Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef John Jensen, direktør Kim S. Jensen gav fremmøde under behandling af dagsordenens pkt. 3g Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. september Sager til drøftelse/beslutning a. Forretningsorden standarddagsorden afdelingsmøder b. Udvalg c. Selskabslokaler d. Repræsentantskabsmøde 25. november 2013 e. Salg af Saralyst Allé 55 f. Nybyggeri, Svaneparken g. Afdeling 16 - Høvænget 4. Tema a. Genopretningsplaner finansiering planlagt og periodisk vedligeholdelse b Tema, næste møde 5. Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Kontorudvidelse g. Sydsamarbejdet h. Personaleforhold i. Salg af ungdomspensionen Rundhøj forhandlingsprotokol nr. 3-58

2 j Evaluering, afdelingsmøder 2013 k Økonomisk rådgivning l Behandling af klagesager m Håndbog om almene boliger 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. FORHANDLINGSPROTOKOL Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. september 2013 Referat blev godkendt. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning a) Forretningsorden standarddagsorden afdelingsmøder Blev godkendt uden bemærkninger. b) Udvalg Der arbejdes videre med en indstilling til fremlæggelse for repræsentantskabet i maj Referater fra udvalgsmøder lægges over på Sharepoint således de er tilgængelige for AL- BOA s bestyrelse. Spørgsmål vedr. arrangementsudvalgets opgaver blev besvaret. c) Selskabslokaler Afdeling 80 Salamanderparken har besluttet at de vil være med i -ordningen. Til gengæld er afdeling 63 Bøgeskovparken ikke med i ordningen. I selskabslokalebudgettet indgår ca. kr til drift. Besluttet at drøfte selskabslokaleproblematikken på et temamøde. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgettet for d) Repræsentantskabsmøde 25. november 2013 Indkaldelse udsendt den 25. oktober Forslag til endelig dagsorden blev udleveret og godkendt. Fremover skal det tydeliggøres hvem der har stemmeret og mulighederne for at lade suppleanter deltage. Tonny Mikkelsen kommer med tekstoplæg. e) Salg af Saralyst Allé 55 Besluttet at indstille at kontoret sælges for kr. 7,3 mio. med udgangspunkt i at nettoprovenuet bliver det samme som ved et salg til tidligere godkendt kr. 8 mio. Salgspris kr Besparelse mægler og advokat kr Renovering i h.t. tilstandsrapport, anslået kr I alt kr forhandlingsprotokol nr. 3-59

3 f) Nybyggeri, Svaneparken Notat vedr. grundkøb blev udleveret og gennemgået af direktør. Besluttet at medtage et punkt på dagsordenen for repræsentantskabsmødet den 25. november 2013 vedr. opførelse af en ny afdeling i Galten. g) Afdeling 16 Høvænget Byggeregnskab Besluttet at give afdelingsbestyrelsen mulighed for at få gennemgået byggeregnskabet på s kontor. Tilskud, fælleshus Besluttet at give et tilskud fra Dispositionsfonden på kr til finansiering af fælleshus. Niels Skov Nielsen var ikke enig i beslutningen. Besluttet at give en garanti for at låneydelsen på kr./år ikke ændres ved en rentestigning. Såfremt ydelsen overstiger kr./år indfries banklånet og dette erstattes af et Dispositionsfondslån med en fast årlig ydelse på kr Ad pkt. 4 Tema a) Genopretningsplaner finansiering planlagt og periodisk vedligeholdelse Direktøren gennemgik i overordnede termer det udsendte materiale. En række spørgsmål blev besvaret. Genopretningsplanerne og finansieringsplanerne for planlagt og periodisk vedligeholdelse blev godkendt, herunder: tilskud fra Dispositionsfonden kr tilskud egen trækningsret kr rentefrie lån, Dispositionsfonden kr Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om justeringer og der vil løbende ske en opdatering af stade. På budgetmøderne i 2014 gennemgås organisationsbestyrelsens tilbud til genopretning og finansiering af planlagt og periodisk vedligeholdelse for afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger. Finansieringsplanerne for planlagt og periodisk vedligeholdelse fremsendes til det kommunale tilsyn inden det kommende styringsdialogmøde. b) Tema, næste møde Temaet er boligsocial indsats og trivsel i afdelingerne. Troels Munthe, Lone Terkildsen og Jens Møller kommer med et oplæg til drøftelse. forhandlingsprotokol nr. 3-60

4 Ad pkt. 5 Sager til orientering/efterretning a) Opfølgning fra sidste møde - Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint. - Benchmark 2011 Nøgletal for egne afdelinger medtages på bestyrelsesmødet hvor politikker skal behandles. - Kombineret udlejning Kommunen er tilskrevet vedr. s beslutning. - Håndværkeren Den ansvarshavende redaktør er tilskrevet. - Ole Graffe, Vejlby Vest Er tilskrevet. Har ikke reageret på vor skrivelse. b) BL informerer nr. 45/2013 pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats nr. 46/2013 digital tinglysning ændret praksis vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede nr. 47/2013 orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling. nr. 48/2013 udbud ved entrepernørs/leverandørs konkurs nr. 49/2013 tilmelding og workshop for bedste boligorganisation på nettet 2014 nr. 50/2013 hvor mange praktikanter m.v. er ansat på jeres byggesager? nr. 51/2013 konference på almene boligdage 2014 vi har brug for ideer og input! BL informerer blev taget til efterretning. c) Landsbyggefonden orienterer nr. 613 indberetning af ledige boliger pr. 1 oktober 2013 nr. 614 indbydelse til informationsmøder om digitale ansøgninger BOSSINF renovering, særlige driftsstøtte, renoveringsstøtte m.v. Landsbyggefonden orienterer blev taget til efterretning. d) BL landsplan Notat fra repræsentantmøde den 24. september 2013 Ingen bemærkninger. forhandlingsprotokol nr. 3-61

5 e) BL lokalt Notat fra repræsentantskabsmøde den 24. september 2013: Små billige boliger, stort problem pga. kontanthjælpsreformen. Svært at skaffe boliger til persongruppen. Problemet drøftes løbende med kommunen. På møde med den sociale boligtildeling har man vendt en mulighed, hvor kommunen benytter sig af råderetten over hver tiende ungdomsbolig ved nybyggeriet. Notat fra direktørmøde den 26. september 2013: Ingen bemærkninger. Kredskonference 2013: Fra deltog 15, heraf 3 fra organisationsbestyrelsen. Ulla Elisabeth F. Christianden havde tilmeldt sig men meldte afbud. f) Kontorudvidelse Udvidelsen pågår planmæssigt. Opdatering fremgår af det udsendte notat. g) Sydsamarbejdet Notat fra møde den 12. august Der var ingen bemærkninger til notatet. h) Personaleforhold Jens Møller orienterede om fritstilling af Tina Stücker Der er udsendt et skriv om formen for MUS-samtalerne og en referatskabelon Vi har ansøgt om tilskud til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder i) Salg af ungdomspensionen Rundhøj Direktøren orienterede. Diverse godkendelser er under indhentning. Salgsprisen er aftalt til kr j) Evaluering, afdelingsmøder - Michael : Spændende at deltage. Gode oplevelser - Lone : Orienterede fra et afdelingsmøde hvor der virkelig havde været mudderkastning. Ved mødets afslutning blev der klappet af dirigenten - Tonny : Kom 2 timer for sent til møde. - Kjeld : Fik bekræftet at det er ok at administrationen ikke møder op til afdelingsmøder på fredage - Niels : Var til afdelingsmøde en fredag hvor man fremlagde budget og regnskab. Rykker gerne ud til afdelingsmøder på fredage. forhandlingsprotokol nr. 3-62

6 - Lone : Afdelinger uden afdelingsbestyrelse: 12 Grønnegården 14 Altanganghuset 39 Hjulbjergvej 52 Katrinebo 57 Ingerslev Boulevard 59 Generatoren 62 Absalonsgade 75 Søndervang Kollegiet k) Økonomisk rådgivning Jens Møller orienterede. Afholdes på Sognegården. Stor opbakning fra bestyrelsen. l) Behandling af klagesager Statistiske oplysninger var udsendt. Niels Skov Nielsen spurgte ind til hvorfor der er så mange klager i afdeling 5 Øster Allé. m) Håndbog om almene boliger Nyeste udgave, 2011, indkøbes til: alle bortset fra direktør. Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 27. november 2013 kl på Vestergårdsvej. Forslag til mødeplan 2014 fremlægges på kommende møde. Ad pkt. 7 Eventuelt Repræsentantskabsfest, Varna 321 har tilmeldt sig festen den 22. november Afviklingsform ligger fast. Ole Østergaard kontakter Varna. Viby Fællesråd Peter Andersen deltog i stiftende generalforsamling. 50 deltog i mødet. Vedtægter skal udarbejdes. Storm Det undersøges om skade på terrasse er omfattet af forsikringen. Der vil blive udarbejdet en oversigt over stormskadeomfanget. Utilfredshed med indkaldelse til bestyrelsesmøde Kim S. Jensen gav en opdatering. Det berørte bestyrelsesmedlem har mod på at fortsætte i bestyrelsen. forhandlingsprotokol nr. 3-63

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ PILEVANGEN HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 PENSIONISTFEST REP.MØDE STENKILDEPARKEN almen boligorganisation aarhus INDHOLD

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere