Skolebestyrelsens Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens Årsberetning 2013"

Transkript

1 Skolebestyrelsens Årsberetning Indledning Hermed skolebestyrelsens årsberetning for I det efterfølgende er udvalgte emner fra bestyrelsens arbejde i det forgangne år omtalt god læselyst! Vi præsenterer årsberetningen på årsberetningsmødet, torsdag 18. april 2013 kl i kantinen på Skals Skole. Her bliver der mulighed for debat, spørgsmål m.m. Vel mødt og husk tilmelding til Jess-Ole Jensen på mail eller via besked på ForældreIntra. På skolens hjemmeside kan man også følge med i bestyrelsens arbejde via referater, høringssvar m.m. 2. Økonomi Skolens økonomi bliver også i 2013 presset. Den helt overordnede udfordring er, at der ikke tilføres tilstrækkelige ressourcer til folkeskolerne i Viborg. Viborg Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest kroner pr. elev. Skals Skole er så særligt udfordret af kommunens nye ressourcetildelingsmodel, hvor der alene tildeles et grundbeløb til hver skole og desuden et beløb pr. elev. Denne måde at tildele økonomi på gør, at skoler med meget store klasser er bedre stillet, idet der jo f.eks. er brug for en hel lærer uanset, om der er 18 eller 28 elever i en klasse. Modellen er under revidering, og vi arbejder i Skolebestyrelsen på bl.a. at få indført et parameter, der tager hensyn til antallet af klasser på en skole. Skolebestyrelsens holdning er selvsagt, at det skal være muligt at drive en god skole også i Skals. Men resultatet lige nu er, at der igen i skoleåret 2013/2014 ikke er ressourcer til lejrskoler m.m., samt at der fortsat læses tæt på minimumstimetallet. I Skolebestyrelsen vil vi arbejde på, at der læses efter ministeriets vejledende timetal, og at der igen bliver ressourcer til skolearrangerede lejrskoler m.m. Her er det vigtigt, at det ikke kun er et spørgsmål om at fordele ressourcerne anderledes mellem skolerne i kommunen, men at der også alt i alt kommer flere penge til skoleområdet. Det er derfor glædeligt at høre formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Søren Gytz Olesen, tale for en stigning på 10 %, hvad de kommende kommunale bevillinger til skoleområdet angår. Viborg Stifts Folkeblad den 16. januar I Forældre-Information fra december 2012 gennemgås de konkrete tal, se: 1

2 3. Udviklingsplaner Bag denne lidt snirklede overskrift gemmer sig Skals Skoles og Skolefritidsordnings anlægsønsker for bygninger og udenoms arealer i den nævnte periode. Der blev i 2008 udarbejdet en renoveringsog udbygningsplan af nogle arkitekter, så skolens klasser fysisk kunne placeres afdelingsvis. Det er dog kun for indskolingens vedkommende, at den kommunale målsætning er blevet opfyldt hos os. Den plan, som arkitekterne havde udarbejdet, blev skrinlagt i Det blev samtidig politisk besluttet at spørge den enkelte skole, hvilke dele af arkitekternes planer, som allerede var udført, og hvilke ønsker den enkelte skole har frem til Disse ønsker eller oplysninger blev indhentet af B&U-forvaltningen i efteråret Skolebestyrelsen har lagt et stort arbejde i denne tilbagemelding til B&U-forvaltningen, herunder med involvering af interesserede forældre på et fyraftensmøde. Dette førte til en prioriteret ønskeliste, som blev fremsendt omkring 1. december 2012: 1. En nybygget skole på marken ved Kærvej, jf. et tidligere udarbejdet forslag fra en borgergruppe i Skals. 2. Ny tilbygning i to etager med 3 faglokaler i stueplan og 3 lokaler til sprog- og sprogkompenserende undervisning (Kompetencecenter) på 1. etage. 3. Udvidelse af hovedbygningen, så der bliver mulighed for at etablere større klasselokaler samt fællesarealer, grupperum og ikke mindst tilgængelighed (elevatortårn). Skolebestyrelsesrepræsentanter og skolens ledelse har i slutningen af januar måned 2013 været til møde på Viborg Rådhus for at underbygge prioriteringen ovenfor. Mødet mundede ud i, at der politisk og forvaltningsmæssigt planlægges efter at forfølge punkt 2: Ny tilbygning i to etager. Tilbygningen skal være med til at løse de store pladsmæssige problemer i indskolingens bygning, P II, fordi de nuværende faglokaler flyttes. Der vil desuden kunne skabes mere fleksibilitet i denne afdeling i forhold til f.eks. meget store klasser. Den fysiske placering af tilbygningen beror på nogle arkitektoniske og tekniske anbefalinger. Der bliver sandsynligvis afsat et beløb i 2014 på kr. til projektering af denne tilbygning. Den egentlige udførelse og ibrugtagen af tilbygningen forventes at kunne ske i løbet af

3 4. Initiativer til dialog om forbedring af SFO-klubbens tilbud Inden for det seneste år er der blevet taget initiativ til dialog om forbedring af SFO-klubbens tilbud. Der har været afholdt møde med forældrene til børn i SFO-klubben, Junior-Klatten, hvor der blandt andet var debat om, hvordan Junior-Klatten gøres til et attraktivt fritidstilbud for børnene fra klasse. Udløberen af dette forældremøde blev, at der nu er oprettet et selvstændigt forældreråd for SFO-klubben, hvor forhold vedrørende Junior-Klatten kan tages op. Sidste forår, var der usikkerhed om, hvor SFO-klubben skulle holde til, enten i det gamle SFO-hus, Krudttønden, eller i Skals Multihus. Fra politisk side blev der taget beslutning om, at SFOklubben hører hjemme i Skals Multihus. Der er i både forældregruppen og i SFO-klubben stor tilfredshed med denne beslutning, fordi Multihuset giver gode muligheder for forskellige aktiviteter. På grund af usikkerheden omkring Junior-Klattens tilhørssted, havde SFO-klubben sparet penge op til forbedringer af den gamle bygning, Krudttønden, hvis den skulle huse Junior-Klatten. De opsparede penge er nu overført til dette års budget for SFO-klubben. 5. Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler med et tæt skolefællesskab er en realitet fra sommeren Skolebestyrelsen har i skoleåret 2012/2013 derfor haft fokus på overgange og samarbejde de to skoler imellem. Der er bl.a. blevet afholdt fælles personalemøde for de to skolers personalegrupper, hvor fokuspunktet var fusionsprocesser og forandringsfaktorer. Herefter har personalet været på fælles personaletur til Livø, hvor medarbejderne gav deres bud på muligheder og barrierer i det kommende skolefællesskab, og medarbejderne har deltaget i et fælles oplæg med henblik på personalets fælles kompetenceløft. Samarbejdet mellem de to personalegrupper vil fremadrettet blive dyrket, og medarbejderne ser frem til et tættere samarbejde på alle klassetrin - bl.a. for at lette elevernes overgang i 7. klasse. Der blev i efteråret 2012 også afholdt det første fællesmøde for Skolebestyrelsen for Skals Skole/SFO samt for Fællesbestyrelsen for Ulbjerg Skole/SDI. Dette møde åbnede for en dialog om, hvilke fokuspunkter, der havde gjort sig gældende for de to bestyrelsers arbejde i 2012, samt en dialog om den kommende fusionsproces. Det var en positiv oplevelse, og der var bred enighed om at gentage succesen med endnu et fællesmøde for de to skolebestyrelser i foråret Både medarbejdere, ledelse samt Skolebestyrelsen ser frem til det kommende skolefællesskab med fælles ledelse for Skals og Ulbjerg Skoler! 3

4 6. Kontaktforældreordningen På Skals Skole har vi en ordning med kontaktforældre med det formål at øge dialogen mellem forældre og skole. I hver klasse vælges 2 forældre pr. skoleår til klassens kontaktforældre, som vil påtage sig denne rolle. Kontaktforældrene skal stå som et ekstra bindeled mellem forældre og lærerteam og Skolebestyrelsen samt være medhjælpende i forberedelse og afvikling af forældremøder og andre sociale arrangementer i klassen. Det er ikke kontaktforældrenes opgave at være konfliktløsere eller mæglere, hvis der skulle være en uoverensstemmelse i forhold til lærere eller skolen. To gange hvert skoleår bliver alle kontaktforældre inviteret til et møde med Skolebestyrelsen, idet Skolebestyrelsen ønsker, kontaktforældrene skal være dennes forlængede arm og samarbejdspartner til klassernes andre forældre. På disse møder vil der typisk være et indlæg om en eller flere aktuelle emner samt en dialog om spørgsmål og ønsker fra kontaktforældrene. Disse møder inviteres der til særskilt, men de kan også ses på Skoleporten, Skals Skoles hjemmeside. Her kan alle forældre også finde en liste over kontaktforældrene fra hver klasse samt skolens folder om kontaktforældreordningen. Hvis man går ind under Skolebestyrelsen, referater, klikker op på Skolebestyrelsen (en gang baglæns) og så ned til mappen kontaktforældre, finder man dem. (Lidt kringlet, men sådan er det pt.) Eller man kan finde folderen ved at følge/ kopiere dette link: or%c3%a6ldre-folder% pdf 7. Skole og Forældre Skole og Forældre er en landsforening for forældre i Folkeskolen, som Skolebestyrelsen er medlem af. I alt 1034 af landets folkeskoler er medlem af Skole og Forældre hvilket udgør ca. 80 % af landets folkeskoler. Dette gør Skole og Forældre repræsentativ i forhold til at varetage forældres interesser i regering, folketing og andre instanser. Skolebestyrelsen kan benytte Skole og Forældre som rådgivningsorgan og sparring i forhold til Skolebestyrelsens daglige arbejde. Skole og Forældre er dog ikke kun for skolebestyrelsesmedlemmer. Foreningen har en hjemmeside på hvor forældre kan søge viden gennem debatindlæg og foreningens publikationer. Medlemsbladet Skolebørn, der udkommer som e-magasin 4 gange årligt, er også tilgængeligt via hjemmesiden. Måske har nogle af jer allerede benyttet chancen for at læse det seneste nummer af Skolebørn, som var tilgængeligt via det link som Doris har lagt ud på SkoleIntra. I dette nummer af Skolebørn var der indlæg om, hvordan bedre pauser kan styrke fællesskabet samt hvordan, en inklusionspædagog kan hjælpe til en bedre hverdag i skolen. Skole og Forældre administrerer også forældrerådgivningen, som kan give råd og vejledning til forældre, der søger uvildig rådgivning. Forældrerådgivningen findes på Skole og Forældre kan desuden findes på facebook hvor der er livlig debat om aktuelle emner. Skolebestyrelsen deltog i Skole og Forældre s landsmøde i efteråret, hvor der blev valgt ny formand: Mette With Hagensen fra Varde og næstformand Finn Juel Larsen fra Ålborg. I foråret har der været et regionalt videns- og erfaringsseminar i Silkeborg, hvor hovedemnet var inklusion. Deltagelse i disse dage giver lejlighed til at udveksle erfaring med andre skolebestyrelsesmedlemmer om aktuelle emner, diskutere udfordringer og få inspiration til Skolebestyrelsens virksomhed. 4

5 8. Afslutning I den kommende tid fortsættes arbejdet med revision af principper, skolereform, skolefællesskabet mellem Ulbjerg Skole/SDI og Skals Skole/SFO, udbygningsplaner, økonomi osv. 9. Andre emner og initiativer, som Skolebestyrelsen har arbejdet med Uddeling af Ny Testamente og besøg af B&U-udvalgsformand Søren Gytz Olesen. Forsøg med tolærerordninger på 6. årgang og ansættelse af anden ressource-person. Danmarks-Indsamlingen og samarbejdet med eleverne i SIP-klassen på Skals Efterskole. Fra Kvalitetsrapport til Dialogbaseret Aftalestyring. Ny Nordisk Skole. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) et stort kommunalt sats, der skal gøre det muligt at finde børn med særlige behov meget tidligere. Ny Folkeskolereform, der skal vedtages og gælde fra og med skoleåret 2014/2015. Reviderede principper: Principper for skolens fællesarrangementer. Godkendelse af undervisningsmidler. Skole/hjem-samarbejdet. Klassedannelsen på 0. og på 7. årgang (er netop nu til behandling). Høringssvar: Viborg Kommunes budgetforslag for overslagsårene Evaluering af ressourcetildelingsmodellen. Ny struktur for specialundervisningen i Viborg Kommune. Dialogbaseret Aftalestyring (er netop nu i høring). 5

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!

Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! Oktober 2013 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! - med håbet om, at det fine sensommervejr holder ud samt med glæden over efterårets

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 10 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: Poul 22-2013/14: 5 min.

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere