale pr Møde med IT Center FYN med henblik på at indlede samarbejde ultimo - 11 primo -12. IT Center FYN omfatter 32 skoler. 8. Planer for medarbejdernes kompetenceudvikling. 9. Byggeprojektet i Slagelse Beslutning Jørgen Kay: Fortsat prioritering af FVU, OBU og vejlederuddannelserne 4 medarbejdere i pædagogikum Klasserumsledelse Studiekompetencer Smartboard kurser Forsat prioritering af faglige kurser Jørgen Kay: På bestyrelsesmødet d. 23.november besluttede bestyrelsen at færdiggøre den udarbejdede vedligeholdelsesplan for Herrestræde, herunder at der skulle opføres en ny fløj på 1 etage med nyt lærerværelse og administration. Endvidere besluttedes det, at ledelsen skulle udarbejde konkret forslag i forhold til etablering af yderligere en 1. og en 2. sal på nybygningen. På baggrund af efterspørgslen i Slagelse sommeren 2011, hvor vi aktuelt er betydeligt foran samme tidspunkt sidste år, og efter at vi har gennemgået centrets likviditetsudvikling og driftsøkonomi med skolen revisor (j.v.n. pkt. 10 efterfølgende), indstiller ledelsen, at projektet gennemføres samlet. Ledelsen har anskuet behovet ud fra den forventede aktivitet og de nærmest år, hvor vi må forvente stabil aktivitet dels fordi det må forventes, at den aktuelle krise vil fortsætte endnu et antal år, og klinge langsomt ud, dels fordi det generelle uddannelsesniveau i Slagelse er under landsgennemsnit, hvorfor der også på længere sigt vil være brug for

5 VUC s ydelser. Aktuelt planlægger VUC med undervisning i 3 pavilloner med i alt 6 lokaler og i 2 lokaler på UCSJ Ingemanns Vej. Den foreslåede samlede udbygning vil give os ekstra 6 undervisningslokaler. Den samlede leje af de 8 lokaler (pedelkontor inklusiv) er kr , beløbet vil efter udbygning kunne reduceres med ca efter gennemførsel af fuld udbygning. Ulla Koch: Det er vigtigt at have projektets pris in mente holdes prisen? Michael Kaas-Andersen: Det er gunstigt at bygge og at optage lån nu. Man bør overveje fag- overfor totalentreprise. Det blev besluttet at starte byggeriet af den ny fløj op hurtigst muligt. Der lægges op til en finansieringsmodel med en kombination af kontant betaling (15.millioner kr.) og lånoptagelse på kr Økonomien ud fra denne forudsætning er anskuet fra 2 synsvinkler: 1. Dels en forudsætning om at økonomien skal kunne holdes indenfor bygningstaxametret på sigt og 2. En vurdering af centrets løbende likviditet. Under forudsætning af, at centret bruger de yderligere ca. 15. millioner af centrets oparbejdede overskud kan projektet gennemføres langsigtet forsvarligt, idet det løbende bygningstaxameter så vil kunne finansiere bygningen ud fra en antagelse om at aktiviteten ikke vil falde til et niveau lavere end niveauet i 2008, der var det sidste år, der ikke var påvirket af krisen. Beregningerne viser, at der vil være overskud på ca. kr på taxametret ved et renteniveau på 8 % og 352 årselever. Med en mere realistisk renteforventning på 5,5 % vil taxametret give et overskud på små kr ved 352 årselever det skal tilføjes at Slagelse afdelingen aktuelt har tæt ved 490 årselever. 10. Placering af likviditet og finansiering af om og tilbygning. Beslutning Johnny Nielsen: På det sidste bestyrelsesmøde besluttedes det, at ledelsen skulle undersøge om centrets likviditet kan placeres på en for centret mere attraktiv måde. Såfremt centret skal opnå en højere forrentning af likviditeten er det nødvendigt at flytte likviditeten fra den af Staten garanterede konto i Danske bank, til en konto, der ikke har samme garanti. Ledelsen har undersøgt forskellige muligheder, herunder indhentet tilbud fra nogle banker med bindingsperioder på 1 og 2 år. Ledelsen har udarbejdet en model der matcher behovet for likviditet i forbindelse med renoverings- og nybygningsprojektet.

6 Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til den opstillede model. Det blev besluttet, at VUC ikke binder likvider og ej heller optager lån pt., idet vi forventer at kunne gennemføre byggeriet i Slagelse uden at optage byggelån. 11. Bestyrelseskonferen ce d september Beslutning om de ydre rammer Jørgen Kay: Der er indgået aftale med DFDS om konferencefaciliteter til bestyrelseskonferencen Konferencen afholdes på Oslo båden fra d. 22. september kl Ankomst til Oslo d. 23. september Besøg i Oslo til kl , herunder frokost. Kl fortsat konference: Konferencen vil have fokus på VUC s strategi I Oslo planlægger vi 2 oplæg med afsæt i de norske erfaringer Vurdering for læring. 12. evt. intet Bestyrelsen bedes overveje om der ønskes hjemtransport med båd eller fly. På mødet blev der givet udtryk for, at alle ønskede at tage båden hjem.

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse Tilstede: Afbud fra Mikael Kaas Andersen, Rasmus, Karina, Lonnie Dagsorden Pkt. 3 og 4 behandles før pkt. 1 og 2.

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi...3

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere