22. december 2006 FM2007/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. december 2006 FM2007/21"

Transkript

1 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på: 1) Lån til finansiering af nye boliger, jf. kapitel 2. 2) Lån til fysiske personer, der ejer og bebor en eksisterende bolig, til finansiering af istandsættelser, forbedringer og udvidelser, jf. kapitel 3. Stk. 2. Der ydes ikke lån efter kapitel 2 og 3, til boliger, hvorfra der skal drives eller bliver drevet erhverv. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget. 2. Lån ydes kun til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning på tidspunktet for opførelse, istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boligen. 3. Lån ydes kun til byggeri, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder. Kapitel 2 Finansiering af nye boliger 4. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan til finansiering af nye boliger hver yde lån på op til 20 procent af de samlede opførelsesudgifter. Stk. 2. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter stk. 1 kan maksimalt ydes til 110 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større. Stk. 3. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter stk. 1 ydes således: 1) For de første 65 kvadratmeter ydes lånet maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kroner per kvadratmeter, uanset om kvadratmeterprisen er højere. 2) I intervallet fra 66 til 110 kvadratmeter ydes lånet maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kroner per kvadratmeter, uanset om kvadratmeterprisen er højere. Stk. 4. Lån efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt låntager selv finansierer de resterende samlede opførelsesudgifter. 5. Boligarealet beregnes som arealet af samtlige rum i boligen, jf. stk. 2. Depotrum, udhuse, garage, terrasse eller carport, beliggende udenfor klimaskærmen eller adskilt fra boligen, medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages til beboelse. Stk. 2. Boligarealet beregnes således: 1) Boligarealet for kælderetagen opgøres som længde gange bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som begrænser de medregnede rum. Rum uden gulv med fuld cement eller betonbelægning medregnes ikke. 2) Beregning af boligarealet i normaletagen foretages ved måling i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge eller ydersiden af tag, jf. nr. 3, og fra midten af lejlighedsskel. Gavle i FM2007/21 J.nr

2 flerfamiliehuse indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Ved 1 på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrættet. 3) Boligarealet for tagetagen opgøres som længde gange bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger, for eksempel kviste, måles til ydersiden af de rumbegrænsede vægge. Stk. 3. Boligarealet for kælderetagen og tagetagen, jf. stk. 2, nr. 1 og nr. 3, medregnes kun i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse. Stk. 4. Arealer uden fast gulv medregnes ikke, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt, dog maksimalt med 11 kvadratmeter. 6. Boligens kvadratmeterpris opgøres på grundlag af en gennemsnitsmetode, hvor boligens samlede opførelsesudgifter divideres med boligens samlede boligareal, jf. 5. Stk. 2. Låneansøger opgør de samlede opførelsesudgifter, der blandt andet kan indeholde udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration, udfærdigelse og registrering af pantebreve samt stempelafgifter. Stk. 3. Låneansøgers værdi af eget arbejde indgår ikke i de samlede opførelsesudgifter. 7. Lån efter 4, stk. 1, udbetales, når boligerne er færdiggjorte, og kun mod fremvisning af ibrugtagningstilladelse, endelig bekræftet byggeregnskab og et originalt anmærkningsfrit registreret samt stemplet pantebrev samt forsikring og original noteret panthaverdeklaration. Landsstyrets lån udbetales dog tidligst i det år, hvor bevillingen til lånet er optaget på Landstingsfinanslov, mens kommunalbestyrelsens lån tidligst udbetales i det år, hvor bevillingen er optaget på et af kommunalbestyrelsen vedtaget budget. Stk. 2. Lånene sikres ved pant i boligen. Lånene respekterer lån, ydet mod sikkerhed i boligen, til finansiering af de resterende samlede opførelsesudgifter, jf. 4, stk. 4. Stk. 3. Lån efter 4, stk. 1, er rente- og afdragsfrie i 20 år fra datoen for ibrugtagningstilladelsen, hvorefter de afvikles som annuitetslån over 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 procentpoint. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om afvikling og betaling af ydelser på lån efter 4, stk Lån efter 4, stk. 1, forfalder ikke til betaling ved ejerskifte. Landsstyret og kommunalbestyrelsen skal underrettes om ethvert ejerskifte. Stk. 2. Ved ejerskifte respekterer Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter 4, stk. 1, lån, der maksimalt udgør et beløb svarende til 90 procent af købsprisen fratrukket summen af de lån, der er ydet efter 4, stk Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån forfalder til betaling, når: 1) Renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen inden fristens udløb ifølge reglerne om betaling af renter og afdrag efter et pantebrev i fast ejendom, jf. landstingslov for Grønland om pant. 2) Låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og det konstateres, at Landsstyrets og kommunalbestyrelsens pantesikkerhed dermed forringes, jf. 16, stk. 1. 3) Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade, jf ) Låntager udlejer boligen på vilkår, der er i strid med bestemmelserne om lejefastsættelse i landstingsforordning om leje af boliger. 2

3 5) Der indrettes erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget. Kapitel 3 Istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger 10. Landsstyret kan til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger yde lån på 40 procent af de samlede udgifter hertil. Stk. 2. Låneansøger opgør de samlede udgifter til istandsættelser, forbedringer og udvidelser, der blandt andet kan indeholde udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, byggeadministration, udfærdigelse og registrering af pantebreve samt stempelafgifter. Stk. 3. Låneansøgers værdi af eget arbejde indgår ikke i de samlede udgifter, jf. stk Lån til istandsættelser og forbedringer kan alene ydes til ejere af boliger, der er opført tidligere end 20 år før ansøgningstidspunktet og med et boligareal, der ikke overstiger 95 kvadratmeter. Stk. 2. Istandsættelser og forbedringer omfatter for eksempel klimaskærm, vinduer og yderdøre, tag, elforsyning, kloakering, adgangsforhold, trykvand og lignende. Der ydes ikke lån til istandsættelser og forbedringer, der har karakter af luksus. 12. Lån til udvidelser kan alene ydes til ejere af boliger, der er opført tidligere end 20 år før ansøgningstidspunktet og med et boligareal, der inden udvidelsen ikke overstiger 95 kvadratmeter. Der kan ikke ydes lån til udvidelser, hvor boligarealet efter udvidelsen udgør mere end 110 kvadratmeter. 13. Lån efter 10, stk. 1, kan maksimalt udgøre kroner. Stk. 2. Lån efter 10, stk. 1, kan kun ydes, såfremt låntager selv finansierer den resterende del af de samlede udgifter til istandsættelser, forbedringer og udvidelser. Stk. 3. Lån efter 10, stk. 1, ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i boligen. Lånet respekterer eventuelle andre lån, ydet mod sikkerhed i boligen. Stk. 4. Landsstyrets lån forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre der sker ejerskifte mellem låntager og låntagers ægtefælle eller långiver bestemmer andet. Stk. 5. Der ydes kun ét lån til den samme bolig, jf. 10, stk Lån efter 10, stk. 1, udbetales, når istandsættelsen, forbedringen eller udvidelsen er færdiggjort, og kun mod fremvisning af bekræftet byggeregnskab og et originalt anmærkningsfrit registreret samt stemplet pantebrev samt forsikring og original noteret panthaverdeklaration. Lånet udbetales dog tidligst i det år, hvor bevillingen til lånet er optaget på Landstingsfinanslov. Stk. 2. Ved udvidelser kræves tillige en ibrugtagningstilladelse for at få udbetalt lånet. 15. Landsstyrets lån forfalder til betaling når: 1) Låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og Landsstyret konstaterer, at Landsstyrets pantesikkerhed dermed forringes, jf. 16, stk. 1. 2) Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade, jf ) Låntager udlejer boligen på vilkår, der er i strid med reglerne om omkostningsbestemt leje i private udlejningsejendomme, jf. landstingsforordning om leje af boliger. 4) Der indrettes erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget. 5) Låntager fraflytter boligen. 3

4 Kapitel 4 Vedligeholdelse, forandringer og forsikring 16. Boliger, hvortil der er ydet lån efter 4, stk. 1, og 10, stk. 1, skal holdes forsvarligt ved lige. Udgifter til vedligeholdelsen påhviler ejeren. Stk. 2. Ejeren har ret til at foretage forandringer i boligen, såvel indvendig som udvendig. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen med videre, så Landsstyrets og kommunalbestyrelsens pantesikkerhed ikke forringes. 17. Boliger, hvortil der ydes lån, skal til enhver tid som minimum være forsikret mod brand- og stormskade. Kapitel 5 Administration af låneansøgninger med videre 18. Til dækning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne landstingsforordning opkræves et gebyr på 0,5 procent af de endelige samlede offentlige lån, jf. 4, stk. 1, 10, stk. 1 og 22, stk. 2. Stk. 2. Låntager indbetaler gebyret til långiver på det tidspunkt, hvor låntager anmoder långiver om udbetaling af lån. 19. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan hver opkræve et gebyr på kr. til sagsbehandling i forbindelse med påtegning på pantebrev, herunder ved ejerskifte, jf. 8, stk. 1, ved låntagers låneomlægning, ved skiftebehandling og ved rykningspåtegning. Stk. 2. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan give et eller flere pengeinstitutter fuldmagt til at foretage påtegning på pantebreve samt opkræve gebyr. 20. Skriftlig ansøgning om lån til finansiering af nye boliger sendes til Landsstyret og kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt: 1) Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og boligareal per bolig. 2) Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet. 3) Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen. 4) Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes, jf. 4, stk. 4. 5) Klar identifikation af ansøgeren. Stk. 3. På baggrund af de fremsendte ansøgninger tager Landsstyret og kommunalbestyrelsen hver især stilling til, om det ansøgte kan bevilges. 21. Skriftlig ansøgning om lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger sendes til Landsstyret. Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt: 1) Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring og udvidelse. 2) Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand. 3) Overslag over de samlede udgifter ved arbejdet. 4) Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende arbejde kræver en arealtildeling. 5) Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes, jf. 13, stk. 2. 6) Ansøgerens cpr. nummer og bopælsattest. 4

5 Stk. 3. På baggrund af de fremsendte ansøgninger tager Landsstyret stilling til, om det ansøgte kan bevilges. 22. Godkender Landsstyret eller kommunalbestyrelsen en ansøgning om lån, udstedes et lånetilsagn, hvoraf lånets foreløbige størrelse og vilkårene for lånet fremgår. Stk. 2. Lånets endelige størrelse beregnes på baggrund af det endelige bekræftede byggeregnskab. Stk. 3. Sker der ændringer i det overslag over udgifter, der har dannet baggrund for bevillingen af de offentlige lån, og får ændringen indflydelse på lånenes endelige størrelse, skal låneansøger uden ugrundet ophold meddele dette til Landsstyret og kommunalbestyrelsen. I modsat fald vil det endelige lån ikke kunne udgøre et større beløb, end der er givet tilsagn om. 23. Opførelse, istandsættelse, forbedring og udvidelse af bolig skal være påbegyndt inden 2 år samt afsluttet og ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelse. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel. Stk. 2. Låntageren skal inden 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse indsende oplysning til Landsstyret om, hvorvidt aktiviteten er igangsat eller ej. Såfremt aktiviteten er igangsat, skal der vedlægges en erklæring herom udstedt af låntageren og ved nybyggeri bekræftet af kommunen. Stk. 3. Låntageren skal inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse indsende kopi af ibrugtagningstilladelsen til Landsstyret. Stk. 4. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 1 anførte tidsgrænser. Kapitel 6 Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser 24. Forordningen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering. 25. Bestemmelserne i 4 og 10 finder ikke anvendelse på lånetilsagn, der er udstedt før forordningens ikrafttræden. Grønlands Hjemmestyre, den xx.xx 2007 Hans Enoksen / Jørgen Wæver Johansen 5

6 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningen erstatter landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 og landstingsforordning nr. 5 af 15. april I forhold til de hidtidige gældende bestemmelser er der foretaget materielle ændringer, som medfører en ændret retstilstand. Dette gælder særligt adgangen til lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser samt retsstillingen ved ejerskifte. Samtidig er grænsen for det støtteberettigede areal hævet fra 105 til 110 kvadratmeter, og den støtteberettigede kvadratmeterpris er ændret, så størrelsen på Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån nu afhænger af, om låntager skal have finansieret en bolig over eller under 65 kvadratmeter. Der er flere steder foretaget sproglige præciseringer og strukturelle ændringer i opbygningen af reglerne, hvor der ikke er tilsigtet nogen materiel ændring af retstilstanden. 2. Forordningsforslagets hovedpunkter Anvendelsesområdet for forordningsforslaget er blevet præciseret, så det klart fremgår, at alle med retsevne, det vil sige såvel fysiske som juridiske personer kan søge om lån til finansiering af nye boliger, mens alene fysiske personer, der aktuelt bebor deres bolig, kan søge om lån til finansiering af istandsættelser, forbedringer og udvidelser. I kapitel 2, der omhandler finansiering af nye boliger, er areal- og beløbsgrænserne for de offentlige lån ændret. Det støtteberettigede areal er hævet fra 105 kvadratmeter til 110 kvadratmeter. Derudover er beløbsgrænsen for de første 65 kvadratmeter fastsat til kroner, mens beløbsgrænsen for de følgende 40 kvadratmeter, det vil sige fra og med 66 kvadratmeter til og med 110 kvadratmeter, er fastsat til kroner. I den gældende forordning er beløbsgrænsen fastsat til kroner for de første 105 kvadratmeter. Med forslaget tilgodeses låntagers finansiering af de første og dyreste kvadratmeter. Størrelsen på det maksimale låneberettigede beløb fra Landsstyret og kommunalbestyrelsen fastholdes. Som noget nyt forfalder de offentlige lån til finansiering af en ny bolig ikke længere til betaling ved ejerskifte. Lån til istandsættelser og forbedringer ydes nu kun til ejere af eksisterende boliger, der er opført tidligere end 20 år før ansøgningstidspunktet og med et boligareal, der ikke overstiger 95 kvadratmeter. Hensigten med alders- og kvadratmeterafgrænsningen er, at lånene målrettes til de mindre og ældre huse, som har et egentligt istandsættelses- og forbedringsbehov. Endvidere indeholder forordningsforslaget en ny hjemmel for Landsstyret til at yde lån til udvidelser af eksisterende boliger. Det er et krav, at boligen er opført tidligere end 20 år før ansøgningstidspunktet og at boligarealet ikke overstiger 95 kvadratmeter inden udvidelsen og at boligarealet ikke overstiger 110 kvadratmeter efter udvidelsen. Hensigten med alders- og 6

7 kvadratmeterafgrænsningen er, at lånene målrettes til de mindre og ældre huse, hvor låneansøger har et egentligt behov for en større bolig. Der er i forslagets kapitel 4 indsat en ny bestemmelse, så boliger, hvortil der er ydet lån, til enhver tid som minimum skal være forsikret mod brand- og stormskade. Endelig er der i forslagets kapitel 5 indsat en ny hjemmel for Landsstyret og kommunalbestyrelsen til at opkræve et gebyr for sagsbehandling af låneansøgninger, samt et gebyr for sagsbehandling i forbindelse med påtegning på pantebrev. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forordningsforslaget forventes at få økonomiske konsekvenser for det offentlige, da Landsstyret og kommunalbestyrelsen som noget nyt kan opkræve et gebyr for sagsbehandling i forbindelse med bevilling af lån. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan endvidere opkræve et gebyr for sagsbehandling i forbindelse med ejerskifte, låntagers låneomlægning, skiftebehandling og rykningspåtegning på pantebrev. Forordningsforslaget forventes ikke at få administrative konsekvenser for det offentlige. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forordningsforslaget forventes hverken at få økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Forordningsforslaget kan få økonomiske konsekvenser for borgerne, idet lånegrænserne er ændret. For borgere, der finansierer boliger på under 110 kvadratmeter, betyder forordningsforslaget, at de vil have mulighed for at opnå større offentlige lån end efter den gældende forordning, mens borgere der bygger boliger på 110 kvadratmeter eller derover har mulighed for at opnå offentlige lån, der beløbsmæssigt svarer til de offentlige lån efter den gældende forordning. Som noget nyt kan Landsstyret og kommunalbestyrelsen afkræve låneansøgeren et gebyr for sagsbehandling af låneansøgningen. Endvidere kan Landsstyret og kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr for sagsbehandling i forbindelse med ejerskifte, låntagers låneomlægning, skiftebehandling og rykningspåtegning på pantebrev. Forordningsforslaget forventes ikke at få administrative konsekvenser for borgerne. 6. De miljø- og naturmæssige konsekvenser Forordningsforslaget skønnes ikke at ville medføre konsekvenser for miljøet eller naturen. 7. Evt. andre væsentlige konsekvenser Forordningsforslaget skønnes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre Forordningsforslaget skønnes ikke at få konsekvenser for Rigsfællesskabet eller selvstyreprocessen. 7

8 9. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Udkast til forordningsforslaget har været til høring hos A/S Boligselskabet INI, KANUKOKA, Iserit A/S, Økonomidirektoratet, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, Ilik, Nusuka, PPK, PIP, AK, IMAK, ASG, Grønlandsbanken, Sparbank Vest, Ejendomskontoret Igdlo samt Grønlands Ejendomskontor. Høringssvar er afgivet af A/S Boligselskabet INI, KANUKOKA, Økonomidirektoratet, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, Ilik, Nusuka, PPK, AK, IMAK og Grønlandsbanken. De høringssvar, der indeholder kommentarer til tekniske fejl samt sproglige fejl og mangler, er uden yderligere bemærkninger rettet i udkastet til forslaget. Andre indkomne høringssvar vedrørende udkastets materielle indhold er i det væsentlige gengivet og kommenteret nedenfor. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har fundet det mest hensigtsmæssigt at kommentere høringssvarene i kronologisk rækkefølge i henhold til forslaget. Til forslaget generelt Nusuka bemærker, at forordningen om muligt bør ophøjes til landstingslov, i det tilfælde staten ikke er medfinansierende. Hertil bemærkes, at forskellen mellem landstingslove og landstingsforordninger primært går på, hvorvidt Grønlands Hjemmestyre har overtaget et sagsområde fra den danske stat med eller uden statsligt tilskud, jf. bemærkningerne til lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre. Grønlands Hjemmestyre har ved lov nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. overtaget boligområdet fra den danske stat med tilskud, hvorfor området reguleres i kraft af forordninger og ikke landstingslove. Til forslagets 1, stk. 2 SIK ønsker en klar definition af mindre, liberale erhverv. Bemærkningerne er præciseret i overensstemmelse hermed. Til forslagets 4, stk. 3 (høringsforslagets 3, stk. 2) KANUKOKA tiltræder ændringen i forslagets 3, stk. 2, vedrørende det maksimale boligareal og kvadratmetertilskud, men savner en pristalsregulering af lånene. Landsstyreområdet ønsker ikke en løbende pristalsregulering. De nævnte lånegrænser er fastsat ved forordning, hvorfor de alene kan ændres ved, at der udarbejdes en ændringsforordning til landstingsforordningen. Til forslagets 6, stk. 3 (høringsforslagets 5, stk. 3) KANUKOKA finder, at værdien af låneansøgers eget arbejde bør indgå i boligens samlede opførelsesudgift, da det vil give flere borgere mulighed for at skaffe egen bolig. Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur har forståelse for KANUKOKAs synspunkter, men finder det praktisk umuligt at vurdere, hvorvidt låneansøgers eget arbejde er udført håndværksmæssigt forsvarligt, og dermed praktisk umuligt at administrere hvorvidt og i givet fald med hvilken værdi låneansøgers arbejde skal indgå i opførelsesudgiften. Det fastholdes derfor, at værdien af låneansøgers eget arbejde ikke indgår i de samlede opførelsesudgifter. 8

9 Til forslagets 8, stk. 1 (høringsforslagets 7, stk. 1) KANUKOKA finder, at de offentlige lån ikke bør forfalde til betaling ved ejerskifte. Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur tilslutter sig den foreslåede bestemmelse af hensyn til den fremtidige omsætning af boliger. Bestemmelsen er udgået (Til høringsforslagets 7, stk. 4) KANUKOKA finder, at forslagets 7, stk. 4, er i modstrid med forslagets 7 stk. 1, da der ikke er overensstemmelse mellem, at ejerskifte kan ske, uden at de offentlige lån forfalder til betaling, jf. stk. 1, og at Landsstyret og kommunalbestyrelsen skal godkende ejerskifte, jf. stk. 4. Kravet om godkendelse i bestemmelsens stk. 4 er fjernet, så forslagets 7 fremstår sammenhængende. Til forslagets 9, nr. 2 SIK ønsker at vide, hvordan kravet håndhæves i praksis. Der er redegjort herfor i bemærkningerne. Til forslagets 11 KANUKOKA finder det uforståeligt, at man som boligejer først 20 år efter opførelsen af sin bolig kan få lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af sin bolig, da det må være i samfundets interesse, at den nuværende boligmasse vedligeholdes bedst muligt. Landsstyret er enig med KANUKOKA i, at boligmassen bør vedligeholdes bedst muligt, men da boligerne er privatejede, må det som udgangspunkt være de enkelte boligejere, der vedligeholder deres egne boliger. Imidlertid lider mange især ældre boligstøttehuse af mangler, der bør udbedres, såfremt husene også for fremtiden skal bestå, hvorfor der alene gives lån til istandsættelser og forbedringer af disse ældre boliger. Til forslagets 11, stk. 2 (høringsforslagets 12, stk. 2) SIK ønsker mere udtømmende bemærkninger til bestemmelsen for at sikre en ensartet sagsbehandling. Ønsket er efterkommet. Samtidig gøres der opmærksom på, at det alene er Landsstyret, der foretager den konkrete sagsbehandling, hvorfor al sagsbehandling foregår fra samme sted, hvorved risikoen for uensartet sagsbehandling mindskes. Til forslagets 12 (høringsforslagets 13) SIK finder det uhensigtsmæssigt, at man forskelsbehandler ansøgninger om udvidelser og ansøgninger om nybyggeri, ved at indføre et loft over, hvor stor boligen må være efter en udvidelse, når samme loft ikke findes for så vidt angår nybyggeri. Landsstyret begrunder forskellen med, at en allerede opført bolig, som udgangspunkt er en privatejet bolig, hvor ejeren forudsættes selv at bære alle udgifter vedrørende boligen. Dog er Landsstyret bevidst om, at mange især ældre boligstøttehuse er meget små i forhold til gældende standarder i dag, hvorfor der ydes lån til ejere af mindre ældre boligstøttehuse, der ønsker beskedne udvidelser op til 110 kvadratmeter. Andre ejere af ældre boligstøttehuse, der ønsker større udvidelser, forudsættes selv at finansiere den ønskede udvidelse som ejer af en privat bolig. Til forslagets 13 (høringsforslagets 14) KANUKOKA og GA stiller sig uforstående over for, at lån ydet til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger som udgangspunkt forfalder til betaling ved ejerskifte, når der ikke gælder samme udgangspunkt for lån ydet til finansiering af nye boliger. Forskellen er begrundet i, at lån til finansiering af nye boliger er rente- og afdragsfrie i 20 år, hvorefter lånene skal afdrages over de næste 15 år, mens lån til istandsættelser, forbedringer 9

10 og udvidelser af eksisterende boliger er rente- og afdragsfrie, indtil der for eksempel sker ejerskifte, hvorefter lånene som helhed forfalder til betaling. Til forslagets 15 (høringsforslagets 17) SIK ønsker at vide, hvordan kravet håndhæves i praksis. Der er redegjort herfor i bemærkningerne. Til forslagets 18 (høringsforslagets 20) SIK ønsker at vide, hvorvidt sagsbehandlingsgebyret afspejler de faktiske administrationsomkostninger forbundet med at behandle en låneansøgning. Der er redegjort herfor i bemærkningerne. Til forslagets 20, stk. 3 (høringsforslagets 21, stk. 3) SIK finder det besynderligt, hvordan en sagsbehandling gennemført efter samme regelsæt af henholdsvis Landsstyret og kommunalbestyrelsen potentielt kan føre til to forskellige resultater i form af henholdsvis tilsagn og afslag. Bemærkningerne i bestemmelsen er præciseret, så det nu fremstår klart, hvilke kriterier Landsstyret og kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, når de afgør, om der kan ydes lån. I øvrigt kan forskellig administrativ praksis føre til forskellige resultater, uanset at sagsbehandlingen gennemføres efter samme regelsæt. Til forslagets 24 (høringsforslagets 25) GA påpeger, at der mangler en ophævelsesbestemmelse i 25, der ophæver den eksisterende landstingsforordning om boligfinansiering med senere ændringer. Der er i overensstemmelse hermed indsat en ophævelsesbestemmelse. 10

11 Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Stk. 1 svarer med sproglige ændringer til 1 i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, mens stk. 2 er ny. Nr. 1 indebærer, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde lån til alle med retsevne, det vil sige såvel fysiske personer som til virksomheder, som helt eller delvist ejes af staten, Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende. Boligerne kan opføres som flerfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse eller enfamilie- og dobbelthuse og kan anvendes til for eksempel egen bolig, udlejning eller til personalebolig. Desuden kan der i overensstemmelse med reglerne i forslagets kapitel 3 ydes lån til fysiske personer til istandsættelser, forbedringer og udvidelser til alle former for privatejede boliger, det vil sige både enfamilie- og dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og flerfamiliehuse, jf. nr. 2. Ved istandsættelse forstås, at der udskiftes eller repareres en allerede eksisterende installation eller bygningsdel i boligen. Ved forbedring forstås, at der tilføres boligen en ny installation eller bygningsdel. Bestemmelsen opstiller to krav til ansøgeren, dels skal ansøgeren være en fysisk person, der ejer boligen, og dels skal ansøgeren aktuelt bebo boligen, hvortil der søges om lån. Stk. 2 indebærer, at der ikke ydes lån til opførelser, istandsættelser, forbedringer og udvidelser af boliger, hvorfra der drives eller skal drives erhverv. Med erhverv menes, at boligen bruges til erhvervsvirksomhed. Både hvor der drives erhverv fra hele eller dele af boligen, vil der derfor som udgangspunkt gives afslag på lån. Det er dog tilladt at drive mindre, liberale erhverv fra sin bolig, så længe boligen primært bruges til beboelse. Gæstehjem eller gæsteværelser, motel, cabin, hotel eller lignende falder ikke ind under beboelse. Landsstyret og kommunalbestyrelsen foretager en konkret vurdering af, hvorvidt boligen primært bruges til beboelse. Som tommelfingerregel må der ikke indrettes mere end et enkelt rum i boligen til liberalt erhverv, for eksempel et enkelt værelse til oversættervirksomhed. Generelt må erhvervsdelen for mindre, liberale erhverv i en bolig kun udgøre en lille del af boligen. Som eksempler på andre mindre, liberale erhverv kan nævnes et mindre revisionskontor eller reklamebureau, hvor kundekontakten primært foregår ud af huset, en privat dagpleje eller en fodklinik. Til 2 Bestemmelsen svarer med få materielle ændringer til 3 i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Landsstyret og kommunalbestyrelsen yder ikke lån til opførelse, istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger, medmindre byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning. Hermed tænkes især på låntagers overholdelse af bygningsreglementet og landstingsforordning om arealanvendelse og planlægning. Til 3 11

12 Bestemmelsen svarer med materielle ændringer og nogle sproglige præciseringer til 7, stk. 2, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Bestemmelsen skal sikre, at Landsstyrets og kommunalbestyrelsens sagsbehandling og beslutning om, hvorvidt de vil yde lån til et byggeri er afsluttet inden byggearbejderne igangsættes. Således medfører bestemmelsen, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen skal give afslag på ansøgning om lån til byggerier, som allerede er igangsat eller afsluttet. 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer er ikke videreført, da bestemmelsen er overflødig. Det fremgår allerede af forslagets 20, stk. 3, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen tager stilling til ansøgningen på baggrund af de indsendte oplysninger. Til 4 Bestemmelsen er en sammenskrivning af 2, stk. 1 og 2, og 4 i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer og beskriver de centrale kriterier og rammer for boligfinansieringsordningen. Bestemmelsen indebærer nogle materielle ændringer i forhold til den tidligere retstilstand. Det fremgår af bestemmelsen, at det offentlige til finansiering af nye boliger kan yde lån på op til 40% af de samlede opførelsesudgifter til det støtteberettigede areal. Ansøger finansierer selv den resterende del af opførelsesudgifterne, for eksempel ved banklån, realkreditlån eller anden finansieringskilde. Stk. 1 er dels ny og dels en sammenskrivning af 4, stk. 1 og 2, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Det er præciseret, at der er tale om Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån til finansiering af nye boliger. Som noget nyt kan de offentlige lån på 40 procent af de samlede opførelsesudgifter indenfor de i stk. 2 og 3, fastsatte areal- og beløbsgrænser ydes af Landsstyret og kommunalbestyrelsen, med op til 20 procent fra hver. Det er ikke et krav, at låneansøger får lånetilsagn fra både Landsstyret og kommunalbestyrelsen. Får låneansøger afslag på lånetilsagn fra enten Landsstyret eller kommunalbestyrelsen, må låneansøger tillige selv afholde den del af opførelsesudgifterne. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan ikke længere hver især yde hele det offentlige lån, såfremt den anden part ikke har mulighed for at yde sin halvdel. Denne hidtidige mulighed, som var reguleret i 4, stk. 2, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, er fjernet i nærværende forslag, da muligheden aldrig har været benyttet i praksis. Der henvises til bemærkningerne til forslagets 6, stk. 2, for en nærmere afgrænsning af hvad de samlede opførelsesudgifter indeholder. Stk. 2 er ny og svarer med størrelsesmæssige ændringer til 2, stk. 1, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Stk. 2 fastlægger den arealmæssige grænse for Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån. Grænsen for det maksimale låneberettigede areal er hævet fra 105 til 110 kvadratmeter. 12

13 Til stk. 3 Stk. 3 er ny og svarer med beløbsmæssige ændringer til 2, stk. 1, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. I landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, er areal- og beløbsgrænserne fastsat til henholdsvis 105 kvadratmeter og kr. per kvadratmeter, hvilket medfører, at et lån fra henholdsvis Landsstyret og kommunalbestyrelsen maksimalt kan andrage kr. (= 20 procent af ( kr. gange 105 kvadratmeter)). I forslaget er beløbsgrænsen for de første 65 kvadratmeter fastsat til kroner, mens beløbsgrænsen for de følgende 40 kvadratmeter, det vil sige fra og med 66 kvadratmeter til og med 110 kvadratmeter, er fastsat til kroner. I alt medfører de nye grænser, at et lån fra henholdsvis Landsstyret og kommunalbestyrelsen maksimalt kan andrage kroner (= 20 procent af ( kroner gange 65 kvadratmeter)+( kroner gange 40 kvadratmeter)). Dermed fastholdes størrelsen på det maksimale låneberettigede beløb fra Landsstyret og kommunalbestyrelsen, mens der er sket ændringer i lånets sammensætning. Der ydes op til 2000 kroner mere per kvadratmeter i lån fra Landsstyret og kommunalbestyrelsen til finansiering af de første 65 kvadratmeter i forhold til den gældende forordning, mens der ydes op til kroner mindre per kvadratmeter i lån til finansiering af de næste 40 kvadratmeter. Målet er at tilgodese finansiering af mindre boliger, hvor kvadratmeterprisen ofte vil være højere i forhold til større boliger. Til stk. 4 Stk. 4 svarer med materielle ændringer til 2, stk. 2, og 4, stk. 3 og 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Efter bestemmelsen er det en betingelse for at få de offentlige lån, at låntager selv finansierer de resterende samlede opførelsesudgifter. Det kan udledes af stk. 4, at låntager både kan bygge større end 110 kvadratmeter og dyrere end kr. for de første 65 kvadratmeter samt dyrere end kr. for de næste 40 kvadratmeter, så længe låntager selv finansierer samtlige udgifter, udover de låneberettigede udgifter. Til 5 Bestemmelsen er ny og fastlægger, hvordan boligarealet i den enkelte bolig beregnes. Boligarealet er et af de parametre, hvorefter størrelsen på de offentlige lån beregnes, hvorfor det er vigtigt at arealet beregnes ens for hver bolig. Bestemmelsen fastlægger, hvordan boligens samlede boligareal beregnes. Søger en privat virksomhed for eksempel Landsstyret og kommunalbestyrelsen om lån til opførelse af et flerfamiliehus, der indeholder seks boliger, hvoraf tre boliger er 100 kvadratmeter og tre boliger er 140 kvadratmeter, beregnes størrelsen på de offentlige lån for hver enkelt bolig for sig. I tilfælde hvor isolering og inddragelse af depotrum, garage, terrasse eller carport til beboelse er teknisk muligt, men udelukket på grund af manglende arealtildeling eller forhold i strid med planlovgivningen, medregnes depotrummet, garagen, terrassen eller carporten ikke til beboelse, da en sådan inddragelse til beboelse vil være i strid med areal- og planlovgivningen. 13

14 Bestemmelsen indeholder de mere tekniske detaljer for hvordan boligarealet beregnes for henholdsvis, kælderetagen, normaletagen og tagetagen. Til stk. 3 Bestemmelsen indebærer, at kælderetage og tagetage alene medregnes som beboelse, hvis etagerne er indrettet til beboelse, det vil sige, hvis de er isoleret. Til stk. 4 Ved et areal uden fast gulv forstås et afgrænset område i en bolig, hvor der i stedet for gulv er et hul. For eksempel kan en bolig være indrettet med en stueetage og en første sal. Et hjørne i et rum på første salen, afgrænset af et gelænder, kan være indrettet uden gulv, så man derfra kan kigge ned i stueetagen. Dette hjørne er et areal uden fast gulv og skal derfor ikke medregnes i boligarealet, medmindre arealet indeholder en trappe. Til stk. 5 Fælles entre, trapper og repos kan maksimalt medregnes som 11 kvadratmeter, svarende til 10 procent af det maksimale låneberettigede areal på 110 kvadratmeter. Er boligen større end 110 kvadratmeter, kan fælles entre, trapper og repos stadig maksimalt medregnes som 11 kvadratmeter. Til 6 Bestemmelsens stk. 1 og 2, svarer med materielle ændringer til 2, stk. 3 og 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, mens stk. 3 er ny. Stk. 1 svarer med materielle ændringer til 2, stk. 3, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. I stk. 1 defineres den gennemsnitsmetode, der anvendes til at beregne en boligs kvadratmeterpris. Boligens kvadratmeterpris findes efter gennemsnitsmetoden ved at dividere boligens samlede opførelsesudgifter med boligens boligareal. Stk. 2 svarer til 2, stk. 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Stk. 2 fastlægger, hvilke udgiftsposter låneansøger skal medtage i beregningen af de samlede opførelsesudgifter. Under de poster, som bestemmelsen opremser, hører for eksempel etableringsudgifter til banklån, salær til advokat, salær til ejendomsmægler, udgifter til stempling og registrering af pantebrevet, udgifter til tilsyn med byggeriet og alle andre udgifter, der har relation til byggeriet. Det er låneansøgers ansvar at medregne samtlige relevante opførelsesudgifter. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lånetilsagn beregnes på baggrund af låneansøgers oplysninger om opførelsesudgifterne. Til stk. 3 Stk. 3 er ny og omhandler låneansøgers værdi af eget arbejde. At det er valgt, ikke at lade låneansøgers værdi af eget arbejde indgå i de samlede opførelsesudgifter skyldes, at det vil være praktisk umuligt at vurdere, hvorvidt låneansøgers eget arbejde er udført håndværksmæssigt forsvarligt. Dermed vil det også være praktisk umuligt at administrere, hvorvidt og i givet fald med hvilken værdi låneansøgers arbejde skal indgå i de samlede opførelsesudgifter. 14

15 Til 7 Bestemmelsen svarer med få materielle ændringer til 5, stk. 1, 2 og 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Stk. 1 svarer med få materielle ændringer til 5, stk pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Stk. 1 fastlægger tidspunktet, hvor de offentlige lån på i alt op til 40 procent kommer til udbetaling. Det er låntager, der har ansvaret for at en uafhængig tredjemand udarbejder og underskriver et endeligt bekræftet byggeregnskab. Byggeregnskabet kan for eksempel underskrives af låntagers finansielle rådgiver, revisor, bygherrerådgiver eller den tømrer, der har forestået byggeriet. Det er låntager selv eller låntagers advokat, bank eller anden rådgiver for låntager, der sørger for udfærdigelse af pantebreve til sikkerhed for de offentlige lån, herunder sørger for at pantebrevene bliver stemplet af skattedirektoratet og registreret i Registreringen ved Grønlands Landsret, inden de originale dokumenter fremsendes til Landsstyret og kommunalbestyrelsen, der udbetaler lånene på baggrund heraf. Endelig skal låntager sørge for at boligen er forsikret og forsikringen er påført en panthaverdeklaration, hvorefter låntagers forsikringsselskab påtager sig at give Landsstyret og kommunalbestyrelsen som panthaver underretning, hvis forsikring af boligen ophører som følge af for eksempel ejerskifte eller præmierestance. Som noget nyt er det præciseret i stk. 1, hvornår de offentlige lån tidligst kommer til udbetaling. Har kommunalbestyrelsen givet lånetilsagn til udbetaling i 2009, mens Landsstyret har givet lånetilsagn til udbetaling i 2008, må låneansøgeren vente med udbetaling af det kommunale lån indtil 2009, selvom boligen er færdigopført og lovlig ibrugtaget i Stk. 2 svarer indholdsmæssigt til 5, stk. 1, 2. pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. De offentlige lån sikres ved pant i boligen, der registreres i overensstemmelse med lov for Grønland om pant. Når de offentlige lån er sikret ved pant i boligen, fastlægger bestemmelsen prioritetsstillingen for de offentlige lån. Det fremgår af pantebrevet, i hvilket omfang primærpanthaveren har mulighed for at meddele kreditudvidelser. I øvrigt gælder lov for Grønland om pant og almindelig panteretlige regler. Til stk. 3 Stk. 3 svarer med få sproglige ændringer til 5, stk. 2, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Bestemmelsen beskriver, hvordan de offentlige lån afvikles. I de 15 år hvor lånene skal afdrages, ligger renten fast. Renten fastsættes for hele afviklingsperioden som diskontoen 20 år efter datoen for ibrugtagningstilladelsen plus 3 procentpoint. Til stk. 4 Stk. 4 svarer med sproglige ændringer til 5, stk. 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Bestemmelsen er en hjemmel for Landsstyret til at fastsætte regler om afviklingen af de offentlige lån. Bemyndigelsen er endnu ikke udnyttet. Henset til at de første lånetilsagn i medfør af forordningen blev udstedt i 1998 og er rente- og afdragsfrie i 15 år, hvorefter de i 1998 udstedte lån skal afvikles fra 2013, påtænkes bemyndigelsesbestemmelsen ikke anvendt før dette tidspunkt. Indtil bemyndigelsesbestemmelsen anvendes, indtægtsføres forfaldne lån på hovedkonto andre indtægter, hvorefter de tilfalder Landskassen. 15

16 Til 8 Bestemmelsens stk. 1 er ny og erstatter 5, stk. 3, 1. pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Bestemmelsens stk. 2 er ny. Stk. 1 fastslår som noget nyt, at de offentlige lån ikke forfalder til betaling ved ejerskifte. Bestemmelsen gælder alle former for ejerskifte, for eksempel ejerskifte mellem fysiske personer, juridiske personer eller ejerskifte mellem en fysisk og en juridisk person. I 5, stk. 3, 1. pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer var hovedreglen, at Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån forfaldt til betaling ved ejerskifte, medmindre Landsstyret og kommunalbestyrelsen bestemte andet. I praksis blev 5, stk. 3, 1. pkt. administreret således, at ejerskifte blev godkendt, uden at lånene forfaldt til betaling, medmindre ejerskiftet fandt sted mellem en sælger, der var en fysisk person og en køber, der var en juridisk person, der allerede havde eksisterende lån i medfør af forordningen. Den hidtidige praksis er nu direkte indskrevet i forordningsforslaget med den ændring, at de offentlige lån nu ikke længere forfalder ved ejerskifte, uanset mellem hvilke parter, ejerskiftet finder sted. Lån ydet efter landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer omfattes også af forslagets bestemmelse, således at de heller ikke forfalder til betaling ved ejerskifte. Stk. 1 gælder, uanset tidspunktet for ejerskifte, det vil sige uanset om der sker ejerskifte inden boligen er færdigopført, eller om der sker ejerskifte, efter boligen er færdigopført. Stk. 2 fastlægger størrelsen af det eller de lån, som Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån maksimalt skal respektere ved ejerskifte. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån respekterer alene lån, der også er sikret ved pant i boligen. Den nye ejer kan enten optage nye lån eller indtræde i den tidligere ejers lån. Anvendelsesområdet kan illustreres med følgende eksempel: Sælger har opført en bolig på 110 kvadratmeter til en kvadratmeterpris på kr. Boligens samlede opførelsesudgifter er på kr., heraf udgør Landsstyrets lån kr. og kommunalbestyrelsens lån kr., mens låntager skal finansiere de resterende kr. ved optagelse af et lån, der ofte vil være et kreditforeningslån. 5 år efter opførelsen af boligen afhænder sælger sin bolig. Boligen sælges for kr. Køber har i forbindelse med ejerskiftet mulighed for at optage et nyt kreditforeningslån på maksimalt 90 procent af kr. fratrukket 2 gange kr., som udgør lånene til Landsstyret og kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at køber maksimalt kan optage et kreditforeningslån på kr., som Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån skal respektere. Maksimalgrænsen for købers optagelse af et nyt lån med prioritet forud for Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån er indsat for at sikre, at der efter et ejerskifte fortsat vil være pantesikkerhed for Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån. 16

17 Til 9 Bestemmelsens nr. 1 og 2, svarer med få sproglige ændringer til 5, stk. 3, 1 og 2. pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, mens nr. 3, 4 og 5, er nye. Bestemmelsen angiver, i hvilke tilfælde Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån forfalder til betaling. Til nr. 1 Konsekvensen af at låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt er, at lånet forfalder til betaling. Der er således ikke mulighed for at låntager kan indgå en afdragsordning med Landsstyret eller kommunalbestyrelsen, såfremt låntager ikke kan afdrage sine lån. Ifølge gældende landstingslov for Grønland om pant har låntager betalt renter og afdrag efter et pantebrev i fast ejendom inden fristens udløb, når låntager har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat af Landsstyret eller kommunalbestyrelsen. Landsstyrets eller kommunalbestyrelsens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen skal indfries, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb. Skal påkravet for at nå frem til debitor sendes mellem beboede steder i Grønland og mellem Grønland og det øvrige rige, er fristen for betaling 7 dage efter, at debitor har modtaget påkravet, medmindre påkravet er afsendt telegrafisk til debitor. Til nr. 2 Låntager har pligt til at holde boligen forsvarligt ved lige. Hermed menes, at låntager skal foretage udskiftning eller reparation af bygningsdele, så ofte det findes nødvendigt, for eksempel udskiftning eller reparation af et utæt tag eller utætte vinduer. Endvidere skal låntager foretage en systematisk vedligeholdelse af boligen, for eksempel male boligen udvendigt, så ofte det er nødvendigt. Landsstyret og kommunalbestyrelsen håndhæver i praksis nr. 2 ved at føre et panthavertilsyn, hvor det konstateres, om pantet er tilstede og fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand. Til nr. 3 Som noget nyt vil manglende forsikring af boligen mod brand- og stormskade være forfaldsgrund, da eventuelle alvorlige skader på en uforsikret bolig vil kunne føre til en væsentlig forringelse af Landsstyrets og kommunalbestyrelsens pant. For nærmere om kravet om brandog stormskadeforsikring henvises til bemærkningerne til 17. Til nr. 4 Ifølge nr. 4 vil udlejning af en privat udlejningsbolig til en pris, der er højere end låntagers omkostningsbestemte leje som noget nyt være en forfaldsgrund. Dette betyder, at låntager maksimalt må opkræve en omkostningsbestemt leje, der i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger er fastsat som låntagers dokumenterede finansieringsudgifter, dokumenterede driftsudgifter plus en forrentning af boligens tekniske-økonomiske værdi svarende til halvdelen af diskontoen. Endvidere vil udlejning af en offentlig udlejningsbolig til en pris, der er højere end samtlige låntagers udgifter til boligen som noget nyt være forfaldsgrund. Det betyder at låntager mak- 17

18 simalt må udleje til en pris, der blandt andet omfatter låntagers udgifter til kapitalafkast samt udgifter der er forbundet med driften, herunder administrationsbidrag. Ændres reglerne om leje i offentlige og private udlejningsejendomme i landstingsforordning om leje af boliger, skal henvisningen i nærværende forslags nr. 4 forstås som en henvisning til de til enhver tid gældende regler om beregning af leje i offentlige og private udlejningsejendomme i landstingsforordning om leje af boliger. Det er fundet nødvendigt særskilt at sanktionere lejeforordningens bestemmelser om huslejefastsættelse, da det i nærværende forslag er Landsstyret og kommunalbestyrelsen som långiver, der kan påberåbe sig, at en husleje er i strid med reglerne om huslejefastsættelse i lejeforordningen, mens det i lejeforordningen er lejer, der kan gøre gældende at huslejens størrelse er i strid med lejeforordningens bestemmelser herom. Det er endvidere ønskværdigt, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen som långiver har en sanktion overfor en låntager og udlejer, der lejer sin bolig ud til ublu priser. Til nr. 5 Det er Landsstyret og kommunalbestyrelsen, der foretager en konkret vurdering af, hvorvidt låntager driver erhverv fra sin bolig. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets 1, stk. 2. Til 10 Bestemmelsens stk. 1 og 2, svarer med nogle materielle ændringer til 9, stk. 1, og 2, stk. 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, mens stk. 3 er ny. Stk. 1 svarer med materielle ændringer til 9, stk. 1, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Bestemmelsen fastlægger, at Landsstyret kan yde lån til istandsættelser, forbedringer og, som noget nyt, også til udvidelser af eksisterende boliger. Det er alene Landsstyret, der har mulighed for at yde lån. Alle fysiske personer, der ejer en bolig og aktuelt bebor den, kan søge om lån. Dette gælder for eksempel også for boliger overtaget efter lejer til ejer-ordningen, jf. reglerne i landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. En ejer af et boligstøttehus med et aktivt lån kan dog ikke søge om lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser, da et boligstøttehus med aktive lån ikke er en fuldstændig privatejet bolig, jf. reglerne i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. Et aktivt lån er et lån, der løber, uanset om ejeren er i restance eller ej, og uanset om lånet er blevet konverteret efter reglerne i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, så det nedskrives over den resterende løbetid, uden at ejeren skal afdrage på lånet. Stk. 2 svarer til 2, stk. 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Stk. 2 fastlægger, hvilke udgiftsposter låneansøger skal medtage i beregningen af de samlede udgifter. Under de poster bestemmelsen opremser, falder for eksempel etableringsudgifter til banklån, salær til advokat, udgifter til stempling og registrering af allonge til pan- 18

19 tebrevet, udgifter til eventuelt tilsyn med byggeriet og alle andre udgifter, der har relation til istandsættelsen, forbedringen eller udvidelsen. Det er låneansøgers ansvar at medregne samtlige relevante udgifter. Landsstyrets lånetilsagn beregnes på baggrund af låneansøgers oplysninger om udgifterne. Til stk. 3 Stk. 3 er ny og omhandler låneansøgers værdi af eget arbejde. At det er valgt, ikke at lade låneansøgers værdi af eget arbejde indgå i de samlede opførelsesudgifter skyldes, at det vil være praktisk umuligt at vurdere, hvorvidt låneansøgers eget arbejde er udført håndværksmæssigt forsvarligt. Dermed vil det også være praktisk umuligt at administrere, hvorvidt og i givet fald med hvilken værdi låneansøgers arbejde skal indgå i opførelsesudgiften. Til 11 Bestemmelsen er ny og afgrænser området for Landsstyrets istandsættelses- og forbedringslån. Bestemmelsen erstatter 9, stk. 4, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer, der indeholder en hjemmel for Landsstyret til at fastsætte nærmere regler om istandsættelser og forbedringer. Stk. 1 fastlægger betingelserne for at søge om lån til istandsættelser og forbedringer. Ansøgningstidspunktet er det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget og indjournaliseret af Landsstyret. Hensigten med alders- og kvadratmeterafgrænsningen er, at lånene målrettes til de mindre og ældre huse, som har et egentligt istandsættelses- og forbedringsbehov, mens ejere af nyere huse forventes selv at være i stand til at finansiere istandsættelser og forbedringer. Stk. 2 opregner en række eksempler på de istandsættelser og forbedringer, der kan ydes lån til. Som det fremgår af eksemplerne er de istandsættelser og forbedringer, der kan ydes lån til, kendetegnet ved at angå de mere elementære dele af boligen. Der vil således næppe være adgang til at få lån til et nyt køkken, medmindre køkkenet erstatter et gammelt og ufunktionelt køkken, og medmindre det nye køkken alene har karakter af et standardkøkken uden særlige luksuriøse inventardele. I nogle tilfælde vil sådanne udskiftninger dog kunne indgå som en del af et arbejde omfattet af bestemmelsen. Eksempelvis vil udskiftning eller etablering af sanitet kunne indgå som en del af et kloakeringsarbejde på boligen, så der kan ydes et samlet lån til disse arbejder. Som overordnet retningslinje ydes der ikke lån til luksusprægede istandsættelser eller forbedringer, for eksempel til spabad, sauna, dyre køkkener, dyre badeværelser og andre særligt dyre installationer. Men i sidste ende hviler afgørelsen på en konkret vurdering foretaget af Landsstyret. Til 12 Bestemmelsen er ny og afgrænser området for Landsstyrets lån til udvidelser af eksisterende boliger. Hensigten med alders- og kvadratmetergrænserne er, at lånene målrettes til de mindre og ældre huse, som har et egentligt behov for udvidelser. 19

20 Der opereres med to kvadratmetergrænser, hvorefter boligens areal inden udvidelsen maksimalt må udgøre 95 kvadratmeter og efter udvidelsen maksimalt må udgøre 110 kvadratmeter. Falder boligens areal uden for en af disse grænser, kan der ikke bevilliges lån til udvidelse. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at låneansøger selv finansierer hele udvidelsen. Hensigten med kvadratmetergrænserne er, at målrette lånene til de mindre og ældre boliger, der har et egentligt udvidelsesbehov på grund af deres begrænsede boligareal. Bestemmelsen retter sig således først og fremmest mod gamle og ofte små boliger, for eksempel boliger, der har været finansieret privat eller gennem boligstøtteordningen, men nu er udgået af ordningen, da de offentlige lån er afviklet. Til 13 Bestemmelsens stk. 2-4 svarer med nogle materielle ændringer til 9, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Stk. 1, 5 og 6, er nye. Stk. 1 er ny og fastlægger, at Landsstyret maksimalt kan yde et lån på kr. til istandsættelser, forbedringer og udvidelser. Låntagers samlede låneberettigede udgifter kan derfor maksimalt udgøre kr., hvoraf 40 procent eller kr. udgør Landsstyrets lån. Stk. 2 svarer til 9, stk. 2, i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Bestemmelsen indebærer, at låntager selv skal finansiere alle udgifter udover lånet. Der stilles ikke krav til, hvordan låntager vil finansiere de resterende udgifter. Det kan for eksempel ske kontant, ved banklån eller ved realkreditlån. Til stk. 3 Stk. 3 svarer indholdsmæssigt til 9, stk. 3, 1. pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Lånet er rente- og afdragsfrit, og det er ikke hensigten, at Landsstyrets lån på sigt skal afdrages over tid, ligesom Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån til finansiering af nye boliger. Til stk. 4 Stk. 4 svarer med få materielle ændringer til 9, stk. 3, 2. pkt., i landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Den hidtidige retstilstand videreføres, så lån som udgangspunkt forfalder til betaling ved ejerskifte. Det fremgår nu direkte af forordningsteksten, at Landsstyrets lån dog ikke forfalder til betaling ved ejerskifte mellem ægtefæller, hvilket er i tråd med den hidtidige praksis. I øvrigt kan långiver bestemme andre tilfælde, hvor lån heller ikke forfalder til betaling ved ejerskifte. Det kunne navnlig være i tilfælde, hvor der sker skifte, fordi låntager afgår ved døden, og låntagers efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo. Denne situation er ikke omfattet direkte af ejerskifte mellem ægtefæller, der kun vedrører ejerskifte mellem ægtefæller i levende live. Til stk. 5 Stk. 5 er ny og fastslår, at der kun kan ydes ét lån per bolig til istandsættelser, forbedringer og udvidelser. Dette uanset om der senere sker ejerskifte. Det er således ikke muligt at få flere lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser. Det er hensigten med bestemmelsen, at Landsstyret alene yder lånefinansiering til større istandsættelser, omfattende forbedringer samt udvidelser af en bolig. Dermed er det ikke meningen, at Landsstyret skal yde lån til eje- 20

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 08. marts 2007 FM 2007/21 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningen erstatter landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering som ændret

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

10. juni 2011 EM 2011/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde

10. juni 2011 EM 2011/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde 10. juni 2011 EM 2011/XX Forslag til: Inatsisartututlov nr. x af xx 2011 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på lån til finansiering af opførelse af nye boliger,

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 3. august 2007 EM 2007/44 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning,

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger 18. januar 2008 FM 2008/43 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger.

Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger. Din bolig Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger. Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Lejer til ejer 4 Køb af bolig 4 Ansøgning 5 Lejerens anciennitet 5 Nedslag 5 Udgifter

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 6. marts 2007 FM 2007/23 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 Forslag til Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

Kapitel I. Omfanget af planlægningen og tidsfrister.

Kapitel I. Omfanget af planlægningen og tidsfrister. CIRKULÆRE OM SOCIAL UDBYGNING. I medfør af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser: Kapitel I. Omfanget

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 2. januar 2007 FM2007/22 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget til landstingsforordning om ejerlejligheder indeholder bestemmelser om de grundlæggende regler

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. 25. november 2008 EM 2008/73 Ændringsforslag Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til Fremsat af Landsstyret til 3. behandling. Til 1

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. bkg_nr_09-2003_dk http://www.nanoq.gl/gh.gl-love/dk/2003/bkg/bkg_nr_09-2003_dk.htm Side 1 af 1 18-10-2003 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere