LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune

2 J. nr P16 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Ole Damgaard Sørensen Byg- og Planafdelingen Telefon Udvalgsbehandlet 11. februar 2004 Byrådet 1. vedtagelse 25. februar 2004 Offentlighedsperiode 28. februar til 25. april 2004 Borgermøde 1. april 2004 Udvalgsbehandlet 16. juni 2004 Byrådet 2. vedtagelse 22. juni 2004 Side 2

3 Lokalplan 398 for et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Redegørelse Fig. 1. Lokalplanområdet er beliggende mellem Vindinge og Vor Frue. Redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan er, at Roskilde Sten og Grus ApS har ansøgt om tilladelse til at udvide Øde Hastrup Grusgrav fra de nuværende 21 ha. til cirka 89 ha. Hovedparten ligger inden for de i regionplanen udpegede regionale grusgravsområder. Råstofferne i den nuværende grusgrav er snart opbrugte, og der er søgt om at nye områder kan tages i brug til råstofindvinding. Grusindvindingen i området forventes at forløbe over en lang årrække og vil miljømæssigt og landskabeligt påvirke området i den periode gravningen står på. Grusgraven står for cirka 10 % af den årlige råstofindvinding i Hovedstadsregionen. Det betyder, at råstofferne skal transporteres over store afstande, hvilket betyder at miljøbelastningen er Side 3

4 Redegørelse størst i lokalområdet, men hvor transporten dog kun udgør en begrænset del af den samlede trafik på det overordnede vejnet. Som betingelse for at kunne meddele Roskilde Sten og Grus tilladelse til at foretage en erhvervsmæssig udnyttelse af råstofferne efter råstofloven, skal der tilvejebringes en lokalplan for området. HUR har vedtaget et tillæg til Regionplan 2001, og således er grundlaget for lokalplanlægningen af området nu tilstede. Fig. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger mellem Vor Frue og Vindinge syd for Holbækmotorvejen og har et samlet areal på 100 ha. Området afgrænses mod nord som i regionplantillægget. Mod vest afgrænses området af havekolonierne Roars Gave og Ny Maglehøj. Mod syd og sydvest afgrænses området ned i en lomme vest for Øde Hastrup og ind mod ejendommene nord for Øde Hastrupvej. Mod øst afgrænses området af Vindingevej. Øst for Øde Hastrup og syd for Øde Hastrupvej er medtaget et mindre graveområde ned mod rensningsanlægget. Hovedparten af området ejes af Roskilde Sten og Grus ApS. Side 4

5 Redegørelse Lokalplanområdet er let kuperet med et svagt fald fra den nordlige del til den sydlige del af området. De midterste og sydlige dele af området er præget af graveaktiviteten, idet overjorden er skubbet sammen i større depoter og der er udgravet ned til meter under det eksisterende terræn. Gravefronterne står som stejle skrænter. Der forventes indvundet 10 mio kubikmeter grus i grusgraven. Området er stort set ubebygget, bortset fra en mindre landbrugsejendom for enden af Søbjergvej og grusgravens kontorog mandskabsbygninger og vægt ved Øde Hastrupvej. I selve grusgraven er der flere mobile værker til knusning og sortering af grus. Der forløber en højspændingsledning tværs gennem den midterste del af området. Området er uden særlig beplantning. Der er store træer og anden beplantning omkring gårdene i Øde Hastrup og ved landbrugsejendommen for enden af Søbjergvej. Markerne er dyrket landbrugsmæssigt eller bruges til græsning. Vejene i området er mindre og smalle biveje, der har et knækket forløb som følger matrikelstrukturen. Som følge af omlægningen af landevejen uden om Vindinge er den lige del af Øde Hastrupvej omlagt og gjort bredere fra Vindingevej til Søbjergvej. Tidligere krydsede vejen Vindingevej og havde direkte forbindelse til Vindinge by. Øde Hastrupvej forbinder Vindingevej med Køgevej. Side 5

6 Redegørelse Lokalplanens formål Lokalplanen skal fastlægge overordnede retningslinier for området, idet det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at fastlægge områdets udformning i detaljer. Lokalplanens formål er at sikre, at råstofindvindingen sker på en hensigtsmæssig måde, således at de miljømæssige gener ved gravningen bliver mindst mulig for de omkringboende i bl.a. i Øde Hastrup, Vindinge og havekolonierne Roarsgave og Ny Maglehøj, at områdets anvendelse efter endt råstofindvinding fastlægges til fritidsområde og rekreative formål udformet som et varieret naturområde, at efterbehandlingen sker efter en samlet efterbehandlingsplan, som sikrer god tilgængelighed for offentligheden, herunder stier fra Roskilde Syd til Hedeland og mellem Vor Frue og Vindinge. Råstofindvindingens påvirkning af landskabet Råstofferne, der i årene fremover skal indvindes ligger under et 5-10 meter tykt lag af muld- og råjord. Herunder ligger selve forekomsten af grus, som udgør et lag på meter. Efter endt gravevirksomhed vil store partier i landskabet således ligge op til 30 meter under det oprindelige terræn. Et sådant landskab ses allerede mange steder omkring Roskilde og omfanget af denne hullede landskabstype vil fremover vokse. Det afgravede muld- og råjord skal transporteres kortest muligt og må ikke henligge i alt for store depoter. Mens udvinding pågår, skal den afgravede overjord anvendes til midlertidige volde, som skal afskærme de tilstødende boligområder og kolonihaver for støj og støv. De eksisterende veje og tekniske anlæg kan omlægges, da det ikke er hensigtsmæssigt at de fremover ligger tilbage på højtliggende øer eller diger i det store graveområde. Side 6

7 Redegørelse Indvindingsfaser Gravningen strækker sig over en lang årrække afhængigt af efterspørgslen efter grus. Indvindingen vil i princippet følge nedenstående faser. Lokalplanområdets afgrænsning: Fig. 3. Vejledende indvindingsrækkefølge Indvindingsfase 1: Det nuværende grusgravsområde er udgravet ved midten af 2004, mens området ved den østlige del af det nuværende grusgravsområde terrænmæssigt er efterbehandlet, men der er ikke sået eller plantet. Dele af den åbne grav i fase 1 vil ligge åbent frem til og med fase 4, idet mobile og stationære værker, kontor og vejerstation vil ligge i dette område under en stor del af graveperioden. Indvindingsfase 2: Vejdirektoratet undersøger i øjeblikket 3 alternative udbygningsmuligheder af Holbækmotorvejen i en VVM undersøgelser. Et af forslagene indebærer en ny sydlig placering af motorvejen, som går igennem lokalplanområdet. I Indvindingsfase 2 graves der derfor mod nordvest igennem, motorvejsinteressezonen og videre til den nordvestlige del af indvindingsområdet, således at råstofferne kan udnyttes inden et eventuelt anlæg af en ny motorvej vil forhindre det. Side 7

8 Redegørelse Indtil årsskiftet 2007 vil det være muligt at respektere de statslige vejinteresser i området, således at det ikke vil blive gravet under 1 m over grundvandspejlet i vejinteressezonen. Vejinteresseområdet begrænses mod syd af højspændingsledningen. Det må forventes, at det inden årsskiftet 2007 er afklaret om Holbækmotorvejen skal flyttes til en sydlig linieføring. Vælges den sydlige linieføring må grave- og efterbehandlingsplanen revideres, og der må udarbejdes en ny lokalplan. Skal motorvejen ikke anlægges med den sydlige linieføring kan indvindingsfaserne revideres, eller der der kan graves videre mod syd i området ud for Roars Gave. Tidligere opførte støjvolde og skel eksisterer fortsat og der er etableret støjvolde langs nye berørte skel mod naboer og vej. Indvindingsfase 3: Der graves videre mod Øde Hastrup. Der er efterbehandlet mod havekolonierne Ny Maglehøj og Roars Gave. Der er fortsat en åben grav centralt i lokalplanen. Indvindingsfase 4: Udgravningen af den vestlige del af lokalplanområdet er afsluttet, og graveområdet øst for Øde Hastrupvej er åbnet. I det vestlige område er der efterbehandlet langs kanten mod havekolonierne. Stien gennem området fra Roskilde Syd til Hedeland kan etableres. Der vil forekomme en del transport på tværs af Øde Hastrupvej, mens der stadig er åbne graveområder og værker på begge sider af vejen. Indvindingsfase 5: En stor del af området øst for Øde Hastrupvej er indvundet. I området vest for Øde Hastrupvej er efterbehandlingen færdig. Såfremt der viser sig interesse for at indvinde råstofferne under Øde Hastrupvej skal en ny vej nord om Øde Hastrup færdiggøres og tages i brug. Søbjergvej skal forlænges til den nye vej. Den nye vej er en forudsætning for at den nuværende Øde Hastrupvej kan fjernes og råstofferne under denne kan indvindes. Indvindingsfase 6: Grusgraven vil blive efterbehandlet og lukket som beskrevet under de øvrige faser. Der afsluttes med at Side 8

9 Redegørelse støjvolde mod naboer og veje nedlægges. Hele lokalplanområdet indgår i efterbehandlingsplanen, selv om ikke alle arealer har været gravet. Dette gælder bl.a. kildepladszonen mod Vindingevej og et affaldsdepot ved Søbjergvej. Efterbehandlingen af graveområderne I henhold til råstofloven skal områder, hvor grusgravningen er ophørt efterbehandles, så de ikke fremstår som efterladte kraterlandskaber. Kravene til efterbehandlingen fastsættes af Roskilde Amt i gravetiladelsen. Det oprindelige flade slettelandskab vil ikke kunne genskabes ved efterbehandlingen, da der bliver fjernet meter grus. Der er udarbejdet en overordnet landskabsplan for et større område syd for Roskilde by. Lokalplanområdet udgør en stor del af landskabsplanen og lokalplanens efterbehandlingsplan følger derfor principperne i landskabsplanen. Landskabsplanen skal være vejledende for den løbende efterbehandling af råstofgravene, og sikre at der skabes et sammenhængende landskab. Udover at sikre et flow i efterbehandlingsprocessen, skal landskabsplanen bidrage til at grusindvindingen kan foregå hensigtsmæssigt og funktionelt. I takt med at grusgravområdet bliver omdannet til et rekreativt område, vil det sammen med Hedeland udgøre et vægtigt bynært naturområde for Roskildes sydlige bydel, der i forhold til den nordlige del af byen er underforsynet med let tilgængelige naturområder. Ved at skabe et rekreativt område i grusgravområdet, er en vision om at etablere en grøn ring omkring hele Roskilde kommet et skridt nærmere. Væsentligt for området er, at det respekterer Hedelands udtryk og formsprog, så fritidslandskabet syd for Roskilde vil udgøre et integreret hele. Overgangene til det omkringliggende landskab og de nærmeste byområder skal bearbejdes i en grad, der integrerer fritidslandskabets mere voldsomme terrænformer i det for egnen naturlige fladere terræn. Side 9

10 Redegørelse Terrænbehandlingen i det fremtidige landskab følger forskellige principper. Området efterbehandles som én stor sammenhængende terrænsænkning. Terrænforskellen mellem det efterbehandlede gravelandskab og de tilstødende landbrugsarealer og bebyggelser afvikles i et slyngende skråningsforløb med skråningsanlæg med varierende hældning. Skråningerne er nogle steder udformet med en jævn og præcis hældning, andre steder har terrænafviklingen et mere svunget og organisk forløb. Øst for den nuværende Øde Hastrupvej kan etableres en sø med et areal på op til cirka 4-5 ha. Søens størrelse afhænger af om Øde Hastrupvej bortgraves på strækningen fra Vindingevej til Søbjergvej. I den øvrige del af området kan der kun etableres mindre søer, og i området der udlagt til transportkorridor må der ikke etableres søer. Lokalplanområdets afgrænsning: Fig. 4. Vejledende efterbehandlingsplan. Se også kortbilag 3, som viser planen i større mål. Side 10

11 Redegørelse Højspændingsmasternes traceer forbliver, som de oprindelige. Der udgraves omkring masterne, hvorved disse efterlades på lave bakker i bunden af den store sænkning. Der er nord og vest for lokalplanen udlagt regionale graveområder i regionplanen. Dette give en midlertidig gravegrænse, hvor det er ikke hensigtsmæssigt at færdiggøre efterbehandlingen med samme høje standard som resten af graveområdet. Disse områder er angivet på kortbilag 3. Regionplan 2001, regionplantillæg og VVMredegørelse Forud for kommuneplanlægningen af området omkring Øde Hastrup og lokaludarbejdelsen for en del af graveområdet, har HUR udarbejdet et regionplantillæg og en VVM-redegørelse for projektområdet. Der er indarbejdet en række retningslinier i regionplantillægget, som både kommuneplantillæg og lokalplanen skal være i overensstemmelse med. Det regionale graveområde jf. Regionplan 2001 er udvidet mod vest op mod havekolonien Roars Gave. Inden for regionplantillæggets afgrænsning kan der tillades erhvervsmæssig indvinding af råstofferne sand, grus og sten. Der kan indvindes råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Gravegrænsen er fastlagt som minimum 75 meter til beboelsesbygninger - både helårsbeboelse og kolonihaver, og minimum 75 meter til private drikkevandsboringer. Der skal etableres støjvolde i minimum 4,5 meters højde på alle strækninger langs beboelse. Ind- og udkørsel til grusgraven skal foregå ud til Øde Hastrupvejs nordlige del. Ind- og udkørsel kan på sigt foregå ud til Øde Hastrupvej på vejens vestlige del. Ind- og udkørsel kan på sigt flyttes til en ny vej anlagt i transportkorridoren, hvis en sådan vej etableres på et tidspunkt. Side 11

12 Redegørelse Øde Hastrupvejs nordlige del der løber gennem graveområdet kan omlægges nord om landsbyen. Vejen skal i givet fald placeres minimum 1 meter over grundvandsspejlet. I transportkorridoren skal der minimum ske opfyldning til 1 meter over grundvandsspejlet. Der må således ikke efterbehandles med grundvandssøer i transportkorridoren. Arealerne inden for gravegrænsen skal efterbehandles til enten natur eller rekreativ anvendelse. Der vil være mulighed for, at der udvindes råstoffer under grundvandsspejlet. Det er en forudsætning, at grundvandsstanden overvåges. Gravestrategien skal ændres, hvis der konstateres væsentlige permanente grundvandssænkninger. Hele lokalplanområdet er udpeget i regionplanen som område med særlige drikkevandinteresser. Særligt grundvandstruende anvendelser skal som hovedregel placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Særligt sårbare områder er områder hvor lerlagstykkelsen over det primære grundvandsmagasin er under 10 meter. Lokalplanområdets østlige del er udlagt som en regional kildepladszone Vindinge Vandværk indvinder vand fra det primære grundvandsmagasin i området. Der må ikke foretages råstofgravning i kildepladszonen. Området er cirka 5 ha. og er medtaget i lokalplanen, fordi det er hensigtsmæssigt at der kan foretages en landskabsmodellering inden for området, når de tilstødende områder skal efterbehandles efter endt gravning. Der må kun anvendes overjord fra graveområderne inden for lokalplanområdet til den eventuelle landskabsmodellering. Der må således normalt ikke indbygges overskudsjord andre steder fra. Der er én privat drikkevandsboring tæt ved graveområdet. Der er i lokalplanen fastsat en gravegrænse på 75 meter til private drikkevandsboringer. Endvidere må der ikke etableres grusgravssøer i efterbehandlingen tættere på private drikkevandsboringer end 300 meter. Side 12

13 Redegørelse Denne lokalplan er udarbejdet med baggrund i regionplantillægget og er således i overensstemmelse med retningslinierne i tillægget. Kommuneplan og tillæg nr. 7 til kommuneplanen I Kommuneplan Roskilde 2013 for Roskilde Syd er lokalplanområdet beliggende i rammeområderne 3. J1 og 3. F18. Område 3. J1 må hovedsagligt anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri, skovbrug, råstofindvinding og naturområde. Område 3. F18 er jordbrugsområde som må anvendes til råstofgravning og som efterfølgende skal efterbehandles til rekreative formål. De områder som ligger inden for transportkorridoren efterbehandles til jordbrugsformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet hele graveområdet planlægges efterbehandlet til offentlige formål, fritidsområde, rekreative formål og naturområde efter endt råstofindvinding. Der er derfor sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 7. I kommuneplantillægget er afgrænsningerne af rammeområderne ændret og rammebestemmelserne justeret i forhold til de i regionplanen udpegede regionale graveområder. Kommuneplantillægget er fremlagt offentligt sideløbende med denne lokalplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillæggets rammer for området. Vej- og stiplanlægning Der er adgang til området fra Øde Hastrupvejs nordlige del. Fra Øde Hastrupvej er der desuden vejadgang til lokalplanområdets sydøstlige del. Strækningen af Øde Hastrupvej fra Vindingevej til Søbjergvej er anlagt i en bredde som tilgodeser grustransporterne fra lokalplanområdet til Vindingevej og skal også betjene grustransporterne fra områderne sydøst for Øde Hastrupvej. Side 13

14 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning: Fig. 5. Fremtidig vej- og stistruktur. Lokalplanens realisering kan medføre, at strækningen af Øde Hastrupvej fra Vindingevej til Søbjergvej skal forlægges i forbindelse med udgravning af grusforekomster under vejen. Vejen vil i givet fald skulle forlægges nord om Øde Hastrup. Søbjergvej vil i så fald også skulle forlænges til den nye vej, således at der sikres vejadgang til området syd for lokalplanområdet. Der udlægges arealer til stiforbindelser mellem Roskilde syd og Hedeland, samt mulighed for at etablere en skolesti mellem Vindinge og Vor Frue. Veje og stier er på lokalplanens kortbilag kun angivet som principielle linieføringer, da man ikke på nuværende tidspunkt kender det terræn og det underlag som disse skal anlægges på efter gravningen er ophørt og området er efterbehandlet. Lokalplanen giver mulighed for at anlægge mindre parkeringspladser langs områdets veje. Dette er muligt for at tilgodese offentlighedens adgang til området, når det overgår til rekreative formål. VVM- undersøgelse for en udbygning af Holbækmotorvejen Vejdirektoratet gennemfører i en VVM-undersøgelse for en udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. I denne forbindelse vurderes en række forskel- Side 14

15 Redegørelse Fig. 6. Motorvejsinteresseområde - Eventuel flytning af Holbækmotorvejen. lige udbygningsalternativer, herunder en symmetrisk og en asymmetrisk udbygning af den eksisterende motorvej fra 4 til 6 spor samt en ny sydligere motorvej. Sidstnævnte er et alternativ til at udbygge den eksisterende motorvej syd om Roskilde. Linieføringen for en eventuel ny sydligere motorvej forløber efter de foreløbige planer igennem det område mellem Køgevej og Vindingevej, der er omfattet af denne lokalplan og kommuneplantillæg nr. 7. Det skal bemærkes, at linieføringen på nuværende tidspunkt er forbundet med usikkerhed, og må forventes at variere omkring den udlagte transportkorridor med en vejinteresseområde. Vejinteresseområdet inden for lokalplanområdet fremgår af fig. 6. Såfremt Folketinget træffer beslutning om, at motorvejen skal flyttes til den sydligere placering, vil der blive udarbejdet en ny lokalplan for motorvejens omgivelser. Efterbehandlingsplanen skal revideres, således at vejens omgivelser i grusgraven udformes som et landskab, der afskærmer de rekreative områder for støj m.m. Desuden skal den planlagte sti fra Sydbyen til Hedeland med en bro over motorvejen indarbejdes i landskabsplanen. Side 15

16 Redegørelse Landbrugspligt Efter råstofindvindingen skønnes området ikke egnet til landbrugsformål, hvorfor området udlægges til fritidsområde og udformes som naturområde. Lokalplanen forudsætter derfor, at landbrugspligten ophæves på matr. nr. 1a, del 2a, Øde Hastrup, Vor Frue, og en del af matr. nr. 20e af Vindinge by, Vindinge, hvilket forudsættes at ske i takt med lokalplanens realisering. Ejendomme omfattet af landbrugspligt skal drives landbrugsmæssigt indtil de tages i anvendelse til råstofindvinding. Råstofloven Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer og etableringen af anlæg på indvindingsstedet til brug for indvindingen må kun ske med tilladelse fra Amtsrådet, jf. råstoflovens 7 stk. 1. En tilladelse efter råstofloven kan indeholde vilkår om virksomhedens drift og efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden, at der stilles sikkerhed for at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og at indvindingen og efterbehandlingen sker på baggrund af lokalplanen. Råstoftilladelsen forventes meddelt når lokalplanen er endeligt vedtaget. Naturbeskyttelse To vandhuller i den østlige del af lokalplanområdet kan være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke uden tilladelse foretages ændringer i tilstanden af beskyttede vandhuller. Det sydligst beliggende vandhul bibeholdes, mens det nordligt beliggende vandhul ligger inden for graveområdet og forudsættes bortgravet. Der vil kunne stilles vilkår om etablering af lignende vandhul andetsteds. De omfattede vandhullers beliggenhed fremgår kortbilag 3. Der findes ikke diger omfattet af naturbeskyttelseslovens 4 i området, og der er ingen fredninger inden for området. Forurening Ved det østlige hjørne af Øde Hastrupvej og Søbjergvej ligger et cirka m² stort areal som af Roskilde Amt er kortlagt med en tidligere anvendelse til grusgrav og fyldplads for storskrald, Side 16

17 Redegørelse have-, industri, bygnings og erhvervsaffald, samt vejmaterialer. Området anvendes i dag til græsning af dyr. I dette område må der ikke foretages indvinding af råstoffer. Miljømæssige forhold Der er ikke fastsat støjgrænser i lokalplanen, men der er alene fastsat bestemmelser om støjdæmpende foranstaltninger, således at støjniveauet fra grusgraven kan overholde de støjgrænser som vil blive fastsat i forbindelse med en gravetilladelse. Der fastlægges således en gravegrænse på minimum 75 meter fra boliger på enkeltliggende ejendomme og til kolonihaveområder, og minimum 100 meter til boligerne i Vindinge by. Der fastsættes endvidere at de midlertidige støjvolde i forbindelse med gravningen kan ligge uden for den 75 meter brede zone. De midlertidige støjvolde skal udføres med en højde på mindst 4,5 meter. De mulige støvkilder fra grusgraven vil dels stamme fra driften af selve grusgraven, dels fra transporten af det indvundne grus fra graven. Fra grusgraven stammer støvet fra selve gravningen og fra knuse- og sorteringsanlæg. De forhold som uden for grusgraven kan give støvgener er spildet fra lastbiler og ophvirvling af støv fra veje og rabatter. HUR har vurderet, at der ikke er væsentlige støvgener fra selve gravningen og nedknusningen af materialer, bortset fra i særlige tilfælde ved stærk blæst og ugunstige vindretninger. I lokalplanen gives der mulighed for tilplantning af kildepladszonen med skov og at der kan etableres et plantebælte langs havekolonien Roars Gave af hensyn til at reducere eventuelle støvgener. Af blandt andet hensyn til eventuelle støvgener må den åbne del af grusgraven ikke på noget tidspunkt have et areal, der overstiger 25 ha. For at mindske støvgenerne fra transporten af grus, fastsættes det i lokalplanen, at interne køreveje fra grusgraven skal have en fast belægning på de sidste 200 meter før overkørslen Side 17

18 Redegørelse til offentlig vej. Ved denne foranstaltning rystes støvet i nogen grad af køretøjerne inden de forlader grusgravsområdet, idet det dog forudsættes at grusgravsentreprenøren vander og fejer den asfalterede strækning. I forbindelse med grusindvindingen opsættes lamper ved de forskellige værker og ved kontorbygningen og vejerstationen. Kunstig belysning i det åbne land kan virke generende på omgivelserne. For at begrænse generne fra det kunstige lys i graveområde fastsættes der bestemmelser om afskærmning af lyskilder. Spildevandsplanlægning Spildevand skal afledes i henhold til gældende spildevandsplan. Der er placeret en hovedkloakledning langs Øde Hastrupvejs vestlige del og gennem Øde Hastrup. Herfra er ledningen placeret tværs over graveområdet syd for Øde Hastrupvej. Der er tinglyst et krav om minimum graveafstand til ledningen. Øde Hastruprenden løber lige syd for lokalplanområdets sydlige del, og anvendes alene til afledning af vand. Der strømmer ikke grundvand til renden og vandføringen er ringe. I følge VVMredegørelsen vil graveprojektet i lokalplanområdet ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger for overfladevand. Varmeplanlægning Området er beliggende uden for kollektive varmeforsyningsområder. Bygninger kan opføres med individuel opvarmning. Vandforsyning Vandforsyningen til bebyggelse skal ske fra Roskilde Vandforsyning. Der ligger en hovedvandledning langs Øde Hastrupvej og Søbjergvej. Ledningen skal respekteres. Ledningen kan omlægges såfremt det bliver nødvendigt at indvinde grus i det nuværende ledningstracé. Side 18

19 Redegørelse Fig. 7. Beliggenheden af det overordnede ledningsnet Højspændingsledninger Der er placeret en højspændingsledning gennem den nordlige del af lokalplanområdet. Omkring masterne er der krav om graveafstand og adgangsforhold. Dette indebærer at afstanden til masterne skal være mindst 1 meter + 1,5 meter gange gravedybden. Masterne må ikke stå isolerede i en sø, og beplantningen under masterne må ikke overstige 3 meter. Nærmere retningslinier for gravningen under ledningen skal aftales med NESA. Det skal desuden sikres, at masterne er tilgængelige såvel under som efter råstofgravningen. Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens realisering kræver tilladelser fra flere forskellige myndigheder: Roskilde Amt skal meddele tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer jf. råstoflovens 7. Indvindingen og efterbehandlingen skal ske efter en plan, der godkendt af amtet, og som indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen. Denne lokalplan skal danne grundlag for den fornødne efterbehandlingsplan. Side 19

20 Redegørelse Jordbrugskommissionen skal give tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på de arealer som går fra landbrugsmæssig drift til indvinding af råstoffer og en efterfølgende efterbehandling til fritidsområder, rekreative formål og naturområde. Roskilde Amt skal give tilladelse til ændringen af tilstanden af de efter naturbeskyttelseslovens 3 omfattede områder og vandhuller. Grusgravene må ikke udvides, førend der er opnået til tilladelse jf. vandindvindingslovens 20 og 26. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens 13. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke strider mod planens hovedprincipper. Mere vidtgående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Side 20

21 Bestemmelser Lokalplan 398 for grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune: 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, - at råstofindvindingen sker på en hensigtsmæssig måde, således at de miljømæssige gener ved gravningen bliver mindst mulig for de omkringboende i bl.a. i Øde Hastrup, Vindinge og havekolonierne Roarsgave og Ny Maglehøj, - at områdets anvendelse efter endt råstofindvinding fastlægges til fritidsområde og rekreative formål udformet som et varieret naturområde, som en del af Hedeland, - at efterbehandlingen sker efter en samlet efterbehandlingsplan, som sikrer god tilgængelighed for offentligheden, herunder stier fra Roskilde Syd til Hedeland og mellem Vor Frue og Vindinge. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 1a, del 2a, af Øde Hastrup, Vor Frue, og 6s, 6bf, 15bu, 15cp, 17h, 19a, 19k og en del af 20e alle af Vindinge, samt alle parceller, der efter 1. februar 2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive beliggende i landzone. Side 21

22 Bestemmelser 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i 3 områder A, B og C efter anvendelse, som vist på kortbilag Lokalplanområdet udlægges i sin helhed til råstofindvinding indtil indvindingen er færdig udnyttet. 3.3 Efter råstofindvindingen er afsluttet må området anvendes til offentlige formål, fritidsområde, rekreative formål og naturområde, f.eks. kælkebakker, grillplads, skovbørnehave, ridecenter, spejderhytter og lignende aktiviteter. 3.4 Der må ikke opføres ny bebyggelse i lokalplanområdet, bortset fra bygninger, som er nødvendige for råstofindvindingen, og i forbindelse med driften af området når dette er efterbehandlet og anvendes til fritidsformål, rekreative formål og naturområde. 3.5 Der må ikke etableres støjende fritidsaktiviteter i området, herunder alle former for motorsport og skydeaktiviteter. 3.6 Området skal drives landbrugsmæssigt indtil området tages i brug til råstofindvinding. 3.7 Område A udlægges til råstofindvinding og efter endt indvinding må området anvendes til fritidsområde, rekreative formål og naturområde. 3.8 Område B udlægges til transportkorridor. Området må anvendes til infrastrukturanlæg, som forsyningsledninger og vejanlæg. I transportkorridoren må der ikke etableres aktiviteter og anlæg, som kan være til hindring for etablering af ovennævnte anlæg. Side 22

23 Bestemmelser 3.9 Område B må endvidere anvendes til råstofindvinding og efter endt indvinding må området anvendes til fritidsområde, rekreative formål og naturområde Område C må anvendes til landbrugsformål og skovrejsning. Område C udgør kildepladszonen i forhold til Vindinge Vandværk. 4 Udstykning 4.1 Der kan foretages udstykning og skelregulering i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af planen, herunder udstykning i forbindelse med etablering af institutioner, aktiviteter og bygninger til områdets drift. 4.2 Landbrugsejendomme i lokalplanområdet kan udstykkes, således at jordtilliggender kan frastykkes beboelsesbygninger og driftsbygninger i forbindelse med råstofindvindingen. 4.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske udstykning til nye boliger. 5 Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Der kan anlægges en intern arbejdsvej i grusgravsområdet i princippet som vist på kortbilag 3. Ind og udkørsel til grusgraven skal foregå ud til Øde Hastrupvej på vejens nordlige del. 5.2 Ind og udkørsel til grusgraven kan på sigt også foregå til Øde Hastrupvej på vejens vestlige del fra den sydlige del af grusgraven efter en nærmere vurdering. Side 23