Virksomhedsplan Skive Kommune - Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2011. Skive Kommune - Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2011 Skive Kommune - Teknisk Forvaltning

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Værdigrundlag... 4 Vision og Strategi... 5 RAMMERNE OM BORGERNES LIV... 5 Udvikling og innovation... 5 ORGANISATIONS- OG MEDARBEJDERUDVIKLING... 5 Rammer om borgernes liv... 6 Udvikling og Innovation... 7 Organisations- og Medarbejderudvikling... 8 Arbejdspladsvurdering... 9 Projektorganisering Ledelsessekretariatet Økonomi Sekretariat Geodata Klima og Energi Park og Vej PRÆSENTATION Team Vejmyndighed og drift Team Trafik og Havne Team Landskab og grønne områder Entreprenørgården Fursund Færgeri Havne Fur Havn Glyngøre Havn Natur og Miljø Administration og drift Kerneydelser Resultater og mål Plan og Byg Plan Byg Kommunale Ejendomme EBF Beredskab BBR/ESR Skive Renovation 4-S Kommunikation Virksomhedsplan 2011

3 Forord Ledelsessekretatiat Natur og Miljø Plan og Byg YDERLIGERE INFORMATION Virksomhedsplan 2011 Park og Vej Med et klik på den enkelte afdeling finder du uddybende beskrivelser af afdelingens fagområder og serviceydelser Her finder du desuden en præsentation af afdelingernes medarbejdere samt deres specifikke fagområder Virksomhedsplanen danner grundlag for dialogen med politikere, kolleger, interesserede borgere og kunder i og udenfor kommunen. Som sådan er virksomhedsplanen en slags aftale mellem os og vores brugere om forvaltningens mål og serviceydelser. Den foreliggende tryksag giver overblik over, hvem vi er, hvad vores opgaver er, hvad vi nåede i 2010, og hvad vi vil nå i Hvis man har brug for at vide mere, kan man på nettet finde uddybende oplysninger om forvaltningens opgaveløsning, bemanding, økonomi og beskrivelse af de aktiviteter, som bliver sat i gang for at nå målene. Dermed håber vi at styrke dialog og kommunikation om forvaltningens formål og virke. Den nye opbygning åbner nye muligheder for at inddrage alle ansatte i forvaltingen i udviklingen af opgaver, medarbejdere, ledelse, organisation og serviceydelser. De fire temaer fra Virksomhedsstrategien fra 2008 Effektivitet og kvalitet, Attraktiv arbejdsplads, God ledelse og Kommunikation gælder fortsat. Vi har tilføjet nogle målsætninger, som gælder specifikt for Teknisk Forvaltning: Rammerne om Borgernes Liv, Udvikling og Innovation og Organisations- og Medarbejderudvikling. Vi håber, at virksomhedsplanen kan medvirke til at give et indblik i Teknisk Forvaltnings mange og komplekse fagområder. Vi håber også, at planen kan inspirere så meget, at den giver anledning til kommentarer og forslag til forbedringer og forenklinger. Natur og Miljø arbejder blandt andet med tilsyn og godkendelser af virksomheder og landbrug. Teknisk Forvaltning Ole Jørgen Jensen Direktør Marts 2011 Virksomhedsplan

4 Værdigrundlag VÆRDIGRUNDLAG Skive Kommunes værdigrundlag, Udvikling, Trivsel og Ordentlighed, udbygges med Tillid, Fællesskab og Anerkendelse som værdier, vi skal stræbe mod. Tillid Vores arbejdsplads skal være præget af tillid til hinanden, til vore samarbejdspartnere og til vore borgere. Det sikrer vi ved at: Udvise en adfærd, der skaber tillid Være åbne og udadvendte i vores dialog Være loyale overfor de trufne beslutninger Fællesskab Vi vil udvikle fællesskabet til gavn for helheden. Det vil vi gøre ved at: Opbygge en virksomhedskultur med respekt for fællesskabet Være socialt bevidste om vore handlinger Udvise respekt for hinandens forskellighed Anerkendelse Anerkendelse skal være det bærende princip i organisationen. Det skaber vi ved at: Anerkende hinandens styrker og svagheder Udvikle anerkendende adfærd Give konstruktive og fremadrettede tilbagemeldinger Udvikling Chefgruppen forpligter sig til at: Kommunikere vision, kultur og værdier Skabe forandring, udvikling og læring Sætte mål økonomiske, personlige, faglige og sociale Synliggøre strategiske mål over tid Fortælle, hvad vi forventer og mener Rose, støtte, coache og opmuntre At give rum og rammer for medarbejdernes kreative udfoldelse At give mulighed for nye ideer samt sikre deltagelse i projekter og processer, der kan give andre og nye perspektiver At anerkende medarbejdere og deres forskelligheder At sikre udvikling af personlige, menneskelige og faglige kompetencer At sikre tværfaglig udvikling via sidemandsoplæring, coaching og selvstyrende grupper At sikre en fortsat udvikling af organisationen og hermed at sikre medarbejderne plads til mangfoldighed, trivsel og engagement Trivsel Tillid Anerkendelse Fællesskab Ordentlighed Medarbejderne forpligter sig til at: Arbejde for en fælles kultur Efterleve forvaltningens bærende værdigrundlag Medvirke til at sikre egen udvikling af kvalifikationer og kompetencer Være åben for forandring og læring og parat til nye opgaver og funktioner Være helhedsorienteret og se egne opgaver i forhold til forvaltningens samlede strategi Anerkende og se hinandens forskelligheder som potentiale for udvikling Hjælpe hinanden med sidemandsoplæring og opbakning 4 Virksomhedsplan 2011

5 Vision og Strategi VISION Service til borgere og virksomheder er vores eksistensberettigelse Teknisk Forvaltnings behandling af myndighedsopgaver i relation til lovgivningen, teknisk bistand til natur og miljø-, bygnings-, drifts-, og anlægsopgaver ydes til gavn for Skive Kommunes borgere, institutioner og erhvervsliv. Vi arbejder med rammerne om borgernes liv, men vi anerkender, at det er borgerne, der bygger byerne og driver virksomhederne; derfor er den måde, vi udøver vores myndighedsopgaver på og kvaliteten af vores serviceydelser afgørende for byggeriet, landbruget og øvrige virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Teknisk Forvaltning arbejder med komplekse opgaver og komplicerede procedurer. Vi vil forenkle vore ydelser, sikre bedre information og yde kompetent rådgivning til borgere og brugere gennem udvikling af innovative måder at yde vores service på. Vi vil i videst muligt omfang udvikle og benytte digitale værktøjer for at lette adgangen til information og til at lette administrationen af lovgivning og myndighedsudøvelse. Vores vigtigste ressource er medarbejderne, og vi vil skabe rammerne for medarbejdernes fortsatte trivsel gennem spændende arbejdsopgaver, uddannelsesog udviklingsmuligheder, samt indflydelse og inddragelse i jobbets tilrettelæggelse, ledelse og udførelse. UDVIKLINGSOMRÅDER Vi har udvalgt tre hovedområder som udviklingsprojekter i Vi sætter fokus på de tre områder i løbet af året, men det betyder ikke, at de afsluttes samme år, tværtimod fortsætter de i flere år fremover. Hvert område beskrives lidt mere indgående på de følgende sider. RAMMERNE OM BORGERNES LIV Trafik, miljø og trafiksikkerhed Byens udvikling og omdannelse Erhverv, landbrug og miljø Landskabet, naturen, kysterne og de rekreative områder Energiforsyning, byudvikling, byggeri, infrastruktur og anlæg Energiforsyning, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse UDVIKLING OG INNOVATION Bedre servicering af byråd og udvalg Informationsteknologi og digital sagsbehandling Digitalt administrationssystem ORGANISATIONS- OG MEDARBEJDERUDVIKLING Intern dialog og kommunikation Tværfagligt samarbejde herunder koordinering af projekter Ledelsesudvikling, medarbejder- og organisationsudvikling Efteruddannelse i integration af energi- og klimahensyn i planlægning og sagsbehandling Faglig udvikling generelt Virksomhedsplan

6 Rammer om borgernes liv Handling Vi arbejder med rammerne om borgernes liv. Det er kommunen, der sætter de administrative rammer omkring byggeri og udvikling af kommunen. Det sker via planlægningen. Vi sætter fokus på følgende områder: 1. Byudvikling og byforbedring: Vi går i gang med en ny planlægning af Skive Midtby i starten af året. Her sigtes der på at skabe plads til nye bebyggelser, bedre byrum, integration af parkeringsanlæg, udfyldning af huller i gadebilledet og gode grønne oplevelser i byen samt adgang til den omkring liggende natur. 2. Bedre trafikafvikling i Skive: Der skal sikres lettere trafikafvikling til og fra Skive By, forbedret parkeringssøgning i centrum og samtidig åbnes for at gøre bymidten roligere ved at lede transittrafikken udenom bykernen. MÅL Vi arbejder med rammerne om borgernes liv Vi anerkender, at det er borgerne, der bygger byen Vi bruger vores viden og erfaring til at udvikle kommunen og lokalsamfundene Gennem konkrete projekter skal vi medvirke til at forbedre kommunens bysamfund Vi udfører vort arbejde i tæt samarbejde med borgerne Vi stræber efter at skabe en balance mellem udvikling, miljø og naturhensyn Vi integrerer hensynet til klima og energi i vores udviklingsog driftsopgaver 3. By og sundhed: Udover byforbedringer og bedre trafikafvikling skal der skabes et bedre grundlag for borgernes sundhed ved at udvikle bedre grønne rekreative muligheder - dels ved etablering og forbedring af eksisterende grønne anlæg, dels ved at forbedre adgangen til naturen, til havn og kyst og til sportsanlæg. 4. By, energi og klima: Vi vil kortlægge hvilke områder, som er truet af den forventede vandstandsstigning i fjord og vandløb. Der udarbejdes en strategi for den indsats, der skal sikre områder mod højvande. Alle planer for byggeri vil indeholde krav om energioptimering. 5. Natur og Landbrug: Gennem planlægningen skal der ske en afvejning af forholdet mellem landbrugsvirksomhed, naturområder og landskabelige hensyn. 6. Projekt kyst: Vi vil kortlægge mulighederne for at skabe nænsom byudvikling i kystnære områder. Der skal endvidere arbejdes på at synliggøre og sikre særligt sårbare kystområder. Mulighederne for bedre adgang til kysterne skal kortlægges. 7. Projekt vandressourcer: Mulighederne for at beskytte grundvandsressourcerne skal kortlægges, og der skal udarbejdes en handlingsplan. 8. Borgerinddragelse: Borgerne skal i videst muligt omfang inddrages i planlægning og kortlægning. I planlægningen for bymidten inddrages borgerne direkte i arbejdet. Ny planlægning af bymidten i Skive skal blandt andet sikre bedre byrum og gode oplevelser. 6 Virksomhedsplan 2011

7 Udvikling og Innovation Handling Teknisk Forvaltning arbejder med komplekse opgaver og komplicerede procedurer. Vi vil forenkle vore ydelser, sikre bedre information og yde kompetent rådgivning til borgere og brugere gennem udvikling af innovative servicemetoder. Vi vil udvikle og bruge digitale værktøjer for at lette adgangen til information, lette vores myndighedsudøvelse, og så vil vi skabe bedre beslutningsgrundlag for vore politikere. Vi sætter fokus på følgende områder: 1. Bedre Borgerservice: Gennem brug af digitalt værktøj vil vi gøre det nemmere for borgeren at søge information og vejledning indenfor vore myndighedsområder. Borgeren skal på forhånd kende omfanget af ansøgningsmaterialet. Vi skal på forhånd oplyse om procedurer for sagsbehandling og det forventede tidsforbrug. 2. Bedre beslutningsgrundlag: Vi skal udvikle et nyt og mere tidssvarende grundlag for politikernes beslutninger. Målet er, at materialet skal være kortfattet, velbelyst og velillustreret for at nedbringe politikernes forberedelsestid. Beslutningsgrundlaget skal understøttes af forbedret digital adgang til relevant baggrundsmateriale. Med nye digitale værktøjer skal der fokus på BBR-data, geokodning af bygninger og det skal være lettere at læse blandt andet lokalplaner. 3. Helhedsorienteret sagsbehandling: Målet er, at borgere kun skal henvende sig ét sted for at få deres sag behandlet. Det betyder, at vi skal vurdere og eventuelt omlægge berøringsflader mellem forskellige myndighedsområder. 4. Digitalt administrationsgrundlag: Der skal etableres et digitalt administrationsværktøj, som sikrer, at medarbejderne har digital adgang til alle oplysninger af relevans for opgaveløsning og sagsbehandling. 5. Kvalitetssikring af data: I forbindelse med udviklingen af det digitale administrationsværktøj skal nye arbejdsrutiner og procedurer sikre kvaliteten af de bagved liggende data. Der skal blandt andet fokus på BBR-data, geokodning af bygninger og på lettere tilgængelig læsning af planbestemmelser. MÅLSÆTNINGER FOR SERVICE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER Sikre at vore serviceydelser bygger på faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme for at sikre borgerne en hurtig og sikker sagsbehandling Delegere beslutningsmyndighed således, at borgerne altid møder medarbejdere, der er bemyndigede til at træffe beslutninger i konkrete sager Sikre internetadgang til informationer om forvaltningens ydelser, processer og resultater på kommunens hjemmeside Sikre åbenhed og dialog i sagsbehandling og borgerservice Udvikle samarbejdet med vore kunder for at sikre brugerindflydelse på forvaltningens ydelser Arbejde målrettet og konstruktivt ud fra de givne politiske og økonomiske rammer Udvikle og forbedre den faglige kvalitet og effektivitet, således at borgere og virksomheder har tillid til forvaltningen og er tilfreds med vore ydelser Virksomhedsplan

8 Organisations- og Medarbejderudvikling Handling Det vil være naturligt og nødvendigt at kigge på den måde, vi har organiseret arbejdet på i lyset af de øvrige udviklingsopgaver og ikke mindst introduktionen af bedre digitale værktøjer. Vi sætter fokus på følgende områder: 1. Udvikling af organisationen: Teknisk Forvaltnings opgaveløsning og samarbejdsformer skal vurderes og tilrettelægges således, at vi kan yde en bedre, hurtigere og mere helhedsorienteret service. Med bedre digitale værktøjer åbnes der for ændringer i vores dialog internt og eksternt, hvilket skal føre til bedre måder at kommunikere på. 2. Ledelses og medarbejderudvikling: Vi ønsker gradvist at udvikle ledelse og medarbejdere til målrettet udviklingsog servicearbejde. Med nye værktøjer gives der mulighed for øget selvledelse fra medarbejdernes side og samtidig for, at chefgruppen kan fokusere mere på udviklingsorienteret ledelse. 3. Udvikling af tværfaglige samarbejdsformer: Vore sagsområder bliver mere og mere komplekse og komplicerede at løse. Det betyder, at flere fagområder og specialister skal inddrages for at løse opgaverne. Noget kan løses gennem projektorganisering, som beskrives i næste afsnit. Det bliver også nødvendigt at tilvejebringe nye berøringsflader - eventuelt ændre opgavefordeling - men under alle omstændigheder skabe nye procedurer, som skal integreres i den digitale værktøjskasse. 4. Fagligt udviklingsprogram: Der skal udarbejdes et fagligt udviklingsprogram, som sikrer medarbejdernes kompetence til at håndtere de nye udviklingsprojekter. Derudover skal der etableres efteruddannelse i integration af energi- og klimahensyn i planlægning og sagsbehandling. 5. Udvikling af digitale færdigheder: Med indførelsen af den digitale værktøjskasse er det nødvendigt at uddanne medarbejdere og ledelse i brugen af værktøjerne. Der skal derfor udvikles træningsprogram for brugerne sideløbende med udviklingen af værktøjskassen. Helhedsorienteret sagsbehandling er en arbejdsmetode, hvor målet er, at sagsbehandlingen sker med udgangspunkt i borgerens situation og ikke afgrænses af kommunens opdeling i afdelinger MÅL FOR UDVIKLING AF ORGANISATIONEN Organisationen skal være kendetegnet ved: Strategisk ledelse Helhedssyn Løbende udvikling og tilpasning til situation og opgaver Gennemskuelighed, klarhed og aftaler med hensyn til arbejdsdeling, kompetence og koordinering Fokus på koordinering af tværgående projekter, interne såvel som eksterne Aktiv og konstruktiv fokus på at lære af sine erfaringer Aktiv deling af viden Aktiv anvendelse af viden og erfaring til udvikling af organisation, ledelse og medarbejdere Kommunikerende ledelses- og samarbejdsstil MÅL FOR MEDARBEJDERUDVIKLING: Medarbejderne har kompetence til at træffe de nødvendige afgørelser Medarbejderne stilles opgaver, der udfordrer og udvikler Der er let adgang til faglig og lovgivningsmæssig viden og efteruddannelse Der er åbenhed i beslutningsgange og kommunikation internt og eksternt Medarbejderne har optimale arbejdsvilkår på en attraktiv arbejdsplads Vi vil arbejde mere tværsektorielt gennem projektorganisering og -styring Vi vil arbejde for helhedsorienteret sagsbehandling for at øge serviceniveauet for borgerne Vi vil fortsætte bestræbelserne på at forbedre vores interne og eksterne kommunikation 8 Virksomhedsplan 2011

9 Arbejdspladsvurdering OVERORDNET Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)? Arbejdspladsvurderingen er et omdrejningspunkt for virksomhedens indsats i forhold til arbejdsmiljøet. APV er en vurdering af virksomhedens arbejdspladser, fysisk som psykisk. APV giver overblik over arbejdsmiljøet, kortlægger eventuelle problemer og viser vej til løsning af problemer. Det er ledelsens ansvar, at arbejdspladsvurdering bliver gennemført, samt at selve udførelsen sker i form af samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Hensigten med APV er at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø, beskytte medarbejderne, sikre den bedst mulige tekniske udførelse af arbejdet og vurdere arbejdsprocesserne. APV er et redskab, der skal anvendes til en generel forbedring af arbejdsmiljøforholdene. Alle virksomheder, private som offentlige, skal gennemføre en APV, der skal fornyes mindst hvert tredje år. En APV skal dog gennemføres, hvis der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet for eksempel ved en flytning. Metoderne for en APV er valgfri, men metoderne skal være i stand til at opfange problemer i arbejdssituationer og medvirke til, at der bliver udviklet forståelse for arbejdsmiljøet i virksomheden. Metoder kan for eksempel være brug af spørgeskemaer, rundbordssamtaler eller interviews. Arbejdspladsvurderingen skal være skriftligt dokumenteret enten på papir eller elektronisk, og den skal være tilgængelig for medarbejderne. En arbejdspladsvurdering består af følgende faser: Kortlægning Vurdering Handlingsplan - Opfølgning Kortlægning Her finder vi frem til, hvad der er godt ved arbejdsmiljøet. Og vi finder frem til eventuelle problemer. Alle arbejdspladser skal kortlægges, også eventuelle hjemmearbejdspladser. Kortlægningen skal omfatte fysiske, psykiske, ergonomiske, kemiske og biologiske forhold. Og risikoen for ulykker skal vurderes. Ved kortlægningen kan det være en fordel at anvende en tjekliste. Vurdering Vi beskriver årsager til problemer, og kommer med forslag til mulige løsninger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der kan være flere årsager til et problem, og at der muligvis kan anvises flere løsninger. Desuden skal sygefravær inddrages i APV, men arbejdsmiljø og sygefravær skal vurderes som en samlet enhed og ikke med fokus på den enkelte medarbejders sygefravær. Handlingsplan Her skal vurderes, hvilke problemer der umiddelbart lader sig løse og hvilke, der kræver planlægning og eventuelt investering i forbedring af arbejdsmiljøet. Det skal desuden beskrives, hvem der sørger for, at løsninger bliver udført, og hvornår en forbedring skal være gennemført. Det kan være en god idé at prioritere en rækkefølge af løsningen af de enkelte problemer. Opfølgning Det bør præciseres, hvem der har ansvar for opfølgningen. Er løsningsforslag blevet gennemført, og har det medført en forbedring af arbejdsmiljøet? Opfølgningen af handlingsplanen bør ske løbende. En arbejdspladsvurdering er et redskab til at højne arbejdsmiljøet på virksomheden. MÅL i 2011 På baggrund af APV-fysisk del forelægges en prioriteret handleplan for MED Arbejdsmiljøgruppen følger op på handleplanen På baggrund af APV-fysisk del drøftes den anonymiserede sammenskrivning i MED, hvor der vedtages en handleplan Arbejdsmiljøgruppen følger op på handleplanen Virksomhedsplan

10 Projektorganisering Ledelsessekretariat Sekretariat Økonomi Geodata Klima & Energi Veje & drift Trafik og havne Entr. gård Teknisk direktør Park & Vej Natur & Miljø Plan & Byg Natur & Landskab Miljø Planlægning Byggesag Komm.ejd. EBF Projektet har et specifikt formål, der indeholder to typer mål: Produktmål, som er det konkrete resultat af projektet Nyttemål, som er det slutmål, som produktmålet skal opfylde Projektet har sin egen organisation med forskellige typer ressourcer, der i fællesskab bidrager til projektets mål Projektet har en tidsmæssig afgrænsning. Projektet startes og afsluttes. PROJEKTORGANISATION En projektorganisation er en organisation omkring et projekt, der består af en styregruppe og en projektgruppe. Beslutningsdelen tilfalder styregruppen, arbejdsdelen tilfalder projektgruppen, og ledelsesdelen tilfalder projektleder. Ledelse & Personale Økonomi Klima & Energi Kort & GIS IT - Post, EDH, OPUS Styregruppens opgaver Fastsætte økonomiske og tidsmæssige rammer Definere problemstillinger Forme projektet Træffe afgørende beslutninger Fastlægge hoved- og delmål for projektet Prioritering Projektgruppens opgave Analysering af problemstilling PROJEKTORGANISERING Opgaverne i en moderne Teknisk forvaltning udvikler sig til stadighed til at blive mere omfattende og mere komplekse, dels grundet kompliceret lovgivning og dels grundet krav om øget tidspres og mere effektive løsninger. Derfor ønsker ledelsen gradvist at udvikle organisationen hen imod mere projektorienterede arbejdsmetoder, der forbedrer tværfagligheden og helhedsorienteringen. Forvaltningen ønsker derfor mere at arbejde i en form for projektorganisation eller en matrixorganisation det kræver fokus på udvikling og uddannelse af organisationen. Hvad er et projekt? Et projekt er en engangsopgave - unik opgave - i modsætning til rutineopgaver, enkeltsager mv. Et projekt indeholder en serie sammenkædede aktiviteter, et konkret mål eller slutresultat, et start - og sluttidspunkt. Ordet projekt bruges om mange forskellige aktiviteter, og definitionerne varierer. Formulere idéer til løsning af problem Vurdere alternative løsningsmuligheder EKSEMPLER PÅ PROJEKTER: Bro over Storebælt Grøn koncert Produktmål Bro/tunnel Række af over bæltet koncerter Forbedring af Indtægt til Nyttemål trafik mellem Muskelsvindfonden landsdele Organisation A/S Storebælt Mange med flere involverede Udvikle nyt produkt Selve produktet Indtægt til virksomheden Projektgruppe Kursusopgave 80 siders opgave Afslutte kursus med god karakter Gruppe af studerende 10 Virksomhedsplan 2011

11 Projektorganisering Projektorganisationen består ofte af to grupper - styregruppen og projektgruppen. Styregruppen har det overordnede ansvar, mens projektgruppen står for det praktiske arbejde med projektet. En projektorganisation er nærmest en specialenhed inden for organisationen, som har kompetence og viden til at løse en specifik opgave. Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation, som besidder tilstrækkelig kompetence, autoritet, drivkraft og accept hos de involverede parter, til at opgaven kan løses fuldt ud. Oftest består projektorganisationen af to grupper: En styregruppe og en projektgruppe, hvortil ofte kommer en referencegruppe. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet og fastlægger mål og ressourcemæssig ramme. Styregruppen skal være sammensat således, at den besidder tilstrækkelig kompetence og autoritet til at træffe bindende beslutninger. Endvidere medtages ofte ledere af de afdelinger, der skal stille arbejdskraft til rådighed eller overtage projektet på et senere tidspunkt, i styregruppen. Projektgruppen udfører det egentlige projektarbejde under ledelse af en projektleder. Gruppen sammensættes således, at der indgår medarbejdere med faglige kvalifikationer, som er nødvendige og væsentlige for projektets gennemførelse. MATRIX-ORGANISATION En matrixorganisation er en videreudvikling af projektorganiseringen, og den inddeler organisationen efter to faktorer - fællesfunktioner i forvaltningen samt projekter eller produkter. Et projektteam består af projektlederen, som har ansvaret for projektet, samt personer fra de nødvendige funktionsafdelinger. Ved at samle specialisterne i fælles afdelinger undgås at bruge unødige ressourcer på at tildele hvert projekt for eksempel en indkøbs-, salgs- og produktionsafdeling. Samtidig opnås en funktionel specialisering samt fokus på hvert enkelt projekt. Matrixorganisationen anvendes ofte i organisationer, hvor der er et stort koordineringsbehov. Fordele ved matrix-organisationen Sikrer koordineringsmuligheder Aflaster topledelsen for koordineringsopgaver Sikrer tværfaglighed og fleksibilitet Økonomisk anvendelse af menneskelige ressourcer. Fordele ved en projektorganisation Tilfører den stabile basisorganisation fleksibilitet Sikrer en bred tværgående og helhedsorienteret behandling af opgaven Sikrer tilstrækkelig autoritet til opgavens løsning og gennemførelse Virksomhedsplan

12 Ledelsessekretariatet PRÆSENTATION Ledelsessekretariatet er en intern stabsfunktion i Teknisk Forvaltning. Afdelingen har primært til opgave at varetage tværgående funktioner på tværs af forvaltningens afdelinger og i forhold til øvrige forvaltninger i den kommunale organisation. Ledelsessekretariatets mission er: At være omdrejningspunktet for hele Teknisk Forvaltning, hvor nødvendige kompetencer og kapaciteter kan føre til nye tanker og ideer samt ny viden på alle områder At være en stærk base for sammenhold, samarbejde og samvær, udvikling og trivsel i alle afdelinger og i hele forvaltningen Vi arbejder i forhold til kommunens overordnede værdigrundlag: Udvikling - Trivsel - Ordentlighed Endvidere har forvaltningen gennem arbejdet med forskellige temaer i virksomhedsstrategien formuleret nogle værdier, som Ledelsessekretariatet løbende arbejder med at implementere og udvikle: Faglighed: Forvaltningens opgaveløsninger skal være præget af høj faglighed, og vi skal arbejde på at fastholde og fortsat udvikle vores faglighed. KERNEYDELSER Ledelsessekretariatet er en serviceorganisation, der bistår forvaltningens afdelinger med interne styringsmæssige ydelser, der bidrager til at skabe sammenhæng og struktur i opgaveløsningerne: Overordnet økonomisk styring af forvaltningens aktiviteter, udarbejdelse af budgetoplæg og opfølgninger, budget- og regnskabsmæssig assistance for hele forvaltningen Personaleadministration vedrørende løn og ansættelsesforhold, ferieregnskab, kursusadministration, sygefravær med mere Fordeling og journalisering af indgået post oprettelse, ajourføring og afslutning af sager Superbruger/support på fælles forvaltningssystemer, herunder undervisning og kurser i ESDH, OPUS og MapInfo Udvikling og vedligeholdelse af geografiske data og kortgrundlag som et digitalt administrationsgrundlag i sagsbehandlingen, herunder udvikling og anvendelse af geodata til så mange sagsbehandlingsfunktioner som muligt Sekretærfunktioner for Teknik- og Miljøudvalget, TEKE-udvalget, Vestlige Limfjordshavne, Energifonden Skive og andre samt øvrige supplerende funktioner for politikere, direktør og chefgruppe Forankring af Ledelsessekretariatet som et internt serviceorgan Synlighed: Forvaltningens ledelse skal være synlig i forhold til medarbejdere, politikere og borgere, og fagligheden skal være synlig i forhold til vores omverden. Den gode arbejdsplads: Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed, og vi skal have en grundlæggende etisk holdning til det at være sammen og arbejde sammen med andre i en kompleks organisation. Resultater i 2010: Udarbejdelse og politisk vedtagelse af en klima- og energistrategi Implementering af KMD-OPUS nyt økonomisystem Salg af 26 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord Procesansøgning om udnyttelse af geotermisk varme i undergrunden Mål i 2011: Effektiv, smidig og kompetent sagsbehandling på alle fagområder for alle samarbejdspartnere Udvikling af information, kommunikation og service over for interne og eksterne samarbejdspartnere God service og rådgivning med effektive responstider Generel forøget anvendelse af digitale løsninger som en naturlig del af opgaveløsninger på alle fagområder Fortsat udvikling af muligheder for udnyttelse af geotermisk varme Igangsætning af projekt med energirenovering af eksisterende enfamiliehuse Implementering og udvikling af ESDH til anvendelse i alle sagsbehandlingsfunktioner Implementering og udvikling af Web-GIS til anvendelse af geodata som et effektivt digitalt administrationsgrundlag 12 Virksomhedsplan 2011

13 Ledelsessekretariatet EKSTERNE SERVICEYDELSER: Salg af parcelhus- og erhvervsgrunde, kundekontakt, udarbejdelse af kortmateriale Taxa og kollektiv trafik hyrevognsbevilling, udstedelse af førerkort, takstfastsættelse, samarbejde med MidtTrafik, køreplanlægning, kørselsudbud Administration og fakturering af ejendomsoplysningsskemaer Udvikling og vedligeholdelse af kontinuerlig klima- og energistrategi, herunder udarbejdelse af en strategisk energiforsyningsplan Udvikling og gennemførelse af projekter og processer indenfor klima og energi ORGANISATORISK OPBYGNING Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion med tre team: Sekretariat, Økonomi og Geodata samt Klima og Energi som en stab i staben. Afdelingen består af en afdelingschef, 13 medarbejdere og en elev. Økonomi Teamleder + fire medarbejdere Overordnet økonomisk styring af forvaltningens aktiviteter Udarbejdelse af forvaltningens budgetoplæg, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse samt andre opgaver Samarbejde med de budgetansvarlige i forvaltningen omkring de nævnte områder Konsulentfunktion for fagområder og politiske udvalg i økonomiske spørgsmål vedrørende den daglige drift og udvikling Kommunikationsled mellem Teknisk Forvaltning og kommunens centrale budget- og regnskabsafdeling Personaleadministration vedrørende løn, ansættelse og øvrige personaleforhold Udvikling af ledelsesinformation i forbindelse med implementeringen af OPUS. Geodata Teamleder + to medarbejdere Vedligeholdelse og udvikling af kommunens geografiske informationssystem Udvikling og anvendelse af geodata i så mange sagsbehandlingsfunktioner som muligt Anvendelse af geodata i alle sammenhænge i hele organisationen Vedligeholdelse og administration af kommunens grundkort, matrikelkort og luftfotos Udvikling af IT-baserede løsninger i form af digitale ansøgninger, web-baserede styringssystemer samt en fortsat udbredelse af GIS til en integreret del af administrationsgrundlaget og sagsbehandlingen. Klima og Energi To medarbejdere Fortsat revision og udvikling af Klima og Energi Strategi og dertil relaterede emner Udvikling af forskellige temaer inden for nye energiløsninger Udvikling og gennemførelse af projekter og processer inden for klima og energi Udarbejdelse af ansøgninger om økonomiske midler til udvikling og implementering af forskellige projekter Gennemførelse af arrangementer, for eksempel borgermøder indenfor forskellige temaer Opbygning og løbende ajourføring af Energibyen Skives egen hjemmeside Udvikling af samarbejdsrelationer med andre kommuner, SET, lokale virksomheder, uddannelser Sekretariat Teamleder + to medarbejdere Salg af parcelhus- og erhvervsgrunde Taxa og kollektiv trafik hyrevognsbevilling, førerkort, samarbejde med MidtTrafik, køreplanlægning og andre opgaver omkring trafik Superbrugeropgaver, support på fælles forvaltningssystemer som ESDH og netværk Dagsorden og sekretærfunktioner for to politiske udvalg Post og fordeling af indkomne sager skanning og fordeling af indkommet post Fortsat implementering og udvikling af ESDH til anvendelse i alle sagsbehandlingsfunktioner i forvaltningen Blandt de mange funktioner, som Ledelsessekretariatet varetager, er salg af parcelhusog erhvervsgrunde. Virksomhedsplan

14 Park og Vej PRÆSENTATION Park og Vej er en afdeling i Teknisk Forvaltning. Afdelingen består af tre enheder: Administrationen består af én afdelingschef, tre teamledere og otte medarbejdere, der fysisk er placeret i Durup. Entreprenørgården består af én driftsleder, seks administrative medarbejdere, én værkfører samt fem formænd og godt medarbejdere i marken, der fysisk holder til på Gyrovej i Skive. Fursund Færgeri består af én overfartsleder, én mekaniker, én havnefoged og 15 skibsførere, der fysisk holder til på Fur. Den administrative del af Park og Vej i Durup administrerer og udfører den overordnede ledelse af området, der er opdelt i tre teams med følgende funktionsområder: Vejmyndighed og drift Trafik og Havne Landskab og grønne områder KERNEYDELSER Team Vejmyndighed og drift Myndighedsopgaver i relation til vejloven og privatvejsloven (naboretsforhold som for eksempel byggelinjer, oversigtslinjer, adgangsbegrænsninger og beskæring af beplantning, tilladelser til overkørsler, gravetilladelser og skiltning samt vejsyn på private fællesveje) Administration af driftsområdet veje og stier, herunder vej- og stibelægninger, skilte autoværn, opstribning, rabatter, grøfter afvanding, gadefejning og vejbelysning Ansvarlig for at vejudstyret; toiletbygninger, busskure, broer, bygværker og fortove vedligeholdes. Drift og systemansvar for vejadministrationssystem RoSy Udfærdigelse og administration af diverse regulativer og vedtægter, herunder gågaderegulativ, parkeringsvedtægt Serviceskiltning, herunder udarbejdelse af designmanual Ansvar for Kommunens parkeringskontrol og drift af P-pladser Team Trafik og Havne Projektering, udbud og tilsyn af opgaver indenfor vej-, sti- og trafiksikkerhedsområdet Projektering, udbud og tilsyn af byggemodningsopgaver og andre anlægsopgaver Drift af trafiksignalanlæg Implementering af Trafiksikkerhedsplan Behandling af borgerhenvendelser vedrørende trafiksikkerhed Koordinering af trafiksikkerhedskampagner Formidling og information på hjemmesiden og i dagspressen Trafikanalyser, trafiktællinger og uheldsregistrering Drift af Skive Færdselssikkerhedsråd Administration af opgaven med trafikfarlige skoleveje Deltagelse i by - og områdefornyelsesopgaver Resultater i 2010: 73 tilladelser til benyttelse af torve og pladser 811 ejendomsoplysningsskemaer Cirka 700 gravetilladelser Cirka 60 sager administreret efter vejloven f.eks. overkørsler og virksomhedsskiltning Ny asfaltbelægning udlagt på cirka 20 km vej 1184 ton asfalt brugt på lapning af huller i vejen Systematisk udskiftning af kviksølvsarmaturer Udskiftning af 900 lbm. autoværn Renovering af 75 busskure Udbud af vognmandskørsel på ni ruter i den kommunale vintertjeneste Totalrenovering og omlægning af cirka 3560 lbm. fortov Resultater i 2010 fortsat: Udbud af drift af vejbelysningsanlæg i gl. Skive Kommune Opsætning af el-målere ved samtlige vejbelysninger i gl. Skive Kommune Færdiggørelse af byggemodningsarbejder på Bragesvej, Rosenhaven Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser for driftsopgaver på Entreprenørgården Gennemgang af ruter for vintervedligeholdelse Renovering af to signalregulerede kryds. Østerbro Viborgvej og Søndergade Sønder Boulevard Handleplan for Park og Vej 2010 Regelsæt for anvendelse af gader, torve og pladser Spejderlejr Erhvervsbyggemodning på Hesselbjergvej 14 Virksomhedsplan 2011

15 Park og Vej Havneadministration for Skive, Glyngøre og Fur Havne Arealudlejning, fastsættelse af takster, havnedrift for Skive Havn i samarbejde med shippingfirma Oprettelse af grundejerforeninger Team Landskab og grønne områder Kerneydelsen er administration, drift og anvendelse af skove og grønne områder udenfor institutionerne, som kommunen ejer. Teamet har det faglige og budgetmæssige ansvar for driften, samt yder faglig bistand til andre forvaltninger indenfor Skive Kommune. Derudover har teamet ansvaret for strandområder og badebroer. Mål i 2011: Team vejmyndighed og drift God vejstandard gennem strategisk planlægning af vedligeholdelse af veje Forbedringen af det visuelle indtryk af vejanlæggene ved renovering af vejanlæggene og byinventaret Hurtig og effektiv udførelse af alle driftsopgaver vedrørende veje og stier Udarbejdelse af et nyt samlet register over stier Færdiggørelse af designmanual Fortsat udvikling og energioptimering af vejbelysningen, herunder lovpligtig udskiftning af kviksølvholdige lyskilder Entreprenørgården Drift- og vedligehold af: kommunale veje, stier, fortove, P-pladser og rastepladser Vinterberedskab og vintertjeneste Digeanlæg Offentlige toiletter Parker, skove, strande, naturområder, Legepladser og arealer knyttet til boligområder Eget materiel Udendørs idrætsarealer Arealer ved skoler og sociale institutioner Kommunale vandløb Autoværn, rækværker, broer og bygværker. Afvandingsforanstaltninger, herunder brønde og underløb Udførelse af anlægsopgaver: Byggemodninger Nyanlæg af veje, stier, fortove og pladser Vand- og spildevandsanlæg Digeanlæg Parkanlæg Beplantning langs veje og på parkeringspladser Desuden tilsyn med ledningsejeres gravearbejder i forhold til udstedte tilladelser Mål i 2011: Team Trafik og Havne Reducering af antallet af dræbte og tilskadekomne iht. Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra 2007 Vejanlæggene i Skive Kommune skal fremstå smukkere og mere harmoniske Trafikmiljøet i Skive Kommune ønskes generelt forbedret Færre dræbte og tilskadekomne gennem systematisk ulykkesbekæmpelse God trafikafvikling gennem forbedring og sikring af vejanlæg, signalanlæg, vejvisning og elektronisk P-henvisning Tryghed i trafikken for svage trafikanter gennem en lavere hastighed og bedre muligheder for krydsning af veje og i vejkryds Aktiv søgning af puljemidler, private som offentlige, til vejformål Ny trafikplan for Skive midtby Mål i 2011: Team landskab og grønne områder At skabe rammerne for at borgere og besøgende får mulighed for aktivitet og oplevelse i natur og offentlige anlæg både i fritiden og hverdagslivet At forebygge negative miljøpåvirkninger på offentlige arealer og vandløb At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt At skoven genplantes efter fældning eller stormfald med blandet løvtræ At parker og grønne elementer i byområder bevares og udbygges At fritidsområderne varieres med skiftende oplevelser fra sted til sted - og igennem året At vedligeholde de udendørs idrætsarealer så de fungerer bedst muligt i forhold til eksisterende ressourcer At udnytte kommunens beliggenhed ved fjord, ådale, skove og de skiftende landskabsformer, samt at skabe attraktive grønne områder Virksomhedsplan

16 Park og Vej Mål i 2011: Entreprenørafdelingen At Entreprenørafdelingen fortsat udvikles til en moderne, effektiv og serviceorienteret virksomhed Udarbejdelse af detaljerede nøgletal på driftsområderne med henblik på at sikre, at opgaverne løses på optimal vis Implementering og harmonisering af ydelser Igangsætte registrering af mængder og arealer Opgradering af styringssystemet Navision i forhold til ressourcer Indførelse af elektronisk tidsregistrering for markpersonalet Slejpner-Fur transporterer årligt knap køretøjer frem og tilbage mellem Branden og Fur passagerer tager samme tur hvert år. Fursund Færgeri Færgeriet driver færgeoverfart mellem Branden og Fur med passagerer, køretøjer og gods. Sejltiden er på 3 min., og der sejles hvert kvarter i dagtimerne, hver halve time i aftentimerne og hver time i nattetimerne. I nødstilfælde sejles efter behov. Færgeriet råder over to færger: Slejpner-Fur, der er bygget i 1996 og har en kapacitet svarende til 30 personbiler og 147 passagerer Stenøre (reservefærge), der er bygget i 1966 og har en kapacitet svarende til 12 personbiler og 48 personer. Stenøre udlejes i sommerperioden til turistsejlads og som afløserfærge for overfarterne på Næssund og Feggesund Færgerne overfører årligt tur/retur ca personbiler, personer, 400 turistbusser og 8800 lastbiler Færgeriet råder endvidere over de til færgerne nødvendige færgelejer, færgerikontor og et værksteds- og lagerrum på adressen Stenøre 3 på Fur Havn. Park og Vej er den største afdeling i Teknisk Forvaltning. Afdelingen har ansvar for kommunens veje, trafik, havne, landskaber og grønne områder. Mål i 2011: Fursund Færgeri Byggeri af ny færge til indsættelse på overfarten i 1. kvartal 2012 Indførelse af nyt billetsystem Udskiftning af katodisk beskyttelse (anoder) på Slejpners færgelejer på Fur og Branden 16 Virksomhedsplan 2011

17 Havne Seks fiskefartøjer og 75 lystbåde er hjemmehørende i havnen på Fur. Hertil kommer cirka 3000 gæstesejlere, der hvert år lægger turen forbi Limfjordsøen. Mål i 2011: Fur Havn Færdiggørelse af Molerkajen Uddybning af fjordbund ved indvendig side af ny Molerkaj (lystbådedelen) Etablering af billetterings- og adgangskontrolsystem for lystsejlere Udarbejdelse af nyt Regulativ for Fur Havn Udarbejdelse af ISPS sikringsplan for Molerkajen Oprensning af havnebassin Glyngøre Havn Glyngøre Havn er en fiskerihavn med 10 hjemmehørende fiskefartøjer. Havnen har ikke tilknyttet en havnefoged. Funktionerne varetages af administrativt personale i Forsyningsafdelingen i Durup og med hjælp fra Kommunens Entreprenørgård og private håndværkere. Fur Havn Fur Havn, der også omfatter havnen på Branden, er en blandet fiskeri-, erhvervs-, færgeri- og lystbådehavn. Havnen har i dag seks hjemmehørende fiskefartøjer og 75 hjemmehørende lystbåde, svarende til fuld udnyttelse af kapaciteten. Havnens erhvervskaj på Fur (Molerkajen) blev i maj 2008 lukket på grund manglende stabilitet i de bærende konstruktioner, og coastere med bentonit til Damolin blev henvist til losning i Skive Havn. En ny erhvervskaj er under opførelse og kan for erhvervsdelens vedkommende tages i brug i januar Kajen er i samarbejde med Fur Sparekassefond udbygget med et område til lystbåde med plads til omkring 15 både. Havnen besøges om sommeren af godt 3000 gæstesejlere. Havnen lægger årligt faciliteter til træskibssejladsen Limfjorden Rundt, motionsarrangementet Fur Rundt og Muslingefestivalen. Herudover besøges havnen af en stor del af de cirka turister, der årligt besøger Fur. Aktiviteterne på Branden begrænses til losning af muslinger og sten og grus. Havnenes personale består af en havnefoged med reference til overfartslederen på Fursund Færgeri, der således har det overordnede ansvar for både havn og færgeri. Ud over kajanlæg på Fur og Branden råder Havnen over et havnekontor (fælles med færgerikontoret), velfærdsfaciliteter for lystsejlere og offentlige toiletter. 10 fiskefartøjer er hjemmehørende i fiskerihavnen i Glyngøre. Havnen administreres af personale fra forsyningsafdelingen i Durup. Mål i 2011: Glyngøre Havn Optimering af affaldsordningen for Havnens brugere Udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for havneanlæggene Virksomhedsplan

18 Natur og Miljø PRÆSENTATION Det er Natur- og Miljøafdelingens formål at sikre natur- og miljøgrundlaget som fundament for udviklingen i Skive Kommune. Natur, miljø og landskab skal benyttes og beskyttes ved afvejning af ofte modsatrettede interesser, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. Afdelingen varetager en bred vifte af opgaver indenfor natur- og miljøbeskyttelse i Skive Kommune. Opgaverne er meget lovbundne og et kvalitetsstyringssystem skal medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virk somhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. KERNEYDELSER Natursektionen Myndighedsopgaver i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (herunder blandt andet tilsyn, kontrol og håndhævelse, godkendelser, tilladelser) Myndighedsopgaver i henhold til Husdyrgodkendelsesloven (herunder blandt andet tilsyn og håndhævelse, godkendelser, tilladelser) Myndighedsopgaver i henhold til Planloven (VVM) Myndighedsopgaver i henhold til Naturbeskyttelsesloven (herunder blandt andet planlægning, tilsyn og håndhævelse, tilladelser, naturpleje) Myndighedsopgaver i henhold Vandløbsloven (herunder planlægning, tilsyn og håndhævelse, tilladelser samt vedligeholdelse og regulering) Myndighedsopgaver i henhold til Okkerloven Natur- Miljøafdelingen ledes af en afdelingschef og to teamledere. Afdelingens medarbejdere spreder sig over en meget bred vifte af længerevarende og mellemlange videregående uddannelser. Der er 26 medarbejdere i alt. Teamlederen for Miljøsektionen koordinerer opgaverne indenfor virksomheder, affald, grundvand, råstoffer, spildevand og rottebekæmpelse. Teamlederen for Natursektionen koordinerer opgaverne indenfor landbrug, natur og vandløb. Administration Afdelingen skal foretage en serviceorienteret, faglig korrekt og effektiv sagsbehandling og myndighedsud øvelse. Borgernes ret til viden, indflydelse og klage skal sikres i den daglige administration og via information på internettet om grundlaget for administrationen. Afdelingen skal sikre, at velbegrundede afvejninger af ofte modsatrettede interesser, sker med god inddragelse af de berørte parter. Samtidig skal afdelingen sikre, at afdelingens data holdes opdateret, og står til rådighed for sagsbehandlingen i resten af administrationen og i videst muligt omfang for borgerne. Miljøsektionen Myndighedsopgaver i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (herunder blandt andet tilsyn og håndhævelse, godkendelser, tilladelser, samt planlægning for affald og spildevand) Myndighedsopgaver i henhold til Vandforsyningsloven (herunder blandt andet planlægning, tilladelser, samt tilsyn, kontrol og håndhævelse) Myndighedsopgaver i henhold Jordforureningsloven (herunder blandt andet tilsyn og håndhævelse, tilladelser og jordklassificering) Myndighedsopgaver i henhold til Råstofloven (herunder tilsyn og håndhævelse samt tilladelser) Myndighedsopgaver i henhold til Planloven (VVM) Myndighedsopgaver i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer Drift Afdelingen skal ved udførelse af sine opgaver sikre en drift ud fra et kvalificeret vidensgrundlag, der samtidigt giver mest natur og miljø for færrest mulige penge. Opgaverne skal løses ud fra en helhedsorienteret indgang på et højt fagligt niveau, som sikrer borgerne en serviceorienteret sagsbehandling baseret på konkret viden med så kort sagsbehandlingstid som muligt. Natur og Miljø tager sig af en bred vifte af opgaver omkring beskyttelse af natur og miljø i Skive Kommune. 18 Virksomhedsplan 2011

19 Natur og Miljø Resultater 2010: Det aftalte antal afgørelser på ansøgninger om miljøgodkendelser og -tilladelser til landbrug er opfyldt Tilsynsfrekvenserne på virksomheder, landbrug og badebassiner er opfyldt Den vedtagne frekvens for tilsyn med vandværker og for kontrol med enkeltvandsindvindinger er opfyldt Vandløbsvedligeholdelsen er foretaget i overensstemmelse med de gældende regulativer Affaldsplanen er vedtaget Der er indgået nye kontrakter vedrørende rottebekæmpelse Certificering af kvalitetsstyringssystem er opretholdt Mål 2011 De mellem KL og Miljøstyrelsen aftalte minimumfrekvenser for tilsyn på virksomheder skal opfyldes. Tilsyn virksomhed Ansøgninger om godkendelse af listevirksomheder er afgjort senest 12 uger efter alle relevante oplysninger foreligger. Miljøgodkendelser virksomhed Alle ansøgninger om miljøgodkendelser og miljøtilladelser på landbrug, som er indsendt i 2010 eller før, skal være færdigbehandlede eller være i afsluttende høring senest den 1. september Læs mere Alle ansøgninger om miljøgodkendelser på landbrug, som er indsendt inden 1. marts 2011, skal være færdigbehandlede eller være i afsluttende høring senest den Læs mere Alle ansøgninger om miljøtilladelser på landbrug, skal være færdigbehandlede eller være i afsluttende høring senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget. Miljøtilladelser landbrug De mellem KL og Miljøstyrelsen aftalte minimumfrekvenser for tilsyn på husdyrbrug skal opfyldes. Tilsynsfrekvenser Der udarbejdes og vedtages en ny samlet Vandforsyningsplan. Læs mere Indsatsplaner for indsatsområder, hvor kortlægningen er modtaget inden 1. januar 2011, skal være udarbejdet og vedtaget inden Læs mere De vedtagne tilsyns- og kontrolfrekvenser på vandværker og vandindvindinger skal opfyldes. Læs mere Samlet spildevandsplan skal vedtages inden Læs mere Natur og Miljøafdelingens formål er at sikre natur- og miljøgrundlaget som fundament for udviklingen i Skive Kommune. Virksomhedsplan

20 Plan og Byg OVERORDNET Udgangspunktet for Plan og Bygs virksomhedsplan er det lovmæssige grundlag for fagområdernes virke, de politiske mål udstukket for området, administrative retningslinjer og Skive Kommunes ledelsesgrundlag. Vi arbejder teambaseret under udøvelse af ledelse i fællesskab for at skabe gode rammer for, at alle aktivt tager ansvar for opgaverne, deres løsning og udviklingen inden for fagområdet. Kommunen skaber rammerne for kommunens udvikling gennem sin kommune- og lokalplanlægning, men det er byens borgere, der bygger de huse, der udgør byen og lokalsamfundet. Derfor er det en afgørende faktor for den kommunale udvikling, at den tekniske service, der ydes i forbindelse med grundsalg og plan- og byggetilladelser, er optimal og gnidningsløs og efterlader en god oplevelse, selv når vi giver et afslag på en ansøgning. Afdelingens grundlag Vi er en myndigheds-, service- og udviklingsafdeling Vi arbejder med fortiden og fremtiden i vores bestræbelser på at skabe smukke og funktionelle rammer for livet i Skive Kommune Vi er ansat til at varetage lokalsamfundets interesser Det er borgerne, der bygger byen, derfor er borgeren i centrum af vores ydelser Vi udøver miljø- og ressourcebevidst forvaltning Vores organisation er helhedsorienteret og arbejder tværfagligt Vi er en afdeling i stadig faglig udvikling, der sikrer, at vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere i et godt fagligt arbejdsmiljø, som udvikler god borgerservice Vi tilstræber enkelhed, åbenhed og gennemskuelighed i vores ydelser Vi tror, at en attraktiv arbejdsplads leder til opfyldelsen af målene og giver os et godt omdømme i lokalsamfundet KERNEYDELSER Plan og Byg leverer et bredt spektrum af ydelser: Planmyndighed, administration af Planloven, Byfornyelsesloven og tilsvarende reguleringslove omkring fast ejendom. Udarbejdelse af lokalplaner, byfornyelsesplaner og kommuneplanens rammebestemmelser. Bygningsmyndighed, administration af Byggeloven og andre bygningsreguleringslove, byggesagsbehandling og udstedelse af byggetiladelser. Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme på godt m2 samt udvendig vedligeholdelse af ejendommene. Vi tilser og styrer energianlæg i de kommunale ejendomme, og vi sikrer derigennem meget store årlige besparelser på det kommunale energiregnskab. Vi har ansvaret for beredskabet i Skive Kommune. Maskinmester Michael Petersen viser minikraftvarmeanlægget under rådhuset i Skive. Skolen i Breum leverer rapsolie til rådhuset fra sin egen rapspresser. Resultater 2010: Udstedt mere end 1000 byggetilladelser Vedligeholdt kommunale ejendomme for cirka 10 millioner kroner 105 om-, ny- og tilbygningsprojekter Nedrevet 35 usunde boliger 12 lokalplaner Energibesparende foranstaltninger for 20 millioner kroner CO2 besparelse på 20 procent Byfornyelsesarbejder for 56,5 millioner kroner 215 brandudrykninger 20 Virksomhedsplan 2011

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Teknik & Præsentation 1 Mission, Vision og Værdigrundlag Forord... 3 Mission, Vision og Værdigrundlag... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10 Teknik &, organisationsplan...

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere