THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning - bevillingsansøgning Åben sag: 336. Besparelser på ældreområdet Åben sag: 337. Takster for børnepasning Åben sag: 338. Tilbud til forældre, der vælger privat pasning Åben sag: 339. Sti og stibelysning Hvidbjerg Skole - 4. etape - bevillingsansøgning Åben sag: 340. Aftalestyring Åben sag: 341. Projekt Olympos Åben sag: 342. Ansøgning om tilskud til Historisk Samfund for Ringkøbing Amt Åben sag: 343. Endelig opgørelse af re-visitationer Lukket sag: 344. Personligt tillæg Lukket sag: 345. Ansøgning om støtte til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom elle handicap Lukket sag: 346. Ansøgning om forhøjelse af førtidspension Lukket sag: 347. Ansøgning om forhøjelse af førtidspension Lukket sag: 348. Ansøgning om el-køretøj Lukket sag: 349. Lukket sag Lukket sag: 350. Efterretningssager

2 Side 2 af 10 Fraværende: 334. Efterretning (Åben sag) a. (BD) Vedhæftet til orientering forretningsorden samt diverse referater fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. b. (BD) Kommunernes Skolebiblioteksforening indbyder til konference i Viborg den 22. november Tema: Fanget af nettet læringens veje og vildveje i folkeskolen. KL indbyder til Skolerigsdag 2005 i Aalborg den januar Tema: Folkeskolen hvad er meningen? Amtscentret for Undervisning, Herning indbyder til Folkeskolekonferencen 2005 i Herning den januar Tema: Lyst til livet og lyst til at lære. Tilmeldes ovenstående konference? c. (BD) Vedhæftet til orientering normeringstal for daginstitutioner pr. 1. oktober REFERAT Styregruppemde.doc forslag, opretteles af ungdommens uddannlesvejledningrd..doc REFERAT KONSTITUERENDE MDE.doc forretningsorden, styregruppen.doc tr skema indm. r 2004 til MH og inst.ledere.xls Punktet blev taget til efterretning. Journalnr Ø Budgetopfølgning - bevillingsansøgning (Åben sag) (MH) Der er foretaget budgetopfølgning pr , hvilket resultat kan ses af vedhæftede bilag.

3 Side 3 af 10 For Teknisk Udvalgs område udviser budgetopfølgningen følgende: Trafik og infrastruktur drift Social- og sundhedsvæsen drift (integration og arbejdsmarkedsforanstaltninger) Jordforsyning drift Samlet budgetopfølgning kr. 0 kr. 0 kr kr. For Kultur- og Socialudvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende: Undervisning og kultur drift kr. Social- og sundhedsvæsen drift kr. Samlet budgetopfølgning kr. For Økonomiudvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende: Skatter Generelle tilskud Administration drift Renter Afdrag på lån Samlet budgetopfølgning 0 kr kr kr kr kr kr. Totalt en mindreudgift på kr Økonomi Jævnfør ovenfor. Chefgruppen foreslår, at mindreudgiften tilføres kassebeholdningen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Kopi af ak Politiker konomisk hovedoversigt pr. 1. oktober 2004.xls en godkendt. Besparelser på ældreområdet (Åben sag) (KK) Der er foretaget en analyse på økonomien vedrørende besparelse på ældreområdet Analysen viser, at de vedtagne besparelser for 2004/2005 opnås. Endelig opgørelse over økonomien fremlægges på mødet.

4 Side 4 af 10 Afdelingen foreslår, at udvalget tager opgørelsen til efterretning. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget. en godkendt. Takster for børnepasning (Åben sag) (MH) Økonomiudvalget besluttede den følgende i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2005: Økonomiudvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af en budgetvedtagelse på baggrund af statsgaranti. En uændret kommunal skatteprocent og grundskyldspromille og en godkendelse af de foreslåede takster, dog således at Kultur- og Socialudvalget udmønter de konkrete institutionstakster på den enkelte institution, men med et samlet resultat, der overholder rammen. Med baggrund i ovenstående og efter en drøftelse med udvalgsformanden er der udarbejdet 3 forslag til ændrede takster: Forslag 1: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags fastholdes på 2004-niveau, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser Forslag 2: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 3: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags og heldags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFOpladser. Økonomi Ingen Udvalgets stillingtagen udbedes. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget.

5 Side 5 af 10 MH Forldrebetaling - Simulering TAKSTER 2005.xls Udvalget besluttede at vedtage forslag Tilbud til forældre, der vælger privat pasning (Åben sag) (JK) I henhold til servicelovens kapitel 6, 26 giver kommunen forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Kommunen fastsætter størrelsen af tilskuddet. Økonomi Tilskuddet kan højest udgøre 70 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, dog maksimalt 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Afdelingen foreslår, at udvalget fastsætter til hvilken aldersgruppe tilskuddet gives og forholder sig til tilskuddets størrelse. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget.. Udvalet besluttede at der skal kunne opnås et månedligt maksimalt tilskud på kr. i perioden fra barnet er 24 uger op til eet år. Journalnr Sti og stibelysning Hvidbjerg Skole - 4. etape - bevillingsansøgning (Åben sag) (JOH) Carl Erik Thiesen har forhørt sig om stibelysning langs stien langs skolens sydlige indgange da mange benytter disse. Teknisk Afdeling har efterfølgende set på forholdene og samtidig fået oplyst, at stien foran indskolingen anvendes som adgangsvej til den sydøstlige indgang for 1. og 2. klasse.

6 Side 6 af 10 Denne sti er meget smal og dårligt vedligeholdt, ligesom den ikke er oplyst. Der er foretaget beregninger på udgifterne i forbindelse med omlægning og udvidelse af sti samt belysning, udgiften er anslået til kr. Per Clausen har fremsendt udkast til regnskab vedr. 4. etape, dateret den 16. september Regnskabet viser et overskud på kr.. I regnskabet indgår et beløb på ,00 kr. til indkøb af sofa/inventar. Såfremt man undlader køb af sofa/inventar vil der være et overskud på kr. Indskolingen ved Jens Kastoft har meddelt, at de ønsker stibelysning frem for sofa/ inventar. Overskuddet skyldes, at der ikke er indkøbt 60 garderober, svarende til kr. Dette indgik i budgettet for 4. etape, men er udskudt til næste etape. Økonomi Afdelingen foreslår, at stien omlægges og udvides som foreslået, at der etableres belysning af stien, at udgiften hertil finansieres via overskuddet samt af de afsatte midler til sofa/inventar. Sagen afgøres af Kulturudvalget. en godkendt. Aftalestyring (Åben sag) 340. (AB) Der foreligger nu forslag til ydelsesbeskrivelser på ældre-, skole- og børnepasningsområdet. Materialet har været sendt i høring og der foreligger høringssvar. Styregruppen har behandlet ydelsesbeskrivelser med høringssvar og indstiller materialet til godkendelse. Afdelingen foreslår, at Styregruppens indstiling godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

7 Side 7 af aftalestyring Thyholm Skole.doc aftalestyring Thyholm Bnehus.doc aftalestyring ldreomrdet.doc Lnsumsstyring.doc Selvforvaltning.doc Chefgruppen anbefaler godkendelse af ydelses beskrivelserne. en godkendt. Projekt Olympos (Åben sag) 341. (BD) Den politiske styregruppe i projekt Olympos fremsender samarbejdsaftale til godkendelse. Aftalen erstatter tidligere fremsendte. Afdelingen foreslår, at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at samarbejdsaftalen godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Samarbejdsaftale Olympos.pdf sagen udsættes til december mødet. Journalnr Ø Ansøgning om tilskud til Historisk Samfund for Ringkøbing Amt (Åben sag) (BD) Kommunen har den 27. september 2004 modtaget ansøgning om økonomisk bidrag til foreningen Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Foreningen har i snart 100 år arbejdet for at udbrede kendskabet til og interessen for Ringkøbing Amts lokalhistorie fra oldtiden til den nyere tids historie. Økonomi Et økonomisk bidrag skal finansieres via kultur-fri midler.

8 Side 8 af 10 Afdelingen foreslår, at udvalget forholder sig til ansøgningen. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget. udvalget meddeler afslag på ansøgningen. Endelig opgørelse af re-visitationer (Åben sag) 343. (SÅH) Vedhæftet til orientering liste over re-visiteringer. Afdelingen foreslår, at udvalget tager ovenstående til efterretning. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget. sah Total opgrelse 2 i forbindelsen med.doc en godkendt. Personligt tillæg (Lukket sag) 344. Ansøgning om støtte til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom elle handicap (Lukket sag)

9 Side 9 af 10 Ansøgning om forhøjelse af førtidspension (Lukket sag) 347. Ansøgning om forhøjelse af førtidspension (Lukket sag) Ansøgning om el-køretøj (Lukket sag) 348. Lukket sag (Lukket sag) 349. Efterretningssager (Lukket sag) 350.

10 Side 10 af 10 Kultur- og Socialudvalg Karin Boldsen Bjarne Schmidt Vagn B. Olesen Karen Marie Sørensen John Christoffersen

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 14 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. marts 2004, kl. 13:00 Åben sag: 213. Marts 2004 Analyse af ældreområdet Åben sag: 214.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 24 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 13. april 2004, kl. 14:00 Åben sag: 165. Årsberetning 2003 - Bevillingsansøgning Åben sag: 166. Kommunens langsigtede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 9. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009-2011 - Børne- og Ungdomsudvalgets område 689 2.

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere