Kontrakt for. Hedebocentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for. Hedebocentret"

Transkript

1 Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge

2 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget for dialogen mellem Hedebocentret, Hedebocentrets brugere, Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg og forvaltningen om Hedebocentrets fremtidige udvikling. Kontrakten gøres tilgængelig for Hedebocentrets medarbejdere og brugere og lægges på Hedebocentrets hjemmeside. Kontrakten er indgået mellem Børn og Unge på vegne af Børne- og Familieudvalget og Hedebocentret. Børn og Unge for Børne- og Familieudvalget: Dato: Direktør for Børn og Unge For Hedebocentret: Dato: Leder af Hedebocentret 2

3 Kontraktens opbygning Kontrakten består af to dele. Den første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionens virksomhed. Den anden del beskriver institutionens aktuelle mål og forventede evaluering af målene. Den første del består af følgende elementer: Institutionens lovgrundlag Institutionens formål og ydelser Værdigrundlag Dialogmodel Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Denne del justeres ved ændringer i de nævnte dele. Den anden del består af følgende elementer: Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering for Hedebocentret Denne del ændres årligt på baggrund af dialogen mellem Børne- og Familieudvalget, administrationen og Hedebocentrets ledelse og medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kontraktens opbygning... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Del I: Retningslinjer og rammer... 4 Institutionens lovgrundlag... 5 Institutionens formål og ydelser... 5 Værdigrundlag... 8 Dialogmodel... 9 Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Del II: Mål- og evalueringsdel Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering Hedebocentret

4 Del I: Retningslinjer og rammer 4

5 Institutionens lovgrundlag Hedebocentret er et socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen år, der er oprettet efter lov om social service 67, stk. 2, jf. 107, 103 samt 85. Hedebocentret er omfattet af Rammeaftalen, indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. Institutionens formål og ydelser Hedebocentrets formål er at: Give den unge forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen. Give den unge mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder med henblik på at øge den unges muligheder for at tage del i samfundslivet. Styrke den unges relationer til andre mennesker, såvel familie som jævnaldrende og om nødvendigt medvirke til at genopbygge brudte kontrakter samt yde støtte til at skabe nye. For at sikre, at målsætningen omsættes til en kontinuerlig udviklingsproces for den enkelte unge, samt at der sker en fortsat udvikling af det samlede behandlingstilbud, har Hedebocentret udviklet og indarbejdet et kvalitetsledelsessystem. Dette er certificeret efter kravene i ISO 9001:2000 og indebærer bl.a., at der hvert år sker en efterprøvning af, om Hedebocentrets kvalitet og praksis lever op til målsætningen og standardkrav. Efterprøvningen varetages af Bureau Veritas suppleret med faglig ekspert inden for området, der for perioden er cand.scient.soc. Karin Kildedal, Aalborg universitet. Hedebocentrets målgruppe er unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelse kan magte. Målgruppen omfatter også unge og ungdomsgrupper, der er udsatte med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Hedebocentret har en samlet kapacitet på ca. 160 unge, der fordeler sig på 33,5 fuldtids- /døgnpladser, 6 døgnpladser i Modtagehuset, 10 pladser i MTFC, 10 pladser i MST og 8 pladser i MST-CM. Endvidere 24 pladser i det forebyggende familiebehandlingsprogram FFT. For at imødekomme den bredt formulerede målgruppe er Hedebocentret decentralt opbygget med specialiserede og differentierede behandlingsydelser bundet sammen af fælles ledelse, administration og visitation. Afdeling Mejeriet Fasterholt Døgnafdeling for 7 unge og samtidig et tilbud om dagbeskæftigelse for op til 6 unge. De unge er ved indskrivningen mellem 14 og 20 år og kan betegnes som psykiske sarte, primært udviklingsforstyrrelser Aspergers syndrom, OCD og ADHD. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, pædagoger og faglærer samt praktikant. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Claudisvej 9 Ikast Døgnafdeling for 7 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger, ofte psykiatri- og personlighedsforstyrrelser, i alderen (20) år. Der er til døgnafdelingen tilknyttet Udebo, et ambulant tilbud for op til 2-4 unge i alderen år, hvor de unge med døgnafdelingen som base og individuel støtte kan klare at bo i egen bolig. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, pædagoger samt praktikant. Endvidere er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdelingen Claudisvej 9 indgår i Hedebocentrets projekt omkring tidsbegrænsede behandlingsforløb. 5

6 Afdeling Olufsgade 19 Herning Botilbud for 4 normaltbegavede unge med psykosociale- og ADHD-problemstillinger i alderen år. 2 unge støttebeboere indgår i et bofællesskab og deltager i hverdagslivets opgaver og aktiviteter på lige fod med indskrevne unge. Der er tilknyttet en afdelingsleder, der er fælles med Bomiljøet og Modtagehuset, pædagoger samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Bomiljøet Herning Botilbud for 8 unge i alderen år med Asperger- og angstproblematikker i et omfang, som medfører behov for et struktureret og tryghedsskabende socialpædagogisk miljø. Desuden er tilknyttet et ambulant tilbud for op til 4 unge i egen bolig. Der er til afdelingen tilknyttet medarbejdere pædagog og ergoterapeut og en afdelingsleder, der er fælles med Olufsgade 19 og Modtagehuset, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Modtagehuset Herning Modtagehuset fungerer som et bo- og ambulant tilbud til unge uledsagede flygtninge i den første integrationsfase og afdækker de fremtidige behov for støtte til de unge. Huset har tilknyttet pædagogisk personale og har døgndækning. Der er endvidere tilknyttet psykolog- og socialfagligbistand til botilbuddet. Støtteafdelingen med base i Herning Ambulante behandlingstilbud, der fordeler sig på: Ungeteamet: Støtte/behandlingstilbud til ca. 60 unge i egen bolig eller hos forældrene i alderen år med psykosociale problemstillinger og/eller familiemæssige problemer. Indsatsen er afpasset den unges behov og strækker sig fra understøttende forløb for unge med behov for en vis struktur i hverdagen til intensiv støtte/behandling til unge, der enten helt mangler en daglig struktur eller ikke kan profitere af andre behandlingstilbud. Opsøgende socialpædagogisk arbejde og ad hoc projekter i forhold til grupper af marginaliserede unge i lokalmiljøer. Indsatsen bliver defineret og aftalt med kommunen som en konkret og tidsafgrænset opgave. Der er i Støtteafdelingens ungeteam ansat en afdelingsleder og pædagoger, der arbejder med støtte/behandling til unge. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Multi Systemisk Terapi (MST), der er en korttidsbehandling for familier med unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er normeret til 10 unge og tilknyttet 1 vejleder og 2 familieterapeuter. Multisystemisk Terapi Contingency Management (MST-CM), der er en korttidsbehandling for familier med børn, der både har adfærdsproblemer og misbrugsproblemer. Programmet bygger på de samme behandlingsprincipper som MST, men med specifik indsats i forhold til de komplekse situationer, der bidrager til en misbrugsproblematik. Tilbuddet er delvis finansieret af Socialstyrelsen og normeret til 8 unge i projektperioden Multidimensionel Behandlingsfamiliepleje (MTFC), der er et tidsbegrænset og helhedsorienteret familiebehandlingsprogram, hvor den unge anbringes tidsbegrænset i en træningsfamilie. Der er 6

7 en kapacitet på 10 unge. Der er tilknyttet en behandlingskoordinator, et antal træningsfamilier, en familieterapeut, en ungeterapeut og et antal færdighedstrænere. Funktionel Familieterapi FFT, et forebyggende og målrettet familiebehandlingsprogram, til familier, hvor en ung viser tegn på uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og relationer, og der er uklar kommunikation. Der er en kapacitet på 24 familier. FFT er 3. element og første niveau i trianglen af de evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer: FFT MST MTFC. Andre tilbud Til institutionen er yderligere tilknyttet tilbud om psykologisk undersøgelse og individuel terapeutisk behandling ved psykologer, samt: Projekt 24/7, der er en anonym, åben rådgivning for unge mellem 13 og 23 år. Der ydes psykologsocialfaglig rådgivning og samtaleforløb, samt rådgivning og sparring via de elektroniske medier 24 timer i døgnet alle ugens dag. Formålet er at støtte op om unge med forskellige problemstillinger, støtte dem i udvikling af egne mestringsstrategier og i at bevare en tilknytning til skole og beskæftigelse. Projektet er tidsbegrænset frem til og med udgangen af 2013 og er finansieret af Socialstyrelsen. ART: Hedebocentret tilbyder ART (Aggression Replacement Training) som en del af Hedebocentrets ambulante- og døgnydelser. Hedebocentret er udbyder af uddannelse som ART-træner. 7

8 Værdigrundlag Fundamentet for kontrakten er Herning Kommunes 4 centrale værdier, der er retningsgivende for arbejdet internt i organisationen og i forholdet til borgerne. Der er med udgangspunkt i Herning Kommunes værdier udarbejdet følgende værdigrundlag for specialtilbuddenes arbejde med brugerne: Udfoldelsesfrihed Vi giver plads til innovation og kreativitet Vi opsøger nye muligheder og går op imod begrænsninger Vi udviser tillid og tager ansvar Vi giver plads til forskellighed Det ku være sjovt at Økonomisk sans Vi udviser ressourcebevidsthed i alle processer Vi er innovative og kreative Vi afvejer økonomiske ressourcer og kvalitet Vi udviser ansvarlighed Vi langtidsplanlægger Professionalisme Vi har og bruger vores viden, faglige indsigt og erfaringer Vi evaluerer og dokumenterer Vi handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser Vi reflekterer, inden vi handler Vi fremmer tværfaglighed og helhedstænkning God dømmekraft Vi træffer beslutninger, der er: - Afbalancerede - Gennemtænkte - Gennemsigtige Vi har situationsfornemmelse og empati Vi analyserer, før vi handler Vi er dialogorienterede og lydhøre Vi træffer beslutninger på rette tid og sted. Hedebocentrets værdigrundlag og menneskesyn På Hedebocentret betyder værdigrundlaget: en parathed til at gå nye veje at bygge bro over eksisterende sektoropdelinger i udvikling af de rette og sammenhængende ydelser for borgeren ressourcebevidsthed i alle processer høj faglig og brugeroplevet kvalitet en engagerende og udviklende arbejdsplads samt evne og kunnen til at forvalte ansvar, uddelegering og styring af opgaveområdet. Hedebocentrets behandlingsarbejde har baggrund i et menneskesyn, hvor de unge opfattes som unikke mennesker, hver med sin personlige livshistorie, der indebærer betydningsfulde relationer til egen familie og netværk. Om end livsbetingelserne kan være svære, og den unges adfærd kan fremtræde ganske uhensigtsmæssigt og utilpasset, ses den unge som et aktivt handlende menneske, der med de rette betingelser kan udvikle sig. Den uhensigtsmæssige adfærd opfattes som de unges bedste bud på at udtrykke sig her og nu på baggrund af sin særlige livskontekst og historie. Derfor er det en faglig opgave at prøve at forstå meningen hermed. I mødet med den unge og forældre anser vi derfor ligeværd, medmenneskelighed, troværdighed og dialog som lige så vigtigt som et højt fagligt niveau. 8

9 Dialogmodel Den løbende dialog om Hedebocentrets udvikling og kontraktens indhold foregår i følgende fora: Lokale MEDudvalg på Hedebocentret. Administrative dialogmøder med specialtilbuddene dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse (administrationen) og den enkelte institution (medarbejderrepræsentanter og ledelse). Samrådsmøder for specialtilbuddene dialog mellem institutionen (ledere og medarbejderrepræsentanter), Børne- og Familieudvalget, brugerrepræsentanter og Center for Børn og Forebyggelse. Nedenstående årshjul beskriver tidsplanen for dialogen gennem et år og sammenhængen til budgetlægningsprocessen. Der er tale om et vejledende eksempel på tidsplan for dialogprocessen, hvor året er Dialogprocessen skal hvert år koordineres med budgetprocessen. Tidspunkt Hvem Hvad Januarfebruar Lokale MEDudvalg Brugere Opfølgning på mål i kontrakten for 2013 afrapportering af målenes evaluering indsendes til administrationen/center for Børn og Forebyggelse. Første drøftelse af mål for institutionens kontrakt for 2015 og de politiske indsatsområder og målsætninger for Februar Marts Marts/April Juni August September Administrativ dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse og den enkelte institution Ledermøde Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Administrativt dialogmøde mellem Center for Børn og Fore- Skriftlig dialog på baggrund af afrapporteringen vedr. mål for Udkast til kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse drøftes på ledermøde. Kvalitetsrapport forelægges Børneog Familieudvalget. Forslag til politiske indsatsområder og målsætninger til budgetdokumentet for Forslag til de politiske indsatsområder og målsætninger i Fremsendes til budgetbehandlingen. Midtvejsmøde for institutionens kontrakt for 2014: Opfølgning på mål i kontrakten for 9

10 byggelse og den enkelte institution Drøftelse af kontraktmål for Midt oktober Byrådet Budgettet vedtages. December Institutionsledermøde Kontrakterne godkendes. Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten De kompetencemæssige rammer for Hedebocentret beskrives i følgende dokumenter: Herning Kommunes værdigrundlag Principper for kontraktstyringsmodellen for specialtilbuddene i Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge Gældende retningslinjer for tilsyn i Herning Kommune 1 Økonomiske styringsprincipper Generelle retningslinjer for decentralisering Ressourcereguleringsmodel for specialtilbuddene Herning Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Lønsumsstyring Kompetenceplan for Herning Kommune MEDaftale for Herning Kommune Politikker for Herning Kommune Øvrige gældende retningslinjer Alle specialtilbud kan få administrativ, juridisk og pædagogisk råd og vejledning af Herning Kommunes administration i alle spørgsmål vedrørende driften af institutionen. 1 En tilsynsreform vedtaget af Folketinget ultimo 2012 træder i kraft 1. januar 2014, hvorefter det vil være 5 regionsdækkende socialtilsyn, der varetager tilsynet med bl.a. kommunale døgninstitutioner. 10

11 Del II: Mål- og evalueringsdel 11

12 Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 16 Center for Børn og Forebyggelse Sverigesprogrammet styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a. Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk. Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området. Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde. Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt. Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes. Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie. 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte. 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter. 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts- /netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution. 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på specielle steder til specielle planer, når det handler om børn og unge med særlige behov. 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte. 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret 12

13 Veje til målet blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet. 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet. 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet både monofagligt og tværfagligt. 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20). Et sverigesteam, der dækker 3 skoledistrikter, er etableret med socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer, der gennem bl.a. fokus på tidlig indsats, tættere opfølgning, øget netværksarbejde og tværfagligt samarbejde, skal sikre opfyldelse af målene. Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning har etableret tidsbegrænsede intensive behandlingsforløb med henblik på udslusning i mindre indgribende tilbud. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Udfordring 16 Center for Børn og Forebyggelse Udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning. At have en bred vifte af vidensbaserede tilbud, så det er muligt at benytte den rigtige indsats til den konkrete udfordring. At der er sammenhæng mellem økonomi og effekt. At anvende den nyeste forskning på det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske/psykologiske område. At fokusere på effekten af vores indsatser i Center for Børn og Forebyggelse via målrettet arbejde med dokumentation og effekt. At fokusere på, hvordan vi får mest effekt ud af de økonomiske og ressourcemæssige muligheder. At indgå i partnerskaber med eksterne forskningsinstitutioner med det mål at kvalificere såvel implementeringen som evalueringen af indsatser og effekter. At de tiltag, der benyttes, er begrundet i den nyeste forskning og evalueres herfra. 16 Center for Børn og Forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige. 13

14 Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Samordning af den sundhedsfremmende indsats. Familier med særlige behov får tilbud ud fra et forebyggende perspektiv. At være med til at sætte sundhedsfremme på dagsordenen i forhold til institutioner og skoler. Skabe et tættere og mere koordineret samarbejde med andre aktører i Herning Kommune, der arbejder med sundhedsfremme. Deltage i sundhedsfremmende initiativer alene eller i samarbejde med såvel interne som eksterne aktører. SO 16 - Center for Børn og Forebyggelse Inklusion Fastholdelse af en stigende procentdel børn og unge i et normalmiljø, hvori der skal udvikles øgede kompetencer, for at opgaven kan løses med kvalitet. At den måde, medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse arbejder, altid har det mål, at børn og unge skal have mulighed for personlig udvikling og for at være med i omsorgsfulde fællesskaber. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål, at børn og unges mulighed for at være så tæt på normalmiljøet som muligt fremmes. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål at fremme børn og unges mulighed for at ernære sig selv som voksen og kunne indgå i konstruktive fællesskaber. Sikre, at den nyeste og bedste viden om feltet er til rådighed i organisationen og kommer børn og unge til gavn. At medarbejdere fra Center for Børn og Forebyggelse tager aktiv del i at skabe et kompetenceløft i læringsmiljøerne på såvel skole- som småbørnsområdet. At der fastholdes og udbygges et tæt samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring. 14

15 Mål og evaluering Hedebocentret De opstillede mål for Hedebocentret skal ses i sammenhæng med Hedebocentrets til enhver tid gældende budgetramme. Hedebocentrets mål for 2014: 1. Udfordring En forventning fra Center for børn og forebyggelse om udvikling og implementering af familiebehandlingsprogrammet Functional Family Therapy FFT som 3. element og første niveau i trianglen FFT MST MTFC. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Implementering af FFT som en anvendt forebyggende familiebehandling for de (10)12-17 årige Træning og uddannelse af medarbejdere som optakt samt løbende vejledning. Udvikling implementering af kvalitetssikringselementer. Udvikling af måleredskaber Etablere fysiske rammer for ydelsen. Formidlingsaktiviteter i forhold til bestiller og caseload. Via gennemførsel af behandlingsforløb at forbedre forældrekompetence og kommunikation i familierne og dermed forebygge problemeskalering. Der vil med udvikling af måleredskaber blive samlet op på målopfyldelse. 2. Udfordring Beslutning om uddelegering af dele af familieplejen til de tre institutioner i Center for Børn og Forebyggelse hvor Hedebocentret skal varetage området for unge. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Afklaring af snitflader for opgavevaretagelse på familieplejeområdet mellem forvaltning og institution samt det økonomiske råderum. Understøtte den kvalitative udvikling af plejefamilieanbringelser for ungeområdet. Opstille relevante sagsgange for opdyrkning, aktiviteter i forhold til godkendelse og matchning. Udvikle rådgivning og supervisionsydelse i forhold til plejefamilier. Kvalificere medarbejdere i forhold til opgaveløsning Der er udarbejdet koncept, som er i overensstemmelse med bestillers behov med aftale for takstberegning/finansiering. Plejeforældre oplever sig kvalificeret og understøttet i forhold til egen funktion. Der sker ikke sammenbrud i plejeforholdet. Der skal i forsættelse af udarbejdelse af koncept fastlægges evalueringskriterier i samarbejde med myndighed, og som inddrager plejeforældres oplevelse af nytteværdi. Det skal overvejes, om og hvordan resultat- og effektmålinger for unge i familieplejeanbringelser. 15

16 3. Udfordring At skabe grundlag for og udvikle form og figur for, at der kan ske en effekt og resultatopfølgning af alle ydelser på Hedebocentret. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Der er udarbejdet koncept, der tilgodeser både en baseline for senere måling af udvikling under et behandlingsforløb og en kvalificering af behandlingsgrundlaget. Afprøvning af SIP konceptet som underlag for en generel beslutning om implementering (pilotprojekt). Tilretning i forhold til differentiering af ydelser. Etablering af digitalt system Undervisning af medarbejdere Erfa-gruppe med deltagende institutioner og Metodecentret. Der er en troværdig, sandsynlig og systematisk dokumentation for resultat af forløb på Hedebocentret for alle indskrevne unge. Opmærksomhedsområder bliver vurderet med henblik på forbedringstiltag. Der sker en formidling til relevante interessenter. Der bliver mulighed for at sammenligne sig med andre. 4. Udfordring: At udvikle strategier og metoder, der kan nedbringe de unges medicinforbrug, specifikt PN medicin. Ved gennemførsel indlægges evalueringer ad hoc. Mål aktiviteter resultater Evaluering Afklare og etablere en fælles tilgang til medicinforståelse og anvendelsegruppe Kommissorium og nedsættelse af tværgående arbejds- De udviklede strategier og metoder er implementeret Evaluering udgang af 2014 af implementeringsniveau - bl.a. gen- i Hedebocentret. Det kan over tid påvises, at nem behandlingsplanerne. Udvikle og beskrive et katalog af Arbejdsgruppen er aftalt suppleret med 2 videnspersoner er for nedadgående, specifikt i forbrug og anvendelse af PN på medicinforbruget samlet set Belysning af de unges medicin- strategier og indsatser, der kan nedsætte medicinforbruget for fra Ungdomspsykiatrien. forhold til PN medicin. indikatorer om ophør-nedsat eller den enkelte At udarbejde rapport over Arbejdsgruppens forslag og an- uforandret primo Formidle og implementere dette i Hedebocentret og Ungdomspsykiatrien. fremlægges på befalinger, deadline feb ledermøde. 16

17 5. Udfordring Forsættelse af Sverigesprogrammet udvikling af vidensbaserede tilbud Afdeling Claudisvej 2. år Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Udvikling implementering af intensive og tidsbegrænsede døgnbehandlingsforløb for psykisk sårbare unge med inddragelse af forældre og netværk. At udvikle relevante støttesystemer for overgang til udskrivning til hjem eller mindre indgribende tilbud. Forsat metodeudvikling og beskrivelse af samme. Ved midtvejsevaluering anvende denne til en vurdering af aktiviteter og metodik. Den unge kan efter en behandlingsindsats på 9-12 måneder udskrives til hjemmet eller mindre indgribende tilbud. Resultat i forhold til den enkelte unge: - Er i en personlig udvikling og trivsel med reduceret symptombillede og forbedrede mestringsstrategier. - Indgår i skole-og beskæftigelse samt prosociale netværk. - Den unges familierelationer er forbedrede. Metodecentret forestår den eksterne erfaringsopsamling, midtvejsevaluering og afsluttende evaluering. De unge forventes at indgå i kommende SIP resultatmåling. Der laves målinger ved udskrivning på de opsatte resultatkriterier i forhold til forældre, sagsbehandler og ung. 6. Udfordring At udvikle, lære og implementere (evidensbaserede) behandlingsprogrammer, hvor det har relevans for brugernes behov og Hedebocentrets ydelser Mål Aktiviteter Resultater Evaluering ART 4. år 1. At udvikle og implementere FamilieART som en delydelse i ART-behandlingsviften Ad. 1: Undervisning træning i metodedel i FamilieART, samt opstilling af plan for løbende vejledning. Systematisk erfaringsopsamling. Ad. 1: Det fornødne antal medarbejdere mestrer metoden. De involverede familier finder forløbet brugbart. Der er en organisation, der kan inkludere relevante familier fra alle afdelinger. Ad. 1 og 2: Styregruppen for ART er ansvarlig for at afsøge form og figur for evaluering /måling af udbytte og resultat af ART SPT og familie- ART. 2. At fastholde og udvikle metodefærdigheder i ART- Ad. 2: Plan for fastholdelse af im- Ad. 2: Hedebocentret har et vi- 17

18 programmerne 3. Implementering af model for Miljøterapiens understøtning af integrering af ART i døgnafdelingerne plementering i Hedebocentret samt løbende vejledning for forsat udvikling af metodefærdigheder. Ad.3: Undervisning og træningsforløb med ekstern underviser i kombination med intern vejleder. dens-og kompetenceniveau i ART, der kan modsvare de interne behov og er videnscenter for ekstern efterspørgsel Ad.3: Medarbejderne kan redegøre for og besidder handlekompetence for understøtning og integrering af ART i hverdagslivet. Indgår i ydelsesbeskrivelser for døgntilbuddene sommer Ad. 3:Evaluering af uddannelsesprogrammet, medarbejderproces og udbytte ad hoc i forhold til de 4 afdelingers forløb. Samlet opsamling ledelsens evaluering Udfordring Udvikling af evidensbaserede ambulante familiebehandlingsprogrammer 3. år MST-CM Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Forsat implementering af MST- CM i henhold til de aftalte mål og retningslinjer med Socialstyrelsen og MST-services USA. Formidling og markedsføring til kommuners bestillerenheder. Kvalitetssikring og resultatopfølgning. Indgå i den overordnede eksterne evaluering. Sikre tiltag ved lav efterspørgsel, at opnåede færdigheder ikke tabes på gulvet. Der er viden om ydelsen, og denne efterspørges af kommuner. Resultater af indsatsen kan dokumenteres, og denne vurderes som hjælpsom. Overordnet samlet evaluering for alle projektkommuner varetages af Rambøll. Der er systematiseret form for resultatopfølgning via halvårlige PIRrapporter. 18

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2015 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. HandicapCenter Herning

Kontrakt for. HandicapCenter Herning Kontrakt for HandicapCenter Herning Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2014 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af HandicapCenter Herning, Brændgårdvej 99, 7400 Herning. Derudover danner

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. Tjørringhus

Kontrakt for. Tjørringhus Kontrakt for Tjørringhus Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Tjørringhus, Gisselfeldvej 2, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og

Læs mere

Kontrakt for. Agerbo

Kontrakt for. Agerbo Kontrakt for Agerbo Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Agerbo, Brændgårdvej 99, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Specialtilbud Børn og Unge 2010 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Specialtilbud Børn og Unge 2009 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Kirkegade 7, 7430 Ikast. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Kontrakt for. Center for Børn, Unge og Familier

Kontrakt for. Center for Børn, Unge og Familier Kontrakt for Center for Børn, Unge og Familier Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2017 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Center for Børn, Unge og Familier, Markedspladsen 4, 7400

Læs mere

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden.

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden. De intensive og tidsbegrænsede forløb Afdelingerne Mejeriet, Fasterholt: Døgntilbud til 7 unge Komplekse udviklings, - og psykiatriske forstyrrelser. Bomiljøet, Olufsgade 15, Herning: Differentieret døgn

Læs mere

Kontrakt for. Børne- og Ungecentret

Kontrakt for. Børne- og Ungecentret Kontrakt for Børne- og Ungecentret TOFTEN Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Børne- og Ungecentret TOFTEN, Gl. skolevej 76-78, 7400 Herning.

Læs mere

Kontrakt for. Familie- behandlingen Herning

Kontrakt for. Familie- behandlingen Herning Kontrakt for Familie- behandlingen Herning Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Familiebehandlingen Herning, Smedegade 1, 7400 Herning. Derudover

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser

At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser Konference om tidlig indsats, Nyborg 21. august 2014 Preben Siggaard & Stinne Højer Mathiasen De kommunale udfordringer på børne-

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Sisi Pedersen, Rådgiver i Hernings Sverigesteam Se også: Sverigesprogrammet.herning.dk Næste info-arrangement: 29. maj 2015

Læs mere

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 17. november 2011 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Dorthe Noesgaard,

Læs mere

Børn og Unge August 2013

Børn og Unge August 2013 Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Indledning...5 3. Formål og mål...6 4. Organisering...8 5. Tidsplan...10 6. Indhold...12 7. Økonomi...19 8. Evaluering...20

Læs mere

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse Projektbeskrivelse Center for Børn og Forebyggelse December 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kontrakt for. Børne- og Familiecenter Herning

Kontrakt for. Børne- og Familiecenter Herning Kontrakt for Børne- og Familiecenter Herning Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2014 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Børne- og Familiecenter Herning, Gl. Skolevej 76, 7400 Herning.

Læs mere

Kontrakt for. Børne- og Familiecenter Herning

Kontrakt for. Børne- og Familiecenter Herning Kontrakt for Børne- og Familiecenter Herning Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2016 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Børne- og Familiecenter Herning, Gl. Skolevej 76, 7400 Herning.

Læs mere

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Det samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Partnerskabskommune med Socialstyrelsen fra foråret 2015 Programmet

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune September 2013 Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Anbringelse i slægt eller netværk

Anbringelse i slægt eller netværk Bilag 1 Hernings indsatstrappe Forebyggelse Fx DUÅ PMTO FFT Ungemodtagelsen Åben Rådgivning Hjemmebaserede indsatser Fx MST Familiebehandling Ungeteam & Støttekontakt Broen Anbringelse på eget værelse

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Indledning Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Specialtilbud, Børn

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces Hernings samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Implementeres i resten af kommunen per 1. januar

Læs mere

KORA Temamøde 21. maj Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram

KORA Temamøde 21. maj Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram KORA Temamøde 21. maj 2015 Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram Fakta og organisation Herning Kommune: 86.864 indbyggere pr. 1. januar 2015 Børn og unge Center for udvikling og

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Herningmodellen. Stinne Højer Mathiasen, Børn & Unge, Herning Kommune Inspirationsdag Socialstyrelsen 4. februar 2016

Herningmodellen. Stinne Højer Mathiasen, Børn & Unge, Herning Kommune Inspirationsdag Socialstyrelsen 4. februar 2016 Herningmodellen på området for socialt udsatte er kompleks fordi tandhjulene hænger sammen. Den handler både om udfører og myndighed og om koblingen mellem det almene og det specialiserede Herningmodellen

Læs mere

Den svenske model - DSM Dagsorden

Den svenske model - DSM Dagsorden Den svenske model - DSM Dagsorden 1. Formålet med denne session 2. Forskel på Sverige og Danmark 3. Partnerskabsprojektet med Socialstyrelsen 4. Den svenske model i praksis 5. Hvad sker der i år og næste

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Veje til målet Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Fra institution til familiepleje

Fra institution til familiepleje Fra institution til familiepleje Præsentation af cases v/ Herning Kommune Louise Horskjær Raaby, Teamleder socialrådgivere Alice Eijgendaal, afdelingsleder Center for Børn, Unge og Familier Mindset Alle

Læs mere

Børn og Unge Februar 2014

Børn og Unge Februar 2014 Delprojekt Inklusion Børn og Unge Februar 2014 Baggrund Der har siden 2008 været en inklusionsstrategi i Herning Kommune kendt som Knæk Kurven. Strategierne i Knæk Kurven har som målgruppe haft alle børn

Læs mere

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J YDELSESBESKRIVELSE MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J Tlf.: 78 47 38 88 MultifunC@ps.rm.dk www.dok.rm.dk Institution Ydelse Mål- og aldersgruppe MultifunC Midtjylland MultifunC behandling

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Veje til målet Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Mål og Midler Familieområdet

Mål og Midler Familieområdet Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier

Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Når kolde hænder bliver varme

Når kolde hænder bliver varme Når kolde hænder bliver varme Stinne Højer Mathiasen Udviklingskonsulent, Programleder, Ph.d. Kvalitet på nye måder, KORA, København 4. November 2014 Vores ambition? At være blandt de bedste på området

Læs mere

Sundhedsplejen. Kontrakt Indledning. Østre Alle Støvring

Sundhedsplejen. Kontrakt Indledning. Østre Alle Støvring Kontrakt 2013-14 Sundhedsplejen Østre Alle 6 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på

Læs mere