DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK"

Transkript

1 2013 DANSK FORSKNING I 1

2 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 3 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse: 3 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Geografi, Forskergruppen By- og landskabsudvikling samt geoinformatik 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning 5 ROSKILDE UNIVERSITET: Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) 5 SYDDANSK UNIVERSITET: Center for Landdistriktsforskning (CLF) 6 SYDDANSK UNIVERSITET: Den regionale forskning ved Institut for grænseregionsforskning 7 AALBORG UNIVERSITET: C-MUS (Center for Mobilitet og Urbane Studier) 8 AALBORG UNIVERSITET: Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik 8 AALBORG UNIVERSITET: Institut for Kultur og Globale Studier 9 AALBORG UNIVERSITET: Institut for Planlægning, Forskningsgruppen for Lokal og Regional udvikling, 9 AALBORG UNIVERSITET: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), 11 2

3 FORORD Med denne publikation forsøger REG LAB i samarbejde med Forskernetværket Regional Transformation at skabe et overblik over den danske forskning i regional udvikling. En forskning der foregår på universiteter, institutter og videnscentre over hele landet. Publikationen kan bruges hvad enten du søger inspiration til at finde forskere til analyser og undersøgelser eller hvis du mangler en oplægsholder eller en ekspert indenfor regional udvikling. I Dansk forskning i regional udvikling - et overblik kastes lys over de mange spændende forhold der forskes i rundt om i Danmark. Lige fra turismestudier, hverdagslivets transport, erhvervsudvikling, iværksætteri, velfærdsopgaver i kommuner og regioner, by- og regionplanlægning over globaliseringsanalyser til planlægning, design og forvaltning af velfungerende byer og landskaber til cradle-to-cradle og cirkulær økonomi. Fælles for disse felter er, at de handler om det regionale. Opbygning - et simpelt overblik Udvælgelsen af de forskellige regionalforskningsmiljøer i Danmark er foretaget i regi af Forskernetværket Regional Transformation og de enkelte forskere er udpeget af forskningsmiljøerne selv. Publikation er opbygget efter princippet om, at det skal være nemt at finde frem til forskeren. Derfor er den opbygget efter organisation/institut og helt ned på forskerniveau. Teksterne er forfattet af forskerne selv. Dette katalog skal ikke opfattes som udtømmende. Det er tanken, at det skal være dynamisk og bliver opdateret med jævne mellemrum. God læse lyst! REG LAB: REG LAB er Danmarks førende netværk og tænketank for regional erhvervs- og innovationsfremme. REG LAB er en 100% medlemsfinansieret og upolitisk forening med over 100 medlemsorganisationer på tværs af stat, regioner, kommuner, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner, klyngeinitiativer og virksomheder med et fælles ønske om at styrke erhvervsudviklingen i Danmark FORSKERNETVÆRKET REGIONAL TRANSFORMATION Forskernetværket Regional Transformation blev etableret i 2010 og har til formål at samle forskere i Danmark, som arbejder med regional udvikling. Netværket mødes 1 gang om året og møderne arrangeres på skift af de deltagende institutioner. Møderne har vekslende temaer, men har vidensdeling, teoriudvikling og begrebsafklaring som formål og giver mulighed for faglig diskussion og samarbejde. Netværkets nuværende deltagere har konkretiseret fire centrale temaer nemlig (1) Institutionel forandring, styringsformer og beslutningsprocesser, (2) Mobilitet, pendling og bosætning, (3) Oplevelsesøkonomi, turisme og branding samt (4) Miljø- og bæredygtighed i et regionalt perspektiv. Netværket er åbent for alle interesserede forskere, som arbejder med regionale udviklingsspørgsmål. 3

4 CRT CENTER FOR REGIONAL- OG TURISMEFORSKNING CRT er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution, etableret i 1994, der løfter konsulent- og udviklingsopgaver med særligt fokus på yderområder i Danmark og udlandet. CRT har kontor på Bornholm og i København og beskæftiger 16 medarbejdere. Regional udvikling og turisme er de tematiske omdrejningspunkter. Forskningskompetencerne ligger især indenfor 1) regionaløkonomisk modellering, 2) innovation og vidensdynamikker, 3) fødevarer, turisme og oplevelsesøkonomi. Bjarne Madsen, Professor, Dr. Scient. & Cand.Oecon arbejder med regional økonomi, demografi & arbejdsmarked, den offentlige sektors økonomi, turisme- og transportøkonomi, modelbygning og -anvendelse (LINE) samt opstilling af lokale samfundsregnskaber (SAM-K). Han arbejder med den regionale model for erhverv og beskæftigelse, som regioner, Visit- Denmark m.fl. abonnerer på. Seniorforsker, Ph.d, Jie Zhang s centrale forskningsfelt er regionaløkonomi med særligt fokus på turisme og transportøkonomi. Hun udvikler regionale turisme-satellit regnskaber og evaluerer regionale effekter af turisme gennem brug af statistiske data, input-output analyser og økonomiske modeltilgange. Seniorforsker, PhD, Jesper Manniche s centrale forskningsfelter er 1) Erhvervsudvikling og iværksætteri i udkantsområder, landdistrikter og øer, 2) Innovation, læring og vidensdynamikker i organisationer, netværker og klynger, 3) Småskalabaseret fødevareproduktion, oplevelsesøkonomi og place-making, 4) Politik for landdistriktsudvikling. Konsulent, PhD, Cand.agro, HD Anders Hedetoft s kompetencefelter er: 1. Regional økonomi, 2. Landdistriktsudvikling, 3. Erhvervsudvikling og erhvervsfremme, 4. Iværksætteri, 5. Virksomhedssamarbejde og virksomhedsnetværk. Tage Petersen, Forsker, cand.comm. er uddannelsesansvarlig for Master i Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY), Turisme og oplevelsesøkonomi i yderområder, Innovation og vidensdynamikker i lokalområder og i organisationer samt Regionale udviklingsstrategier. PhD, Cand.agro, HD Konsulent, Anders Hedetoft s kompetencefelter er: 1. Regional økonomi, 2. Landdistriktsudvikling, 3. Erhvervsudvikling og erhvervsfremme, 4. Iværksætteri, 5. Virksomhedssamarbejde og virksomhedsnetværk. Karin Topsø Larsen, Ph.d. studerende arbejder med geografisk ulighed i adgangen til uddannelse og viden og betydningen heraf for lokal og regional udvikling. Hendes ph.d. fokuserer på unge fra danske yderområder og deres valg af uddannelse med fokus på adgangen til erhvervsuddannelse og de mobilitetskrav et sådant valg fordrer. I forbindelse med phd-studiet er hun midlertidigt ansat ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet og tilknyttet forskergruppen Local and Regional Development. KORA - DET NATIONALE INSTITUT FOR KOMMUNERS OG REGIONERS FORSKNING OG ANALYSE: Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse (KORA) forsker i emner inden for den offentlige service og regulering. Hovedvægten er på de velfærdsopgaver, kommuner og regioner beskæftiger sig med. KORA s forskning omfatter design, implementering, organisering og evaluering af offentlig politik og praksis. Målet med KORA s forskning er, at den skal være med til at kvalificere beslutninger og praksis i kommuner og regioner. Forskningsprogramleder, Ph.d. Ulf Hjelmar er specialist i evalueringsmetode og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Han har gennemført en lang række evalueringer på det offentlige område, herunder evalueringer af borgertilfredshed med offentlig service og effektevalueringer af indsatser på ældreområdet, miljøområdet og sundhedsområdet. KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCE- ØKONOMI (IFRO) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) udfører grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for 4

5 driftsøkonomi, forbrugeradfærd, erhvervs- og samfunds- økonomi med vægt på den danske og internationale jordbrugs-, fiskeri-, fødevare- og skovbrugssektor, økonomiske og samfundsmæssige aspekter af menneskets brug og beskyttelse af miljøet og naturressourcer, samt tværvidenskabelig forskning omkring økonomisk, politisk, miljømæssig og institutionel dynamik i ulande. Forskningen omfatter f.eks. produktionssammenhænge, organisation, struktur, teknologivurdering, innovation, international handel og handelspolitik samt erhvervspolitik i relation til de relevante sektorer. Spørgsmålene undersøges fra samfundsvidenskabelige perspektiver, særligt økonomiske og sociologiske, og som regel i form af tværvidenskabelige forskningsprojekter sammen med danske og udenlandske forskere fra natur- og sundhedsvidenskaberne. Tilgangene inkluderer teoridannelse og teoretisk analyse baseret på aktuelle undersøgelser eller på databaser, der dækker en længere tidsperiode. Lektor, cand.oecon. Jørgen Dejgård Jensen forsker i interaktionen mellem fødevareproduktion og -forbrug, herunder fødevaresektorens betydning i den regionale udvikling. Hans forskning har bl.a. rettet sig imod de markedsmæssige potentialer for høj-værdi fødevarer som fx økologiske eller regionale produkter, men også samspillet mellem fødevareproduktion, -forbrug og sundhed spiller en betydelig rolle i hans forskningsaktiviteter. KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING, SEKTION FOR GEOGRAFI, FORSKERGRUPPEN BY- OG LANDSKABS- UDVIKLING SAMT GEOINFORMATIK Gruppen har en stærk profil inden for kulturgeografi med fokus på: analyser og forståelsen af de processer, som skaber den geografiske lokalisering og fordeling af socioøkonomisk aktivitet, den ulige geografiske udvikling og dens rumlige konsekvenser for bestemte områder og brugen af geoinformatik. Gruppen arbejder med by- og regional udvikling, arealanvendelse og landskabsudvikling, udviklingen af geoinformatik og integreret planlægning. Læs evt. mere her: english/research/research_group_/cities_landscapes/ Forskegruppeleder, lektor, ph.d., Lars Winther arbejder bl.a. med vidensøkonomiens geografi med fokus på erhvervslokalisering, omstrukturering og arbejdskraft (human kapital) i både storbyregioner og små og mellem store byer, by- og regional udvikling/økonomi, innovation og industriens regionale udvikling. Lektor, ph.d., Høgni Kalsø Hansen arbejder bl.a. med arbejdskraftens kompetencer, kreativitet og regional udvikling i Danmark og Norden samt vidensøkonomiens geografi i Danmark, arbejdskraftens mobilitet og relationerne mellem human kapital, erhvervsstruktur og vækst. KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATUR- FORVALTNING (IGN), SEKTION FOR LAND- SKABSARKITEKTUR OG PLANLÆGNING IGN s forskning skaber grundlæggende og anvendelsesorienteret viden om geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse, landskabsarkitektur og parkforvaltning og byog landskabsplanlægning. I Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning arbejdes der med byerne, grønne områder og det åbne land. Deres forskning, undervisning, rådgivning og formidling skal danne grundlag for at planlægge, designe og forvalte velfungerende byer og landskaber. Menneskets brug af disse områder spiller en vigtig rolle i arbejdet. Desuden er geografiske informationssystemer (GIS) et væsentligt tværgående arbejdsområde. Seniorforsker Niels Boje Groth arbejder med studier af livsformer i en regional og urban kontekst. Det danske planlægningssystem, principper og praksis. Planlægnings teori og filosofi. Bysystemer, bynetværk og regional udvikling. Lokale og regionale udviklingsstrategier. Seniorforsker, Ph.d. Karina Sehested arbejder med feltet om offentlig forvaltning og policy studier. Forskningsinteressen er offentlige organisationers udvikling og forandring. I de senere år har forskningen koncentreret sig om nye organiserings- og styreformer i kommunerne med særligt fokus på bypolitik og planlægning. Der er arbejdet med en række studier af bypolitik og planlægning i praksis og diskuteret nye udviklingsveje i bl.a. et demokratisk og styringsmæssigt perspektiv. ign.ku.dk Adjunkt, Ph.d. Christian Fertner arbejder med kvantitative og rumlig analyser i by- or regionalplanlægningen planlægning i Danmark og Europa. Han har tidligere arbejdet med byvækst og byspredning i storbyer, udviklingmulighederne af småbyer samt konkurrencedygtighed af byer. I de kommende år vil han 5

6 arbejde mest indenfor energi effektive byer (EU-FP7 PLEEC). Han har en MSc i by og regionalplanlægning fra TU Wien, Østrig. Lektor, Ph.d. Lise Herslund arbejder bredt med by- og regional udvikling både i Danmark, Europa og u-lande. Hun arbejder gerne udfra et hverdagslivsperspektiv hvor fokus er på folks dagligdag og livsvilkår. ROSKILDE UNIVERSITET: INSTITUT FOR MILJØ, SAMFUND OG RUMLIG FORANDRING (ENSPAC) Regionalforskningen ved ENSPAC (www.ruc.dk/enspac) indgår både i områderne Mobilitet og By og Klima- og Miljøomstilling, som danner forskningsgrundlag for undervisningen i Geografi; Plan, By og Proces (PBP) og Miljøplanlægning (Tek-Sam). Mobilitet og By (med MOSPUS gruppen) ser på samfundets rumlige forandringer, med et særligt fokus på mobilitet, oplevelser og byudvikling ( institutter/enspac/om-instituttet/mobilitet-og-by/). I Klima- og Miljøomstilling (med METRIK gruppen) indgår regional udvikling i forbindelse med bæredygtig udvikling, innovation og clusters (http://www.ruc.dk/institutter/enspac/om-instituttet/ klima-og-energiomstilling/). Professor, Ph.d. John Andersen forsker i social innovation, social mobilisering og empowerment inden for bypolitik, arbejdsmarkedspolitik, integrationspolitik og velfærdspolitik, samt sundhedsfremme. Er især orienteret mod den helhedsorienterede planlægning. Og ekspert i fattigdomsforskning. Institutleder, Professor, Dr. Scient. Soc. Jørgen Ole Bærenholdt forsker i mobilitet, design, turisme, oplevelser, samt bredere med kultur, regional udvikling og politisk geografi. Har bl.a. arbejdet med Nord-Norge, Færøerne, Island og Grønland. Indgår i flere dimensioner af turisme- og oplevelsesforskning i Danmark. Lektor, Ph.d. Thomas Budde Christensen forsker i vedvarende energi, bæredygtige biobrændstoffer, bilindustri, innovation og Cleantech. Arbejder på projekter om regionale strategier for udnyttelse af biomasse til energiformål. Endvidere med miljø-innovation og cleantech inden for energiproduktion, fremstillingsvirksomheder og bilindustri. Lektor, Henrik Toft Jensen forsker i regionalgeografi, byudvikling og mobilitet, samt teknologisk udvikling. Er endvidere specialist i relationen mellem stat og kommuner kommuneforskning. Og har en særlig interesse for universiteters betydning for udviklingen i den region, hvori de er beliggende. Ekstern lektor, Ph.d. Lene Ekholm Petersen forsker i udvikling og spredning af viden i virksomheder ud fra en netværks teori. Har især fokus på de højtuddannedes rolle i den regionale udvikling. Arbejder endvidere med hvordan den regionale sammenhæng påvirker virksomhedens evne til fornyelse og udvikling. Ph.d. Studerende, Thomas Skou Grindsted forsker i campusplanlægning og universitets rolle i vidensøkonomi, lokal- og regional geografi. Dertil bredere interesse for fysisk planlægning, by- og regional udvikling, særligt i forhold til bæredygtig regional erhvervsudvikling. Har senest fået interesse i ulighed og uddannelsernes urbane og regionale geografi. Akademisk medarbejder, cand. scient. i geografi, Anita Kjølbæk har sin forskningsinteresse i stedsudvikling; især i spændingsfeltet mellem og med kerneområder som kultur, planlægning og design. Arbejder med at skabe og planlægge nye oplevelser som kan være med til at genoplive steder, der har været glemt eller på anden måde har været gemt af vejen. Videnskabelig- og undervisningsassistent, cand.soc. i geografi og virksomhedsstudier, Martin Stryhn Koch har sin forskningsinteresse i regionalgeografi, byudvikling, byplanlægning, erhvervsudvikling, erhvervsfremme. Har bl.a. medvirket til at skrive publikationen Industri, job og krise: Befolkningsudvikling, pendling og industribeskæftigelse i Region Sjælland. Ph.d.studerende, Maja de Neergaard forsker i den rurale urbanisme hos mennesker der flytter ud af storbyen. Er bredt orienteret mod byliv og byudvikling, samt krop, rum, sted og identitet. Skal fra 2014 arbejde med FSE projektet Paradoxical Spaces: Encountering the Other in Public Space om multikulturalismens udfordringer i storbyer. 6

7 SYDDANSK UNIVERSITET: CENTER FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING (CLF) CLF s hovedformål er at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår. Instituttet indgår i en tæt idé- og erfaringsudveksling med interessenter i landdistrikter og landdistriktsudvikling og samarbejder med eksterne forskningsog udviklingsmiljøer. CFL har særlig interesse i den rurale og udkantsdimensionen af regionalforskningen. Professor, centerleder Anne-Mette Hjalager arbejder med erhverv og innovation i landdistrikter, turisme og fysisk planlægning. Lektor, Ph.d. Pia Heike Johansen arbejder med landsbyudvikling og udviklingsprocesser i lokalsamfund, små og mellemstore virksomheder, offentlig service, aktionsforskning, entrepreneurship, innovationsteori, læring og organisationsteori. Adjunkt, Ph.d Annette Aagaard Thuesens aktuelle forskning ligger inden for de empiriske felter: EU s Landdistriktsprogram med specifikt fokus på LEADER delen af programmet, landsbyudvikling, planlægningsprocesser relateret til landdistriktsudvikling. De teoretiske tilgange, der bygges på, er: Demokratisk netværksstyring, partnerskabsorganisering, interaktiv styring/governance, metastyring og institutionel kapacitet. Adjunkt, Ph.d. Jens Fyhn Lykke Sørensen: arbejder bl.a. regionale livstilfredshedsstudier og determinanter bag regional udvikling. SYDDANSK UNIVERSITET: DEN REGIONALE FORSKNING VED INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING Den regionale forskning ved Institut for grænseregionsforskning, SDU Sønderborg er organiseret I forskningsgruppen Regionaløkonomi og udvikling Gruppen fokuserer på teoretisk, metodologisk og empirisk og empirisk forskning. Bland emnerne er: Betydningen af regionale spill-overs for den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling grænseoverskridende interaktion, Institutioners betydning for regional udvikling, økonomiske integrationsprocesser etc. Forskningsgruppen omfatter ca. 12 medarbejdere (heraf 4 Ph.d. studerende). Nedenfor findes oplysninger om de fleste dansksprogede medlemmer af forskningsgruppe. For øvrige profiler henvises til hjemmesiden. Læs evt. mere om gruppen her: Forskningsleder, professor Andreas P. Cornett arbejder med implikationer af økonomisk integration, herunder konvergensog divergensprocesser og deres indflydelse på den regionale vækst og lokalisering. Et andet forskningsområde vedr. EU regional politik samt innovation og entrepreneørskabs betydning for regional udvikling med udgangspunkt i ny økonomisk vækstteori. Ph.d. studerende Rannveig Edda Hjaltadóttir arbejder med innovation og regionernes muligheder til at skabe vilkår som kan fremme innovation specielt ved at styrke innovation samarbejde og offentlig indkøb af innovation. Ph.d. studerende Nino Javakhishvili Larsen arbejder dels med grænseregional forskning med særligt fokus på rollen af humankapital i udvikling og økonomisk vækst af grænseoverskrivende regioner, den dansk-tyske grænseregion som et case studie. Dels med en række forskellige aspekter af arbejdsmarkedsintegration og arbejdsmobilitet, samt institutionel samarbejde i grænseregioner. Lektor Hans Martens har igennem mange år arbejdet indenfor regional udvikling og med udvikling af globale forsyningskæder. Arbejdet har givet indsigt i hvordan man i praksis driver tværfaglige samarbejder og udvikler netværk mellem virksomheder, myndigheder og universiteter til gavn for udviklingen i en given region. Udvikling af specielt grønne netværk indenfor cradle to cradle og cirkulær økonomi har i de seneste år været fokusområder. Prof. Torben Dall Schmidt fokuserer på regionaløkonomi og forskningen i dette område. Dette gælder specielt for emner relateret til modellering af regional heterogenitet og rummelige afhængigheder. Dette kan være i forbindelse med eksempelvis: Regionale arbejdsmarkeder eller udviklingsstudier. GIS baserede analyser samt analyser af lokal offentlig økonomi og de underliggende rummelige afhængigheder. 7

8 Lektor Nils Karl Sørensen forsker i problemstillinger relateret til økonomisk konvergens, innovation og dannelse af clusters i et europæisk perspektiv samt impactanalyser i et regionalt perspektiv. Endvidere beskæftiger han sig med forhold omkring sæsonforhold især relateret til turisme i et regionalt perspektiv. AALBORG UNIVERSITET: C-MUS (CENTER FOR MOBILITET OG URBANE STUDIER) C-MUS (Center for Mobilitet og Urbane Studier) er et forskningscenter, der går på tværs af samfundsvidenskab, humaniora og de teknisk-naturvidenskabelige områder. Centeret samler alle AAU forskere, der på forskellig vis arbejder med mobilitetsforskning. Det vil med andre ord sige forskning, der forsøger at kaste lys over en lang række forhold fra turismestudier, hverdagslivets transport, by- og region- planlægning og globaliseringsanalyser. Fælles for disse felter er, at det handler om mennesker i bevægelse. Centeret er med andre ord interesseret i, hvordan de aktuelle strømme af mennesker, varer, kapital og information radikalt forandrer det lokale såvel som det globale samfund. I forhold til det regionale planlægningsperspektiv fokuserer C-MUS på at forstå den mobilitet, der sker både i forhold til migration, hvor der ses på hvorledes regioner, byer, byområder og landsbyer oplever henholdsvis vækst eller tilbagegang, samt de udfordringer der ligger i både hverdagslivets og turistens mobilitet i de danske yderområder. På kan man finde yderlige informationer om C- MUS. Lea Holst Laursen (ph.d., M. Sc.eng. i urban design) er lektor ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet. Hendes forskning er placeret indenfor områderne differentieret udvikling og fysisk omstrukturering, og arbejder bl.a. med at forklare årsagerne til fysisk tilbagegang, samt undersøge mulige handlingsinitiativer i forbindelse med rumlige omstruktureringer. Forskningsfeltet dækker regional udvikling, turisme, landskabsdesign, mobilitet og planlægning. Ph.d. studerende Maria Vestergaard: arbejder med mobilitet i yderområder. Herunder er der både fokus på fysisk transport af beboere og turister, virtuel kommunikation og oplevet mobilitet. Hun undersøger mere specifikt, hvilke mobilitets- udfordringer og potentialer, der eksisterer i danske yderområder og anvender i denne analyse Nationalpark Thy som caseområde. AALBORG UNIVERSITET: FORSKNINGS- GRUPPEN BÆREDYGTIGHED, INNOVATION OG POLITIK Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik, har fokus på udvikling af bæredygtighed gennem innovation og politik. Gruppen arbejder med bæredygtig udvikling i et multi-dimensionelt perspektiv, hvor der lægges vægt på bæredygtig udvikling som et samspil mellem forskellige interessenter, netværk og institutioner i et rumligt perspektiv. Inden for de senere år har forskningsgruppen i stigende været involveret i projekter, hvor lokalitet og by spiller en central rolle i udvikling og omstilling til mere bæredygtige produktions, forbrugs og reguleringsformer. Forskningsgruppen har bl.a. arbejdet med design og udvikling af miljø og virksomhedsnetværk, CSR initiativer, eco-design og cirkulærøkonomi, offentlig og privat samarbejde, samt energi og miljøplanlægning. Arne Remmen, professor og leder af forskningsgruppen, arbejder med udvikling af eco-design, clean-tech og bæredygtige produktions og forbrugssystemer. Arne har stor erfaring med design og udvikling af regionale miljø og virksomhedsudviklingsinitiativer, regionale og lokale stof og materiale strømme, proaktiv regional miljø og energiplanlægning. Martin Lehman, lektor, arbejder med bæredygtig udvikling og CSR i et innovations og planlægningsperspektiv. Martin har stor erfaring med udvikling og design af miljø netværk på regionalt og lokalt niveau, kapacitetsopbygning, bæredygtig innovationer, samt miljøplanlægning som løfte stang for udvikling af by og lokalområde. Carla Smink, lektor, arbejder med udvikling af regionale og lokale miljøinitiativer med særlig vægt på betydningen af governance, herunder offentlige og private partnerskaber. Carla har senest været leder af en række EU interreg. projekter omkring udvikling vugge til vugge strategier på mindre øer, udvikling af miljøstrategier indenfor shipping, samt projekter omkring governance, offentlige og private partnerskaber. 8

9 Søren Kerndrup, lektor, arbejder med udvikling af miljø og innovationsnetværk i regionale områder med særlig vægt på design og udvikling af strategiske innovationer og omstillinger, samt interaktive metoder til innovation og samarbejde på tværs organisatoriske og institutionelle barrierer. Søren været involveret i projekter om udvikling af grønne netværk, udvikling af interaktive metoder til inddragelse af interessenter i miljø og energi innovationer, samt udvikling af interaktive metoder til innovation og planlægning. AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR KULTUR OG GLOBALE STUDIER I regi af forskningsgruppen Tourism Research Unit spiller forskning om regional udvikling en væsentlig rolle, med særligt fokus på udvikling af turismedestinationer og samspillet mellem turisme- og regional udvikling. Forskning og formidling/dialog med praktikere inden for området foregår bl.a. i regi af AAUs CRU - Center for Regional Udvikling. cgs.aau.dk/ Professor Henrik Halkier arbejder med destinationsudvikling, turismepolitik, innovation og vidensprocesser inden for turisme, og synergi mellem turisme og fødevarer, herunder place branding og produktion af fødevareoplevelser for turister. AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR PLANLÆGNING, FORSKNINGSGRUPPEN FOR LOKAL OG Forskningsgruppen for Lokal og Regional udvikling blev etableret i august 2012 som knudepunkt for forskning, som beskæftiger sig med udviklingsmæssige udfordringer i et integreret perspektiv mellem økonomi, planlægning og rumlige processer. Forskningsgruppen for Lokal og Regional Udvikling bestræber sig først og fremmest på at generere ny viden om udviklingsmæssige problemer, muligheder og strategier i udfordrede lokaliteter og regioner i et globalt perspektiv. Forskningsgruppens aktuelle sammensætning er tværdisciplinær med solide rødder i den geografiske fagtradition. Hver enkelt medarbejder rummer således tværfaglige kompetencer, og forskningsgruppen er altid åben overfor dialog og samarbejde. Læs evt. mere på Anne Lorentzen, Professor beskæftiger sig med, hvordan lokaliteters udviklingsbetingelser og muligheder forstås og formes af globalisering, institutioner, netværk og innovation. I de senere år har hun især undersøgt oplevelsesbaseret planlægning og erhvervsstrategier i en dansk kontekst i relation til emner som den stigende betydning af kultur og fritid som vækstparamentre, små byers og yderområders muligheder i oplevelsesøkonomien, og kommunale erhvervsstrategier og projekter. Michael T. Pedersen, PhD studerende arbejder med kultur og oplevelser i et lokalt og regionalt udviklingsperspektiv. Hans PhD-projekt omhandler kulturelle oplevelsesrum i et mulitilevel governance perspektiv, med Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd fungerende som empirisk rammeværk i en dansk kontekst. Hans teoretiske fokus er cirkulerende omkring hovedelementerne i projektet, nemlig kultur, oplevelser, governance og rum, da dette er et solidt grundlag for at undersøge et kulturelt, rumligt samarbejde mellem kommuner. Han har yderligere interesser indenfor turisme som lokaludviklings faktor, samt entrepreneurship og kreative løsninger i forhold til udfordrede, perifere områder. Jens Kaae Fisker, Phd studerende er samfundsgeograf og beskæftiger sig hovedsageligt med udfordrede lokaliteters udviklingsmuligheder, herunder især lokale governanceprocesser, kreativitet og samfundsiværksætteri. Han er præget af en relationel rumopfattelse og interesserer sig desuden for turisme, oplevelsesøkonomi og bygeografi i et bredere perspektiv. I øjeblikket arbejder Jens på et PhD projekt om kreative rum og community entrepreneurship som elementer i udviklingen af lokalsamfund, der gennemgår post-industrielle transitionsprocesser. Det primære empiriske felt er i denne sammenhæng Frederikshavn. Jens Christensen, Lektor emeritus, har I mange år beskæftiget sig med forskellige aspekter af natursyn og naturforvaltning, herunder i en kontekst der rummer samspillet mellem praksis og betydning, og bl.a. med videnskabsteoretiske perspektiver. I relation til forskningsgruppen retter Jens faglige interesse sig mod menneskelige handlemuligheder i bred forstand, knyttet til stedlige vilkår og udfordringer fra den åbne og grænsebrydende kreativitet til den værdiorienterede indsats med sigte på bl.a. social og miljømæssig ansvarlighed. 9

10 Karin Topsø Larsen, PhD studerende arbejder med geografisk ulighed i adgangen til uddannelse og viden og betydningen heraf for lokal og regional udvikling. Hendes igangværende Ph.D projekt fokuserer på unge fra danske yderområder og deres valg af uddannelse med fokus på adgangen til erhvervsuddannelse og de mobilitetskrav et sådant valg fordrer. Dertil interesserer Karin sig for stedstilknytning og stedets betydning i forhold til mobile livsvalg f.eks. forestillinger om uddannelse, fremtidigt arbejdsliv og bopæl. I forbindelse med Ph.D projektet er Karin ansat ved Aalborg Universitet, LRD-gruppen, og samtidig tilknyttet Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholm. Helle Nørgaard, lektor, phd og seniorforsker arbejder med bolig- og bosætningspræferencer, flytte- og bosætningsmønstre samt de faktorer, der påvirker denne udvikling. bl.a. i relation til yderområderne. Centrale forskningstemaer er regionale udviklingsvilkår, lokale rammebetingelser, virkemidler og strategier herunder kommunale bosætningsstrategier. Seniorforsker, Ph.d. Helle Nørgaard arbejder med bolig- og bosætningspræferencer, flytte- og bosætningsmønstre samt de faktorer, der påvirker denne udvikling. bl.a. i relation til yderområderne. Centrale forskningstemaer er regionale udviklingsvilkår, lokale rammebetingelser, virkemidler og strategier herunder kommunale bosætningsstrategier. Seniorforsker, Ph.d. Jesper Ole Jensen arbejder med byfornyelse og byudvikling bl.a. i relation til mindre byer og landområder. Særlige fokusområder er offentlige-private samarbejdsformer, forankring og netværksstyring i byfornyelsen samt mulighederne for at inddrage bæredygtighedshensyn i områdefornyelsen. AALBORG UNIVERSITET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT (SBI) Forskergruppen regional udvikling og bosætning er en del af afdelingen By, Bolig og Ejendom på SBi. Gruppen har tværfagligt grundlag og arbejder med bolig, bosætning og flytninger i et regionalt perspektiv. Gruppen arbejder også med sammenhænge mellem befolknings- og erhvervsmæssig udvikling, fysisk planlægning, serviceforsyning og lokal udvikling med særligt fokus på yderområderne i Danmark. Gruppens arbejde har et relationelt perspektiv, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem funktion/aktivitet og geografisk skala samt de enkelte aktørers råderum og virkemidler. Forskningschef. Dr. scient. Hans Thor Andersen arbejder med byudvikling, dens planlægning og erhvervsmæssige grundlag med afsæt i reskalering af samfundsmæssige processer, regionale rammebetingelser og lokalpolitisk handlerum som grundlag for forståelse af relationer mellem storby/ centerregioner og udkant/ periferi. 10

11 Hvis du vil vide mere om Forskernetværket Regional Transformation så kontakt Helle Nørgaard på Hvis du vil vide mere om regional udvikling i REG LAB så kontakt Kaspar Nielsen på 11

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2014 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 4 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Kortlægning af dansk kystturismeforskning TiD årsmøde 19-20. marts, 2014 Nansens Gaard - Svaneke- Bornholm Kortlægning af dansk kystturismeforskning Jesper Manniche, manniche@crt.dk Carl Henrik Marcussen, marcussen@crt.dk Lene Rømer, ler@crt.dk

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Unge i danske yderområder: flyttemønstre, uddannelsesvalg og stedstilknytning. Karin Topsø Larsen UTA-udvalg

Unge i danske yderområder: flyttemønstre, uddannelsesvalg og stedstilknytning. Karin Topsø Larsen UTA-udvalg Unge i danske yderområder: flyttemønstre, uddannelsesvalg og stedstilknytning Karin Topsø Larsen 6.3.2013 UTA-udvalg Fakta Ph.d. er en forskeruddannelse på 3 år (½ år undervisning, ½ år selv på kursus,

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

og verden Foto: Vibeke Meyling

og verden Foto: Vibeke Meyling Kommuner 4 og regioner i den verden Foto: Vibeke Meyling udfordringer, muligheder og indsatsområder? Hvordan kan kommuner, byer og lokalområder i fremtiden klare sig bedre i et globaliseret samfund, hvor

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Kortlægning af kystturismeforskning og og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Rømer

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber

Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber Byer uden grænser Randers, 19-20. juni 2007 Introduktion Fra nationalt hierarki til globalt netværkssamfund Territorial konkurrence Globalisering Det

Læs mere

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Karin Topsø Larsen Ph.d. studerende Local and Regional Development Institut for Planlægning Aalborg Universitet Introduktion til mig og til opgaven

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Den offentlige sektor, lokalisering af statslige arbejdspladser og landdistriktsudvikling Dansk regionalforsker seminar (NS-RSA), Alsion, Sønderborg, 24.-25. april 2008. Abstract: Den offentlige sektor

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor udfordringer for landdistriktspolitikken

De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor udfordringer for landdistriktspolitikken De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor udfordringer for landdistriktspolitikken Hanne Tanvig, Seniorrådgiver, PhD Sektion for Landskabsarkitektur og

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Turismeudvikling i Nordjylland

Turismeudvikling i Nordjylland Turismeudvikling i Nordjylland - Dialogbaseret vidensudvikling Ved: Adjunkt Lea Holst Laursen Event: Udflugt i forbindelse med Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Dato: 7. oktober 2011 Sted: Toldboden, Aalborg

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg

Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg 1 Titel Erhvervsliv i byerne Udarbejdet af Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg Design Birthe Rosenfeldt Omslagsfoto Karsten Jørgensen Fotos Karsten Jørgensen: side 26, 28,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvikling af kystturisme i Limfjorden

Udvikling af kystturisme i Limfjorden Udvikling af kystturisme i Limfjorden Hvem er vi? Lea Louise Holst Laursen Lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi Civilingeniør i Urban Design, Ph.d. Forskningsområder: Regional udvikling,

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning. Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier

Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning. Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier Kandidatuddannelsen i Turisme 2-årig, international kandidatuddannelse

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik

Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik Workshop 2 Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik Inger Callisen, arkitekt m.a.a., Pia Heike Johansen, Adjunkt, PH.D, Syddansk Universitet Jens Otto Callisen, byfornyelseskonsulent,

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metode. Lone Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metode. Lone Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet Dialogbaseret planlægning perspektiver og metode Lone Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede landskaber Behov

Læs mere

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Høgni Kalsø Hansen Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Geografisektionen, Københavns Universitet hh@ign.ku.dk Kolding, 18. november 2015 Ulige

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere