Socialchef Torben Rugholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15.10.2014. Socialchef Torben Rugholm"

Transkript

1 Socialchef Torben Rugholm 1

2 Vedrørende: Boligplan for socialområdet 2014 Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: P Skrevet af: Torben Rugholm Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget - Indledning Boliger til særligt udsatte målgrupper er et af hovedomdrejningspunkterne for et godt hverdagsliv for udsatte, psykisk sårbare og handicappede borgere. Fra forskellige undersøgelser - f.eks. det Sociale Indikator Program (SIP) - ved vi, at for handicappede er boligen den enkeltfaktor, der har størst betydning for borgernes velbefindende. Derfor har Randers Kommune også ændret boligudbuddet fra 2007 og frem til i dag på dette område. Der er således bygget 48 nye boliger på Neptunvej, som erstatning for 36 utidssvarende boliger på Tronholmen. Endvidere er der bygget 12 nye boliger på Rebslagerområdet og en af Høvejens afdelinger med 12 boliger er blevet totalrenoveret. Endelig har socialområdet overtaget boligerne på Kastanjevej i Harridslev (14 boliger) og indrettet dem til ældre og demente udviklingshæmmede. Nærværende boligplan for Randers Kommunes socialområde er en rammeplan, for at kunne leve op til de udfordringer, der er nu og indenfor en kort årrække på boligområdet for handicappede, psykisk sårbare og meget udsatte borgere. Planen er netop en rammeplan, idet det er et bud på hvorledes, der kan bygges 55 nye bomuligheder for målgruppen, ombygges 68 boliger samt få renoveret dele af skolen og udenoms arealer på Mellerup skolehjem. Det kan foregå i en samlet økonomi, der for Randers Kommune betyder, at der ikke er udgifter ved projektet. Rammeplanen betyder også, at der i Randers over de næste 3,5 år på socialområdet skal bygges for ca. 88,7 mio. kr. i direkte byggeomkostninger, hvilket kan have en positiv beskæftigelsesmæssig effekt i Randers. Planen er beregnet på grundlag af skitseplaner for alle om- og tilbygninger. Prissætningen er foretaget af Miljø og teknik og er prisfastsat efter standardbyggeomkostninger alt efter bygningernes stand. Der er derfor tale om en overordnet, gennemarbejdet plan. Det har med planen været forudsat, at Miljø og teknik står for arkitektopgaven vedr. planen. Endvidere er der givet et bud på, hvad huslejeudgifterne bliver før og efter, at boligplanen er gennemført. Det er lavet for de grupper, som hovedsagelig bruger de enkelte boligtyper. Boligydelsen for de enkelte grupper og dermed den faktiske husleje er udarbejdet med hjælp fra Udbetaling Danmark. 2

3 Der vil for en del af ombygningerne være tale om midlertidig genhusning, hvilket er indregnet i overslaget, ligesom kommunale udgifter vedrørende beboernes indflytning i det renoverede også er indregnet. Indretningen af de enkelte byggerier er foretaget ud fra hvilke boligtyper, der forventes at være brug for fremadrettet og udføreområdet har været inde over og være behjælpelig med vejledning om hensigtsmæssig indretning til de enkelte brugergrupper. En del af bygningerne, der skal ombygges eller bruges til nye formål, er bygninger, der ejes af Randers Kommune. Salget af disse bygninger til eksempelvis handicapboliger skal som hovedregel følge ejendomsværdien, og man kan ikke som kommune hverken sælge bygningerne til en kunstig høj eller kunstig lav pris. Udarbejdelse af disse beregninger er foretaget med hjælp fra og med udgangspunkt i retningslinjer fra revisionsfirmaet BDO. Det vigtigste ved denne overordnede boligplan er at få en politisk tilkendegivelse af, om renovering og nybyggeri på socialområdet har den retning og den overordnede finasieringsmodel, som Byrådet ønsker. Ved politisk godkendelse af planen kræves det efterfølgende, at hvert enkelt byggeri skal gennemløbe følgende faser: Dialog med de berørte brugere og medarbejdergrupper om indretningen af byggeriet Byrådets godkendelse af skema A for det enkelte byggeri Byggeriet skal udbydes i licitation Byrådets godkendelse af skema B for byggeriet, før igangsættelse Godkendelse af regnskab skema C Beregning af husleje ud fra regnskabet Endvidere er det vigtigt, når der er tale om de konkrete byggerier, at ikke bare konsekvenserne for den kommende hovedmålgruppe bliver beskrevet, men også for de borgere og personale der pt. anvender bygningerne. Boligplanen er opdelt i følgende elementer: Nærværende notat om hvorfor det er nødvendigt med boligplanen; reglerne vedr. om- og nybyggeri; samt hvilke sociale problemstillinger, der også skal løses gennem planen. Endvidere et bilag A hvor samtlige dele af byggerierne er gennemgået vedr., hvad der skal ombygges, årsagen til ombygningen, økonomien i projekterne samt de huslejeniveauer, der er før og efter en ombygning. Endelig et bilag B, som er skitseforslag til de enkelte ombygninger. 1. Overordnede problemstillinger vedrørende boliger på det sociale område 1.1 Behov for boliger Det aktuelle behov for boliger på området afhænger af de enkelte borgeres ønsker og behov, af Randers Kommunes eksisterende boligudbud, samt hvad der kan købes uden for kommunen Tilbud til voksne borgere med udviklingshæmning Dette deler sig i dag ligeligt mellem tilbud i Randers Kommune og tilbud i andre kommuner eller i Regionerne. 3

4 En meget stor del af efterspørgslen fra borgernes side er rettet mod specifikke tilbud, som eksempelvis ungetilbuddet på Høvejen eller et bestemt bosted. Borgerne ønsker i stor udstrækning at stå på venteliste til et specifikt tilbud og ønsker sjældent alternativer uden for Randers Kommune og også sjældent uden for Randers by. Det store antal pladser der købes i andre kommuner vil ændre sig over tid, idet det i stor udstrækning afspejler Århus Amts tidligere tilbud om pladser og deres geografiske placering. Nye boligsøgende med udviklingshæmning ønsker et tilbud i nærmiljøet, hvis der ikke er specielle forhold, der skal tilgodeses. Idet Randers Kommune køber 50 % uden for egen kommune og kun sælger 25 %, vil der på sigt være behov for nye boliger i Randers Kommune. I løbet af en 10 års horisont, vil der beregningsteknisk være behov for yderligere 30 boliger til denne målgruppe. Der er dog en svag tendens til, at de bedre fungerende udviklingshæmmede ønsker almene boliger og individuel bostøtte. Der er endvidere en meget skæv aldersfordeling i målgruppen samtidig med, at der udvikles mange nye hjælpemidler til understøttelse af kognitive funktionsnedsættelser. Det betyder, at det for denne målgruppe er meget svært at forudsige, om det langsigtede beregningstekniske behov reelt er den fremtidige efterspørgsel. Af samme årsag er der i nærværende boligplan kun regnet med 2 nye boliger. Disse boliger er for udviklingshæmmede med store funktionsnedsættelser Tilbud til voksne borgere med autisme Der er en tale om en meget sammensat gruppe, hvorfor der er meget forskellige behov, der skal tages hensyn til. For det første er der i dag en stor gruppe af unge voksne infantile autister, som på meget kort sigt har brug for andre rammer. Der er 8 borgere over 18 år på Holberghus, hvor de p.t. kan blive, indtil de er 25 år, samt 2 borgere i samme målgruppe på Infanterivej. Endelig er der en række voksne i målgruppen, som i dag er hjemmeboende ved pårørende. Placeringen på Holberghus er midlertidig, idet stedet for det første er bygget til børn, for det andet vil hovedparten af borgerne være over 25 år indenfor de næste 2 år, og endelig kan man forvente, at det sociale tilsyn kun vil godkende Holberghus til over 18 årige som en midlertidig foranstaltning. Endelig er Garnisionsvej etableret som en midlertidig foranstaltning. Det betyder i realiteten, at der ikke er boliger til målgruppen om 2 år. Hvis man tager hensyn til, at nogle få af disse borgere vil have brug for et specialtilbud uden for Randers Kommune, er der behov for på meget kort sigt, at etablere 14 boliger til målgruppen. Alternativet vil være væsentlig dyrere løsninger i andre kommuner og Regioner. Dette dels fordi omkostningsniveauet generelt på området er lavere i Randers Kommune, dels fordi vi skal betale overhead (administrationsomkostninger) ved eksterne køb. Overslagsmæssigt betyder det en prisforskel på ca. 20 %. Endelig er der ikke i nærområdet mulighed for at købe relevante pladser i dette omfang, hvorfor borgerne vil blive spredt ud over et meget stort geografisk område. En anden støre målgruppe er borgere med asperger syndrom eller lignende diagnoser. Her har Randers Kommune i dag et bofællesskab på Nørresundbyvej, og der vil på sigt kunne etableres et på Infanterivej, når dette bofællesskab ikke længere skal anvendes til infantile autister. De resterende tilbud vil enten, som i dag, være egen lejlighed eller lejligheder, der lejes af Randers Kommune til vide- 4

5 reudlejning. Området har tidligere været delt mellem Randers Kommune og Hinnerupkollegiet, men der er i samarbejde med Hinnerupkollegiet blevet etableret særlige tilbud for Randersborgere, som herved får en mere glidende overgang fra institutionslignende tilbud til bostøtte. Der er derfor ikke behov for yderligere tiltag ud over indretning af Garnisionsvej med 4 pladser Tilbud til voksne borgere med hjerneskade Tilbuddene består dels af bostøtte i eget hjem, forskellige genoptræningspladser, botilbuddet i Lene Bredahlsgade, samt tilbuddene fra Hjernecenter Randers. Hjernecenter Randers, der understøtter hjerneskadede borgere vedrørende taletræning og kognitiv genoptræning samt aktivitetstilbud, er grundlaget for at en del borgere kan bo i egen bolig med bostøtte. Kapacitetstilpasninger kan pt. foregå indenfor den nuværende boligmasse, men der er i boligplanen indregnet, at der på sigt bliver behov for en forøgelse/ombygning af boligtilbuddet til denne målgruppe. Der er afsat midler til 10 nybyggede boliger. Ved eventuel mulighed for ombygning af eksisterende boliger vil prisen selvfølgelig være mindre Tilbud til ældre psykisk sårbare borgere Tilbuddene gives i dag på Gudenåcentret og Bakkegården. Det tidligere tilbud på Kollektivhuset er nedlagt. Solstrålen og Solsorten, som tilbuddene hedder, er af historiske grunde tilknyttet ældreområdets områdecentre. Som angivet i Randers Kommunes psykiatriplan vil ét samlet byggeri og samling af beboerne fra de to botilbud betyde, at den socialpsykiatriske indsats på boområdet samles i én organisation. En flytning af tilbuddene til socialområdet vil styrke den faglige indsats på tværs af botilbuddene, og man vil blive en integreret del af det øvrige psykiatriområdes kompetenceudvikling og faglige udvikling. Det vil endvidere skabe bedre betingelser for styring af området i forhold til tilpasning af tilbuddene til udviklingen af efterspørgsel på området, idet volumen på området samles under samme ledelse. Lejekontrakten vedr. Gudenåcentret udløber ved årsskiftet 2017/18, hvorfor det er naturligt, at overveje nye løsninger i forbindelse med dette. Rent boligmæssig er den nuværende struktur uhensigtsmæssig af hovedsageligt to årsager. For det første er de nuværende boliger og deres struktur ikke velegnet til psykisk sårbare borgere. Boligerne er beliggende på en traditionel plejehjemsgang på første sal i byggeriet, og der er ikke mulighed for væsentlige fællesaktiviteter i denne del af byggeriet. Benyttelse af fælles udeområde for gruppen er hæmmet af boligernes placering på første sal, og at der kun er én udgang til området. De mange udmærkede fællesarealer og aktiviteter, som foregår for hele centeret, er den gruppe borgere desværre for socialt tilbageholdende til at kunne profitere af. For det andet giver beliggenheden i et ældrecenter naturlige begrænsninger og hensyntagen til andre svage grupper, som det samlede center rummer. Det betyder, at der ofte er problemer med psykisk sårbare borgere, som også har fået midlertidige eller vedvarende somatiske problemer. Selvom Sundhed og ældre er meget hjælpsomme med at finde andre konkrete løsninger, er det vigtigt, at der med udløbet af lejekontrakten på Gudenåcenteret findes en permanent løsning. 5

6 Socialområdet ønsker derfor, at der findes en bynær lokalitet, hvor de nuværende to tilbud kan samles i ét hus. Med ét fælles hus vil der fortsat kunne drages de stordriftsfordele, som de to tilbud hidtil har haft ved tilknytning til et ældrecenter - det gælder bl.a. en fælles nattevagtsfunktion. Der er behov for et nybyggeri bestående af 15 boliger. Valg af lokalitet bør diskuteres med personalet på området, brugerorganisationerne og handicaprådet. Gudenåcenterets kontrakt udløber ved årsskiftet 2017/18 og Dragonparkens kontrakt udløber vedudgangen af 2018, og det har derfor været undersøgt, om de 15 boliger kunne ligge i et af disse byggerier. De to plejecentre er imidlertid meget store, og pensionskasserne, som ejer dem, ser gerne, at større dele udlejes samlet - især ejeren af Gudenåcenteret. Centrene er, som de ligger i dag, ikke tidssvarende og en ombygning vil betyde, at det er pensionskasserne, der ombygger, og det bliver ikke boliger bygget efter reglerne vedrørende boliger til handicappede/ældre. Det vil betyde noget for borgernes mulighed for boligydelse, og dermed forværres den for mange i målgruppen i forvejen stramme økonomi. Endelig er der for Dragonparken væsentlige begrænsninger i ombygningsmulighederne på grund af fredningsbestemmelser på byggeriet. Det betyder eksempelvis, at udlejer ikke mener, at der kan etableres egentlig moderne ventilation i boligerne, hvilket må anses for uhensigtsmæssigt. Hvis man ser på målgruppen og dens behov vil et nybyggeri være at foretrække. Flytningen og fusioneringen af tilbuddene vil ske i et tæt samarbejde med Sundhed og Ældre Tilbud til borgere med misbrugsproblemer og dobbeltdiagnoser Området dækker over meget forskelligartede boliger. For det første er der permanente boliger, som dækkes af Ladegården, Perron 4 samt Åbo og Blommevej. Randers kommune har et tilsagn om, at kunne få andel i puljen vedrørende skæve boliger, hvor boligerne enten kan bruges som udslusningsboliger fra forsorgshjemmet eller kan være boliger for specielle målgrupper, eksempelvis borgere der ikke længere er misbrugende eller borgere med massive udviklingsforstyrrelser. Randers Kommune har på kort sigt brug for 2x 5 skæve boliger, som også fremgår af tilsagnet. Midlertidige boliger dækkes dels af Kirkens Korshærs institutionstilbud Hjørnestenen, samt ungetilbuddet. Tilpasninger på området vil kunne imødekommes ud fra borgernes egen bolig eller boliger, der lejes af Randers Kommune til videreudleje Botilbud til handicappede børn Det har været et område, hvor der har været faldende efterspørgsel, dels fordi der i langt højere grad satses på forebyggelse samt aflastning til forældrene, dels fordi der i Randers Kommune har været mange pladser, der før solgtes til andre kommuner, men hvor især de større kommuner har lavet egne tilbud. Der er derfor ikke brug for nye pladser, men behov for tilpasning af de nuværende boliger. Dog er der behov for 4 udslusningsboliger til unge, men her er det muligt at overtage eksisterende lejligheder/værelser. Ud fra ovenstående behov for boliger til målgruppen giver den samlede plan over byggerierne følgende ændring i antallet af boliger: 6

7 Sted Nuværende boliger Midlertidige boliger Fremtidig antal boliger Vækst i antal reelle boliger Vækst i boliger fratrukket midlertidige boliger Bosted Marienborgvej- udviklingshæmmede Bosted Harridslev- udviklingshæmmede Holberghus voksne infantile autister Garnisionsvej infantile autister Garnisionsvej - asberger Skæve boliger Nybyggeri - hjerneskadeområdet Solstrålen 1 - psykiatri Nybyggeri - psykiatri SUM : Stopper i 2017 For området som helhed er der reelt behov for 55 nye bomuligheder for voksne. For børn er tilvæksten 0, idet pladserne blot flyttes fra Holberghus til Mellerup skolehjem for at få et samlet fagligt område vedrørende børn med handicap. 1.2 Behovet for ombygning af eksisterende boliger Boliger der er uhensigtsmæssigt indrettet Man kan konstatere, at der er en række boliger som i dag er uhensigtsmæssige til løsning af de opgaver, som socialområdet skal varetage. Efterspørgsel efter botilbud samt ændrede behov ved målgruppen har her en stor betydning. Som konsekvens heraf er det nødvendigt at ændre indretningen af botilbuddene for at fremtidssikre socialområdets indholdsmæssige behov for botilbud. Ved at ændre på tilbuddenes indretning sikres således, at kommunen også fremadrettet er i stand til at have fagligt stærke miljøer, og derved mindskes behovet for at tilkøbe ofte dyrere botilbud eller tilbud, der er beliggende i andre kommuner eller i Regionerne. Det drejer sig konkret om Ladegården, dele af psykiatripladserne samt de to børneinstitutioner Holberghus og Mellerup Skolehjem. Ladegården som er en selvejende institution, er beliggende med 14 boliger, der er kommunalt ejede, 5 almennyttige boliger samt 6 skæve boliger. De 14 boliger, der er kommunalt ejede, ønskes ombygget, idet de pt. er for små til, at Ladegården kan give det total tilbud - også i tilfælde af alvorlig sygdom - som Randers Kommune ønsker at købe. 7

8 Ligeledes er der behov for boliger, hvor udsatte borgere med større funktionsnedsættelser og bevægelseshandicap kan rummes, end det Ladegården på nuværende tidspunkt har mulighed for. Konsekvensen af den nuværende struktur er, at Socialafdelingen i stigende grad køber andre tilbud for at matche borgernes behov. Det betyder, at der er en væsentlig udgiftsglidning på området. Mellerup skolehjem Randers Kommune overtog Mellerup skolehjem i 2014 fra Region Midtjylland. Overtagelsen var dels grundet budgetmæssige årsager, dels for forsat at kunne have et tilbud til handicappede børn i Randersområdet. Et væsentligt element i overtagelsen bliver at opbygge et samlet fagligt velfunderet tilbudsområde. For at skabe et driftssikkert børneområde med en fortsat høj faglig ekspertise foreslås det, at Holberghus og Mellerup Skolehjem slås sammen på Mellerup Skolehjems matrikel. Mellerup Skolehjem råder over en stor bygningsmasse, hvoraf store dele pt. står tomme og afventer boligplanen. Imidlertid fordrer dette, at der gøres noget ved tilgængeligheden således alle, uanset handicap, kan komme omkring på matriklen, og to af botilbuddene opgraderes vedr. tilgængelighed. Det giver mere plads til personalets arbejde og opgaver samt borgernes mulighed for at komme rundt. Mellerup skolehjem er generelt i god bygningsmæssig stand, men med boligplanen bliver det muligt at opgradere de ældre dele af skoledelen, der endnu ikke er blevet det samt en mindre bygning (Folden). Begge trænger til en renovering. Bofælleskab Marienborgvej og Bosted Harridslev Begge bofællesskaber har i deres kernedel boliger, der ikke har et toilet, men fælles hygiejnerum. Dette ønskes ombygget, således at alle har egne faciliteter. Selve boligen er ikke på forhånd rumopdelt, idet en del af borgerne ikke kan overskue dette. Imidlertid er boligerne af en størrelse, så rumopdeling kan etableres for de borgere, der gerne vil have opdelt boligen. Bosted Høvejen ungeafdelingen Bosted Høvejen har et ungeafsnit, hvor de unge kan bo midlertidigt, mens de øver sig på at stå mere på egne ben eller at erhverve sig færdigheder, således de ikke altid er afhængig af andres støtte. Boligerne er mindre 1 værelseslejligheder - og som sådan meget velegnet til formålet - men de er dog i dag meget nedslidte og med tilbagevende bygningsskader. For at de kan anvendes fremover, er det derfor nødvendigt, at de renoveres. De ovenstående problemer med boliger, der er uhensigtsmæssig indrettet, giver et behov for en samlet ombygning af 56 boliger på følgende steder: Sted Antal boliger Ladegården - udsatte området 14 Bosted Marienborgvej 8 Bosted Harridslev 9 Mellerup skolehjem 1 27 Bostedet Høvejen 10 SUM 68 1: + renovering af dele af skolen samt udearealer 8

9 Der er i bilaget gjort rede for de konkrete behov ved de enkelte tilbud og institutioner. 1.3 Vedligeholdelse af boligmassen Randers Kommune råder over en række 108 tilbud, dvs. længerevarende botilbud. Her har Randers Kommune vedligeholdelsesforpligtigelsen, idet der ikke er tale om en boligforening. Der er i taksten afsat et beløb til vedligehold, men det beløb indgår i kommunens generelle overhead og tilfalder således ikke umiddelbart det enkelte tilbud. Vedligehold af disse bygninger afholdes over det generelle vedligeholdelsesbudget. Det betyder for det første, at borgere, der bor på de længerevarende tilbud og betaler husleje, på grund af ændrede finansieringsvilkår med kommunalreformen, reelt har sparet meget lidt op til vedligehold. For det andet betyder det, at der ikke er beboerindflydelse, som i boligforeningerne. For det tredje betyder det, at boligerne ved manglende vedligeholdelse på sigt bliver en økonomisk byrde for Randers Kommune, idet vedligeholdelsesudgifterne med tiden vil være voksende, og at der ikke - som i boligforeningerne - er hensat de rette midler til opgaven. Væsentligt er også, at vedligeholdelsesudgifterne bygger på erfaringstal, som indgår i huslejen. Løsningen på problemet, kan for den ældre del af boligerne, nemlig kernerne på Bosted Harridslev, Bosted Marienborgvej, Ladegården, ud over de tidligere nævnte problemer, samt den del af kernen på Bosted Høvejen - der endnu ikke er ombygget - være, at de overgår til at være almennyttige boliger for handicappede og udsatte. Det betyder for det første, at bygningerne kan renoveres snarest muligt, således de fremstår tidssvarende og i god stand. For det andet, at der fremover automatisk vil blive lagt midler til side til fremtidig vedligeholdelse. 2. Væsentlige forudsætninger for boligplanen 2.1 Rådgivning vedrørende boligplanens konkrete udførelse Den praktiske udførelse af boligplanen betyder, som ovenfor beskrevet, at hvert enkelt byggeri skal behandles enkeltstående efter de gældende regler. For at gennemføre de enkelte byggerier er det vigtigt, at socialområdet køber faglig ekspertise vedrørende byggeøkonomi og regler om dette ved et revisionsselskab, og at der købes arkitektydelser enten ekstern eller ved Randers Kommunens bygningskontor. Endvidere skal reglerne om almennyttigt byggeri selvfølgelig følges og Miljø og teknik er her tilsynsmyndighed. 2.2 Overgang fra kommunalt ejede boliger til almene boliger til handicappede Kapitalisering af værdien af boliger Konsekvensen af at lade bygningerne overgå fra Randers Kommune til en boligforening er også, at den værdi, som Randers Kommune har i bygningen, vil blive kapitaliseret. Der er som beskrevet ovenfor regler for denne kapitalisering, nemlig at det er den offentlige ejendomsvurdering, der skal tages udgangspunkt i. En kommune kan ikke undlade at kapitalisere værdien, når bygningen overgår til almennyttigt byggeri til handicappede, idet det ikke er lovligt at støtte, støttet byggeri. Dette er også hovedårsagen til, at planen er udgiftsneutral for Randers Kommune. Der skal gøres opmærksom på, at boliger til børn er et institutionstilbud, og det er derfor Randers Kommune, der har hele udgiften til etablering og vedligehold. Disse udgifter vil indgå i taksten for tilbuddet. 9

10 2.1.2 Omdannelse af boliger efter 108 i lov om social service til almennytige handicapboliger med 85 støtte Ved omdannelsen af boligerne kan beboerne, som de også kan i det daglige, ønske et andet tilsvarende 108 tilbud, eksempelvis i en anden kommune. Forudsætningen for at kunne omdanne boligerne er også, at man lukker 108 tilbuddet og genskaber et nyt tilbud med 85 støtte. 2.3 Anlægsøkonomi finansiering Opførelse af boligdelen i et botilbud efter almenboliglovens bestemmelser finansieres på følgende måde: Realkreditlån med ydelsesstøtte fra staten: Kommunal grundkapital: Beboerindskud: I alt: 88 pct. 10 pct. 2 pct. 100 pct. Randers Kommunens udgift i forbindelse med etablering af botilbudsboliger efter almenboligloven vil således udgøre 10 % af den støtteberettigede anskaffelsessum. Den kommunale grundkapital har svinget mellem 7 14 % i de sidste 20 år og frem til udgangen af 2016 er den sat til 10 %. Der er regnet med 10 % i hele boligplanen Den støtteberettigede anskaffelsessum er omfattet af bestemmelsen om maksimumbeløb, hvilket betyder, at der er lagt et loft over den anlægsudgift, der kan opnås støtte til. I 2014 er der et makimalt loft på kr. pr. m 2. Såfremt der ved etablering af et botilbud opføres servicearealer, skal anskaffelsessummen til etableringen finansieres af kommunekassen. Der kan efter lov om almene boliger m.v. ydes et tilskud til servicearealer, der er etableret i umiddelbar tilknytning til ældre-/plejeboliger. Tilskuddet udgør kr. pr. tilknyttet bolig, dog maksimalt 60 pct. af servicearealernes anskaffelsessum. Udgifterne til servicearealer er indregnet i planen I henhold til Støttebekendtgørelsen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter må købesummen for en eksisterende bebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af støttede almene boliger ikke overstige den seneste almindelige vurdering eller omvurdering. 3. Væsentlige konsekvenser af boligplanen Konsekvenserne vedrørende de enkelte byggerier er gennemgået i bilaget, hvorfor det er de mere overordnede udviklingstræk, der vil blive gennemgået. 3.1 Anlægsbudget Forudsætningen for boligplanen er at overskud og underskud for de enkelte byggerier udligner hinanden. Socialområdet har ved de tidligere byggerier i hver enkelt sag fået vedtaget, at evt. overskud kan bruges i kommende byggerier. Derfor står der også kr. på anlægsbudgettet hensat til formålet jf. anlægsoversigten* (*Projekt nr og ) 10

11 Den samlede økonomi for boligplanen er beskrevet i nedenstående model. Man skal være opmærksom på, at der ikke kan laves almennyttigt byggeri til børn, og at reglerne for skæve boliger ikke følger lov om almennyttigt byggeri (se også bilag om de enkelte byggerier). Byggeomkostninger Randers Kommunes udgifter Ombygnings Køb af Driftherre * Samlet pris Grundkapital Servicearealer omkst i bygge-tilskud Salg af samlet pris ejendom bevilling incl moms 10% periode ** servicearealerejendom økonomi Ladegården bolig Ladegården Servicearealer *** Bosted Marienborgvej boliger Bosted Marienborgvej sevicearealer Bosted Harridslev - boliger Bosted Harridslev - servicearealer Bosted Høvejen Holberghus Mellerup skolehjem samlet Nyt psykiatrisk bosted Nye hjerneskadeboliger Skæve boliger SUM * Driftherre bevilling betyder, at der i byggeplanen vil være plads til at bruge penge til byggeriet, som ikke er en del af selve opførelsesprisen. Forskellen kan også bruges til at sænke huslejen * *udgifter til genhusning, flytning, delvis indskud osv *** den del af huset som stadig ejes som servicearealer indgår i tilskuddet, men da vi sælger til os selv er der ikke en yderlig salgsindtægt Byggeprocessen er tilrettelagt således, at nettoudgifter og indtægter ikke belaster kassebeholdningen i perioder. Byggeprocessen vil også blive tilrettelagt således, at der i de enkelte år ikke bliver kassetræk vedrørende byggeprocessen. Det betyder også, at byggerier med overskud først indregnes når byggeriet er afsluttet og overskuddet realiseret, hvorimod underskud er indregnet løbende. Der er i planen ca. 3.2 mio. kr. i overskud når den afsatte opsparing indregnes, hvilket også er nødvendig for, at have den fornødne finansielle robusthed. Uden brug af opsparing balancerer planen med et skønnet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Nedenstående tabel viser planen for den samlede byggeproces, i netto kroner. Byggeri Overført fra forrige år Beløb på anlægsbudget Mellerup skolehjem - boliger og udearealer Holberghus Ladegården Skæve boliger 0 Bosted Marienborgvej Psykiatriboliger Bosted Høvejen Bosted Harridslev Mellerup Skolehjem - Skole og boliger Års total

12 3.2 Håndværkerbudget i udbud En væsentlig effekt af boligplanen er, at der i Randers over de næste 3,5 år på socialområdet skal bygges for ca. 88,7 mio. kr. i direkte byggeomkostninger eksklusiv moms, hvilket kan have en positiv beskæftigelsesmæssig effekt i kommunen. 3.3 Ændret huslejeniveau økonomi for borgeren Huslejeniveau En omdannelse til almene boliger vil ændre huslejedannelsen. Huslejen i de enkelte byggerier afhænger for det første af betalingen for selve boligen, hvilket vil sige prisen for etablering/ombygning af boligen og køb af grund/oprindelige bygninger. For det andet af lejlighedens størrelse. For det tredje af omkostninger til drift og vedligehold og endelig for det fjerde af boligstøttens størrelse. I de enkelte byggerier er gennemgået, hvorledes huslejeniveauet ændrer sig for udvalget borgergrupper som typisk beboer de enkelte boligtyper. I bilaget over de enkelte byggerier kan man se årsagen til huslejestigningen Sted Fremtidig husleje kr. mdr. Stigning kr. pr. mdr. Ladegården Holberghus 68 m Holberghus 51 m Bosted Marienborgvej - 75 m Bosted Marienborgvej - 66 m Bosted Harridslev - 70 m Bosted Harridslev - 65 m Bosted Høvejen 29 m Nyt psykiatrisk bosted - 70 m Nyt psykiatrisk bosted - 65 m Nyt bosted for erhvervet hjerneskade Nye boliger Skæve boliger FP efter Nye boliger Skæve boliger FP før Nye boliger Skæve boliger Konthj Nye boliger Når udgifterne på Ladegården stiger med 677 kr., skyldes det, at de nuværende boliger er for små til formålet. Med det større boligareal vil prisen stige. Vedrørende Holberghus kan priserne reelt ikke sammenlignes for de større boliger (de 6 største). Disse er forbeholdt borgere med store fysiske funktionsnedsættelser, og denne gruppe kan ikke rummes som voksne på Holberghus i dag. Borgere med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag Der er en særlig udfordring for de borgere, som har kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag og skal bo i en af de ombyggede lejligheder. Imidlertid er borgere med kontanthjælp ikke ligelig fordelt på tilbuddene, hvorfor dette skal gennemgås. På bostederne Marienborgvej, Harridslev, Holberghus, ifm. psykiatrisk bosted for ældre borgere, samt bosted for senhjerneskadede, vil alle være pensionister. 12

13 De skæve boliger og Høvejen vil løbende have kontanthjælpsmodtagere, men disse boliger er netop kendetegnet ved en meget lav husleje. For Ladegården vil der kunne være kontanthjælpsmodtagere, - der er pt. 2. Her kan mulighederne for nogle være tilskud efter 100 på socialområdet eller tilskud efter 34 på beskæftigelsesområdet i en periode. Kontanthjælpsproblemet er derfor i øjeblikket minimalt for de boliger, der foreslås ombygget Tvangsflytning For de borgere, som har en bolig, der nedlægges og som tilbydes en ny bolig, er omkostninger ved dette en kommunal udgift. Det kan dreje sig om eksempelvis nyt indskud, flytteomkostning, nye gardiner m.v. Endvidere skal nogle af borgerne genhuses i ombygningsperioden, hvilket også er en kommunal udgift. Disse udgifter er indlagt i boligplanen. Der er i projektet 49 borgere, der vil blive berørt af ombygningerne, men som efter ombygningen kan blive boende på den hidtidige lokalitet. Herudover er der 8 børn, samt nogle børn der bruger aflastning, som skal flytte fra Holberghus til Mellerup. Endelig lukker Gudenåcenteret i 2017 ved udløb af lejekontrakt, hvorfor der skal findes en ny lokalitet for 15 borgere i nyopførte boliger. Det vil sige, at i alt 23 borgere bliver tvunget til at flytte pga. planen, men de vil blive tilbudt bedre boliger, end det de har i dag. 4. Konklusion forvaltningens anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Boligplanen gennemføres, således borgere, der er afhængig af socialområdet ydelser også fremadrettet sikres en boligmasse, der understøtter behovene ved målgrupperne. 13

Ladegården. Sted Ladegården Marienborgvej 8

Ladegården. Sted Ladegården Marienborgvej 8 Ladegården Sted Ladegården Marienborgvej 8 Målgruppen er borgere med et misbrug, hvor muligheden for afvænning anses for udtømt. Der er tale om en boform, som tilbydes personer, der pga. mangeårigt misbrug,

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Anlægsbudget

Anlægsbudget 4. Socialudvalget Skattefinansieret anlæg Ny Solstrålen/Vester Tværvej... 1 Ombygning Marienborgvej... 2 Ombygning Harridslev... 3 Nyt aktivitetshus til handicappede... 4 Ældreboliger Saldo boligplanen...

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

1. Målgruppe Hjørnehuset er et botilbud i henhold til servicelovens 92 for udviklingshæmmede med autisme.

1. Målgruppe Hjørnehuset er et botilbud i henhold til servicelovens 92 for udviklingshæmmede med autisme. Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 10 Autister Hjørnehuset Kellersvej 6 og Valdemars Alle 2860 Søborg kan institution underafdeling af Stockholtbuen, Ballerup 1. Målgruppe Hjørnehuset er et botilbud

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Tilbud Bostedet Høvejen - regodkendelse Bostedet Neptunvej regodkendelse Bostedet Kastanjebo - regodkendelse Samlet

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus:

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: social@svendborg.dk www.svendborg.dk Faktuelle oplysninger for Eskebjerg:

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Beskrivelse af Bomiparken

Beskrivelse af Bomiparken Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1. Beskrivelse af Bomiparken, fremtidige indretning og økonomi Beskrivelse af Bomiparken...1 Indretning af dagtilbud og plejehjemmets stueetage...1 Dagtilbuddet...2

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 206493 Brevid. 1389483 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 2 3 mettese@roskilde.dk NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Social & Sundhed Administration Svinget 14 5700 Svendborg Sagsid: 16-2637 Afdeling: Administration Ref. August 2016 Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn

Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn Etablering af bofællesskaber en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn Som forældre ønsker man de bedst mulige forhold for sine børn. Når barnet er udviklingshæmmet, gør man sig

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere