Kontrakt for. Hedebocentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for. Hedebocentret"

Transkript

1 Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge

2 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget for dialogen mellem Hedebocentret, Hedebocentrets brugere, Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg og forvaltningen om Hedebocentrets fremtidige udvikling. Kontrakten gøres tilgængelig for Hedebocentrets medarbejdere og brugere og lægges på Hedebocentrets hjemmeside. Kontrakten er indgået mellem Børn og Unge på vegne af Børne- og Familieudvalget og Hedebocentret. Børn og Unge for Børne- og Familieudvalget: Dato: Direktør for Børn og Unge For Hedebocentret: Dato: Leder af Hedebocentret 2

3 Kontraktens opbygning Kontrakten består af to dele. Den første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionens virksomhed. Den anden del beskriver institutionens aktuelle mål og forventede evaluering af målene. Den første del består af følgende elementer: Institutionens lovgrundlag Institutionens formål og ydelser Værdigrundlag Dialogmodel Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Denne del justeres ved ændringer i de nævnte dele. Den anden del består af følgende elementer: Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering for Hedebocentret Denne del ændres årligt på baggrund af dialogen mellem Børne- og Familieudvalget, administrationen og Hedebocentrets ledelse og medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kontraktens opbygning... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Del I: Retningslinjer og rammer... 4 Institutionens lovgrundlag... 5 Institutionens formål og ydelser... 5 Værdigrundlag... 8 Dialogmodel... 9 Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Del II: Mål- og evalueringsdel Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering Hedebocentret

4 Del I: Retningslinjer og rammer 4

5 Institutionens lovgrundlag Hedebocentret er et socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen år, der er oprettet efter lov om social service 67, stk. 2, jf. 107, 103 samt 85. Hedebocentret er omfattet af Rammeaftalen, indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. Institutionens formål og ydelser Hedebocentrets formål er at: Give den unge forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen. Give den unge mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder med henblik på at øge den unges muligheder for at tage del i samfundslivet. Styrke den unges relationer til andre mennesker, såvel familie som jævnaldrende og om nødvendigt medvirke til at genopbygge brudte kontrakter samt yde støtte til at skabe nye. For at sikre, at målsætningen omsættes til en kontinuerlig udviklingsproces for den enkelte unge, samt at der sker en fortsat udvikling af det samlede behandlingstilbud, har Hedebocentret udviklet og indarbejdet et kvalitetsledelsessystem. Dette er certificeret efter kravene i ISO 9001:2000 og indebærer bl.a., at der hvert år sker en efterprøvning af, om Hedebocentrets kvalitet og praksis lever op til målsætningen og standardkrav. Efterprøvningen varetages af Bureau Veritas suppleret med faglig ekspert inden for området, der for perioden er cand.scient.soc. Karin Kildedal, Aalborg universitet. Hedebocentrets målgruppe er unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelse kan magte. Målgruppen omfatter også unge og ungdomsgrupper, der er udsatte med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Hedebocentret har en samlet kapacitet på ca. 160 unge, der fordeler sig på 33,5 fuldtids- /døgnpladser, 6 døgnpladser i Modtagehuset, 10 pladser i MTFC, 10 pladser i MST og 8 pladser i MST-CM. Endvidere 24 pladser i det forebyggende familiebehandlingsprogram FFT. For at imødekomme den bredt formulerede målgruppe er Hedebocentret decentralt opbygget med specialiserede og differentierede behandlingsydelser bundet sammen af fælles ledelse, administration og visitation. Afdeling Mejeriet Fasterholt Døgnafdeling for 7 unge og samtidig et tilbud om dagbeskæftigelse for op til 6 unge. De unge er ved indskrivningen mellem 14 og 20 år og kan betegnes som psykiske sarte, primært udviklingsforstyrrelser Aspergers syndrom, OCD og ADHD. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, pædagoger og faglærer samt praktikant. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Claudisvej 9 Ikast Døgnafdeling for 7 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger, ofte psykiatri- og personlighedsforstyrrelser, i alderen (20) år. Der er til døgnafdelingen tilknyttet Udebo, et ambulant tilbud for op til 2-4 unge i alderen år, hvor de unge med døgnafdelingen som base og individuel støtte kan klare at bo i egen bolig. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, pædagoger samt praktikant. Endvidere er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdelingen Claudisvej 9 indgår i Hedebocentrets projekt omkring tidsbegrænsede behandlingsforløb. 5

6 Afdeling Olufsgade 19 Herning Botilbud for 4 normaltbegavede unge med psykosociale- og ADHD-problemstillinger i alderen år. 2 unge støttebeboere indgår i et bofællesskab og deltager i hverdagslivets opgaver og aktiviteter på lige fod med indskrevne unge. Der er tilknyttet en afdelingsleder, der er fælles med Bomiljøet og Modtagehuset, pædagoger samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Bomiljøet Herning Botilbud for 8 unge i alderen år med Asperger- og angstproblematikker i et omfang, som medfører behov for et struktureret og tryghedsskabende socialpædagogisk miljø. Desuden er tilknyttet et ambulant tilbud for op til 4 unge i egen bolig. Der er til afdelingen tilknyttet medarbejdere pædagog og ergoterapeut og en afdelingsleder, der er fælles med Olufsgade 19 og Modtagehuset, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Modtagehuset Herning Modtagehuset fungerer som et bo- og ambulant tilbud til unge uledsagede flygtninge i den første integrationsfase og afdækker de fremtidige behov for støtte til de unge. Huset har tilknyttet pædagogisk personale og har døgndækning. Der er endvidere tilknyttet psykolog- og socialfagligbistand til botilbuddet. Støtteafdelingen med base i Herning Ambulante behandlingstilbud, der fordeler sig på: Ungeteamet: Støtte/behandlingstilbud til ca. 60 unge i egen bolig eller hos forældrene i alderen år med psykosociale problemstillinger og/eller familiemæssige problemer. Indsatsen er afpasset den unges behov og strækker sig fra understøttende forløb for unge med behov for en vis struktur i hverdagen til intensiv støtte/behandling til unge, der enten helt mangler en daglig struktur eller ikke kan profitere af andre behandlingstilbud. Opsøgende socialpædagogisk arbejde og ad hoc projekter i forhold til grupper af marginaliserede unge i lokalmiljøer. Indsatsen bliver defineret og aftalt med kommunen som en konkret og tidsafgrænset opgave. Der er i Støtteafdelingens ungeteam ansat en afdelingsleder og pædagoger, der arbejder med støtte/behandling til unge. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Multi Systemisk Terapi (MST), der er en korttidsbehandling for familier med unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er normeret til 10 unge og tilknyttet 1 vejleder og 2 familieterapeuter. Multisystemisk Terapi Contingency Management (MST-CM), der er en korttidsbehandling for familier med børn, der både har adfærdsproblemer og misbrugsproblemer. Programmet bygger på de samme behandlingsprincipper som MST, men med specifik indsats i forhold til de komplekse situationer, der bidrager til en misbrugsproblematik. Tilbuddet er delvis finansieret af Socialstyrelsen og normeret til 8 unge i projektperioden Multidimensionel Behandlingsfamiliepleje (MTFC), der er et tidsbegrænset og helhedsorienteret familiebehandlingsprogram, hvor den unge anbringes tidsbegrænset i en træningsfamilie. Der er 6

7 en kapacitet på 10 unge. Der er tilknyttet en behandlingskoordinator, et antal træningsfamilier, en familieterapeut, en ungeterapeut og et antal færdighedstrænere. Funktionel Familieterapi FFT, et forebyggende og målrettet familiebehandlingsprogram, til familier, hvor en ung viser tegn på uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og relationer, og der er uklar kommunikation. Der er en kapacitet på 24 familier. FFT er 3. element og første niveau i trianglen af de evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer: FFT MST MTFC. Andre tilbud Til institutionen er yderligere tilknyttet tilbud om psykologisk undersøgelse og individuel terapeutisk behandling ved psykologer, samt: Projekt 24/7, der er en anonym, åben rådgivning for unge mellem 13 og 23 år. Der ydes psykologsocialfaglig rådgivning og samtaleforløb, samt rådgivning og sparring via de elektroniske medier 24 timer i døgnet alle ugens dag. Formålet er at støtte op om unge med forskellige problemstillinger, støtte dem i udvikling af egne mestringsstrategier og i at bevare en tilknytning til skole og beskæftigelse. Projektet er tidsbegrænset frem til og med udgangen af 2013 og er finansieret af Socialstyrelsen. ART: Hedebocentret tilbyder ART (Aggression Replacement Training) som en del af Hedebocentrets ambulante- og døgnydelser. Hedebocentret er udbyder af uddannelse som ART-træner. 7

8 Værdigrundlag Fundamentet for kontrakten er Herning Kommunes 4 centrale værdier, der er retningsgivende for arbejdet internt i organisationen og i forholdet til borgerne. Der er med udgangspunkt i Herning Kommunes værdier udarbejdet følgende værdigrundlag for specialtilbuddenes arbejde med brugerne: Udfoldelsesfrihed Vi giver plads til innovation og kreativitet Vi opsøger nye muligheder og går op imod begrænsninger Vi udviser tillid og tager ansvar Vi giver plads til forskellighed Det ku være sjovt at Økonomisk sans Vi udviser ressourcebevidsthed i alle processer Vi er innovative og kreative Vi afvejer økonomiske ressourcer og kvalitet Vi udviser ansvarlighed Vi langtidsplanlægger Professionalisme Vi har og bruger vores viden, faglige indsigt og erfaringer Vi evaluerer og dokumenterer Vi handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser Vi reflekterer, inden vi handler Vi fremmer tværfaglighed og helhedstænkning God dømmekraft Vi træffer beslutninger, der er: - Afbalancerede - Gennemtænkte - Gennemsigtige Vi har situationsfornemmelse og empati Vi analyserer, før vi handler Vi er dialogorienterede og lydhøre Vi træffer beslutninger på rette tid og sted. Hedebocentrets værdigrundlag og menneskesyn På Hedebocentret betyder værdigrundlaget: en parathed til at gå nye veje at bygge bro over eksisterende sektoropdelinger i udvikling af de rette og sammenhængende ydelser for borgeren ressourcebevidsthed i alle processer høj faglig og brugeroplevet kvalitet en engagerende og udviklende arbejdsplads samt evne og kunnen til at forvalte ansvar, uddelegering og styring af opgaveområdet. Hedebocentrets behandlingsarbejde har baggrund i et menneskesyn, hvor de unge opfattes som unikke mennesker, hver med sin personlige livshistorie, der indebærer betydningsfulde relationer til egen familie og netværk. Om end livsbetingelserne kan være svære, og den unges adfærd kan fremtræde ganske uhensigtsmæssigt og utilpasset, ses den unge som et aktivt handlende menneske, der med de rette betingelser kan udvikle sig. Den uhensigtsmæssige adfærd opfattes som de unges bedste bud på at udtrykke sig her og nu på baggrund af sin særlige livskontekst og historie. Derfor er det en faglig opgave at prøve at forstå meningen hermed. I mødet med den unge og forældre anser vi derfor ligeværd, medmenneskelighed, troværdighed og dialog som lige så vigtigt som et højt fagligt niveau. 8

9 Dialogmodel Den løbende dialog om Hedebocentrets udvikling og kontraktens indhold foregår i følgende fora: Lokale MEDudvalg på Hedebocentret. Administrative dialogmøder med specialtilbuddene dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse (administrationen) og den enkelte institution (medarbejderrepræsentanter og ledelse). Samrådsmøder for specialtilbuddene dialog mellem institutionen (ledere og medarbejderrepræsentanter), Børne- og Familieudvalget, brugerrepræsentanter og Center for Børn og Forebyggelse. Nedenstående årshjul beskriver tidsplanen for dialogen gennem et år og sammenhængen til budgetlægningsprocessen. Der er tale om et vejledende eksempel på tidsplan for dialogprocessen, hvor året er Dialogprocessen skal hvert år koordineres med budgetprocessen. Tidspunkt Hvem Hvad Januarfebruar Lokale MEDudvalg Brugere Opfølgning på mål i kontrakten for 2013 afrapportering af målenes evaluering indsendes til administrationen/center for Børn og Forebyggelse. Første drøftelse af mål for institutionens kontrakt for 2015 og de politiske indsatsområder og målsætninger for Februar Marts Marts/April Juni August September Administrativ dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse og den enkelte institution Ledermøde Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Administrativt dialogmøde mellem Center for Børn og Fore- Skriftlig dialog på baggrund af afrapporteringen vedr. mål for Udkast til kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse drøftes på ledermøde. Kvalitetsrapport forelægges Børneog Familieudvalget. Forslag til politiske indsatsområder og målsætninger til budgetdokumentet for Forslag til de politiske indsatsområder og målsætninger i Fremsendes til budgetbehandlingen. Midtvejsmøde for institutionens kontrakt for 2014: Opfølgning på mål i kontrakten for 9

10 byggelse og den enkelte institution Drøftelse af kontraktmål for Midt oktober Byrådet Budgettet vedtages. December Institutionsledermøde Kontrakterne godkendes. Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten De kompetencemæssige rammer for Hedebocentret beskrives i følgende dokumenter: Herning Kommunes værdigrundlag Principper for kontraktstyringsmodellen for specialtilbuddene i Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge Gældende retningslinjer for tilsyn i Herning Kommune 1 Økonomiske styringsprincipper Generelle retningslinjer for decentralisering Ressourcereguleringsmodel for specialtilbuddene Herning Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Lønsumsstyring Kompetenceplan for Herning Kommune MEDaftale for Herning Kommune Politikker for Herning Kommune Øvrige gældende retningslinjer Alle specialtilbud kan få administrativ, juridisk og pædagogisk råd og vejledning af Herning Kommunes administration i alle spørgsmål vedrørende driften af institutionen. 1 En tilsynsreform vedtaget af Folketinget ultimo 2012 træder i kraft 1. januar 2014, hvorefter det vil være 5 regionsdækkende socialtilsyn, der varetager tilsynet med bl.a. kommunale døgninstitutioner. 10

11 Del II: Mål- og evalueringsdel 11

12 Politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 16 Center for Børn og Forebyggelse Sverigesprogrammet styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a. Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk. Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området. Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde. Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt. Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes. Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie. 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte. 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter. 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts- /netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution. 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på specielle steder til specielle planer, når det handler om børn og unge med særlige behov. 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte. 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret 12

13 Veje til målet blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet. 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet. 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet både monofagligt og tværfagligt. 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20). Et sverigesteam, der dækker 3 skoledistrikter, er etableret med socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer, der gennem bl.a. fokus på tidlig indsats, tættere opfølgning, øget netværksarbejde og tværfagligt samarbejde, skal sikre opfyldelse af målene. Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning har etableret tidsbegrænsede intensive behandlingsforløb med henblik på udslusning i mindre indgribende tilbud. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Udfordring 16 Center for Børn og Forebyggelse Udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning. At have en bred vifte af vidensbaserede tilbud, så det er muligt at benytte den rigtige indsats til den konkrete udfordring. At der er sammenhæng mellem økonomi og effekt. At anvende den nyeste forskning på det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske/psykologiske område. At fokusere på effekten af vores indsatser i Center for Børn og Forebyggelse via målrettet arbejde med dokumentation og effekt. At fokusere på, hvordan vi får mest effekt ud af de økonomiske og ressourcemæssige muligheder. At indgå i partnerskaber med eksterne forskningsinstitutioner med det mål at kvalificere såvel implementeringen som evalueringen af indsatser og effekter. At de tiltag, der benyttes, er begrundet i den nyeste forskning og evalueres herfra. 16 Center for Børn og Forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige. 13

14 Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Samordning af den sundhedsfremmende indsats. Familier med særlige behov får tilbud ud fra et forebyggende perspektiv. At være med til at sætte sundhedsfremme på dagsordenen i forhold til institutioner og skoler. Skabe et tættere og mere koordineret samarbejde med andre aktører i Herning Kommune, der arbejder med sundhedsfremme. Deltage i sundhedsfremmende initiativer alene eller i samarbejde med såvel interne som eksterne aktører. SO 16 - Center for Børn og Forebyggelse Inklusion Fastholdelse af en stigende procentdel børn og unge i et normalmiljø, hvori der skal udvikles øgede kompetencer, for at opgaven kan løses med kvalitet. At den måde, medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse arbejder, altid har det mål, at børn og unge skal have mulighed for personlig udvikling og for at være med i omsorgsfulde fællesskaber. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål, at børn og unges mulighed for at være så tæt på normalmiljøet som muligt fremmes. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål at fremme børn og unges mulighed for at ernære sig selv som voksen og kunne indgå i konstruktive fællesskaber. Sikre, at den nyeste og bedste viden om feltet er til rådighed i organisationen og kommer børn og unge til gavn. At medarbejdere fra Center for Børn og Forebyggelse tager aktiv del i at skabe et kompetenceløft i læringsmiljøerne på såvel skole- som småbørnsområdet. At der fastholdes og udbygges et tæt samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring. 14

15 Mål og evaluering Hedebocentret De opstillede mål for Hedebocentret skal ses i sammenhæng med Hedebocentrets til enhver tid gældende budgetramme. Hedebocentrets mål for 2014: 1. Udfordring En forventning fra Center for børn og forebyggelse om udvikling og implementering af familiebehandlingsprogrammet Functional Family Therapy FFT som 3. element og første niveau i trianglen FFT MST MTFC. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Implementering af FFT som en anvendt forebyggende familiebehandling for de (10)12-17 årige Træning og uddannelse af medarbejdere som optakt samt løbende vejledning. Udvikling implementering af kvalitetssikringselementer. Udvikling af måleredskaber Etablere fysiske rammer for ydelsen. Formidlingsaktiviteter i forhold til bestiller og caseload. Via gennemførsel af behandlingsforløb at forbedre forældrekompetence og kommunikation i familierne og dermed forebygge problemeskalering. Der vil med udvikling af måleredskaber blive samlet op på målopfyldelse. 2. Udfordring Beslutning om uddelegering af dele af familieplejen til de tre institutioner i Center for Børn og Forebyggelse hvor Hedebocentret skal varetage området for unge. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Afklaring af snitflader for opgavevaretagelse på familieplejeområdet mellem forvaltning og institution samt det økonomiske råderum. Understøtte den kvalitative udvikling af plejefamilieanbringelser for ungeområdet. Opstille relevante sagsgange for opdyrkning, aktiviteter i forhold til godkendelse og matchning. Udvikle rådgivning og supervisionsydelse i forhold til plejefamilier. Kvalificere medarbejdere i forhold til opgaveløsning Der er udarbejdet koncept, som er i overensstemmelse med bestillers behov med aftale for takstberegning/finansiering. Plejeforældre oplever sig kvalificeret og understøttet i forhold til egen funktion. Der sker ikke sammenbrud i plejeforholdet. Der skal i forsættelse af udarbejdelse af koncept fastlægges evalueringskriterier i samarbejde med myndighed, og som inddrager plejeforældres oplevelse af nytteværdi. Det skal overvejes, om og hvordan resultat- og effektmålinger for unge i familieplejeanbringelser. 15

16 3. Udfordring At skabe grundlag for og udvikle form og figur for, at der kan ske en effekt og resultatopfølgning af alle ydelser på Hedebocentret. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Der er udarbejdet koncept, der tilgodeser både en baseline for senere måling af udvikling under et behandlingsforløb og en kvalificering af behandlingsgrundlaget. Afprøvning af SIP konceptet som underlag for en generel beslutning om implementering (pilotprojekt). Tilretning i forhold til differentiering af ydelser. Etablering af digitalt system Undervisning af medarbejdere Erfa-gruppe med deltagende institutioner og Metodecentret. Der er en troværdig, sandsynlig og systematisk dokumentation for resultat af forløb på Hedebocentret for alle indskrevne unge. Opmærksomhedsområder bliver vurderet med henblik på forbedringstiltag. Der sker en formidling til relevante interessenter. Der bliver mulighed for at sammenligne sig med andre. 4. Udfordring: At udvikle strategier og metoder, der kan nedbringe de unges medicinforbrug, specifikt PN medicin. Ved gennemførsel indlægges evalueringer ad hoc. Mål aktiviteter resultater Evaluering Afklare og etablere en fælles tilgang til medicinforståelse og anvendelsegruppe Kommissorium og nedsættelse af tværgående arbejds- De udviklede strategier og metoder er implementeret Evaluering udgang af 2014 af implementeringsniveau - bl.a. gen- i Hedebocentret. Det kan over tid påvises, at nem behandlingsplanerne. Udvikle og beskrive et katalog af Arbejdsgruppen er aftalt suppleret med 2 videnspersoner er for nedadgående, specifikt i forbrug og anvendelse af PN på medicinforbruget samlet set Belysning af de unges medicin- strategier og indsatser, der kan nedsætte medicinforbruget for fra Ungdomspsykiatrien. forhold til PN medicin. indikatorer om ophør-nedsat eller den enkelte At udarbejde rapport over Arbejdsgruppens forslag og an- uforandret primo Formidle og implementere dette i Hedebocentret og Ungdomspsykiatrien. fremlægges på befalinger, deadline feb ledermøde. 16

17 5. Udfordring Forsættelse af Sverigesprogrammet udvikling af vidensbaserede tilbud Afdeling Claudisvej 2. år Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Udvikling implementering af intensive og tidsbegrænsede døgnbehandlingsforløb for psykisk sårbare unge med inddragelse af forældre og netværk. At udvikle relevante støttesystemer for overgang til udskrivning til hjem eller mindre indgribende tilbud. Forsat metodeudvikling og beskrivelse af samme. Ved midtvejsevaluering anvende denne til en vurdering af aktiviteter og metodik. Den unge kan efter en behandlingsindsats på 9-12 måneder udskrives til hjemmet eller mindre indgribende tilbud. Resultat i forhold til den enkelte unge: - Er i en personlig udvikling og trivsel med reduceret symptombillede og forbedrede mestringsstrategier. - Indgår i skole-og beskæftigelse samt prosociale netværk. - Den unges familierelationer er forbedrede. Metodecentret forestår den eksterne erfaringsopsamling, midtvejsevaluering og afsluttende evaluering. De unge forventes at indgå i kommende SIP resultatmåling. Der laves målinger ved udskrivning på de opsatte resultatkriterier i forhold til forældre, sagsbehandler og ung. 6. Udfordring At udvikle, lære og implementere (evidensbaserede) behandlingsprogrammer, hvor det har relevans for brugernes behov og Hedebocentrets ydelser Mål Aktiviteter Resultater Evaluering ART 4. år 1. At udvikle og implementere FamilieART som en delydelse i ART-behandlingsviften Ad. 1: Undervisning træning i metodedel i FamilieART, samt opstilling af plan for løbende vejledning. Systematisk erfaringsopsamling. Ad. 1: Det fornødne antal medarbejdere mestrer metoden. De involverede familier finder forløbet brugbart. Der er en organisation, der kan inkludere relevante familier fra alle afdelinger. Ad. 1 og 2: Styregruppen for ART er ansvarlig for at afsøge form og figur for evaluering /måling af udbytte og resultat af ART SPT og familie- ART. 2. At fastholde og udvikle metodefærdigheder i ART- Ad. 2: Plan for fastholdelse af im- Ad. 2: Hedebocentret har et vi- 17

18 programmerne 3. Implementering af model for Miljøterapiens understøtning af integrering af ART i døgnafdelingerne plementering i Hedebocentret samt løbende vejledning for forsat udvikling af metodefærdigheder. Ad.3: Undervisning og træningsforløb med ekstern underviser i kombination med intern vejleder. dens-og kompetenceniveau i ART, der kan modsvare de interne behov og er videnscenter for ekstern efterspørgsel Ad.3: Medarbejderne kan redegøre for og besidder handlekompetence for understøtning og integrering af ART i hverdagslivet. Indgår i ydelsesbeskrivelser for døgntilbuddene sommer Ad. 3:Evaluering af uddannelsesprogrammet, medarbejderproces og udbytte ad hoc i forhold til de 4 afdelingers forløb. Samlet opsamling ledelsens evaluering Udfordring Udvikling af evidensbaserede ambulante familiebehandlingsprogrammer 3. år MST-CM Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Forsat implementering af MST- CM i henhold til de aftalte mål og retningslinjer med Socialstyrelsen og MST-services USA. Formidling og markedsføring til kommuners bestillerenheder. Kvalitetssikring og resultatopfølgning. Indgå i den overordnede eksterne evaluering. Sikre tiltag ved lav efterspørgsel, at opnåede færdigheder ikke tabes på gulvet. Der er viden om ydelsen, og denne efterspørges af kommuner. Resultater af indsatsen kan dokumenteres, og denne vurderes som hjælpsom. Overordnet samlet evaluering for alle projektkommuner varetages af Rambøll. Der er systematiseret form for resultatopfølgning via halvårlige PIRrapporter. 18

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2015 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. HandicapCenter Herning

Kontrakt for. HandicapCenter Herning Kontrakt for HandicapCenter Herning Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2014 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af HandicapCenter Herning, Brændgårdvej 99, 7400 Herning. Derudover danner

Læs mere

Kontrakt for. Tjørringhus

Kontrakt for. Tjørringhus Kontrakt for Tjørringhus Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Tjørringhus, Gisselfeldvej 2, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og

Læs mere

Kontrakt for. Agerbo

Kontrakt for. Agerbo Kontrakt for Agerbo Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Agerbo, Brændgårdvej 99, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Specialtilbud Børn og Unge 2010 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Specialtilbud Børn og Unge 2009 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Kirkegade 7, 7430 Ikast. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Kontrakt for. Børne- og Ungecentret

Kontrakt for. Børne- og Ungecentret Kontrakt for Børne- og Ungecentret TOFTEN Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Børne- og Ungecentret TOFTEN, Gl. skolevej 76-78, 7400 Herning.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Sisi Pedersen, Rådgiver i Hernings Sverigesteam Se også: Sverigesprogrammet.herning.dk Næste info-arrangement: 29. maj 2015

Læs mere

At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser

At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser Konference om tidlig indsats, Nyborg 21. august 2014 Preben Siggaard & Stinne Højer Mathiasen De kommunale udfordringer på børne-

Læs mere

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 17. november 2011 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Dorthe Noesgaard,

Læs mere

Børn og Unge August 2013

Børn og Unge August 2013 Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Indledning...5 3. Formål og mål...6 4. Organisering...8 5. Tidsplan...10 6. Indhold...12 7. Økonomi...19 8. Evaluering...20

Læs mere

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse Projektbeskrivelse Center for Børn og Forebyggelse December 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Det samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Partnerskabskommune med Socialstyrelsen fra foråret 2015 Programmet

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune September 2013 Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces Hernings samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Implementeres i resten af kommunen per 1. januar

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Indledning Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Specialtilbud, Børn

Læs mere

Børn og Unge Februar 2014

Børn og Unge Februar 2014 Delprojekt Inklusion Børn og Unge Februar 2014 Baggrund Der har siden 2008 været en inklusionsstrategi i Herning Kommune kendt som Knæk Kurven. Strategierne i Knæk Kurven har som målgruppe haft alle børn

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Veje til målet Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Korttidspladser Børne og Ungecentret Østervang

Korttidspladser Børne og Ungecentret Østervang Side 1/6 Korttidspladser Børne og Ungecentret Østervang Pr. 1. september 2015 tilbydes 5 korttidspladser ved Børne og Ungecentret Østervang Formålet med oprettelse af korttidspladser på Børne og Ungecentret

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNEN. Herning Kommunes samlede areal udgør 1.322,83 km2. 26 SKOLEDISTRIKTER

FAKTA OM KOMMUNEN. Herning Kommunes samlede areal udgør 1.322,83 km2. 26 SKOLEDISTRIKTER FAKTA OM KOMMUNEN Herning Kommunes samlede areal udgør 1.322,83 km2. 26 SKOLEDISTRIKTER ANTAL BØRN Skoleområdet: 9.783 elever fordelt på 27 skoler 1 specialskole Dagtilbudsområdet 0-6 år: 4.231 børn fordelt

Læs mere

Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier

Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Dagbehandling Rikke Halling Mørch og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Når kolde hænder bliver varme

Når kolde hænder bliver varme Når kolde hænder bliver varme Stinne Højer Mathiasen Udviklingskonsulent, Programleder, Ph.d. Kvalitet på nye måder, KORA, København 4. November 2014 Vores ambition? At være blandt de bedste på området

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 Kontaktoplysninger FAKTA Det socialpsykiatriske bo og behandlingstilbud Skibbyhøj Birkevej 6, 4050 Skibby Tlf: 47 35 22 88 Mail: Skibbyhoej@frederikssund.dk

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. November 2011

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. November 2011 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer og Holstebro

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sverigesmodellen i praksis

Sverigesmodellen i praksis Simon Østergaard Møller, Frederik Schmidt, Hans Skov Kloppenborg og Hanne Søndergård Pedersen Sverigesmodellen i praksis Erfaringer fra Herning Kommune efter to år Sverigesmodellen i praksis Erfaringer

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere