Nyt fra UVM. HE regionskursuser VEST: 4/ ØST: 7/ Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra UVM. HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014. Side 1"

Transkript

1 Nyt fra UVM HE regionskursuser VEST: 4/ ØST: 7/ Side 1

2 Agenda Kl Nyt fra UVM Det nye skriftlige eksamensformat Didaktiske overvejelser om skriftlighed i engelsk Skriftlige censorer

3 Nyt fra UVM SiP: ambitiøs plan for udvikling af de gymnasiale uddannelser Samtlige skoler i gymnasiesektoren er indbudt Fokus på UVMs udviklingsplan med 7 indsatsområder Centralt fokus: at udvikle kvaliteten af elevers læring

4 Skoleudvikling i Praksis (SiP) Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af elevernes læring og styrke det lokale samarbejde om at udvikle og anvende de nye muligheder i forbindelse med overenskomstaftalen fra sidste år (OK13). Kurset vil handle om: elevernes udbytte lærersamarbejde og undervisningsformer nye tilrettelæggelser af skolehverdagen kvalitetsløft på institutionsniveau

5 SiP > 4 kursusdage Kursusdag 1. Fokus på elevernes udbytte og trivsel (gennemføres i marts 14) Formål: At skolerne får input og sparring til at udvikle metoder til arbejdet med mål, effekter og resultater i forhold til elevernes faglige udbytte, trivsel m.v. på et videnbaseret grundlag. Kursusdag 2. Fokus på udvikling af undervisnings- og arbejdsformer (gennemføres i maj 14) Formål: At skolerne får input og sparring til at udvikle tilrettelæggelsen af undervisningen og samarbejdet mellem lærerne til fremme af elevernes udbytte af undervisningen. Kursusdag 3. Fokus på en forandret skolehverdag (gennemføres i september 14) Formål: At skolerne udvikler deres undervisningspraksis, undervisningsorganisering og årsplanlægning med henblik på højt læringsudbytte og effektiv ressourceanvendelse. Kursusdag 4. Kvalitetsudvikling som omdrejningspunkt for forandring (gennemføres i december 14) Formål: At skolerne udvikler metoder til en samlet kvalitetsudvikling, hvor den enkelte institutions mest centrale udviklingsbehov er styrende for skolens forskellige indsatser.

6 Det nye eksamensformat: rammer, muligheder og udfordringer Internettet som ressource: kvalificeret og kritisk brug Dannelsesperspektiv: Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden En studieforberedende prøve Typeopgaverne #1-4 har testet bredden i formatet og er justeret undervejs naturlig proces med feedback.

7 Status for det nye eksamensformat Begrænsning i antal skrivegenrer (fra tidligere 4+4 til nu 3 i alt) to velkendte kommunikative genrer (manuskript, essay) en ny genre: tekstanalytisk essay fra ord (to genrer) til i en genre. Der ændres ikke i de faglige mål Det studieforberedende element er centralt!

8 Status for det nye eksamensformat Opprioritering af skrivehandlinger i stedet for formalia i genrer elevtid altid eksamensopgaver! Bredt spektrum af skrivning (formidling og refleksionsskrivning) er ideelt. Argumenterende tekst, redegørende tekst, sprogligt udtryk Øget fokus på /mulighed for at anvende faglig metode studieforberedende element øget faglig identitet og smidigere flerfagligt samarbejde (studieretning, SRP, SO, DIO) befordrende også i fht mdt eksamen (forskellige indgange til det ukendte tekstmateriale)

9 Struktur i eksamensformatet Delprøve 2 indeholder to opgaver med separat baggrundsmateriale > eksaminanden vælger én af disse! (men fælles delprøve 1)

10 Delprøve 1 60 minutters varighed (træn eleven i at overholde delprøvens tidsramme) Kontekstbaseret pragmatisk grammatik Ved anvendelse af kilder på www dokumenteres disse Grammatiske spørgsmål og sproglige opgaver stilles på dansk Eksaminand anvender faglig/grammatisk terminologi Eksempler på opgaver: fejlsætninger, omskrivninger, sprogrevisioner, oversættelse med stillingtagen, selvstændige formuleringer

11 Opgavetyper i delprøve 1 Fejlsætninger kan ikke være kontekstbaserede Ordklasser Verbets tider Adverbier/adjektiver Substantivers flertalsbøjning Adverbiets placering Kongruens Relativ pronomen Write an - følgende ord skal indgå Omskriv til standard engelsk Indsætningsøvelser Google translate eleverne skal kun tage stilling til oversættelsen af en enkelt glose eller ordforbindelse så rettearbejdet ikke umuliggøres. Mulige nye: Fra aktiv til passiv Simpel/udvidet tid

12 Opgavegenre #1 manuskript til tale Velkendt kommunikativ opgavegenre Redegørelse, argumentation, vurdering indledende redegørelse for emne (forståelse) opbygning af argumenteret tekst med et klart fokus struktureret med indledning/hoveddel/konklusion Hvad forventes af eksaminanden? eksaminanden går ind i en art debat med sig selv ved at lægge argumenter frem for/imod, belyse emnet fra forskellige synsvinkler, vurdere mulige løsninger eksaminanden viser forståelse for den kommunikative situation og tager højde for afsender/modtagerforhold sprog tilpasses målgruppen bindeord anvendes for at gøre argumentation logisk/tydelig/kohærent

13 Det gode manuskript en sammenhængende og velstruktureret tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion. Indledningen vækker tilhørernes interesse og angiver klart emnet og fokus for talen. Taleren og talens indhold introduceres. I hoveddelen udfoldes emnet gennem en argumenteret debat, diskussion kommentering, etc. Der anvendes connectives mellem afsnit og sætninger. I afrundingen opsummeres talens hovedpunkter, der konkluderes, og/eller der perspektiveres. en tale med en tydelig rød tråd samt en saglig og faglig behandling af emnet. Der bør være en logisk sammenhæng mellem besvarelsens dele/afsnit. De væsentlige pointer præsenteres først, hvorefter de underbygges. Emnet behandles primært med udgangspunkt i baggrundsmaterialet og fagets kernestof. Baggrundsmaterialet suppleres eventuelt med oplysninger fra eksterne kilder. en dokumenteret tekst, underbygget med henvisninger til og/eller citater fra baggrundsmaterialet og eventuelle eksterne kilder. Påstande og argumenter underbygges med henvisninger til baggrundsmaterialet, evt. i form af citater eller referencer.

14 Opgavegenre #2 det debatterende essay Velkendt diskuterende opgavegenre Redegørelse, argumentation, vurdering an essay is an essay is an essay denne essaytype ligger tæt op ad kronikgenren og overlapper til dels med genrer som kommentar og klumme Særtræk ved det debatterende essay kort, til dels personligt præget argumentation, som er saglig på samme tid (dvs mere end blot en række personlige ytringer) > Disponeringen vil afsløre afsenders selvstændige holdning. en samlet afvejning af et emne, hvor afsender (eksaminand) afsøger forskellige vinklinger/holdninger til emnet i baggrundsmaterialet. opbygning af argumenteret tekst med et klart fokus - struktureret med indledning/hoveddel/konklusion

15 Det gode essay en sammenhængende og velstruktureret tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion. Indledningen vækker læserens interesse og angiver klart emnet og fokus for essayet. I hoveddelen udfoldes emnet gennem en argumenteret analyse, diskussion, kommentering, etc. Der anvendes connectives mellem afsnit og sætninger. I afrundingen opsummeres emnets hovedpunkter, der konkluderes og/eller der perspektiveres. en tekst med en tydelig rød tråd samt en saglig og faglig behandling af emnet. Der bør være en logisk sammenhæng mellem besvarelsens dele/afsnit. De væsentlige pointer præsenteres først, hvorefter de underbygges. Emnet behandles primært med udgangspunkt i baggrundsmaterialet og fagets kernestof. Baggrundsmaterialet suppleres eventuelt med oplysninger fra eksterne kilder. en dokumenteret tekst, underbygget med henvisninger til og/eller citater fra baggrundsmaterialet og eventuelle eksterne kilder. Påstande og argumenter underbygges med henvisninger til baggrundsmaterialet, evt. i form af citater eller referencer.

16 Opgavegenre #3 det tekstanalytiske essay Ny opgavegenre (men velkendt metode). I modsætning til øvrige genrer, der fokuserer på kommunikation/indholdsdiskussion, fokuseres her på analyse/metode. Tekstanalyse udfoldes på skrift af enten fiction eller non-fiction (varierer fra opgave til opgave) Analyse, fortolkning, dokumentation argumenter og påstande skal dokumenteres med eksplicitte tekstreferencer ikke en slavisk modelgennemgang, men fokus på relevante aspekter eksaminanden skal foretage en afvejet og struktureret behandling af teksten Hvad forventes af eksaminanden? indledende kort redegørelse for tekstens centrale temaer og særtræk uddybende hoveddel, der uddyber/forklarer temaer med anvendelse af relevante metoder/modeller (men ikke slavisk gennemgang)

17 Tekstanalytisk essay, ctd eksaminand udvælger de mest fremtrædende aspekter, som giver anledning til analyse/fortolkning: Aspekter, der kan være relevante at inddrage ved analyse og fortolkning af skønlitteratur Aspekter, der kan være relevante at inddrage ved analyse og fortolkning af non-fiktion Synsvinkel Tid og sted Miljø Personkarakteristik Temaer Budskab Sprog og stil Atmosfære Tekstens opbygning Tekstens titel Afsender og modtagerforhold Tekstens intention Appelformer Argumentation Sproglige virkemidler Komposition

18 Tekstanalytisk essay, ctd Sammenligning og parallelisering/perspektivering Skønlitteratur sammenligne forskelle og/eller drage paralleller mellem fx miljø, tid og sted, tema(er), budskab, synsvinkel, etc. med inddragelse af relevante citater som dokumentation Sagprosa drage paralleller og undersøge forskelle/ligheder mellem fx afsender/modtager forhold, appelformer, sproglige virkemidler etc. med inddragelse af relevante citater som dokumentation

19 Det gode tekstanalytiske essay en sammenhængende og velstruktureret tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion. Indledningen vækker læserens interesse og angiver klart emnet og fokus for analysen. I hoveddelen udfoldes emnet gennem en argumenteret analyse, diskussion, kommentering, etc. Der anvendes connectives mellem afsnit og sætninger. I afrundingen opsummeres emnets hovedpunkter, der konkluderes og/eller der perspektiveres. en tekst med en tydelig rød tråd samt en saglig og faglig behandling af emnet. Der bør være en logisk sammenhæng mellem besvarelsens dele/afsnit. De væsentlige pointer præsenteres først, hvorefter de underbygges. Emnet behandles primært med udgangspunkt i tekstforlægget og fagets kernestof. Baggrundsmaterialet suppleres eventuelt med oplysninger fra eksterne kilder. en dokumenteret tekst, underbygget med henvisninger til og/eller citater fra den analyserede tekst og eventuelle eksterne kilder. Påstande og argumenter underbygges med henvisninger til baggrundsmaterialet, evt. i form af citater eller referencer. Specielt i det tekstanalytiske essay forventes en høj grad af dokumentation, dvs. linjehenvisninger.

20 Forslag til elementer i den daglige undervisning inddragelse af internetsøgninger kendskab til søgestrategier anvendelse af troværdige engelsksprogede kilder kritisk vurdering og stillingtagen til internetkilder dokumentation af anvendte kilder (fodnoter, skærmdumps) anvendelse af elektroniske grammatikker, ordbøger, opslagsværker og corpora oversættelser, versioner og sproglige revisioner anvendelse og vurdering af online oversættelsesprogrammer øget fokus på induktiv grammatikundervisning anvendelse af diverse tekstanalytiske, kommunikations- og argumentationsmodeller genreomskrivning.

21 Skriftlig progression og indhold Skrivningens potentiale er dokumenteret! Indlagt progression er nødvendig Koordinering med andre fag Koordinering i fh til bilag 4 hh3 kunne skrive kortere og længere tekster (fx essays, manuskript, tekstanalytiske essays, grammatiske delprøver) Fokus på analyse/fortolke/perspektivere Sproget er nuanceret, varieret, hh2 flydende og stort set grammatisk og idiomatisk korrekt. hh1 kunne skrive kortere og længere engelske tekster Fokus på skrivehandlinger: redegøre/argumentere/reflektere/diskutere Genreudforskning, beskrivelse af tekst (stilistik) Kohærens/kohæsion connectives Dokumentere/citere/kildeangive Sproget er nogenlunde korrekt med varieret syntaks og med varieret ordforråd kunne skrive kortere engelske tekster (fx anmeldelser, oversættelser, personkarakteristik, s, blogs, korrespondance, kommentarer, læserbreve) Genreudforskning Sproget er forståeligt og nogenlunde korrekt med passende ordforråd og korrekte verbaltider Adapteret fra Write Away, s. 6 (Poul Tornøe)

22 Nødvendige overvejelser om tilrettelæggelse af skriftlighed Hvilke skriftlige deldiscipliner? Hvilke faglige mål og kernestof? Hvilket hensigtsmæssigt tidspunkt? Hvilke tekster i fht deldiscipliner og delemner? Hvilken elevtid? Studietid (elevtid og uddannelsestid)? Hvilke evalueringsformer? Hvilke feedback/retteformer? Bidrag til bilag 4 (elevernes studieforberedende skrivekompetencer)?

23 Didaktiske overvejelser Oplæg af Hanne Leth-Andersen, RUC Konference for skriftlighed, Mulernes Legatskole 7/

24 Evaluering af skriftligt arbejde Skrivning: hvorfor og hvordan? Writing to Learn refleksionsskrivning vs Learning to Write formidlingsskrivning Evalueringsformer er vigtige instrumenter i didaktisering af skriftligheden Se mere på

25 Eksempler på tænkeskrivning Hurtigskrivning, hvor eleverne skriver på tid, fx i starten af en time, hvor de formulerer tanker om et emne/en tekst. Brainstorming og mindmapping, hvor eleverne ved opstart af nyt emne lader tankerne flyve individuelt eller parvis om forskellige vinkler på emnet. Fælles opsamling og systematisering i klassesamtale. Refleksioner, hvor eleverne arbejder med at definere koblingen mellem faglige mål for faget og kernestof /supplerende stof. Timereferat, hvor eleverne løbende eller i slutningen af timen reflekterer over vigtige pointer eller faglige mål. Nedskrives i form af 3-4 sammenfattende sætninger.

26 Evaluering af skriftligt arbejde Retning eller feedback? Kommentering (individuelt eller gruppevis) af produkt eller proces Skriftligt eller mundtligt Retteprogrammer Automatisk retning, multiple choice Hvem retter/giver feedback? Oplæg af Hanne Leth-Andersen, RUC Konference for skriftlighed, Mulernes Legatskole 7/

27 Fejlretning, hvordan Oplæg af Hanne Leth-Andersen, RUC Konference for skriftlighed, Mulernes Legatskole 7/

28 Litteratur Følgende udgivelser kan være en hjælp til den didaktiske tilrettelæggelse af arbejdet med det nye eksamensformat, særligt hvad angår tekstanalyse og skrivehandlinger. Tornøe, Poul og Lund, Ole J., Write Away, Gyldendal 2008 Heltberg, Eva og Kock, Christian, Skrivehåndbogen, Gyldendal 1999 Quist, Nanna.F, On Purpose, Gyldendal 2006 Jørgensen, Susanne, Spoken English, Systime 2010 Macauley, Dominique., Creative Writing, Systime 2013 Engberg-Pedersen, J., Ohland-Andersen, H., m.fl. Toolbox, Gyldendal 2013 Claus, Birgitte P., Text Tools, Systime 2012 Strøm, Sophie H, Skrivning i alle fag, Dansklærerforeningen/Systime 2012 Murray, Donald M., Write to Learn, Thomson Wadsworth, 2005

29 Censorer til maj/juni 2014 Årets censorkorps er nu sammensat. Udmelding ca. 13/3 til beskikkede censorer Beskikkelseskriterier: geografi, erfaring, alder, køn, historik NB rotation op mod 25% er udskiftet i år. Mild og myndig! Ny opgave > Nyt censor-mindset (og en udfordring) Særlig instruks til beskikkede censorer forud for eksamen 2014 Opgaver til censor skriftligt eller elektronisk (censor kan bede om at få det på print) Opfølgende aktiviteter ang. bedømmelse i efteråret 2014

30 Åben netadgang > ikke kommunikation med omverden Brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til skolerne pr. 5/ elever har adgang til filer og programmer i skyen det forudsættes, at eksaminander kun har adgang til hjælpemidler, der er tilladt ved den enkelte prøveform skolens leder skal sikre, at de ikke kommunikerer utilsigtet

31 NB: ny læreplan (pr 18. februar 2014) Gammel formulering Den skriftlige prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. Delprøve 1 besvares uden brug af computer eller faglige hjælpemidler. Når delprøve 1 er afleveret til en tilsynsførende senest efter én time, må eleven starte computeren. Ved besvarelse af delprøve 2 er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt, jf. dog 15, stk. 2, i den almene eksamensbekendtgørelse. Ny formulering: (BEK nr 153 af 18/02/2014 ) Den skriftlige prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet elektronisk opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer. Opgavesættet udleveres ved prøvens start. Alle hjælpemidler er tilladt. Brug af internettet er tilladt.

32 Formuleringer i eksamensopgaven Vejledning og skabelon til at løse opgaven Den samlede eksaminationstid er 5 timer. Det anbefales, at du højst anvender en time på delprøve 1, og at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Delprøve 1 og delprøve 2 bør afleveres samlet i ét dokument med delprøve 1 placeret forrest, således at de to delprøver er klart adskilt og delprøve 2 begynder på en ny side. Vejledning til besvarelse af delprøve 2 findes under Toolbox i menuen. Hjælpemidler Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af opgavesættet.

33 Formuleringer i eksamensopgaven Delprøve 1 I delprøve 1 skal du besvare alle fire opgaver 1a-1d. Du kan finde skabelon til besvarelsen under Toolbox i menuen til venstre. Husk at udfylde sidehovedet med dine eksamensoplysninger. Det anbefales, at du højst anvender en time på delprøve 1. Delprøve 2 I delprøve 2 skal du vælge enten opgave A eller opgave B.

34 Spørgsmål og diskussion

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen Engelsk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Forord Engelsk A hhx Vejledning /Råd og Vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012)

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) 1. Eksamen maj/juni... 2 2. Nyt udviklingsprogram for gymnasiale uddannelser... 3 3. Status på skriftlig engelsk eksamen med adgang til internet... 4 4. Faglig inspiration...

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Ny Skriftlighed. Ny skriftlighed i studieretningen

Ny Skriftlighed. Ny skriftlighed i studieretningen Rapport fra IBC International Business College vedrørende deltagelsen i projektet om Ny Skriftlighed med arbejdstitlen: Ny skriftlighed i studieretningen Projektnummer 128981 Kontaktperson: Mette Andersen

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Datalogi C. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Datalogi C. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Valgfagsbekendtgørelsen Datalogi C Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Datalogi C Valg Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere