Pressemøde. Årsrapport februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011"

Transkript

1 Pressemøde Årsrapport februar 2011

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i USA. Værdipapirerne henvist hertil er ikke, og vil ikke blive, registreret under Securities Act of 1933, med senere ændringer, og må ikke udbydes, udnyttes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra registreringskravene. Udtalelsen angående det planlagte udbud indeholdt heri er udarbejdet i henhold til Rule 135 of the Securities Act of 1933 med senere ændringer. Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for 2010 og tak for interessen for banken. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker traditionen tro for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Disclaimer I kølvandet på den finansielle krise blev 2010 et blandet år for Europa. Nogle lande har været igennem en barsk tur. Andre lande har faktisk meget hurtigt vist pæne vækstrater. De nordiske lande må for eksempel allerede nu siges at være ovre krisen på de fleste områder. I Sverige og Norge var den økonomiske udvikling overraskende god. Finland retter sig efter et kraftigt tilbageslag og Danmark er også under genopretning, men er lidt bagefter det øvrige Norden. Men her ved begyndelsen af 2011 er der dog flere europæiske lande med alvorlige økonomiske problemer, blandt andet Irland. Resultatet afspejler forbedret økonomisk udvikling, tilbagebetaling af hybridlån og aktieemission Danske Banks regnskab for 2010 afspejler fortsat efterdønningerne efter finanskrisen og udviklingen varsler fortsat udfordrende vilkår for bankvirksomhed. Vores resultat efter skat blev på 3,7 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. i Fremgangen er selvfølgelig positiv, men samtidig må jeg slå fast, at det ikke er et ikke tilfredsstillende indtjeningsniveau for Danske Bank. Ved regnskabsaflæggelsen er der en række begivenheder og milepæle, som det også er værd at glæde sig over. I oktober 2010 udløb Bankpakke I. Det sparer Danske Bank for mere end 1 milliard kroner i kvartalet. Heri indgår, at vi ikke længere betaler for tab i andre banker. Til orientering har deltagelsen i Bankpakke 1 kostet Danske Bank koncernen 8,3 mia. kr. i de to år, den har været gældende. Det er mange penge, og bl.a. derfor er vi 2

3 faktisk lidt stolte over, at koncernen i samtlige kriseår har haft et positivt resultat. Vi har også i 2010 ydet et stort millardbeløb i nye udlån til danske privat- og erhvervskunder. Vi har investeret mange resurser i en fortsat udvikling inden for blandt andet IT. Lanceringen af vores nye mobilbank til smartphones er en stor og synlig succes, men langt fra den eneste. ekstraordinært gode vilkår for at tjene penge. Forbedringen i forhold til 2009 bæres derfor ikke af stigende indtægter, men derimod af at nedskrivningerne er halveret og omkostningerne faldet med næsten 10 pct. Lad os se lidt på nogle af detaljerne. Handelsindtægterne nu på et mere normalt niveau Handelsindtægterne er tilbage på et mere normalt niveau, som skønnes at ligge på 6-8 mia. kr. om året. Kort sagt har vi løbende arbejdet på at videreudvikle vores forretning. I 2011 håber vi på en fortsat normalisering af bankens situation. Vi har derfor anmodet den danske regering om tilladelse til at førtidsindfri 24 mia. kr. i hybrid lånekapital om muligt allerede i Forhandlingerne er endnu ikke afsluttede. Til delvis finansiering af tilbagebetalingen planlægger vi en aktieemission på ca. 20 mia. kr. i løbet af første halvår Det vil samtidig styrke vores egenkapitalbaserede kernekapitalprocent med over 2 pct.point. Vi er klar til at sige tak for lån og tilbagebetale staten. Vi ser frem til at vende tilbage til en normal situation uden statskapital i banken. I indtægterne er inkluderet en engangsgevinst på ca. 650 mio. kr. fra fusionen mellem PBS og norske Nordito til det, som i dag hedder Nets. I fjerde kvartal var kapitalmarkederne noget urolige og uforudsigelige. Det gav vanskeligere indtjeningsforhold i Danske Markets og et lidt lavere resultat i fjerde kvartal. Nettorenteindtægterne falder på grund af lavere Den anden vigtige årsag til de lavere indtægter er, at nettorenteindtægterne faldt med 13 pct. Det skyldes, at den korte rente i Europa og i særdeleshed i Danmark er faldet. Desuden medfører optagelsen af længereløbende funding stigende omkostninger. Fundingomkostningerne inkluderer betalingen til statens hybridlån, der i 2010 var på 2,5 mia. kr. Længereløbende funding giver større likviditetssikkerhed, men det koster mere. Banken betaler ikke udbytte for 2010 til sine aktionærer. Dels har Bankpakke 1s udbytteforbud været gældende i trefjerdedele af året. Og dels vil det være lidt tovejstrafik at udbetale udbytte samtidig med, at banken igangsætter en kapitaludvidelse. Danske Bank har dog ambition om for 2011 at genoptage udbyttebetaling. Heldigvis er forventningen at resultatet for 2011 vil blive bedre end 2010 og at vi dermed kommer et skridt nærmere en normaliseret indtjening for Danske Bank. Men lad os begynde med at se lidt nærmere på regnskabet, som jo er den primære anledning til vi er samlet her i dag. Resultat for 2010 på 3,7 mia. efter ventet indtægtsnedgang Som nævnt endte årets resultat efter skat på 3,7 mia. kr. Regnskabsudviklingen er præget af den finansielle krise. Der er kraftigt fald i handelsindtægterne. Det skyldes de urolige og turbulente forhold i 2009, som rent ud sagt gav Den lave korte rente har gennem det meste af 2010 presset indlånsmarginalerne nedad, og først i det sidste kvartal så vi en vending, først og fremmest i Sverige. Økonomerne taler nu om, at stigningerne i de europæiske renter og dermed også i den danske kan komme lidt hurtigere end tidligere antaget, på grund af inflationsfrygt. Men vi tror, at det stadig er noget, vi må vente lidt på. Forsikring: Høj præmievækst og fortsat godt resultat Koncernens forsikringsaktiviteter leverede et godt resultat på 2,1 mia. kr. Det var en nedgang i forhold til 2009, men det er stadig et meget tilfredsstillende resultat. Pensionssalget udvikler sig godt med en præmiefremgang på 18 pct. til lidt over 24 mia. kr. Det er især salget af markedsprodukter, som stiger. For første gang oversteg de samlede præmier på markedsprodukter i Danmark præmierne på de traditionelle produkter med rentegaranti. I 3

4 Sverige og Norge blev præmieindtægten på markedsprodukter mere end fordoblet. Nedskrivninger er størst i Irland Nedskrivningerne viser geografisk fordelt en stor spredning. Fremgangen i præmieindtægter viser sig også i stigende indtjening. Indtjeningen på markedsprodukterne blev mere end fordoblet til 327 mio. kr. Kundernes investeringsafkast i Danica Traditionel blev på 5,8 pct., mens Danica Link og Balances kunder i gennemsnit fik 13 pct., hvilket er godt set i lyset af den stigende rente i årets sidste måneder. Selv om det er markedsprodukterne, der vokser, udgør de traditionelle produkter med tilknyttede garantier stadig den væsentligste del af kundernes opsparing. Danica har ingen planer om at ændre eller fjerne de garantier, vi har givet til kunderne. Stort omkostningsfald, der mere end opvejer Lad os gå i dybden med driftsomkostningerne. Vi har siden foråret 2009 haft ekstra fokus på koncernens omkostninger. I 2010 faldt omkostningerne med 10 pct. til 26 mia. kr. Ser man bort fra goodwillnedskrivninger i 2009 og betalinger til Bankpakke I, viser den underliggende omkostningsudvikling et fald på 3 pct. Det betyder, at det har været muligt ikke alene at neutralisere løn- og prisstigninger, men også yderligere at reducere omkostningerne. Det er vi faktisk ganske godt tilfredse med. Faldet i omkostningerne vil fortsætte i 2011, men der vil også på nogle områder være behov for at investere i nye initiativer. Bortfaldet af betalinger for Bankpakke I er et vigtig element i de faldende omkostninger i I Sverige, Norge og Finland er niveauet nede på eller under et normalt niveau. Danmark og Baltikum har vist et markant fald i årets løb, men i Danmark er der fortsat tab på et betydeligt antal erhvervskunder. Nordirland er præget af kraftig afmatning som følge af den britiske regerings planlagte besparelser på de offentlig budgetter. Det har også givet anledning til faldene priser på erhvervsejendomsmarkedet og derfor stigende nedskrivninger for Northern Bank. Endelig er der Irland. Som det nok er velkendt for de fleste, er Irland i en alvorlig økonomisk krise. Det er positivt, at der med hjælp fra EU og IMF nu er blevet taget alvorlig fat på at løse både de økonomiske problemer og krisen i den irske banksektor. Men krisen har naturligvis medført, at National Irish Bank ligesom alle andre irske banker også i 2010 har haft behov for betydelige nedskrivninger, ikke mindst inden for udlån til erhvervsejendomssektoren. For os er et lille lyspunkt, at en del kunder har flyttet ganske store indlån til National Irish Bank under krisen. Resultaterne på hovedmarkederne viser overskud Fordelingen af årets resultat før skat i bankaktiviteterne viser, at fem områder havde overskud. Der er tilfredsstillende resultater i Sverige og Norge. Danmark er på rette vej, mens Finlands overskud lider noget under den lave korte rente. Baltikums overskud er beskedent, men heldigvis er tabsudviklingen meget positiv. De store nedskrivninger medførte underskud i de to irske banker. Nedskrivninger: Domineres af erhvervskunder Årets nedskrivninger blev på 13,8 mia. kr. Det er en forfærdelig masse penge, men alligevel er der tale om næsten en halvering i forhold til Det er fortsat de små og mellemstore erhvervskunder, der står for den største del af nedskrivningerne, mens de private kun udgør omkring 25 pct. Indeholdt i hensættelserne er det forhold, at vi i årets første tre kvartaler har hensat ca. 1,4 mia. kr. til nødlidende banker under Finansiel Stabilitet, og samlet set har vi de seneste to år betalt 3,3 mia. kr. til dækning af tab i andre danske banker. Stabile udlån, mens indlån fortsætter. Udviklingen i udlån stabiliseredes i 2010 og de samlede udlån steg beskedne 1 pct. På koncernniveau steg udlånet til privatkunder med 3 pct., mens udlånet til erhvervskunder faldt med 2 pct. Det afspejler, at virksomhederne stadig er tilbageholdende, og at større virksomheder i stigende grad bruger andre finansieringskilder end banklån. Geografisk er der tale om store forskelle. I Irland og Baltikum er udlånene faldet med ca. 10 pct. I Norge og Sverige har vi haft tilsvarende stigning. 4

5 I Danmark ydede vi nye udlån til privatkunder for 28 mia. kr. og til erhvervskunder for 26 mia. Afdrag og tilbagebetalinger på bestående lån har medført at det samlede udlån faldt med 1 pct. Indlånene var stabile set over året. Gennem hele året var Danske Banks likviditet stærk, og det betød, at Danske Markets appetit på dyre aftaleindlån var lav, og derfor faldt disse aftaleindlån med ca. 50 mia. kr. Omvendt steg de mest stabile indlån i bankaktiviteterne med 48 mia. kr. Der var specielt fokus på likviditet og indlån omkring bortfaldet af Bankpakke 1 den 1. oktober, men det viste sig, at der kun i beskedent omfang skete omfordelinger af indlån. Det er specielt glædeligt, at der i vores banker med større indlånsunderskud, som Sverige, Norge, Nordirland og Irland har været en betydelig indlånsvækst på mellem 15 og 30 pct. Dermed er bankaktiviteternes indlånsunderskud formindsket i Lad mig gennemgå nogle af de aktiviteter, som vi allerede i 2010 har gennemført som en del af vores langsigtede aspirationer. Danmarks første mobilbank til smartphones I september lancerede vi som de første i Danmark en ny mobilbank til smartphones. Timingen har vist sig at være helt rigtig. På koncernniveau har flere end indtil videre downloadet applikationen til vores mobilbank. Det er langt over forventning. Danske Mobilbank Med få klik på mobiltelefonen kan kunderne i Danske Bank nu blandt andet se, hvad der står på kontoen, overføre penge, se kommende betalinger, finde nærmeste filial eller hæveautomat eller omregne valuta. Senest er det blevet muligt at betale girokort ved simpelthen at tage et billede af girokortet med telefonens kamera og trykke betal. Den første måned blev der betalt ca girokort på den måde. Ny epoke i Danske Bank koncernen Danske Bank har de seneste år forfulgt en fremadrettet strategi, som fokuserede på dagligdagen efter finanskrisen. Vi har reduceret vore omkostninger, lanceret produkter og effektiviseret vore processer. Vores IT platform er et værdifuldt aktiv i vores bestræbelser. Vi ser i dag frem til en ny epoke i Danske Bank koncernen, hvor vi kan fokusere på at være: den bank i Norden, hvor privatkunderne får den nemmeste, hurtigste og mest kvalificerede løsning til en konkurrencedygtig pris banken, hvor små og mellemstore virksomheder har hurtig og direkte telefonisk adgang til specialistviden det bedste alternativ for mellemstore nordiske erhvervsvirksomheder og private banking kunder. Og vi vil være førende i Norden i vores betjening af store erhvervsvirksomheder inden for kapitalforvaltning og i vores kapitalmarkedsaktiviteter. Store ambitioner. Men vi har noget at have dem i. Vi fortsætter med at udvikle mobilbanken i Og vi lytter gerne til gode forslag. Blandt andet har vi netop begyndt en aktivitet, hvor brugerne kan komme med forslag til, hvilke andre funktioner de gerne vil have os til at udvikle i mobilbanken. Stadig flere kunder vælger digital levering Trods den finansielle krise har vi også i 2010 både brugt megen energi og finansiering på at fremtidssikre banken. Vi har en ambition om at effektivisere banken, for ustandselig at kunne være stærke i effektivitet i forhold til vore konkurrenter. Det er vejen frem til at give vore kunder en konkurrencedygtig service til en fornuftig pris. Så i disse år investerer Danske Bank massivt i kundevenlig teknologi. I år vil vores erhvervskunder kunne selv administrere flere ting i Business Online. Privatkunder kan nu søge og etablere lån direkte i netbanken, og kunder kan såvel online som i filialer nu underskrive aftaler med banken digitalt. Alene i december 2010 blev aftaler underskrevet digitalt i netbanken, med markant hurtigere kundeservice til følge. 5

6 Også nye selvbetjeningsløsninger i netbanken til f.eks. håndtering af kontooprettelse, depotoprettelse og fuldmagter har kunderne taget til sig i stort omfang. Vi har set et fald på 20 % i antallet af kassetransaktioner i filialerne alene sidste år. En udvikling som vil fortsætte. Ingen tabte sager i Pengeinstitutankenævnet Jeg er glad for at kunne fortælle, at i 2010 faldt Danske Banks andel af sektorens sager i Pengeinstitutankenævnet til 10 %. I 2009 var tallet 15 % og i %. Vores andel af sager i nævnet ligger langt under vores markedsandel. Danske Bank tabte ingen af de sager, der i 2010 blev afgjort ved kendelse i Pengeinstitutankenævnet. Det er vi faktisk stolte af. Det betyder ikke, at vi aldrig begår fejl i vores arbejde med kunderne. Men det tyder på, at fejlene ikke er mange, og at vi sørger for at rette op på dem, når vi opdager dem. Stærk produktpalette opnår anerkendelser Det er rart ikke at have for mange klagesager, men det er mindst ligeså rart, at mange af Danske Bank-koncernens produkter og services bliver placeret i toppen af ranglisterne. Danske Bank i Danmark blev endnu engang udpeget af Forbrugerrådets blad TÆNK Penge som en af landets absolut billigste banker over et livsforløb. Det markerede vi med den meget omtalte gule kampagne i efteråret for at gøre opmærksom på, at Danske Bank er et godt valg af bankforbindelse også hvad prisen angår. Undersøgelser pegede igen på vores tilbud inden for private banking som et af Nordens bedste. Danske Invest vandt for tredje år i træk prisen for bedste investeringsforening i Danmark inden for aktier. Danske Markets blev blandt andet kåret som den bedste børsmægler i Danmark. Og der er mange andre jeg kunne nævne. Stigende kundetilfredshed Vi har en ambition om at gøre Danske Bank til en af de mest kundefokuserede banker overhovedet og gøre kundeservice til et af de områder, hvor vi differentierer os positivt fra konkurrenterne. Kvaliteten i de løsninger, vi tilbyder kunderne, understøtter den målsætning. Forudsætningen for at opfylde ambitionen er, at vores medarbejdere gør en ekstra indsats og giver en service, der går ud over, hvad kunderne forventer. Vi er allerede kommet langt, og derfor siger vi tak til medarbejderne på tværs af Danske Bank-koncernen for at have leveret en dedikeret indsats for at styrke kundeservice i Danske Bank i Danmark har arbejdet særdeles målrettet med at styrke kundeservicen på vigtige områder. Det er glædeligt at se, at kundetilfredsheden fortsætter med at stige kvartal for kvartal. Kapital- og solvensprocenter er forbedret Koncernens kapitalnøgletal blev forbedret i løbet af Den samlede solvensprocent faldt dog en smule, men den egenkapitalbaserede kernekapitalprocent, dvs. uden hybrid kapitallån, steg fra 9,5 til 10,1. Den samlede kernekapitalprocent steg tilsvarende. Som nævnt planlægger vi en aktieemission med fortegningsret for nuværende aktionærer og med et forventet provenu på ca. 20 mia. kr. Bankens to største aktionærer, AP Møller Mærsk og Realdania har tilkendegivet at de støtter emissionen. Emissionen vil øge Danske Banks kernekapitalprocent ekskl. hybridlån med 2,4 pct.-point. Såfremt emissionen var gennemført før 31. december 2010, ville kernekapitalprocenten ekskl. hybridlån have været 12,5 pct. Dermed ville Danske Bank være en af de mest solide banker i EU. Et af formålene med kapitaludvidelsen er en styrkelse af kapitalen i forbindelse med tilbagebetalingen af statens hybride kapitallån på 24 mia. kr. Lånet kan tilbagebetales i 2014, men Danske Bank har optaget forhandlinger med staten om en tidligere tilbagebetaling af lånet i Udover muligheden for at tilbagebetale hybridlånene, vil emissionen sikre banken et særdeles stærkt kapitalgrundlag til at opfylde de højere krav som de kommende Basel III regler forventes at pålægge sektoren. 6

7 Et styrket kapitalgrundlag medfører også, at Danske Bank bedre bliver i stand til at videreudvikle banken og forfølge attraktive forretningsmuligheder Forbedret makroøkonomi, men vækst er fortsat beskeden Den økonomiske genopretning forventer vi vil fortsætte i 2011 med beskedne, men positive vækstrater i de fleste af vores markeder. I Danmark forventer vi f.eks. en vækstrate på 1,9 pct. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. Renteniveauerne forventer vi også vil forblive lave inden for Euro zonen og i Danmark, og indtil videre forventer vi først rentestigninger hen mod slutningen af Forventninger: Genopretningen af Danske Banks Danske Banks regnskab for indeværende år forventes også at afspejle den fortsatte genopretning og positive økonomiske vækst. I Europa er vi noget bekymrede over gældssiden og dens mulige konsekvenser på de finansielle markeder generelt. Samtidig forventer vi en generel forbedring af økonomien hos både privat- og erhvervskunder, og dermed forventer vi også, at nedskrivningerne vil falde yderligere i Det til trods for at der i Irland må forventes nedskrivninger på et højt niveau gennem hele året. Omkostningerne forventes også at være lavere end i 2010 blandt andet fordi udgiften til Bankpakke I falder bort. Fokus på omkostningsstyringen vil fortsætte i år. På indtægtssiden forventer vi, at bankaktiviteterne vil vise robuste indtægter, mens Danske Markets og Danske Capitals resultater er afhængige af udviklingen på kapitalmarkederne. Danicas resultater i de seneste to år har været meget høje blandt andet på grund af indtægtsførelse af skyggekontoen. Derfor forventer vi et lavere resultat i Samlet set forventer vi, at bankens solide fundament vil understøtte en gradvis resultatfremgang i Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens regnskab for 2010 og en række tilhørende emner. 7

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 29. marts 2011

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 29. marts 2011 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011 Pressemøde Halvårsregnskab 2011 9. august 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012 Pressemøde Årsregnskab 2011 9. februar 2012 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania leasing

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010 SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 ÅRSregnskabsmeddelelse 2010 3 BERETNING 3 Hovedtal 4 Overblik 5 Forord 7 Regnskabsberetning 15 Forventninger til 2011 16 Kapitalstyring 25

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Jesper Berg Finansanalytikerforeningen, 21. august 2012 22-08- 2012 1 Agenda Det bliver dyrt at drive bank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategien 6 Kundetilfredshed 8 Forventninger til 2015 9 Regnskabsberetning 10 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015

Ledelsens beretning for 2015 Ledelsens beretning for 2015 på generalforsamlingen 16. marts 2016 Ledelsens årsberetning for 2015 På sidste års generalforsamling tog vi hul på af fejre 50-året for bankens etablering som Djurslands Bank

Læs mere