LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune

2 J. nr P16 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Ole Damgaard Sørensen Byg- og Planafdelingen Telefon Udvalgsbehandlet 11. februar 2004 Byrådet 1. vedtagelse 25. februar 2004 Offentlighedsperiode 28. februar til 25. april 2004 Borgermøde 1. april 2004 Udvalgsbehandlet 16. juni 2004 Byrådet 2. vedtagelse 22. juni 2004 Side 2

3 Lokalplan 398 for et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Redegørelse Fig. 1. Lokalplanområdet er beliggende mellem Vindinge og Vor Frue. Redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan er, at Roskilde Sten og Grus ApS har ansøgt om tilladelse til at udvide Øde Hastrup Grusgrav fra de nuværende 21 ha. til cirka 89 ha. Hovedparten ligger inden for de i regionplanen udpegede regionale grusgravsområder. Råstofferne i den nuværende grusgrav er snart opbrugte, og der er søgt om at nye områder kan tages i brug til råstofindvinding. Grusindvindingen i området forventes at forløbe over en lang årrække og vil miljømæssigt og landskabeligt påvirke området i den periode gravningen står på. Grusgraven står for cirka 10 % af den årlige råstofindvinding i Hovedstadsregionen. Det betyder, at råstofferne skal transporteres over store afstande, hvilket betyder at miljøbelastningen er Side 3

4 Redegørelse størst i lokalområdet, men hvor transporten dog kun udgør en begrænset del af den samlede trafik på det overordnede vejnet. Som betingelse for at kunne meddele Roskilde Sten og Grus tilladelse til at foretage en erhvervsmæssig udnyttelse af råstofferne efter råstofloven, skal der tilvejebringes en lokalplan for området. HUR har vedtaget et tillæg til Regionplan 2001, og således er grundlaget for lokalplanlægningen af området nu tilstede. Fig. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger mellem Vor Frue og Vindinge syd for Holbækmotorvejen og har et samlet areal på 100 ha. Området afgrænses mod nord som i regionplantillægget. Mod vest afgrænses området af havekolonierne Roars Gave og Ny Maglehøj. Mod syd og sydvest afgrænses området ned i en lomme vest for Øde Hastrup og ind mod ejendommene nord for Øde Hastrupvej. Mod øst afgrænses området af Vindingevej. Øst for Øde Hastrup og syd for Øde Hastrupvej er medtaget et mindre graveområde ned mod rensningsanlægget. Hovedparten af området ejes af Roskilde Sten og Grus ApS. Side 4

5 Redegørelse Lokalplanområdet er let kuperet med et svagt fald fra den nordlige del til den sydlige del af området. De midterste og sydlige dele af området er præget af graveaktiviteten, idet overjorden er skubbet sammen i større depoter og der er udgravet ned til meter under det eksisterende terræn. Gravefronterne står som stejle skrænter. Der forventes indvundet 10 mio kubikmeter grus i grusgraven. Området er stort set ubebygget, bortset fra en mindre landbrugsejendom for enden af Søbjergvej og grusgravens kontorog mandskabsbygninger og vægt ved Øde Hastrupvej. I selve grusgraven er der flere mobile værker til knusning og sortering af grus. Der forløber en højspændingsledning tværs gennem den midterste del af området. Området er uden særlig beplantning. Der er store træer og anden beplantning omkring gårdene i Øde Hastrup og ved landbrugsejendommen for enden af Søbjergvej. Markerne er dyrket landbrugsmæssigt eller bruges til græsning. Vejene i området er mindre og smalle biveje, der har et knækket forløb som følger matrikelstrukturen. Som følge af omlægningen af landevejen uden om Vindinge er den lige del af Øde Hastrupvej omlagt og gjort bredere fra Vindingevej til Søbjergvej. Tidligere krydsede vejen Vindingevej og havde direkte forbindelse til Vindinge by. Øde Hastrupvej forbinder Vindingevej med Køgevej. Side 5

6 Redegørelse Lokalplanens formål Lokalplanen skal fastlægge overordnede retningslinier for området, idet det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at fastlægge områdets udformning i detaljer. Lokalplanens formål er at sikre, at råstofindvindingen sker på en hensigtsmæssig måde, således at de miljømæssige gener ved gravningen bliver mindst mulig for de omkringboende i bl.a. i Øde Hastrup, Vindinge og havekolonierne Roarsgave og Ny Maglehøj, at områdets anvendelse efter endt råstofindvinding fastlægges til fritidsområde og rekreative formål udformet som et varieret naturområde, at efterbehandlingen sker efter en samlet efterbehandlingsplan, som sikrer god tilgængelighed for offentligheden, herunder stier fra Roskilde Syd til Hedeland og mellem Vor Frue og Vindinge. Råstofindvindingens påvirkning af landskabet Råstofferne, der i årene fremover skal indvindes ligger under et 5-10 meter tykt lag af muld- og råjord. Herunder ligger selve forekomsten af grus, som udgør et lag på meter. Efter endt gravevirksomhed vil store partier i landskabet således ligge op til 30 meter under det oprindelige terræn. Et sådant landskab ses allerede mange steder omkring Roskilde og omfanget af denne hullede landskabstype vil fremover vokse. Det afgravede muld- og råjord skal transporteres kortest muligt og må ikke henligge i alt for store depoter. Mens udvinding pågår, skal den afgravede overjord anvendes til midlertidige volde, som skal afskærme de tilstødende boligområder og kolonihaver for støj og støv. De eksisterende veje og tekniske anlæg kan omlægges, da det ikke er hensigtsmæssigt at de fremover ligger tilbage på højtliggende øer eller diger i det store graveområde. Side 6

7 Redegørelse Indvindingsfaser Gravningen strækker sig over en lang årrække afhængigt af efterspørgslen efter grus. Indvindingen vil i princippet følge nedenstående faser. Lokalplanområdets afgrænsning: Fig. 3. Vejledende indvindingsrækkefølge Indvindingsfase 1: Det nuværende grusgravsområde er udgravet ved midten af 2004, mens området ved den østlige del af det nuværende grusgravsområde terrænmæssigt er efterbehandlet, men der er ikke sået eller plantet. Dele af den åbne grav i fase 1 vil ligge åbent frem til og med fase 4, idet mobile og stationære værker, kontor og vejerstation vil ligge i dette område under en stor del af graveperioden. Indvindingsfase 2: Vejdirektoratet undersøger i øjeblikket 3 alternative udbygningsmuligheder af Holbækmotorvejen i en VVM undersøgelser. Et af forslagene indebærer en ny sydlig placering af motorvejen, som går igennem lokalplanområdet. I Indvindingsfase 2 graves der derfor mod nordvest igennem, motorvejsinteressezonen og videre til den nordvestlige del af indvindingsområdet, således at råstofferne kan udnyttes inden et eventuelt anlæg af en ny motorvej vil forhindre det. Side 7

8 Redegørelse Indtil årsskiftet 2007 vil det være muligt at respektere de statslige vejinteresser i området, således at det ikke vil blive gravet under 1 m over grundvandspejlet i vejinteressezonen. Vejinteresseområdet begrænses mod syd af højspændingsledningen. Det må forventes, at det inden årsskiftet 2007 er afklaret om Holbækmotorvejen skal flyttes til en sydlig linieføring. Vælges den sydlige linieføring må grave- og efterbehandlingsplanen revideres, og der må udarbejdes en ny lokalplan. Skal motorvejen ikke anlægges med den sydlige linieføring kan indvindingsfaserne revideres, eller der der kan graves videre mod syd i området ud for Roars Gave. Tidligere opførte støjvolde og skel eksisterer fortsat og der er etableret støjvolde langs nye berørte skel mod naboer og vej. Indvindingsfase 3: Der graves videre mod Øde Hastrup. Der er efterbehandlet mod havekolonierne Ny Maglehøj og Roars Gave. Der er fortsat en åben grav centralt i lokalplanen. Indvindingsfase 4: Udgravningen af den vestlige del af lokalplanområdet er afsluttet, og graveområdet øst for Øde Hastrupvej er åbnet. I det vestlige område er der efterbehandlet langs kanten mod havekolonierne. Stien gennem området fra Roskilde Syd til Hedeland kan etableres. Der vil forekomme en del transport på tværs af Øde Hastrupvej, mens der stadig er åbne graveområder og værker på begge sider af vejen. Indvindingsfase 5: En stor del af området øst for Øde Hastrupvej er indvundet. I området vest for Øde Hastrupvej er efterbehandlingen færdig. Såfremt der viser sig interesse for at indvinde råstofferne under Øde Hastrupvej skal en ny vej nord om Øde Hastrup færdiggøres og tages i brug. Søbjergvej skal forlænges til den nye vej. Den nye vej er en forudsætning for at den nuværende Øde Hastrupvej kan fjernes og råstofferne under denne kan indvindes. Indvindingsfase 6: Grusgraven vil blive efterbehandlet og lukket som beskrevet under de øvrige faser. Der afsluttes med at Side 8

9 Redegørelse støjvolde mod naboer og veje nedlægges. Hele lokalplanområdet indgår i efterbehandlingsplanen, selv om ikke alle arealer har været gravet. Dette gælder bl.a. kildepladszonen mod Vindingevej og et affaldsdepot ved Søbjergvej. Efterbehandlingen af graveområderne I henhold til råstofloven skal områder, hvor grusgravningen er ophørt efterbehandles, så de ikke fremstår som efterladte kraterlandskaber. Kravene til efterbehandlingen fastsættes af Roskilde Amt i gravetiladelsen. Det oprindelige flade slettelandskab vil ikke kunne genskabes ved efterbehandlingen, da der bliver fjernet meter grus. Der er udarbejdet en overordnet landskabsplan for et større område syd for Roskilde by. Lokalplanområdet udgør en stor del af landskabsplanen og lokalplanens efterbehandlingsplan følger derfor principperne i landskabsplanen. Landskabsplanen skal være vejledende for den løbende efterbehandling af råstofgravene, og sikre at der skabes et sammenhængende landskab. Udover at sikre et flow i efterbehandlingsprocessen, skal landskabsplanen bidrage til at grusindvindingen kan foregå hensigtsmæssigt og funktionelt. I takt med at grusgravområdet bliver omdannet til et rekreativt område, vil det sammen med Hedeland udgøre et vægtigt bynært naturområde for Roskildes sydlige bydel, der i forhold til den nordlige del af byen er underforsynet med let tilgængelige naturområder. Ved at skabe et rekreativt område i grusgravområdet, er en vision om at etablere en grøn ring omkring hele Roskilde kommet et skridt nærmere. Væsentligt for området er, at det respekterer Hedelands udtryk og formsprog, så fritidslandskabet syd for Roskilde vil udgøre et integreret hele. Overgangene til det omkringliggende landskab og de nærmeste byområder skal bearbejdes i en grad, der integrerer fritidslandskabets mere voldsomme terrænformer i det for egnen naturlige fladere terræn. Side 9

10 Redegørelse Terrænbehandlingen i det fremtidige landskab følger forskellige principper. Området efterbehandles som én stor sammenhængende terrænsænkning. Terrænforskellen mellem det efterbehandlede gravelandskab og de tilstødende landbrugsarealer og bebyggelser afvikles i et slyngende skråningsforløb med skråningsanlæg med varierende hældning. Skråningerne er nogle steder udformet med en jævn og præcis hældning, andre steder har terrænafviklingen et mere svunget og organisk forløb. Øst for den nuværende Øde Hastrupvej kan etableres en sø med et areal på op til cirka 4-5 ha. Søens størrelse afhænger af om Øde Hastrupvej bortgraves på strækningen fra Vindingevej til Søbjergvej. I den øvrige del af området kan der kun etableres mindre søer, og i området der udlagt til transportkorridor må der ikke etableres søer. Lokalplanområdets afgrænsning: Fig. 4. Vejledende efterbehandlingsplan. Se også kortbilag 3, som viser planen i større mål. Side 10

11 Redegørelse Højspændingsmasternes traceer forbliver, som de oprindelige. Der udgraves omkring masterne, hvorved disse efterlades på lave bakker i bunden af den store sænkning. Der er nord og vest for lokalplanen udlagt regionale graveområder i regionplanen. Dette give en midlertidig gravegrænse, hvor det er ikke hensigtsmæssigt at færdiggøre efterbehandlingen med samme høje standard som resten af graveområdet. Disse områder er angivet på kortbilag 3. Regionplan 2001, regionplantillæg og VVMredegørelse Forud for kommuneplanlægningen af området omkring Øde Hastrup og lokaludarbejdelsen for en del af graveområdet, har HUR udarbejdet et regionplantillæg og en VVM-redegørelse for projektområdet. Der er indarbejdet en række retningslinier i regionplantillægget, som både kommuneplantillæg og lokalplanen skal være i overensstemmelse med. Det regionale graveområde jf. Regionplan 2001 er udvidet mod vest op mod havekolonien Roars Gave. Inden for regionplantillæggets afgrænsning kan der tillades erhvervsmæssig indvinding af råstofferne sand, grus og sten. Der kan indvindes råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Gravegrænsen er fastlagt som minimum 75 meter til beboelsesbygninger - både helårsbeboelse og kolonihaver, og minimum 75 meter til private drikkevandsboringer. Der skal etableres støjvolde i minimum 4,5 meters højde på alle strækninger langs beboelse. Ind- og udkørsel til grusgraven skal foregå ud til Øde Hastrupvejs nordlige del. Ind- og udkørsel kan på sigt foregå ud til Øde Hastrupvej på vejens vestlige del. Ind- og udkørsel kan på sigt flyttes til en ny vej anlagt i transportkorridoren, hvis en sådan vej etableres på et tidspunkt. Side 11

12 Redegørelse Øde Hastrupvejs nordlige del der løber gennem graveområdet kan omlægges nord om landsbyen. Vejen skal i givet fald placeres minimum 1 meter over grundvandsspejlet. I transportkorridoren skal der minimum ske opfyldning til 1 meter over grundvandsspejlet. Der må således ikke efterbehandles med grundvandssøer i transportkorridoren. Arealerne inden for gravegrænsen skal efterbehandles til enten natur eller rekreativ anvendelse. Der vil være mulighed for, at der udvindes råstoffer under grundvandsspejlet. Det er en forudsætning, at grundvandsstanden overvåges. Gravestrategien skal ændres, hvis der konstateres væsentlige permanente grundvandssænkninger. Hele lokalplanområdet er udpeget i regionplanen som område med særlige drikkevandinteresser. Særligt grundvandstruende anvendelser skal som hovedregel placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Særligt sårbare områder er områder hvor lerlagstykkelsen over det primære grundvandsmagasin er under 10 meter. Lokalplanområdets østlige del er udlagt som en regional kildepladszone Vindinge Vandværk indvinder vand fra det primære grundvandsmagasin i området. Der må ikke foretages råstofgravning i kildepladszonen. Området er cirka 5 ha. og er medtaget i lokalplanen, fordi det er hensigtsmæssigt at der kan foretages en landskabsmodellering inden for området, når de tilstødende områder skal efterbehandles efter endt gravning. Der må kun anvendes overjord fra graveområderne inden for lokalplanområdet til den eventuelle landskabsmodellering. Der må således normalt ikke indbygges overskudsjord andre steder fra. Der er én privat drikkevandsboring tæt ved graveområdet. Der er i lokalplanen fastsat en gravegrænse på 75 meter til private drikkevandsboringer. Endvidere må der ikke etableres grusgravssøer i efterbehandlingen tættere på private drikkevandsboringer end 300 meter. Side 12

13 Redegørelse Denne lokalplan er udarbejdet med baggrund i regionplantillægget og er således i overensstemmelse med retningslinierne i tillægget. Kommuneplan og tillæg nr. 7 til kommuneplanen I Kommuneplan Roskilde 2013 for Roskilde Syd er lokalplanområdet beliggende i rammeområderne 3. J1 og 3. F18. Område 3. J1 må hovedsagligt anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri, skovbrug, råstofindvinding og naturområde. Område 3. F18 er jordbrugsområde som må anvendes til råstofgravning og som efterfølgende skal efterbehandles til rekreative formål. De områder som ligger inden for transportkorridoren efterbehandles til jordbrugsformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet hele graveområdet planlægges efterbehandlet til offentlige formål, fritidsområde, rekreative formål og naturområde efter endt råstofindvinding. Der er derfor sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 7. I kommuneplantillægget er afgrænsningerne af rammeområderne ændret og rammebestemmelserne justeret i forhold til de i regionplanen udpegede regionale graveområder. Kommuneplantillægget er fremlagt offentligt sideløbende med denne lokalplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillæggets rammer for området. Vej- og stiplanlægning Der er adgang til området fra Øde Hastrupvejs nordlige del. Fra Øde Hastrupvej er der desuden vejadgang til lokalplanområdets sydøstlige del. Strækningen af Øde Hastrupvej fra Vindingevej til Søbjergvej er anlagt i en bredde som tilgodeser grustransporterne fra lokalplanområdet til Vindingevej og skal også betjene grustransporterne fra områderne sydøst for Øde Hastrupvej. Side 13

14 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning: Fig. 5. Fremtidig vej- og stistruktur. Lokalplanens realisering kan medføre, at strækningen af Øde Hastrupvej fra Vindingevej til Søbjergvej skal forlægges i forbindelse med udgravning af grusforekomster under vejen. Vejen vil i givet fald skulle forlægges nord om Øde Hastrup. Søbjergvej vil i så fald også skulle forlænges til den nye vej, således at der sikres vejadgang til området syd for lokalplanområdet. Der udlægges arealer til stiforbindelser mellem Roskilde syd og Hedeland, samt mulighed for at etablere en skolesti mellem Vindinge og Vor Frue. Veje og stier er på lokalplanens kortbilag kun angivet som principielle linieføringer, da man ikke på nuværende tidspunkt kender det terræn og det underlag som disse skal anlægges på efter gravningen er ophørt og området er efterbehandlet. Lokalplanen giver mulighed for at anlægge mindre parkeringspladser langs områdets veje. Dette er muligt for at tilgodese offentlighedens adgang til området, når det overgår til rekreative formål. VVM- undersøgelse for en udbygning af Holbækmotorvejen Vejdirektoratet gennemfører i en VVM-undersøgelse for en udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. I denne forbindelse vurderes en række forskel- Side 14

15 Redegørelse Fig. 6. Motorvejsinteresseområde - Eventuel flytning af Holbækmotorvejen. lige udbygningsalternativer, herunder en symmetrisk og en asymmetrisk udbygning af den eksisterende motorvej fra 4 til 6 spor samt en ny sydligere motorvej. Sidstnævnte er et alternativ til at udbygge den eksisterende motorvej syd om Roskilde. Linieføringen for en eventuel ny sydligere motorvej forløber efter de foreløbige planer igennem det område mellem Køgevej og Vindingevej, der er omfattet af denne lokalplan og kommuneplantillæg nr. 7. Det skal bemærkes, at linieføringen på nuværende tidspunkt er forbundet med usikkerhed, og må forventes at variere omkring den udlagte transportkorridor med en vejinteresseområde. Vejinteresseområdet inden for lokalplanområdet fremgår af fig. 6. Såfremt Folketinget træffer beslutning om, at motorvejen skal flyttes til den sydligere placering, vil der blive udarbejdet en ny lokalplan for motorvejens omgivelser. Efterbehandlingsplanen skal revideres, således at vejens omgivelser i grusgraven udformes som et landskab, der afskærmer de rekreative områder for støj m.m. Desuden skal den planlagte sti fra Sydbyen til Hedeland med en bro over motorvejen indarbejdes i landskabsplanen. Side 15

16 Redegørelse Landbrugspligt Efter råstofindvindingen skønnes området ikke egnet til landbrugsformål, hvorfor området udlægges til fritidsområde og udformes som naturområde. Lokalplanen forudsætter derfor, at landbrugspligten ophæves på matr. nr. 1a, del 2a, Øde Hastrup, Vor Frue, og en del af matr. nr. 20e af Vindinge by, Vindinge, hvilket forudsættes at ske i takt med lokalplanens realisering. Ejendomme omfattet af landbrugspligt skal drives landbrugsmæssigt indtil de tages i anvendelse til råstofindvinding. Råstofloven Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer og etableringen af anlæg på indvindingsstedet til brug for indvindingen må kun ske med tilladelse fra Amtsrådet, jf. råstoflovens 7 stk. 1. En tilladelse efter råstofloven kan indeholde vilkår om virksomhedens drift og efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden, at der stilles sikkerhed for at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og at indvindingen og efterbehandlingen sker på baggrund af lokalplanen. Råstoftilladelsen forventes meddelt når lokalplanen er endeligt vedtaget. Naturbeskyttelse To vandhuller i den østlige del af lokalplanområdet kan være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke uden tilladelse foretages ændringer i tilstanden af beskyttede vandhuller. Det sydligst beliggende vandhul bibeholdes, mens det nordligt beliggende vandhul ligger inden for graveområdet og forudsættes bortgravet. Der vil kunne stilles vilkår om etablering af lignende vandhul andetsteds. De omfattede vandhullers beliggenhed fremgår kortbilag 3. Der findes ikke diger omfattet af naturbeskyttelseslovens 4 i området, og der er ingen fredninger inden for området. Forurening Ved det østlige hjørne af Øde Hastrupvej og Søbjergvej ligger et cirka m² stort areal som af Roskilde Amt er kortlagt med en tidligere anvendelse til grusgrav og fyldplads for storskrald, Side 16

17 Redegørelse have-, industri, bygnings og erhvervsaffald, samt vejmaterialer. Området anvendes i dag til græsning af dyr. I dette område må der ikke foretages indvinding af råstoffer. Miljømæssige forhold Der er ikke fastsat støjgrænser i lokalplanen, men der er alene fastsat bestemmelser om støjdæmpende foranstaltninger, således at støjniveauet fra grusgraven kan overholde de støjgrænser som vil blive fastsat i forbindelse med en gravetilladelse. Der fastlægges således en gravegrænse på minimum 75 meter fra boliger på enkeltliggende ejendomme og til kolonihaveområder, og minimum 100 meter til boligerne i Vindinge by. Der fastsættes endvidere at de midlertidige støjvolde i forbindelse med gravningen kan ligge uden for den 75 meter brede zone. De midlertidige støjvolde skal udføres med en højde på mindst 4,5 meter. De mulige støvkilder fra grusgraven vil dels stamme fra driften af selve grusgraven, dels fra transporten af det indvundne grus fra graven. Fra grusgraven stammer støvet fra selve gravningen og fra knuse- og sorteringsanlæg. De forhold som uden for grusgraven kan give støvgener er spildet fra lastbiler og ophvirvling af støv fra veje og rabatter. HUR har vurderet, at der ikke er væsentlige støvgener fra selve gravningen og nedknusningen af materialer, bortset fra i særlige tilfælde ved stærk blæst og ugunstige vindretninger. I lokalplanen gives der mulighed for tilplantning af kildepladszonen med skov og at der kan etableres et plantebælte langs havekolonien Roars Gave af hensyn til at reducere eventuelle støvgener. Af blandt andet hensyn til eventuelle støvgener må den åbne del af grusgraven ikke på noget tidspunkt have et areal, der overstiger 25 ha. For at mindske støvgenerne fra transporten af grus, fastsættes det i lokalplanen, at interne køreveje fra grusgraven skal have en fast belægning på de sidste 200 meter før overkørslen Side 17

18 Redegørelse til offentlig vej. Ved denne foranstaltning rystes støvet i nogen grad af køretøjerne inden de forlader grusgravsområdet, idet det dog forudsættes at grusgravsentreprenøren vander og fejer den asfalterede strækning. I forbindelse med grusindvindingen opsættes lamper ved de forskellige værker og ved kontorbygningen og vejerstationen. Kunstig belysning i det åbne land kan virke generende på omgivelserne. For at begrænse generne fra det kunstige lys i graveområde fastsættes der bestemmelser om afskærmning af lyskilder. Spildevandsplanlægning Spildevand skal afledes i henhold til gældende spildevandsplan. Der er placeret en hovedkloakledning langs Øde Hastrupvejs vestlige del og gennem Øde Hastrup. Herfra er ledningen placeret tværs over graveområdet syd for Øde Hastrupvej. Der er tinglyst et krav om minimum graveafstand til ledningen. Øde Hastruprenden løber lige syd for lokalplanområdets sydlige del, og anvendes alene til afledning af vand. Der strømmer ikke grundvand til renden og vandføringen er ringe. I følge VVMredegørelsen vil graveprojektet i lokalplanområdet ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger for overfladevand. Varmeplanlægning Området er beliggende uden for kollektive varmeforsyningsområder. Bygninger kan opføres med individuel opvarmning. Vandforsyning Vandforsyningen til bebyggelse skal ske fra Roskilde Vandforsyning. Der ligger en hovedvandledning langs Øde Hastrupvej og Søbjergvej. Ledningen skal respekteres. Ledningen kan omlægges såfremt det bliver nødvendigt at indvinde grus i det nuværende ledningstracé. Side 18

19 Redegørelse Fig. 7. Beliggenheden af det overordnede ledningsnet Højspændingsledninger Der er placeret en højspændingsledning gennem den nordlige del af lokalplanområdet. Omkring masterne er der krav om graveafstand og adgangsforhold. Dette indebærer at afstanden til masterne skal være mindst 1 meter + 1,5 meter gange gravedybden. Masterne må ikke stå isolerede i en sø, og beplantningen under masterne må ikke overstige 3 meter. Nærmere retningslinier for gravningen under ledningen skal aftales med NESA. Det skal desuden sikres, at masterne er tilgængelige såvel under som efter råstofgravningen. Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens realisering kræver tilladelser fra flere forskellige myndigheder: Roskilde Amt skal meddele tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer jf. råstoflovens 7. Indvindingen og efterbehandlingen skal ske efter en plan, der godkendt af amtet, og som indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen. Denne lokalplan skal danne grundlag for den fornødne efterbehandlingsplan. Side 19

20 Redegørelse Jordbrugskommissionen skal give tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på de arealer som går fra landbrugsmæssig drift til indvinding af råstoffer og en efterfølgende efterbehandling til fritidsområder, rekreative formål og naturområde. Roskilde Amt skal give tilladelse til ændringen af tilstanden af de efter naturbeskyttelseslovens 3 omfattede områder og vandhuller. Grusgravene må ikke udvides, førend der er opnået til tilladelse jf. vandindvindingslovens 20 og 26. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens 13. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke strider mod planens hovedprincipper. Mere vidtgående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Side 20

21 Bestemmelser Lokalplan 398 for grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune: 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, - at råstofindvindingen sker på en hensigtsmæssig måde, således at de miljømæssige gener ved gravningen bliver mindst mulig for de omkringboende i bl.a. i Øde Hastrup, Vindinge og havekolonierne Roarsgave og Ny Maglehøj, - at områdets anvendelse efter endt råstofindvinding fastlægges til fritidsområde og rekreative formål udformet som et varieret naturområde, som en del af Hedeland, - at efterbehandlingen sker efter en samlet efterbehandlingsplan, som sikrer god tilgængelighed for offentligheden, herunder stier fra Roskilde Syd til Hedeland og mellem Vor Frue og Vindinge. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 1a, del 2a, af Øde Hastrup, Vor Frue, og 6s, 6bf, 15bu, 15cp, 17h, 19a, 19k og en del af 20e alle af Vindinge, samt alle parceller, der efter 1. februar 2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive beliggende i landzone. Side 21

22 Bestemmelser 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i 3 områder A, B og C efter anvendelse, som vist på kortbilag Lokalplanområdet udlægges i sin helhed til råstofindvinding indtil indvindingen er færdig udnyttet. 3.3 Efter råstofindvindingen er afsluttet må området anvendes til offentlige formål, fritidsområde, rekreative formål og naturområde, f.eks. kælkebakker, grillplads, skovbørnehave, ridecenter, spejderhytter og lignende aktiviteter. 3.4 Der må ikke opføres ny bebyggelse i lokalplanområdet, bortset fra bygninger, som er nødvendige for råstofindvindingen, og i forbindelse med driften af området når dette er efterbehandlet og anvendes til fritidsformål, rekreative formål og naturområde. 3.5 Der må ikke etableres støjende fritidsaktiviteter i området, herunder alle former for motorsport og skydeaktiviteter. 3.6 Området skal drives landbrugsmæssigt indtil området tages i brug til råstofindvinding. 3.7 Område A udlægges til råstofindvinding og efter endt indvinding må området anvendes til fritidsområde, rekreative formål og naturområde. 3.8 Område B udlægges til transportkorridor. Området må anvendes til infrastrukturanlæg, som forsyningsledninger og vejanlæg. I transportkorridoren må der ikke etableres aktiviteter og anlæg, som kan være til hindring for etablering af ovennævnte anlæg. Side 22

23 Bestemmelser 3.9 Område B må endvidere anvendes til råstofindvinding og efter endt indvinding må området anvendes til fritidsområde, rekreative formål og naturområde Område C må anvendes til landbrugsformål og skovrejsning. Område C udgør kildepladszonen i forhold til Vindinge Vandværk. 4 Udstykning 4.1 Der kan foretages udstykning og skelregulering i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af planen, herunder udstykning i forbindelse med etablering af institutioner, aktiviteter og bygninger til områdets drift. 4.2 Landbrugsejendomme i lokalplanområdet kan udstykkes, således at jordtilliggender kan frastykkes beboelsesbygninger og driftsbygninger i forbindelse med råstofindvindingen. 4.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske udstykning til nye boliger. 5 Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Der kan anlægges en intern arbejdsvej i grusgravsområdet i princippet som vist på kortbilag 3. Ind og udkørsel til grusgraven skal foregå ud til Øde Hastrupvej på vejens nordlige del. 5.2 Ind og udkørsel til grusgraven kan på sigt også foregå til Øde Hastrupvej på vejens vestlige del fra den sydlige del af grusgraven efter en nærmere vurdering. Side 23

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313 Trekroner Allé Marbjergvej til Hedelandsvej Lokalplan nr. 313 J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9701266 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen Sagsbehandler

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 6.07. En del af Hedeland umiddelbart vest for Reerslev landsby. Høje-Taastrup Kommune. Landsbyer og landområder

Lokalplan nr. 6.07. En del af Hedeland umiddelbart vest for Reerslev landsby. Høje-Taastrup Kommune. Landsbyer og landområder Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 6.07 En del af Hedeland umiddelbart vest for Reerslev landsby Landsbyer og landområder Grusgravaktiviteter samt retablering af sådanne mm. 16.01.1981 Kongsbak Informatik

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere

LOKALPLAN 5-14 Golfbanen, Gl. Hastrup

LOKALPLAN 5-14 Golfbanen, Gl. Hastrup LOKALPLAN 5-14 Golfbanen, Gl. Hastrup KØGE KOMMUNE 1993 KØGE KOMMUNE LOKALPLAN 5-14 GOLFBANE, GL. HASTRUPVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanens formål... 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR For to boldbaner i "Fælleden"

LOKALPLAN NR For to boldbaner i Fælleden LOKALPLAN NR. 076 For to boldbaner i "Fælleden" Skanderborg Kommune 1995 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 076 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund l Lokalplanens indhold l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere