Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport"

Transkript

1 Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Rapport Finansieret af Arbejdsgivernes Elevrefusion - AER Projekt nr December 2005

2 Indholdsfortegnelse Formål...3 Nye korte og trindelte uddannelser til transportområdet...3 Baggrund...4 TURs arbejde med korte og trindelte uddannelser Trinafstigning...4 Fuldstændig erhvervsuddannelse med afkortet praktik den 2. vej...5 Model...7 Baggrund for analysen...8 Analyse setup...8 Analysens resultater...9 Rapporter fra opsøgerne..9 Tilkendegivelser om uddannelsesmuligheder..16 Kommentarer fra besøgsrapporterne..16 Sammenfatning 19 Reaktioner på de korte uddannelser / afstigning..19 Reaktion på den 2. vej kort fuldstændig uddannelse...20 Reaktioner på øvrige uddannelsesmuligheder...20 TURs konklusioner på analysen Korte uddannelser / Afstigningsordningen...21 Den 2. vej...21 Samlet konklusion..21 2

3 Formål TUR har som fagligt udvalg fået godkendt nye korte erhvervsuddannelser i UVM, som er trådt i kraft d. 1. januar Der er tale om to nye ordninger: Trinafstigning efter 1 år på hovedforløbet også kaldet kort uddannelse - og en fuldstændig erhvervsuddannelse for personer med forudgående erhvervsfaglig uddannelse med afkortet praktiktid kaldet Den 2. vej. Begge de nye ordninger er ukendte for branchen og virksomhederne, men vi har allerede mødt stor interesse for at få præsenteret ordningerne ude i virksomhederne. Transportbranchen mangler nye chauffører Med gennemførelse af EU s nye direktiv om arbejdstid skønner branchen, at der inden for meget kort tid vil være behov for ca nye chauffører. Det er derfor TURs vurdering, at branchen vil være meget motiveret for at oprette nye praktikpladser eller udvide antallet. Styrke skolernes interesse for de nye muligheder Det primære formål med dette projekt er derfor at gøre branchens virksomheder opmærksomme på de nye uddannelsesmuligheder og dermed skaffe flere lærerpladser. Det har imidlertid også været et formål at styrke skolernes interesse over for de nye muligheder. Der synes at kunne spores en vis tilbageholdenhed fra skolernes side over for at markedsføre nye ordninger, som ikke aktivitetsmæssigt er så attraktive for skolerne - selvom rigtig mange skoler har taget nogle af disse ordninger, fx Meritvejen, til sig og gør et stort arbejde for at få virksomhederne gjort interesseret. Tilbagemelding til TUR og parterne Endelig har det været et selvstændigt formål at skaffe TUR en tilbagemelding fra et relativt stort antal virksomheder om, hvordan de modtager de nye ordninger. Ordningen med trinafstigning / kort uddannelse er etableret på baggrund af beslutninger i Folketinget og ikke på baggrund af et formuleret ønske fra transporterhvervets virksomheder. Nye korte og trindelte uddannelser til transportområdet Den 1. januar 2005 blev der etableret nye hovedforløb på en række af transportområdets erhvervsuddannelser, som både indeholder korte uddannelser / trinafstigning og som kan gennemføres med afkortet praktiktid, hvis eleven har særlige forudsætninger. Det drejer sig om følgende uddannelser: Chauffør med specialerne Godschauffør, Kranfører, Tankbilchauffør og Renovationschauffør Lager med specialerne Lager & Transport, Lager & Logistik og Lager & Proces. Buschauffør Lufthavnsoperatør med specialerne Bagage & Cargo og Service Postoperatør (kun kort uddannelse / trinafstigning) 3

4 De tre sidste uddannelser er nye som selvstændige uddannelser, idet Buschauffør og Postoperatør tidligere var specialer i Chaufføruddannelsen. Uddannelsen som Lufthavnsoperatør er helt ny. Baggrund Folketinget vedtagelse af den nye EUD lov gav mulighed for at revidere EUD. UVM har sammen med parterne angivet, at fleksibiliteten kan øges ved (citat): at ophæve den barriere, som den lovfastsatte vægtning af fagkategorierne udgjorde, at løsne de hidtidige faste regler for uddannelsernes struktur og længde, at tilrettelægge den enkelte elevs uddannelse på basis af en reel vurdering af de kompetencer, som eleven allerede har opnået både i det formelle uddannelsessystem og i erhvervsmæssige og sociale sammenhænge og endelig at etablere uddannelsesforløb på tværs af uddannelser og specialer. Folketinget ønsker endvidere, at der bliver skabt flere korte uddannelser inden for områder, hvor der findes et reelt arbejdsmarked for disse uddannelser. TURs arbejde med korte og trindelte uddannelser TUR påbegyndte allerede omkring sommerferien 2002 drøftelserne omkring disse nye muligheder og ønsker fra Folketingets side. Trinafstigning / Kort uddannelse I de erhvervsuddannelser, som fandtes før 2005, var der indarbejdet afstigninger i form af de såkaldte delkompetencer. Afstigningerne var primært rettet mod elever, der ikke kunne gennemføre hele uddannelsen, og de blev kun anvendt i meget begrænset omfang. Disse delkompetencegivende uddannelser rettede sig imidlertid ikke mod særlige beskæftigelsesområder. Kravene for at blive godkendt som praktikplads er inden for transportuddannelserne i forvejen meget lempelige, og der findes derfor næppe virksomheder, der beskæftiger sig med reel transport, som ikke kan godkendes. Drøftelserne i TUR drejede sig derfor om at skabe en trinafstigning, der også kunne være attraktiv for virksomhederne. Efter konsultationer med arbejdsmarkedets parter stod det klart, at en sådan trinafstigning måtte indeholde så brede kompetencer, at langt de fleste virksomheder kunne få gavn af medarbejdere, der foretog en sådan trinafstigning. Inden for godschaufføruddannelsen betød dette, at skoleuddannelsen frem til trinafstigningen skulle indeholde de nødvendige kørekort, dvs. både kørekort til lastbil og til påhængskøretøj. Tillige skulle trinafstigningen indeholde gaffeltruckcertifikat og certifikat til transport af farligt gods ADR. Inden for lageruddannelserne skulle hele den grundlæggende kvalificering, inklusiv edb-lagerstyring indeholdes. Konklusionen blev, at den grundlæggende faglige uddannelse skulle være omfattet af trinafstigningen, mens specialiseringen lå efter trinafstigningen. Der blev ligeledes opnået enighed om, at trinafstigningen skulle placeres et år inde i hovedforløbet. 4

5 Denne trinafstigning blev derfor etableret som transportuddannelsernes korte uddannelser. Der var i TUR stor usikkerhed om, hvorvidt virksomhederne vil anvende denne korte uddannelse / trinafstigning, men der var enighed om, at denne nye fleksible mulighed skulle tilbydes og stå åben for både virksomheder og for kommende lærlinge. TUR forestiller sig, at trinafstigningen kunne være relevant for virksomheder, der ikke kan overskue et helt erhvervsuddannelsesforløb på 2½ år. Det samme kunne være tilfældet for elever, men med den nye udformning af uddannelserne er der ingen tvivl om, at de mest vanskelige skolefag og de fleste prøver er placeret inden afstigningen, hvilket næppe vil gøre det lettere at gennemføre for elever, der har vanskeligheder ved at klare megen teori. Parterne i TUR havde imidlertid også deres betænkeligheder ved at gøre trinafstigningen mere attraktiv. Det må konstateres, at en del lærlinge - specielt inden for godschaufføruddannelsen - har opsagt deres uddannelsesaftale, når de har erhvervet kørekort til påhængskøretøj, fordi det har været nemt at opnå ordinær beskæftigelse til en løn, der er langt højere end lærlingelønnen. Da branchen og TUR har som strategi, at så mange som muligt skal have en fuldstændig erhvervsuddannelse, er afbrudte eller alt for korte uddannelser ikke en situation, man ønsker skal udvikle sig. Der er ingen tvivl om, at parterne i TUR vil følge udviklingen nøje. Det har indgået i overvejelserne, at lærlinge, der har gennemført deres uddannelse til trinafstigningen, kan fuldføre deres uddannelse frem til svendebrev på den nye EUD+ ordning, hvis man er under 25 år. Det er en mulighed, som giver mere fleksibilitet, men TUR foretrækker, at den resterende uddannelse gennemføres med en restlærekontrakt, således at den omfatter både skoleuddannelse og praktikuddannelse i en virksomhed. I TUR var parterne enige om at der, især inden for ét brancheområde, kunne være behov for kort uddannelse / tranafstigning, nemlig på den nye erhvervsuddannelse som buschauffør. Langt de fleste, der er beskæftiget inden for dette område, kører bybus eller rutebil, mens kun et mindre antal arbejder inden for turistbusbranchen. Det er netop mod rutebilområdet, at trinafstigningen er rettet, mens specialet retter sig mod turistbusområdet. Det er derfor TURs vurdering, at der inden for denne uddannelse vil være efterspørgsel efter trinafstigningen, idet der er tale om medarbejdergrupper, som ikke tidligere har efterspurgt erhvervsuddannelse. I TURs drøftelser indgik endvidere overvejelser omkring det samlede offentlige uddannelsesudbud til transportområdet. Transportbranchen har, siden AMU blev etableret tilbage i 60 erne, primært fået sine uddannelsesbehov dækket via dette system. I de senere år har midlerne til AMU været under pres og branchen frygter, at der vil blive foretaget reduktion i AMU-midlerne. Der er tillige sket det, at uddannelser inden for AMU er blevet belagt med brugerbetaling. Det har derfor været et ønske fra TURs side at skabe muligheder for, at branchen fortsat kan få adgang til tilstrækkelig offentlig finansieret uddannelse, og derfor har det været et særligt formål at skabe fleksible muligheder inden for erhvervsuddannelserne, der kan imødekomme branchens behov. Fuldstændig erhvervsuddannelse med afkortet praktiktid Transportbranchen, herunder især chaufførområdet, har en særlig interesse i et rekruttere nye medarbejdere, der ikke er helt unge. Alene kravene til at erhverve køre- 5

6 kort 18 år på lastbilområdet, 21 år på busområdet sætter særlige krav til alder, men også ønsket om at få fat i mere modne unge og voksne har været udtalt. Hvis man ser på rekrutteringen af medarbejdere via uddannelse til branchen, så er det som nævnt AMU, der bidrager med flest, og her er gennemsnitsalderen typisk midt i 20 erne for lastbilchauffører og over 30 år for buschauffører. Der er altså tale om medarbejdere, som typisk har prøvet eller gennemført andre uddannelsesforløb, inden de søger ind i transportbranchen - og denne type medarbejdere er i høj kurs i branchen. TUR så det derfor som et formål at skabe et særligt forløb i erhvervsuddannelserne, som kunne tiltrække denne type medarbejdere. I forvejen har TUR i sine erhvervsuddannelser to særligt tilrettelagte forløb kaldet veje for voksne. I vores terminologi kaldes de for Den 3. vej Meritvejen, som er for kernemedarbejdere i transportvirksomheder, der kan opnå megen merit og derfor opnå svendebrev på kort tid Den 4. vej Voksenlærlinge, der har nogen erfaring inden for transporterhvervet, men mangler en del kvalifikationer, som de så kan erhverve i et særligt tilrettelagt forløb. Der manglede imidlertid en ordning for voksne, der ikke har erfaring inden for transporterhvervet, men som gerne vil have en erhvervsuddannelse til transport. Denne nye ordning er nu implementeret i de nye erhvervsuddannelser og kaldes for Den 2. vej. Disse voksne har ofte afprøvet andre uddannelser uden at gennemføre dem, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads. Denne målgruppe har derimod ikke særlig erfaring fra transportbranchen og kan derfor ikke gå Meritvejen, selv om de er fyldt 25 år. For at motivere dem til at vælge den nye 2. vej er det vigtigt At de ikke nødvendigvis skal gennem et grundforløb At de ansættes i en virksomhed fra starten og hurtigt efter starter deres egentlige transportuddannelse At de tilbydes en kort og koncentreret uddannelsesperiode, men med et normalt svendebrev ved afslutningen Der foretages en kompetenceafklaring af de voksne, således at de stort set alle kan starte direkte på hovedforløb, hvis de opfylder disse betingelser: Har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og Har gennemført et grundforløb eller har en faglige uddannelse - eller har Gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 år varighed Herefter tages de skolemoduler og svendeprøvemodulet, som er de samme som de unges forløb, men med en reduktion af uddannelsestiden i praktik, således at den samlede uddannelse på hovedforløbet kan gennemføres på 1½ år mod normalt 2½ år. 6

7 Model De nye muligheder trinafstigning og kort uddannelse illustreres i denne model, som er hentet fra chaufføruddannelsen: EUD 2005: Speciale Godschauffør Forløbsmodeller Hovedforløb (= kontraktperiode) Påbygning EUD for elever uden forudsætninger 1. vej 2½ år 1-4 mdr Grundforløb 20 uger KK B 2 u CF 1 10 uger CF 2 8 uger Gods 5 uger Valgfri 2,5 uge Svendeprøve 4 uger Evt. påbygning max 4 uger Afstigning efter 1 år 2. vej EUD for elever med forudsætninger - Har haft kørekort B i 3 år og - Har grundforløb eller - Anden ungdomsuddannelse af mindst 1 års varighed CF 1 10 uger CF 2 8 uger 1½ år Afstigning efter 1 år Gods 5 uger Valgfri 2,5 uge Svendeprøve 4 uger 1-4 mdr Evt. påbygning max 4 uger Meritvejen - 3. vej Max. 1 år 1-4 mdr - Fyldt 25 år - Mindst 4 års relevant erfaring - Anden uddannelse, som giver merit 0-8 ugers EUD, AMU eller anden udd. Svendeprøve 4 uger Evt. påbygning max 4 uger VEUD - 4. vej 2 år 1-4 mdr - Fyldt 25 år - Mindst 1 års relevant erfaring ugers skoleuddannelse fx med AMU Svendeprøve 4 uger Evt. påbygning max 4 uger Afstigning efter 1 år Dec 04 Parterne i TUR har haft mange overvejelser omkring forudsætningerne. Den første forudsætning at eleven har haft kørekort B i mindst 3 år, sikrer en minimumsalder på 21 år og vil normalt betyde, at den kommende lærling har haft beskæftigelse og dermed arbejdslivserfaring. Den anden og tredje forudsætning at eleven har gennemført et grundforløb eller en anden kompetencegivende erhvervsuddannelse af mindst 1 års varighed skal medvirke til, at den kommende lærling har almene skoleforudsætninger for at gennemføre hovedforløbet på kortere tid. TUR har sikret sig, at det grundforløb, der retter sig mod transportområdets erhvervsuddannelser, ikke i større udstrækning indeholder faglig indlæring, som forudsættes gennemført forud for hovedforløbet. Grundforløbet har som sit primære formål at lade den enkelte elev så tidligt som muligt møde og afprøve sit uddannelsesønske i en konkret sammenhæng Det har skabt nogen debat, at et hvilket som helst grundforløb kan give adgang til denne 2. vej. For TUR er det imidlertid en naturlig konsekvens af, at også elever med en anden ungdomsuddannelse har adgang, ligesom det er en forudsætning for at gøre ordningen så attraktiv som muligt. Det skal imidlertid pointeres, at en yderligere forudsætning for, at der etableres en uddannelsesaftale efter denne ordning er, at såvel den kommende lærling som praktikvirksomheden er enige om, at uddannelsen foregår efter denne ordning. 7

8 Udviklingen inden for den 2. vej vil ligeledes blive fulgt nøje af TUR. Baggrund for analysen Analyse setup Der er altså etableret to nye ordninger i transporterhvervets uddannelser korte uddannelser / trinafstigninger og den nye 2. vej. De korte uddannelser er primært etableret på baggrund af et ønske fra Folketinget, mens den 2. vej er etableret på baggrund af et ønske fra TURs side. For at få en indikation på, hvordan disse nye muligheder modtages i branchen, ansøgte TUR AER om midler til at gennemføre en markedsføring af disse nye uddannelsesmuligheder. Projektet blev udført af de 8 største skoler med transportuddannelser. Hovedaktiviteten er opsøgende virksomhed i forhold til transportvirksomheder, som kunne have interesse for at benytte de nye ordninger. Denne opsøgende virksomhed bliver udført af de 8 største skoler, fordelt på hele landet, i deres lokalområder, i samarbejde med deres lokale uddannelsesudvalg. Sideløbende med denne aktivitet tages der i lokalområderne kontakt til AF med det formål at undersøge, om der er ledige med særlige forudsætninger, som kunne motiveres til at gennemføre transportuddannelser under de nye ordninger, som tilbyder muligheden for at gennemføre uddannelserne på væsentlig kortere tid end normalt. Der opsøges primært virksomheder inden for bus- og vognmandsbranchen. Det forudsættes, at hver skole opsøger 10 virksomheder i deres lokalområde. Der bør afsættes en halv dag til hvert besøg, idet det oftest vil være hensigtsmæssigt at mødes både med virksomhedens ledelse og tillidsmand. Der vil normalt være tale om store virksomheder, især inden for busområdet. De deltagende skoler var: AMU Nordjylland Holstebro tekniske Skole Århus tekniske Skole Fredericia-Middelfart tekniske Skole EUC Vest Odense tekniske Skole Selandia TEC Landtransportskolen Forud for denne indsats blev der udarbejdet et kort markedsføringsmateriale (faktablade), som kan anvendes i indsatsen. Det drejer sig om korte beskrivelser af de nye ordninger. TUR informerede via sine medlemsorganisationer virksomhederne om indsatsen og de nye ordninger. Samtlige godkendte virksomheder - ca modtog information om de nye ordninger og uddannelser og blev informeret om, at man kan bestille et besøg for at få mere information. Der blev afholdt et seminar for de personer, som skulle udføre det opsøgende arbejde, hvor disse blev klædt på til indsatsen. Også for skolerne er der tale om nye ordninger, og det var væsentligt, at alle var grundigt informeret om ordningerne, inden de tog på besøg. 8

9 Der var ligeledes planlagt og indkaldt til en konference d. 9. november 2005, som skulle samle op på indsatsen og danne baggrund for den afsluttende evaluering af indsatsen og den afsluttende rapport. Konferencen måtte imidlertid aflyses på grund af manglende tilslutning. Effekt Der er allerede etableret et tæt samarbejde mellem skolerne og det faglige udvalg i TUR omkring udvikling og etablering af disse uddannelser. TUR anser det som en afgørende styrke, at indsatsen for at skaffe flere praktikpladser udføres i et samarbejde, som koordineres af TUR. På den måde vil effekten være væsentlig større end det er muligt at opnå gennem de enkelte skolers egen ukoordinerede indsats. Analysens resultater Rapporter fra opsøgerne Erik Hansen, Odense Tekniske Skole Jeg er blevet modtaget rigtigt godt alle de steder jeg har været. Det har været rigtigt positivt at være ude at tale med diverse arbejdsgivere. Det var ikke alle der var så interesserede i det med udannelse, de var nok typisk mere interesserede i konsekvenserne af EU-direktivet om arbejdstid, eller rettere om der var nogle smuthuller der kan udnyttes. Det er langt fra alle, der har indset det nødvendige i at ansætte flere chauffører for at være i stand til at drive virksomhed på lovlig vis. Som det fremgår af min afrapportering, var der et par steder af denne type i blandt. Til det ene firmas undskyldning tæller dog, at de står foran et generationsskifte, og firmaets fremtid derfor var ret usikker. Generelt set er der dog en positiv holdning til uddannelse, men jeg må konstatere at det ikke var en stormende velkomst til den 2. vej og især fik modellen med kort uddannelse / afstigning efter 2. skoleperiode meget lidt opbakning. Hvis de firmaer, jeg har talt med, skulle vælge den 2. vej, var det en næsten enslydende forudsætning, at de i forvejen kendte den person, der kunne komme på tale. I så fald kunne den 2. vej gå ind og erstatte et VEUD forløb. Kun et af firmaerne fattede en smule interesse for muligheden for forløb med kort uddannelse / afstigning. I forhold til de firmaer jeg har været i kontakt med må jeg sammenfatte at interessen samler sig om de tre andre veje. Mange af firmaerne har traditionelt EUD elever og agter at fortsætte i dette spor. Nogle af disse viste også interesse for både VEUD og Meritvejen. Det ser dog ud til, at det er vanskeligt for firmaerne at få tildelt AER-midler i forbindelse med disse uddannelser. To af de besøgte virksomheder beskæftiger sig med både national og international transport. Det ene firma er blevet afvist, da de søgte midler i forbindelse med nogle ansatte, der gerne ville gå Meritvejen. Det andet firma har fået bevilliget midler til tre medarbejdere, mens en fjerde er blevet afvist. AF har en lidt svingende politik på dette punkt. Alt i alt synes jeg at firmaerne har en god indstilling til udannelse. Mange er som sagt involveret i EUD-uddannelsen, og der er også udbredt interesse for VEUD og Merit, hvis de ansatte vil det! 9

10 Henrik Nolfi, Århus TS Det har været en god oplevelse/øvelse for mig at være rundt ved de forskellige firmaer. At det også har været turen værd, viser sig bl.a. ved, at der en af de nærmeste dage bliver skrevet en lærekontrakt på en lidt ældre elev, der i øjeblikket går på grundforløbet. Han starter midt i december som voksenlærling. Korte uddannelser / afstigning: Ingen af de besøgte virksomheder viste interesse for denne model. Man mente bl.a. at der var alt for lidt ballast, man var bange for at den manglende rutine ville udmønte sig i mange skader. Den 2. vej: Alle virksomheder ville være positivt indstillet, hvis den rigtige mand kom. Et spørgsmål som skal undersøges, hvilken løn skal en evt. lærling have i de 1½ år. VEUD: Flere af virksomhederne har eller har haft VEUD-lærlinge. De fleste med positive erfaringer. Generelt set vil branchen helst have modne lærlinge. De virksomheder der ikke havde haft en voksenlærling, var positive m.h.t. en toårig lærekontrakt. Meritvejen: To af de besøgte virksomheder havde begge uddannet en del meritlærlinge. Efterfølgende arbejdede ingen af meritlærlingene som almindelige chauffører i virksomheden. Enkelte er fortsat i en funktionærstilling. Resten har søgt andre udfordringer. Flere er startet på en anden uddannelse. På trods af ovennævnte var alle dog positiv indstillet m.h.t. Meritvejen. EUD: m.h.t. almindelige ungdomslærlinge var alle indstillet på fremdeles at uddanne de unge mennesker, selvom der havde været flere negative oplevelser, bl.a. ophævelser af kontrakter i utide. Flemming Egelund, TEC Landtransportskolen Udvalg og segmentering. Jeg besøgte og interviewede 10 virksomheder samt AF Storkøbenhavn. Desuden havde jeg et forgæves besøg. Som et kompromis mellem en meget bred segmentering på beliggenhed, størrelse, arbejdsområde m.v. på den ene side og virkeligheden på den anden, foregik alle besøgene derfor hos mellemstore eller store vognmænd. Med en enkelt eksotisk undtagelse ligger alle ml. 10 og 40 km fra København. I selve København ligger næsten ingen vognmænd Den 2. vej. Modtagelsen af Den 2. vej var noget kølig. Vognmændene ser den ikke som alternativ til EUD med praktikadgang, men som en udgave af den normale EUD, blot med mindre praktik. Dels er økonomien dermed ringere, dels opnås mindre rutine. Nogle peger dog på den som en mulighed, hvis han kan det hele på forhånd. Afstigning med trin. 10

11 Godsvognmændene virker afvisende, dog med mulighed for at løse et problem i særlige tilfælde. Inden for godstransport er det normalt ikke svært at få chauffører, der opfylder den ene betingelse: kørekort. Så når vognmændene antager lærlinge, sker det ud fra et ønske om at udvikle uddannede medarbejdere og dermed højere kvalitet. Nogle busvognmænd kunne se mulighederne, fordi denne model netop indeholder de elementer, som der er brug for til kørsel med handicappede. To vognmænd bad direkte om ansøgere til denne model. I begge grupper peger enkelte på muligheden for at lade denne model indgå i en kombinationsaftale. Merit og VEUD. Det er gennemgående, at de, der tidligere har brugt merit/veud, regner det som en mulighed, man kan bruge, når medarbejdere skal/vil uddannes - på linie med AMU og andre muligheder. AF Uddannelserne er jo ikke så relevante i AF-sammenhæng. AF mente dog, at virksomhedskonsulenterne kan lade merit, VEUD, GVU, evt. EUD og de to korte modeller indgå, når de arbejder med kompetenceudvikling, rotation osv. Tommy Olsen, Selandia, Slagelse Forløb for ældre unge - den 2. vej Inden for gods og lagerområdet mener man generelt at der er for meget skole og for lidt praktiktid på den korte vej. Giv eleverne merit for grundforløbet og lad fortsat læretiden være 2,5 år, så kan vi få rekrutteret nogle gode folk til branchen. Dog, kommer den helt rigtige person er det i orden med 1,5 år. På Antvorskov Kasserne var man meget positiv over for den 2. vej. Den passer perfekt til medarbejdere i forsvaret, der er på vej i civil uddannelse og som ikke har opsparet tid nok til civiluddannelse til at gennemføre den lange model. AF synes også at det er en god ide, da man får flere kunder igennem biksen for samme pris. 3F synes godt om ordningen og mener at virksomhederne kan få nogle velkvalificerede medarbejdere på kort tid. Busbranchen har brug for modne medarbejdere og kan godt se nogle perspektiver i denne model. Afstigningen / kort uddannelse Da det er i sidste halvdel af uddannelsen at godstransportørerne og lagervirksomhederne skal tjene deres investering i en lærling ind, går de fleste ind for den lange model med det rigtige svendebrev. Rutebusselskaberne ser positivt på afstigningsordningen da den passer fint til nuværende og kommende regler - AF er enige i ovenstående. 3F anbefaler klart hele uddannelsen. Øvrige uddannelsesmuligheder, herunder Meritvej og VEUD 11

12 Meritvejen får stort set tommelfingeren opad hos alle adspurgte, den er nemmere at håndtere end VEUD, eleverne kan gå i skole på skift og virksomhederne bliver ikke i perioder affolket. Andre bemærkninger Mange rosende bemærkninger til EUD 2005, kun en enkelt vognmand talte negativt om EUD, men han havde heller aldrig prøvet det. Leif Jakobsen, Fredericia-Middelfart Tekniske Skole. Jeg har været ansat på Fredericia-Middelfart Tekniske skole siden Inden da var jeg ansat hos Falck i 15 år. De sidste 10 år af min ansættelse ved Falck kørte jeg jævnligt turistbus, primært udlandet. Denne bibeskæftigelse har jeg fortsat under min ansættelse på Teknisk Skole. Jeg mener derfor at have en meget betydelig indsigt i branchen i almindelighed og i turistkørselsbranchen i særdeleshed. Det var derfor en glæde at jeg blev udvalgt til at deltage i ovenstående undersøgelse. Jeg valgte at gribe det an på den måde, at jeg først kontaktede udvalgte virksomheder telefonisk for at høre om de overhovedet var interesserede. Derefter blev der, ud fra min udvælgelse, aftalt personlig kontakt. Endvidere er følgende virksomheder besøgt: AF Kolding AF Fredericia 3F A-kassen Fredericia Jeg indrømmer blankt, at jeg på trods af min særdeles gode indsigt i branchen (troede jeg selv), er blevet noget overrasket. Hvis vi først ser på turistkørslen kom det dog ikke som nogen stor overraskelse, at det er en branche i store problemer. Turistkørslen er meget presset med hensyn til bl.a. meget lave priser, således at omkostningsniveauet langt overstiger indtjeningen. De to alvorlige busulykker med dræbte til følge, problemer med reglerne om sovebusser, de billige flypriser samt de stigende brændstofpriser har gjort det meget vanskeligt at overleve i branchen. Bl.a. kan nævnes at der i den kommende ski-sæson forventes indsat ca. 15 sovebusser mod ca. 400 i forrige sæson. Tallene taler for sig selv. Overraskelsen kom ved den kollektive trafik. Alle uden undtagelse kunne melde om masser af potentielle ansøgere. Hvis vi først ser på den korte uddannelse med afstigning var der blandt alle en meget stor skepsis. Efter en grundig gennemgang af uddannelsesforløbet var der dog flere der så mulighederne i den. Men det var i høj grad en økonomisk interesse. Interessen bar meget præg af, at det kunne blive en mulig afløser for den hidtidige anvendte AMU-model, der nu er betalingsbelagt med deltagergebyr pr. uge. Derimod var den 2. vej et muligt emne inden for turistkørslen, idet man her efterlyser folk med en vis erhvervserfaring, hvilket selvfølgelig giver en mere moden elev. Der var en bred opfattelse af, at VEUD-indgangen var særdeles anvendelig, specielt inden for turistbranchen. Dog fremhævede flere det velkendte problem med en M/K, 12

13 nemlig den perfekte turistbuschauffør mellem 25 og 45 år, der er ved at stifte familie eller netop har stiftet familie, og som så forlader branchen meget hurtigt på grund af de mange udedage. Den store og positive overraskelse kom med Meritvejen. Her var der en helt klar bred interesse blandt alle. Man så her muligheden for at opklassificere allerede ansatte chauffører i branchen. De enkelte virksomheder: Busvirksomhed i Kolding Driftschefen var meget positiv over for alle uddannelsesmulighederne. Han fremhævede dog Meritvejen som særlig interessant. Dette er driftschefens personlige mening, aftaler om uddannelse er en koncern-beslutning. Firmaet har mange velanskrevne medarbejdere, der godt kunne tænke sig at gennemføre en merituddannelse, således at de kan opklassificeres. Den korte uddannelse med afstigning havde ikke umiddelbart stor interesse, idet man i Kolding - lå inde med adskillige uopfordrede ansøgninger. Busvirksomhed i Vejle De har ingen kollektiv kørsel. De kunne dog godt se de forskellige muligheder, men var på nuværende tidspunkt ikke interesserede. Turistbusvirksomhed Er særdeles positiv over for stort set alle muligheder. Har dog for nylig afbrudt to læreforhold, en EUD-elev og en VEUD-elev, begge på grund af manglende fundamentale forudsætninger såsom mødedisciplin, engagement mm. Busvirksomhed Nok en af de mest interesserede. Er meget interesseret i meritvejen. Har på nuværende tidspunkt 3 elever der har valgt Meritvejen og skal til svendeprøve i uge 50. Den 2. vej samt kort uddannelse med afstigning fandt de meget interessant, men det har dog ingen interesse for øjeblikket. Forventer at alle ansatte skal have merituddannelsen og dermed svendebrev. Busvirksomhed Afvisende over for EUD-modellen, primært pga. elevernes alder. Positiv over for den korte uddannelse med afstigning, men det er for øjeblikket ikke relevant på grund af mange uopfordrede ansøgninger. Overvejer Meritvejen. Busvirksomhed i Åbenrå Særdeles positiv over for merituddannelsen. Kan godt se en mulighed med den korte uddannelse, men det er ikke relevant for øjeblikket. De har rigtig mange uopfordrede ansøgninger liggende. Udfører i øjeblikket bybuskørslen i Åbenrå. Busvirksomhed P.g.a. sygdom har der ikke været mulighed for at arrangere et besøg hos firmaet, men jeg har haft kontakt med driftslederen, han er positiv over for alle uddannel- 13

14 sesmulighederne. Har for øjeblikket EUD-elever. Ser en vis relevans for den korte afstigningsmodel. Har adskillige ansøgninger liggende. Turistbusvirksomhed Ingen kollektiv kørsel. Ser ikke den korte afstigningsmodel som relevant. Derimod kunne den 2. vej være særdeles interessant. Meritvejen fandt de særdeles interessant. Besøget resulterede i en indgået EUD-lærekontrakt. Busvirksomhed i Vejle Den korte uddannelse med afstigning var ikke relevant. De har mange uopfordrede ansøgninger liggende. Har kontraktligt forpligtet sig til efteruddannelse. Besøget resulterede i 4 1-uges AMU-kurser. Godstransportvirksomhed i Nørre Snede Har adskillige EUD-elever. Stærkt afvisende over for afstigningsmodellen, så hellere EUD-modellens læretid forlænget. Var positiv over den 2. vej, men mente dog igen at læretiden var for kort. Overvejer positivt Meritvejen. Afvisning af besøg Et enkelt stort firma inden for busområdet med mere end 450 busser afviste at få besøg og var ikke interesseret i nogen som helst information, da firmaet ikke fandt erhvervsuddannelse relevant. Konklusion Som jeg skrev indledningsvis var det, trods min indsigt i branchen, en overraskelse at der tilsyneladende ikke eksisterer mangel på chauffører, specielt inden for den kollektive trafik. Dette forklarer sikkert den ringe interesse for den korte uddannelse med afstigning. Det var ligeledes en overraskelse at der var så stor interesse for merituddannelsen. På skolen, hvor jeg nu har arbejdet i næsten 10 år, bor vi fysisk sammen med AMU Syds transportafdeling. Jeg ser her det store arbejde de har med uddannelserne og specielt de mange bus-kurser de afvikler. Måske er det forklaringen på den, for øjeblikket, ikke eksisterende mangel på specielt rutebilschauffører. Den katastrofale nedgang i turistkørslen har sikkert også frigjort turistchauffører til rutekørsel. Mit eget løsningsforslag Mange unge menneskers fremtid afhænger af arbejdsmarkedets vilje til at tage del i uddannelsen. Den vilje er, sikkert naturligt nok, meget begrænset så længe der ikke umiddelbart er mangel på arbejdskraft. Men tiderne ændrer sig som bekendt hurtigt. Se bare inden for håndværkerbranchen. Havde denne branche for år tilbage været deres ansvar bevidst havde der sikkert ikke været den katastrofale mangel på håndværkere der er i dag. Transportbranchen risikerer det samme. Jeg føler at alle har gjort en kæmpe indsats, specielt TUR, for at gøre branchen opmærksom på en evt. kommende uheldig situation med personalemangel til følge. Der er blevet brugt gulerodsmetoden, men branchen tænker åbenbart meget kortsigtet. Måske er piske -metoden nødvendig. Måske skulle man arbejde på politisk pres. Eksempelvis kunne en licitationsrunde være be- 14

15 tinget af ansættelse af X antal lærlinge. Det tror jeg der kunne skabes politisk flertal for. Erik Nielsen, AMU Nordjylland AMU Nordjyllands Kompetencecenter for Transport har gennem en årrække fået opbygget et partnerskab med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og de entreprenører/virksomheder der udfører rutebuskørsel for NT. Samarbejdet er på uddannelsessiden struktureret i en form, hvor der er nedsat et uddannelsesudvalg, bestående af virksomhedsledere, chauffører, medarbejdere fra NT og undertegnede. I øjeblikket kører 13 entreprenører på en 4-årig A-kontrakt og udfører rutebuskørsel og andre 15 entreprenører har en B- og T kontrakt og udfører i mindre grad rutebuskørsel, bestillings-kørsel og taxakørsel herunder teletaxa og bl.a.. skolebuskørsel. Igennem de sidste tre år har vi hvert år afviklet et merithold i dette regi. Ca. 55 chauffører er meritafklaret og vil i de næste år være grundstammen ved dannelsen af nye hold. Som afrapporteret vil flere entreprenører understøtte det nye initiativ faglært via den 2. vej, hvor vi forventer at starte et forløb i april måned Danske Busvognmænds Turistaktion kreds 1, har vi vort årlige møde den 10/1 2006, hvor vi drøfter erhvervs- og efteruddannelsesmuligheder og nye initiativer. Senere samme dags aften har vi et gå hjem møde for både chauffører og vognmænd. Det har indtil videre været en større opgave at få et forpligtigende samarbejde op at stå. 3F transport understøtter løbende alle aktiviteter. Kenneth Lauritsen, Holstebro Tekniske Skole Helge Hansen, EUC VEST Jeg oplevede at her var der et område man ikke tidligere havde gjort brug af, man kendte ikke muligheden med at tage lærlinge, man var meget positive omkring uddannelserne, især set i lyset af de ny arbejds- og kørehviletidsbestemmelser. Alle ville gerne godkendes til at tage lærlinge. Flere at vognmændene manglede chauffører, de havde søgt, men ikke fået nogen henvendelser, jeg gjorde AF opmærksom på problemet, som de stod lidt undrende overfor, de har ca. 100 chauffører stående som ledige, de ville de tage fat i sagen, og ligeledes se på muligheden med kvalifikationsbeviset. Som det fremgår af fremsendte rapporter, er der stor enighed om at en kort uddannelse/afstigning ikke har den store interesse, mange ser det som en som en amputeret uddannelse, for som nogen siger, eleven kan næppe nå at få den oplæring der skal til for at den enkelte kan udføre et selvstændigt stykke arbejde og hermed gøre sige parat til at optjene den fulde hyre. Jeg må her tilføje at disse udtalelser kommer fra virksomheder der virkelig tager uddannelsen seriøst. Det er nok muligt at der er nogle få elever der vil hoppe fra uddannelsen efter at de har erhvervet det store kørekort, men det må så være det. Hvad ang. merituddannelsen, var der virksomheder der havde merituddannede chauffører og andre som havde chauffører der var i gang med en merituddannelse. 15

16 Meritvejen ser de fleste som en god måde at få opgraderet deres medarbejdere på. Men problemet er manglen på folk der kan sættes i stedet for de chauffører, der skal eller er i uddannelse. Som der var en sagde: Hvad hjælper det at kontakte AF om afløsere, de har jo ingen at tilbyde og når de endelig kan tilbyde en eller to, viser det sig at de i forvejen er ansat i virksomheden. EUD: Den almindelige ungdomsuddannelse er alle indstillet på at bakke op omkring, såfremt de kan finde de rigtige profiler. Der må vi konstatere et problem, vi har simpel hen ikke den tilgang til erhvervet, der skal til for at efterkomme branchens efterspørgsel. Tilkendegivelser om uddannelsesmuligheder Ordning Den 2. vej Kort uddannelse Meritvej / VEUD Branche Positiv Måske Negativ I alt Positiv Måske Negativ I alt Positiv Måske Negativ I alt Personbefordring Gods, mv Lager Andre (AF, mv) Sum Kommentarer fra besøgsrapporter Hermed et udpluk af kommentarer fra besøgsrapporterne (brancheangivelse i parates). Kommentarer til den 2. vej For meget skole i forhold til praktik. Både uddannelsesmæssigt og økonomisk uholdbart. (gods) Hvis den rette person viser sig er det en mulighed. (gods) Kan være aktuelt hvis den rette person viser sig, men det er vigtigt at have et grundigt kendskab til personen inden denne løsning vælges. Hvis man skulle vælge den 2. vej vil det højst sandsynligt være en person der har været ansat i firmaet i et tidsrum, så man ved hvad personen står for. (gods) For meget skole i løbet af halvandet år. Man skal virkelig tro på at man her har en stabil medarbejder de næste mange år hvis man skal gøre denne investering. (gods) Vi mangler i den grad kvalificerede chauffører, så vi er med på alle muligheder for at få nye ind i branchen. (gods) Måske, hvis der kommer en, der er godt klædt på, på forhånd, men vi er nu glade for den lange uddannelse selvom skolen kunne gøre det bedre (specialtransport / kran) Det virker lidt dyrt for virksomheden med så meget skole på så kort tid. Vi mener at den lange vej er den rigtige. (specialtransport) Hvad vinder jeg? Lærlingen vil nå færre funktioner eller være for kort tid hvert sted. Måske et godt tilbud til en, der kan det hele på forhånd, men ikke til en med alm. forudsætninger. (renovation) Muligvis interessant til terminalen som lagermedhjælper. Tillidsmand: Grundtanken god nok, men fare for fald i kvaliteten. Det har bare til formål at få dem hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Måske et tilbud til en dygtig ansøger, som vi kender på forhånd. Driftsleder: Principielt enig. Der skæres 1 år af praktikken = dårlig økonomi. (handicapkørsel) 16

17 Når man ser på fremtidens krav til busbranchen er såvel den 2. vej som afstigningsmodellen som skræddersyet til os. Økonomien ser jo også meget bedre ud i erhvervsuddannelsen i forhold til AMU-kurser. Man har ikke før haft tradition for lærlinge i virksomheden, men i og med de får kørekort hurtigere og kan bruges aktivt i virksomheden, synes man det er udmærket med den 2. vej. (bus) Særdeles positiv. (bus) Vi går efter Lager og logistikoperatør med svendebrev, da det nu indgår i vort aflønningssystem til medarbejderne, så denne vej er OK. Hvis vi kan stole på at vi har en medarbejder for livet er det helt i orden med os, da den jo afsluttes med et svendebrev. (lager) Korte uddannelser vil ofte være en fordel for AF, da vi her kan finde penge til endnu flere. Såfremt tilskudsreglerne kan falde sammen med reglerne for påbegyndelse af den 2. vej ser det umiddelbart ud til at være en god ide. Den 2. vej passer måske på en lille meget ung del af målgruppen, hvis de kan finde en læremester. (AF) Stor begejstring for det nye tiltag. Vi har set flere eksempler på ansatte der ikke har opsparet tid nok til den lange model og dermed er kommet i klemme lønmæssig inden for det sidste år af uddannelsen. Samtidig er en stor del af vore værnepligtige og konstabler i besiddelse af kvalifikationer der berettiger til en kortere vej. (Kaserne) Den gode lange uddannelse kan blive devalueret, men det giver også ressourcestærke personer mulighed for at få svendebrev på kortere tid. (A-kasse) Kommentarer til kort uddannelse / afstigning Passer fint til handicapkørsel. Bad meget kontant om at få en ansøger. Tillidsmand: Det er jo kun en halv uddannelse, og de kommer da ikke tilbage i uddannelse, når de først både har lært at tjene og bruge penge. Driftsleder: Enig (handicapkørsel) Jamen, så stikker de jo ikke af bagefter skoledelen er ikke skræmmende find en ansøger til mig! (handicapkørsel) Et år er ikke nok. Hverken mht. erfaring eller skole. (handicap) Min forretning kan ikke godkendes, da vi ikke har busser, så hvis det kunne betyde mulighed for lærlinge her, er det meget interessant. Kan det skaffe mig unge chauffører? (taxi / handicap) God idé, men ikke i vor forretning. Et tilbud til en lille vognmand eller til en umoden lærling. (gods) Vores kørsel kræver erfaring og kvalitet. Og desuden krancertifikat. Så kort uddannelse er ikke relevant. (gods) forløbet, hvor der bl.a. er mulighed for at vælge kran E (gods) Hvis vi udelukkende havde haft med fragtmandskørsel at gøre kunne det være fornuftigt nok, men da vi også beskæftiger os med andre former for transport mener vi at den lange uddannelse med svendebrev er den rigtige model. Vi går helt klart ind for den lange model med afsluttende svendeprøve. Vi kæmper for at transporterhvervet ikke skal være et lavstatusområde og ser derfor afstigningen som en devaluering af uddannelsen. (gods) Ikke interessant her. Vi uddanner selv næsten alle vore folk gennem skolen, og vi skal ikke have halvt-uddannede. Og de skal jo både have kran D og E (specialtransport / kran) For lille og for dårlig uddannelse til vore chauffører, her kunne man måske ligeså godt vælge AMU kurser. (specialtransport) I renovation har vi nogle, hvor det måske er et tilbud især hvis vi senere kan supplere op med uddannelse. Der er stor fare for, at de ikke senere videreuddanner sig, og så står de svagere mht. ansættelse senere. 17

18 Ikke aktuel, hvis man sætter en uddannelse i gang vil man have hele pakken (gods) Med de nye krav til såvel kørekort som kvalifikationsbevis er denne mulighed for os som rutebusselskab meget interessant. Såfremt de nye krav fra EU træder i kraft som forventet, kunne det være en god erstatning for den nuværende AMU uddannelse. (bus) Virksomheden reagerede positivt på den korte uddannelse; det er fint med 1 år. Virksomheden vil gerne godkendes. (bus) Positivt som afløser for traditionelt AMU-kursus (bus) Særdeles interessant som afløser for AMU. (bus) I første omgang ville vi nok tænke: Er det et svaghedstegn at eleven ikke ønsker at gennemføre hele uddannelsen? I anden omgang: Hvorfor kun tage en halv uddannelse? (lager) Hvis det er sådan som I siger at der i fremtiden er langt større krav på vej indenfor busområdet vil afstigningen være en god ide når vi skal finde nye rutebuschauffører. (AF) Måske interessant for en anden mindre del af målgruppen, som ikke kan overskue at kaste sig ud i 3 års uddannelse (AF) I mangel af bedre ok, men vi mangler et svendebrev. (kaserne) Kommentarer til Meritvejen og VEUD Meritvejen er interessant men svært at få til at passe ind i planlægningen. Chaufførerne ikke så interesserede, bl.a. fordi det koster penge i tabt overtid under skoleperioder. Bange for bøger. (gods) Afhængig af om søgte AER bidrag bevilliges. Man har for tiden nogle problemer med at få disse bevillinger igennem. (gods) Er klar til at sende sine folk på Meritvejen, men har problemer med at få AF til at anerkende AER bidrag, da virksomheden både beskæftiger sig med indenrigs transport og eksport. Har måttet tage folk af uddannelsen p.g.a. dette! VEUD er en afgjort mulighed (gods) Har uddannet en del meritelever. Efterfølgende er flere fortsat i mellemlederstillinger i firmaet. Andre har søgt nye udfordringer uden for firmaet. Har uddannet VEUD er og vil gerne fortsætte (gods) Ingen af de ansatte chauffører har ytret ønske om en meritudd. Virksomheden vil være positiv, hvis der kommer en henvendelse. VEUD også her er virksomheden positivt indstillet. (gods) Vi vil meget gerne tilbyde vore erfarne chauffører Meritvejen, men kan for nuværende ikke undvære folk til uddannelse. (gods) Meritvejen er ok og de af vore chauffører der ønsker at gå denne vej får lov, men vi savner de bløde værdier der er indeholdt i en VEUD. Vi så gerne nye opstarter på VEUD, men er klar over at økonomien gør det svært at samle hold. (gods) Vi tager gerne imod tilbudet fra skolen om assistance på næste personalemøde vedr. information om Meritvejen. Det lyder spændende, og vi kan kun beklage at vi indtil nu har ignoreret denne vej. (fragt) Meritvejen er helt OK, men det kniber gevaldigt at undvære vore chauffører da vi mangler kvalificeret personale i forvejen. Derfor har vi nu 4 EUD lærlinge for på den måde et rekruttere folk til branchen. (specialtransport) Med den økonomi vi her bliver fortalt om er Meritvejen noget vi skal se lidt nærmere på. VEUD har vi prøvet med et hold med stor succes, men her forsvandt den gode økonomi jo. (bus) Vi har tidligere med held haft et tre-fire mand på VEUD, men Meritvejen passer os nok endnu bedre. Vi vil straks finde et par mand at sende af sted til jer som ambassadører på det første forløb. (bus) 18

19 Vi har hørt om Meritvejen før uden at have gjort noget ved det, men denne gennemgang af den nye buschaufføruddannelse gør at vi gerne vil levere et par prøveklude til jeres første to forløb Overvejer Meritvejen, men mener at AMU er mere relevant. Er kontraktligt forpligtet til efteruddannelse (bus) Vi har prøvet VEUD, men økonomien var for dårlig. Meritvejen ser ud til at passe godt til os, betingelsen er dog at der er RAR midler til rådighed. (bus) Såvel virksomhed som medarbejdere er meget glade for meritvejen, vi fortsætter så længe der er medarbejdere der har lyst. (lager) Vi har foreløbig haft 5 personer gennem Meritvejen. Det er gået fint, men vi kan godt se at EUD erne har fået lidt mere med og er mere uddannelsesvante, men det har jo nok noget med undervisningsformerne at gøre. VEUD har vi også prøvet med held. (lager) Vi anbefaler VEUD og Meritvejen til mange, og har også held til sammen med skolen at finde lærepladser. Vi har i øjeblikket mulighed for at udbetale RAR midler og det gør det selvfølgelig nemmere at arbejde med disse muligheder. (AF) Meritvejen indenfor Transportområdet henvender sig til vore civilansatte. Vi har afprøvet denne med held og vi vil p. g. a. ny struktur indenfor forsvaret anbefale alle vore medarbejdere indenfor lager og transport at uddanne sig via Meritvejen. (kaserne) Øvrige kommentarer Lav nogle flere og bedre AMU-tilbud om service og kvalitet! (taxi) Når vi hører om fremtidens krav til chauffører kunne det jo godt være at vi skulle prøve med en ung helt fra bunden. (bus) Virksomheden har tradition for at have folk på EUD. Bruger for det meste enkeltstående AMU kurser til at supplere chaufførernes uddannelse med. (gods) Er klar til at tage nye lærlinge, men kan godt tænke sig en anden placering af skoleforløbene, da de i øjeblikket falder uheldigt i forhold til spidsbelastningsperioder. (gods) Ser ikke Den 2. vej og afstigning efter 1 år som noget virksomheden kan anvende. Er ganske udmærket tilfreds med den eksisterende ordning og særdeles tilfreds med den nye bekendtgørelse der trådte i kraft 1. jan (gods) Vi mener at der er for kort tid mellem CH 1 og CH 2 i erhvervsuddannelsen (gods) EUD altså det I kalder for Den 1. vej er i dag rigtig god, og passer perfekt til vores virksomhed. (specialtransport) Buschaufføruddannelsen ligner nu noget der er tilpasset branchen. Hurra for det. Tidligere var den jo mere rettet mod godschauffører. Vi er godt tilfredse med EUD som den er stykket sammen, den passer fint til vore arbejdsfunktioner. (lager) Har løbende medarbejdere på efteruddannelse, (herunder dansk). Vil undersøge mulighederne for en eventuel merituddannelse (renovation) 2. vej og afstigning er et økonomisk problem for mange ledige. AMU og andre kursusformer er mere relevante og økonomisk mere attraktive for ledige (AF) De nye tiltag gør at vi kan vejlede mange flere af vore midlertidige ansatte til transporterhvervet. (kaserne) Sammenfatning Reaktioner på de korte uddannelser / afstigningsordningen De fleste virksomheder var skeptiske over for ordningen. De foretrækker, at deres lærlinge gennemfører hele uddannelsen. 19

20 Inden for busområdet er der dog interesse for ordningen, især hos virksomheder, som primært beskæftiger sig med rutekørsel, men hvis der er tale om virksomheder, som også udfører turistbuskørsel vil der være behov for, at hele uddannelsen gennemføres. Det skal tages med i betragtning, at for mange virksomheder er gennemførelsen af en erhvervsuddannelse først rigtig rentabel for virksomheden i uddannelsens sidste del. Denne del vil man i givet fald gå mere eller mindre glip af, hvis man vælger afstigningsordningen. Der er flere virksomheder, der direkte nævnte dette. Arbejdsformidlingerne var positive over for ordningen, især i forhold til rutebilområdet. De fandt, at ordningen var rettet mod et reelt arbejdsmarked. Reaktion på den 2. vej kort fuldstændig uddannelse Hos mange virksomheder er holdningen, at hvis den rigtige person henvender sig for at få en uddannelsesaftale og forudsætningen for at få fat i vedkommende var, at denne ordning blev anvendt, så vil man være indstillet på at bruge den. Men generelt foretrækker de den ordinære ordning med den fulde varighed. Mange virksomheder udtrykker skepsis over for at afkorte praktikuddannelsen. Der argumenteres dels med, at der er mange praktiske færdigheder, der skal oplæres i praktiktiden, dels med at der er risiko for manglende fleksibilitet mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse, når den samlede praktiktid er afkortet. Busområdet er mere positivt indstillet end de øvrige områder. Det passer godt sammen med, at de skal rekruttere voksne til deres branche. Forsvaret er meget positiv over for den 2. vej. Ordningen passer perfekt til medarbejdere i forsvaret, der skal i civil uddannelse og som ikke altid har opsparet nok civiluddannelse (tid) til at gennemføre den lange uddannelse. Tillige er der mange medarbejdere i forsvaret, som har forudsætningerne i orden. AF var ligeledes meget positiv. Efter deres vurdering giver det mulighed for at få mange flere af deres kunder gennem en erhvervsuddannelse. Det skal i denne anledning bemærkes, at den nye 2. vej i starten har været omtalt på en måde som kunne misforstås, nemlig som en vej for ældre unge. Nogen har opfattet det sådan, at ordningen var forbeholdt unge under 25 år, hvilket på ingen måde er tilfældet. Ordningen markedsføres derfor nu under betegnelsen: For elever med forudsætninger. Reaktioner på øvrige uddannelsesmuligheder Vi valgte at foretage en kort præsentation af de øvrige uddannelsesordninger for voksne den 3. og 4. vej. Meritvejen den 3. vej til svendebrev for meget erfarne bliver positivt modtaget alle steder, både hos virksomheder og de øvrige steder. Mange virksomheder anvender allerede denne ordning og bruger den aktivt til medarbejderudvikling. Enkelte virksomheder påpeger, at de mangler målrettet information om Meritvejen. 20

Behovet for nye korte og trindelte uddannelser inden for transportområdet en analyse i to lokalområder

Behovet for nye korte og trindelte uddannelser inden for transportområdet en analyse i to lokalområder Behovet for nye korte og trindelte uddannelser inden for transportområdet en analyse i to lokalområder Rapport Undervisningsministeriets FoU-pulje 2004 Projekt nr. 107548 Januar 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Preben Mandrup Senior konsulent 2011 Side 1 AMU Arbejdsmarkedsuddannelser EUD Erhvervsuddannelse Bybus og rutebilchaufføruddannelsen

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN En håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOG OM MERITVEJEN TSU, Transportsektorens Uddannelsesfond Redaktion 1. udgave: Kitte Verup, TUR 1. udgang, 1. oplag Layout og dtp: Andreas Haladyn Grafisk Printed in

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere, inden

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede LÆRLINGE er en god investering Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

TEMAMØDE VOKSENLÆRLING FOR VIRKSOMHEDER INVITATION TIL

TEMAMØDE VOKSENLÆRLING FOR VIRKSOMHEDER INVITATION TIL INVITATION TIL TEMAMØDE Slagelse FOR VIRKSOMHEDER VOKSENLÆRLING TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2015 KL. 16.00-18.00 Hotel Antvorskov Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse Indgang ved Monarch (tankstationen) Tilmelding

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Egu: erhvervsgrunduddannelsen Klædt påerhvervsfolk til fremtiden Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere