HÅNDVÆRKER ANNO hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDVÆRKER ANNO 2020. - hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden?"

Transkript

1 HÅNDVÆRKER ANNO hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden?

2 HÅNDVÆRKER ANNO hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden? 3

3 Håndværker anno hvilke kompetencer skal faglærte have i fremtiden? Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet Publikationen udgives som en del af projektet Crafting Erhvervsuddannelserne i globaliseringens tidsalder. Forfattere: Seniorforsker Anne-Mette Hjalager, Advance/1 og chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet Redaktion og layout: Martin Kalkerup Tryk : Hertz Bogtrykkergården A/S Håndværksrådet, maj 2006 ISBN

4 FORORD Med denne analyse ønsker Håndværksrådet at levere et bidrag til debatten om, hvad fremtidens faglærte inden for de teknisk faglige erhvervsuddannelser skal kunne - set i lyset af globaliseringen. Analysen opstiller 4 scenarier - med udgangspunkt i et foranderligt arbejdsmarked, der stiller nye kompetencekrav til virksomhedernes faglærte medarbejdere. I denne publikation har vi sammenfattet resultaterne - hele analyserapporten kan læses på Det vil være nødvendigt allerede nu at indarbejde de beskrevne kompetencer i erhvervsuddannelserne eller i efteruddannelsessystemet, således at virksomhederne fremover kan rekruttere faglærte medarbejdere med de rette kvalifikationer. Vi håber, at analysen kan inspirere hele erhvervsuddannelsessystemet og de mange aktører, der former fremtidens erhvervsuddannelser. Resultaterne kan konkret anvendes til at forny uddannelsernes indhold, til at arbejde med at udforme kompetencebeskrivelser i alle erhvervsuddannelser og som inspiration for skoleundervisningens tilrettelæggelse. Analysen er udarbejdet af seniorforsker Anne-Mette Hjalager, Advance/1, og chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet. 5

5 HOVEDKONKLUSIONER Analysen sætter fokus på de kompetencer, som fremtidens faglærte skal være i besiddelse af for at kunne udfylde en rolle på et stadigt ændret arbejdsmarked og i nye typer af virksomheder. Analysen kommer frem til følgende hovedkonklusioner: Der er fortsat behov for faglært arbejdskraft. Der er et globaliseringspres på de faglærte på samme måde som på alle andre grupper på arbejdsmarkedet. Nogle jobs vil sandsynligvis forsvinde og erstattes af nye. Under forudsætning af, at de faglærte er i stand til at omstille sig og justere deres kompetencer, vil de være mindre udsatte end de ufaglærte set under ét, men mere udsatte end de med længerevarende uddannelser. Brug for faglærte i både stærkt globale virksomheder og i nationale, lokalt forankrede virksomheder De virksomheder, som de faglærte er beskæftiget i, kan ikke skæres over én kam. Nogle virksomheder - både de store og mindre - er overordentligt globalt orienterede og konkurrerer på et internationalt marked. Der bliver flere af den slags virksomheder. Andre er mere fokuseret på nationale eller lokale nicher. Selv om man taler meget om globalisering, så er der samtidig en stor mænge arbejdspladser, der kun i mindre grad vil blive berørt. Det er sandsynligt, at der også i lang tid fremover vil være virksomheder, som er kendetegnet ved at betjene lokale markeder, og at der også fortsat er rum for at udvikle nye virksomheder i denne kategori. En solid grunduddannelse er nødvendig Selv om arbejdsmarkederne for de faglærte ændrer sig, er der fortsat brug for, at alle erhvervsuddannede får en grundig basisviden. Det er med denne basisviden og faglige tyngde, at de faglærte kan og skal videreuddanne sig og specialisere sig gennem efteruddannelser og på anden måde, så de hele tiden kan bestride nye kompetencer i forhold til egne karriereønsker og i forhold til virksomhedernes efterspørgsel. 6

6 Virksomhederne har behov for fire typer af faglærte i fremtiden De fleksible faglærte, industrihåndværkerne, de rejsende faglærte og de logistiske faglærte. De fleksible faglærte De fleksible faglærte, som også de næste 5-10 år vil udgøre en stor andel af arbejdsstyrken, er først og fremmest kendetegnet ved at beherske en dyb faglighed, og de skal kunne løse komplekse (vanskelige) opgaver. Med stor lydhørhed og kvalitetssans skal de kunne tilpasse deres ydelser til de enkelte kunders særlige behov og ønsker. Det er også disse faglærte, der finder job i de hjemmemarkedsorienterede nichevirksomheder, som leverer unikke produkter og serviceydelser til købedygtige kundegrupper, og som fungerer som underleverandører til internationale, primært større, foretagender. Påvirkningen fra internationaliseringen består i et indirekte konkurrencepres, som nødvendiggør en stadig faglig udvikling og omstilling. Industrihåndværkerne En del virksomheder udfører deres opgaver under mere industrialiserede former og kan konkurrere ved hjælp af et højt teknologiniveau og effektivt og omstillingsparat personale. Medarbejderne i disse virksomheder kan være faglærte. I denne type virksomheder vil de dog næppe anvende deres faglighed i hele dens bredde. Man ser også, at ufaglærte med en efteruddannelse eller personer med en af de kortere faglige uddannelser kan løse opgaverne. Virksomheder i denne kategori er typisk under hastig ud- 7

7 vikling, og der finder omlokalisering af produktionsopgaver og andre ændringer sted løbende. Mange af de opgaver, som forbliver i Danmark, er genstand for gradvis automatisering og standardisering. De rejsende faglærte Virksomhedernes internationalisering kan finde sted på utallige måder, men meget ofte involverer dette ikke den faglærte arbejdskraft i særlig stor udstrækning. Der kan dog være behov for, at de faglærte rejser ud for at løse opgaver, fx i forbindelse med opstilling og indkøring af maskiner og udstyr eller ved vedligeholdelse. De faglærte løser også specialopgaver i forbindelse med montage, eller de kan være bredspektrede tekniske problemløsere. Det kan være formålstjenligt at sende faglærte ud til leverandører og hovedafdelinger og på den måde sikre, at de på det operationelle niveau henter viden hjem. Selv i meget internationale virksomheder udgør de faglærte med udlandsopgaver dog kun en lille andel af de beskæftigede. De logistiske faglærte Moderne virksomhedskoncepter hænger sammen på tværs af landegrænser i klynger eller værdikæder. Virksomhedernes lønsomhed beror på, at enhver delopgave løses der, hvor den er billigst. Vilkårene ændrer sig hele tiden. Medarbejderne i sådanne virksomheder skal have en helhedsforståelse langt ud over deres egen arbejdsfunktion. Det skyldes, at optimale flows af varer og informationer er afgørende. Styring foregår med avanceret brug af IT, og faglærte skal også have en international orientering, fordi deres kolleger befinder sig i andre verdensdele. De faglærte skal 8

8 kunne løse problemer på afstand. Det praksisnære faglige indhold i arbejdet er muligvis mindre end i de traditionelle faglærte jobs, men den merkantile side er et vigtigt supplement til faglig viden. Behov for flere rejsende og logistiske faglærte og færre industrihåndværkere Der findes ingen sikre vurderinger af, hvordan tendenserne inden for de fire felter vil påvirke behovet for den faglærte arbejdskraft. Men det skønnes i denne analyse, at behovet for rejsende faglærte og logistiske faglærte vil stige, men udgangspunktet er et lavt antal. Det er endvidere et skøn, at de fleksible faglærte kan fastholde eller måske udvide deres andel af den faglærte beskæftigelse. Det er derimod sandsynligt, at industrihåndværkerne, som har jobs i virksomheder præget af en industriel tilgang, kommer til at udgøre en reduceret andel af den samlede faglærte beskæftigelse. De faglærte skal have nye kompetencer Der bliver stillet mange krav til erhvervsuddannelserne. En af forklaringerne er, at de faglærte skal fungere på forskellige delarbejdsmarkeder. I denne analyse har vi beskrevet fire scenarier for den faglærte arbejdskrafts kompetencebehov. Selv om der kan være en fælles grundstamme af kompetencer, er der også aspekter af kompetencebehovene, som ikke er identiske. Med en mere global udvikling er mangfoldigheden på de faglærtes arbejdsmarked yderligere øget, og kravene er blevet mere komplekse. Generelle budskaber til erhvervsuddannelserne Denne analyse viser, at udviklingen på arbejdsmarkedet for de faglærte ikke går hurtigere end, at erhvervsuddannelsessystemet med justeringer vil kunne tilfredsstille store dele af arbejdsmarkedet i et stykke tid endnu. Men der er også tendenser, som peger på et behov for fornyelser hen imod en markant større international orientering, især på faglige områder, hvor arbejdsgiverne i stigende grad opererer internationalt. Også i erhverv, som ikke direkte berøres af globaliseringen, er der afledte virkninger, der vil komme til at kræve ændringer i faglige kompetencer og holdninger. 9

9 De fleksible faglærtes budskaber til erhvervsuddannelserne Styrkelse af den faglige dybde er afgørende for denne kategori af faglærte. Det kan ske i uddannelserne eller i form af overbygningsmuligheder. Efteruddannelsessystemerne kan supplere, men det afgørende er først og fremmest at forbedre grunduddannelserne. Analysen peger også på, at der bør tages hånd om at styrke elevernes kompetencer inden for det forretningsmæssige. Innovation og iværksættertalenter bør udvikles, idet disse faglærte skal fungere i krævende og foranderlige nicher. De faglærte bør i højere grad blive i stand til at udvikle og kvalitetssikre deres ydelser i en dialog med brugerne. Industrihåndværkernes budskaber til erhvervsuddannelserne Der findes allerede en del kortere uddannelser, som retter sig mod de typer af jobs, som industrihåndværkerne udfører. På grund af en hurtig strukturudvikling på industrihåndværkernes arbejdspladser er det meget vigtigt, at uddannelserne ikke er blindgyder, men åbner for videre uddannelsesmuligheder. Det forekommer væsentligt at undgå at uddanne for ensidigt til jobfunktioner, som sandsynligvis i et eller andet perspektiv bortrationaliseres. De rejsende faglærtes budskaber til erhvervsuddannelserne Der bør være mere fokus på, at erhvervsuddannelserne internationaliserer med hele spektret af aktiviteter, fra udstationering af elever over internationale agendaer og uddannelsestilbud til en tilstedeværelse i de områder, hvor danske virksomheder opererer. Erhvervsuddannelserne skal med andre ord stræbe efter at blive globale i samme takt som deres aftagerarbejdsmarked gør det. De logistiske faglærtes budskaber til erhvervsuddannelserne Analysen peger på, at grænserne mellem for eksempel tekniske og merkantile kundskaber blødes op. Virksomheder opererer mere i værdikæder, som rækker hen over landegrænser. Det stiller krav om, at de erhvervsuddannede allerede i deres uddannelser få en langt større indsigt i og berøring med andre fagligheder. 10

10 Rationel produktion Brugertilpasning DE FLEKSIBLE FAGLÆRTE Faglige spidskompetencer: Stor dybde og bredde i faget Evne til på eget initiativ at udbygge spidskompetencerne Brede erhvervsfaglige kompetencer: Forretningsforståelse Entrepreneurskabskompetence og innovation Forståelse for markedets udvikling og til at sætte sig ind i kunders behov Kvalitetsforståelse Personlige kompetencer: Fleksibilitet og forandringsvillighed Kommunikationsevner, især mundtligt i forhold til kunder, kolleger, rådgivere, mv. Helhedsforståelse Internationale/globale kompetencer: Evne til at hente inspiration og viden udefra INDUSTRIHÅNDVÆRKERNE Faglige spidskompetencer: Virksomhedsspecifik teknisk viden Struktureret og effektiv arbejdsmetode Brede erhvervsfaglige kompetencer: Evne til at løse simple opgaver i nabofag Evne til at bidrage til optimering og rationalisering Evne til at arbejde med kvalitetsstyring Personlige kompetencer: Præcision og omhyggelighed Fleksibilitet i tid Evne til at indgå i teamwork Ansvarsfølelse Evne til at håndtere arbejdsmiljøkrav Internationale/globale kompetencer: Manualengelsk DE REJSENDE FAGLÆRTE Faglige spidskompetencer: Virksomhedsspecifikke tekniske spidskompetencer Tværfaglige kompetencer Åbenhed over for tekniske vilkår og andre metoder i andre lande Brede erhvervsfaglige kompetencer: Forretningsforståelse Projektlederkompetencer Personlige kompetencer: Evne til at arbejde selvstændigt og selvkørende Kommunikations- og oplæringsevner Internationale/globale kompetencer: Kulturelle kompetencer og tolerance Sprogkompetencer DE LOGISTISKE FAGLÆRTE Faglige spidskompetencer: Virksomhedsspecifikke tekniske kompetencer Grundigt produktkendskab Brede erhvervsfaglige kompetencer IT-færdigheder på højt niveau Viden om logistik Viden om kvalitetskontrol Forretningsforståelse Helhedsforståelse Personlige kompetencer: Præcision og omhyggelighed Kommunikationsevner, især via IT og skriftligt Helhedsforståelse Internationale/globale kompetencer: Sprogkompetencer Internationalt flair og åbenhed Lokal orientering Global orientering 11

11 DE FIRE SCENARIER Analysen er tilrettelagt efter en kvalitativ metodik. Der er anvendt analyseredskaber, som kendes fra fremtidsforskningen i form af scenarier. Med udgangspunkt i en indledende deskresearch og interviews, er defineret en firefeltsfigur, som er bærende i analysen. Herefter er gennemført 20 virksomhedsinterviews inden for byggeri, fødevarer og metalindustri. Scenarierne, som er kernen i analysen, er bygget op omkring to sæt af grundlæggende udviklingstendenser, som går i hver sin retning. Det er tendenser, som kan fungere side om side og parallelt. De fire scenarier, som dannes af de to akser vil således ikke udelukke hinanden. De fire virkeligheder vil eksistere sideløbende. Men som tiden går, vil man måske opleve, at vægten mellem dem forskydes. De to akser i nedenstående figur beskriver to vigtige dynamiske udviklingskræfter i samfundet. Den vandrette akse lokal orientering versus global ekspansion. Den lodrette akse beskriver en håndværksmæssig tilgang til produktionsprocesserne versus en mere industriel tilgang. De fire scenarier kommer frem i krydsfeltet mellem de to akser. 12

12 Standardisering Behovsorientering Rationelisering Brugerdrevet udv. SCENARIE 1: DE FLEKSIBLE FAGLÆRTE Her har vi de traditionelle forestillinger om håndværkerne. De vil måske i højere grad blive leverandører af livsstilsprodukter og -services. Virksomhederne skal overleve på at forny sig og tilpasse deres produkter og serviceydelser minutiøst til kundernes behov. Erhvervsudvikling: Superkundetilpassede niche- og håndværksvirksomheder, indgår i nye dele af værdikæderne, indgående produktkendskab, behersker traditionerne i fremstillingen til fulde. Jobudviklingen mod år 2020: Behov for færre i byggeriet med mindre nye kvalitetsvirksomheder kan modvirke gør-det-selv-bølgen. Færre i levnedsmiddel, dog flere i nicheprægede fødevarevirksomheder. Færre i metalbranchen som følge af globalisering. Brancheglidning: Mod leverancer af oplevelser og underholdning, nabobrancher og totalleverancer Det globale: Inspiration hentes udefra. Indirekte virkninger gennem råvarer og halvfabrikata. SCENARIE 2: INDUSTRIHÅNDVÆRKERNE Her har vi effektive produktionsvirksomheder, der gennem automatisering og rationalisering er i stand til at opretholde produktion i Danmark. Vi har også virksomheder, som implementerer danske og internationale koncepter i lokalområderne. De sikrer effektiv leverance af produkter og serviceydelser til fordelagtig pris. Erhvervsudvikling: Stigende specialisering, standardisering i produkter og tjenesteydelser, rationel produktion og effektiv levering, indskrænkning i produktsortiment, øget volumen, ofte kædesamarbejder og franchiseaftaler, totalleverancer, fokus på systematisk kvalitetssikring og vidensdeling. Jobudviklingen mod år 2020: Behov for færre pga. automatisering og outsourcing. Brancheglidning: Mod samlesæt og selvbetjening. Det globale: Indlejret i systemer/koncepter. SCENARIE 3: DE REJSENDE FAGLÆRTE Her har vi de mellemstore og større virksomheder, som er leverandører af færdige produktionsanlæg. Eller virksomheder, der flytter deres produktion ud eller på andre måder indgår i samhandel. Erhvervsudvikling: Ofte højteknologiske produktionsvirksomheder, globale virksomheder, ofte etableret produktion i udlandet, nye nichevirksomheder der fødes globale, kommende byggeboom i vores europæiske nabolande. Jobudviklingen mod år 2020: Voksende beskæftigelse i alle tre brancher, men fra et meget lavt niveau i dag. Brancheglidning: Mod totalleverancer og konceptsalg. Det globale: Integration, der kræver dybt kulturkendskab og kommunikationsfærdigheder. SCENARIE 4: DE LOGISTISKE FAGLÆRTE Her har vi virksomheder, der går ind i transnational produktion, forsyning og distribution. Erhvervsudvikling: Fuldt globale virksomheder, hvor hele værdikæden er splittet op, fuldautomatiseret produktion, skaber strategiske alliancer for at fremme salg og udvikling, fokus på rationel produktion og distribution, innovation er afgørende konkurrenceparameter. Jobudviklingen mod år 2020: Stigende beskæftigelse - især inden for metal. Brancheglidning: Mod det merkantile. Det globale: Stor interaktion med udlandet i meget foranderlige former. Lokal orientering Global orientering 13

13 SCENARIE 1: DE FLEKSIBLE FAGLÆRTES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Stor dybde og bredde i faget: Kernekompetencen. Evner til at vælge de rigtige materialer, værktøjer og metoder. Evner til at strukturere og gennemføre arbejdsopgaverne. Evner til at søge oplysninger og tage ved lære af andre, så den faglige viden løbende udbygges. Evner til på eget initiativ at udbygge spidskompetencer: Evner til at udbygge viden løbende og til at tage ansvar for sin egen videreuddannelse, både genne efteruddannelse og træning på arbejdspladsen. Vi finder ud af sammen, hvad vi gerne vil gøre og har brug for. Fx vil vi i øjeblikket gerne kunne noget mere om glasfiber. Så tager medarbejderne selv et kursus, og de får godtgørelsen. De er selv interesseret i at lære nye ting. Smedevirksomhed Brede erhvervsfaglige kompetencer Forretningsforståelse: Øje for bundlinjen i form af basal økonomisk viden og forståelse, herunder ressourcebevidsthed. Evner til at sætte sig ind i værdiskabelsesprocesser af eget og andres arbejde. Entreprenørskabskompetencer og innovation: I stand til hele tiden at tage pulsen på kunder og markeder og minutiøst tilpasse sig behovet. Evner til at udvikle nye produkter, finde nye markeder og indgå i nye alliancer. Forståelse for markeder og kundebehov: At kunne sætte sig ind i andres behov er en meget vigtig kompetence. Evner til at kunne omsætte kritik og dårlige erfaringer til værdifuld feedback. 14

14 Kvalitetsforståelse: Evner til at overvåge produktionsprocesser og undgå gentagelser af fejl. Evner til at indhente information i forbindelse med forbedring af kvalitet. Personlige kompetencer Fleksibilitet og forandringsvillighed: Vilje til at kunne påtage sig nye opgaver og sætte sig ind i, hvordan de løses. Evner til at lære at bruge nye metoder og teknologier. Evner til selv at tage initiativ til forandringer, hvis det kan forbedre produktivitet, kvalitet og/eller arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Jeg sagde til min værkfører, at vi skulle en tur til Herning og se på et computerprogram. Hans første reaktion var det har ikke noget med håndværk at gøre. Men jeg sagde, at det er et krav, at du laver mindst en tegning om ugen på det. Vi fik det, og jeg kunne se, at efter 14 tog han manualen med hjem om aftenen for at læse på det. Snedkerfirma Kommunikationsevner: Evner til at kunne arbejde sammen med andre på arbejdspladsen i teams, og at løse problemer gennem konstruktiv dialog. Evner til at kunne give og forstå beskeder og anvisninger korrekt, både mundtligt og skriftligt. Helhedsforståelse: Evner til at forstå, at man er en del af en større sammenhæng. At kunne sætte sig ind i vilkårene for andres arbejde og at støtte hinandens indsats. At man er klar over, hvad der skaber omsætning og værdi for firmaet, og hvad der er tomme udgifter. Internationale/globale kompetencer Evne til at hente inspiration og viden fra udlandet: Fx inspiration til fornyelser af produkter og serviceydelser. Åbenhed over for, hvordan man gør ting andre steder. 15

15 SCENARIE 2: INDUSTRIHÅNDVÆRKERNES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Virksomhedsspecifik teknisk viden: Basisforståelse for fagets traditioner, men fokuseret og specialiseret dybere viden om udvalgte former for teknik, materialer eller metoder. Evner til at trække viden ind om den virksomhedsspecifikke produktion og omsætte den til mere optimal drift. Struktureret og effektiv arbejdsmetode: Evner til at opøve et håndelag inden for feltet og til at tilrettelægge arbejdsprocesser, så der opnås en høj produktivitet. Vores produktion kører jo meget om natten, og der er ingen forstyrrelser. Det kører efter en snor. Vi starter de spanske rundstykker klokken halv fire, og hvis den bliver kvart i fire, så ved vi, at vi er for sent på den. Bager Brede erhvervsfaglige kompetencer Evne til at løse simple opgaver i nabofag: Forståelse for andre fag og deres sammenhænge med egen faglighed. Evner til at løse enkle opgaver inden for tilgrænsende faglige områder. Evne til at finde kreative løsningsmuligheder i samspillet mellem fagene. Evne til at bidrage til optimering og rationalisering: At have øje for, hvor man kan lægge om og gøre tingene mere hensigtsmæssigt og hurtigt. 16

16 Evner til at arbejde med kvalitetsstyring: Evner til at implementere retningslinier for kvalitet og til at tage initiativer ved kvalitetsproblemer. Nøjagtighed og omhyggelighed i kvalitetsdokumentation. Personlige kompetencer Præcision og omhyggelighed: Evner til at følge tegninger, instruktioner og andre vigtige anvisninger omhyggeligt og loyalt. Fleksibilitet i tid: Evner til at påtage sig forskelligartede opgaver efter behov, og villighed til at oplære rutiner og tempo i disse opgaver. Evne til at indgå i teamwork: Evne til at organisere og udføre arbejdet sammen med andre. Udvise respekt om hinandens faglighed. Ansvarsfølelse: Evner til se egen indsats i et helhedsperspektiv. Indlevelse over for kolleger og virksomhed og kunne gennemskue konsekvenserne af eventuelle svigt i ansvar. Viljen til at påtage sig ansvaret for fejl, rette dem og lære af dem. Evne til at håndtere arbejdsmiljøkrav: Evner til at finde konstruktive løsninger på forskellige former for belastninger på arbejdspladsen i dialog med ledelsen. Internationale/globale kompetencer Manualengelsk: Fremmedsprogskompetencer på et niveau, så man kan læse manualer, håndbøger, anvisninger, etikker mv. 17

17 SCENARIE 3: DE REJSENDE FAGLÆRTES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Virksomhedsspecifikke tekniske kompetencer: Solid indsigt i produktionsanlæg eller komplekse produkter, herunder kendskab til opstilling, indkøring og problemløsning. Tværfaglige kompetencer: Forståelse for andre fag og deres sammenhænge med egen faglighed. Evner til at løse enkle opgaver inden for tilgrænsende faglige områder. Evne til at finde kreative løsningsmuligheder i samspillet mellem fagene. Vores udsendte medarbejdere skal kunne alt fra at svejse over noget med elektronik og hydraulik. De er sådan set mest montører, når de er ude, og ikke så meget håndværkere. Men de skal vide nøjagtig, hvordan konstruktionen er lavet. Maskinfabrikant Åbenhed over for tekniske vilkår og andre metoder: Kunne føje nye aspekter til deres faglige viden ved at bringe faglig viden tilbage til Danmark. Brede erhvervsfaglige kompetencer Forretningsforståelse: Evner at tænke i forretningsmæssige helheder, når man er udsendt. Projektlederkompetencer: Evner til at kunne overskue projektforløb og kunne styre frem mod implementering, herunder også have hold på økonomi og ressourceforbrug. Evne til at lede kollegiale projektteams. 18

18 Når de er ude på pladsen, virker de som en sjakbajs for lokale håndværkere. Det kræver noget selvstændighed og initiativ. De skal også kunne arbejde sammen med de lokale. Der er selvfølgelig en formand og endnu længere oppe en projektingeniør, som de kan henvende sig til. Men det er godt, hvis håndværkerne selv kan løse tingene. Entreprenørfirma Personlige kompetencer Evne til at fungere selvstændigt og selvkørende: Kunne tage udfordringer på sig og ikke vige tilbage for vanskeligheder og svære perioder. Evner til at give slip på forpligtigelser på hjemmefronten, mens de er udstationeret, og koncentrere sig om opgaven. Kommunikationssevner og evner til at undervise/oplære: Kunne formidle sin erhvervsfaglige viden til andre og oplære lokale i brugen af anlæg og produkter. Internationale/globale kompetencer Kulturelle kompetencer og tolerance: Kunne improvisere og overvinde praktiske barrierer i opgaveløsning. Viden og indsigt i virkelighedsopfattelser, holdninger og adfærd i andre kulturer og evne til at kunne tilpasse sig uden at gå på kompromis med opgaveløsningen. De skal kunne lidt sprog og have flair. Jeg vil sige, at nogen har naturligt talent for det. De har en evne til at forstå mennesker. De skal selv leve sig ind i det, og det gør de også. Fx tager nogle en kasse brugt legetøj med til Rusland, hvis de fornemmer, at de ansattes børn vil have glæde af det. Det gør dem afholdt. De skal ligesom kunne sætte sig ind i det. Maskinfabrikant 19

19 SCENARIE 4: DE LOGISTISKE FAGLÆRTES KOMPETENCER Faglige spidskompetencer Virksomhedsspecifikke tekniske kompetencer: Stor indsigt i ydeevnen i produktionsudstyr, herunder viden om materialer og opbevaringsforhold, der har betydning for, hvordan transporten planlægges og tilrettelægges bedst muligt. Grundigt produktkendskab: Detaljeret produktkendskab, således at man efter behov kan rådgive om anvendelsen. Brede erhvervsfaglige kompetencer IT-kompetencer på højt niveau: Beherskelse af basale IT-kundskaber og mere branchespecifikke systemer i større detaljeringsgrad, så man kan styre flows af varer og informationer. Viden om logistik: Evner til at se virksomhedens hele værdikæde og hvor eget arbejde bidrager til værdikæden. Kunne håndtere logistiksystemer og arbejde sammen med andre faggrupper om optimalisering. De skal kunne udvikle selvstændige enheder. De skal have god indsigt i økonomi og logistik. De skal i høj grad kunne tænke i helheder. Maskinfabrikant Viden om kvalitetskontrol: I forbindelse med logistikfunktioner indgår der kvalitetskontrol eller kontrol af fejlbehæftede varer, som returneres. Det vil være nødvendigt for logistiske faglærte med en viden om og et personligt commitment i systematisk kvalitetsstyring. 20

20 Forretningsforståelse: Kunne operere optimalt med små økonomiske marginer og under et stort tidspres og samtidig kunne se, hvor der kan ske forbedringer af arbejdsgange og processer. Have en helhedsforståelse det forretningsområde, som de bidrager til. Personlige kompetencer Præcision og omhyggelighed: Evner for stor præcision, fordi der arbejdes med små marginaler, hvor fejl kan betyde store tab. Det er forventeligt, at der sker ændringer i kravene til de faglærte, når nu IT kommer mere ind. Men de er meget mindede for det. Det er rigtigt, at det kræver mere datadisciplin, men systemerne er bygget op, så der ikke er så meget, der kan gå galt. Vi kan godt nå at efteruddanne og følge med. Autoservice Kommunikationskompetencer: Evner til elektronisk kommunikation. Høj datadisciplin og færdigheder i at overskue store kommunikationssystemer med mange indgange og udgange. Helhedsforståelse: Kunne se sig selv som brik i en international værdikæde. Evner til at kunne identificere og bevæge sig over i nye jobfunktioner, efterhånden som de gamle ændres, automatiseres eller outsources. Internationale/globale kompetencer Sproglige kompetencer: Beherske IT-engelsk og evner til at lære sig de begreber, som ligger i IT-systemerne. Kunne kommunikere direkte med kolleger i andre lande på telefon og . Internationalt flair: Tilegne sig internationale kompetencer for bedre at kunne forstå og håndtere logistikstrømme verden over. Have en kulturel åbenhed og nysgerrighed og en evne til at acceptere, at klaveret engang imellem skal spille på en anden måde. 21

21 UDFORDRINGER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Disse kompetencekrav skal ind i erhvervsuddannelsernes visioner, planlægning og praksis. I rapporten er formuleret følgende overordnede mål for række konkrete indsatser: Proaktivt kompetencefokus Troværdige nye uddannelsesbrands Brugerdreven fleksibilitet Bredspektret ejerskab Mål: At overvåge kompetencebehovene mere minutiøst og kontinuert arbejde dem ind i uddannelsesplaner og uddannelsesmetoder Mål: At forlade det gamle teknisk skoleimage og ny-organisere og ny-brande skolerne ud fra et værdikædekoncept Mål: At omstille undervisningen til at tilgodese elevernes og virksomhedernes behov samtidig med at bevare en høj effektivitet Mål: At gøre skolerne til erhvervslivets og regionale aktørers ansvarlige og pålidelige samarbejdspartnere i opbygningen af en innovativ læringskultur Ekspansion gennem internationalisering Mål: At lade det internationale gennemsyre både undervisningsmiljøerne og skolernes forretningsprofil og sikre, at erhvervsuddannelser bliver reborn globals Erhvervsskolerne er ikke alene om uddannelsesopgaven. Erhvervslivet og arbejdsmarkedet har også et fortsat medansvar for den praksisrette 22

22 de uddannelse. De skal spille ind og spille med, så de faglærte kan matche fremtidens kvalifikationskrav. Visioner og mål for erhvervenes og branchernes side i forhold til uddannelsesindsatsen fremgår nedenfor: Proaktivt kompetencefokus Ejerskab i uddannelserne Fleksibilitet med udvikling for øje Kompetence-alliancer mellem arbejdsgivere og fagbevægelse Mål: At håndværksprægede virksomheder i højere grad lægger kompetenceudvikling ind i visioner og strategier, og at de ser elever som en vigtig ressource for virksomhedens egen og deres branches fremtid Mål: At håndværksprægede virksomheder indgår som aktive, visionære og ansvarlige samarbejdspartnere for skolerne i opbygningen af en innovativ læringskultur, og at de indgår i relevante samarbejdsfora og projektsamarbejder med skolerne Mål: At de håndværksprægede virksomheder engagerer sig aktivt i den enkelte elevs uddannelse, således at den tilpasses elevens forudsætninger og således, at elevens og virksomhedens ønsker og krav går op i en højere enhed Mål: At brancherne og de enkelte håndværksprægede virksomheder udbygger konstruktive samarbejder med de faglige organisationer med henblik på at vedligeholde de faglærtes konkurrencedygtighed på et internationaliseret arbejdsmarked 23

23 24 Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postbox København S tlf.: fax:

GLOBALISERINGEN OG DE FAGLÆRTE. tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne

GLOBALISERINGEN OG DE FAGLÆRTE. tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne GLOBALISERINGEN OG DE FAGLÆRTE tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne globaliseringen og de faglærte - tendenser og udfordringer for erhvervsuddannelserne Projektet er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Analyse af kompetencebehov i plastindustrien. - i lyset af fremtidens globaliserede marked

Analyse af kompetencebehov i plastindustrien. - i lyset af fremtidens globaliserede marked Analyse af kompetencebehov i plastindustrien - i lyset af fremtidens globaliserede marked Udarbejdet for Plastindustrien i Danmark af Teknologisk Institut v. Trine Alette Panton, Signe Sørensen og Annemarie

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE JUNI 2013 DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE SAMMENFATNING... 1 Analysens anbefalinger... 2 1. DIGITALISERING

Læs mere

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT - det personlige KOMPETENCE KOREKORT Det personlige kompetencekørekort Det personlige kompetencekørekort er udviklet i et tæt samarbejde mellem 6 uddannelseskonsulenter. Det Personlige Kompetencekørekort

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering

Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Træets Efteruddannelser Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Rapport December 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Kvalifikationsbehov og ønsker til uddannelse Udarbejdet for Det faglige udvalg for vagt og sikkerhedsservice Birgit Hjermov Kubix Per Bruhn Juli 2004 Kubix

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere