Kontrakt for. Hedebocentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for. Hedebocentret"

Transkript

1 Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge

2 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget for dialogen mellem Hedebocentret, Hedebocentrets brugere, Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg og forvaltningen om Hedebocentrets fremtidige udvikling. Kontrakten gøres tilgængelig for Hedebocentrets medarbejdere og brugere og lægges på Hedebocentrets hjemmeside. Kontrakten er indgået mellem Børn og Unge på vegne af Børne- og Familieudvalget og Hedebocentret. Børn og Unge for Børne- og Familieudvalget: Dato: Direktør for Børn og Unge For Hedebocentret: Dato: Leder af Hedebocentret 2

3 Kontraktens opbygning Kontrakten består af to dele. Den første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionens virksomhed. Den anden del beskriver institutionens aktuelle mål og forventede evaluering af målene. Den første del består af følgende elementer: Institutionens lovgrundlag Institutionens formål og ydelser Værdigrundlag Dialogmodel Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Denne del justeres ved ændringer i de nævnte dele. Den anden del består af følgende elementer: Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering for Hedebocentret Denne del ændres årligt på baggrund af dialogen mellem Børne- og Familieudvalget, administrationen og Hedebocentrets ledelse og medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kontraktens opbygning... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Del I: Retningslinjer og rammer... 4 Institutionens lovgrundlag... 5 Institutionens formål og ydelser... 5 Værdigrundlag... 8 Dialogmodel... 9 Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Del II: Mål- og evalueringsdel Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering Hedebocentret

4 Del I: Retningslinjer og rammer 4

5 Institutionens lovgrundlag Hedebocentret er et socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen år, der er oprettet efter lov om social service 67, stk. 2, jf. 107, 103 samt 85. Hedebocentret er omfattet af Rammeaftalen, indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. Institutionens formål og ydelser Hedebocentrets formål er at: Give den unge forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen. Give den unge mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder med henblik på at øge den unges muligheder for at tage del i samfundslivet. Styrke den unges relationer til andre mennesker, såvel familie som jævnaldrende og om nødvendigt medvirke til at genopbygge brudte kontrakter samt yde støtte til at skabe nye. For at sikre, at målsætningen omsættes til en kontinuerlig udviklingsproces for den enkelte unge, samt at der sker en fortsat udvikling af det samlede behandlingstilbud, har Hedebocentret udviklet og indarbejdet et kvalitetsledelsessystem. Dette er certificeret efter kravene i ISO 9001:2000 og indebærer bl.a., at der hvert år sker en efterprøvning af, om Hedebocentrets kvalitet og praksis lever op til målsætningen og standardkrav. Efterprøvningen varetages af Bureau Veritas suppleret med faglig ekspert inden for området, der for perioden er cand.scient.soc. Karin Kildedal, Aalborg universitet. Hedebocentrets målgruppe er unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelse kan magte. Målgruppen omfatter også unge og ungdomsgrupper, der er udsatte med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Hedebocentret har en samlet kapacitet på ca. 160 unge, der fordeler sig på 33,5 fuldtids- /døgnpladser, 6 døgnpladser i Modtagehuset, 10 pladser i MTFC, 10 pladser i MST og 8 pladser i MST-CM. Endvidere 24 pladser i det forebyggende familiebehandlingsprogram FFT. For at imødekomme den bredt formulerede målgruppe er Hedebocentret decentralt opbygget med specialiserede og differentierede behandlingsydelser bundet sammen af fælles ledelse, administration og visitation. Afdeling Mejeriet Fasterholt Døgnafdeling for 7 unge og samtidig et tilbud om dagbeskæftigelse for op til 6 unge. De unge er ved indskrivningen mellem 14 og 20 år og kan betegnes som psykiske sarte, primært udviklingsforstyrrelser Aspergers syndrom, OCD og ADHD. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, pædagoger og faglærer samt praktikant. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Claudisvej 9 Ikast Døgnafdeling for 7 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger, ofte psykiatri- og personlighedsforstyrrelser, i alderen (20) år. Der er til døgnafdelingen tilknyttet Udebo, et ambulant tilbud for op til 2-4 unge i alderen år, hvor de unge med døgnafdelingen som base og individuel støtte kan klare at bo i egen bolig. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, pædagoger samt praktikant. Endvidere er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdelingen Claudisvej 9 indgår i Hedebocentrets projekt omkring tidsbegrænsede behandlingsforløb. 5

6 Afdeling Olufsgade 19 Herning Botilbud for 4 normaltbegavede unge med psykosociale- og ADHD-problemstillinger i alderen år. 2 unge støttebeboere indgår i et bofællesskab og deltager i hverdagslivets opgaver og aktiviteter på lige fod med indskrevne unge. Der er tilknyttet en afdelingsleder, der er fælles med Bomiljøet og Modtagehuset, pædagoger samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Bomiljøet Herning Botilbud for 8 unge i alderen år med Asperger- og angstproblematikker i et omfang, som medfører behov for et struktureret og tryghedsskabende socialpædagogisk miljø. Desuden er tilknyttet et ambulant tilbud for op til 4 unge i egen bolig. Der er til afdelingen tilknyttet medarbejdere pædagog og ergoterapeut og en afdelingsleder, der er fælles med Olufsgade 19 og Modtagehuset, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Modtagehuset Herning Modtagehuset fungerer som et bo- og ambulant tilbud til unge uledsagede flygtninge i den første integrationsfase og afdækker de fremtidige behov for støtte til de unge. Huset har tilknyttet pædagogisk personale og har døgndækning. Der er endvidere tilknyttet psykolog- og socialfagligbistand til botilbuddet. Støtteafdelingen med base i Herning Ambulante behandlingstilbud, der fordeler sig på: Ungeteamet: Støtte/behandlingstilbud til ca. 60 unge i egen bolig eller hos forældrene i alderen år med psykosociale problemstillinger og/eller familiemæssige problemer. Indsatsen er afpasset den unges behov og strækker sig fra understøttende forløb for unge med behov for en vis struktur i hverdagen til intensiv støtte/behandling til unge, der enten helt mangler en daglig struktur eller ikke kan profitere af andre behandlingstilbud. Opsøgende socialpædagogisk arbejde og ad hoc projekter i forhold til grupper af marginaliserede unge i lokalmiljøer. Indsatsen bliver defineret og aftalt med kommunen som en konkret og tidsafgrænset opgave. Der er i Støtteafdelingens ungeteam ansat en afdelingsleder og pædagoger, der arbejder med støtte/behandling til unge. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Multi Systemisk Terapi (MST), der er en korttidsbehandling for familier med unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er normeret til 10 unge og tilknyttet 1 vejleder og 2 familieterapeuter. Multisystemisk Terapi Contingency Management (MST-CM), der er en korttidsbehandling for familier med børn, der både har adfærdsproblemer og misbrugsproblemer. Programmet bygger på de samme behandlingsprincipper som MST, men med specifik indsats i forhold til de komplekse situationer, der bidrager til en misbrugsproblematik. Tilbuddet er delvis finansieret af Socialstyrelsen og normeret til 8 unge i projektperioden Multidimensionel Behandlingsfamiliepleje (MTFC), der er et tidsbegrænset og helhedsorienteret familiebehandlingsprogram, hvor den unge anbringes tidsbegrænset i en træningsfamilie. Der er 6

7 en kapacitet på 10 unge. Der er tilknyttet en behandlingskoordinator, et antal træningsfamilier, en familieterapeut, en ungeterapeut og et antal færdighedstrænere. Funktionel Familieterapi FFT, et forebyggende og målrettet familiebehandlingsprogram, til familier, hvor en ung viser tegn på uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og relationer, og der er uklar kommunikation. Der er en kapacitet på 24 familier. FFT er 3. element og første niveau i trianglen af de evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer: FFT MST MTFC. Andre tilbud Til institutionen er yderligere tilknyttet tilbud om psykologisk undersøgelse og individuel terapeutisk behandling ved psykologer, samt: Projekt 24/7, der er en anonym, åben rådgivning for unge mellem 13 og 23 år. Der ydes psykologsocialfaglig rådgivning og samtaleforløb, samt rådgivning og sparring via de elektroniske medier 24 timer i døgnet alle ugens dag. Formålet er at støtte op om unge med forskellige problemstillinger, støtte dem i udvikling af egne mestringsstrategier og i at bevare en tilknytning til skole og beskæftigelse. Projektet er tidsbegrænset frem til og med udgangen af 2013 og er finansieret af Socialstyrelsen. ART: Hedebocentret tilbyder ART (Aggression Replacement Training) som en del af Hedebocentrets ambulante- og døgnydelser. Hedebocentret er udbyder af uddannelse som ART-træner. 7

8 Værdigrundlag Fundamentet for kontrakten er Herning Kommunes 4 centrale værdier, der er retningsgivende for arbejdet internt i organisationen og i forholdet til borgerne. Der er med udgangspunkt i Herning Kommunes værdier udarbejdet følgende værdigrundlag for specialtilbuddenes arbejde med brugerne: Udfoldelsesfrihed Vi giver plads til innovation og kreativitet Vi opsøger nye muligheder og går op imod begrænsninger Vi udviser tillid og tager ansvar Vi giver plads til forskellighed Det ku være sjovt at Økonomisk sans Vi udviser ressourcebevidsthed i alle processer Vi er innovative og kreative Vi afvejer økonomiske ressourcer og kvalitet Vi udviser ansvarlighed Vi langtidsplanlægger Professionalisme Vi har og bruger vores viden, faglige indsigt og erfaringer Vi evaluerer og dokumenterer Vi handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser Vi reflekterer, inden vi handler Vi fremmer tværfaglighed og helhedstænkning God dømmekraft Vi træffer beslutninger, der er: - Afbalancerede - Gennemtænkte - Gennemsigtige Vi har situationsfornemmelse og empati Vi analyserer, før vi handler Vi er dialogorienterede og lydhøre Vi træffer beslutninger på rette tid og sted. Hedebocentrets værdigrundlag og menneskesyn På Hedebocentret betyder værdigrundlaget: en parathed til at gå nye veje at bygge bro over eksisterende sektoropdelinger i udvikling af de rette og sammenhængende ydelser for borgeren ressourcebevidsthed i alle processer høj faglig og brugeroplevet kvalitet en engagerende og udviklende arbejdsplads samt evne og kunnen til at forvalte ansvar, uddelegering og styring af opgaveområdet. Hedebocentrets behandlingsarbejde har baggrund i et menneskesyn, hvor de unge opfattes som unikke mennesker, hver med sin personlige livshistorie, der indebærer betydningsfulde relationer til egen familie og netværk. Om end livsbetingelserne kan være svære, og den unges adfærd kan fremtræde ganske uhensigtsmæssigt og utilpasset, ses den unge som et aktivt handlende menneske, der med de rette betingelser kan udvikle sig. Den uhensigtsmæssige adfærd opfattes som de unges bedste bud på at udtrykke sig her og nu på baggrund af sin særlige livskontekst og historie. Derfor er det en faglig opgave at prøve at forstå meningen hermed. I mødet med den unge og forældre anser vi derfor ligeværd, medmenneskelighed, troværdighed og dialog som lige så vigtigt som et højt fagligt niveau. 8

9 Dialogmodel Den løbende dialog om Hedebocentrets udvikling og kontraktens indhold foregår i følgende fora: Lokale MEDudvalg på Hedebocentret. Administrative dialogmøder med specialtilbuddene dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse (administrationen) og den enkelte institution (medarbejderrepræsentanter og ledelse). Samrådsmøder for specialtilbuddene dialog mellem institutionen (ledere og medarbejderrepræsentanter), Børne- og Familieudvalget, brugerrepræsentanter og Center for Børn og Forebyggelse. Nedenstående årshjul beskriver tidsplanen for dialogen gennem et år og sammenhængen til budgetlægningsprocessen. Der er tale om et vejledende eksempel på tidsplan for dialogprocessen, hvor året er Dialogprocessen skal hvert år koordineres med budgetprocessen. Tidspunkt Hvem Hvad Januarfebruar Lokale MEDudvalg Brugere Opfølgning på mål i kontrakten for 2013 afrapportering af målenes evaluering indsendes til administrationen/center for Børn og Forebyggelse. Første drøftelse af mål for institutionens kontrakt for 2015 og de politiske indsatsområder og målsætninger for Februar Marts Marts/April Juni August September Administrativ dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse og den enkelte institution Ledermøde Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Administrativt dialogmøde mellem Center for Børn og Fore- Skriftlig dialog på baggrund af afrapporteringen vedr. mål for Udkast til kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse drøftes på ledermøde. Kvalitetsrapport forelægges Børneog Familieudvalget. Forslag til politiske indsatsområder og målsætninger til budgetdokumentet for Forslag til de politiske indsatsområder og målsætninger i Fremsendes til budgetbehandlingen. Midtvejsmøde for institutionens kontrakt for 2014: Opfølgning på mål i kontrakten for 9

10 byggelse og den enkelte institution Drøftelse af kontraktmål for Midt oktober Byrådet Budgettet vedtages. December Institutionsledermøde Kontrakterne godkendes. Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten De kompetencemæssige rammer for Hedebocentret beskrives i følgende dokumenter: Herning Kommunes værdigrundlag Principper for kontraktstyringsmodellen for specialtilbuddene i Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge Gældende retningslinjer for tilsyn i Herning Kommune 1 Økonomiske styringsprincipper Generelle retningslinjer for decentralisering Ressourcereguleringsmodel for specialtilbuddene Herning Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Lønsumsstyring Kompetenceplan for Herning Kommune MEDaftale for Herning Kommune Politikker for Herning Kommune Øvrige gældende retningslinjer Alle specialtilbud kan få administrativ, juridisk og pædagogisk råd og vejledning af Herning Kommunes administration i alle spørgsmål vedrørende driften af institutionen. 1 En tilsynsreform vedtaget af Folketinget ultimo 2012 træder i kraft 1. januar 2014, hvorefter det vil være 5 regionsdækkende socialtilsyn, der varetager tilsynet med bl.a. kommunale døgninstitutioner. 10

11 Del II: Mål- og evalueringsdel 11

12 Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 16 Center for Børn og Forebyggelse Sverigesprogrammet styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a. Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk. Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området. Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde. Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt. Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes. Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie. 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte. 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter. 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts- /netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution. 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på specielle steder til specielle planer, når det handler om børn og unge med særlige behov. 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte. 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret 12

13 Veje til målet blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet. 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet. 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet både monofagligt og tværfagligt. 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20). Et sverigesteam, der dækker 3 skoledistrikter, er etableret med socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer, der gennem bl.a. fokus på tidlig indsats, tættere opfølgning, øget netværksarbejde og tværfagligt samarbejde, skal sikre opfyldelse af målene. Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning har etableret tidsbegrænsede intensive behandlingsforløb med henblik på udslusning i mindre indgribende tilbud. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Udfordring 16 Center for Børn og Forebyggelse Udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning. At have en bred vifte af vidensbaserede tilbud, så det er muligt at benytte den rigtige indsats til den konkrete udfordring. At der er sammenhæng mellem økonomi og effekt. At anvende den nyeste forskning på det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske/psykologiske område. At fokusere på effekten af vores indsatser i Center for Børn og Forebyggelse via målrettet arbejde med dokumentation og effekt. At fokusere på, hvordan vi får mest effekt ud af de økonomiske og ressourcemæssige muligheder. At indgå i partnerskaber med eksterne forskningsinstitutioner med det mål at kvalificere såvel implementeringen som evalueringen af indsatser og effekter. At de tiltag, der benyttes, er begrundet i den nyeste forskning og evalueres herfra. 16 Center for Børn og Forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige. 13

14 Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Samordning af den sundhedsfremmende indsats. Familier med særlige behov får tilbud ud fra et forebyggende perspektiv. At være med til at sætte sundhedsfremme på dagsordenen i forhold til institutioner og skoler. Skabe et tættere og mere koordineret samarbejde med andre aktører i Herning Kommune, der arbejder med sundhedsfremme. Deltage i sundhedsfremmende initiativer alene eller i samarbejde med såvel interne som eksterne aktører. SO 16 - Center for Børn og Forebyggelse Inklusion Fastholdelse af en stigende procentdel børn og unge i et normalmiljø, hvori der skal udvikles øgede kompetencer, for at opgaven kan løses med kvalitet. At den måde, medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse arbejder, altid har det mål, at børn og unge skal have mulighed for personlig udvikling og for at være med i omsorgsfulde fællesskaber. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål, at børn og unges mulighed for at være så tæt på normalmiljøet som muligt fremmes. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål at fremme børn og unges mulighed for at ernære sig selv som voksen og kunne indgå i konstruktive fællesskaber. Sikre, at den nyeste og bedste viden om feltet er til rådighed i organisationen og kommer børn og unge til gavn. At medarbejdere fra Center for Børn og Forebyggelse tager aktiv del i at skabe et kompetenceløft i læringsmiljøerne på såvel skole- som småbørnsområdet. At der fastholdes og udbygges et tæt samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring. 14

15 Mål og evaluering Hedebocentret De opstillede mål for Hedebocentret skal ses i sammenhæng med Hedebocentrets til enhver tid gældende budgetramme. Hedebocentrets mål for 2014: 1. Udfordring En forventning fra Center for børn og forebyggelse om udvikling og implementering af familiebehandlingsprogrammet Functional Family Therapy FFT som 3. element og første niveau i trianglen FFT MST MTFC. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Implementering af FFT som en anvendt forebyggende familiebehandling for de (10)12-17 årige Træning og uddannelse af medarbejdere som optakt samt løbende vejledning. Udvikling implementering af kvalitetssikringselementer. Udvikling af måleredskaber Etablere fysiske rammer for ydelsen. Formidlingsaktiviteter i forhold til bestiller og caseload. Via gennemførsel af behandlingsforløb at forbedre forældrekompetence og kommunikation i familierne og dermed forebygge problemeskalering. Der vil med udvikling af måleredskaber blive samlet op på målopfyldelse. 2. Udfordring Beslutning om uddelegering af dele af familieplejen til de tre institutioner i Center for Børn og Forebyggelse hvor Hedebocentret skal varetage området for unge. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Afklaring af snitflader for opgavevaretagelse på familieplejeområdet mellem forvaltning og institution samt det økonomiske råderum. Understøtte den kvalitative udvikling af plejefamilieanbringelser for ungeområdet. Opstille relevante sagsgange for opdyrkning, aktiviteter i forhold til godkendelse og matchning. Udvikle rådgivning og supervisionsydelse i forhold til plejefamilier. Kvalificere medarbejdere i forhold til opgaveløsning Der er udarbejdet koncept, som er i overensstemmelse med bestillers behov med aftale for takstberegning/finansiering. Plejeforældre oplever sig kvalificeret og understøttet i forhold til egen funktion. Der sker ikke sammenbrud i plejeforholdet. Der skal i forsættelse af udarbejdelse af koncept fastlægges evalueringskriterier i samarbejde med myndighed, og som inddrager plejeforældres oplevelse af nytteværdi. Det skal overvejes, om og hvordan resultat- og effektmålinger for unge i familieplejeanbringelser. 15

16 3. Udfordring At skabe grundlag for og udvikle form og figur for, at der kan ske en effekt og resultatopfølgning af alle ydelser på Hedebocentret. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Der er udarbejdet koncept, der tilgodeser både en baseline for senere måling af udvikling under et behandlingsforløb og en kvalificering af behandlingsgrundlaget. Afprøvning af SIP konceptet som underlag for en generel beslutning om implementering (pilotprojekt). Tilretning i forhold til differentiering af ydelser. Etablering af digitalt system Undervisning af medarbejdere Erfa-gruppe med deltagende institutioner og Metodecentret. Der er en troværdig, sandsynlig og systematisk dokumentation for resultat af forløb på Hedebocentret for alle indskrevne unge. Opmærksomhedsområder bliver vurderet med henblik på forbedringstiltag. Der sker en formidling til relevante interessenter. Der bliver mulighed for at sammenligne sig med andre. 4. Udfordring: At udvikle strategier og metoder, der kan nedbringe de unges medicinforbrug, specifikt PN medicin. Ved gennemførsel indlægges evalueringer ad hoc. Mål aktiviteter resultater Evaluering Afklare og etablere en fælles tilgang til medicinforståelse og anvendelsegruppe Kommissorium og nedsættelse af tværgående arbejds- De udviklede strategier og metoder er implementeret Evaluering udgang af 2014 af implementeringsniveau - bl.a. gen- i Hedebocentret. Det kan over tid påvises, at nem behandlingsplanerne. Udvikle og beskrive et katalog af Arbejdsgruppen er aftalt suppleret med 2 videnspersoner er for nedadgående, specifikt i forbrug og anvendelse af PN på medicinforbruget samlet set Belysning af de unges medicin- strategier og indsatser, der kan nedsætte medicinforbruget for fra Ungdomspsykiatrien. forhold til PN medicin. indikatorer om ophør-nedsat eller den enkelte At udarbejde rapport over Arbejdsgruppens forslag og an- uforandret primo Formidle og implementere dette i Hedebocentret og Ungdomspsykiatrien. fremlægges på befalinger, deadline feb ledermøde. 16

17 5. Udfordring Forsættelse af Sverigesprogrammet udvikling af vidensbaserede tilbud Afdeling Claudisvej 2. år Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Udvikling implementering af intensive og tidsbegrænsede døgnbehandlingsforløb for psykisk sårbare unge med inddragelse af forældre og netværk. At udvikle relevante støttesystemer for overgang til udskrivning til hjem eller mindre indgribende tilbud. Forsat metodeudvikling og beskrivelse af samme. Ved midtvejsevaluering anvende denne til en vurdering af aktiviteter og metodik. Den unge kan efter en behandlingsindsats på 9-12 måneder udskrives til hjemmet eller mindre indgribende tilbud. Resultat i forhold til den enkelte unge: - Er i en personlig udvikling og trivsel med reduceret symptombillede og forbedrede mestringsstrategier. - Indgår i skole-og beskæftigelse samt prosociale netværk. - Den unges familierelationer er forbedrede. Metodecentret forestår den eksterne erfaringsopsamling, midtvejsevaluering og afsluttende evaluering. De unge forventes at indgå i kommende SIP resultatmåling. Der laves målinger ved udskrivning på de opsatte resultatkriterier i forhold til forældre, sagsbehandler og ung. 6. Udfordring At udvikle, lære og implementere (evidensbaserede) behandlingsprogrammer, hvor det har relevans for brugernes behov og Hedebocentrets ydelser Mål Aktiviteter Resultater Evaluering ART 4. år 1. At udvikle og implementere FamilieART som en delydelse i ART-behandlingsviften Ad. 1: Undervisning træning i metodedel i FamilieART, samt opstilling af plan for løbende vejledning. Systematisk erfaringsopsamling. Ad. 1: Det fornødne antal medarbejdere mestrer metoden. De involverede familier finder forløbet brugbart. Der er en organisation, der kan inkludere relevante familier fra alle afdelinger. Ad. 1 og 2: Styregruppen for ART er ansvarlig for at afsøge form og figur for evaluering /måling af udbytte og resultat af ART SPT og familie- ART. 2. At fastholde og udvikle metodefærdigheder i ART- Ad. 2: Plan for fastholdelse af im- Ad. 2: Hedebocentret har et vi- 17

18 programmerne 3. Implementering af model for Miljøterapiens understøtning af integrering af ART i døgnafdelingerne plementering i Hedebocentret samt løbende vejledning for forsat udvikling af metodefærdigheder. Ad.3: Undervisning og træningsforløb med ekstern underviser i kombination med intern vejleder. dens-og kompetenceniveau i ART, der kan modsvare de interne behov og er videnscenter for ekstern efterspørgsel Ad.3: Medarbejderne kan redegøre for og besidder handlekompetence for understøtning og integrering af ART i hverdagslivet. Indgår i ydelsesbeskrivelser for døgntilbuddene sommer Ad. 3:Evaluering af uddannelsesprogrammet, medarbejderproces og udbytte ad hoc i forhold til de 4 afdelingers forløb. Samlet opsamling ledelsens evaluering Udfordring Udvikling af evidensbaserede ambulante familiebehandlingsprogrammer 3. år MST-CM Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Forsat implementering af MST- CM i henhold til de aftalte mål og retningslinjer med Socialstyrelsen og MST-services USA. Formidling og markedsføring til kommuners bestillerenheder. Kvalitetssikring og resultatopfølgning. Indgå i den overordnede eksterne evaluering. Sikre tiltag ved lav efterspørgsel, at opnåede færdigheder ikke tabes på gulvet. Der er viden om ydelsen, og denne efterspørges af kommuner. Resultater af indsatsen kan dokumenteres, og denne vurderes som hjælpsom. Overordnet samlet evaluering for alle projektkommuner varetages af Rambøll. Der er systematiseret form for resultatopfølgning via halvårlige PIRrapporter. 18

Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet

Læs mere

Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder.

Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder. Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af inklusion Som led i den lokale afprøvning af nye initiativer vedrørende Nytænkning af Inklusion, deltager i udviklingen af "Aarhus-eksperimentet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere