Vedtægter April For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)"

Transkript

1 Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet)

2 Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist selskab med Læsø Kommune som komplementar og Samsø Kommune som kommanditist. På denne baggrund fastlægges følgende vedtægter, hvorefter Samsø Kommune - i begrænset omfang - deltager i Færgeselskabet. 1. Navn og hjemsted 1.1 Færgeselskabets navn er Færgeselskabet Læsø K/S. 1.2 Færgeselskabets hjemsted er Læsø Kommune. 2. Deltagende kommuner 2.1 De deltagende kommuner er Læsø Kommune og Samsø Kommune. 3. Formål og opgaver 3.1 Færgeselskabets formål er at drive færgefart fra Læsø og i den forbindelse besejle ruten mellem Frederikshavn og Læsø samt at sikre en effektiv opfyldelse af samfundets behov for drift af en færgerute til Læsø, der drives på et forretningsmæssigt forsvarligt grundlag under størst mulig hensyntagen til Læsøs trafikbehov. Færgeselskabet arbejder med udvikling og afklaring af forhold og muligheder af fælles interesse og gavn for færgefarten til Læsø og Samsø. 3.2 Færgeselskabet kan varetage andre opgaver, der er forbundet med Færgeselskabets formål efter punkt Færgeselskabet registreres som reder for Færgeselskabets skibe. 4. Kapital og hæftelse 4.1 Færgeselskabets kapital tilhører Læsø Kommune, jf. dog punkt 4.2. Læsø Kommune hæfter ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Færgeselskabet. 4.2 Samsø Kommune indskyder kr Samsø Kommune hæfter alene med den indskudte kapital. 2 / 7

3 5. Bestyrelsen 5.1 Færgeselskabet ledes af en bestyrelse på fem (5) medlemmer, hvoraf tre (3) medlemmer udpeges af Læsø Kommune og ét (1) medlem udpeges af Samsø Kommune og et (1) medlem udpeges af medarbejderne i Færgeselskabet. Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne. 5.2 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-års periode, der indledes den 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Bestyrelsesmedlemmerne skal i hele valgperioden være medlemmer af en kommunalbestyrelse. Dette gælder dog ikke de medlemmer, som udpeges af Samsø Kommune og af medarbejderne i Færgeselskabet. 5.3 Læsø Kommune udpeger bestyrelsens formand og næstformand. 5.4 I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i vedtægterne er tillagt formanden. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 5.6 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal, dog således at flertallet af de tilstedeværende medlemmer, som er udpeget af Læsø Kommune, skal stemme for forslaget. Hvert medlem har én (1) stemme. 5.7 Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, og når det kræves af to (2) bestyrelsesmedlemmer, men dog mindst fire (4) gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved brev eller mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 (fjorten) dages varsel. 5.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 5.9 Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan - med det kommunale tilsyns godkendelse - beslutte, at formanden og næstformanden modtager et fast vederlag. 6. Bestyrelsens opgaver 6.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Færgeselskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. 6.2 Bestyrelsen skal sikre, at Færgeselskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne. 3 / 7

4 7. Daglig ledelse 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, der forestår den daglige ledelse. 7.2 Bestyrelsen udfærdiger en instruks om direktionens beføjelser. 7.3 Direktionen deltager i bestyrelsesmøder. 8. Årsregnskab og budget 8.1 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de afvigelser, som følger af Færgeselskabets status som offentlig virksomhed. Årsregnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af juni måned. 8.2 Årsregnskabet med revisionens beretning fremsendes til de deltagende kommuner og det kommunale tilsyn. 8.3 Færgeselskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 8.4 Budgetforslag indeholdende fartplan og takster for det kommende regnskabsår og forslag til et fireårigt budgetoverslag, skal senest ultimo maj forelægges til bestyrelsens godkendelse og skal inden den 15. juni sendes til de deltagende kommuner. 8.5 Færgeselskabets lånoptagelse og udstedelse af garantier skal være i overensstemmelse med reglerne for kommuners lånoptagelse. 9. Revision 9.1 Bestyrelsen vælger en af det kommunale tilsyn godkendt revisor, der reviderer årsregnskabet. 9.2 Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det kan forelægges bestyrelsen til godkendelse senest den 31. maj. 4 / 7

5 10. Forsikring 10.1 Færgeselskabets skal være behørigt forsikret Færgeselskabets skibe skal til enhver tid være forsikret til deres fulde værdi. Færgeselskabet skal i øvrigt, i det omfang søloven eller anden lovgivning hjemler ansvar, tegne forsikring mod den skade på tredjemands person eller gods, som måtte forårsages af skibet eller dets besætning. 11. Tegningsregel 11.1 Færgeselskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Færgeselskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. 12. Vedtægtsændringer, udtræden og opløsning 12.1 Vedtægterne kan ændres ved enighed mellem de deltagende kommuner. Vedtægtsændringer skal godkendes af det kommunale tilsyn Udtræden af Færgeselskabet kan ske med ét (1) års skriftlig varsel til en 1. januar Det kommunale tilsyn fastsætter i medfør af kommunestyrelseslovens 60 vilkårene for udtræden eller opløsning. 13. Tvister 13.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem de deltagende kommuner eller mellem Færgeselskabet og en eller flere af de deltagende kommuner vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter eller vedrørende Færgeselskabets drift eller opløsning, herunder vilkår for udtræden, afgøres af det kommunale tilsyn Efter sagens forelæggelse for det kommunale tilsyn kan sagen indbringes for domstolene. Såfremt uoverensstemmelsen ikke er omfattet af det kommunale tilsyns kompetence, kan sagen umiddelbart indbringes for domstolene. 14. Almindelige bestemmelser 14.1 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. april Vedtægterne afløser de hidtidige vedtægter af 1. januar / 7

6 ***** Læsø, den For Læsø Kommune Samsø, den For Samsø Kommune Nærværende vedtægter godkendes i henhold til lov om kommunernes styrelse 60, stk. 1: Tilsynet Statsamtmanden for Nordjylland Amt Aalborg, den Tilsynet Statsamtmanden for Århus Amt Århus, den 6 / 7

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere