HÅNDVÆRKER ANNO hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDVÆRKER ANNO 2020. - hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden?"

Transkript

1 HÅNDVÆRKER ANNO hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden?

2 HÅNDVÆRKER ANNO hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden? 3

3 Håndværker anno hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden? Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet Publikationen udgives som en del af projektet Crafting Erhvervsuddannelserne i globaliseringens tidsalder. Forfattere: Seniorforsker Anne-Mette Hjalager, Advance/1 og chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet Redaktion og layout: Martin Kalkerup Tryk : Hertz Bogtrykkergården A/S Håndværksrådet, maj 2006 ISBN

4 FORORD Med denne analyse ønsker Håndværksrådet at levere et bidrag til debatten om, hvad fremtidens faglærte inden for de teknisk faglige erhvervsuddannelser skal kunne - set i lyset af globaliseringen. Analysen opstiller 4 scenarier - med udgangspunkt i et foranderligt arbejdsmarked, der stiller nye kompetencekrav til virksomhedernes faglærte medarbejdere. I denne publikation har vi sammenfattet resultaterne - hele analyserapporten kan læses på Det vil være nødvendigt allerede nu at indarbejde de beskrevne kompetencer i erhvervsuddannelserne eller i efteruddannelsessystemet, således at virksomhederne fremover kan rekruttere faglærte medarbejdere med de rette kvalifikationer. Vi håber, at analysen kan inspirere hele erhvervsuddannelsessystemet og de mange aktører, der former fremtidens erhvervsuddannelser. Resultaterne kan konkret anvendes til at forny uddannelsernes indhold, til at arbejde med at udforme kompetencebeskrivelser i alle erhvervsuddannelser og som inspiration for skoleundervisningens tilrettelæggelse. Analysen er udarbejdet af seniorforsker Anne-Mette Hjalager, Advance/1, og chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet. 5

5 HOVEDKONKLUSIONER Analysen sætter fokus på de kompetencer, som fremtidens faglærte skal være i besiddelse af for at kunne udfylde en rolle på et stadigt ændret arbejdsmarked og i nye typer af virksomheder. Analysen kommer frem til følgende hovedkonklusioner: Der er fortsat behov for faglært arbejdskraft. Der er et globaliseringspres på de faglærte på samme måde som på alle andre grupper på arbejdsmarkedet. Nogle jobs vil sandsynligvis forsvinde og erstattes af nye. Under forudsætning af, at de faglærte er i stand til at omstille sig og justere deres kompetencer, vil de være mindre udsatte end de ufaglærte set under ét, men mere udsatte end de med længerevarende uddannelser. Brug for faglærte i både stærkt globale virksomheder og i nationale, lokalt forankrede virksomheder De virksomheder, som de faglærte er beskæftiget i, kan ikke skæres over én kam. Nogle virksomheder - både de store og mindre - er overordentligt globalt orienterede og konkurrerer på et internationalt marked. Der bliver flere af den slags virksomheder. Andre er mere fokuseret på nationale eller lokale nicher. Selv om man taler meget om globalisering, så er der samtidig en stor mænge arbejdspladser, der kun i mindre grad vil blive berørt. Det er sandsynligt, at der også i lang tid fremover vil være virksomheder, som er kendetegnet ved at betjene lokale markeder, og at der også fortsat er rum for at udvikle nye virksomheder i denne kategori. En solid grunduddannelse er nødvendig Selv om arbejdsmarkederne for de faglærte ændrer sig, er der fortsat brug for, at alle erhvervsuddannede får en grundig basisviden. Det er med denne basisviden og faglige tyngde, at de faglærte kan og skal videreuddanne sig og specialisere sig gennem efteruddannelser og på anden måde, så de hele tiden kan bestride nye kompetencer i forhold til egne karriereønsker og i forhold til virksomhedernes efterspørgsel. 6

6 Virksomhederne har behov for fire typer af faglærte i fremtiden De fleksible faglærte, industrihåndværkerne, de rejsende faglærte og de logistiske faglærte. De fleksible faglærte De fleksible faglærte, som også de næste 5-10 år vil udgøre en stor andel af arbejdsstyrken, er først og fremmest kendetegnet ved at beherske en dyb faglighed, og de skal kunne løse komplekse (vanskelige) opgaver. Med stor lydhørhed og kvalitetssans skal de kunne tilpasse deres ydelser til de enkelte kunders særlige behov og ønsker. Det er også disse faglærte, der finder job i de hjemmemarkedsorienterede nichevirksomheder, som leverer unikke produkter og serviceydelser til købedygtige kundegrupper, og som fungerer som underleverandører til internationale, primært større, foretagender. Påvirkningen fra internationaliseringen består i et indirekte konkurrencepres, som nødvendiggør en stadig faglig udvikling og omstilling. Industrihåndværkerne En del virksomheder udfører deres opgaver under mere industrialiserede former og kan konkurrere ved hjælp af et højt teknologiniveau og effektivt og omstillingsparat personale. Medarbejderne i disse virksomheder kan være faglærte. I denne type virksomheder vil de dog næppe anvende deres faglighed i hele dens bredde. Man ser også, at ufaglærte med en efteruddannelse eller personer med en af de kortere faglige uddannelser kan løse opgaverne. Virksomheder i denne kategori er typisk under hastig ud- 7

7 vikling, og der finder omlokalisering af produktionsopgaver og andre ændringer sted løbende. Mange af de opgaver, som forbliver i Danmark, er genstand for gradvis automatisering og standardisering. De rejsende faglærte Virksomhedernes internationalisering kan finde sted på utallige måder, men meget ofte involverer dette ikke den faglærte arbejdskraft i særlig stor udstrækning. Der kan dog være behov for, at de faglærte rejser ud for at løse opgaver, fx i forbindelse med opstilling og indkøring af maskiner og udstyr eller ved vedligeholdelse. De faglærte løser også specialopgaver i forbindelse med montage, eller de kan være bredspektrede tekniske problemløsere. Det kan være formålstjenligt at sende faglærte ud til leverandører og hovedafdelinger og på den måde sikre, at de på det operationelle niveau henter viden hjem. Selv i meget internationale virksomheder udgør de faglærte med udlandsopgaver dog kun en lille andel af de beskæftigede. De logistiske faglærte Moderne virksomhedskoncepter hænger sammen på tværs af landegrænser i klynger eller værdikæder. Virksomhedernes lønsomhed beror på, at enhver delopgave løses der, hvor den er billigst. Vilkårene ændrer sig hele tiden. Medarbejderne i sådanne virksomheder skal have en helhedsforståelse langt ud over deres egen arbejdsfunktion. Det skyldes, at optimale flows af varer og informationer er afgørende. Styring foregår med avanceret brug af IT, og faglærte skal også have en international orientering, fordi deres kolleger befinder sig i andre verdensdele. De faglærte skal 8

8 kunne løse problemer på afstand. Det praksisnære faglige indhold i arbejdet er muligvis mindre end i de traditionelle faglærte jobs, men den merkantile side er et vigtigt supplement til faglig viden. Behov for flere rejsende og logistiske faglærte og færre industrihåndværkere Der findes ingen sikre vurderinger af, hvordan tendenserne inden for de fire felter vil påvirke behovet for den faglærte arbejdskraft. Men det skønnes i denne analyse, at behovet for rejsende faglærte og logistiske faglærte vil stige, men udgangspunktet er et lavt antal. Det er endvidere et skøn, at de fleksible faglærte kan fastholde eller måske udvide deres andel af den faglærte beskæftigelse. Det er derimod sandsynligt, at industrihåndværkerne, som har jobs i virksomheder præget af en industriel tilgang, kommer til at udgøre en reduceret andel af den samlede faglærte beskæftigelse. De faglærte skal have nye kompetencer Der bliver stillet mange krav til erhvervsuddannelserne. En af forklaringerne er, at de faglærte skal fungere på forskellige delarbejdsmarkeder. I denne analyse har vi beskrevet fire scenarier for den faglærte arbejdskrafts kompetencebehov. Selv om der kan være en fælles grundstamme af kompetencer, er der også aspekter af kompetencebehovene, som ikke er identiske. Med en mere global udvikling er mangfoldigheden på de faglærtes arbejdsmarked yderligere øget, og kravene er blevet mere komplekse. Generelle budskaber til erhvervsuddannelserne Denne analyse viser, at udviklingen på arbejdsmarkedet for de faglærte ikke går hurtigere end, at erhvervsuddannelsessystemet med justeringer vil kunne tilfredsstille store dele af arbejdsmarkedet i et stykke tid endnu. Men der er også tendenser, som peger på et behov for fornyelser hen imod en markant større international orientering, især på faglige områder, hvor arbejdsgiverne i stigende grad opererer internationalt. Også i erhverv, som ikke direkte berøres af globaliseringen, er der afledte virkninger, der vil komme til at kræve ændringer i faglige kompetencer og holdninger. 9

9 De fleksible faglærtes budskaber til erhvervsuddannelserne Styrkelse af den faglige dybde er afgørende for denne kategori af faglærte. Det kan ske i uddannelserne eller i form af overbygningsmuligheder. Efteruddannelsessystemerne kan supplere, men det afgørende er først og fremmest at forbedre grunduddannelserne. Analysen peger også på, at der bør tages hånd om at styrke elevernes kompetencer inden for det forretningsmæssige. Innovation og iværksættertalenter bør udvikles, idet disse faglærte skal fungere i krævende og foranderlige nicher. De faglærte bør i højere grad blive i stand til at udvikle og kvalitetssikre deres ydelser i en dialog med brugerne. Industrihåndværkernes budskaber til erhvervsuddannelserne Der findes allerede en del kortere uddannelser, som retter sig mod de typer af jobs, som industrihåndværkerne udfører. På grund af en hurtig strukturudvikling på industrihåndværkernes arbejdspladser er det meget vigtigt, at uddannelserne ikke er blindgyder, men åbner for videre uddannelsesmuligheder. Det forekommer væsentligt at undgå at uddanne for ensidigt til jobfunktioner, som sandsynligvis i et eller andet perspektiv bortrationaliseres. De rejsende faglærtes budskaber til erhvervsuddannelserne Der bør være mere fokus på, at erhvervsuddannelserne internationaliserer med hele spektret af aktiviteter, fra udstationering af elever over internationale agendaer og uddannelsestilbud til en tilstedeværelse i de områder, hvor danske virksomheder opererer. Erhvervsuddannelserne skal med andre ord stræbe efter at blive globale i samme takt som deres aftagerarbejdsmarked gør det. De logistiske faglærtes budskaber til erhvervsuddannelserne Analysen peger på, at grænserne mellem for eksempel tekniske og merkantile kundskaber blødes op. Virksomheder opererer mere i værdikæder, som rækker hen over landegrænser. Det stiller krav om, at de erhvervsuddannede allerede i deres uddannelser få en langt større indsigt i og berøring med andre fagligheder. 10

10 Rationel produktion Brugertilpasning DE FLEKSIBLE FAGLÆRTE Faglige spidskompetencer: Stor dybde og bredde i faget Evne til på eget initiativ at udbygge spidskompetencerne Brede erhvervsfaglige kompetencer: Forretningsforståelse Entrepreneurskabskompetence og innovation Forståelse for markedets udvikling og til at sætte sig ind i kunders behov Kvalitetsforståelse Personlige kompetencer: Fleksibilitet og forandringsvillighed Kommunikationsevner, især mundtligt i forhold til kunder, kolleger, rådgivere, mv. Helhedsforståelse Internationale/globale kompetencer: Evne til at hente inspiration og viden udefra INDUSTRIHÅNDVÆRKERNE Faglige spidskompetencer: Virksomhedsspecifik teknisk viden Struktureret og effektiv arbejdsmetode Brede erhvervsfaglige kompetencer: Evne til at løse simple opgaver i nabofag Evne til at bidrage til optimering og rationalisering Evne til at arbejde med kvalitetsstyring Personlige kompetencer: Præcision og omhyggelighed Fleksibilitet i tid Evne til at indgå i teamwork Ansvarsfølelse Evne til at håndtere arbejdsmiljøkrav Internationale/globale kompetencer: Manualengelsk DE REJSENDE FAGLÆRTE Faglige spidskompetencer: Virksomhedsspecifikke tekniske spidskompetencer Tværfaglige kompetencer Åbenhed over for tekniske vilkår og andre metoder i andre lande Brede erhvervsfaglige kompetencer: Forretningsforståelse Projektlederkompetencer Personlige kompetencer: Evne til at arbejde selvstændigt og selvkørende Kommunikations- og oplæringsevner Internationale/globale kompetencer: Kulturelle kompetencer og tolerance Sprogkompetencer DE LOGISTISKE FAGLÆRTE Faglige spidskompetencer: Virksomhedsspecifikke tekniske kompetencer Grundigt produktkendskab Brede erhvervsfaglige kompetencer IT-færdigheder på højt niveau Viden om logistik Viden om kvalitetskontrol Forretningsforståelse Helhedsforståelse Personlige kompetencer: Præcision og omhyggelighed Kommunikationsevner, især via IT og skriftligt Helhedsforståelse Internationale/globale kompetencer: Sprogkompetencer Internationalt flair og åbenhed Lokal orientering Global orientering 11

11 DE FIRE SCENARIER Analysen er tilrettelagt efter en kvalitativ metodik. Der er anvendt analyseredskaber, som kendes fra fremtidsforskningen i form af scenarier. Med udgangspunkt i en indledende deskresearch og interviews, er defineret en firefeltsfigur, som er bærende i analysen. Herefter er gennemført 20 virksomhedsinterviews inden for byggeri, fødevarer og metalindustri. Scenarierne, som er kernen i analysen, er bygget op omkring to sæt af grundlæggende udviklingstendenser, som går i hver sin retning. Det er tendenser, som kan fungere side om side og parallelt. De fire scenarier, som dannes af de to akser vil således ikke udelukke hinanden. De fire virkeligheder vil eksistere sideløbende. Men som tiden går, vil man måske opleve, at vægten mellem dem forskydes. De to akser i nedenstående figur beskriver to vigtige dynamiske udviklingskræfter i samfundet. Den vandrette akse lokal orientering versus global ekspansion. Den lodrette akse beskriver en håndværksmæssig tilgang til produktionsprocesserne versus en mere industriel tilgang. De fire scenarier kommer frem i krydsfeltet mellem de to akser. 12

12 Standardisering Behovsorientering Rationelisering Brugerdrevet udv. SCENARIE 1: DE FLEKSIBLE FAGLÆRTE Her har vi de traditionelle forestillinger om håndværkerne. De vil måske i højere grad blive leverandører af livsstilsprodukter og -services. Virksomhederne skal overleve på at forny sig og tilpasse deres produkter og serviceydelser minutiøst til kundernes behov. Erhvervsudvikling: Superkundetilpassede niche- og håndværksvirksomheder, indgår i nye dele af værdikæderne, indgående produktkendskab, behersker traditionerne i fremstillingen til fulde. Jobudviklingen mod år 2020: Behov for færre i byggeriet med mindre nye kvalitetsvirksomheder kan modvirke gør-det-selv-bølgen. Færre i levnedsmiddel, dog flere i nicheprægede fødevarevirksomheder. Færre i metalbranchen som følge af globalisering. Brancheglidning: Mod leverancer af oplevelser og underholdning, nabobrancher og totalleverancer Det globale: Inspiration hentes udefra. Indirekte virkninger gennem råvarer og halvfabrikata. SCENARIE 2: INDUSTRIHÅNDVÆRKERNE Her har vi effektive produktionsvirksomheder, der gennem automatisering og rationalisering er i stand til at opretholde produktion i Danmark. Vi har også virksomheder, som implementerer danske og internationale koncepter i lokalområderne. De sikrer effektiv leverance af produkter og serviceydelser til fordelagtig pris. Erhvervsudvikling: Stigende specialisering, standardisering i produkter og tjenesteydelser, rationel produktion og effektiv levering, indskrænkning i produktsortiment, øget volumen, ofte kædesamarbejder og franchiseaftaler, totalleverancer, fokus på systematisk kvalitetssikring og vidensdeling. Jobudviklingen mod år 2020: Behov for færre pga. automatisering og outsourcing. Brancheglidning: Mod samlesæt og selvbetjening. Det globale: Indlejret i systemer/koncepter. SCENARIE 3: DE REJSENDE FAGLÆRTE Her har vi de mellemstore og større virksomheder, som er leverandører af færdige produktionsanlæg. Eller virksomheder, der flytter deres produktion ud eller på andre måder indgår i samhandel. Erhvervsudvikling: Ofte højteknologiske produktionsvirksomheder, globale virksomheder, ofte etableret produktion i udlandet, nye nichevirksomheder der fødes globale, kommende byggeboom i vores europæiske nabolande. Jobudviklingen mod år 2020: Voksende beskæftigelse i alle tre brancher, men fra et meget lavt niveau i dag. Brancheglidning: Mod totalleverancer og konceptsalg. Det globale: Integration, der kræver dybt kulturkendskab og kommunikationsfærdigheder. SCENARIE 4: DE LOGISTISKE FAGLÆRTE Her har vi virksomheder, der går ind i transnational produktion, forsyning og distribution. Erhvervsudvikling: Fuldt globale virksomheder, hvor hele værdikæden er splittet op, fuldautomatiseret produktion, skaber strategiske alliancer for at fremme salg og udvikling, fokus på rationel produktion og distribution, innovation er afgørende konkurrenceparameter. Jobudviklingen mod år 2020: Stigende beskæftigelse - især inden for metal. Brancheglidning: Mod det merkantile. Det globale: Stor interaktion med udlandet i meget foranderlige former. Lokal orientering Global orientering 13

13 SCENARIE 1: DE FLEKSIBLE FAGLÆRTES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Stor dybde og bredde i faget: Kernekompetencen. Evner til at vælge de rigtige materialer, værktøjer og metoder. Evner til at strukturere og gennemføre arbejdsopgaverne. Evner til at søge oplysninger og tage ved lære af andre, så den faglige viden løbende udbygges. Evner til på eget initiativ at udbygge spidskompetencer: Evner til at udbygge viden løbende og til at tage ansvar for sin egen videreuddannelse, både genne efteruddannelse og træning på arbejdspladsen. Vi finder ud af sammen, hvad vi gerne vil gøre og har brug for. Fx vil vi i øjeblikket gerne kunne noget mere om glasfiber. Så tager medarbejderne selv et kursus, og de får godtgørelsen. De er selv interesseret i at lære nye ting. Smedevirksomhed Brede erhvervsfaglige kompetencer Forretningsforståelse: Øje for bundlinjen i form af basal økonomisk viden og forståelse, herunder ressourcebevidsthed. Evner til at sætte sig ind i værdiskabelsesprocesser af eget og andres arbejde. Entreprenørskabskompetencer og innovation: I stand til hele tiden at tage pulsen på kunder og markeder og minutiøst tilpasse sig behovet. Evner til at udvikle nye produkter, finde nye markeder og indgå i nye alliancer. Forståelse for markeder og kundebehov: At kunne sætte sig ind i andres behov er en meget vigtig kompetence. Evner til at kunne omsætte kritik og dårlige erfaringer til værdifuld feedback. 14

14 Kvalitetsforståelse: Evner til at overvåge produktionsprocesser og undgå gentagelser af fejl. Evner til at indhente information i forbindelse med forbedring af kvalitet. Personlige kompetencer Fleksibilitet og forandringsvillighed: Vilje til at kunne påtage sig nye opgaver og sætte sig ind i, hvordan de løses. Evner til at lære at bruge nye metoder og teknologier. Evner til selv at tage initiativ til forandringer, hvis det kan forbedre produktivitet, kvalitet og/eller arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Jeg sagde til min værkfører, at vi skulle en tur til Herning og se på et computerprogram. Hans første reaktion var det har ikke noget med håndværk at gøre. Men jeg sagde, at det er et krav, at du laver mindst en tegning om ugen på det. Vi fik det, og jeg kunne se, at efter 14 tog han manualen med hjem om aftenen for at læse på det. Snedkerfirma Kommunikationsevner: Evner til at kunne arbejde sammen med andre på arbejdspladsen i teams, og at løse problemer gennem konstruktiv dialog. Evner til at kunne give og forstå beskeder og anvisninger korrekt, både mundtligt og skriftligt. Helhedsforståelse: Evner til at forstå, at man er en del af en større sammenhæng. At kunne sætte sig ind i vilkårene for andres arbejde og at støtte hinandens indsats. At man er klar over, hvad der skaber omsætning og værdi for firmaet, og hvad der er tomme udgifter. Internationale/globale kompetencer Evne til at hente inspiration og viden fra udlandet: Fx inspiration til fornyelser af produkter og serviceydelser. Åbenhed over for, hvordan man gør ting andre steder. 15

15 SCENARIE 2: INDUSTRIHÅNDVÆRKERNES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Virksomhedsspecifik teknisk viden: Basisforståelse for fagets traditioner, men fokuseret og specialiseret dybere viden om udvalgte former for teknik, materialer eller metoder. Evner til at trække viden ind om den virksomhedsspecifikke produktion og omsætte den til mere optimal drift. Struktureret og effektiv arbejdsmetode: Evner til at opøve et håndelag inden for feltet og til at tilrettelægge arbejdsprocesser, så der opnås en høj produktivitet. Vores produktion kører jo meget om natten, og der er ingen forstyrrelser. Det kører efter en snor. Vi starter de spanske rundstykker klokken halv fire, og hvis den bliver kvart i fire, så ved vi, at vi er for sent på den. Bager Brede erhvervsfaglige kompetencer Evne til at løse simple opgaver i nabofag: Forståelse for andre fag og deres sammenhænge med egen faglighed. Evner til at løse enkle opgaver inden for tilgrænsende faglige områder. Evne til at finde kreative løsningsmuligheder i samspillet mellem fagene. Evne til at bidrage til optimering og rationalisering: At have øje for, hvor man kan lægge om og gøre tingene mere hensigtsmæssigt og hurtigt. 16

16 Evner til at arbejde med kvalitetsstyring: Evner til at implementere retningslinier for kvalitet og til at tage initiativer ved kvalitetsproblemer. Nøjagtighed og omhyggelighed i kvalitetsdokumentation. Personlige kompetencer Præcision og omhyggelighed: Evner til at følge tegninger, instruktioner og andre vigtige anvisninger omhyggeligt og loyalt. Fleksibilitet i tid: Evner til at påtage sig forskelligartede opgaver efter behov, og villighed til at oplære rutiner og tempo i disse opgaver. Evne til at indgå i teamwork: Evne til at organisere og udføre arbejdet sammen med andre. Udvise respekt om hinandens faglighed. Ansvarsfølelse: Evner til se egen indsats i et helhedsperspektiv. Indlevelse over for kolleger og virksomhed og kunne gennemskue konsekvenserne af eventuelle svigt i ansvar. Viljen til at påtage sig ansvaret for fejl, rette dem og lære af dem. Evne til at håndtere arbejdsmiljøkrav: Evner til at finde konstruktive løsninger på forskellige former for belastninger på arbejdspladsen i dialog med ledelsen. Internationale/globale kompetencer Manualengelsk: Fremmedsprogskompetencer på et niveau, så man kan læse manualer, håndbøger, anvisninger, etikker mv. 17

17 SCENARIE 3: DE REJSENDE FAGLÆRTES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Virksomhedsspecifikke tekniske kompetencer: Solid indsigt i produktionsanlæg eller komplekse produkter, herunder kendskab til opstilling, indkøring og problemløsning. Tværfaglige kompetencer: Forståelse for andre fag og deres sammenhænge med egen faglighed. Evner til at løse enkle opgaver inden for tilgrænsende faglige områder. Evne til at finde kreative løsningsmuligheder i samspillet mellem fagene. Vores udsendte medarbejdere skal kunne alt fra at svejse over noget med elektronik og hydraulik. De er sådan set mest montører, når de er ude, og ikke så meget håndværkere. Men de skal vide nøjagtig, hvordan konstruktionen er lavet. Maskinfabrikant Åbenhed over for tekniske vilkår og andre metoder: Kunne føje nye aspekter til deres faglige viden ved at bringe faglig viden tilbage til Danmark. Brede erhvervsfaglige kompetencer Forretningsforståelse: Evner at tænke i forretningsmæssige helheder, når man er udsendt. Projektlederkompetencer: Evner til at kunne overskue projektforløb og kunne styre frem mod implementering, herunder også have hold på økonomi og ressourceforbrug. Evne til at lede kollegiale projektteams. 18

18 Når de er ude på pladsen, virker de som en sjakbajs for lokale håndværkere. Det kræver noget selvstændighed og initiativ. De skal også kunne arbejde sammen med de lokale. Der er selvfølgelig en formand og endnu længere oppe en projektingeniør, som de kan henvende sig til. Men det er godt, hvis håndværkerne selv kan løse tingene. Entreprenørfirma Personlige kompetencer Evne til at fungere selvstændigt og selvkørende: Kunne tage udfordringer på sig og ikke vige tilbage for vanskeligheder og svære perioder. Evner til at give slip på forpligtigelser på hjemmefronten, mens de er udstationeret, og koncentrere sig om opgaven. Kommunikationssevner og evner til at undervise/oplære: Kunne formidle sin erhvervsfaglige viden til andre og oplære lokale i brugen af anlæg og produkter. Internationale/globale kompetencer Kulturelle kompetencer og tolerance: Kunne improvisere og overvinde praktiske barrierer i opgaveløsning. Viden og indsigt i virkelighedsopfattelser, holdninger og adfærd i andre kulturer og evne til at kunne tilpasse sig uden at gå på kompromis med opgaveløsningen. De skal kunne lidt sprog og have flair. Jeg vil sige, at nogen har naturligt talent for det. De har en evne til at forstå mennesker. De skal selv leve sig ind i det, og det gør de også. Fx tager nogle en kasse brugt legetøj med til Rusland, hvis de fornemmer, at de ansattes børn vil have glæde af det. Det gør dem afholdt. De skal ligesom kunne sætte sig ind i det. Maskinfabrikant 19

19 SCENARIE 4: DE LOGISTISKE FAGLÆRTES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Virksomhedsspecifikke tekniske kompetencer: Stor indsigt i ydeevnen i produktionsudstyr, herunder viden om materialer og opbevaringsforhold, der har betydning for, hvordan transporten planlægges og tilrettelægges bedst muligt. Grundigt produktkendskab: Detaljeret produktkendskab, således at man efter behov kan rådgive om anvendelsen. Brede erhvervsfaglige kompetencer IT-kompetencer på højt niveau: Beherskelse af basale IT-kundskaber og mere branchespecifikke systemer i større detaljeringsgrad, så man kan styre flows af varer og informationer. Viden om logistik: Evner til at se virksomhedens hele værdikæde og hvor eget arbejde bidrager til værdikæden. Kunne håndtere logistiksystemer og arbejde sammen med andre faggrupper om optimalisering. De skal kunne udvikle selvstændige enheder. De skal have god indsigt i økonomi og logistik. De skal i høj grad kunne tænke i helheder. Maskinfabrikant Viden om kvalitetskontrol: I forbindelse med logistikfunktioner indgår der kvalitetskontrol eller kontrol af fejlbehæftede varer, som returneres. Det vil være nødvendigt for logistiske faglærte med en viden om og et personligt commitment i systematisk kvalitetsstyring. 20

20 Forretningsforståelse: Kunne operere optimalt med små økonomiske marginer og under et stort tidspres og samtidig kunne se, hvor der kan ske forbedringer af arbejdsgange og processer. Have en helhedsforståelse det forretningsområde, som de bidrager til. Personlige kompetencer Præcision og omhyggelighed: Evner for stor præcision, fordi der arbejdes med små marginaler, hvor fejl kan betyde store tab. Det er forventeligt, at der sker ændringer i kravene til de faglærte, når nu IT kommer mere ind. Men de er meget mindede for det. Det er rigtigt, at det kræver mere datadisciplin, men systemerne er bygget op, så der ikke er så meget, der kan gå galt. Vi kan godt nå at efteruddanne og følge med. Autoservice Kommunikationskompetencer: Evner til elektronisk kommunikation. Høj datadisciplin og færdigheder i at overskue store kommunikationssystemer med mange indgange og udgange. Helhedsforståelse: Kunne se sig selv som brik i en international værdikæde. Evner til at kunne identificere og bevæge sig over i nye jobfunktioner, efterhånden som de gamle ændres, automatiseres eller outsources. Internationale/globale kompetencer Sproglige kompetencer: Beherske IT-engelsk og evner til at lære sig de begreber, som ligger i IT-systemerne. Kunne kommunikere direkte med kolleger i andre lande på telefon og . Internationalt flair: Tilegne sig internationale kompetencer for bedre at kunne forstå og håndtere logistikstrømme verden over. Have en kulturel åbenhed og nysgerrighed og en evne til at acceptere, at klaveret engang imellem skal spille på en anden måde. 21

21 UDFORDRINGER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Disse kompetencekrav skal ind i erhvervsuddannelsernes visioner, planlægning og praksis. I rapporten er formuleret følgende overordnede mål for række konkrete indsatser: Proaktivt kompetencefokus Troværdige nye uddannelsesbrands Brugerdreven fleksibilitet Bredspektret ejerskab Mål: At overvåge kompetencebehovene mere minutiøst og kontinuert arbejde dem ind i uddannelsesplaner og uddannelsesmetoder Mål: At forlade det gamle teknisk skoleimage og ny-organisere og ny-brande skolerne ud fra et værdikædekoncept Mål: At omstille undervisningen til at tilgodese elevernes og virksomhedernes behov samtidig med at bevare en høj effektivitet Mål: At gøre skolerne til erhvervslivets og regionale aktørers ansvarlige og pålidelige samarbejdspartnere i opbygningen af en innovativ læringskultur Ekspansion gennem internationalisering Mål: At lade det internationale gennemsyre både undervisningsmiljøerne og skolernes forretningsprofil og sikre, at erhvervsuddannelser bliver reborn globals Erhvervsskolerne er ikke alene om uddannelsesopgaven. Erhvervslivet og arbejdsmarkedet har også et fortsat medansvar for den praksisrette 22

22 de uddannelse. De skal spille ind og spille med, så de faglærte kan matche fremtidens kvalifikationskrav. Visioner og mål for erhvervenes og branchernes side i forhold til uddannelsesindsatsen fremgår nedenfor: Proaktivt kompetencefokus Ejerskab i uddannelserne Fleksibilitet med udvikling for øje Kompetence-alliancer mellem arbejdsgivere og fagbevægelse Mål: At håndværksprægede virksomheder i højere grad lægger kompetenceudvikling ind i visioner og strategier, og at de ser elever som en vigtig ressource for virksomhedens egen og deres branches fremtid Mål: At håndværksprægede virksomheder indgår som aktive, visionære og ansvarlige samarbejdspartnere for skolerne i opbygningen af en innovativ læringskultur, og at de indgår i relevante samarbejdsfora og projektsamarbejder med skolerne Mål: At de håndværksprægede virksomheder engagerer sig aktivt i den enkelte elevs uddannelse, således at den tilpasses elevens forudsætninger og således, at elevens og virksomhedens ønsker og krav går op i en højere enhed Mål: At brancherne og de enkelte håndværksprægede virksomheder udbygger konstruktive samarbejder med de faglige organisationer med henblik på at vedligeholde de faglærtes konkurrencedygtighed på et internationaliseret arbejdsmarked 23

23 24 Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postbox København S tlf.: fax:

GLOBALISERINGEN OG DE FAGLÆRTE. tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne

GLOBALISERINGEN OG DE FAGLÆRTE. tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne GLOBALISERINGEN OG DE FAGLÆRTE tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne globaliseringen og de faglærte - tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne Projektet er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Bevar de almene fag i erhvervsuddannelserne

Bevar de almene fag i erhvervsuddannelserne Bevar de almene fag i erhvervsuddannelserne Indhold Bevar de almene fag i erhvervsuddannelserne Februar 2009 Udgivet af Uddannelsesforbundet Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf. 7070 2722 info@uddannelsesforbundet.dk

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Guidelines for de faglige udvalgs indplacering af erhvervsuddannelser i den nationale kvalifikationsramme

Guidelines for de faglige udvalgs indplacering af erhvervsuddannelser i den nationale kvalifikationsramme Guidelines for de faglige udvalgs indplacering af erhvervsuddannelser i den nationale kvalifikationsramme Medio 2010 skal alle offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser i det danske uddannelsessystem

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

HK-kriterier for løntillæg

HK-kriterier for løntillæg HK-kriterier for løntillæg Kvalifikationstillæg Samarbejde Medarbejderen bidrager til et fremragende afdelingsmiljø gennem sparring med kolleger og coaching af (nye) kolleger. Medarbejderen yder en fremragende

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Plancher til debat og diskussion; index

Plancher til debat og diskussion; index Plancher til debat og diskussion; index Der er indgår følgende 10 plancher: 1. Kompetence i samspil med vækst og arbejdskraft mv. 2. Kompetencer i strategisk virksomhedsperspektiv 3. Kompetencer set ift.

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov Bilagstabeller 1. Bilag A: Kompetenceudviklings 1.1 sfordelte resultater Tabel 1.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere