En tæt, koordineret og sammenhængende indsats Dansk Socialrådgiverforenings forslag til en kontanthjælpsreform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tæt, koordineret og sammenhængende indsats Dansk Socialrådgiverforenings forslag til en kontanthjælpsreform"

Transkript

1 Notat Dato 28. marts 2012 JBJ - ESDH-sag: Revideret 23. maj 2012 Side 1 af 11 En tæt, koordineret og sammenhængende indsats Dansk Socialrådgiverforenings forslag til en kontanthjælpsreform En kontanthjælpsreform skal særligt fokusere på to udfordringer: De unge kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere længst fra arbejdsmarkedet. Begge målgrupper har behov for en individuelt tilrettelagt indsats. En reform skal fremme, at de unge kontanthjælpsmodtagere i match 1 hurtigst muligt kommer i uddannelse eller beskæftigelse. De unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 og særligt match 3 kan have behov for en anderledes håndholdt indsats. Her er det vigtigt, at kommunerne får mulighed for at tilrettelægge deres arbejde, så de kan sætte den unge i fokus og ikke systemet. Det betyder, at de vandtætte skotter mellem de forskellige forvaltninger skal brydes ned, så der kan oprettes særlige ungeenheder med én indgang til alle relevante indsatser for den unge. Ligeledes skal reformen fremme, at kontanthjælpsmodtagere længst fra arbejdsmarkedet får en sammenhængende, grundig og rehabiliterende indsats, der sætter ind over for alle de udfordringer, der virker som barrierer for at komme nærmere det ordinære arbejdsmarked. Derfor foreslår Dansk Socialrådgiverforening følgende: 1 Styrket indsats over for unge kontanthjælpsmodtagere 1.1 Fjerne adskillelsen mellem jobcenter og andre enheder 1.2 Øjeblikkelig brug af aktive tilbud 1.3 Ret og pligt til uddannelse for unge under Uddannelse for uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under Kommunale ungeenheder 2 De mest udsatte kontanthjælpsmodtagere 2.1 Oprettelse af rehabiliteringsteam i jobcentre 2.2 Aktive ressourceforløb 2.3 En koordinerende sagsbehandler 2.4 Udviklingsjobs 2.5 Kontanthjælpsjobs (nytteaktivering) 2.6 Revalidering 2.7 Socialøkonomi 2.8 Udsatte politik 2.9 Fradrag for arbejdsindtægt 3 Optjening af ret til dagpenge 4 Øget kvalitet i sagsbehandlerens arbejde 5 Refusionsreform

2 Side 2 af 11 1) Styrket indsats overfor unge kontanthjælpsmodtagere Et centralt led i en kontanthjælpsreform er at sikre en bedre indsats over for unge, der er eller er på vej til at komme på kontanthjælp. Der er flere elementer i en bedre indsats. 1.1) Fjerne adskillelsen mellem jobcenter og andre enheder Der skal være mulighed for at samtænke indsatsen mellem de enkelte forvaltningsenheder, herunder jobcentret for at skabe sammenhængende tilbud for borgerne. Der er behov for at ophæve den nuværende adskillelse mellem jobindsatsen og den sociale indsats. En opsplitning, der ligeledes besværliggør arbejdet med særligt kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet er, at ydelseskontoret er adskilt både fysisk og administrativt fra jobcentret og øvrige forvaltninger. Det kan være klogt, at ydelsesdelen ikke ligger hos den samme sagsbehandler, som taler faglig indsats eller job med borgeren, men den bør ligge under samme ledelsesmæssige enhed. Det vil gøre samarbejdet omkring borgeren lettere og ikke mindst gøre det lettere for borgeren, at finde rundt i systemet. Beskæftigelsesansvarslovens 14 og 15 bør ophæves. Denne lovændring kan bruges til at sikre, at ydelseskontoret ikke længere er ledelsesmæssigt adskilt fra jobcentret. 1.2) Øjeblikkelig brug af aktive tilbud Kommunerne bør sætte ind over for arbejdsmarkedsparate unge med aktive tilbud øjeblikkeligt (straksaktivering), når de melder sig på jobcentret. Forpligtelsen til en øjeblikkelig indsats bør fremgå eksplicit af loven ift. unge, der er indsats- og aktiveringsklare. Jobcentret må sammensætte et tilbud til dem med udredning, rådgivning, praktikforløb, mentorer og andre relevante aktive tilbud, der peger frem mod uddannelse eller beskæftigelse. UU-vejlederen bør inddrages fra start og være med til at udarbejde en plan for den unge. Indsatsen skal være et aktivt og imødekommende tilbud til disse unge, som kan afklare og motivere dem til at lægge en plan for, hvordan de kommer videre, og som skal give dem forudsætninger og færdigheder til at tage fat på de opgaver, de står over for.

3 Side 3 af 11 Kommunernes forpligtelse til øjeblikkeligt at tilbyde unge aktive tilbud, kan føjes ind i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, kapitel 17 i afsnittet om ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år. 1.3) Ret og pligt til uddannelse for unge under 30 Uddannelse skal have høj prioritet i arbejdet med unge kontanthjælpsmodtagere. Alle, der har forudsætninger for at uddanne sig, bør spores i den retning. Det er en af grundene til at bruge aktive tilbud øjeblikkeligt, det er en vigtig mulighed, når der visiteres til socialøkonomiske virksomheder og det er et centralt element i de fleste rehabiliteringsforløb. Trods målsætningen om uddannelse til unge kontanthjælpsmodtagere, så mener Dansk Socialrådgiverforening ikke, at man kan indføre et system, som fratager alle unge, også dem der ikke er uddannelsesparate, muligheden for at få kontanthjælp, hvis de ikke uddanner sig. Det kan være i strid med Grundlovens 75, der garanterer alle, der ikke selv kan forsørge sig, ret til hjælp fra det offentlige. Målet om uddannelse må derfor nås ved at koble de forskellige indsatser tættere sammen, ved et intensiveret motivationsarbejde af de unge, ved samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutionerne, ved en gennemtænkt brug af aktive tilbud mv. En forudsætning for at kunne det er etablering af særlige ungeenheder i kommunerne. 1.4) Uddannelse for uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 Skal unge uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere i uddannelse, forudsætter det, at der laves en reform af uddannelsessystemet, så det er klar til at tage i mod de unge. Herunder skal der oprettes flere praktikpladser. Desuden foreslås: De nuværende regler for uddannelsespålæg for de årige skal udvides til også at gælde for unge mellem 25 og 29 år. At være visiteret til match 1 skal ikke automatisk betyde, at man skal have uddannelsespålæg, da der er forskel på at være hhv. arbejdsmarkedsparat og uddannelsesparat. Uddannelsespålægget skal kun gives efter en individuel, socialfaglig vurdering, der viser, at den unge er uddannelsesparat. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udvides til at gælde op til 30 år.

4 Side 4 af 11 Uddannelsespålægget skal afpasses efter den enkeltes situation og muligheder. Målgruppen for uddannelsespålægget til unge kontanthjælpsmodtagere i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 21b stk. 1-4 skal udvides, så det også gælder for unge op til 30 år. Reglerne for Ungdommens uddannelsesvejlednings skal ændres så de omfatter vejledning mv. af unge op til 30 år. Ændringen skal ske i bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 3 stk ) Kommunale ungeenheder En del unge får i dag et utilstrækkeligt og usammenhængende tilbud, og de risikerer ikke at komme i uddannelse eller arbejde. Gruppen spænder fra unge, der bare er arbejdsløse og ikke i gang med en uddannelse, til meget udsatte, der i værste fald kan blive pensionskandidater. De unge kan have sammensatte problemer med svag familiebaggrund, dårlige skolekundskaber, ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, uheldigt netværk, misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet mv., og de skal derfor hjælpes langt mere sammenhængende og kontinuert, end i dag, hvor de kan falde mellem flere stole, fordi de kommunale og regionale systemer giver dem en opdelt hjælp. Indsatsen brydes også af et markant skift fra unge- til voksen-system, når de bliver 18. Derfor er der behov for nytænkning. De unge skal hjælpes varieret og individuelt af et offentligt system, der er knyttet sammen i et tæt net, omfattende beskæftigelsesområdet, det sociale område og psykiatrien. Uddannelsesinstitutioner kan tilknyttes med samarbejdsaftaler. Tidsmæssigt skal rammen gå fra 15 til 25 år. De tværfaglige rehabiliteringsteam, skal kunne inddrages i arbejdet med de unge. Alle lovgivningsmæssige barrierer for en sådan nytænkning må fjernes, og en omstilling i den retning må fremmes mest muligt - afpasset efter den enkelte kommunes situation. Adskillelsen mellem jobcenter, ydelseskontor og socialforvaltning må fjernes som nævnt i afsnit 1.1. Servicelovens regler om handleplaner og særlig støtte til udsatte unge må ændres, så de kan kobles med indsatsen fra jobcentret helt op til 25 år.

5 Side 5 af 11 2) De mest udsatte kontanthjælpsmodtagere Der findes i kontanthjælpssystemet mange kontanthjælpsmodtagere, som har befundet sig der i mange år. De er ikke berettigede til førtidspension, typisk fordi behandlingsmulighederne ikke er udtømte (ikke mindst i forhold til de mange kontanthjælpsmodtagere som har alkohol- og andre misbrugsproblemer). Det kan også være fordi, der fortsat er en grad af arbejdsevne, men spinkle faglige kompetencer i kombination med stækkede sociale kompetencer, helbredsmæssige skavanker og langvarig ledighed gør, at det ikke kan lykkes at finde en arbejdsgiver, som vil ansætte dem. 2.1) Oprettelse af rehabiliteringsteam i jobcentret Disse langvarige kontanthjælpsmodtagere bør visiteres til de foreslåede rehabiliteringsteams for en afklaring af, hvori hovedproblemerne består og hvordan der eventuelt kan tages fat i dem. Alle, der visiteres til rehabiliteringsteamet, får en rehabiliteringssagsbehandler, som er sagsbehandler i sagen og benytter rehabiliteringsteamet som ressourcepersoner, der kan trækkes ind efter behov. For at fungere som rehabiliteringssagsbehandler bør man være socialfagligt uddannet. Sagsbehandleren fungerer som tovholder, så det ikke er den enkelte borger, der skal holde styr på alle indsatser. Brug af rehabiliteringsteams kan skrives ind i sygedagpengelovgivningens kapitel 6, fx som en ny paragraf 17 a. Desuden kan der skrives en henvisning i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik i kapitel 7 om individuelle kontaktforløb til den nye paragraf i sygedagpengelovgivningen. 2.2) Aktive ressourceforløb De mest udsatte kontanthjælpsmodtagere i match 3 og match 2 i risikogruppen har brug for en særlig indsats, der kombinerer sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige indsatser i et sammenhængende forløb. Det er således oplagt at tildele denne gruppe kontanthjælpsmodtagere aktive ressourceforløb, der har til formål at udvikle den enkeltes arbejdsevne igennem en koordineret og håndholdt indsats i en (længerevarende) periode.

6 Side 6 af 11 aktive ressourceforløb skal beskrives i et selvstændigt kapitel i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, svarende til de nuværende kapitler Kapitlet skal beskrive: forløbenes formål, målgruppe, visitationskriterier, varighed, ydelse, kravet om aktiv deltagelse, rettigheder og pligter mv. Kapitlet skal præcisere, at alle parter (sundhedssektoren, forvaltninger, faggrupper og borgeren) er forpligtet til at medvirke i de aktive ressourceforløb. For at sikre, at både sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og borgere på førtidspension kan blive visiteret til aktive ressourceforløb, skal der bl.a. i Sygedagpengeloven, Lov om social pension og Sundhedsloven skrives henvisninger til det nye kapitel i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats for at forpligte alle parter til at deltage. 2.3) En koordinerende sagsbehandler Hvis en kontanthjælpsmodtager langt fra arbejdsmarkedet har både sociale, beskæftigelsesrettede og sundhedsmæssige problemer fx misbrugsproblemer skal vedkommende kunne bevilges en koordinerende sagsbehandler. Dette gælder også hvis borgeren vurderes ikke at kunne profitere af et decideret ressourceforløb. Den koordinerende sagsbehandler skal både kunne udføre myndighedsopgaver på social- og beskæftigelsesområdet, være bindeled til det regionale sundhedsvæsen og udføre personlig og praktisk hjælp og støtte til borgeren. Dvs. en fremskudt sagsbehandler med bred viden om lovgivning, forvaltningerne og som samtidig fungerer som personlig støtte (mentor/støttekontaktperson). Den koordinerende sagsbehandler kan have maks. 25 sager. Den koordinerende sagsbehandler kan tildeles borgeren, hvis det skønnes relevant ved match 2 og ved match 3 medmindre omstændighederne taler imod. Nuværende eksempler: Case managers i Kolding sikrer helhedsorienteret arbejde med hjemløse og indsatte borgere i Den gode løsladelse. Case manageren sikrer udredning, sammenhæng i og koordination af kommunens samlede indsats over for borgeren og sørge for, at de bliver udført. Gentofte Kommune: Projekt bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse hvor tovholderen er en koordinerende sagsbehandler, der både har til opgave at sikre et vedholdende, systematisk og koordineret flow i den enkelte hjemløses sag. Det er både myndighedsarbejde og personlig og praktisk støtte.

7 Side 7 af 11 For at kommunerne kan indrette sig med koordinerende sagsbehandlere med myndighedskompetence på tværs af forvaltninger skal beskæftigelsesansvarslovens 14 og 15 ophæves. Desuden kan muligheden for bevilling af en koordinerende sagsbehandler skrives ind i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 4, Information og vejledning i jobcentret, fx som en del af 9, eller i kapitel 7, Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb, som en del af ) Udviklingsjobs En række kontanthjælpsmodtagere vil have større motivation for at gennemføre en uddannelse eller opkvalificering via praktik, hvis de ved, at der venter et arbejde til dem. Derfor skal der oprettes udviklingsjobs. Tanken er inspireret af elevkontrakter, hvor man aftaler med en virksomhed, at når eleven har gennemført uddannelse/kursus og har været i praktik, så er der ret til ansættelse i en periode på ordinære vilkår. Det samme skal gøre sig gældende for den ledige. Det skal være rettet mod virksomheder, der ønsker at løfte et socialt ansvar, men samtidig får kvalificeret arbejdskraft, da virksomheden er med til at bestemme hvilken uddannelse eller opkvalificering, der er behov for inden og under praktikken. Dette kræver en kontrakt mellem virksomheden og jobcentret. Klausulen om en periodes ordinær beskæftigelse er afhængig af, om den ledige får gennemført den aftalte uddannelse/opkvalificering. Udviklingsjob kan skrives ind i kapitel 8, Tilbudsmuligheder, fx som en del af ) Kontanthjælpsjobs (nytteaktivering) De ledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal i aktivering ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. En type aktivering, de kan deltage i, kan være såkaldte kontanthjælpsjobs eller nytteaktivering. Dog bør uddannelse eller opkvalificering prioriteres for målgruppen, hvor det er relevant og dermed være det første bud på indsats/aktivering. Forudsætningen for at Dansk Socialrådgiverforening kan støtte kontanthjælpsjobs er, at det antal timer kontanthjælpsmodtagerne arbejder sammenholdt med den kontanthjælp, de modtager, svarer til løn på overenskomst niveau. Desuden skal man kunne (gen)optjene ret til dagpenge og ferie via kontanthjælpsjobs.

8 Side 8 af 11 Kontanthjælpsjobs må ikke erstatte ordinære jobs, som normalt varetages af fx kommunale medarbejdere. En ny paragraf kan skrives ind i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 8, Tilbudsmuligheder. 2.6) Revalidering Antallet af personer, der får tildelt revalidering er mere end halveret siden Principperne for vurdering af revalidering har været uændrede siden bistandslovens indførelse i 1976, og de nuværende regler i aktivloven fra 1997 om revalidering er heller ikke ændret væsentligt. Alligevel er der langt færre personer, der anses for revalideringsberettiget i dag. Dette skyldes, at principperne for at tildele revalidering har ændret sig som følge af principafgørelser fra Ankestyrelsen. Her kan særligt nævnes pædagog-sagen (A-11-08), der har skabt præcedens for, at arbejdsevnen skal være betydeligt og nærmest varigt nedsat, før der kan tildeles revalidering. Da revalidering er et godt værktøj til at hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage til arbejdsmarkedet, er det ikke hensigtsmæssigt, at principperne for tildelingen langsomt er blevet forringet. Revalidering er med til at forebygge og hindre, at en person med nedsat arbejdsevne havner i fleksjob eller på førtidspension. Det skal derfor være en indsats, der aktivt kan bruges over for dem, der er i risiko for at havne på fleksjob eller førtidspension. Der kan ændres i kapitel 6 i Lov om aktiv socialpolitik for at imødegå de uhensigtsmæssigheder, som Ankestyrelsens principafgørelser har medført. 2.7) Socialøkonomi Socialøkonomiske virksomheder og projekter er både et tilskud til samfundet og en mulighed for de mest udsatte borgere. De kan have en vigtig forebyggende rolle for dem og åbne for, at de kommer videre mod uddannelse og arbejde på normale vilkår. Kontanthjælpsmodtagere skal kunne visiteres til socialøkonomisk beskæftigelse, men det skal ske ud fra frivillighed og motivation, da det er en forudsætning for, at borgerne udvikler sig personligt ift. arbejde og uddannelse.

9 Side 9 af 11 Civilsamfundet skal inddrages ved et samarbejde med de frivillige organisationer, som har lang tradition for at mobilisere frivillige til socialøkonomiske aktiviteter. Der er behov for en gennemtænkt civilsamfundsstrategi, som kan fremme samarbejdet med organisationerne. Kommunerne skal spille ud til dem og være med til at finansiere udgifterne, og de må være tovholdere for indsatsen og opbygge frivilligcentre med frivilligkoordinatorer for at fremme udviklingen. Stive regler om udbud må ikke stå i vejen for, at frivillige organisationer får ansvaret for relevante opgaver. Øget inddragelse af socialøkonomi ift. kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte hænger sammen med formuleringen af en civilsamfundsstrategi, der udnytter de frivillige organisationers potentiale. Udviklingen af socialøkonomi vil også kræve, at kommunerne investerer i projekter og virksomheder, og at der afsættes centrale puljer til det. Regler om, at offentlige opgaver sendes i udbud med omfattende krav til tilbudsgivning, opgaveløsning og dokumentation må fjernes, så frivillige organisationer ikke afskæres fra at deltage i løsningen af relevante opgaver. 2.8) Udsatte politik Kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet er en gruppe, der er let at overse. De har ofte mange forskelligrettede problemer, der ikke passer ind i det almindelige kommunale system og organisering. Derfor kan der stilles krav til kommunerne om, at udarbejde en egentlig udsatte politik. En sådan politik kan indeholde bud på, hvilke kommunale tilbud og service udsatte grupper i kommunen skal have og hvordan det skal ske, med borgeren tænkt ind i centrum. Det skal være systemet, der arbejder for borgeren og ikke omvendt. 2.9) Fradrag for arbejdsindtægt Det har i mange år været gennemgående i de politiske udmeldinger om beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere, at selv ansættelse i ganske få timer om ugen skal etableres. Dette ud fra en forestilling om at en lille fod indenfor på en virksomhed kan føre til, at der over tid findes flere timer, som i bedste fald på sigt kan blive til en frigørelse fra offentlig forsørgelse. Det har ligeledes været et gennemgående ønske fra kontanthjælpsmodtagerne, at der ikke modregnes så meget i kontanthjælpen, såfremt det lykkes at få nogle timers arbejde. Det virker

10 Side 10 af 11 ifølge kontanthjælpsmodtagerne demotiverende for både forsøget på at skaffe sig et lille job og for at passe det, at det stort set ikke kan mærkes på indtægten, at man faktisk yder en indsats. Det bør derfor overvejes, at ændre reglerne for fradrag for indtægt for kontanthjælpsmodtagere. Gældende regler Hovedreglen er ifølge aktivlovens 30, at indtægter fratrækkes krone for krone: 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog Dette henviser til, at indtægt som f.eks. renter skal modregnes krone for krone. 31 beskriver reglerne for for arbejdsindtægter. Her fratrækkes ikke krone for krone. I stedet ses bort fra kr. 14,99 pr præsteret arbejdstime i maksimalt 160 timer om måneden (svarende til en 37-timers arbejdsuge). Fradraget anvendes både, når der er tale om ordinær beskæftigelse, og når det er beskæftigelse som er et led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger: 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter 25 bort fra 10,24 kr. pr. udført arbejdstime (i 2012 er satsen 14,99 kr.). For at højne motivationen til at arbejde selv om man modtager kontanthjælp, kan satsen for timefradraget i Lov om aktiv socialpolitik 31 forhøjes. Alternativt kan man fastsætte et egentligt beløb, som man udover kontanthjælpen må tjene via beskæftigelse. Sidstnævnte vil gøre reglen meget nemmere at administrere og at forstå både for borgere og for medarbejdere. Det er en smagssag, hvor stor nettogevinsten ved at arbejde skal være, og her vil det være hjælpsomt at konsultere Rådet for Socialt Udsatte i forhold til at fastlægge et fornuftigt niveau, som tilfredsstiller behovet. Det skal bemærkes, at såfremt en kontanthjælpsmodtager også modtager særlig støtte i henhold til 34 (støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde), vil ændringerne i timefradraget ikke få nogen nettobetydning, eftersom beregning af støtte i henhold til 34 tager afsæt i nettoindkomsten.

11 Side 11 af 11 3) Optjening af ret til dagpenge Med en forkortet dagpengeperiode og en høj ledighed vil flere og flere opleve at falde ud af dagpengesystemet. Derfor er der behov for bedre muligheder for at genoptjene retten til dagpenge. Desuden er der behov for, at de personer, der ikke blev medlem af en A-kasse, kan optjene ret til at blive en del af det fællesskab. Følgende ændringer bør overvejes: Optjeningskravet ændres til 26 uger fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år mod de nuværende 52 uger. Såfremt regeringen vælger at indføre kontanthjælpsjobs, bør disse arbejdstimer også medvirke til (gen)optjening af dagpengeret. Det skal være muligt at optjene dagpengeret på de udviklingsjob, som er foreslået tidligere i papiret. 4) Øget kvalitet i sagsbehandlernes arbejde - nedsatte sagstal Forsøg i bl.a. Odense og Aabenraa har vist, at der er penge at spare ved at sætte antallet af sager pr. sagsbehandler på kontanthjælpsområdet ned. Det skyldes, at nedsatte sagstal højner kvaliteten i indsatsen. Når den enkelte sagsbehandler har færre sager, er der mere tid til at gå i dybden med hver enkelt sag og følge tættere op, hvor der er behov for det. Derfor bør der igangsættes initiativer, der kan medvirke til, at sagstallet på kontanthjælpsområdet nærmer sig Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på sager pr. sagsbehandler. 5) Refusionsreform Det nuværende refusionssystem har en række uhensigtsmæssigheder, da det skævvrider kommunernes indsats fordi mange kommuner fokuserer meget på de indsatser, der udløser refusion og mindre på dem, der ikke gør. Derfor bør der gennemføres en reform af refusionssystemet og evt. den øvrige finansiering. En finansieringsreform bør tage udgangspunkt i de principper, der ligger i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en enstrenget model. Kommissionens hovedforslag indebærer en ensartet refusionsprocent for alle forsørgelsesudgifter, der aftrappes gradvist over tid. Efter 3 år falder den helt bort. En sådan model kan udvikles så den tager højde for social eksport og forskelle i befolkningssammensætningen i de enkelte kommuner. Såfremt man ønsker at fastholde refusionssystemet, skal det i højere grad fokusere på resultater frem for proces. Så kommunerne opnår refusion, når et mål er blevet opnået eller en indsats er gennemført. En anden idé kan være at give kommunen refusion med tilbagevirkende kraft, når borgeren er kommet i arbejde.

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Notat Dato 23. maj 2012. Side 1 af 36

Notat Dato 23. maj 2012. Side 1 af 36 Notat Dato 23. maj 2012 Side 1 af 36 Indhold Side En ny socialpolitisk fortælling! Borgeren i centrum 3 Forebyggelse og samspil med civilsamfundet 3 Rehabilitering et nyt paradigme 4 Opgør med silotænkningen

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt delbeslutninger afgørelser, som kan påklages. Hvis ikke der indlægges en klageadgang i forhold til teamets delbeslutninger, vil borgeren kunne komme

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere