Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. oktober 2012 Tid 16:00 Sted Lokale 1.64 NB. Fraværende Gæster til punkt 1: Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre Jette Fabricius Toft Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen Jette Fabricius Toft Helle Madsen Erik Kyed Trolle Ole Rørbæk Jensen Irene Hjortshøj

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Sundhedspolitik Sundhed på tværs i praksis Budgetrevision pr Udfaldsproblematik og indsats for langtidsledige Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget i Akutpakke - Aftale om særlig indsats til ledige som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge Brug for alle Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Statistik Formanden orienterer Eventuelt Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben 2_1_Budgetrevision AMU /12 Åben 5_1_Aftale om særlig indsats for ledige i sidste del af dagpengeperioden - Aftaletekst_særlig indsats_dagpengemodtagere.pdf /12 Åben 6_1_Brug for alle - Projektbeskrivelse Brug for allepdf[1].pdf /12 Åben 7_1_Sygefraværsstatistik - juli 2012.pdf /12 Åben 8_1_RO_Frederikshavn_ pdf /12 Åben 8_2_Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn Kommune.pdf /12 Åben 8_3_SC_Frederikshavn_ pdf /12 Åben 8_4_Dagpenge Historikoversigt[ ].pdf /12 Åben 8_5_Opfølgning jobdiamant rullende år[ ].pdf /12 Åben 8_6_Prognose 2012 med budget 2013 opdateret pdf Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 3 af 25

4 1. Sundhedspolitik Sundhed på tværs i praksis Sagsfremstilling En betydelig del af rammerne for borgernes sundhed er et fælles kommunalt ansvar. Andelen af sunde borgere kontra syge og svage borgere er afgørende for, hvor stor forespørgsel/efterspørgsel der er i forhold til pleje, sygedagpenge, pensioner, medfinansiering af sundhedssektoren/kommunale sundhedsudgifter, genoptræning, rehabilitering, sundhedspleje mv. Vi har med andre ord et reelt incitament til, at vi tænker, koordinerer og samarbejder på tværs af de kommunale områder, for at sikre at vores borgere (for)bliver sunde og raske. Dette både for at sikre borgerne bedst mulige livsvilkår, men også for at understøtte en mere bæredygtig kommunaløkonomi. Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre vil holde et oplæg om hvilken betydning det har, at vi sammentænker alle de indsatser som har betydning for borgernes sundhed, her eksemplificeret i den kommende Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune. Oplægget vil blive holdt med særlig fokus på det enkelte fagudvalgs område og redegøre for hvorledes de respektive fagudvalg og centre kan arbejde med de kommende sundhedsdelplaner på hvert enkelt område. Åben sag Sagsnr: 11/5179 Forvaltning: CSÆ Sbh: bibp Besl. komp: AMU/SOU/SUU/BUU/KFU/TU/PMU Gæster: Bibi Bording og Haukur Torsteinsson Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at fagudvalgene drøfter sagen. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Drøftet. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 4 af 25

5 2. Budgetrevision pr Sagsfremstilling Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. Åben sag Sagsnr: 11/4797 Forvaltning: ØKC Sbh: hajk Besl. komp: AMU/ØU/BR Som en del af budgetrevisionen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi. Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 842,8 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et underskud på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,1 procent. Hertil kommer overført overskud fra 2011 (bankbøgerne) på 3,5 mio. kr., der forventes afviklet i indeværende og fremtidige budgetår i takt med at der kan frigøres midler hertil. Nærmere herom i redegørelsen (se bilag). Samlet set giver dette et overskud på 2,9 mio. kr., der sammen med det yderligere beskæftigelsestilskud på 32 mio. kr. giver et overskud på ca. 35 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 0,3 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et resultat på 0,0 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,0 procent. Indstilling Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på videreformidling til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Indstillingen tiltrædes. Bilag 2_1_Budgetrevision AMU (dok.nr.95370/12) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 5 af 25

6 3. Udfaldsproblematik og indsats for langtidsledige Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 12/6596 Forvaltning: CAM Sbh: flso Besl. komp: AMU En række forsikrede ledige er udfaldstruede som følge af afkortning af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år og fordoblingen af genoptjeningskravet. På grund af politisk forlig er det aftalt, at afkortningen rykkes fra ikrafttræden til Forventningen var, at regeringens Kick Start af økonomien ville medføre, at beskæftigelsen ville stige og at de langtidsledige ville få deres andel af jobvæksten, således at udfaldsproblematikken blev reduceret. På nuværende tidspunkt har Kick Start ikke markant forbedret situationen på arbejdsmarkedet. Udfaldsproblematikken omfatter stadig mange mennesker. Derfor er problematikken ikke glemt i den nationale debat op til finanslovsforhandlingerne. Der er mulighed for, at løsningen af udfaldsproblematikken bliver en del af den kommende finanslovsaftale. Inden for det kommende år vil op mod 1000 forsikrede ledige være i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet. Heraf vil op mod halvdelen kunne miste deres forsørgelsesgrundlag de vil ikke være berettiget til kontanthjælp - da de har værdi i egen bolig, på bankkonto eller har en ægtefælle med forsørgerpligt. Dette kan medføre en økonomisk og menneskelig deroute. I bestræbelse på at sikre, at de langtidsledige kommer i ordinær beskæftigelse og derved bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet, har Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, Antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet, skal reduceres mest muligt. Efter aftale med LO-kasserne indberettes de udfaldstruede til Jobcentret et halvt år før udfald af dagpengesystemet. I forbindelse med indberetningen medsendes et forslag til en konkret Jobplan, der kan lede frem til beskæftigelse. Jobplanerne udarbejdes inden for rammerne af den vedtagne aktiveringspolitik. På baggrund af a-kassernes indberetninger, er det meningen, at der skal afholdes trekantssamtaler med den ledige, A-kassen og Jobcentret, hvor aftalerne for de fremadrettede aktiviteter laves. I forbindelse med disse samtaler gives der blandt andet tilbud om deltagelse i et særligt forløb, som er udviklet sammen med EUC-Nord. Forløbet er nyskabende, fokuseret på at få den enkelte i job og etablere netværk med henblik på at understøtte den enkeltes egenindsats for at finde drømmejobbet. Fra EUC-Nords side laves der målrettede virksomhedsbesøg for at stille jobåbninger til rådighed for deltagerne. Ovenstående er drøftet og aftalt med A-kasser og EUC-Nord. Initiativerne er samtidigt drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Det Lokale Beskæftigelsesråd nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for LOkasserne og Center for Arbejdsmarked til at arbejde med problematikken. Denne arbejdsgruppe har modtaget de input, der fra Socialdemokraterne og SF er blevet givet i Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af problematikken. Denne sparring har været meget værdifuld i forhold til at finde en fælles løsning. LBR anbefaler, at ovennævnte 2 elementer 1) trekantssamtaler og 2) jobfokuseret forløb ved EUC-Nord suppleres med et tredje element: en jobordning til de Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 6 af 25

7 udfaldstruede forsikrede ledige, der på trods af, at de har optjent minimum 80 % af timerne til at blive genindplaceret (altså mangler 374 timer eller derunder af de 1924,som det kræves for at genoptjene dagpengeretten), vil falde ud af dagpengesystemet. Målgruppen må på udfaldstidspunktet ikke være omfattet af andre veje til forsørgelse, d.v.s. de må ikke være berettiget til kontanthjælp, de må ikke være berettiget til seniorjob m.v. Målgruppen er altså de, der har ydet en stor egenindsats for at forblive i dagpengesystemet, men som kort før udfald må erkende, at de ikke kan skaffe de sidste timer. Vurderingen er, at det vil være beskæftigelsespolitisk relevant at investere de nævnte timer til den omtalte målgruppe. Målgruppen vurderes at være minimal og at kunne rummes inden for en bevillingsramme på 3 mio. kr. på rullende år. Hvis der tages udgangspunkt i en timeløn på 120,00 kr., og 11 ugers ordinært arbejde i 37 timer/uge, vil der pr. rullende år kunne bevilges timer til ca. 60 udfaldstruede. De vil herved kunne bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Forslaget er, at A-kasserne indberetter målgruppen til Jobcentret, der efterfølgende bevilger de ordinære timer, som den enkelte ledige har brug for, for at bevare retten til dagpenge. Det foreslås, at der etableres en ordning for de forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet i perioden og at ordningen forlænges i perioden , såfremt en national ordning ikke redder situationen for de udfaldstruede. Målgruppen er de udfaldstruede forsikrede ledige, som ikke er omfattet af andre forsørgelsesordninger og som har ydet en betragtelig egenindsats for at forblive i dagpengesystemet. Egenindsatsen skal have udmøntet sig i, at den pågældende har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og altså kun mangler at optjene op til 374 timer af de påkrævende 1924 timer. Indstilling Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at der afsættes en bevilling på 1,5 mio. kr. i Bevillingen skal bruges på ordinære timer til de udfaldstruede, forsikrede ledige, som både falder ud af dagpengesystemet i perioden , har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og og som ikke er omfattet af andre støtteordninger, som seniorjob, kontanthjælp m.v. A-kasserne indberetter målgruppen til Jobcentret, der efterfølgende bevilger de ordinære timer til den enkelte ledige med henblik på, at vedkommende bevarer dagpengeretten. Såfremt der i forhold til udfaldsproblematikken ikke kommer en national løsning afsættes der en bevillingsramme på 3 mio. kr. til at håndtere udfaldsproblematikken i Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 2012 Udvalget besluttede at der iværksættes trekantssamtaler og jobfokuserede forløb ved EUC-Nord. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 7 af 25

8 For så vidt angår det i indstillingen foreslåede initiativ besluttede udvalget at tilbagesende dette med henblik på at vurdere, om det vil være muligt at kvalificere forslaget i forhold til andre sociale hensyn. Supplerende sagsfremstilling Akutpakken supplerer de lokale initiativer på området, så der nu sker en central udsøgning af de personer, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. For forsikrede ledige, der er ansat i for eksempel håndværksbranchen, fiskeindustrien, den maritime sektor og inden for turisme kan sæsonudsving ramme uheldigt. Så personer, der løbende optjener timer inden for deres fag, kan med de nye regler tabe dagpengeretten på grund af en mindre tidsmæssig forskydning. Beskæftigelsesministeren og arbejdsmarkedets parter har i forbindelse med aftalen om akutpakken opfordret kommunerne til at have særlig fokus på de udfaldstruede, når der planlægges jobrotationsprojekter og når der ansættes nye medarbejdere. Dette kan være besværligt, da jobbene skal skaffes med kort varsel senest på udfaldstidspunktet. Det kan derfor stadig være relevant at etablere en pulje til de ledige, der er tæt på at genoptjene dagpengeretten. Hvis målgruppen begrænses til kun at omfatte personer, der ikke er berettiget til kontanthjælp, er der en risiko for at ordningen rammer socialt skævt. Netop nogle af de berettigede til at modtage kontanthjælp hører til i den økonomisk svageste gruppe af borgere. Det kan derfor ramme denne gruppe ekstra hårdt at skulle overgå til kontantanthjælp, der er en lavere ydelse end arbejdsløshedsdagpenge. Der kan derfor foreslås en ordning, hvor forsikrede ledige, der på udfaldstidspunktet har optjent mindst timer kan ansættes i tidsbegrænsede stillinger inden for en ramme på 3 mio. kr. pr. rullende år. Finansieringen tages fra den besparelse, der opnås ved at der ikke længere skal udbetales dagpenge til personerne. Herved kan finansieringen holdes inden for den ramme Arbejdsmarkedsudvalget har til rådighed til de forsikrede ledige. Det primære fokus vil stadig være at finde et ordinært job til den enkelte og dernæst at finde en passende jobrotationsplads eller et opkvalificeringsjob. Ordningen foreslås evalueret ved udgangen af Indstilling Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at der i samarbejde med de relevante parter oprettes en række midlertidige job, der øremærkes til de udfaldstruede forsikrede ledige, der har optjent mindst timer. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 8 af 25

9 Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Erik Kyed Trolle begærer sagen i byrådet. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 9 af 25

10 4. Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget i 2013 Sagsfremstilling Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til plan for de politiske udvalgs møder i Åben sag Sagsnr: 12/7163 Forvaltning: CAM Sbh: brnl Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Jf. styrelseslovens 20 skal de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Der er foreslået følgende mødedatoer i 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget (mandage kl ): 14. januar 11. februar 11. marts 8. april 13. maj 10. juni 19. august 9. september 21. oktober 11. november 9. december Møderne foreslås som udgangspunkt afholdt på Frederikshavn Rådhus i lokale Indstilling Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at forslag til mødeplan godkendes. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Indstillingen tiltrædes. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 10 af 25

11 Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 11 af 25

12 5. Akutpakke - Aftale om særlig indsats til ledige som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge Sagsfremstilling Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked har den 31. august indgået en aftale om en særlig indsats til ledige som risikerer at opbruge deres dagpengeret. Åben sag Sagsnr: 12/7359 Forvaltning: CAM Sbh: ghje Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget En gruppe af ledige er i risiko for at opbruge deres dagpengeret som følge af afkortningen af dagpengeperioden. For denne målgruppe er der vedtaget en særlig og ekstraordinær indsats (akutpakke) med fokus på jobformidling og jobstøtte, som skal sikre, at flest mulige kommer i arbejde. Den særlige indsats varetages både af a-kasser og jobcentre. Der er tale om midlertidige regler der gælder i perioden 20. september juli Målgruppen for en særlig indsats er ledige medlemmer af en a-kasse, hvis dagpengeret ved fortsat ledighed udløber inden for højst 26 uger og senest ved udgangen af uge 26 i Det betyder, at både personer, der er omfattet af den 4-årige dagpengeperiode, og personer, som er omfattet af den 2-årige dagpengeperiode inklusive eventuel forlængelse, er omfattet af målgruppen. De ledige i målgruppen får en række særlige rettigheder - men ingen (yderligere) pligter. Deltagelse i den særlige indsats er frivillig for den enkelte ledige. A-kasserne sender brev til alle ledige i målgruppen. I brevet opfordres den ledige til at henvende sig til a-kassens jobberedskab, for at få hjælp til at komme i arbejde, ved et hurtigt og intensivt forløb i a-kassen, med personlig hjælp. Hvis den ledige ønsker det, har pågældende ret til at få jobcenterets jobberedskab til at gennemføre det intensive forløb I indsatsens første 3 uger, er der i Frederikshavn kommune udsendt breve til 423 personer fra A-kasserne: Uge 37 Uge 38 Uge personer 36 personer 24 personer 38 % af disse borgere kommer fra 3F, 16 % kommer fra metal, 10 % kommer fra HK. Herefter kommer Kristlig A-kasse, FOA og ASE, mens de øvrige har under 3,5 %. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 12 af 25

13 Aldersmæssigt fordeler de omfattede ledige sig således at 35 er under 30 år, 204 er i intervallet år, og 184 er i intervallet år. Jobcentret kontakter ledige, der ikke har henvendt sig til jobcenterets jobberedskab en måned efter at have modtaget den skriftlige orientering fra a-kasse. Jobcenteret følger op på, hvorfor de ikke har henvendt sig, og informerer om muligheden for at få hjælp til at finde arbejde. A-kassernes jobberedskab holder under forløbet de samtaler med den ledige, som den pågældende har behov for. Jobcentrets beredskab retter sig mod: Ledige som henvender sig direkte på baggrund af brevet fra A-kassen Ledige som henvender sig på baggrund af rykkerbrev fra Jobcentret efter 1 måned Ledige som henvises fra A-kassen med behov for yderligere tiltag strakssamtale og intensiv jobhjælp. De ledige der ikke har fået samtaler via A-kassens jobberedskab, får samtale(r) med sagsbehandlere i Jobberedskabet i Jobcentret, hvor der er fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte. For de ledige der har behov for yderligere tiltag, afholdes strakssamtale indenfor 1 uge samtalen kan afholdes som trekantsamtale, hvor A-kassen inviteres med, såfremt den ledige ønsker det. Den ledige informeres om retten til en personlig jobformidler/ intensiv jobhjælp, hvis opgaver er, at hjælpe i alle led i jobsøgningen herunder opsøge virksomheder og finde nye job, hjælpe med at udbrede jobsøgning, se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, skrive ansøgninger, forberede jobsamtaler mm. Ved Jobcenter Frederikshavn kan den ledige i forbindelse med indsatsen for nuværende vælge et forløb ved EUC Nord - Job Vendsyssel - som indeholder en del af disse elementer og/eller forløb i Projektafdelingen Så er det nu eller Coachforløb og kombinere med tilknytning til en virksomhedskonsulent fra Jobcentret. Akutpakken har herudover fokus på forskellige supplerende redskaber der kan sættes i anvendelse: Opkvalificeringsjob Ret til opkvalificering efter opstart i ordinært job. Opkvalificeringen skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 13 af 25

14 Virksomhedspraktik og job med løntilskud i en privat virksomhed Muligheden for virksomhedsrettet tilbud udvides ved at ledige omfattet af den særlige indsats får ret til, at tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud, som den ledige selv har fundet, bevilges indenfor 2 arbejdsdage - hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte. Ordningen kaldes fast track. Tilbuddet kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge. Hjælp til at komme i jobrotation Som noget nyt, får ledige omfattet af den særlige indsats en fortrinsret, når der skal findes vikarer til jobrotation. Ved etablering af jobrotation skal jobcentret således undersøge, om vikarpladsen kan besættes med en ledig i målgruppen, der matcher virksomhedens behov. Inden jobcentret besætter pladsen med en ledig der ikke er omfattet af den særlige indsats, skal jobcentret drøfte spørgsmålet med en a-kasse, der er relevant for det pågældende fagområde, Den særlige indsats er en supplerende indsats, som giver de ledige nogle rettigheder, men ikke pligter, og det er således frivilligt for den enkelte om de ønsker hjælp via jobberedskabet. Flere elementer i akutpakken-indsatsen har sammenfald med indsatser som Jobcenter Frederikshavn har aftalt og iværksat med LO A-kasserne i Frederikshavn før akutpakkens implementering. En forskel er, at der i aftalen med LO A-kasserne opstartes særlig indsats allerede når den ledige har 39 uger tilbage af dagpengeretten, idet A-kasserne i forbindelse med rådighedssamtale indsender input til jobplan, oplysninger om manglende antal timer m.m. Jobcenter Frederikshavn og LO A-kasserne har derfor aftalt, at fastholde A-kassernes indsendelse af data, således at Jobcentret tidligere kan påbegynde en relevant indsats. Der er på landsplan afsat kr. 85 mio. til indsatsen i 2012 og kr. 28 mio. til indsatsen i Puljen er fordelt blandt kommuner på baggrund af den relative andel af ledige i risikogruppen, og Jobcenter Frederikshavn har fået en bevilling på kr i 2012 og kr i Tilskuddet skal anvendes til finansiering af det særlige personlige jobformidlingsforløb. Bevillingen kan anvendes til ressourceoptimering i jobcentret eller ved køb af ekstern bistand fx ved anden aktør. Indstilling Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Orienteringen blev taget til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 14 af 25

15 Bilag 5_1_Aftale om særlig indsats for ledige i sidste del af dagpengeperioden - Aftaletekst_særlig indsats_dagpengemodtagere.pdf (dok.nr /12) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 15 af 25

16 6. Brug for alle Sagsfremstilling Folketinget har afsat 115 mio.kr. til initiativet Brug for alle indsats til udsatte kontant-hjælpsmodtagere, som en del af satspuljeforhandlingerne. Åben sag Sagsnr: 12/5398 Forvaltning: CAM Sbh: ghje Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Initiativet består i, at alle kontanthjælpsmodtagere i match 3 får et møde med et tværfagligt team samt udarbejdet en individuel indsatsplan. Initiativet løber fra august 2012 til august Baggrunden er, at antallet af personer i matchgruppe 3 er steget betydeligt over de senere år. I år 2011 var der på landsplan fuldtidspersoner i matchgruppe 3. I Frederikshavn er antallet af match 3 borgere også steget betydeligt gennem de senere år. I juli 2012 var der således 264 borgere mod 183 i juli Målgruppen slås typisk med komplekse helbredsmæssige problemer, sociale problemer så som gæld, boligmangel eller misbrug, og mange har svært ved at få livet til at hænge sammen. Denne gruppe af borgere må ikke overlades til sig selv, men hver enkelt borger skal tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe pågældende i gang med en udannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Initiativet skal derfor være med til at sikre, at alle borgere i målgruppen får den koordinerede og tværfaglige indsats, som de har behov for. I forbindelse med initiativet Brug for alle er der udarbejdet en forsøgsbestemmelse, der indebærer, at de borgere, der er en del af Brug for alle ikke både skal have udarbejdet en individuel indsatsplan og en jobplan. Med initiativet Brug for alle får udsatte kontanthjælpsmodtagere en ekstraindsats på tværs af centerområder. Indsatsen består af et indledende samtaleforløb med fokus på borgerens mål og ressourcer, et møde med et tværfagligt team samt en individuel indsatsplan, der peger frem mod job eller uddannelse. Jobcentret har til opgave at afholde de forberedende samtaler med borgerne og i samarbejde med borgerne at udarbejde de forberedende oplysningsskemaer. Jobcentersagsbehandleren skal endvidere deltage i mødet med det tværgående team sammen med borgeren, og efterfølgende samle de aftalte tiltag i en indsatsplan, som det også er jobcentermedarbejderen der følger op på ift. iværksættelse, gennemførelse m.m. For at undgå dobbeltarbejde i jobcentrene er der udarbejdet en forsøgsbekendtgørelse, således at jobcenteret kan undlade at udarbejde en jobplan, jf. 29 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, når en borger i stedet har fået udarbejdet en indsatsplan som led i Brug for alle. Brug for alle projektet er i indhold en forløber for de fremtidige indsatser, der skal Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 16 af 25

17 ske som følge af den nye førtidspensionsreform med rehabiliteringsteams, indsatsplaner o.a. Beskæftigelsesregionen har i forbindelse med initiativet tilbudt opstartsworkshops til jobcentrene med Discus som konsulenter. I Frederikshavn blev der afholdt opstartsworkshop den 11. september Kommunen har endvidere nedsat et tværfagligt team bestående af repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked, Center for social og sundhedsmyndighed, Center for familie, Center for sundhed og ældre samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (for unge undr 25 år). På centerchefniveau er nedsat en styregruppe der repræsenterer de tværgående centerområder. Jobcenter Frederikshavn har søgt Arbejdsmarkedsstyrelsen om midler fra de understøttende puljer afsat til Brug for alle. Jobcenter Frederikshavn har fået godkendt bevilling på: Kr fra puljen Brug for alle Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere til udgifter i forbindelse med indledende samtaleforløb, tværfaglig afklaring og udarbejdelse af indsatsplaner. Kr fra puljen Særlige initiativer til understøttelse af virksomhedskontakt og mentorstøtte. Kr fra puljen Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet til kompetenceudvikling i forhold til de udfordringer der er relateret til arbejdet med nydanskere. Kr fra puljen Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og Forstærket beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtningeog indvandrerkvinder til kompetenceudvikling i forhold til de udfordringer der er relateret til arbejdet med nydanske kvinder og/eller mentorstøtte til nydanske kvinder. Indstilling Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag 6_1_Brug for alle - Projektbeskrivelse Brug for allepdf[1].pdf (dok.nr.71088/12) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 17 af 25

18 Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 18 af 25

19 7. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet med år Åben sag Sagsnr: 12/215 Forvaltning: HR Sbh: hahe Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til juli 2012 for Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra oktober 2011 til og med juli Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Til efterretning. Bilag 7_1_Sygefraværsstatistik - juli 2012.pdf (dok.nr.86672/12) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 19 af 25

20 8. Statistik Sagsfremstilling Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder Åben sag Sagsnr: 10/13108 Forvaltning: CAM Sbh: brnl Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdskraftreserven: I juli 2012 er der ledige i arbejdskraftreserven svarende til et fald på 21 % i forhold til juni Arbejdskraftreserven er faldet med 22 % for de forsikrede ledige og med 18 % for kontanthjælpsmodtagerne. Set i forhold til juli måned 2011 er antallet af ledige i arbejdskraftreserven faldet med 13 %. Dette er den bedste udvikling i klyngen og tæt på dobbelt så godt som den næstbedste i klyngen. Antallet af forsikrede ledige er hen over det seneste år faldet med 11 %. Der er således en bedre udvikling i arbejdskraftreserven end blandt de forsikrede ledige som helhed. Hvis man ser på udviklingen i antallet af lønmodtagere beskæftiget på arbejdssteder i Frederikshavn Kommune, så bekræftes ovenstående billede. Beskæftigelsen har været stigende gennem sidste halvdel af 2011 og den første halvdel af Det er meget væsentligt at fastholde en koordineret indsats fra alle parter på arbejdsmarkedet, hvis denne fremgang skal komme arbejdskraftreserven til gode.. Permanente forsørgelsesordninger: Der er i juli 2012 i Frederikshavn Kommune personer på permanent forsørgelse, hvilket er en stigning på 4 personer i forhold til juni I forhold til samme måned året før er der 5 % flere på permanent forsørgelse i juli Tilgangen til de offentlige forsørgelsesordninger er faldet med 1 % i forhold til måneden før, men steget med 7 % i forhold til juni Tilgangen hen over det seneste år er 392 personer. Gennem deltagelse i Brug for alle startes implementeringen af de tværfaglige ressourceforløb, der er foreslået som en del af førtidspensions- og fleksjobreformen. Effekten af denne indsats vil på sigt nedbringe tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger. Unge under 30 år: I juli 2012 er der ledige unge under 30 år, svarende til et fald på 9 % i forhold til juni I forhold til samme måned året før er der 3 % færre unge ledige under 30 år. Dette er den 3. bedste udvikling i klyngen. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere: I Frederikshavn Kommune er der 369 ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i juli 2012, hvilket er et fald på 6 personer eller 2 % i forhold til juni Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 20 af 25

21 2012. I forhold til samme måned året før er der tale om en stigning på 5 %. Sammenligning med klyngen: Et samlet blik på de fire ministermål viser, at Frederikshavn Kommune placerer sig på en delt 3. plads, hvormed 2 kommuner indtil nu i 2012 klarer sig bedre, mens 8 kommuner klarer sig dårligere. Placeringen skyldes fortsat primært den negative udvikling i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. Rettidighed: På dagpengeområdet er Frederikshavn Kommune i juli 2012 fuldt rettidige på samtaler for 95 % af de forsikrede ledige og for 97 % af kontanthjælpsmodtagerne. På tilbudssiden er vi fuldt rettidige for 94 % af de forsikrede ledige og for 95 % af kontanthjælpsmodtagerne. Rettidigheden ligger på et stabilt niveau over 90 % for både samtaler og aktive tilbud. Sygedagpengesager: Registreringen af sygedagpengesager sker med en vis forsinkelse, da arbejdsgiverne skal have mulighed for at ansøge om sygedagpenge. Der vil derfor være afvigelser i tallene, når der sammenlignes med historikken. Antallet af sygedagpengesager i 2012 er væsentligt lavere sammenlignet med samme måneder i Særligt bemærkes det, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er faldende og at niveauet i 2012 fastholdes langt under niveauet for 2010 og Den gennemsnitlige varighed afviger ikke væsentligt i forhold til samme perioder i Aktiviteter i Job-Diamanten: I alt er 771 ledige i virksomhedsrettet aktivering i juli Det fald i virksomhedsaktiveringen der normalt ses hen over sommerperioden har i år været meget kraftigt. I tidligere år har antallet været stigende allerede i august måned, men i år Indstilling Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Til efterretning. Bilag 8_1_RO_Frederikshavn_ pdf (dok.nr /12) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 21 af 25

22 8_2_Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.84993/12) 8_3_SC_Frederikshavn_ pdf (dok.nr /12) 8_4_Dagpenge Historikoversigt[ ].pdf (dok.nr /12) 8_5_Opfølgning jobdiamant rullende år[ ].pdf (dok.nr /12) 8_6_Prognose 2012 med budget 2013 opdateret pdf (dok.nr /12) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 22 af 25

23 9. Formanden orienterer Lukket sag Sagsnr: 11/96 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 23 af 25

24 10. Eventuelt Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Til efterretning. Åben sag Sagsnr: 11/95 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 24 af 25

25 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen Jette Fabricius Toft Helle Madsen Erik Kyed Trolle Ole Rørbæk Jensen Irene Hjortshøj Arbejdsmarkedsudvalget - Referat oktober 2012 Side 25 af 25

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. december 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Silovej, 3. etage, mødelokale 5. Siloen Mødet afholdes Silovej, 3. etage, mødelokale 5. Siloen Ingen Stedfortræder

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 21. oktober 2013 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 16.55. Fraværende Jette Fabricius Toft, Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 17:00 Sted: Comwell Rebild Bakker Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 Resultatrevision 2012 3 19 Status udfaldstruede dagpengemodtagere

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere