Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping"

Transkript

1 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012

2 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning 10 Kapitel 2 Sammenfatning af rapporten og afgrænsning af udvalgets arbejde Definition af social dumping og afgrænsning af rapporten (kap.4) EU-retlige rammer Temaer i udvalgets arbejde En juridisk afklaring af krav og regler i relation til udenlandske tjenesteydere 14 og arbejdstagere med henblik på forbedrede muligheder for kontrol Etablering (kapitel 5) Muligheder for kontrol af etablering i hjemlandet (kapitel 6, 7, 8, 9 og 15 15) Bedre håndhævelse og anvendelse af reglerne gennem styrket oplysning 16 og rådgivning til udlændinge Muligheder for kontrol i forbindelse med social sikring (kapitel 9) Muligheder for at kræve forhåndsanmeldelse efter anerkendelsesdirektivet 17 (kapitel 14) Muligheder for kontrol på skatteområdet (kapitel 8) Sammenkobling af EU-landenes selskabsregistre Muligheder for styrkelse af RUT (kapitel 7) Undersøge muligheder for styrket håndhævelse og inddrivelse (kapitel 7 og 11) Administrative bøder Bedre inddrivelse af krav både offentlige og privatretlige (kapitel 11) Entydig og effektiv håndtering af sager om udenlandske virksomheders 21 og arbejdstageres overtrædelse af danske regler (kapitel 8 og 11) Behov for skærpede sanktioner ved bevidst omgåelse af reglerne Undersøge muligheder for øget anvendelse af arbejdsklausuler Undersøge muligheder for registrering af cabotagekørsel (kapitel 13) Udvidet samarbejde med andre lande Øvrige overvejelser 23 Kapitel 3 Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel 24 Kapitel 4 Social dumping Definition 26

3 4.2 Omfang Uklarhed om en virksomheds status Lige vilkår for danske og udenlandske virksomheder 28 Kapitel 5 Regler om etablering af virksomhed i Danmark EU-traktatens bestemmelser om etablering af virksomheder Begrebet etablering Begrænsninger i etableringsretten Sekundær EU-lovgivning om regler for etablering Servicedirektivet Anvendelsesområdet i Servicedirektivet Principper for nationale krav og tilladelsesordninger Filialdirektivet Centros-sagen Danske regler i forbindelse med etablering og registrering af udenlandsk 33 virksomhed i Danmark Etablering og registrering af udenlandsk virksomhed med personlig 34 ejer Udenlandske personers opstart af virksomhed med personlig ejer Etablering og registrering af udenlandsk kapitalselskab Primæretablering ved stiftelse af et datterselskab (kapitalselskab) Sekundæretablering ved oprettelse af en filial Det Europæiske Virksomhedsregister Sektorspecifikke krav og tilladelsesordninger Håndhævelse og sanktioner af regler i forbindelse med etablering af 40 udenlandske virksomheder Grænseoverskridende administrativt samarbejde via IMI Registrering af udenlandsk virksomhed med personlig ejer Registrering af kapitalselskaber og filialer Årsrapporter fra filialer Sammenfatning af reglerne for etablering af virksomhed i Danmark Potentielle tiltag vedr. etablering af udenlandske virksomheder i Danmark Serviceskranke med vejledning og rådgivning for udenlandske virksomheder 43 og arbejdsmarkedets parter Sammenkobling af europæiske selskabsregistre 45 Kapitel 6 Midlertidig levering af tjenesteydelser EU-traktatens bestemmelser om midlertidig levering af tjenesteydelser Begrebet midlertidig levering af tjenesteydelser Begrænsning i den fri bevægelighed for midlertidig levering af tjenesteydelser Sekundær EU-lovgivning om midlertidig levering af tjenesteydelser Servicedirektivet Forbud mod diskrimination af tjenestemodtagere i servicedirektivet Danske regler i forbindelse med registrering af udenlandsk virksomhed, der leverer midlertidige tjenesteydelser i Danmark 49

4 6.3.1 Registrering af udenlandsk virksomhed med personlig ejer Registrering af filialer af udenlandsk selskab Sektorspecifikke krav og tilladelsesordninger Håndhævelse og sanktioner af regler i forbindelse med midlertidig levering 50 af tjenesteydelser Grænseoverskridende administrativt samarbejde via IMI Registrering af udenlandske virksomheder med personlig ejer Registrering af filialer af et udenlandsk selskab Registrering i RUT Sammenfatning af regler for virksomheder, der midlertidigt leverer 51 tjenesteydelser i Danmark 6.6 Mulige tiltag vedr. regler for virksomheder der midlertidigt leverer tjenesteydelser 52 i Danmark Serviceskranke med vejledning og rådgivning for udenlandske virksomheder 52 og arbejdsmarkedets parter Kapitel 7 Regler for udenlandske arbejdstageres virke i Danmark EU-traktatens bestemmelser for arbejdstagernes fri bevægelighed Lovvalg ved arbejdsforhold, som har tilknytning til flere lande hvilke 53 ansættelsesretlige regler gælder Vandrende arbejdstager eller udstationeret Sekundær EU-lovgivning om grænseoverskridende arbejdstagere Udstationeringsdirektivet, udstationeringsloven Hvilke krav kan værtslandet stille overfor udenlandske tjenesteydere Udstationerede vikarer Potentielt tiltag vedr. udstationerede vikarer Ordre public Myndighedskontrol med løn- og arbejdsvilkår efter udstationering Laval-dommen Dokumentation for ansættelsesforhold i forbindelse med udstationering Gældende regler på området Potentielle tiltag for at kræve dokumentation i forbindelse med udstationering RUT Anmeldepligten Hvervgiverpligten Sanktioner Håndhævelse Potentielle tiltag vedr. anmeldelsespligten til RUT Bedre kontrol og håndhævelse af udenlandske virksomheder muliggjort 65 via realtidsdata, forbedret datakvalitet og øget tilgængelighed i RUT Anmeldelse 8 dage før start Oplyse momsnummer fra hjemlandet i RUT 67

5 Lettere adgang til relevante oplysninger om udenlandske tjenesteydere 67 for arbejdsmarkedets parter Udvidelse af hvervgiverforpligtelsen Arbejdstilsynet kan stoppe arbejdet ved manglende anmeldelse i RUT Administrative RUT-bøder Gældende regler om overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT og 69 muligheden for administrative bødeforelæg Generelt om betingelserne for at kunne anvende administrative bødeforelæg Erfaringer med brug af administrative bødeforelæg på andre områder Administrativt bødeforelæg for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen SKATs erfaringer med administrative bødeforelæg til udenlandske 72 virksomheder Analyse af behovet for at indføre administrative bødeforelæg ved 72 overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT Arbejdstilsynets erfaringer med straffesager for overtrædelse af anmeldelsespligten 73 i udstationeringsloven Sammenfatning Overvejelser om indførelse af administrative bødeforelæg for overtrædelse 76 af anmeldelsespligten til RUT 7.4 Kommissionens forslag til bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet Baggrund Formål og indhold Vurdering af forslaget i relation til arbejdet i udvalget til modvirkning 81 af social dumping Kapitel 8 Skatte- og afgiftsregler for udenlandske virksomheder og arbejdstagere 82 i Danmark 8.1 Virksomheders registreringspligt for moms Skattepligt for virksomheder Virksomheders indeholdelse af A-skat (kildeskat) for ansatte Skattepligt for personer Ansættelse hos en arbejdsgiver i Danmark Ansættelse hos en udenlandsk arbejdsgiver med fastdriftssted i Danmark Arbejdsudleje Håndhævelse SKATs kontrolbeføjelser Begrænsninger i SKAT s kontrolbeføjelser Kontrolindsatser mod udenlandske virksomheder SKATs brug af RUT registeret Kontroloplysninger Kontroloplysninger fra privatpersoner 88

6 8.6.2 SKATs egne oplysninger VIES systemet Kontroloplysninger udvekslet med udenlandske myndigheder Sanktioner Sanktionering ved overtrædelse af registreringsbestemmelserne jfr. 90 afsnit Sanktionering vedr. unddragelse af skat, moms/afgifter Særligt om administrative bødeforlæg Særligt om fremgangsmåden ved sanktionering af udenlandske virksomheder Allerede gennemførte tiltag mod social dumping Vedtaget lovgivning Skattereformaftalen fra juni Kontrakter et konkret initiativ fra SKATs rengøringsprojekt Potentielle tiltag Fremvisning af arbejds- og opholdstilladelse for at kunne få kildeskattenummer/skattekort Skærpede sanktioner Forbedret brug af EU s informationssystem om momsregistrering 95 (VIES-systemet Adgang til oplysninger om registrering af udenlandske biler Kampagneinitiativer Indførelse af særligt ID-kort 96 Kapitel 9 Forpligtelser i forbindelse med social sikring for udenlandske 98 virksomheder og arbejdstagere i Danmark 9.1 EU-regler vedr. social sikring Hovedregel Midlertidig udsendelse Arbejde i flere lande Aftaler mellem to eller flere medlemslande Danske regler vedr. social sikring for udenlandske virksomheder Danske regler vedr. social sikring for udenlandske arbejdstagere Registrerings- og dokumentationskrav Håndhævelse af reglerne om indbetaling til ATP, AES og arbejdsskade-forsikring Sanktioner, hvis der ikke indbetales til ATP, AES eller arbejdsskadeforsikring Samarbejde og udveksling af oplysninger mellem myndigheder i 102 Danmark og i udlandet 9.6 Potentielle tiltag Obligatorisk krav om registrering af A1 i RUT Systematisk kontrol af A Krav om sociale sikringsforpligtelser 104

7 9.6.4 Krav om arbejdsskadeforsikring Bedre vejledning om social sikring under udstationering Fortolkning og anvendelse af forordningens regler Styrket myndighedssamarbejde på tværs af grænserne 105 Kapitel 10 Arbejdsmiljø EU-retlige regler og danske regler Håndhævelse Straffesager uden forudgående påbud Manglende efterkommelse af påbud Administrative bødeforlæg Sanktioner for overtrædelse af reglerne Potentielle tiltag Skærpede sanktioner Muligheden for at indføre ID-kort i byggeriet 111 Kapitel 11 Strafforfølgning og inddrivelse af krav i forhold til udenlandske 113 virksomheder 11.1 Strafforfølgning Politiets udstedelse af bødeforlæg Retsforfølgning Sammenfatning Inddrivelse Generelt om inddrivelse af offentligretlige krav Tvangsinddrivelse Inddrivelse i udlandet aftaler om inddrivelsesbistand med udenlandske 117 myndigheder Gennemførelse af inddrivelse i udlandet i praksis Særligt om hæftelsesgennembrud Potentielle tiltag Særligt om inddrivelse af idømte bødestraffe Fuldbyrdelse og anerkendelse af fagretlige afgørelser i andre EU-lande Domme fra Arbejdsretten Faglig voldgift Forlig indgået i det fagretlige system Overvejelser 122 Kapitel 12 Brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Definition af arbejdsklausul og udvalgets opgave Baggrund Anvendelsesområdet for ILO konvention Indledning De omfattede myndigheder De omfattede kontrakttyper De forpligtede Tærskler Grundlæggende krav til indholdet af arbejdsklausuler Gennemførelse og håndhævelse af arbejdsklausuler Fastsættelse af betingelser 129

8 Information til tilbudsgivere Information til arbejdstagere og indseende med klausulens overholdelse Sanktioner Generelt om forholdet mellem EU-retten og folkeretlige traktater Forholdet mellem ILO konvention 94 og udstationeringsdirektivet Udbudsreglerne Kortlægning af analysen Potentielle tiltag 137 Kapitel 13 Cabotagekørsel Baggrund Omfanget af cabotagekørsel Gældende retstilstand EU s cabotageregler Regelgrundlaget Definition Hvordan må der udføres cabotagekørsel Dokumentationskrav Udfordringer i forhold til fortolkning af cabotagereglerne Permanent eller løbende aktivitet Systematisk cabotagekørsel Karensperiode for cabotagekørsel Den internationale transport er ikke reel Medvirkeransvar Kombineret transport Udenlandske lastbilers langvarige ophold på danske rastepladser Registrering af udenlandske virksomheder RUT-registret Overvejelser i forbindelse med registreringsordninger Skatte- og afgiftsregler Håndhævelse af reglerne Gennemførte tiltag på cabotageområdet Forhøjelse af bødetakster Tilbageholdelse af køretøjer Spørgeskemaundersøgelse Politiets øgede kontrol Evaluering af Trafikstyrelsens cabotagevejledning Kontrolvejledning til politiets operative brug Brev til offentlige myndigheder om cabotagereglerne Det kommende kørselsafgiftssystem for lastbiler Øvrige overvejelser 149 Kapitel 14 Anerkendelsesdirektivet Baggrund Gældende EU-regler Gennemførelse af anerkendelsesdirektivet i Danmark og håndhævelse af reglerne 154

9 14.4. Hvilke krav, der skal være opfyldt for, at myndigheder kan indføre autorisationsordninger 156 indenfor nye områder Øvrige relevante oplysninger Om revision af anerkendelsesdirektivet Krav om forudgående anmeldelse Potentielle tiltag 159 Kapitel 15 Overvejelser vedr. reel etablering i udlandet Baggrund Udfordringer forbundet med at undersøge en virksomheds etablering i 161 hjemlandet og at fastlægge sondringen mellem etablering og midlertidig levering af tjenesteydelser Myndighedernes muligheder efter gældende regler og praksis Overvejelser vedr. mulige tiltag RUT med flere oplysninger Alle virksomheder skal oplyse momsnummer fra hjemlandet Optimering af efterfølgende kontrol vedr. reel etablering i hjemlandet Systematisk samarbejde mellem danske myndigheder Samarbejde med andre landes myndigheder Indførelse af modul i RUT til angivelse af, om en virksomhed er reelt etableret 166 i udlandet Parterne gives adgang til IMI 166 Kapitel 16 Erfaringer fra andre lande med redskaber til modvirkning af social 167 dumping Baggrund Høringssvar Omfanget af udenlandske virksomheders aktiviteter herunder antallet af 168 udenlandske arbejdstagere Hvornår anses en virksomhed for at være etableret i det pågældende land og hvornår er den udenlandsk? Hvilke dokumentationskrav gælder? Hvilke redskaber anvender man, for at få kendskab til udenlandske virksomheders aktiviteter? Hvilke redskaber anvender man for at få kendskab til udstationerede arbejdstagere? Hvilke regler gælder for udenlandske tjenesteydere med hensyn til registrering, skat, social sikring, arbejdsmiljø og hvordan håndhæves reglerne? Hvilke regler gælder for personligt drevne virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder? Hvilke sanktioner anvendes for manglende overholdelse af reglerne og hvad er sanktionsniveauet? Hvad er sanktionsniveauet ved særligt grove overtrædelser kan man fx blive frakendt retten til at drive virksomhed? Anvender man særlige redskaber indenfor fx byggeriet til at modvirke social dumping? Har man erfaringer med brug af: ID-kort og skiltning på byggepladser og kan de nærmere beskrives? Er der et samarbejde eller indgået bilaterale aftaler med udvalgte lande vedr. samarbejde om fx udveksling af oplysning om virksomheder, udstationerede arbejdstagere, social sikring, selskabsregistrering, skatteligning mv

10 Er der et samarbejde eller indgået bilaterale aftaler vedr. inddrivelse af offentlige 172 krav og private krav? Bruges arbejdsklausuler ved offentlige udbud og i givet fald hvordan håndhæves 172 de? Udgør cabotagekørsel et problem i forhold til social dumping og er der indført 172 særlig kontrol for cabotagekørsel? Norske erfaringer indenfor bygge- og anlægsbrancen ID-kort Almengjorte kollektive overenskomster Kædeansvar/solidaransvar 174 Appendiks Kommissorium for arbejdsgruppen 176 Bilag 1 LO og DA's erfaringer med OK 2010 protokollaterne 179

11 Kapitel 1 Indledning Udenlandske virksomheder og arbejdstagere er velkomne i Danmark, og de yder et vigtigt bidrag til vækst og produktivitet i Danmark. Derfor skal øgede kontrolforanstaltninger i forhold til udenlandske virksomheder ske med respekt for ønsket om at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder. Det er en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodel, at de, som arbejder i Danmark, arbejder på sædvanlige danske vilkår. Selv om mange kommer hertil for at yde et positivt bidrag, er social dumping desværre et voksende problem i Danmark. Der er virksomheder, som unddrager sig at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø ignoreres. Det er denne gruppe af virksomheder, som udvalgets arbejde fokuserer på. Som en del af Finanslovsaftalen for 2012 blev det beslutte at nedsætte et tværministerielt udvalg, der skal undersøge, hvordan indsatsen mod social dumping kan styrkes. Det fremgår af aftalen, at udvalgets arbejde bl.a. skal omfatte følgende: Mulighed for styrket håndhævelse af krav til udenlandske virksomheder, herunder muligheder for indførelse/udvidelse af adgang til at udstede administrative bøder. Bedre mulighed for inddrivelse af krav, såvel offentligretlige krav som fx bøder og skat samt privatretlige krav som fx efterbetaling i henhold til overenskomst. Undersøgelse af, hvilke virkemidler andre lande anvender på området, herunder ID-kort og skiltning på byggepladser. Offentlige myndigheders mulighed for anvendelse af arbejdsklausuler. Afdækning af andre muligheder for indberetningspligt, herunder gennem informationsudveksling med myndigheder i andre lande. Gennemgang af lovgivning og administration, herunder mulighederne for blandt andet skærpelse af registrerings- og indberetningsforpligtelser på skatteområdet. Styrket kontrol af, om udenlandske virksomheder er reelt etablerede i hjemlandet. Mulighederne for registrering af cabotagekørsel. Gennemgang af skattereglerne for udstationerede virksomheder. Udvalgets opgaver blev yderligere præciseret i et kommissorium, der er optrykt i appendiks 1. Udover Beskæftigelsesministeriet (formand) har Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet og Social- og Integrationsministeriet deltaget i udvalget. Udvalgets sekretariat har været forankret i Beskæftigelsesministeriet med fornøden bistand fra øvrige involverede ministerier. Udvalget påbegyndte sit arbejde i januar 2012 og har holdt 8 møder. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i udvalgets arbejde. Bilag 1 indeholder en beskrivelse af de tiltag vedr. social dumping, som LO og DA er blevet enige om på overenskomstområdet i 2010 og erfaringerne hermed. 10

12 Kapitel 2 Sammenfatning af rapporten og afgrænsning af udvalgets arbejde Med Aftale om finansloven for 2012 er der nedsat et tværministerielt udvalg om modvirkning af social dumping. Udvalget skal vurdere mulighederne for, at der inden for EU-rettens rammer kan iværksættes yderligere tiltag til at modvirke social dumping. Udvalget er blevet bedt om at analysere og identificere potentielle tiltag inden for 5 hovedområder, som gennemgås i kapitel Udvalget har identificeret en række mulige tiltag inden for hvert af de 5 hovedområder samt vurderet disse i henhold til national og international lovgivning. Udvalget kommer ikke med anbefalinger, men peger alene på en række mulige tiltag til videre politisk drøftelse, jf. boks 1. Boks 1. Mulige tiltag Styrket anvendelse og håndhævelse af Registeret for udenlandske tjenesteydere RUT Hjemmel til Arbejdstilsynet til at udstede administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Forpligtelse af hvervgivere (den der bestiller arbejdet) indenfor service-, hotel- og restaurationsbranchen til at sikre, at udenlandske tjenesteydere har anmeldt oplysninger til RUT. Flere, hurtigere og bedre tilgængelige oplysninger i RUT. Styrket håndhævelse og inddrivelse Krav om fremvisning af arbejds- og opholdstilladelse som betingelse for udstedelse af skattekort/kildeskattenummer. Analyse af mulighederne for på internationalt plan at styrke inddrivelse af offentlige krav på tværs af landegrænser. Undersøge mulighederne for forbedret udveksling af data og informationer på tværs af landegrænser vedr. kontroloplysninger og vedr. forhold af betydning for inddrivelse af offentlige krav. Holdningsbearbejdende tiltag i form af kampagner, som vil øge den generelle opmærksomhed om social dumping. Skærpede sanktioner ved bevidst omgåelse af reglerne Krav om forhåndsgodkendelse efter anerkendelsesdirektivet Tiltag vedrørende bedre kontrolmulighed med cabotagekørsel Modernisering af vejledningen om cabotagekørsel. Udarbejde vejledning til brug for politiets kontrol af cabotageområdet. Undersøge muligheden for at anvende det kommende GPS-kørselssystem for lastbiler til kontrol af cabotage. Tiltag vedrørende øget brug arbejdsklausuler Modernisering af cirkulæret om arbejdsklausuler, herunder fastsættelse af regler om bedre håndhævelse. Bedre tilgængelighed til oplysninger om løn- og arbejdsvilkår i overenskomsterne for kommuner og regioner. Fastsættelse af krav om, at kommuner og regioner, der ikke allerede benytter arbejdsklausuler, på politisk niveau (fx i kommunalbestyrelser eller regionsråd) tager stilling til brugen af arbejdsklausuler. 11

13 Politisk forpligtende aftale om at fremme brugen af arbejdsklausuler. Udvide statens forpligtelse til at anvende arbejdsklausuler til at omfatte alle bygge- og anlægsopgaver uanset beløbsramme. Pålægge eller opfordre statslige myndigheder til at bruge arbejdsklausuler for statslige virksomheder og institutioner mv. Lovkrav om obligatorisk brug af arbejdsklausuler. Samarbejde på tværs af grænserne og forbedret information og vejledning Bilateralt samarbejde med myndigheder i udvalgte lande. Indførelse af serviceskranke til vejledning af udenlandske virksomheder og arbejdsmarkedets parter. Sammenkobling af europæiske selskabsregistre. Adgang for arbejdsmarkedets parter til at bruge IMI (EU s informationssystem indenfor bl.a. udstationeringsområdet). Tiltag på vikarområdet Indførelse af autorisationsordning for vikarbureauer med krav om løn- og arbejdsvilkår svarende til sædvanligt overenskomstniveau. Udvalget har endvidere vurderet en række tiltag, som ikke er mulige efter EUretten, jf. boks 2. Boks 2. Tiltag som ikke er mulige efter EU-retten Krav om dokumentation for social sikring i hjemlandet (attest A1) Krav om registrering i RUT 8 dage inden levering af tjenesteydelsen Krav om registrering af cabotagekørsel i RUT Karensperiode ved cabotagekørsel Arbejdstilsynet kan stoppe arbejdet ved manglende anmeldelse i RUT Krav om ID-kort og sikkerhedsuddannelse for ansatte på byggepladser Indførelse af autorisationsordning efter anerkendelsesdirektivet indenfor nye områder Systematisk kontrol af alle enkeltmandsvirksomheder Karantæne ved manglende overholdelse af arbejdsklausuler 2.1. Definition af social dumping og afgrænsning af rapporten (kap. 4) Begrebet social dumping betegner normalt forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår under sædvanligt dansk niveau. Herved forstås vilkår, som svarer til relevant overenskomst for det pågældende faglige område. Social dumping henviser også til situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at overholde danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø, social sikring samt opholds- og arbejdstilladelser. Nærværende rapport fokuserer altovervejende på social dumping i relation til udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark med eller uden udstationeret arbejdskraft. Ved udstationeret arbejdskraft forstås arbejdstagere, der sæd- 12

14 vanligvis arbejder i et andet land end Danmark, og som midlertidigt udfører arbejde i Danmark for en udenlandsk virksomhed, som skal levere en tjenesteydelse i Danmark. Sort arbejde eller social dumping i relation til danske arbejdsgivere, der har ansat udenlandsk arbejdskraft til lavere løn end sædvanlige danske vilkår, er ikke en del af udvalgets kommissorium, da disse problemstillinger behandles og håndteres i den løbende regulering af arbejdsmarkedet. Den særlige problemstilling om udenlandsk arbejdskraft, der reelt er ansat, men fremstår som selvstændige, kan forekomme hos både danske og udenlandske virksomheder, og er derfor behandlet i rapporten. Herudover har udvalget behandlet brugen af arbejdsklausuler ved offentlige udbud EU-retlige rammer Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. EU-borgere har ret til at bo og arbejde i et andet EU-land, søge arbejde i et andet EU-land, opholde sig i et andet EU-land samt ret til at blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, løn- og arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele. Den frie etableringsret og den frie bevægelighed for tjenesteydelser er to andre grundlæggende principper i EU. Den frie etableringsret betyder, at en erhvervsdrivende har ret til at etablere selvstændig virksomhed i et andet EU-land på samme vilkår, som der gælder for dette lands borgere. Den frie bevægelighed betyder, at en erhvervsdrivende, der er etableret i ét EU-land, har ret til midlertidigt at levere tjenesteydelser til en tjenesteyder i et andet EU-land på samme vilkår, som gælder for disse landes borgere. I det sidste tilfælde kan der ikke stilles krav om, at tjenesteyderen skal etablere sig i den anden medlemsstat. De udenlandske virksomheder har desuden ret til at medbringe personale. Der eksisterer generelt et forbud mod at indføre restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU. Eventuelle begrænsninger af adgangen for arbejdstagere fra andre EU-lande og virksomheder til at udøve erhvervsvirksomhed i Danmark (både i forhold til etablering og midlertidig levering af tjenesteydelser) skal være berettiget ud fra tvingende almene hensyn, ligesom de nationale krav skal være ikke-diskriminerende, nødvendige og proportionale i forhold til at opnå de tilsigtede mål. Medlemsstaternes mulighed for at kræve nationale regler overholdt af erhvervsdrivende fra andre medlemsstater er særligt indskrænket i forhold til de generelle EUprincipper for tjenesteydelser omfattet af servicedirektivets anvendelsesområde i de tilfælde, hvor der er tale om midlertidig levering af tjenesteydelser. Nationale krav, herunder tilladelses- og autorisationsordninger, kan således udelukkende begrundes i enten hensynet til offentlig orden, offentlig sundhed, offentlig sikkerhed eller miljøbeskyttelse. De EU-retlige rammer og regler er nærmere gennemgået i de enkelte kapitler i rapporten i forhold til de konkrete temaer, der belyses. 13

15 2.1.3 Temaer i udvalgets arbejde Ifølge kommissoriet skal udvalget behandle følgende temaer: 1. En juridisk afklaring af krav og regler i relation til udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere med henblik på forbedrede muligheder for kontrol (kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 og 15). 2. Undersøge muligheder for styrket håndhævelse og inddrivelse (kapitel 11). 3. Undersøge muligheder for øget anvendelse af arbejdsklausuler i forbindelse med offentlige udbud (kapitel 12). 4. Undersøge muligheder for registrering af cabotagekørsel (kapitel 13). 5. Undersøge mulige redskaber i international sammenhæng, herunder andre landes erfaringer med redskaber til modvirkning af social dumping (kapitel 16) En juridisk afklaring af krav og regler i relation til udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere med henblik på forbedrede muligheder for kontrol Etablering (kapitel 5) Efter EU-retten har udenlandske virksomheder ret til at etablere sig i Danmark. De danske myndigheder kan stille visse krav til de udenlandske virksomheders virke i Danmark. Hvis en virksomhed etablerer sig i Danmark, er der en række regler i forhold til registrering, som den udenlandske virksomhed skal følge afhængigt af virksomhedsformen. Der stilles i de danske regler ikke krav til, hvilken virksomhedsform den udenlandske virksomhed skal drive sin virksomhed under. En række etableringsformer, herunder blandt andet udenlandske virksomheder med personlig ejer, aktie- og anpartsselskaber (datterselskab) eller en filial af et udenlandsk selskab, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Fra et registreringsperspektiv anses udenlandske virksomheder med personlig ejer, for at være etableret i Danmark, når virksomhedens anmeldte registrering er godkendt af SKAT. Efter selskabslovens regler etableres et dansk aktie- eller anpartsselskab ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. En filial anses for at være etableret i Danmark, når filialen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De danske regler afgør ikke, om et kapitalselskab, en filial af et udenlandsk selskab eller en virksomhed med personlig ejer, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal betragtes som en dansk eller en udenlandsk virksomhed. Visse regler om moms og skat giver dog SKAT anledning til at kontrollere en virksomheds registrering i hjemlandet. 14

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006

Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006 Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006 Juridisk Tjeneste JTEU, journal nr. 400.A.5-3-4-279 Til De Europæiske Fællesskabers Domstol Justitskontoret INDLÆG FRA DEN DANSKE REGERING I DOMSTOLENS

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:

Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Betænkning fra Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Mulighederne for at lade tvister behandles og afgøres i det fagretlige system Februar 2014 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Social dumping i Danmark

Social dumping i Danmark 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 1 9. SEPTEMBER 2013 Social dumping i Danmark Social dumping truer og undergraver vores løn- og arbejdsvilkår i Danmark Udgivet af 3F Formandssekretariatet Kampmannsgade

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009 vikarbranchen.dk HVAD SKER DER NÅR ØSTAFTALEN BORTFALDER? Temamøde 20. april 2009 Program 14.00 Velkomst 14.10 Når Østaftalen bortfalder et overblik 14.25 Når udlændinge udstationeres til Danmark 15.10

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere