Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv"

Transkript

1 Notat Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Energi og Miljø Kirsten Engelund Thomsen 30. januar 2004 Journal nr Januar 2004 Kirsten Engelund Thomsen

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 14 Indledning... 3 EU s bygningsdirektiv mht. nyopførte bygninger... 4 Ny energiattest... 6 Hovedformål med attesten for nye bygninger... 6 Sammenhæng med bygningsreglement og byggetilladelse... 6 Tidspunkt for udførelsen af attest - rådgivning eller kontrol... 7 Sammenhæng med 1- og 5 års eftersyn... 8 Incitamenter til at få udarbejdet en energiattest... 9 Attestens indhold, omfang og synlighed Energirigtig commissioning og drift Sammenhæng med beregning af eksisterende bygninger Samlede anbefalinger til implementering af energiattest for nybyggeri Bilag - Nuværende mærkningsordning for nye bygninger... 14

3 Indledning Side 3 af 14 Projektets formål er at komme med et oplæg til udformningen af en energiattest for nye bygninger. Under udarbejdelse af dette notat er der taget hensyn til indførelse af kravene i EU s nye direktiv om bygningers ydeevne samt Energistyrelsens ønsker om at effektivisere de eksisterende mærkningsordninger. Der er nedsat en projektgruppe bestående af Energistyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen samt 6 faglige konsulenter. Hver konsulent afleverer et kort notat med rapportering af forskellige delemner samt anbefalinger til den videre proces med implementering af direktivet. Nærværende notat er et af disse omhandlende nye bygninger. Energistyrelsen har afholdt to seminarer med en kreds af interessenter for forskellige aktører indenfor byggeri, energibranchen, producenter, ejendomshandel og andre relevante brugere af ordningerne. Den åbne proces vil fortsætte i 2004 med offentlig høring af forslaget til ny attest. Dette notat bygger på input fra ovenstående seminarer samt fra en række andre relevante aktører, og bør ses i sammenhæng med de øvrige fem delnotater. Der er brugt udtrykket mærkning om den nuværende energiledelsesordning (ELO) samt energimærkningsordningen, og ordet attest om direktivets energiattestering. Projektet er gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut for Energistyrelsen i samarbejde med ovenstående projektgruppe.

4 EU s bygningsdirektiv mht. nyopførte bygninger Side 4 af 14 EU s nye bygningsdirektiv (Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings. 2002/91/EC. Official Journal of the European Communities ) har til formål at fremme bygningers energimæssige ydeevne i EU under hensyntagen til udeklimaet, krav til indeklimaet, lokale forhold og omkostningseffektivitet. Dette ønskes bl.a. opnået gennem indførelse af tvungen energiattestering. Direktivet fastlægger desuden en ramme, som vil føre til øget samordning mellem medlemsstaternes lovgivning på området. Hvordan rammen i praksis skal fyldes ud, bliver dog primært et ansvarsområde for de enkelte medlemsstater. Direktivet omfatter for nye bygninger tre hovedelementer: 1) Nye bygninger skal opfylde mindstenormer for energimæssig ydeevne fastsat af de enkelte medlemsstater. 2) De nationale myndigheder skal ved opførelse af nye, større bygninger med et etageareal på over 1000 m 2 sikre, at det vurderes, om det er muligt at installere alternative energiforsyningssystemer i disse bygninger inden udstedelse af byggetilladelse. 3) Der indføres energiattestering for nye og eksisterende bygninger ved hhv. opførelse, salg og udlejning. Attesten for energimæssig ydeevne og anbefalet indetemperatur samt andre indeklimarelevante forhold kan opslås i offentligt tilgængelige bygninger på over 1000 m 2. Mindstenormer for ydeevne Medlemsstaterne skal fastsætte mindstenormer for nye bygningers energimæssige ydeevne beregnet på grundlag af de generelle rammebestemmelser i direktivets bilag. Der kan sondres mellem nye og eksisterende bygninger og mellem forskellige kategorier. Direktivet opstiller krav til medlemsstaterne om at fastlægge en metode til en bygnings samlede energieffektivitet. Det beregnede energiforbrug skal være i forhold til en normal anvendelse af bygningen. Beregningsmetoden skal ifølge bilag til direktivet mindst omfatte følgende forhold: Bygningens termiske karakteristika evt. inklusiv lufttæthed Varmeanlæg og varmtvandsforsyning inklusive isolering Luftkonditioneringsanlæg Ventilation Fastmonterede belysningsinstallationer (især ikke boliger) Bygningens placering og orientering inklusive udeklimaet Passiv solvarme og solafskærmning Naturlig ventilation Indeklimaforholdene, inklusiv det projekterede indeklima. Hvor det er relevant, skal der i beregningsmetoden tages hensyn til den positive virkning af følgende forhold: Aktive solvarmesystemer og andre opvarmnings- og elforsyningssystemer, der bygger på vedvarende energi Elektricitet produceret med kraftvarme Fjern- eller blokvarme- og -kølesystemer Dagslys

5 En bygnings energimæssige ydeevne skal angives på en enkel og gennemskuelig måde, der kan omfatte en indikator for udledning af CO 2. Kravene skal vurderes jævnligt, mindst hvert femte år og revideres, hvis det er nødvendigt. Side 5 af 14 Nye bygninger over 1000 m 2 De nationale myndigheder skal ved opførelse af nye bygninger med et anvendeligt gulvareal over 1000 m 2 sikre, at det vurderes, at de tekniske, miljømæssige og økonomiske muligheder for at installere: decentrale energiforsyningssystemer baseret på vedvarende energi kraftvarme fjern- eller blokvarme eller -køling varmepumper, under visse omstændigheder vurderes, før der gives byggetilladelse. Energiattest Medlemsstaterne skal sikre, at der ved opførelse, salg og udleje af bygninger forelægges potentielle købere eller lejere en højst 10 år gammel energiattest. Ved attestering menes et officielt anerkendt certifikat, der oplyser resultatet af beregningen af bygningens energimæssige ydeevne efter den metode, der er nævnt i direktivets bilag. Ved bygningens energibehov forstås den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde, som er forbundet med en normal brug af bygningen. En bygnings energiattest skal indeholde oplysninger i form af referenceværdier som aktuelle normer og benchmarks, så forbrugerne kan sammenligne og vurdere den energimæssige ydeevne. Attesten skal være ledsaget af råd om, hvordan den energimæssige ydeevne kan forbedres. Attestering af lejligheder eller andre enheder, der forudsættes anvendt særskilt og tilhører samme bygning, kan baseres på en fælles attestering af hele bygningen, når den har fælles opvarmningssystem eller vurdering af en repræsentativ lejlighed.

6 Ny energiattest Side 6 af 14 Hovedformål med attesten for nye bygninger Hovedformålet med at attestere nyopførte bygninger er at sætte øget fokus på energiforhold såvel i design- og opførelsesprocessen som i forbindelse med køb eller valg af nye bygninger. Der gøres en speciel indsats for at opføre bygninger, der opføres med bedre energieffektivitet end minimumskravet i bygningsreglementet (BR), og attesten vil hermed være med til at fremme lavenergihuse. Attesten skal sætte fokus på brugerens behov. En forenkling af ordningen kan gøre den mere effektiv, gøre den billigere både for husejeren og staten og samtidig sikre, at bygningsejeren får størst mulig udbytte i forhold til omkostningerne. Attesten er en formidlingsordning og kun den information, som bliver forstået, fører til energibesparelser. Der bør derfor være fokus på at nå dette mål. Det anbefales, at attesten ikke gøres så kompliceret, at brugerne ikke forstår dem. Der opføres omkring nye bygninger i Danmark hvert år, mens der er ca eksisterende bygninger. Selv ved nybyggeri kan udgifterne til opvarmning bringes betragteligt ned samtidig med at indeklimaet forbedres, hvis der ofres fx mere isolering eller bedre installationer, end bygningsreglementet kræver. Direktivet kræver et nyt lovgrundlag, idet den nuværende lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger ikke rummer alle direktivets krav. Implementering af bygningsdirektivet vil kræve, at der stilles krav i forbindelse med nyopførte bygninger, idet alle bygninger ved opførelse skal attesteres med nogle få undtagelser. Dette vil skulle gøres med en beregning af den energimæssige ydeevne. Der bør endvidere skabes en ordning, som bliver en integreret del af bygningsdriften og vedligeholdelsen. Desuden skal der skabes øget samarbejde mellem interessenterne, såsom ejer, lejer, energikonsulenter mv. Sammenhæng med bygningsreglement og byggetilladelse For at opnå en byggetilladelse er det i dag nødvendigt at sende en byggeansøgning til kommunen. I denne skal eftervises, at ejendomme opfylder kravene i det gældende bygningsreglement. Dette kan i dag gøres ved enten at bruge U-værdier for hver bygningsdel, at udregne en varmetabsramme eller at udregne en netto-energiramme. Kommunen skal godkende ansøgningen, men det er stadig bygherrens ansvar, at loven overholdes. I de fremtidige energibestemmelser i BR2005 vil der i relation til EU s bygningsdirektiv skulle beregnes en såkaldt energimæssig ydeevne. Et nybyggeri skal holdes inden for en total brutto-energiramme, som altid vil skulle beregnes. Denne skal ifølge direktivet mindst omfatte de forhold som omtalt i forrige afsnit. Datagrundlaget og beregningsmetoderne kan bestemmes nationalt, men forventes udformet i overensstemmelse med beregnings- og produktstandarder fra CEN. Ved udformning af beregningsmetoden vil der blive lagt stor vægt på at opnå en hensigtsmæssig balance mellem detaljeringsgrad og beregningsnøjagtighed samt kompleksitet og anvendelighed.

7 Der vil også blive lagt vægt på, at beregningsmetoden skal motiverer til energieffektive løsninger og energioptimering i byggeriet. Side 7 af 14 Det anbefales derfor at benytte samme beregning til brug for byggetilladelsen som til energiattesten, således at der kan skabes en sammenhæng mellem bygningsreglementet og energiattesten. Endvidere anbefales det, at den rådgivende ingeniør eller arkitekt, som udfører energiberegningen bl.a. til brug for byggetilladelsen, giver beregningsgrundlaget videre til energikonsulenten, som udarbejder den endelige attest. Dette vil betyde, at beregningen kun skal udføres en gang, og dobbelt arbejde undgås. Energiattesten af nye bygninger må nødvendigvis bygge på et beregnet forbrug, da det registrerede forbrug ikke er kendt. Tidspunkt for udførelsen af attest - rådgivning eller kontrol Det anbefales, at der i forbindelse med nyopførelse af bygninger gøres en forebyggende indsats frem for en helbredende. Dette gøres ved, at den projekterende ved udarbejdelsen af projektet samtidig skal udarbejde grundlaget for energiattesten for den nye bygning. Attesten indeholder også en energiplan, som indeholder forslag til forbedringer, som vil bringe bygningen op på et bedre niveau end bygningsreglementets minimumskrav. Hermed vil det blive muligt for bygherren at se mulighederne for energibesparelser allerede i projekteringsfasen, og dermed vil bygherre kunne nå at forbedre sin bygning, inden projektet sendes til kommunen for godkendelse. Det skal synliggøres, at fravalg af energirigtige løsninger har en konsekvens. Det bør være en totaløkonomisk beregning inklusiv driftsomkostninger, der forelægges bygherren. Dette vil sætte fokus på energibevidst projektering. Det anbefales, at dokumentation af beregning af energiforbrug og energiplan bliver en del af forudsætningen for at kunne opnå en byggetilladelse. Hvis der indføres nye definitioner på lavenergibygninger, skal kategorien også fremgå. Direktivet kræver, at attesten udarbejdes af uvildige eksperter, hvad enten de er selvstændige eller ansat i offentlige organer eller private virksomheder. Da dette ikke er et krav, som stilles ved projektering af et byggeri, vil det være nødvendigt at lade en energikonsulent eller anden uvildig person udarbejde den endelige attest vha. beregningen udført af den projekterende. Det anbefales derfor, at en energikonsulent udarbejder den endelige attest, når byggeriet er færdigt. Det meldes fra mange sider, at der er en manglende efterlevelse af bygningsreglementets krav selv om kommunen ifølge det nuværende BR 95 har mulighed for at nægte ibrugtagning, hvis byggeriet ikke er i overensstemmelse med byggetilladelsen. Det anbefales derfor, at det færdige råhus skal kontrolleres inden ibrugtagning som led i udstedelsen af energiattesten. Kontrollen skal foretages af en energikonsulent eller anden uvildig energiansvarlig person. Hovedformålet er at styrke indsatsen for energieffektiviseringer, så dette skal opfattes som en konstruktiv sparringssituation og ikke blot en kontrol. De praktiske forhold skal være i orden, og energikonsulenten skal checke, om klimaskærmen samt den tekniske isolering er som projekteret. Den energiansvarlige evaluerer det færdige byggeri, fx om der er den isolering, der bør være, om belys-

8 ningen er zoneinddelt osv., i det hele taget checke, om byggeriet lever op til projektet. Desuden skal energikonsulenten sikre sig, at inddata i beregningen af energiforbruget svarer til de faktiske forhold. Side 8 af 14 Det anbefales, at varme- og ventilationsanlæg kontrolleres inden ibrugtagning. Det drejer sig både om det er det rigtige udstyr, der er valgt samt om indreguleringen er i orden. Endvidere checke, om der er de driftsvejledninger, som der evt. er aftalt udarbejdet. Dette kan gøres af de folk, der alligevel skal ud i bygningen. Det kunne være energirådgivere fra enten forsyningsselskaberne eller fra den nye kedel- og ventilationsordning. Dette afhænger af, hvordan de nye ordninger bliver defineret. Det anbefales, at hvis kontrollen skal udføres af energikonsulenten, at denne får en opdateret viden om de tekniske anlæg. Dette skal indgå i uddannelsen af energikonsulenterne. Det anbefales, at den færdige attest lægges ind på BBR meddelelsen. Attesten vil kunne anvendes ved salg eller udlejning af ejendomme. Ved salg af en ejendom med lejligheder vil det typisk være hele ejendommen, der har fået udarbejdet en attest. De enkelte lejligheder kan herefter tildeles en attest efter det nuværende fordelingsprincip. Det anbefales, at der også i kataloger fra typehusfirmaer fremgår, hvilket energiforbrug og mærke, som bygningen har. Informationerne kan derved påvirke de nye boligejere til at vælge en energimæssig optimal bygning. Der er dog det problem, at varmeforsyningsforholdet indgår i mærket, og bygningen kan få forskelligt energimærke alt efter, hvilken opvarmningsform den vil få. Dette kunne løses ved at bruge nogle gennemsnitstal for de forskellige opvarmningsformer og nævne nogle eksempler i kataloget fx for gas og fjernvarme. Dette forhold bør analyseres nærmere. Sammenhæng med 1- og 5 års eftersyn Oplysninger i energiattesten bør kunne bruges af ejeren ved 1- og 5 års eftersyn. Eftersynet er obligatorisk for offentligt støttet nybyggeri, men som oftest brugt ved alt nybyggeri. Formålet med 1- og 5-års eftersynet er at registrere fejl og mangler, så disse kan udbedres af de ansvarlige parter inden sikkerhedsstillelsen henholdsvis nedskrives eller frigives samt den 5-årige ansvarsperiode udløber. Det anbefales, at en energiansvarlig kommer med ud til 1-års eftersynet og checker, om alt virker efter hensigten, at driftsforholdene er i orden og er energirigtige. Dette vil således kunne bruges af bygningsejeren til at stille eventuelle krav overfor den udførende, hvis der er fejl eller mangler. Desuden kan ejer bliver vejledt mht. til brugeradfærd. Det anbefales, at hvis kontrollen skal udføres af energikonsulenten, at denne får en opdateret viden om driftsforholdene og de tekniske anlæg. Dette har ikke været energikonsulentens område hidtil og bør indgå i uddannelsen. Det anbefales, at der udarbejdes et skema, i hvilket den energiansvarlige kan afkrydse, om bygningen fungerer efter hensigten, fx om anlægget er indreguleret korrekt, om der findes driftsvejledninger, brugervejledninger mv. dvs. en god energistyring samt drifts- og vedligeholdelsesplan skal være hovedformålet.

9 Herefter vil energiattesten kunne anvendes i forbindelse med eventuelle erstatningssager. Side 9 af 14 Det anbefales, at energikonsulenten i forbindelse med det 5-årige eftersyn checker, at der er fulgt op på de anbefalinger, der er givet. Incitamenter til at få udarbejdet en energiattest For at ordningen skal blive en succes, kræver det, at brugeren af bygningen (og den der betaler for energien) skal have en fordel ud af at få udarbejdet en attest. Attesten skal fortælle, hvad det betyder for bygherrens økonomi. Det anbefales derfor at bruge signalværdien i selve mærket som markedsføring til at få bygherren til at bygge mere energieffektivt end krævet i bygningsreglementet. Det er vigtigt at se på totaløkonomien over en lang årrække. Det bør synliggøres, at valget har konsekvenser langt ud i tiden. Det anbefales at genindføre en definition på et lavenergihus i bygningsreglementerne. Der kunne eventuelt indføres flere kategorier, således at det vil blive et aktiv at få opført et lavenergihus, nulenergihus eller "superlavenergihus". Der kan være flere gode argumenter for en bygherre til at ville ofre de ekstra ressourcer, det vil kræve for at vælge at bygge et superlavenergihus. Nogle fordele kunne være: at der indføres et økonomisk incitament som fx et billigere realkreditlån at der opnås lavere energiudgifter at der opnås et bedre indeklima at attesten forbedrer bygningens image at attesten øger bygningens handelsværdi lovgivningen overholdes i mange år - fremtidssikret Der er forskellige aktører i spil ved nybyggeri, og hver målgruppe har forskellige behov. Hvilke fordele, der er mest tungtvejende, afhænger af, hvilken type bygherre samt hvilken kategori af bygning, der er tale om. Hvis det er en offentlig bygherre, vil en økonomisk betragtning nok være den altafgørende faktor. Hvis det er en virksomhed kan andre interesser også spille ind som fx at ville signalere miljøbevidsthed. For en bygherre med en ejendom med lejligheder vil lejeindtægten måske blive det samme uanset isoleringsgrad og energieffektivitet. Denne bygherre vil nok vælge den lovmæssige laveste værdi, hvis der ikke er økonomisk incitament involveret fx billige lån. Desuden er det en fordel for alle bygherrer, at byggeriet kontrolleres af energikonsulenten inden ibrugtagning. Attesten sikrer en kvalitetssikring af både design og installationer og skaber dermed "added value" til den eksisterende ordning. Derudover kunne der indføres en forpligtigelse til kommunen om at sikre, at attesten er udfærdiget og eventuelt indføre sanktioner, hvis dette ikke er gjort.

10 Det anbefales, at der sker en markant markedsføring af hele ordningen, når den nye ordning er på plads. Side 10 af 14 Attestens indhold, omfang og synlighed Det anbefales at synliggøre de forskellige typer energiforbrug både varme, elektricitet og vand. Det skal være enkle forståelige tal for energiforbruget, der bruges i markedsføringen af nye bygninger. Normalt bør energiplanen fremhæves mere end selve mærket, men for nye bygninger bør planen være kort. Desuden findes der intet registreret forbrug endnu. Derfor vil der være forskel på attesten for nye og eksisterende bygninger, og den kan gøres meget mere enkel for nye bygninger. Det er bygherren, som bør betale for den første attest. Vedvarende energi skal, som beskrevet i direktivet, prioriteres højt. Som beskrevet tidligere i notatet skal vedvarende energi i større bygninger altid vurderes, før der gives byggetilladelse. Vedvarende energi bør fremhæves langt mere end det sker i dag. Det bør undersøges, om indsatsen skal differentieres, således at der fx i områder uden for kollektiv varmeforsyning skal stilles specielle krav til brug af vedvarende energikilder. I beregningen vil ydelsen fra solvarmepaneler til varmt brugsvand blive angivet direkte som en års-ydelse for panelet i beregningen. I beregningsmetoden lægges der op til at kedler angives med én virkningsgrad ved produktion af varme til rumopvarmning og eventuel befugtning, og en anden virkningsgrad ved produktion af varmt vand. Formålet med at operere med to virkningsgrader er at opnå en reel bedømmelse af fx aktiv solvarmes betydning for energiforbruget til varmt brugsvand. Det anbefales, at der udarbejdes en metode til bestemmelse af dels solpanelers varmeydelse i forhold til rumopvarmning dels solcellers elproduktion. Det anbefales, at energikonsulenterne bliver efteruddannet inden for vedvarende energi. Det anbefales at undersøge, om solvarme eventuelt bør gøres obligatorisk i særlige tilfælde fx ved direkte elvarme. Det anbefales, at der opretholdes to ordninger, hvor der skelnes mellem boliger op til m 2 og resten. Grunden til dette er bl.a. at målgruppen er forskellig. Endvidere påvirker bygningers anvendelse energiforbruget i større udstrækning end bygningens størrelse. En attest for små huse (én- og tofamiliehuse evt. op til 400 m 2 ) kan gøres mere enkel end for store bygninger. Desuden kan besøgsfrekvensen nedsættes for visse typer af ejendomme. I nye bygninger forventes kun få forbedringer. Det anbefales derfor, at en attest for nye bygninger gøres mere enkel end for eksisterende bygninger. Direktivet foreskriver, at attesten ikke må være mere end 10 år gammel. Det skal være muligt at følge op på energiplanen, og der kan være forskel på frekvensen alt efter type og alder af bygningen. Det anbefales, at der ikke går for lang tid mellem attesternes udstedelse, navnlig på bygninger der har et stort potentiale for energibesparelser Vandforbrug er ikke nævnt i direktivet, og CO 2 forbruget er nævnt som en mulighed ved angivelsen af en bygnings energimæssige ydeevne. Her skal der huskes på, at direktivet kun stiller krav til de parametre, som minimum skal indgå ved vurdering af en bygnings energimæssige ydeevne.

11 I ELO er der allerede medtaget vand- og CO 2 forbrug i mærkningen. Der findes mange vandbesparelser og forbruget er tæt forbundet med energiforbruget via forbrug af varmt brugsvand. Det anbefales at lave en ordning, der omfatter de nuværende parametre, således at vand og miljøbelastningen stadig medtages. Dette forhold bør dog undersøges nærmere. Side 11 af 14 Energirigtig commissioning og drift Det anbefales, at alle fakta om bygningen indføres i en såkaldt logbog eller faktaark, som følger bygningen hele dens levetid. Her kan indlægges forbrugsdata, beregninger, nøgletal, budgetter osv. og dokumenterer overfor bygherre, hvilke forudsætninger, der er brugt til udarbejdelse af attesten. Hermed sikres, at alle energirådgivere, der kommer i bygningen, har de samme informationer om bygningen. Nøgletal gør det muligt for teknikere og forvaltninger at forstå hinanden. De forskellige parter, som har med bygningen og dens energiforbrug at gøre, skal opdatere data i logbogen. Denne bør være tilgængelig på nettet. Hermed er der mulighed for en effektiv udnyttelse af bygningens data både de eksisterende energiforbrug samt forslag til forbedringer for alle involverede parter. Der vil være mulighed for at lægge op til en fornuftig og energirigtig drift af bygningen lige fra ibrugtagningen af bygningen. Det anbefales, at energikonsulenterne forpligtiges til at bruge den oprindelige energiberegning som udgangspunkt for fremtidige attester. Det vil være medvirkende til at skabe troværdighed om attesten, at data er genkendelige. Det anbefales, at der i logbogen lægges typiske værdier ind for energiforbrug i en tilsvarende bygning på månedsbasis. Hvis der fra forsyningsselskabernes side herefter lægges aktuelle forbrugsdata ind, er der mulighed for at sammenligne sit eget forbrug med nøgletallene, og disse kan bruges som kontrol af driften. Ved meget store udsving må energikonsulenten eller energirådgivere fra forsyningsselskaberne kontaktes. Ved eksisterende bygninger kan energikonsulenten opstille konkrete energimål med tilhørende handlingsplaner og med incitamenter til implementering. Handlingsplanen er et anvendeligt værktøj til drift og vedligehold og kan eventuelt udgøre grundlaget for, at forsyningsselskaberne vil tilbyde en attraktiv finansieringsstøtte til implementering af forslagene i handlingsplanen. Logbogen kan også indeholde driftsvejledninger etc. Brugeradfærd er fx en vigtig faktor, og det er ofte obligatorisk at få udarbejdet driftsvejledninger til sin nye bygning. Et sådant system med en logbog kræver stor disciplin og øget ressourceforbrug af alle involverede parter. Det vil være nødvendigt med et incitament for den enkelte til at vedligeholde logbogen. Der henvises til KommunikationsKompagniet's rapporter, hvori dette emne behandles indgående. Det anbefales, at attesten skal være tilgængelig for alle, dog bør visse dele af attesten kun kunne ses af ejer. Det er det mest enkle, hvis den forefindes på Internettet. Hermed kan de opdaterede data efterhånden også udlægges sammen med forbrugsdata fra forsyningsselskaberne (kræver, at det bliver lovpligtigt). Dette vil give større synlighed af attesten. Desuden er det muligt

12 for energikonsulenten at opdatere attesten, og bruge de samme grunddata fra gang til gang. Side 12 af 14 Sammenhæng med beregning af eksisterende bygninger Det anbefales, at der bruges det samme beregningsværktøj til nyt og eksisterende byggeri. Dette kunne gøres ved at have et beregningsmodul liggende på nettet og derfra trække de oplysninger, som man skulle bruge. Dette vil betyde, at der kan opdateres beregningsprocedurer, databaser osv. fra ét centralt sted. Der vil være forskellige bruger-interface alt efter hvilket formål, man har med beregningen fx eftervisning af krav til bygningsreglement, udarbejdelse af attest osv. Beregningsmetoden er den samme, men input og output er forskellige alt efter, hvad man skal bruge beregningen til. Der kan også være forskellige detaljeringsniveauer i beregningen alt efter, hvad den skal bruges til. For at få mere ensartede beregninger foreslås en række standardiserede værdier og i visse tilfælde forenklede referenceværdier. Der kan fx være tre ventilationsrater at vælge imellem, og hvis anden værdi vælges, skal dette begrundes. Dette vil også gøre metoden mere brugervenlig. Det vil være nødvendigt at sammenligne de registrerede forbrug med de beregnede og forklare forskellen. Det anbefales, at der vurderes, hvordan der kan indføres en reguleringsfaktor for beregning af varmeforbruget afhængig af fx bygningens alder og opvarmningsform for bl.a. at modvirke for stort spænd mellem oplyst energiforbrug og beregnet forbrug. Det er vigtigt, at attesten har en troværdighed, og at forskellen forklares. Attesten bør koordineres med mærkningen af kedler og klimaanlægget.

13 Samlede anbefalinger til implementering af energiattest for nybyggeri Side 13 af 14 Energiattesten anses som et effektivt middel til at sætte øget fokus på energiforhold såvel i design- og opførelsesprocessen som i forbindelse med køb eller valg af nye bygninger. Der skal specielt fremhæves bygninger, der opføres med bedre energieffektivitet end minimumskravet i bygningsreglementerne, og attesten vil hermed være med til at fremme lavenergihuse. Energiattesten er en formidlings ordning for information. Kun den information som bliver forstået, fører til energibesparelser i det færdige byggeri. Der bør derfor være fokus på at nå dette mål. Når der er tale om nyopførelser, anbefales det, at: der benyttes samme beregning til brug for byggetilladelsen som til energiattesten den projekterende udarbejder grundlag for attesten vha. den allerede udførte beregning til brug for byggetilladelse en totaløkonomisk beregning med forbedringer af byggeriet i designfasen forelægges bygherren dokumentation af beregning af energiforbrug samt energiplan bliver en forudsætning for byggetilladelsen typehusfirmaer indfører attesten i deres kataloger det færdige råhus samt tekniske installationer kontrolleres inden ibrugtagning en energikonsulent udarbejder den endelige attest, når byggeriet er færdigt og kontrolleret attesten lægges ud på BBR meddelelsen en energiansvarlig kommer med til 1- og 5 års eftersyn. der udarbejdes et skema, så konsulenten kan afkrydse om bygningen fungerer efter hensigten, fx om anlægget er reguleret og virker, om der findes driftsvejledninger, brugervejledninger mv. indføre definition af superlavenergihuse etc. i bygningsreglementerne markedsføringen for ordningen gøres effektiv fx ved brug af målgrupperettet informationsindsats vedvarende energi sættes i fokus og i visse tilfælde gøres obligatorisk attesten for nye bygninger gøres mere enkel end for eksisterende attesten for små ejendomme gøres mere enkel end for store bygninger attesten omfatter de nuværende parametre, både varme, el, vand og miljø der udarbejdes en såkaldt logbog eller faktaark med grunddata om bygningen, såsom areal, isoleringsstandard, vedligeholdelsesstandard osv. Dette dokumenterer over for husejeren, hvilke forudsætninger, der er brugt til mærkningen. Desuden indlægges forbrugsdata og nøgletal der bruges samme beregningsværktøj til nyt og eksisterende byggeri. Samlet set peges der på et stort antal tiltag i forhold til energiattesten. Det bør nøje vurderes, om alle tiltag skal med under hensyn til det samlede omfang af energiattesten og økonomien forbundet hermed.

14 Bilag - Nuværende mærkningsordning for nye bygninger Side 14 af 14 Energimærkningen består af et energimærke og en energiplan. Som reglerne er i dag, skal der én gang årligt udarbejdes energimærkning af store ejendomme. Da ELO er baseret på registreret forbrug, går der mindst ét år, før nye, store bygninger bliver energimærket. ELO omfatter de store ejendomme, som er ejendomme, hvor bygningernes samlede etageareal er 1500 m 2 eller derover. I Bekendtgørelsen nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning står der, at for individuel energimærkning af små ejendomme kan energikonsulenten udarbejde energimærkning uden gennemgang af ejendommen, hvis ejendommen er opført inden for det sidste år, og det fremgår af byggetilladelsen, at ejendomme opfylder kravene i det gældende bygningsreglement. I så fald beregnes energi- og vandforbrug efter standard forudsætninger og data. Hvis der foreligger en beregning af bygningens samlede (netto)varmebehov til opvarmning og ventilation gennemført som beskrevet i bygningsreglementet og SBI-anvisning 184, anvendes den ved beregningen af ejendommens brutto-energiforbrug og varmemærkning. Energiforbruget til varmt brugsvand samt tabene fra fx varmerør og kedler må på sædvanlig vis beregnes ud fra oplysningerne om installationerne i ejendommen, da dette ikke indgår i de beregninger, som bygningsreglementet i dag foreskriver. Der gælder specielle regler for energimærkning af nyopførte huse, hvor køber er bygherre. Ifølge håndbogen foretages der ingen energimærkning, hvis: Bygherren ejer en grund og indgår en aftale med et firma om at opføre et hus som totalentreprise incl. projektering. Bygherren køber en grund af et typehusfirma og indgår en aftale med firmaet om at opføre et hus som totalentreprise. Der er påkrævet energimærkning, hvis: Køberen køber et færdigt hus, hvor der kun er mulighed for at vælge farve og hårde hvidevarer m.v. Et typehusfirma opfører et hus for egen regning, og sætter det til salg. Dette gælder også, selv om der ikke er hårde hvidevarer i bygningen. Loven er beskrevet i Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Lov nr. 485 af 12 juni Den tilhørende bekendtgørelse er Bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger, Bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002.

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Torsdag 22. marts 2007 Århus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i Bygningsreglementet

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udkast til betænkning (PE 309.055) Alejo Vidal-Quadras Roca Bygningers energimæssige ydeevne

EUROPA-PARLAMENTET. Udkast til betænkning (PE 309.055) Alejo Vidal-Quadras Roca Bygningers energimæssige ydeevne EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 22. november 2001 PE 309.055/25-50 ÆNDRINGSFORSLAG 25-50 Udkast til betænkning (PE 309.055)

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningen er beregnet efter SBI213 og Håndbog for energikonsulenter 2011.

Bygningen er beregnet efter SBI213 og Håndbog for energikonsulenter 2011. SIDE 1 AF 6 Adresse: Herslev Fælledvej 56 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-044457-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Virum Vandvej 18A Postnr./by: 2830 Virum BBR-nr.: 173-196261 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer.

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordstjernen 4 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-19458 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningers energibehov

Bygningers energibehov Bygningers energibehov Beregningsvejledning Søren Aggerholm Karl Grau SBi-anvisning 213, 4. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Bygningers energibehov Undertitel Beregningsvejledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 5

Energimærkning SIDE 1 AF 5 SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kongevejen 4A 3480 Fredensborg 210-000000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svalemosevej 75 Postnr./by: 4671 Strøby BBR-nr.: 336-003632 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro Firma: Bygningskontoret Energimærkning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

8094/2/02 REV 2 BB/ks/in DG C III DA

8094/2/02 REV 2 BB/ks/in DG C III DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 7. juni 2002 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2001/0098 (COD) 8094/2/02 REV 2 ENER 82 ENV 225 CODEC 469 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hyldeengen 13 2791 Dragør 155-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortebakken 66 8450 Hammel 710-000000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Åholmen 20 8500 Grenaa Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2024. Energimærkningsnummer 311078599

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport for ny etageejendom på Tulipanvej 5A 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2015 Til den 28. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabriksparken 54 Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-008766 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere