GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)"

Transkript

1 GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) Driftstabsforsikring Betingelser No. CO-1301 Det bekræftes herved, at Guldsmedeforsikringen er blevet udvidet til at dække Driftstab med indtil det beløb, som er nævnt i certifikatet på side 4 under overskriften Driftstab i henhold til følgende tilknyttede betingelser 1. Gældende dækning og begrænsninger Dette afsnit dækker DRIFTSTAB, som følger Hvis bygninger eller anden ejendom, eller dele deraf, som anvendes af forsikringstager med henblik på forsikringstagers forretning som anført I certifikatet (herefter kaldet forretning ) ØDELÆGGES ELLER BESKADIGES I forsikringens løbetid som følge af 1. ILDEBRAND, LYNNEDSLAG, EKSPLOSIONER, TORDEN, JORDSKÆLV eller JORDBRAND 2. STORM, UVEJR eller VAND, men undtaget a. ødelæggelse eller skade forårsaget af bygningers sammensynkning eller skred b. rust, korrosion, skimmel, svamp, opstigende fugt c. ejendom I åbent land, porte og hegn d. ødelæggelse og/eller skade på ejendom, der gennemgår en proces, som nødvendigvis involvere brug eller anvendelse af vand. 3. TYVERI, der involverer tiltvungen adgang til eller fra forsikringsstedet som anført i certifikatet, herunder overfald eller vold eller trusler mod forsikringstager og/eller en af forsikringstagers ansatte eller enhver anden person, som har lovligt ophold på nævnte forsikringssted Bemærk, at for nærværende risiko alene anses ordet BESKADIGET for an omfatte MISTET, og SKADE omfatter desuden funktionssvigt I de automatiske genlåsningsanordninger, der er monteret på pengeskabe eller boksrum, Forsikringsgiver betaler: - Forskellen mellem den indtægt, De ville have modtaget i løbet af dækningsperioden, hvis der ikke var opstået tab eller skade, og den indtægt, De faktisk modtog i same periode. - Ekstra udgifter, som De nødvendigvis og inden for rimelighedens grænser pådrager Dem for at minimere afbrydelser eller forstyrrelser i forretningen i løbet af dækningsperioden, forudsat at de pådragne udgifter ikke overstiger den indtægtsreduktion, som De ellers ville have pådraget Dem - Omkostningerne inden for rimelighedens grænser, som De betaler Deres professionelle revisor for at udfærdige de oplysninger, som vi har brug for I forbindelse med et erstatningskrav. Der tages højde for følgende ved beregning af udbetalingen for indtægtstab: - Enhver besparelse i løbet af dækningsperioden på forretningsudgifter, der betales af indtægt, og som ophører eller reduceres som følge af tabet eller skaden - Enhver indtægt. De får ved at drive forretning andetsteds i løbet af dækningsperioden. For dette afsnit gælder følgende yderligere definitioner:

2 Side 2 Skønnet indtægt Det beløb, som opgives af Dem og som repræsenterer den indtægt, der forventes tjent i løbet af det regnskabsår, der er mest sammenlignelig med forsikringsperioden. Hvis den maksimale dækningsperiode overstiger 12 måneder, skal den skønnede indtægt øges proportionalt. Indtægt De penge, der betales eller som er betalbare til Dem I forbindelse med forretningen på forsikringsstedet for solgte og leverede varer og ydede tjenesteydelser med fradrag af indkøbsprisen på varer, forsendelser, emballage, fragt, uerholdelige fordringer eller ydede rabatter.. Dækningsperiode Den periode, hvor virksomheden er indstillet som følge af tabet eller skaden, fra tabs- eller skadedatoen, men ikke ud over den maksimale erstatningsperiode, der er anført i certifikatet. Maksimal dækningsperiode 12 måneder. Betingelser 1. Forud for hver fornyelse skal De oplyse os om den skønnede indtægt for regnskabsåret, der er mest sammenfaldende med det kommende forsikringsår. 2. Vi betaler ikke, hvis forretningen er eller er ved at blive bragt til permanent ophør, nedlagt eller videreført under bobestyrer, eller hvis Deres interesse ophører af anden årsag end dødsfald, medmindre dette er blevet aftalt. 3. De skal tage sikkerhedskopi af Deres data mindst en gang hver syvende dag og enten a. opbevare sådanne optegnelser på forsikringsstedet i et brandsikkert dataskab, der kan modstå mindst to timers brand eller b. opbevare sådanne optegnelser uden for forsikringsstedet 4. Hvis De efter tab eller skade, der giver anledning til et krav i henhold til dette afsnit, afholder et skadeudsalg i løbet af erstatningsperioden for genstande, som er genstand for erstatningskravet, betaler vi det faktiske indtægtstab med fradrag af sparet indtægt, som kan tilskrives skadeudsalget. 5. Den i certifikatet anførte maksimale dækningssum vil ikke blive reduceret med beløbet fra et krav, medmindre vi, eller De, afgiver skriftlig meddelelse om det modsatte. De skal dog betale den krævede ekstra præmie for genikraftsættelse af forsikringssummen. 6. Vi betaler rimelige omkostninger til Deres revisorer og professionelle regnskabskyndige for fremskaffelse af de oplysninger, vi har brug for til undersøgelse af et erstatningskrav og bekræftelse af, at oplysningerne er i overensstemmelse med Deres forretningsregnskaber. Udvidelser Vi betaler endvidere for indtægtstab i løbet af dækningsperioden som følge af: 1. Tab af eller skade på tredjeparts ejendom i nærheden af Deres forretningssted, som udelukker eller forhindrer adgang til Deres forretningssted eller forårsager tab af kunder for Deres forretning.

3 Side 3 2. Tab eller skade op til et maksimum på kr på ethvert af Deres lagerleverandørers forretningssteder eller lagerpladser inden for det geografiske dækningsområde. 3. a. Et udbrud af en anmeldelsespligtig sygdom, som opstår på forretningsstedet, eller som kan tilskrives føde- og drikkevarer leveret på forretningsstedet. En anmeldelsespligtig sygdom betyder en sygdom, der pådrages af en person som følge af føde- eller drikkevareforgiftning eller en for mennesker smittefarlig eller smitsom sygdom (bortset fra aids) og anden smittefarlig sygdom, som af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklæres som en fase 6 pandemi, som den kompetente lokale myndighed har bestemt skal anmeldes til den i tilfælde af udbrud. b. konstatering af utøj eller skadedyr på forsikringsstedet, som bevirker, at en kompetent lokal myndighed begrænser brugen af forsikringsstedet. c. mord eller selvmord, som indtræder på forsikringsstedet. d. lukning af forsikringsstedet af en kompetent lokal myndighed som følge af fejl i afløb eller andre sanitære installationer på forsikringsstedet. Det er dog en forudsætning, at starten af dækningsperioden er: 1. i tilfælde af (3.a) og (3.c), når hændelsen indtræder eller konstateres 2. i tilfælde af (3.b) og (3.d), den dato, når begrænsningerne på forsikringsstedet finder anvendelse for den periode, der er anført i dækningsperioden. 4. Driftsforstyrrelser i offentlig forsyning af elektricitet, gas eller vand på tilslutningsstedet for forsyningsmyndighedernes tilførsel til forretningsstedet, som følge af tab af eller skade forårsaget af en af de forsikrede hændelser i henhold til denne tillægsdækning på et landbaseret forretningssted for den offentlige elektricitets-, gas- eller vandforsyningsvirksomhed, hvorfra De får elektricitet, gas eller vand. Der ydes ikke erstatning for hændelige driftsforstyrrelser a. forårsaget af en forsyningsmyndigheds forsætlige handling eller som følge af en forsyningsmyndigheds udøvelse af retten til at afbryde eller begrænse forsyning eller tjenesteydelser, b. forårsaget af faglig aktion, c. forårsaget af tørke eller rationeringsordning, medmindre dette udelukkende nødvendiggøres af fysisk tab eller skade på en del af myndighedens ejendom. Dog således at der ikke er erstatningsansvar i henhold til denne tillægsdækning for tab: 1. som opstår af enhver årsag, som De er herre over, 2. hvis driftsforstyrrelsens varighed ikke overstiger 4 timer Vi betaler maksimalt det laveste af følgende beløb: 10% af forsikringssummen eller kr Adgangsforhindring Det aftales herved, at tab, med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne forsikring, som forsikring ved pkt. 1. i dette afsnit, der hidrører fra udelukkelse eller forhindring af adgang til eller brug af forretningsstedet udelukkende som følge af: a. Skade (som defineret heri) på ejendom i umiddelbar nærhed af forretningsstedet.

4 Side 4 b. Begrænsninger, der pålægges efter ordre fra en civil myndighed som følge af en pludselig og uforudset nødsituation, der med sandsynlighed kan bringe liv eller ejendom i fare i nærheden af forretningsstedet, bortset fra at 1. erstatning ikke kommer til udbetaling, medmindre begrænsningerne er i kraft i en periode på mere en fire sammenhængende timer, 2. dette ikke omfatter tab som følge af strejker, blokader eller anmeldelsespligtige sygdomme eller af en hændelse, som forsikringstager havde forudgående kendskab til, 3. erstatningsperioden skal være den faktiske periode, hvori begrænsningerne er i kraft, men må ikke overskride den i certifikatet anførte dækningsperiode, vil blive anset for at være tab som følge af skade på genstande, der er forsikret af forsikringstager på forsikringsstedet. 3. Tab af attraktionsværdi Det aftales herved, at i henhold til denne forsikrings vilkår og betingelser, vil tab, som forsikret i kraft af punkt 1 i dette afsnit, der er en følge af tab af attraktionsværdi, udelukkende hvad angår forretning, der drives fra et forretningssted beliggende i et butiksområde/butikscenter eller i andre detailsalgslokaler, der er en følge af skade (som defineret heri) på enhver genstand, som udgør en del af eller befinder sig i nævnte område/center eller lokaler, blive anset for at være tab som følge af skade på genstande forsikret af forsikringstager på forsikringsstedet. 4. Offentlige forsyningsselskaber Det aftales herved, at i henhold til denne forsikrings vilkår og betingelser, vil tab, som forsikret i kraft af punkt 1 i dette afsnit, der er en følge af driftsforstyrrelser i den offentlige forsyning af elektricitet, gas eller vand ved tilslutningsstedet for forsyningsselskabets tilførsel til forretningsstedet af enhver hændelig årsag, blive anset for at være tab som følge af skade på genstande, anvendt af forsikringstager på forsikringsstedet, bortset fra at erstatning ikke kommer til udbetaling, medmindre driftsforstyrrelsen varer i en sammenhængende periode på mindst tredive minutter. Dette omfatter ikke tab som følge af driftsforstyrrelser forårsaget af, eller opstået ved: a. en forsyningsmyndigheds forsætlige handling eller en sådan myndigheds udøvelse af beføjelse til at tilbageholde eller begrænse forsyning, b. en fejl ved installationen, der tilhører forsikringstager, c. tørke, d. strejker, blokade elle anden faglig aktion. 5. Notater 1. Hvis nogen af virksomhedens faste omkostninger ikke er forsikret af dette afsnit i forsikringen (hvis de er fratrukket ved udregningen af bruttofortjenesten som defineret heri), skal der ved beregningen af dækningsbeløbet herunder som en forøgelse af arbejdsomkostningen alene tages højde for en merudgift, der svarer til forholdet mellem bruttofortjenesten og summen af bruttofortjenesten og de uforsikrede faste omkostninger.

5 Side 5 2. Hvis virksomheden drives i afdelinger, hvoraf der kan konstateres uafhængige driftsresultater, finder bestemmelserne i klausul (a) og klausul (b) i dette afsnit vedrørende pkt. 1 på policeforsiden særskilt anvendelse på hver afdeling, der berøres af skaden, undtagen hvis forsikringssummen for nævnte vare er mindre end den samlede sum, der fremkommer ved at anvende satsen for bruttofortjeneste for hver afdeling af virksomheden (uanset om den er berørt af skaden eller ej) på den forholdsmæssige årlige omsætning deraf (eller hvis erstatningsperioden er mere end 12 måneder, i det forhold af den relative årlige omsætning deraf, som perioden udviser i forhold til 12 måneder), skal det skyldige beløb reduceres forholdsmæssigt. Specifikke betingelser, der gælder for afsnittet om indirekte driftstab 1. Forsikringstager skal udvise behørig omhu og indvillige i at gøre alt, der er rimeligt muligt, for at minimere afbrydelse af eller forstyrrelse i forretningen og for at undgå eller mindske tabet, enten ved at skifte til et andet forsikringssted eller ved hjælp af andre midler. 2. Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tab i henhold til dette afsnit, medmindre der på skadestidspunktet er en forsikring i kraft, som dækker forsikringstagers interesse i genstandene på forsikringsstedet mod sådan skade, og betaling er foretaget eller erstatningsansvar herfor er anerkendt i henhold til forsikringen. Bemærk: Dette afsnit er desuden underlagt de generelle betingelser og undtagelser i denne forsikring

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 1

GULDSMEDEFORSIKRING 1 GULDSMEDEFORSIKRING 1 (Jewellers Block Insurance) Forsikringsbetingelser: JE-1501 Det bekræftes herved, at visse forsikringsgivere hos Lloyd s, disses eksekutorer og administratorer, i overensstemmelse

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD 000 3000-02 Generelle forsikringsbetingelser

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere