Vejledning til ansættelseskontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansættelseskontrakt"

Transkript

1 Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel kontrakt, hvor du selv skal sørge for at få aftalt alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Ud over selve lønnen vil det typisk være vilkår, hvad angår pension, arbejdstid, barsel mv. som du skal være opmærksom på at få klarhed over og skrevet ind i kontrakten. En ansættelseskontrakt kan udformes på mange måder, men fælles for dem alle er, at de som minimum skal leve op til de regler, som fremgår af Lov om ansættelsesbeviser. En kontrakt skal der ud over være så klart og præcist formuleret, at risikoen for flere forskellige fortolkninger af vilkårene er minimeret så meget som muligt, hvis der på et tidspunkt opstår uenighed mellem dig og din arbejdsgiver, om vilkårene for ansættelsen. I Etf anbefaler vi, at du kontakter foreningen inden du skriver under på en ansættelseskontrakt hos en privat arbejdsgiver, så vi sammen med dig kan vurdere de vilkår, du er blevet tilbudt i dit nye job. Har du først skrevet kontrakten under, vil det som oftest ikke længere være muligt at få aftalt andre/bedre vilkår for ansættelsen. Har du tiltrådt stillingen, uden en ansættelseskontrakt er underskrevet, har du mere eller mindre accepteret de vilkår, du er blevet tilbudt af arbejdsgiveren og dine muligheder for at aftale noget bedre er væsentligt forringet. I de følgende afsnit kan du læse mere uddybende om de enkelte paragraffer i standardkontrakten. Vi har flere steder i vejledningen oplyst, hvilke vilkår, der gælder på området, hvis man er offentligt ansat, da mange ergoterapeuter, der søger privat ansættelse kommer fra en offentlig ansættelse, hvor de er dækket af Ergoterapeutforeningens overenskomster og det derfor kan være relevant at kunne sammenligne vilkårene for en offentligt ansat ergoterapeut. Du kan læse mere om jobsøgning i al almindelighed her. Standardkontrakt Den standardkontrakt, som Etf har udarbejdet, lever både op til lovens krav og indeholder en række vilkår, som ergoterapeuter, der er omfattet af en overenskomst typisk har, og så har vi suppleret med nogle vilkår, der ofte vil være relevante hos en privat arbejdsgiver, som f.eks vilkår for tjenesterejser og repræsentation. Etf har derfor udarbejdet en standardkontrakt, som du enten kan bruge direkte ifht.en ny arbejdsgiver, eller du kan bruge den som en checkliste og sammenligne med det kontraktudkast, du måtte få fra din kommende arbejdsgiver. - Det sikrer i hvert fald, at du kommer omkring de mest væsentlige vilkår, der gælder for de fleste stillinger, som ergoterapeuter ansættes i. Der kan være forhold, som ikke er relevante at få indføjet i en ansættelseskontrakt. Det vil typisk afhænge af det job, du har fået tilbudt og af, hvor du er i dit liv. Måske du har fået de børn, du ønsker og derfor er det ikke vigtigt, at få indføjet vilkår for barsel og graviditet i kontrakten. Der kan også være arbejdsgivere, som ikke vil indgå aftale om visse af de vilkår, der indgår i Etf s standardkontrakt. I de tilfælde må du vurdere, hvor stor betydning det har for dig og om du er parat til at sige ja til jobbet alligevel. 1

2 Kontrakten skal iflg. Lov om ansættelsesbeviser mindst indeholde flg. oplysninger: Arbejdsgiverens - og den ansattes navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, oplysning om, at den ansatte er beskæftiget på forskellige steder og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af den ansattes titel, rang, stilling eller jobkategori Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesforholdets forventede varighed, med mindre der er tale om tidsubestemt ansættelse Den ansattes rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Opsigelsesvarsler eller reglerne herom Den gældende eller aftalte løn, som den ansatte har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, samt tillæg og andre løndele her ud over. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet Oversigten er ikke udtømmende. Alle væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold skal fremgå af kontrakten. Hvad det betyder for den enkelte medarbejder er ikke entydigt, men som udgangspunkt dækker det alt, hvad der er vigtigt for medarbejderen, at vide om sit ansættelsesforhold. Det kan f.eks være pligt til at udføre overarbejde, samt honorering her af, om der betales fuld løn under barsel etc. Hvis du er omfattet af en overenskomst, eller hvis virksomheden har fastlagt vilkår i en personalehåndbog, skal kontrakten henvise hertil. Hvis en overenskomsten eller personalehåndbog regulerer (dele af ) dit ansættelsesforhold, så bed om, at få udleveret en kopi, som du kan læse igennem, inden du skriver kontrakten under. Du har krav på at få en ansættelseskontrakt senest en måned efter du er tiltrådt stillingen. Hvis arbejdsgiveren undlader at oplyse dig om vilkårene for ansættelsen, kan du som udgangspunkt tilkendes en godtgørelse. Kontrakten skal rettes til, når der sker ændringer i ansættelsesforholdet og du skal være opmærksom på, at ændringer af væsentlige vilkår skal varsles med det gældende opsigelsesvarsel. Forhandling af løn Det er de færreste ergoterapeuter, der føler sig på hjemmebane, når de skal forhandle deres egen løn. Det opleves af mange som uvant, at man pludselig skal værdisætte sig selv og sin arbejdskraft og kunne forklare, hvorfor man er den foreslåede løn værd. Derfor er det vigtigste din egen forberedelse. Du bør som ansøger til et job hos en privat arbejdsgiver undersøge, hvad markedsprisen er for den type stilling, du har søgt, samt vurdere, hvor godt du matcher stillingen og de krav/ønsker som arbejdsgiveren har stillet op i jobannoncen. 2

3 Når du skal forhandle løn hos en privat arbejdsgiver, bør du være opmærksom på, at der kan være mange andre vilkår, det også er værd at huske på end lige, hvad månedslønnen udgør i kroner og ører. Det er f.eks vilkår, hvad angår pension, arbejdstid, honorering af overarbejde, fridage med løn, hvor mange ugers ferie du vil få, vilkår for betalt efter/videreuddannelse mv., samt mere frynsbetingede vilkår som f.eks betalt avis, bruttolønsordninger mv. Vær i den forbindelse opmærksom på de gældende skatteregler. Hvis du indkaldes til ansættelsessamtale, så spørg gerne til, hvor mange der har søgt stillingen, så du ved, hvor mange I er om buddet. Ønsker du mere konkret sparring ihft. at skulle forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår, så kontakt Ergoterapeutforeningen forinden i så god tid som muligt. Kunde-og konkurrenceklausuler * Privatansatte ergoterapeuter kommer af og til ud for, at blive præsenteret for en kontrakt, hvor de bliver omfattet af kunde-og konkurrenceklausuler og/eller bestemmelser om bierhverv/selvstændig virksomhed. I Etf fraråder vi at indgå kontrakter, der indeholder sådanne bestemmelser, da det forringer og begrænser dine rettigheder og muligheder for at søge nyt arbejde i den periode, hvor klausulen gælder. Skulle din arbejdsgiver fastholde et krav om f.eks bestemmelser om konkurrenceklausuler, skal du være opmærksom på, at det iflg. Funktionærloven skal dreje sig om en særligt betroet stilling og at du er berettiget til et vederlag på mindst 50 % af lønnen, så længe klausulen gælder efter, at du er fratrådt stillingen. Der ud over bør klausulen begrænses så meget som muligt. Ved korte ansættelser under 3 mdr. er det forbudt at pålægge en funktionær en kunde- eller konkurrenceklausul og har ansættelsen varet mellem tre og seks måneder, kan klausulen ikke gælde mere end seks måneder efter fratrædelsen. * En konkurrenceklausul er en bestemmelse, der forbyder dig at starte eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed, i en vis periode efter du er fratrådt stillingen. Konkurrenceklausulen kan også gælde indenfor et bestemt geografisk område. * En kundeklausul er en bestemmelse, hvor du i et vist tidsrum efter ansættelsens ophør ikke må tage ansættelse hos en af virksomhedens kunder eller evt. leverandører. En kundeklausul kan tillige indeholde bestemmelse om, at du ikke må kontakte virksomhedens kunder efter ansættelsens ophør. Loyalitetsforpligtelse I et hvert ansættelsesforhold gælder en loyalitetsforpligtelse, uanset om du er omfattet af en kundeog konkurrenceklausul. Loyalitetsforpligtelsen indebærer, at du som lønmodtager ikke må foretage handlinger eller komme med udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren, så længe ansættelsesforholdet varer. Det gælder både i - og udenfor arbejdstiden. Bemærkninger til standardkontraktens enkelte bestemmelser 3

4 1: Tiltrædelsesdato og stillingsbetegnelse Kontrakten skal indeholde en bestemmelse om, hvornår du tiltræder stillingen. Det er udgangspunktet for beregning af din anciennitet i virksomheden, og som danner grundlag for beregning af dit opsigelsesvarsel i tilfælde af, at du bliver opsagt. Tiltrædelsesdatoen kan desuden have betydning i tilfælde af, at du er omfattet af lokale aftaler, personalepolitikker el.lign., der giver dig visse rettigheder efter nogen tids ansættelse. Stillingsbetegnelsen skal endvidere fremgå af kontrakten og det fortæller noget om, hvilke opgaver, det overordnet vil være relevant at pålægge dig at udføre for virksomheden. Stillingsbetegnelsen kan endvidere indikere, hvilket lønniveau stillingen bør befinde sig på, f.eks hvis det drejer sig om en leder- eller konsulentstilling. Hvis du ansættes som ergoterapeut, kan du som udgangspunkt regne med, at din anciennitet fra den private ansættelse vil blive regnet med, hvis du på et tidspunkt overgår til ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver. Det har mest betydning for dig de første ca.10 år efter endt grunduddannelse. 2: Arbejdssted og opgaver Kontrakten skal angive arbejdsstedets geografiske placering. Det får især betydning, hvis du ansættes i en virksomhed med geografisk adskilte afdelinger, eller hvis det forventes, at du arbejder på skiftende arbejdssteder, f.eks ude hos kunder og/eller har hjemmearbejdsplads. Jo mere overordnet eller jo flere arbejdssteder, der er beskrevet i kontrakten, jo mere har du pligt til at være fleksibel, hvad arbejdssted angår. Omvendt jo mere præcist dit arbejdssted er beskrevet, jo større forpligtelse har arbejdsgiveren til at varsle dig med dit opsigelsesvarsel, hvis du skal skifte arbejdssted. Det er at foretrække, at det fremgår af kontrakten, hvilke overordnede opgaver, du skal beskæftige dig med. Det skal ikke være udførligt beskrevet, men skal beskrive, hvilke overordnede områder og opgaver, du skal have med at gøre. F.eks undervisning, salg, konsulentarbejde, ergonomisk vejledning, ergoterapeutisk behandling etc. 3: Løn og lønregulering Ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver, hvor Etf ikke har overenskomst, skal lønnen forhandles og aftales individuelt. Det er derfor vigtigt, at du er godt forberedt forinden og at du sætter dig et klart mål, hvad angår lønnen herunder, hvad din nedre smertegrænse er. Hvad der er en passende løn for stillingen afhænger af, hvilken type stilling, der er tale om, hvilke opgaver og ansvar, der er forbundet med stillingen, graden af fleksibilitet, der forventes af arbejdsgiver, hvilke kvalifikationer/erfaringer/uddannelse, der kræves og hvilken branche, der er tale om. I Ergoterapeutforeningen har vi en vejledende mindsteløn for privatansatte, som du kan tage udgangspunkt i. Den inkluderer månedsløn, samt pensionsbidrag. Den vejledende sats for privatansatte finder du under løn og ansættelse, løn. Den vejledende mindsteløn tager ikke højde for, om du har mange års erfaring, specialviden, efter/videreudd. mv. I Ergoterapeutforeningen er vi af den opfattelse, at hvis der i stillingen indgår rådgivning, konsulentarbejde, undervisning, udvikling, projektarbejde, ledelse, krav om specialviden o.lign., bør det afspejle sig i lønnen. Hvis der er tale om en ergoterapeutstilling, hvor det opgavemæssigt lige så godt kunne være tale om offentlig ansættelse, kan du skele til, hvilken løn du ville få ud fra vores offentlige overenskomster og så tage udgangspunkt i det. Husk dog på, at offentligt ansatte ergoterapeuter f.eks er omfattet 4

5 af pensionsordninger på mellem 16,03 og 18 %, samt andre goder vedr. barsel, omsorgsdage, 6. ferieuge mv. Vi anbefaler, at du får skrevet ind i kontrakten, at du har ret til en årlig lønforhandling. Det er særligt vigtigt, når du ikke er omfattet af en overenskomst, som genforhandles med nogle års mellemrum. Hvis din løn ikke reguleres på nogen måde efter ansættelsen, er det i særdeleshed vigtigt, at du får adgang til at forhandle din løn én gang årligt, for ellers har du udsigt til, at din realløn vil falde med tiden, hvis din løn ikke stiger svarende til den almindelige prisudvikling. Hertil kommer, at du bør honoreres for den større viden og erfaring, du bygger op efter tiltrædelsen og som din arbejdsgiver må formodes at nyde godt af i hverdagen. Vær opmærksom på, at hvis din stilling ændrer sig væsentligt, hvad angår opgaver, ansvar mv. så bør du også bede om at forhandle dine løn-og ansættelsesvilkår, så de svarer til den aktuelle stilling, du har. 4:Pension Uanset hvilken alder du har, når du ansættes i den private sektor, er det meget vigtigt, at du aftaler med arbejdsgiveren, at du er omfattet af en pensionsordning og at det skrives ind i kontrakten. Hvis det ikke er muligt, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at din løn er det tilsvarende højere og at du så selv indbetaler pension til en pensionskasse, som f.eks PKA, som er pensionskasse for alle offentligt ansatte ergoterapeuter. Ved at samle dine pensionsordninger i én pensionskasse slipper du for at skulle skifte pensionskasse, hvis du på et tidspunkt bliver offentligt ansat som ergoterapeut. Vi anbefaler, at din arbejdsgiver indbetaler, hvad der svarer til mellem 16 og 18 % af din månedsløn, til pension hver måned, så du ikke er ringere stillet pensionsmæssigt end dine offentligt ansatte ergoterapeutkolleger. Mht. formulering i kontrakten skal du være opmærksom på, om der trækkes et såkaldt eget-bidrag til pension fra din månedsløn eller om den samlede pensionssats indbetales ud over den aftalte månedsløn. Kontrakten bør i øvrigt være klart formuleret mht. med hvilken procentsats, der indbetales pension hver måned og hvad det er en procentsats af, samt hvilken pensionskasse, der indbetales til og hvem, der har ansvaret for at foretage indbetalingerne. (Dig selv eller arbejdsgiveren.) Har du spørgsmål vedr. pension i øvrigt, bør du kontakte PKA herom, såfremt du i forvejen har PKA som pensionskasse. 5: Arbejdstid Udgangspunktet for en fuldtidsstilling for en ergoterapeut er 37 timer om ugen, incl. frokost. Hvis din frokostpause ikke er betalt af arbejdsgiveren, tillægges arbejdstiden ½ time dagligt, hvilket betyder, at du selv betaler din frokostpause. Den ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelseskontrakten, ligesom det bør fremgå, om arbejdstiden ligger på hverdage fra mandag til fredag eller om der er tale om en stilling, hvor der indgår vagter/arbejde, der også inkluderer aften, lørdag/søndage, helligdage mv. Hvis du arbejder ud over normal dagarbejdstid på hverdage, skal du huske, at få føjet ind i kontrakten, hvordan det honoreres. Alternativt kan der henvises til f.eks Ergoterapeutforeningens arbejdstidsaftale med KL,så du vil være omfattet af de rettigheder, den giver dig. 5

6 Hvis du selv planlægger din arbejdstid, bør det også fremgå af kontrakten, da det har betydning for, hvordan din arbejdsgiver efterflg. kan ændre i din arbejdstid. Du bør endvidere være opmærksom på, at hvis der ikke står noget i kontrakten om, hvornår på ugens dage arbejdstiden skal ligge, har din arbejdsgiver nemmere adgang til at flytte rundt på dine arbejdstider, sætte dig i vagt mv. uden at du dermed er berettiget til at blive varslet herom, inden det træder i kraft. Hvis du er i gang med at søge et job, der medfører nattevagter, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at du har det med i tankerne, at det vil være meget sparsomt, hvad du kan udrette af ergoterapeutarbejde om natten og at din arbejdsgiver derfor ikke vil kunne drage megen nytte af dine faglige kvalifikationer på det tidspunkt af døgnet. Kontrakten kan også indeholde en flekstidsaftale, hvor du indenfor et nærmere fastsat tidsrum kan variere din daglige arbejdstid, ligesom der vil være en nærmere fastsat fixtid, hvor du skal være på arbejde. Jo længere fixtiden er, jo færre fordele vil der være for medarbejderen i at have en fleksordning. Vær endvidere opmærksom på, at få aftalt, at rejsetid ifbm. tjenesterejser er arbejdstid, også i tilfælde af, at den rækker ud over den normale arbejdstid. 6: Overarbejde Det bør fremgå af kontrakten, hvilke vilkår, der gælder i tilfælde af overarbejde og hvornår der er tale om overarbejde. Ergoterapeutforeningen anbefaler, at overarbejde afspadseres eller udbetales med et tillæg på 50 % %. Honoreringen kan også ske i form af en kombination af afspadsering og udbetaling. Hvis arbejdsgiveren ikke vil indgå aftale om særskilt honorering af overarbejde, så husk at den faste månedsløn bør være højere. Det vil være en god idé, at få afklaret under ansættelsen, i hvor stort omfang arbejdsgiveren forventer, at det kan blive aktuelt at arbejde over. 7: Ferie og fridage Det skal fremgå af kontrakten, hvilke regler, der gælder hvad angår ferie. Du har som minimum krav på, at det er ferieloven, der er gældende, men du kan aftale vilkår, der er bedre end det, loven giver dig. Det kan være i form af mere end 5 ugers ferie og mere end 1 % i ferietillæg, som ferieloven giver dig ret til. Vær opmærksom på, at offentligt ansatte ergoterapeuter har ret til 6 ugers ferie og får op til 2,85 % i ferietillæg. Ferie optjenes hen over et kalenderår og afvikles i det efterfølgende ferieår, der går fra den 1. maj til og med 30.april, året efter. Du optjener derfor ferie med løn regnet fra det tidspunkt, hvor du er tiltrådt stillingen og som du afvikler i det følgende ferieår. Når du fratræder en stilling, vil din løn under evt. tilgodehavende ferie blive indbetalt til Feriekonto, hvor du så kan hæve pengene fra, når du afvikler ferien hos en ny arbejdsgiver. 6

7 Hvis du har ret til 6 ugers ferie, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at du ved ansættelsen aftaler, at lønnen for den 6.ferieuge bliver udbetalt ved din fratræden, hvis du ikke har afviklet den forinden. Mht. at afholde ferie, så har du ret til, at afholde 3 ugers ferie i sammenhæng hen over ferieperioden, som løber fra 1. maj til 30. september. Den øvrige del af ferien kaldes restferien og den skal som hovedregel gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Fridage Du kan aftale med arbejdsgiveren, at du har ret til fridage med løn, ud over det antal ugers ferie, du har ret til. Det vil typisk dreje sig om juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1.maj, fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Hvis du arbejder i en virksomhed, der holder lukket på nogle af disse dage, skal du være ekstra opmærksom på, hvilken form for frihed du da kan være forpligtet til at afholde. ( Frihed med løn, ferie, afspadsering el.lign.) 8: Graviditet, barsel og adoption: Som ansat på individuel kontrakt, vil du som udgangspunkt kun være omfattet af gældende lovgivning (barselslov og funktionærlov) på området, hvis du ikke sørger for at aftale andre og bedre vilkår. Det drejer sig især om ret til fuld løn under barselsorlov, som lovgivningen ikke giver ret til. Er du udelukkende omfattet af Funktionærlovens bestemmelser, vil du være berettiget til halv løn i perioden fra der er 4 uger til forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Resten af barselsperioden vil være på dagpenge fra din bopælskommune. I Ergoterapeutforeningens standardkontrakt har vi taget udgangspunkt i nogle af de vilkår, der gælder for offentligt ansatte ergoterapeuter.vær opmærksom på, at din arbejdsgiver har ret til, at få refunderet, hvad der svarer til dagpengesatsen i de uger, hvor du iflg. kontrakten er berettiget til fuld løn, hvilket minimerer din arbejdsgivers udgift til din løn. Desuden vil din arbejdsgiver som udgangspunkt være berettiget til, at få refusion fra den centrale barselsfond, i op til 26 uger i alt, da alle arbejdsgivere skal indbetale et beløb pr.medarbejder til denne fond, med mindre arbejdsgiveren indbetaler til en anden, godkendt ordning. Arbejdsgiveren har dog først ret til at modtage refusion, når der er 4 uger til forventet fødsel. Check, om der på arbejdspladsen er en personalehåndbog, en lokal aftale eller andet, der giver dig bedre barselsvilkår end lovgivningen alene. Hvis du ønsker at læse mere om, hvilke muligheder lovgivningen giver dig for afholdelse af barselsorlov, herunder udskydelse og forlængelse af orloven, kan du læse mere på under løn og ansættelse, eller på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, Du har først pligt til at underrette din arbejdsgiver om, at du er gravid, når der er 3 mdr. til forventet fødsel. Det gælder også ifbm. jobsøgning! Graviditetsundersøgelser En kvindelig lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet med fuld løn ifbm. graviditetsundersøgelser, når de skal finde sted i arbejdstiden. Det gælder alene forebyggende graviditetsundersøgelser og dermed ikke fertilitetsundersøgelser. Graviditetsbetinget sygdom 7

8 Som omfattet af funktionærloven er du berettiget til fuld løn under sygdom, også når det måtte være graviditetsbetinget sygdom. Vær opmærksom på, at såfremt du er omfattet af 120-dagsreglen, som fremgår af funktionærloven, at så medregnes sygedage, hvor du har været sygemeldt pga. graviditetsbetinget sygdom, ikke. 9: Barns sygdom: Ret til frihed med løn på barns sygedag følger ikke af nogen lovgivning, men beror udelukkende på, hvad der er aftalt i din kontrakt eller evt.i en lokal aftale, der gælder på arbejdspladsen. Offentligt ansatte ergoterapeuter har mulighed for at få fri med løn på barns 1.-og 2. sygedag, såfremt forholdene tillader det på arbejdspladsen. For offentligt ansatte gælder denne mulighed indtil barnet fylder 18 år. Hvis der i din kontrakt intet står om ret til frihed med løn på barns sygedag, og der heller ikke er henvist til en af Ergoterapeutforeningens overenskomster som gældende for ansættelsen, har du ikke denne ret. 10: Omsorgsdage: Ret til omsorgsdage følger ikke af nogen form for lovgivning og du skal derfor aftale med arbejdsgiveren, om du er berettiget til omsorgsdage, herunder i hvilket omfang og i hvor mange af barnets leveår. Står der ikke noget om omsorgsdage i ansættelseskontrakten, har du det ikke. Offentligt ansatte ergoterapeuter har ret til 2 omsorgsdage med fuld løn pr. barn pr. år, indtil det kalenderår, hvor barnet fylder 8 år. 11: Orlov: Den formulering, vi har taget med i standardkontrakten betyder, at du som privat ansat vil blive bedre stillet end de vilkår lovgivningen giver dig ret til, da der oftest vil være ret til at få udbetalt dagpenge under de nævnte former for orlov. Ønsker du oplysninger om de lovbestemte rettigheder ved f.eks orlov pga. pasning af døende i eget hjem el.lign. så kontakt din A-kasse. Såfremt du måtte ønske at få anden form for orlov, der ikke er lovgivet omkring, f.eks for at tage midlertidig ansættelse i et andet job, eller rejse med familien i længere tid, så er det udelukkende et spørgsmål om, hvad du kan nå til enighed om med din arbejdsgiver. Hvis der på din arbejdsplads er en politik, eller fast praksis på området, vil det være den, der udstikker rammerne for at få tildelt orlov. Etf anbefaler, at man altid sørger for, at få en aftale om orlov gjort skriftlig, uanset hvad årsagen er til orloven. Vær opmærksom på, om du aftaler ret til at vende tilbage til samme stilling, efter endt orlov, eller om du kun er sikret ret til at vende tilbage til en passende stilling. Desuden bør det fremgå af aftalen, i hvilket tidsrum orloven løber. 12: Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtale Denne bestemmelse har vi taget med i standardkontrakten, fordi der ikke er lovgivet om de emner og da mange privatansatte ergoterapeuter er alene eller ganske få som ergoterapeutuddannede på en 8

9 privat arbejdsplads, er det særdeles relevant at huske, at få aftalt nogle overordnede rammer for din fremtidige udvikling som medarbejder og som ergoterapeut på din nye arbejdsplads. Jo længere tid man er ansat i en privat virksomhed, jo mere relevant vil det ofte være, at kunne få adgang til én eller anden form for kompetenceudvikling og sikre adgang til relevant efter/videreuddannelse, så din faglige viden og færdigheder kan ajourføres og også gerne udvides, hvis der opstår ønske om/behov for det. Desuden bør du tænke på, at du opretholder din markedsværdi, hvis du en dag ønsker at skifte job, eller skulle komme ud for at blive opsagt fra din stilling. 13: Rejser og repræsentation: Du bør sikre dig, at alle former for udgifter ifbm. tjenesterejser afholdes af arbejdsgiveren efter bilag eller fastsatte takster og at du får udbetalt km.godtgørelse efter statens gældende takster, hvis du stiller egen bil til rådighed. Vær opmærksom på, at det er din egen forsikring, der dækker ifbm. evt. uheld ved tjenstlig kørsel i egen bil. Du må selv vurdere, om det er relevant at have denne bestemmelse med i din kontrakt, da det vil afhænge af stillingens indhold og opgaver. 14: Opsigelse Alle ergoterapeuter bør være omfattet af funktionærloven, også som privatansat, da ergoterapeuter pr. definition har status af funktionærer. Et vigtigt element i den lov er regler om opsigelsesvarsler, såfremt du bliver opsagt af din arbejdsgiver. Længden af disse varsler afhænger af, hvor længe du har været ansat hos pågældende arbejdsgiver. I funktionærloven gælder flg. opsigelsesvarsler: I prøvetiden: Fra arbejdsgiverside: 14 dage. Fra medarbejderen: 1 dag, med mindre andet er aftalt. Efter endt/uden prøvetid: Fra arbejdsgiverside: 0-6 måneders ansættelse: 1 måned (opsigelse skal ske inden udløbet af den 5. måned.) 6 måneder - 3 år: 3 måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af 2 år og 9 mdr.) 3 6 år: 4 måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af 5 år 8 mdr.) 6 9 år: 5 måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af 8 år 7 mdr.) Derefter: 6 måneder Fra medarbejders side: 1 måned, med fratræden ved en måneds udgang. Hvis du selv siger din stilling op I det tilfælde har du ansvar for, at opsigelsen når frem til arbejdsgiveren i rette tid, hvilket vil sige inden normal arbejdstids ophør, den sidste hverdag i en måned. Det skal klart fremgå af din opsigelse, fra hvilket tidspunkt, du siger op og fra hvilket tidspunkt/dato, du fratræder dit job. Hvis du ønsker at sige op - og fratræde midt i en måned, skal du aftale med din arbejdsgiver, om det kan lade sig gøre. Kan det ikke det, må du acceptere, at sige og op fratræde med udgangen af en måned. En opsigelse fra en medarbejder behøver ikke være begrundet. Husk at beholde en kopi af opsigelsen. 9

10 Hvis du bliver sagt op I Etf s standardkontrakt har vi føjet en passus ind om, at den ansatte har ret til at udtale sig i sagen, inden endelig beslutning om afskedigelse træffes. Det er en ret, som alle offentligt ansatte har qua forvaltningslovens 19. Selv om forvaltningsloven ikke gælder på det private arbejdsmarked, har vi taget den med i standardkontrakten for privatansatte, da du i så fald vil være bedre stillet end hvis du ikke har den ret til at udtale dig overfor din arbejdsgiver, hvis de ønsker at afskedige dig. Når du er omfattet af funktionærloven, er der en række regler og procedurer, som arbejdsgiveren skal følge: - En opsigelse skal være rimeligt begrundet i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold. - Du har krav på at blive opsagt med det varsel, du har optjent jv. ovenstående varsler. - Hvis du opsiges efter 12,15 eller 18 års uafbrudt ansættelse, har du krav på udbetaling af hhv. 1,2 og 3 mdr s løn når du fratræder, med mindre du kan gå på pension efter fratrædelsen. - Hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet i enten virksomhedens- eller dine egne forhold, har du som udgangspunkt ret til en godtgørelse for usaglig afsked, hvis du har været ansat i et år eller mere. Som medlem af Etf har du mulighed for, at få Etf s vurdering af, om en opsigelse af dig er sagligt begrundet og om reglerne i øvrigt er fulgt. - Hvis du bliver opsagt, så kontakt Etf så hurtigt som muligt for yderligere råd og vejledning. Bortvisning Bortvisning er øjeblikkelig opsigelse, hvor lønudbetaling og din ret til at være på arbejdspladsen ophører øjeblikkeligt. Det er således den mest vidtgående sanktion, som en arbejdsgiver kan gøre brug af overfor en medarbejder. Årsagen til en bortvisning skal derfor også være af en sådan karakter, at der er tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet fra den ansattes side. Det kan f.eks være udeblivelse fra tjeneste uden gyldig grund, herunder at man ikke har meldt sig syg, at man har begået kriminelle handlinger, optrådt i beruset tilstand eller lign. Bortvisning skal ske umiddelbart efter forseelsen, eller lige så snart den er kommet til ledelsens kendskab. Hvis du skulle opleve at blive bortvist, så kontakt Etf med det samme! Opsigelsesvarsler for vikaransatte og ansatte i tidsbegrænsede/midlertidige stillinger I sådanne tilfælde fremgår det af ansættelseskontrakten, hvornår ansættelsen ophører og den ansatte fratræder på den aftalte dato, uden yderligere varsel. Hvis ansættelsen er aftalt til at vare mindre end en måned, kan du opsiges fra dag til dag. Ved ansættelse ud over en måneds varighed og du opsiges inden udløbet af vikariatet eller den tidsbegrænsede ansættelse ophører, så gælder de almindelige regler om opsigelse, krav på varsel etc. som beskrevet ovenfor. Opsigelsesvarsler for ikke-funktionærer Hvis du lader dig ansætte i en stilling, hvor du ikke er omfattet af funktionærloven, har du ikke krav på de varsler, der følger af funktionærloven, hvis du opsiges. Det skal under alle omstændigheder fremgå af kontrakten, hvilke regler og varsler, der så gælder i tilfælde af opsigelse, både fra din og arbejdsgivers side. Gør det ikke det, har du krav på en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. 10

11 Hvis du tager ansættelse i en stilling som ergoterapeut, eller hvor du skal bruge din ergoterapeutiske uddannelse og - færdigheder, anbefaler Etf, at du kun accepterer ansættelse, hvis du bliver omfattet af funktionærloven, da ergoterapeuter pr. definition er funktionærer. Som ikke-funktionær er du meget ringere stillet på en række områder, hvoraf optjening af opsigelsesvarsel blot er ét af dem. 15: Funktionærlov: Du bør som privatansat ergoterapeut være omfattet af funktionærloven, da alle ergoterapeuter pr. definition har funktionærstatus. Eneste undtagelse er, hvis du ansættes som timelønnet og har under 8 timers arbejde om ugen i gennemsnit. Så er du ikke berettiget til at være omfattet af funktionærloven. Etf har med de offentlige arbejdsgivere aftalt, at 120-dagesreglen ikke gælder for offentligt ansatte ergoterapeuter, hvilket stiller dem bedre end det funktionærloven foreskriver på det område. Det er baggrunden for, at vi har skrevet passus en ind i 15 i standardkontrakten, så du som privat ansat så vidt muligt har samme vilkår, hvad det angår, som offentligt ansatte ergoterapeuter. (120-dages reglen giver en arbejdsgiver ret til at afskedige en ergoterapeut/funktionær med en måneds varsel, uanset hvor lang tid vedkommende har været ansat, hvis den ansatte har været sygemeldt i 120 dage, indenfor det seneste år.) Når man er omfattet af funktionærloven, har du en række rettigheder. Optjening af opsigelsesvarsel er blot ét af dem. Du har også ret til fuld løn under sygdom, ret til at få en godtgørelse, hvis du opsiges efter 12,15 eller 18 års ansættelse, samt mulighed for godtgørelse i tilfælde af usaglig afskedigelse, efter 1 års ansættelse. Der ud over har du ret til at få fri med løn til at gå til ansættelsessamtale, hvis du er opsagt eller selv har sagt op. Ifht. barsel er du som kvinde sikret ret til halv løn fra når der er 4 uger til forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Det er ringere vilkår end det, Etf har aftalt i de offentlige overenskomster, men bedre end hvis du kun er omfattet af lov om barselsorlov, der kun giver ret til at modtage dagpenge ifbm. graviditet og barsel. Hvis du ansættes i en stilling, hvor du er omfattet af en kunde og/eller konkurrenceklausul, har du via funktionærloven ret til en godtgørelse efter din fratræden i stillingen. Etf anbefaler derfor, det klart fremgår af alle private ansættelseskontrakter, at ergoterapeuten er fuldt ud omfattet af funktionærloven, på nær bestemmelsen om 120-dages-reglen. Link til funktionærloven finder du her. 11

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning.

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning. Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de rådgivningsvirksomheder, der tiltræder aftalen. 2.

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R IDAs modelkontrakt kan betragtes som et oplæg til forhandling.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet VEJLEDNING TIL STANDARDANSÆTTEL-SESKONTRAKT Udarbejdet og anbefales af GLS-A og DSL ved ansættelse af skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i jordbrug Ansættelseskontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes

Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes Vejledning BKD Til bager- og konditorer mv. Bagere- og konditorer mv. omfattet af Landsoverenskomsten for håndværksbagere og konditorer som indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere