Virksomhedsplan Skive Kommune - Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2011. Skive Kommune - Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2011 Skive Kommune - Teknisk Forvaltning

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Værdigrundlag... 4 Vision og Strategi... 5 RAMMERNE OM BORGERNES LIV... 5 Udvikling og innovation... 5 ORGANISATIONS- OG MEDARBEJDERUDVIKLING... 5 Rammer om borgernes liv... 6 Udvikling og Innovation... 7 Organisations- og Medarbejderudvikling... 8 Arbejdspladsvurdering... 9 Projektorganisering Ledelsessekretariatet Økonomi Sekretariat Geodata Klima og Energi Park og Vej PRÆSENTATION Team Vejmyndighed og drift Team Trafik og Havne Team Landskab og grønne områder Entreprenørgården Fursund Færgeri Havne Fur Havn Glyngøre Havn Natur og Miljø Administration og drift Kerneydelser Resultater og mål Plan og Byg Plan Byg Kommunale Ejendomme EBF Beredskab BBR/ESR Skive Renovation 4-S Kommunikation Virksomhedsplan 2011

3 Forord Ledelsessekretatiat Natur og Miljø Plan og Byg YDERLIGERE INFORMATION Virksomhedsplan 2011 Park og Vej Med et klik på den enkelte afdeling finder du uddybende beskrivelser af afdelingens fagområder og serviceydelser Her finder du desuden en præsentation af afdelingernes medarbejdere samt deres specifikke fagområder Virksomhedsplanen danner grundlag for dialogen med politikere, kolleger, interesserede borgere og kunder i og udenfor kommunen. Som sådan er virksomhedsplanen en slags aftale mellem os og vores brugere om forvaltningens mål og serviceydelser. Den foreliggende tryksag giver overblik over, hvem vi er, hvad vores opgaver er, hvad vi nåede i 2010, og hvad vi vil nå i Hvis man har brug for at vide mere, kan man på nettet finde uddybende oplysninger om forvaltningens opgaveløsning, bemanding, økonomi og beskrivelse af de aktiviteter, som bliver sat i gang for at nå målene. Dermed håber vi at styrke dialog og kommunikation om forvaltningens formål og virke. Den nye opbygning åbner nye muligheder for at inddrage alle ansatte i forvaltingen i udviklingen af opgaver, medarbejdere, ledelse, organisation og serviceydelser. De fire temaer fra Virksomhedsstrategien fra 2008 Effektivitet og kvalitet, Attraktiv arbejdsplads, God ledelse og Kommunikation gælder fortsat. Vi har tilføjet nogle målsætninger, som gælder specifikt for Teknisk Forvaltning: Rammerne om Borgernes Liv, Udvikling og Innovation og Organisations- og Medarbejderudvikling. Vi håber, at virksomhedsplanen kan medvirke til at give et indblik i Teknisk Forvaltnings mange og komplekse fagområder. Vi håber også, at planen kan inspirere så meget, at den giver anledning til kommentarer og forslag til forbedringer og forenklinger. Natur og Miljø arbejder blandt andet med tilsyn og godkendelser af virksomheder og landbrug. Teknisk Forvaltning Ole Jørgen Jensen Direktør Marts 2011 Virksomhedsplan

4 Værdigrundlag VÆRDIGRUNDLAG Skive Kommunes værdigrundlag, Udvikling, Trivsel og Ordentlighed, udbygges med Tillid, Fællesskab og Anerkendelse som værdier, vi skal stræbe mod. Tillid Vores arbejdsplads skal være præget af tillid til hinanden, til vore samarbejdspartnere og til vore borgere. Det sikrer vi ved at: Udvise en adfærd, der skaber tillid Være åbne og udadvendte i vores dialog Være loyale overfor de trufne beslutninger Fællesskab Vi vil udvikle fællesskabet til gavn for helheden. Det vil vi gøre ved at: Opbygge en virksomhedskultur med respekt for fællesskabet Være socialt bevidste om vore handlinger Udvise respekt for hinandens forskellighed Anerkendelse Anerkendelse skal være det bærende princip i organisationen. Det skaber vi ved at: Anerkende hinandens styrker og svagheder Udvikle anerkendende adfærd Give konstruktive og fremadrettede tilbagemeldinger Udvikling Chefgruppen forpligter sig til at: Kommunikere vision, kultur og værdier Skabe forandring, udvikling og læring Sætte mål økonomiske, personlige, faglige og sociale Synliggøre strategiske mål over tid Fortælle, hvad vi forventer og mener Rose, støtte, coache og opmuntre At give rum og rammer for medarbejdernes kreative udfoldelse At give mulighed for nye ideer samt sikre deltagelse i projekter og processer, der kan give andre og nye perspektiver At anerkende medarbejdere og deres forskelligheder At sikre udvikling af personlige, menneskelige og faglige kompetencer At sikre tværfaglig udvikling via sidemandsoplæring, coaching og selvstyrende grupper At sikre en fortsat udvikling af organisationen og hermed at sikre medarbejderne plads til mangfoldighed, trivsel og engagement Trivsel Tillid Anerkendelse Fællesskab Ordentlighed Medarbejderne forpligter sig til at: Arbejde for en fælles kultur Efterleve forvaltningens bærende værdigrundlag Medvirke til at sikre egen udvikling af kvalifikationer og kompetencer Være åben for forandring og læring og parat til nye opgaver og funktioner Være helhedsorienteret og se egne opgaver i forhold til forvaltningens samlede strategi Anerkende og se hinandens forskelligheder som potentiale for udvikling Hjælpe hinanden med sidemandsoplæring og opbakning 4 Virksomhedsplan 2011

5 Vision og Strategi VISION Service til borgere og virksomheder er vores eksistensberettigelse Teknisk Forvaltnings behandling af myndighedsopgaver i relation til lovgivningen, teknisk bistand til natur og miljø-, bygnings-, drifts-, og anlægsopgaver ydes til gavn for Skive Kommunes borgere, institutioner og erhvervsliv. Vi arbejder med rammerne om borgernes liv, men vi anerkender, at det er borgerne, der bygger byerne og driver virksomhederne; derfor er den måde, vi udøver vores myndighedsopgaver på og kvaliteten af vores serviceydelser afgørende for byggeriet, landbruget og øvrige virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Teknisk Forvaltning arbejder med komplekse opgaver og komplicerede procedurer. Vi vil forenkle vore ydelser, sikre bedre information og yde kompetent rådgivning til borgere og brugere gennem udvikling af innovative måder at yde vores service på. Vi vil i videst muligt omfang udvikle og benytte digitale værktøjer for at lette adgangen til information og til at lette administrationen af lovgivning og myndighedsudøvelse. Vores vigtigste ressource er medarbejderne, og vi vil skabe rammerne for medarbejdernes fortsatte trivsel gennem spændende arbejdsopgaver, uddannelsesog udviklingsmuligheder, samt indflydelse og inddragelse i jobbets tilrettelæggelse, ledelse og udførelse. UDVIKLINGSOMRÅDER Vi har udvalgt tre hovedområder som udviklingsprojekter i Vi sætter fokus på de tre områder i løbet af året, men det betyder ikke, at de afsluttes samme år, tværtimod fortsætter de i flere år fremover. Hvert område beskrives lidt mere indgående på de følgende sider. RAMMERNE OM BORGERNES LIV Trafik, miljø og trafiksikkerhed Byens udvikling og omdannelse Erhverv, landbrug og miljø Landskabet, naturen, kysterne og de rekreative områder Energiforsyning, byudvikling, byggeri, infrastruktur og anlæg Energiforsyning, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse UDVIKLING OG INNOVATION Bedre servicering af byråd og udvalg Informationsteknologi og digital sagsbehandling Digitalt administrationssystem ORGANISATIONS- OG MEDARBEJDERUDVIKLING Intern dialog og kommunikation Tværfagligt samarbejde herunder koordinering af projekter Ledelsesudvikling, medarbejder- og organisationsudvikling Efteruddannelse i integration af energi- og klimahensyn i planlægning og sagsbehandling Faglig udvikling generelt Virksomhedsplan

6 Rammer om borgernes liv Handling Vi arbejder med rammerne om borgernes liv. Det er kommunen, der sætter de administrative rammer omkring byggeri og udvikling af kommunen. Det sker via planlægningen. Vi sætter fokus på følgende områder: 1. Byudvikling og byforbedring: Vi går i gang med en ny planlægning af Skive Midtby i starten af året. Her sigtes der på at skabe plads til nye bebyggelser, bedre byrum, integration af parkeringsanlæg, udfyldning af huller i gadebilledet og gode grønne oplevelser i byen samt adgang til den omkring liggende natur. 2. Bedre trafikafvikling i Skive: Der skal sikres lettere trafikafvikling til og fra Skive By, forbedret parkeringssøgning i centrum og samtidig åbnes for at gøre bymidten roligere ved at lede transittrafikken udenom bykernen. MÅL Vi arbejder med rammerne om borgernes liv Vi anerkender, at det er borgerne, der bygger byen Vi bruger vores viden og erfaring til at udvikle kommunen og lokalsamfundene Gennem konkrete projekter skal vi medvirke til at forbedre kommunens bysamfund Vi udfører vort arbejde i tæt samarbejde med borgerne Vi stræber efter at skabe en balance mellem udvikling, miljø og naturhensyn Vi integrerer hensynet til klima og energi i vores udviklingsog driftsopgaver 3. By og sundhed: Udover byforbedringer og bedre trafikafvikling skal der skabes et bedre grundlag for borgernes sundhed ved at udvikle bedre grønne rekreative muligheder - dels ved etablering og forbedring af eksisterende grønne anlæg, dels ved at forbedre adgangen til naturen, til havn og kyst og til sportsanlæg. 4. By, energi og klima: Vi vil kortlægge hvilke områder, som er truet af den forventede vandstandsstigning i fjord og vandløb. Der udarbejdes en strategi for den indsats, der skal sikre områder mod højvande. Alle planer for byggeri vil indeholde krav om energioptimering. 5. Natur og Landbrug: Gennem planlægningen skal der ske en afvejning af forholdet mellem landbrugsvirksomhed, naturområder og landskabelige hensyn. 6. Projekt kyst: Vi vil kortlægge mulighederne for at skabe nænsom byudvikling i kystnære områder. Der skal endvidere arbejdes på at synliggøre og sikre særligt sårbare kystområder. Mulighederne for bedre adgang til kysterne skal kortlægges. 7. Projekt vandressourcer: Mulighederne for at beskytte grundvandsressourcerne skal kortlægges, og der skal udarbejdes en handlingsplan. 8. Borgerinddragelse: Borgerne skal i videst muligt omfang inddrages i planlægning og kortlægning. I planlægningen for bymidten inddrages borgerne direkte i arbejdet. Ny planlægning af bymidten i Skive skal blandt andet sikre bedre byrum og gode oplevelser. 6 Virksomhedsplan 2011

7 Udvikling og Innovation Handling Teknisk Forvaltning arbejder med komplekse opgaver og komplicerede procedurer. Vi vil forenkle vore ydelser, sikre bedre information og yde kompetent rådgivning til borgere og brugere gennem udvikling af innovative servicemetoder. Vi vil udvikle og bruge digitale værktøjer for at lette adgangen til information, lette vores myndighedsudøvelse, og så vil vi skabe bedre beslutningsgrundlag for vore politikere. Vi sætter fokus på følgende områder: 1. Bedre Borgerservice: Gennem brug af digitalt værktøj vil vi gøre det nemmere for borgeren at søge information og vejledning indenfor vore myndighedsområder. Borgeren skal på forhånd kende omfanget af ansøgningsmaterialet. Vi skal på forhånd oplyse om procedurer for sagsbehandling og det forventede tidsforbrug. 2. Bedre beslutningsgrundlag: Vi skal udvikle et nyt og mere tidssvarende grundlag for politikernes beslutninger. Målet er, at materialet skal være kortfattet, velbelyst og velillustreret for at nedbringe politikernes forberedelsestid. Beslutningsgrundlaget skal understøttes af forbedret digital adgang til relevant baggrundsmateriale. Med nye digitale værktøjer skal der fokus på BBR-data, geokodning af bygninger og det skal være lettere at læse blandt andet lokalplaner. 3. Helhedsorienteret sagsbehandling: Målet er, at borgere kun skal henvende sig ét sted for at få deres sag behandlet. Det betyder, at vi skal vurdere og eventuelt omlægge berøringsflader mellem forskellige myndighedsområder. 4. Digitalt administrationsgrundlag: Der skal etableres et digitalt administrationsværktøj, som sikrer, at medarbejderne har digital adgang til alle oplysninger af relevans for opgaveløsning og sagsbehandling. 5. Kvalitetssikring af data: I forbindelse med udviklingen af det digitale administrationsværktøj skal nye arbejdsrutiner og procedurer sikre kvaliteten af de bagved liggende data. Der skal blandt andet fokus på BBR-data, geokodning af bygninger og på lettere tilgængelig læsning af planbestemmelser. MÅLSÆTNINGER FOR SERVICE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER Sikre at vore serviceydelser bygger på faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme for at sikre borgerne en hurtig og sikker sagsbehandling Delegere beslutningsmyndighed således, at borgerne altid møder medarbejdere, der er bemyndigede til at træffe beslutninger i konkrete sager Sikre internetadgang til informationer om forvaltningens ydelser, processer og resultater på kommunens hjemmeside Sikre åbenhed og dialog i sagsbehandling og borgerservice Udvikle samarbejdet med vore kunder for at sikre brugerindflydelse på forvaltningens ydelser Arbejde målrettet og konstruktivt ud fra de givne politiske og økonomiske rammer Udvikle og forbedre den faglige kvalitet og effektivitet, således at borgere og virksomheder har tillid til forvaltningen og er tilfreds med vore ydelser Virksomhedsplan

8 Organisations- og Medarbejderudvikling Handling Det vil være naturligt og nødvendigt at kigge på den måde, vi har organiseret arbejdet på i lyset af de øvrige udviklingsopgaver og ikke mindst introduktionen af bedre digitale værktøjer. Vi sætter fokus på følgende områder: 1. Udvikling af organisationen: Teknisk Forvaltnings opgaveløsning og samarbejdsformer skal vurderes og tilrettelægges således, at vi kan yde en bedre, hurtigere og mere helhedsorienteret service. Med bedre digitale værktøjer åbnes der for ændringer i vores dialog internt og eksternt, hvilket skal føre til bedre måder at kommunikere på. 2. Ledelses og medarbejderudvikling: Vi ønsker gradvist at udvikle ledelse og medarbejdere til målrettet udviklingsog servicearbejde. Med nye værktøjer gives der mulighed for øget selvledelse fra medarbejdernes side og samtidig for, at chefgruppen kan fokusere mere på udviklingsorienteret ledelse. 3. Udvikling af tværfaglige samarbejdsformer: Vore sagsområder bliver mere og mere komplekse og komplicerede at løse. Det betyder, at flere fagområder og specialister skal inddrages for at løse opgaverne. Noget kan løses gennem projektorganisering, som beskrives i næste afsnit. Det bliver også nødvendigt at tilvejebringe nye berøringsflader - eventuelt ændre opgavefordeling - men under alle omstændigheder skabe nye procedurer, som skal integreres i den digitale værktøjskasse. 4. Fagligt udviklingsprogram: Der skal udarbejdes et fagligt udviklingsprogram, som sikrer medarbejdernes kompetence til at håndtere de nye udviklingsprojekter. Derudover skal der etableres efteruddannelse i integration af energi- og klimahensyn i planlægning og sagsbehandling. 5. Udvikling af digitale færdigheder: Med indførelsen af den digitale værktøjskasse er det nødvendigt at uddanne medarbejdere og ledelse i brugen af værktøjerne. Der skal derfor udvikles træningsprogram for brugerne sideløbende med udviklingen af værktøjskassen. Helhedsorienteret sagsbehandling er en arbejdsmetode, hvor målet er, at sagsbehandlingen sker med udgangspunkt i borgerens situation og ikke afgrænses af kommunens opdeling i afdelinger MÅL FOR UDVIKLING AF ORGANISATIONEN Organisationen skal være kendetegnet ved: Strategisk ledelse Helhedssyn Løbende udvikling og tilpasning til situation og opgaver Gennemskuelighed, klarhed og aftaler med hensyn til arbejdsdeling, kompetence og koordinering Fokus på koordinering af tværgående projekter, interne såvel som eksterne Aktiv og konstruktiv fokus på at lære af sine erfaringer Aktiv deling af viden Aktiv anvendelse af viden og erfaring til udvikling af organisation, ledelse og medarbejdere Kommunikerende ledelses- og samarbejdsstil MÅL FOR MEDARBEJDERUDVIKLING: Medarbejderne har kompetence til at træffe de nødvendige afgørelser Medarbejderne stilles opgaver, der udfordrer og udvikler Der er let adgang til faglig og lovgivningsmæssig viden og efteruddannelse Der er åbenhed i beslutningsgange og kommunikation internt og eksternt Medarbejderne har optimale arbejdsvilkår på en attraktiv arbejdsplads Vi vil arbejde mere tværsektorielt gennem projektorganisering og -styring Vi vil arbejde for helhedsorienteret sagsbehandling for at øge serviceniveauet for borgerne Vi vil fortsætte bestræbelserne på at forbedre vores interne og eksterne kommunikation 8 Virksomhedsplan 2011

9 Arbejdspladsvurdering OVERORDNET Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)? Arbejdspladsvurderingen er et omdrejningspunkt for virksomhedens indsats i forhold til arbejdsmiljøet. APV er en vurdering af virksomhedens arbejdspladser, fysisk som psykisk. APV giver overblik over arbejdsmiljøet, kortlægger eventuelle problemer og viser vej til løsning af problemer. Det er ledelsens ansvar, at arbejdspladsvurdering bliver gennemført, samt at selve udførelsen sker i form af samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Hensigten med APV er at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø, beskytte medarbejderne, sikre den bedst mulige tekniske udførelse af arbejdet og vurdere arbejdsprocesserne. APV er et redskab, der skal anvendes til en generel forbedring af arbejdsmiljøforholdene. Alle virksomheder, private som offentlige, skal gennemføre en APV, der skal fornyes mindst hvert tredje år. En APV skal dog gennemføres, hvis der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet for eksempel ved en flytning. Metoderne for en APV er valgfri, men metoderne skal være i stand til at opfange problemer i arbejdssituationer og medvirke til, at der bliver udviklet forståelse for arbejdsmiljøet i virksomheden. Metoder kan for eksempel være brug af spørgeskemaer, rundbordssamtaler eller interviews. Arbejdspladsvurderingen skal være skriftligt dokumenteret enten på papir eller elektronisk, og den skal være tilgængelig for medarbejderne. En arbejdspladsvurdering består af følgende faser: Kortlægning Vurdering Handlingsplan - Opfølgning Kortlægning Her finder vi frem til, hvad der er godt ved arbejdsmiljøet. Og vi finder frem til eventuelle problemer. Alle arbejdspladser skal kortlægges, også eventuelle hjemmearbejdspladser. Kortlægningen skal omfatte fysiske, psykiske, ergonomiske, kemiske og biologiske forhold. Og risikoen for ulykker skal vurderes. Ved kortlægningen kan det være en fordel at anvende en tjekliste. Vurdering Vi beskriver årsager til problemer, og kommer med forslag til mulige løsninger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der kan være flere årsager til et problem, og at der muligvis kan anvises flere løsninger. Desuden skal sygefravær inddrages i APV, men arbejdsmiljø og sygefravær skal vurderes som en samlet enhed og ikke med fokus på den enkelte medarbejders sygefravær. Handlingsplan Her skal vurderes, hvilke problemer der umiddelbart lader sig løse og hvilke, der kræver planlægning og eventuelt investering i forbedring af arbejdsmiljøet. Det skal desuden beskrives, hvem der sørger for, at løsninger bliver udført, og hvornår en forbedring skal være gennemført. Det kan være en god idé at prioritere en rækkefølge af løsningen af de enkelte problemer. Opfølgning Det bør præciseres, hvem der har ansvar for opfølgningen. Er løsningsforslag blevet gennemført, og har det medført en forbedring af arbejdsmiljøet? Opfølgningen af handlingsplanen bør ske løbende. En arbejdspladsvurdering er et redskab til at højne arbejdsmiljøet på virksomheden. MÅL i 2011 På baggrund af APV-fysisk del forelægges en prioriteret handleplan for MED Arbejdsmiljøgruppen følger op på handleplanen På baggrund af APV-fysisk del drøftes den anonymiserede sammenskrivning i MED, hvor der vedtages en handleplan Arbejdsmiljøgruppen følger op på handleplanen Virksomhedsplan

10 Projektorganisering Ledelsessekretariat Sekretariat Økonomi Geodata Klima & Energi Veje & drift Trafik og havne Entr. gård Teknisk direktør Park & Vej Natur & Miljø Plan & Byg Natur & Landskab Miljø Planlægning Byggesag Komm.ejd. EBF Projektet har et specifikt formål, der indeholder to typer mål: Produktmål, som er det konkrete resultat af projektet Nyttemål, som er det slutmål, som produktmålet skal opfylde Projektet har sin egen organisation med forskellige typer ressourcer, der i fællesskab bidrager til projektets mål Projektet har en tidsmæssig afgrænsning. Projektet startes og afsluttes. PROJEKTORGANISATION En projektorganisation er en organisation omkring et projekt, der består af en styregruppe og en projektgruppe. Beslutningsdelen tilfalder styregruppen, arbejdsdelen tilfalder projektgruppen, og ledelsesdelen tilfalder projektleder. Ledelse & Personale Økonomi Klima & Energi Kort & GIS IT - Post, EDH, OPUS Styregruppens opgaver Fastsætte økonomiske og tidsmæssige rammer Definere problemstillinger Forme projektet Træffe afgørende beslutninger Fastlægge hoved- og delmål for projektet Prioritering Projektgruppens opgave Analysering af problemstilling PROJEKTORGANISERING Opgaverne i en moderne Teknisk forvaltning udvikler sig til stadighed til at blive mere omfattende og mere komplekse, dels grundet kompliceret lovgivning og dels grundet krav om øget tidspres og mere effektive løsninger. Derfor ønsker ledelsen gradvist at udvikle organisationen hen imod mere projektorienterede arbejdsmetoder, der forbedrer tværfagligheden og helhedsorienteringen. Forvaltningen ønsker derfor mere at arbejde i en form for projektorganisation eller en matrixorganisation det kræver fokus på udvikling og uddannelse af organisationen. Hvad er et projekt? Et projekt er en engangsopgave - unik opgave - i modsætning til rutineopgaver, enkeltsager mv. Et projekt indeholder en serie sammenkædede aktiviteter, et konkret mål eller slutresultat, et start - og sluttidspunkt. Ordet projekt bruges om mange forskellige aktiviteter, og definitionerne varierer. Formulere idéer til løsning af problem Vurdere alternative løsningsmuligheder EKSEMPLER PÅ PROJEKTER: Bro over Storebælt Grøn koncert Produktmål Bro/tunnel Række af over bæltet koncerter Forbedring af Indtægt til Nyttemål trafik mellem Muskelsvindfonden landsdele Organisation A/S Storebælt Mange med flere involverede Udvikle nyt produkt Selve produktet Indtægt til virksomheden Projektgruppe Kursusopgave 80 siders opgave Afslutte kursus med god karakter Gruppe af studerende 10 Virksomhedsplan 2011

11 Projektorganisering Projektorganisationen består ofte af to grupper - styregruppen og projektgruppen. Styregruppen har det overordnede ansvar, mens projektgruppen står for det praktiske arbejde med projektet. En projektorganisation er nærmest en specialenhed inden for organisationen, som har kompetence og viden til at løse en specifik opgave. Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation, som besidder tilstrækkelig kompetence, autoritet, drivkraft og accept hos de involverede parter, til at opgaven kan løses fuldt ud. Oftest består projektorganisationen af to grupper: En styregruppe og en projektgruppe, hvortil ofte kommer en referencegruppe. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet og fastlægger mål og ressourcemæssig ramme. Styregruppen skal være sammensat således, at den besidder tilstrækkelig kompetence og autoritet til at træffe bindende beslutninger. Endvidere medtages ofte ledere af de afdelinger, der skal stille arbejdskraft til rådighed eller overtage projektet på et senere tidspunkt, i styregruppen. Projektgruppen udfører det egentlige projektarbejde under ledelse af en projektleder. Gruppen sammensættes således, at der indgår medarbejdere med faglige kvalifikationer, som er nødvendige og væsentlige for projektets gennemførelse. MATRIX-ORGANISATION En matrixorganisation er en videreudvikling af projektorganiseringen, og den inddeler organisationen efter to faktorer - fællesfunktioner i forvaltningen samt projekter eller produkter. Et projektteam består af projektlederen, som har ansvaret for projektet, samt personer fra de nødvendige funktionsafdelinger. Ved at samle specialisterne i fælles afdelinger undgås at bruge unødige ressourcer på at tildele hvert projekt for eksempel en indkøbs-, salgs- og produktionsafdeling. Samtidig opnås en funktionel specialisering samt fokus på hvert enkelt projekt. Matrixorganisationen anvendes ofte i organisationer, hvor der er et stort koordineringsbehov. Fordele ved matrix-organisationen Sikrer koordineringsmuligheder Aflaster topledelsen for koordineringsopgaver Sikrer tværfaglighed og fleksibilitet Økonomisk anvendelse af menneskelige ressourcer. Fordele ved en projektorganisation Tilfører den stabile basisorganisation fleksibilitet Sikrer en bred tværgående og helhedsorienteret behandling af opgaven Sikrer tilstrækkelig autoritet til opgavens løsning og gennemførelse Virksomhedsplan

12 Ledelsessekretariatet PRÆSENTATION Ledelsessekretariatet er en intern stabsfunktion i Teknisk Forvaltning. Afdelingen har primært til opgave at varetage tværgående funktioner på tværs af forvaltningens afdelinger og i forhold til øvrige forvaltninger i den kommunale organisation. Ledelsessekretariatets mission er: At være omdrejningspunktet for hele Teknisk Forvaltning, hvor nødvendige kompetencer og kapaciteter kan føre til nye tanker og ideer samt ny viden på alle områder At være en stærk base for sammenhold, samarbejde og samvær, udvikling og trivsel i alle afdelinger og i hele forvaltningen Vi arbejder i forhold til kommunens overordnede værdigrundlag: Udvikling - Trivsel - Ordentlighed Endvidere har forvaltningen gennem arbejdet med forskellige temaer i virksomhedsstrategien formuleret nogle værdier, som Ledelsessekretariatet løbende arbejder med at implementere og udvikle: Faglighed: Forvaltningens opgaveløsninger skal være præget af høj faglighed, og vi skal arbejde på at fastholde og fortsat udvikle vores faglighed. KERNEYDELSER Ledelsessekretariatet er en serviceorganisation, der bistår forvaltningens afdelinger med interne styringsmæssige ydelser, der bidrager til at skabe sammenhæng og struktur i opgaveløsningerne: Overordnet økonomisk styring af forvaltningens aktiviteter, udarbejdelse af budgetoplæg og opfølgninger, budget- og regnskabsmæssig assistance for hele forvaltningen Personaleadministration vedrørende løn og ansættelsesforhold, ferieregnskab, kursusadministration, sygefravær med mere Fordeling og journalisering af indgået post oprettelse, ajourføring og afslutning af sager Superbruger/support på fælles forvaltningssystemer, herunder undervisning og kurser i ESDH, OPUS og MapInfo Udvikling og vedligeholdelse af geografiske data og kortgrundlag som et digitalt administrationsgrundlag i sagsbehandlingen, herunder udvikling og anvendelse af geodata til så mange sagsbehandlingsfunktioner som muligt Sekretærfunktioner for Teknik- og Miljøudvalget, TEKE-udvalget, Vestlige Limfjordshavne, Energifonden Skive og andre samt øvrige supplerende funktioner for politikere, direktør og chefgruppe Forankring af Ledelsessekretariatet som et internt serviceorgan Synlighed: Forvaltningens ledelse skal være synlig i forhold til medarbejdere, politikere og borgere, og fagligheden skal være synlig i forhold til vores omverden. Den gode arbejdsplads: Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed, og vi skal have en grundlæggende etisk holdning til det at være sammen og arbejde sammen med andre i en kompleks organisation. Resultater i 2010: Udarbejdelse og politisk vedtagelse af en klima- og energistrategi Implementering af KMD-OPUS nyt økonomisystem Salg af 26 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord Procesansøgning om udnyttelse af geotermisk varme i undergrunden Mål i 2011: Effektiv, smidig og kompetent sagsbehandling på alle fagområder for alle samarbejdspartnere Udvikling af information, kommunikation og service over for interne og eksterne samarbejdspartnere God service og rådgivning med effektive responstider Generel forøget anvendelse af digitale løsninger som en naturlig del af opgaveløsninger på alle fagområder Fortsat udvikling af muligheder for udnyttelse af geotermisk varme Igangsætning af projekt med energirenovering af eksisterende enfamiliehuse Implementering og udvikling af ESDH til anvendelse i alle sagsbehandlingsfunktioner Implementering og udvikling af Web-GIS til anvendelse af geodata som et effektivt digitalt administrationsgrundlag 12 Virksomhedsplan 2011

13 Ledelsessekretariatet EKSTERNE SERVICEYDELSER: Salg af parcelhus- og erhvervsgrunde, kundekontakt, udarbejdelse af kortmateriale Taxa og kollektiv trafik hyrevognsbevilling, udstedelse af førerkort, takstfastsættelse, samarbejde med MidtTrafik, køreplanlægning, kørselsudbud Administration og fakturering af ejendomsoplysningsskemaer Udvikling og vedligeholdelse af kontinuerlig klima- og energistrategi, herunder udarbejdelse af en strategisk energiforsyningsplan Udvikling og gennemførelse af projekter og processer indenfor klima og energi ORGANISATORISK OPBYGNING Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion med tre team: Sekretariat, Økonomi og Geodata samt Klima og Energi som en stab i staben. Afdelingen består af en afdelingschef, 13 medarbejdere og en elev. Økonomi Teamleder + fire medarbejdere Overordnet økonomisk styring af forvaltningens aktiviteter Udarbejdelse af forvaltningens budgetoplæg, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse samt andre opgaver Samarbejde med de budgetansvarlige i forvaltningen omkring de nævnte områder Konsulentfunktion for fagområder og politiske udvalg i økonomiske spørgsmål vedrørende den daglige drift og udvikling Kommunikationsled mellem Teknisk Forvaltning og kommunens centrale budget- og regnskabsafdeling Personaleadministration vedrørende løn, ansættelse og øvrige personaleforhold Udvikling af ledelsesinformation i forbindelse med implementeringen af OPUS. Geodata Teamleder + to medarbejdere Vedligeholdelse og udvikling af kommunens geografiske informationssystem Udvikling og anvendelse af geodata i så mange sagsbehandlingsfunktioner som muligt Anvendelse af geodata i alle sammenhænge i hele organisationen Vedligeholdelse og administration af kommunens grundkort, matrikelkort og luftfotos Udvikling af IT-baserede løsninger i form af digitale ansøgninger, web-baserede styringssystemer samt en fortsat udbredelse af GIS til en integreret del af administrationsgrundlaget og sagsbehandlingen. Klima og Energi To medarbejdere Fortsat revision og udvikling af Klima og Energi Strategi og dertil relaterede emner Udvikling af forskellige temaer inden for nye energiløsninger Udvikling og gennemførelse af projekter og processer inden for klima og energi Udarbejdelse af ansøgninger om økonomiske midler til udvikling og implementering af forskellige projekter Gennemførelse af arrangementer, for eksempel borgermøder indenfor forskellige temaer Opbygning og løbende ajourføring af Energibyen Skives egen hjemmeside Udvikling af samarbejdsrelationer med andre kommuner, SET, lokale virksomheder, uddannelser Sekretariat Teamleder + to medarbejdere Salg af parcelhus- og erhvervsgrunde Taxa og kollektiv trafik hyrevognsbevilling, førerkort, samarbejde med MidtTrafik, køreplanlægning og andre opgaver omkring trafik Superbrugeropgaver, support på fælles forvaltningssystemer som ESDH og netværk Dagsorden og sekretærfunktioner for to politiske udvalg Post og fordeling af indkomne sager skanning og fordeling af indkommet post Fortsat implementering og udvikling af ESDH til anvendelse i alle sagsbehandlingsfunktioner i forvaltningen Blandt de mange funktioner, som Ledelsessekretariatet varetager, er salg af parcelhusog erhvervsgrunde. Virksomhedsplan

14 Park og Vej PRÆSENTATION Park og Vej er en afdeling i Teknisk Forvaltning. Afdelingen består af tre enheder: Administrationen består af én afdelingschef, tre teamledere og otte medarbejdere, der fysisk er placeret i Durup. Entreprenørgården består af én driftsleder, seks administrative medarbejdere, én værkfører samt fem formænd og godt medarbejdere i marken, der fysisk holder til på Gyrovej i Skive. Fursund Færgeri består af én overfartsleder, én mekaniker, én havnefoged og 15 skibsførere, der fysisk holder til på Fur. Den administrative del af Park og Vej i Durup administrerer og udfører den overordnede ledelse af området, der er opdelt i tre teams med følgende funktionsområder: Vejmyndighed og drift Trafik og Havne Landskab og grønne områder KERNEYDELSER Team Vejmyndighed og drift Myndighedsopgaver i relation til vejloven og privatvejsloven (naboretsforhold som for eksempel byggelinjer, oversigtslinjer, adgangsbegrænsninger og beskæring af beplantning, tilladelser til overkørsler, gravetilladelser og skiltning samt vejsyn på private fællesveje) Administration af driftsområdet veje og stier, herunder vej- og stibelægninger, skilte autoværn, opstribning, rabatter, grøfter afvanding, gadefejning og vejbelysning Ansvarlig for at vejudstyret; toiletbygninger, busskure, broer, bygværker og fortove vedligeholdes. Drift og systemansvar for vejadministrationssystem RoSy Udfærdigelse og administration af diverse regulativer og vedtægter, herunder gågaderegulativ, parkeringsvedtægt Serviceskiltning, herunder udarbejdelse af designmanual Ansvar for Kommunens parkeringskontrol og drift af P-pladser Team Trafik og Havne Projektering, udbud og tilsyn af opgaver indenfor vej-, sti- og trafiksikkerhedsområdet Projektering, udbud og tilsyn af byggemodningsopgaver og andre anlægsopgaver Drift af trafiksignalanlæg Implementering af Trafiksikkerhedsplan Behandling af borgerhenvendelser vedrørende trafiksikkerhed Koordinering af trafiksikkerhedskampagner Formidling og information på hjemmesiden og i dagspressen Trafikanalyser, trafiktællinger og uheldsregistrering Drift af Skive Færdselssikkerhedsråd Administration af opgaven med trafikfarlige skoleveje Deltagelse i by - og områdefornyelsesopgaver Resultater i 2010: 73 tilladelser til benyttelse af torve og pladser 811 ejendomsoplysningsskemaer Cirka 700 gravetilladelser Cirka 60 sager administreret efter vejloven f.eks. overkørsler og virksomhedsskiltning Ny asfaltbelægning udlagt på cirka 20 km vej 1184 ton asfalt brugt på lapning af huller i vejen Systematisk udskiftning af kviksølvsarmaturer Udskiftning af 900 lbm. autoværn Renovering af 75 busskure Udbud af vognmandskørsel på ni ruter i den kommunale vintertjeneste Totalrenovering og omlægning af cirka 3560 lbm. fortov Resultater i 2010 fortsat: Udbud af drift af vejbelysningsanlæg i gl. Skive Kommune Opsætning af el-målere ved samtlige vejbelysninger i gl. Skive Kommune Færdiggørelse af byggemodningsarbejder på Bragesvej, Rosenhaven Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser for driftsopgaver på Entreprenørgården Gennemgang af ruter for vintervedligeholdelse Renovering af to signalregulerede kryds. Østerbro Viborgvej og Søndergade Sønder Boulevard Handleplan for Park og Vej 2010 Regelsæt for anvendelse af gader, torve og pladser Spejderlejr Erhvervsbyggemodning på Hesselbjergvej 14 Virksomhedsplan 2011

15 Park og Vej Havneadministration for Skive, Glyngøre og Fur Havne Arealudlejning, fastsættelse af takster, havnedrift for Skive Havn i samarbejde med shippingfirma Oprettelse af grundejerforeninger Team Landskab og grønne områder Kerneydelsen er administration, drift og anvendelse af skove og grønne områder udenfor institutionerne, som kommunen ejer. Teamet har det faglige og budgetmæssige ansvar for driften, samt yder faglig bistand til andre forvaltninger indenfor Skive Kommune. Derudover har teamet ansvaret for strandområder og badebroer. Mål i 2011: Team vejmyndighed og drift God vejstandard gennem strategisk planlægning af vedligeholdelse af veje Forbedringen af det visuelle indtryk af vejanlæggene ved renovering af vejanlæggene og byinventaret Hurtig og effektiv udførelse af alle driftsopgaver vedrørende veje og stier Udarbejdelse af et nyt samlet register over stier Færdiggørelse af designmanual Fortsat udvikling og energioptimering af vejbelysningen, herunder lovpligtig udskiftning af kviksølvholdige lyskilder Entreprenørgården Drift- og vedligehold af: kommunale veje, stier, fortove, P-pladser og rastepladser Vinterberedskab og vintertjeneste Digeanlæg Offentlige toiletter Parker, skove, strande, naturområder, Legepladser og arealer knyttet til boligområder Eget materiel Udendørs idrætsarealer Arealer ved skoler og sociale institutioner Kommunale vandløb Autoværn, rækværker, broer og bygværker. Afvandingsforanstaltninger, herunder brønde og underløb Udførelse af anlægsopgaver: Byggemodninger Nyanlæg af veje, stier, fortove og pladser Vand- og spildevandsanlæg Digeanlæg Parkanlæg Beplantning langs veje og på parkeringspladser Desuden tilsyn med ledningsejeres gravearbejder i forhold til udstedte tilladelser Mål i 2011: Team Trafik og Havne Reducering af antallet af dræbte og tilskadekomne iht. Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra 2007 Vejanlæggene i Skive Kommune skal fremstå smukkere og mere harmoniske Trafikmiljøet i Skive Kommune ønskes generelt forbedret Færre dræbte og tilskadekomne gennem systematisk ulykkesbekæmpelse God trafikafvikling gennem forbedring og sikring af vejanlæg, signalanlæg, vejvisning og elektronisk P-henvisning Tryghed i trafikken for svage trafikanter gennem en lavere hastighed og bedre muligheder for krydsning af veje og i vejkryds Aktiv søgning af puljemidler, private som offentlige, til vejformål Ny trafikplan for Skive midtby Mål i 2011: Team landskab og grønne områder At skabe rammerne for at borgere og besøgende får mulighed for aktivitet og oplevelse i natur og offentlige anlæg både i fritiden og hverdagslivet At forebygge negative miljøpåvirkninger på offentlige arealer og vandløb At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt At skoven genplantes efter fældning eller stormfald med blandet løvtræ At parker og grønne elementer i byområder bevares og udbygges At fritidsområderne varieres med skiftende oplevelser fra sted til sted - og igennem året At vedligeholde de udendørs idrætsarealer så de fungerer bedst muligt i forhold til eksisterende ressourcer At udnytte kommunens beliggenhed ved fjord, ådale, skove og de skiftende landskabsformer, samt at skabe attraktive grønne områder Virksomhedsplan

16 Park og Vej Mål i 2011: Entreprenørafdelingen At Entreprenørafdelingen fortsat udvikles til en moderne, effektiv og serviceorienteret virksomhed Udarbejdelse af detaljerede nøgletal på driftsområderne med henblik på at sikre, at opgaverne løses på optimal vis Implementering og harmonisering af ydelser Igangsætte registrering af mængder og arealer Opgradering af styringssystemet Navision i forhold til ressourcer Indførelse af elektronisk tidsregistrering for markpersonalet Slejpner-Fur transporterer årligt knap køretøjer frem og tilbage mellem Branden og Fur passagerer tager samme tur hvert år. Fursund Færgeri Færgeriet driver færgeoverfart mellem Branden og Fur med passagerer, køretøjer og gods. Sejltiden er på 3 min., og der sejles hvert kvarter i dagtimerne, hver halve time i aftentimerne og hver time i nattetimerne. I nødstilfælde sejles efter behov. Færgeriet råder over to færger: Slejpner-Fur, der er bygget i 1996 og har en kapacitet svarende til 30 personbiler og 147 passagerer Stenøre (reservefærge), der er bygget i 1966 og har en kapacitet svarende til 12 personbiler og 48 personer. Stenøre udlejes i sommerperioden til turistsejlads og som afløserfærge for overfarterne på Næssund og Feggesund Færgerne overfører årligt tur/retur ca personbiler, personer, 400 turistbusser og 8800 lastbiler Færgeriet råder endvidere over de til færgerne nødvendige færgelejer, færgerikontor og et værksteds- og lagerrum på adressen Stenøre 3 på Fur Havn. Park og Vej er den største afdeling i Teknisk Forvaltning. Afdelingen har ansvar for kommunens veje, trafik, havne, landskaber og grønne områder. Mål i 2011: Fursund Færgeri Byggeri af ny færge til indsættelse på overfarten i 1. kvartal 2012 Indførelse af nyt billetsystem Udskiftning af katodisk beskyttelse (anoder) på Slejpners færgelejer på Fur og Branden 16 Virksomhedsplan 2011

17 Havne Seks fiskefartøjer og 75 lystbåde er hjemmehørende i havnen på Fur. Hertil kommer cirka 3000 gæstesejlere, der hvert år lægger turen forbi Limfjordsøen. Mål i 2011: Fur Havn Færdiggørelse af Molerkajen Uddybning af fjordbund ved indvendig side af ny Molerkaj (lystbådedelen) Etablering af billetterings- og adgangskontrolsystem for lystsejlere Udarbejdelse af nyt Regulativ for Fur Havn Udarbejdelse af ISPS sikringsplan for Molerkajen Oprensning af havnebassin Glyngøre Havn Glyngøre Havn er en fiskerihavn med 10 hjemmehørende fiskefartøjer. Havnen har ikke tilknyttet en havnefoged. Funktionerne varetages af administrativt personale i Forsyningsafdelingen i Durup og med hjælp fra Kommunens Entreprenørgård og private håndværkere. Fur Havn Fur Havn, der også omfatter havnen på Branden, er en blandet fiskeri-, erhvervs-, færgeri- og lystbådehavn. Havnen har i dag seks hjemmehørende fiskefartøjer og 75 hjemmehørende lystbåde, svarende til fuld udnyttelse af kapaciteten. Havnens erhvervskaj på Fur (Molerkajen) blev i maj 2008 lukket på grund manglende stabilitet i de bærende konstruktioner, og coastere med bentonit til Damolin blev henvist til losning i Skive Havn. En ny erhvervskaj er under opførelse og kan for erhvervsdelens vedkommende tages i brug i januar Kajen er i samarbejde med Fur Sparekassefond udbygget med et område til lystbåde med plads til omkring 15 både. Havnen besøges om sommeren af godt 3000 gæstesejlere. Havnen lægger årligt faciliteter til træskibssejladsen Limfjorden Rundt, motionsarrangementet Fur Rundt og Muslingefestivalen. Herudover besøges havnen af en stor del af de cirka turister, der årligt besøger Fur. Aktiviteterne på Branden begrænses til losning af muslinger og sten og grus. Havnenes personale består af en havnefoged med reference til overfartslederen på Fursund Færgeri, der således har det overordnede ansvar for både havn og færgeri. Ud over kajanlæg på Fur og Branden råder Havnen over et havnekontor (fælles med færgerikontoret), velfærdsfaciliteter for lystsejlere og offentlige toiletter. 10 fiskefartøjer er hjemmehørende i fiskerihavnen i Glyngøre. Havnen administreres af personale fra forsyningsafdelingen i Durup. Mål i 2011: Glyngøre Havn Optimering af affaldsordningen for Havnens brugere Udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for havneanlæggene Virksomhedsplan

18 Natur og Miljø PRÆSENTATION Det er Natur- og Miljøafdelingens formål at sikre natur- og miljøgrundlaget som fundament for udviklingen i Skive Kommune. Natur, miljø og landskab skal benyttes og beskyttes ved afvejning af ofte modsatrettede interesser, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. Afdelingen varetager en bred vifte af opgaver indenfor natur- og miljøbeskyttelse i Skive Kommune. Opgaverne er meget lovbundne og et kvalitetsstyringssystem skal medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virk somhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. KERNEYDELSER Natursektionen Myndighedsopgaver i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (herunder blandt andet tilsyn, kontrol og håndhævelse, godkendelser, tilladelser) Myndighedsopgaver i henhold til Husdyrgodkendelsesloven (herunder blandt andet tilsyn og håndhævelse, godkendelser, tilladelser) Myndighedsopgaver i henhold til Planloven (VVM) Myndighedsopgaver i henhold til Naturbeskyttelsesloven (herunder blandt andet planlægning, tilsyn og håndhævelse, tilladelser, naturpleje) Myndighedsopgaver i henhold Vandløbsloven (herunder planlægning, tilsyn og håndhævelse, tilladelser samt vedligeholdelse og regulering) Myndighedsopgaver i henhold til Okkerloven Natur- Miljøafdelingen ledes af en afdelingschef og to teamledere. Afdelingens medarbejdere spreder sig over en meget bred vifte af længerevarende og mellemlange videregående uddannelser. Der er 26 medarbejdere i alt. Teamlederen for Miljøsektionen koordinerer opgaverne indenfor virksomheder, affald, grundvand, råstoffer, spildevand og rottebekæmpelse. Teamlederen for Natursektionen koordinerer opgaverne indenfor landbrug, natur og vandløb. Administration Afdelingen skal foretage en serviceorienteret, faglig korrekt og effektiv sagsbehandling og myndighedsud øvelse. Borgernes ret til viden, indflydelse og klage skal sikres i den daglige administration og via information på internettet om grundlaget for administrationen. Afdelingen skal sikre, at velbegrundede afvejninger af ofte modsatrettede interesser, sker med god inddragelse af de berørte parter. Samtidig skal afdelingen sikre, at afdelingens data holdes opdateret, og står til rådighed for sagsbehandlingen i resten af administrationen og i videst muligt omfang for borgerne. Miljøsektionen Myndighedsopgaver i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (herunder blandt andet tilsyn og håndhævelse, godkendelser, tilladelser, samt planlægning for affald og spildevand) Myndighedsopgaver i henhold til Vandforsyningsloven (herunder blandt andet planlægning, tilladelser, samt tilsyn, kontrol og håndhævelse) Myndighedsopgaver i henhold Jordforureningsloven (herunder blandt andet tilsyn og håndhævelse, tilladelser og jordklassificering) Myndighedsopgaver i henhold til Råstofloven (herunder tilsyn og håndhævelse samt tilladelser) Myndighedsopgaver i henhold til Planloven (VVM) Myndighedsopgaver i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer Drift Afdelingen skal ved udførelse af sine opgaver sikre en drift ud fra et kvalificeret vidensgrundlag, der samtidigt giver mest natur og miljø for færrest mulige penge. Opgaverne skal løses ud fra en helhedsorienteret indgang på et højt fagligt niveau, som sikrer borgerne en serviceorienteret sagsbehandling baseret på konkret viden med så kort sagsbehandlingstid som muligt. Natur og Miljø tager sig af en bred vifte af opgaver omkring beskyttelse af natur og miljø i Skive Kommune. 18 Virksomhedsplan 2011

19 Natur og Miljø Resultater 2010: Det aftalte antal afgørelser på ansøgninger om miljøgodkendelser og -tilladelser til landbrug er opfyldt Tilsynsfrekvenserne på virksomheder, landbrug og badebassiner er opfyldt Den vedtagne frekvens for tilsyn med vandværker og for kontrol med enkeltvandsindvindinger er opfyldt Vandløbsvedligeholdelsen er foretaget i overensstemmelse med de gældende regulativer Affaldsplanen er vedtaget Der er indgået nye kontrakter vedrørende rottebekæmpelse Certificering af kvalitetsstyringssystem er opretholdt Mål 2011 De mellem KL og Miljøstyrelsen aftalte minimumfrekvenser for tilsyn på virksomheder skal opfyldes. Tilsyn virksomhed Ansøgninger om godkendelse af listevirksomheder er afgjort senest 12 uger efter alle relevante oplysninger foreligger. Miljøgodkendelser virksomhed Alle ansøgninger om miljøgodkendelser og miljøtilladelser på landbrug, som er indsendt i 2010 eller før, skal være færdigbehandlede eller være i afsluttende høring senest den 1. september Læs mere Alle ansøgninger om miljøgodkendelser på landbrug, som er indsendt inden 1. marts 2011, skal være færdigbehandlede eller være i afsluttende høring senest den Læs mere Alle ansøgninger om miljøtilladelser på landbrug, skal være færdigbehandlede eller være i afsluttende høring senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget. Miljøtilladelser landbrug De mellem KL og Miljøstyrelsen aftalte minimumfrekvenser for tilsyn på husdyrbrug skal opfyldes. Tilsynsfrekvenser Der udarbejdes og vedtages en ny samlet Vandforsyningsplan. Læs mere Indsatsplaner for indsatsområder, hvor kortlægningen er modtaget inden 1. januar 2011, skal være udarbejdet og vedtaget inden Læs mere De vedtagne tilsyns- og kontrolfrekvenser på vandværker og vandindvindinger skal opfyldes. Læs mere Samlet spildevandsplan skal vedtages inden Læs mere Natur og Miljøafdelingens formål er at sikre natur- og miljøgrundlaget som fundament for udviklingen i Skive Kommune. Virksomhedsplan

20 Plan og Byg OVERORDNET Udgangspunktet for Plan og Bygs virksomhedsplan er det lovmæssige grundlag for fagområdernes virke, de politiske mål udstukket for området, administrative retningslinjer og Skive Kommunes ledelsesgrundlag. Vi arbejder teambaseret under udøvelse af ledelse i fællesskab for at skabe gode rammer for, at alle aktivt tager ansvar for opgaverne, deres løsning og udviklingen inden for fagområdet. Kommunen skaber rammerne for kommunens udvikling gennem sin kommune- og lokalplanlægning, men det er byens borgere, der bygger de huse, der udgør byen og lokalsamfundet. Derfor er det en afgørende faktor for den kommunale udvikling, at den tekniske service, der ydes i forbindelse med grundsalg og plan- og byggetilladelser, er optimal og gnidningsløs og efterlader en god oplevelse, selv når vi giver et afslag på en ansøgning. Afdelingens grundlag Vi er en myndigheds-, service- og udviklingsafdeling Vi arbejder med fortiden og fremtiden i vores bestræbelser på at skabe smukke og funktionelle rammer for livet i Skive Kommune Vi er ansat til at varetage lokalsamfundets interesser Det er borgerne, der bygger byen, derfor er borgeren i centrum af vores ydelser Vi udøver miljø- og ressourcebevidst forvaltning Vores organisation er helhedsorienteret og arbejder tværfagligt Vi er en afdeling i stadig faglig udvikling, der sikrer, at vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere i et godt fagligt arbejdsmiljø, som udvikler god borgerservice Vi tilstræber enkelhed, åbenhed og gennemskuelighed i vores ydelser Vi tror, at en attraktiv arbejdsplads leder til opfyldelsen af målene og giver os et godt omdømme i lokalsamfundet KERNEYDELSER Plan og Byg leverer et bredt spektrum af ydelser: Planmyndighed, administration af Planloven, Byfornyelsesloven og tilsvarende reguleringslove omkring fast ejendom. Udarbejdelse af lokalplaner, byfornyelsesplaner og kommuneplanens rammebestemmelser. Bygningsmyndighed, administration af Byggeloven og andre bygningsreguleringslove, byggesagsbehandling og udstedelse af byggetiladelser. Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme på godt m2 samt udvendig vedligeholdelse af ejendommene. Vi tilser og styrer energianlæg i de kommunale ejendomme, og vi sikrer derigennem meget store årlige besparelser på det kommunale energiregnskab. Vi har ansvaret for beredskabet i Skive Kommune. Maskinmester Michael Petersen viser minikraftvarmeanlægget under rådhuset i Skive. Skolen i Breum leverer rapsolie til rådhuset fra sin egen rapspresser. Resultater 2010: Udstedt mere end 1000 byggetilladelser Vedligeholdt kommunale ejendomme for cirka 10 millioner kroner 105 om-, ny- og tilbygningsprojekter Nedrevet 35 usunde boliger 12 lokalplaner Energibesparende foranstaltninger for 20 millioner kroner CO2 besparelse på 20 procent Byfornyelsesarbejder for 56,5 millioner kroner 215 brandudrykninger 20 Virksomhedsplan 2011

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen

Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Udvikling siden 2007 7 Læsevejledning 8 Virksomhedsplan 2012 9 Forvaltningen 9 Sammenhænge til andre planer/dokumenter

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Center for Byens Anvendelse

Center for Byens Anvendelse CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1 2 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus... 4 2. Indledning

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense Effektstyring Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder BKF BMF Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Økonomistyring Brandvæsen Veje Trafik Service- og støttefunktioner Tværgående strategier Miljø Park

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk Årsberetning 212 17. september 213 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 6 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 1 Initialer: THUJ Sag: 306-2013-65537 Dok.: 306-2013-282772 Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere