Skolebestyrelsens Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens Årsberetning 2013"

Transkript

1 Skolebestyrelsens Årsberetning Indledning Hermed skolebestyrelsens årsberetning for I det efterfølgende er udvalgte emner fra bestyrelsens arbejde i det forgangne år omtalt god læselyst! Vi præsenterer årsberetningen på årsberetningsmødet, torsdag 18. april 2013 kl i kantinen på Skals Skole. Her bliver der mulighed for debat, spørgsmål m.m. Vel mødt og husk tilmelding til Jess-Ole Jensen på mail eller via besked på ForældreIntra. På skolens hjemmeside kan man også følge med i bestyrelsens arbejde via referater, høringssvar m.m. 2. Økonomi Skolens økonomi bliver også i 2013 presset. Den helt overordnede udfordring er, at der ikke tilføres tilstrækkelige ressourcer til folkeskolerne i Viborg. Viborg Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest kroner pr. elev. Skals Skole er så særligt udfordret af kommunens nye ressourcetildelingsmodel, hvor der alene tildeles et grundbeløb til hver skole og desuden et beløb pr. elev. Denne måde at tildele økonomi på gør, at skoler med meget store klasser er bedre stillet, idet der jo f.eks. er brug for en hel lærer uanset, om der er 18 eller 28 elever i en klasse. Modellen er under revidering, og vi arbejder i Skolebestyrelsen på bl.a. at få indført et parameter, der tager hensyn til antallet af klasser på en skole. Skolebestyrelsens holdning er selvsagt, at det skal være muligt at drive en god skole også i Skals. Men resultatet lige nu er, at der igen i skoleåret 2013/2014 ikke er ressourcer til lejrskoler m.m., samt at der fortsat læses tæt på minimumstimetallet. I Skolebestyrelsen vil vi arbejde på, at der læses efter ministeriets vejledende timetal, og at der igen bliver ressourcer til skolearrangerede lejrskoler m.m. Her er det vigtigt, at det ikke kun er et spørgsmål om at fordele ressourcerne anderledes mellem skolerne i kommunen, men at der også alt i alt kommer flere penge til skoleområdet. Det er derfor glædeligt at høre formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Søren Gytz Olesen, tale for en stigning på 10 %, hvad de kommende kommunale bevillinger til skoleområdet angår. Viborg Stifts Folkeblad den 16. januar I Forældre-Information fra december 2012 gennemgås de konkrete tal, se: 1

2 3. Udviklingsplaner Bag denne lidt snirklede overskrift gemmer sig Skals Skoles og Skolefritidsordnings anlægsønsker for bygninger og udenoms arealer i den nævnte periode. Der blev i 2008 udarbejdet en renoveringsog udbygningsplan af nogle arkitekter, så skolens klasser fysisk kunne placeres afdelingsvis. Det er dog kun for indskolingens vedkommende, at den kommunale målsætning er blevet opfyldt hos os. Den plan, som arkitekterne havde udarbejdet, blev skrinlagt i Det blev samtidig politisk besluttet at spørge den enkelte skole, hvilke dele af arkitekternes planer, som allerede var udført, og hvilke ønsker den enkelte skole har frem til Disse ønsker eller oplysninger blev indhentet af B&U-forvaltningen i efteråret Skolebestyrelsen har lagt et stort arbejde i denne tilbagemelding til B&U-forvaltningen, herunder med involvering af interesserede forældre på et fyraftensmøde. Dette førte til en prioriteret ønskeliste, som blev fremsendt omkring 1. december 2012: 1. En nybygget skole på marken ved Kærvej, jf. et tidligere udarbejdet forslag fra en borgergruppe i Skals. 2. Ny tilbygning i to etager med 3 faglokaler i stueplan og 3 lokaler til sprog- og sprogkompenserende undervisning (Kompetencecenter) på 1. etage. 3. Udvidelse af hovedbygningen, så der bliver mulighed for at etablere større klasselokaler samt fællesarealer, grupperum og ikke mindst tilgængelighed (elevatortårn). Skolebestyrelsesrepræsentanter og skolens ledelse har i slutningen af januar måned 2013 været til møde på Viborg Rådhus for at underbygge prioriteringen ovenfor. Mødet mundede ud i, at der politisk og forvaltningsmæssigt planlægges efter at forfølge punkt 2: Ny tilbygning i to etager. Tilbygningen skal være med til at løse de store pladsmæssige problemer i indskolingens bygning, P II, fordi de nuværende faglokaler flyttes. Der vil desuden kunne skabes mere fleksibilitet i denne afdeling i forhold til f.eks. meget store klasser. Den fysiske placering af tilbygningen beror på nogle arkitektoniske og tekniske anbefalinger. Der bliver sandsynligvis afsat et beløb i 2014 på kr. til projektering af denne tilbygning. Den egentlige udførelse og ibrugtagen af tilbygningen forventes at kunne ske i løbet af

3 4. Initiativer til dialog om forbedring af SFO-klubbens tilbud Inden for det seneste år er der blevet taget initiativ til dialog om forbedring af SFO-klubbens tilbud. Der har været afholdt møde med forældrene til børn i SFO-klubben, Junior-Klatten, hvor der blandt andet var debat om, hvordan Junior-Klatten gøres til et attraktivt fritidstilbud for børnene fra klasse. Udløberen af dette forældremøde blev, at der nu er oprettet et selvstændigt forældreråd for SFO-klubben, hvor forhold vedrørende Junior-Klatten kan tages op. Sidste forår, var der usikkerhed om, hvor SFO-klubben skulle holde til, enten i det gamle SFO-hus, Krudttønden, eller i Skals Multihus. Fra politisk side blev der taget beslutning om, at SFOklubben hører hjemme i Skals Multihus. Der er i både forældregruppen og i SFO-klubben stor tilfredshed med denne beslutning, fordi Multihuset giver gode muligheder for forskellige aktiviteter. På grund af usikkerheden omkring Junior-Klattens tilhørssted, havde SFO-klubben sparet penge op til forbedringer af den gamle bygning, Krudttønden, hvis den skulle huse Junior-Klatten. De opsparede penge er nu overført til dette års budget for SFO-klubben. 5. Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler med et tæt skolefællesskab er en realitet fra sommeren Skolebestyrelsen har i skoleåret 2012/2013 derfor haft fokus på overgange og samarbejde de to skoler imellem. Der er bl.a. blevet afholdt fælles personalemøde for de to skolers personalegrupper, hvor fokuspunktet var fusionsprocesser og forandringsfaktorer. Herefter har personalet været på fælles personaletur til Livø, hvor medarbejderne gav deres bud på muligheder og barrierer i det kommende skolefællesskab, og medarbejderne har deltaget i et fælles oplæg med henblik på personalets fælles kompetenceløft. Samarbejdet mellem de to personalegrupper vil fremadrettet blive dyrket, og medarbejderne ser frem til et tættere samarbejde på alle klassetrin - bl.a. for at lette elevernes overgang i 7. klasse. Der blev i efteråret 2012 også afholdt det første fællesmøde for Skolebestyrelsen for Skals Skole/SFO samt for Fællesbestyrelsen for Ulbjerg Skole/SDI. Dette møde åbnede for en dialog om, hvilke fokuspunkter, der havde gjort sig gældende for de to bestyrelsers arbejde i 2012, samt en dialog om den kommende fusionsproces. Det var en positiv oplevelse, og der var bred enighed om at gentage succesen med endnu et fællesmøde for de to skolebestyrelser i foråret Både medarbejdere, ledelse samt Skolebestyrelsen ser frem til det kommende skolefællesskab med fælles ledelse for Skals og Ulbjerg Skoler! 3

4 6. Kontaktforældreordningen På Skals Skole har vi en ordning med kontaktforældre med det formål at øge dialogen mellem forældre og skole. I hver klasse vælges 2 forældre pr. skoleår til klassens kontaktforældre, som vil påtage sig denne rolle. Kontaktforældrene skal stå som et ekstra bindeled mellem forældre og lærerteam og Skolebestyrelsen samt være medhjælpende i forberedelse og afvikling af forældremøder og andre sociale arrangementer i klassen. Det er ikke kontaktforældrenes opgave at være konfliktløsere eller mæglere, hvis der skulle være en uoverensstemmelse i forhold til lærere eller skolen. To gange hvert skoleår bliver alle kontaktforældre inviteret til et møde med Skolebestyrelsen, idet Skolebestyrelsen ønsker, kontaktforældrene skal være dennes forlængede arm og samarbejdspartner til klassernes andre forældre. På disse møder vil der typisk være et indlæg om en eller flere aktuelle emner samt en dialog om spørgsmål og ønsker fra kontaktforældrene. Disse møder inviteres der til særskilt, men de kan også ses på Skoleporten, Skals Skoles hjemmeside. Her kan alle forældre også finde en liste over kontaktforældrene fra hver klasse samt skolens folder om kontaktforældreordningen. Hvis man går ind under Skolebestyrelsen, referater, klikker op på Skolebestyrelsen (en gang baglæns) og så ned til mappen kontaktforældre, finder man dem. (Lidt kringlet, men sådan er det pt.) Eller man kan finde folderen ved at følge/ kopiere dette link: or%c3%a6ldre-folder% pdf 7. Skole og Forældre Skole og Forældre er en landsforening for forældre i Folkeskolen, som Skolebestyrelsen er medlem af. I alt 1034 af landets folkeskoler er medlem af Skole og Forældre hvilket udgør ca. 80 % af landets folkeskoler. Dette gør Skole og Forældre repræsentativ i forhold til at varetage forældres interesser i regering, folketing og andre instanser. Skolebestyrelsen kan benytte Skole og Forældre som rådgivningsorgan og sparring i forhold til Skolebestyrelsens daglige arbejde. Skole og Forældre er dog ikke kun for skolebestyrelsesmedlemmer. Foreningen har en hjemmeside på hvor forældre kan søge viden gennem debatindlæg og foreningens publikationer. Medlemsbladet Skolebørn, der udkommer som e-magasin 4 gange årligt, er også tilgængeligt via hjemmesiden. Måske har nogle af jer allerede benyttet chancen for at læse det seneste nummer af Skolebørn, som var tilgængeligt via det link som Doris har lagt ud på SkoleIntra. I dette nummer af Skolebørn var der indlæg om, hvordan bedre pauser kan styrke fællesskabet samt hvordan, en inklusionspædagog kan hjælpe til en bedre hverdag i skolen. Skole og Forældre administrerer også forældrerådgivningen, som kan give råd og vejledning til forældre, der søger uvildig rådgivning. Forældrerådgivningen findes på Skole og Forældre kan desuden findes på facebook hvor der er livlig debat om aktuelle emner. Skolebestyrelsen deltog i Skole og Forældre s landsmøde i efteråret, hvor der blev valgt ny formand: Mette With Hagensen fra Varde og næstformand Finn Juel Larsen fra Ålborg. I foråret har der været et regionalt videns- og erfaringsseminar i Silkeborg, hvor hovedemnet var inklusion. Deltagelse i disse dage giver lejlighed til at udveksle erfaring med andre skolebestyrelsesmedlemmer om aktuelle emner, diskutere udfordringer og få inspiration til Skolebestyrelsens virksomhed. 4

5 8. Afslutning I den kommende tid fortsættes arbejdet med revision af principper, skolereform, skolefællesskabet mellem Ulbjerg Skole/SDI og Skals Skole/SFO, udbygningsplaner, økonomi osv. 9. Andre emner og initiativer, som Skolebestyrelsen har arbejdet med Uddeling af Ny Testamente og besøg af B&U-udvalgsformand Søren Gytz Olesen. Forsøg med tolærerordninger på 6. årgang og ansættelse af anden ressource-person. Danmarks-Indsamlingen og samarbejdet med eleverne i SIP-klassen på Skals Efterskole. Fra Kvalitetsrapport til Dialogbaseret Aftalestyring. Ny Nordisk Skole. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) et stort kommunalt sats, der skal gøre det muligt at finde børn med særlige behov meget tidligere. Ny Folkeskolereform, der skal vedtages og gælde fra og med skoleåret 2014/2015. Reviderede principper: Principper for skolens fællesarrangementer. Godkendelse af undervisningsmidler. Skole/hjem-samarbejdet. Klassedannelsen på 0. og på 7. årgang (er netop nu til behandling). Høringssvar: Viborg Kommunes budgetforslag for overslagsårene Evaluering af ressourcetildelingsmodellen. Ny struktur for specialundervisningen i Viborg Kommune. Dialogbaseret Aftalestyring (er netop nu i høring). 5

ne lejrskoler, nedprioritere arrangementer og forblive på minimumstimetal. Vi har i den sammenhæng valgt at kontakte Børne- og Ungeudvalget

ne lejrskoler, nedprioritere arrangementer og forblive på minimumstimetal. Vi har i den sammenhæng valgt at kontakte Børne- og Ungeudvalget December 2012 Nr. 29 Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen ved Skals Skole Skals Skole Gl. Skolevej 1 8832 Skals Tlf.:: 87 87 25 00 Email: skole.skals@viborg.dk 1. Nyt fra Skolebestyrelsen Af Preben D. Pedersen

Læs mere

Referat. torsdag, den 7. marts 2013 kl. 19.00-21.30. på skolens kontor

Referat. torsdag, den 7. marts 2013 kl. 19.00-21.30. på skolens kontor 1 af 5 Skals Skole Referat torsdag, den 7. marts 2013 kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen i skolebestyrelsen. 21. januar 2017

Velkommen i skolebestyrelsen. 21. januar 2017 Velkommen i skolebestyrelsen 21. januar 2017 Hvem er jeg? Mette With Hagensen Landsformand I Skole og Forældre skolebestyrelsesmedlem på mine børns skole siden 2006 Gymnasielærer Leverandør af 3 børn til

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Referat. onsdag, den 6. februar 2013 kl på skolens kontor

Referat. onsdag, den 6. februar 2013 kl på skolens kontor 1 af 7 Skals Skole Referat onsdag, den 6. februar 2013 kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Referat. mandag, den 1. oktober 2012 Kl. 19.00-21.30 på skolens kontor. Skals Skole REFERAT: 1 af 6. Ordinært skolebestyrelsesmøde

Referat. mandag, den 1. oktober 2012 Kl. 19.00-21.30 på skolens kontor. Skals Skole REFERAT: 1 af 6. Ordinært skolebestyrelsesmøde 1 af 6 Skals Skole Referat mandag, den 1. oktober 2012 Kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Mødeleder: Deltagere: Ordinært skolebestyrelsesmøde Preben Dalsgaard Pedersen Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Referat. torsdag, den 6. december 2012 kl på skolens kontor. Skals Skole REFRAT: 1 af 7. Ordinært skolebestyrelsesmøde

Referat. torsdag, den 6. december 2012 kl på skolens kontor. Skals Skole REFRAT: 1 af 7. Ordinært skolebestyrelsesmøde 1 af 7 Skals Skole Referat torsdag, den 6 december 2012 kl 1900-2130 på skolens kontor Mødetype: Mødeleder: Deltagere: Ordinært skolebestyrelsesmøde Preben Dalsgaard Pedersen Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Bemærk, det er vigtigt, at alle er obs. på at der ikke placeres forældremøder de aftner forældrevalgte deltager i skolebestyrelsesmøde

Bemærk, det er vigtigt, at alle er obs. på at der ikke placeres forældremøder de aftner forældrevalgte deltager i skolebestyrelsesmøde Årshjul Vester Mariendal skole 2013 2014 Bemærk, det er vigtigt, at alle er obs. på at der ikke placeres forældremøder de aftner forældrevalgte deltager i skolebestyrelsesmøde Årshjul - skolebestyrelsen

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Referat. torsdag, den 3. oktober 2013 kl. 19.00 21.30. på skolens kontor

Referat. torsdag, den 3. oktober 2013 kl. 19.00 21.30. på skolens kontor 1 af 8 Skals Skole Referat torsdag, den 3. oktober 2013 kl. 19.00 21.30 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Skolebestyrelsens Årsberetning 2010

Skolebestyrelsens Årsberetning 2010 Skolebestyrelsens Årsberetning 2010 1. Skolebestyrelsesvalg Velkommen til skolebestyrelsesvalget 2010! Her på Skals Skole er der valg til skolebestyrelsen hvert 2. år, hvor der afholdes såkaldt forskudte

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO

ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO December 2012 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR MED NYE FÆLLES OPLEVELSER - en hvid jul synes i skrivende stund

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale Dagsorden og referat Vedrørende: Skolebestyrelse Mødedato: 08.10.2013 kl. 20.00 Deltagere: Jens, Majken, Søren, Helle, HØ, JEN, ML, Ditte, Ayuub, Andreas, tla Afbud: Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat. mandag, den 5. marts 2012 Kl på skolens kontor. Skals Skole DAGSORDEN: 1 af 6. Ordinært skolebestyrelsesmøde

Referat. mandag, den 5. marts 2012 Kl på skolens kontor. Skals Skole DAGSORDEN: 1 af 6. Ordinært skolebestyrelsesmøde 1 af 6 Skals Skole Referat mandag, den 5. marts 2012 Kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Mødeleder: Deltagere: Ordinært skolebestyrelsesmøde Charlotte Kuhr Jensen, Charlotte Kuhr Jensen Preben

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 10 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningenn Pædagogisk Faglighed NOTAT Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den 27. oktober 2015. Tirsdag den 27. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning Skolebestyrelsens årsberetning 2014-2015 Rolighedsskolen Skolebetyrelsens årsberetning 2014/2015 Nye bestyrelsesmedlemmer: I foråret 2014 var der på skolen valg til en ny skolebestyrelse. 4 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Referat PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING. Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30.

Referat PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING. Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30. DATO 05.09. 2012 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Max M. Hansen/Per Kensø SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN Referat Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30. Sted: Mødelokale

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Mandag den 21. januar 2013 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Mandag den 21. januar 2013 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Mødeleder: Michael. Referent: Annika. Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger

Mødeleder: Michael. Referent: Annika. Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 19. 0kt. 2015 Kl: 18.30-21.00 Fraværende: Mødeleder: Michael Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger Rundtur

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Kontaktforældremøde 12/10-2010

Kontaktforældremøde 12/10-2010 Dagsorden: Præsentation af skolebestyrelsen Præsentation af skolebestyrelsens arbejde Tilbagemelding fra skolebestyrelsen til kontaktforældrenes ønsker på mødet i foråret 2010 Ideer og input til skolebestyrelsen

Læs mere

RØRBÆK SKOLE REFERAT SKOLEBESTYRELSEN

RØRBÆK SKOLE REFERAT SKOLEBESTYRELSEN RØRBÆK SKOLE REFERAT SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG D. 66 Fraværende: Med afbud: Uden afbud: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra 05-03-2007 Indstilling: Beslutning:

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sejs Skole, skoleåret 9/ Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sejs Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af referaterne fra det ordinære møde 16/1 2012.

Referat. 1. Godkendelse af referaterne fra det ordinære møde 16/1 2012. 1 af 6 Skals Skole Referat mandag, den 6. februar 2012 Kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Mødeleder: Deltagere: Ordinært skolebestyrelsesmøde Charlotte Kuhr Jensen, Charlotte Kuhr Jensen Preben

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen 2012/2013

Årsberetning for skolebestyrelsen 2012/2013 Årsberetning for skolebestyrelsen 2012/2013 Et rigt program med stor variation i emnernes indhold har bestyrelsen haft i det forgangne skoleår. Der har været afholdt 10 møder idet mødet i april blev aflyst

Læs mere

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00 Referat Møde nr. 20 Tilstede: Lars Jeppesen ved pkt. 1 Fraværende: Mødeleder: Jan-Christian Haxthausen Thomas Grønlund ORIENTERING

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Juli August September Oktober November December Orientering om SAFEteam Opfølgning på Høringssvar Høringssvar skolereform inviteres med på indskolingscase/fælles Kvalitetsrapport

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere

Skolebestyrelsens Årsberetning 2012

Skolebestyrelsens Årsberetning 2012 Skolebestyrelsens Årsberetning 2012 1. Skolebestyrelsesvalg 2012 forskudt valg på Skals Skole/SFO Bak op om skolebestyrelsen, skolebestyrelsens mødevirksomhed og årsberetning I år er der valg til skolebestyrelsen,

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udgår og erstattes med Sundhed. Punkt 9 s op til punkt 4a. 3. Nyt fra elevrådene Intet elevrådet inviteres til næste møde. 4. Budget

Læs mere

Mål og Midler Skoler og Klubber

Mål og Midler Skoler og Klubber Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Referat. mandag, den 11. juni 2012 Kl. 18.00-21.30 hos Gyrithe Nielsen-Man, Boruphedevej 17, Borup, 8832 Skals

Referat. mandag, den 11. juni 2012 Kl. 18.00-21.30 hos Gyrithe Nielsen-Man, Boruphedevej 17, Borup, 8832 Skals 1 af 7 Skals Skole Referat mandag, den 11. juni 2012 Kl. 18.00-21.30 hos Gyrithe Nielsen-Man, Boruphedevej 17, Borup, 8832 Skals Da det er sidste skolebestyrelsesmøde i indeværende skoleår, begynder mødet

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Mønsted skole og Sparkær skole Søren Borup Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere