SPV noter. Ida Roost. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPV noter. Ida Roost. Indledning"

Transkript

1 SPV noter Ida Roost Noterne er inddelt efter de forskellige kapitler i bogen, og fokusere især på de ting de plejer at spørger om til den første test i bogen. Indledning Som fast vagt sidder man vagt for en eller to patienter. På gangvagt indgår du som en del af afdelings plejepersonale. Den gode rapport(om patienten)= stamoplysninger(navn, køn og alder), sygehistorie, eventuelle begrænsninger. At arbejde med mennesker WHO s definition af sundhed: Sunhed er et stadium af fuldstændig fysisk, mental og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed Forskellige former for forebyggelse af sygdom: Primær forebyggelse: forbedring af fx indkomst, bolig, uddannelsesniveau og vaccinationsprogrammer. Sekundær forebyggelse: finde sygdomme og symptomer på et tidligt stadie. Fx screeningsundersøgelser Tertiær forebyggelse: behandling af sygdommen for at forhindre komplikationer. Tavshedspligten glæder alt hvad du har erfaret, i dit arbejde som sundhedsperson. Det betyder at, du ikke må fortælle det til personer, som ikke direkte er involveret i behandlingen af patienten. Du skal have ansvarshavende sygeplejerskes tilladelse før du læser patientens journal. Omsorg Det relationelle aspekt er kendetegnet ved den relation, der er mellem den, der yder omsorg, og den, der modtager omsorgen. Dette forhold bør i den professionelle omsorg altid være asymmetrisk. Det praktiske aspekt: at du rent faktisk udføre nogle handlinger. Det moralske aspekt: du har en moralsk pligt til at yde omsorg, også selvom dine følelser taler imod. Empati: evnen til at trænge ind i og forstå den psykiske tilstand, som en anden person er i. Egenomsorg: de aktiviteter, den enkelte sætter i gang og udfører for sig selv, for at bevare liv, helbred og velbefindende. Krav og ressourcer: Indre krav og ressourcer(dem patienten stiller til sig selv). Ydre krav og ressourcer(dem omgivelserne eller patienten tror de stiller) Dokumentation af sygepleje

2 Sygeplejeprocessen inddeles i dataindsamling, målformulering, iværksættelse af tiltag og evaluering. VIPSmodellen: velvære, integritet, profylakse og sikkerhed.(et redskab til at systematisere og strukturere dokumentationen af klinisk sygepleje.) Det danske sundhedsvæsens opbygning 90 % færdigbehandles ved egen læge. Hvis det ikke er muligt at helbrede patienten, kan der være behov for at lindre patientens sygdom dette kaldes palliation. Ikkeakutte patienter kan frit vælge mellem offentlige sygehuse i Danmark. Huden/slimhinder og infektioner Hudens funktion(intakt hud): beskyttelse(fx fra indtrængen af patogener. Eller bestråling fx fra solen), temperaturregulering og sanseorgan(føle, temperatur. Og smertesans) Eksem: rødme, kløe, infiltration, små vabler, revner og skorpedannelse. Cyanose: Blåfarvning af huden, ses ved nedsat iltoptagelse (først læber og negle) Icterus/Gulsot: Gulfarvning af huden, ses ved sygdomme i lever og galdeveje Bleg hud: oftest tegn på anæmi(blodmangel) Interferon: et proteinstof, der dannes, når virus trænger ind i en celle, som hæmmer formering af virus i allerede inficerede celler. Fagocytose: En celles evne til at omslutte og destruere en partikel. (Granolucytter, de vigtigste bakteriedræbene og Makrofager, sidder i karvæggene og har fangarme) Lymfocytter: danner antistoffer Vaccination: Dræbte eller svækkede bakterier eller virus ingives, og kroppen reagere ved at danne antistoffer mod sygdommen. Inflammationstegn: rødme, varme, hævelse, smerte (evt. nedsat funktion af det pågældende område) ved systemisk(dybere) infektion ses temperaturforhøjelse. Symptomer på svampeinfektioner: variere alt efter hvor det er, de gennerelle er rødme, svie og kløe. I munden kan der ses hvide belægninger Et operationssår vil være dækket med et sterilt plaster, som skal sidde i mindst 24 timer efter operationen. Tryksår(decubitus): Stadium 0: huden vil være rød hvis man trykker på den vil rødmen forsvinde, smertefuldt Stadium 1: her forsvinder rødmen ikke, smertefuldt Stadium 2: Blæredannelse, smertefuldt Stadium 3: Såret er væskende, der vil ikke være smerte kun når det renses. Stadium 4: Såret er brudt helt ned til knogler og muskler, kun smerte ved rensning, dårlig overlevelses prognose. Pleje: FOREBYGGELSE(vendeskema ca. hver 2 time). 01 huden skal aflastes og holdes øje med. 24 sygeplejeske opgave. Hospitalsinfektioner:

3 Urinvejsinfektion ca. 40 % (skyldes ofte kateter), Infektioner i operationssår ca. 25 %, Luftvejsinfektioner ca. 15 %, Bakterier i blodet ca. 5%, Mave/tarminfektioner ca. 10%. Endogen infektion: patienten inficeres af sin egen bakterieflora via blodbanen. Indirekte kontaktsmitte: smitten overføres via personalets hænder eller genstande brugt ved plejen. Inokulationssmitte: smitten overføres med inficeret blod. Den febrile patient Legemstemperaturen er den temperatur, der findes i de centrale blodkar Opdeling af temperature: Subnormal < 36,5 o C. Normal 36,537,5 o C. Subfebril 37,538 o C. Febril o C. Højfebril > 39 o C Temperaturen er højest om aftenen og lavest om morgnen. Under feber vil pulsen stige i takt med temperaturen stiger, 1012 salg pr minut for hver grad. Børns temperaturregulerende center er først udviklet, når de når 12 års alderen. Måling af temperatur Rektalt(endetarmen): Den mest præcise, ca. 2 cm ind i endetarmen, spørg altid sygeplejersken om temperaturen må måles rektalt. Oralt(munden): under tungen, med spidsen ved bagerste kindtand, der lægges ca. 0,5 o C til målingen. Aksillært(armhulen): placeres højt i armhulen, der lægges ca. 0,6 o C til måling frarådes generelt. Tympanisk(Øret): Den mest upræcis, må generelt frarådes. Hygiejne Armsmykker (ringe, armbåndsure og armbånd) må ikke bæres, når man er beskæftiget med patientpleje g behandling. Hånddesinfektion skal altid ske med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel på mindst 70 % alkohol. Mindst 2mL, påføres tørre hænder, indgnides i min. 30 sekunder. Ved håndvask vaskes hænderne i mindst 15 sekunder. Usterile engangshandsker: risiko for forurening af hænderne af blod, urin, opkast osv. Ved kontakt med medicin eller kemikalier, ved sår, rifter og eksem på hænderne. Sterile engangshandsker: procedure hvor hud og slimhinder gennembrydes. Desinfektion: En proces der dræber patogene mikroorganismer. (alt flergangsudstyr) Sterilisation: En proces der dræber alle mirkoorganismer (hvis hud skal gennembrydes) Isolation: isolation foretages hvis patienten smitter(hvor omgivelserne skal beskyttes) eller hvis patienten er særligt modtagelig for smitte. Kohorterisolation(isolations på flersengstue), anvendes ved flere samtidige udbrud af infektioner(epidemi). Isolation på slusestue anvendes til forebyggelse af luftbåren smitte. Snavsetøj opsamles så nær brugerstedet som muligt og anbringes i en snavsetøjspose. Der kan anvendes gule poser til særligt forurenet snavsetøj. Spidse og skarpe genstande skal altid anbringes i brudsikre bokse

4 Medicin P.n medicin: pro necessitate, efter behov Bivirkninger: skadelige eller utilsigtede virkninger af medicin ved normal dosering. (se typer nedenfor) Type A: Type A er reaktioner afhængige af dosis og vil oftest kunne lindres eller undgås ved at nedsætte dosis. Type B: Ingen sammenhæng hvorpå medicinen virker og bivirkningerne. Typisk allergiske reaktioner. Systemisk virkende medicin kan gives: Peroralt= gives gennem munden eller via ventrikelsonde. Parenteralt=Gives uden om tarmen, fx intravenøst (i.v.), intramuskulært (i.m.) eller subcutant(s.c) Sublingualt=lægges under tungen Inhalationer=gennem slimhinden i luftveje Rektalt=stikpille Lokalt virkende: kan være i form af cremer, plaster eller øjensalve, næsedråber osv. Smerter og smertebehandling Nociceptive smerter: Den type smerte de fleste kender, beskrives som dunkende, bankende, murrende, diffuse eller ubeskrivelige. Neurogene smerter: Når perifere eller det centrale nervesystem bliver beskadiget. Beskrives som brændende, sviende og stikkende. (kaldes dysæstier). Allodyni=almindelig berøring er smertefuld. Neuroalgier: føles som elektrisk stød eller jag. Akut smerte: øget BT, øget puls, påskyndet respirationsfrekvens, pupildialation, bleg og klamt svedende hud. Kronisk smerte: i overnævnte symptomer ses ikke. Smertescoring ud fra VAS(visuel analog skala), smerte angives fra 010 hvor 10 er den værst tænkelige smerte. Ved smertescoring under 3 oplever de fleste sig acceptabelt smertedækket. Påvirkning af hjerne og bevidsthed Nervesystemet inddeles i det centrale nervesystem CNS og det perifere nervesystem PNS CNS er omgivet af tre hjernehinder dura mater, arachnoidea og pia mater. Cortex inddeles i frontallap, temporallap, parietallap, occipitallap. Bevidsthedsniveau vurderes efter Glasgow coma scale GCS. Her vurderes øjenåbning, motorisk respons og verbal respons. (bruges primært til patienter der har været udsat for traume) Hos bevidsthedspåvirkede vurderes også hovedpine, kvalme, opkast og pupilreaktion. Kvalme og opkast kan være symptomer på tryk i hjernen. Pupillerne kan blive lysstive ved trykpåvirkningen af hjernen. Trykpåvirkning føre til stigning i BT og sent i forløbet evt. faldende puls. Inkarceration: hjernen er udsat for så voldsomt tryk, at den trykkes ned mod hjernestammen

5 Demens: En række symptomer på svigt i hjernen. Viser sig først og fremmest ved svigtende hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen Alzheimer: føre til langsomt, men sikkert totalt intellektuel og psykisk opløsning, almindeligvis i løbet af 79 år. Apopleksi: er en fællesbetegnelse for de kliniske symptomer, der optræder ved vaskulær skade i hjernen forsagt af en hæmoragi(blødning) eller et infarkt(blodprop). (ofte ses forhøjet blodtryk.) Det første døgn observeres apopleksipatienter hver eller hver anden time fx efter Scandinavian stroke scale (SSS) eller stroke in progression (SIP), samtidig måles vitale værdier. Afasi: Skade i tale eller forståelsescentret, ekspressiv afasi(ikke formluere ord eller tankeindhold), ikkeflydende/brocaafasi(intakt forståelse, langsom og besværet tale), impressiv afasi(opfatte talt eller skrevet sprog), flyende/wernicke afasi(talen er fyldende, men giver ingen mening.) Apraksi: defekt udførelse af en formålsbestemt handling Dysphagi: synkebesvær Neglect: patienten registrerer ikke sin ene legemshalvdel eller den ene halvdel af det omgivende rum. Epilepsi: en lidelse der viser sig ved gentagne nogenlunde ens anfald udløst af unormale elektriske impulser i hjernen: Partielle anfald: simple involvere kun en lille del af hemisfæren og patienten er vågen og kan redegøre for forløbet. Komplekse involvere en større del af hjernen og patienten er bevidsthedspåvirket. Generaliserede anfald: primære involverer hele hjernen fra starten. Sekundære udvikler sig ved at starte i en lille del af hjernen og sprede sig. Status epilepticus: En tilstand hvor det ene anfald afløser det andet. Konvulsive andfald= trækninger i ekstremiteter eller ansigt, nonkonvulsive= ingen trækninger MÅ IKKE SOVE PÅ MAVEN, UMULIGT AT VENDE DEM UNDER ET ANFALD Postictal fase efter anfalds fase Kommunikation Sickness: den brede folkelige opfattelse af sygdommen. Illness: Den individuelle patients opfattelse af sygdommen Disease: Den professionelle behandlers opfattelse af sygdommen (fx diagnosen) Envejskommunikation: kun afsender, der har direkte indflydelse på hvad der kommunikeres. Cirkulærkommunikation: ved en tovejskommunikation, afhænger modtagerens svar af afsenders samlede kommunikation. Kommunikationen er oftest asymmetrisk Kulturmødet Kulturen er de rutiner, vi mennesker bruger som referenceramme for vores individuelle handlinger. Etnocentrisme: vi har ubevidst tendens til at bruge vores egen kulturelle referenceramme når vi møder andre mennesker. Omsorg for det døende menneske

6 I de sidste døgn vil mange patienter være for svage til at hoste slim op. Det kan give en rallende boblende vejrtrækning.( ikke farligt for patienten) Ved dødens indtræden observeres: hænder og fødder bliver blålige, blodtryksfald, svag og overfladisk puls, ansigtet føles koldt, voksagtig hud. (høresansen forsvinder sidst) Væskebalance Mellem 45 og 75 % af legemsvægten udgøres af vand. Efter ca. 1 % tab af kropsvæsken aktiveres tørstcentret. Kosten indeholder som regel 800mL vand pr døgn Den daglige urinmængde udgør ca. 1500mL afføring udgør ca. 100mL i døgnet usynlig fordampning udgør 1000mL i døgnet. Standardmål: kaffekop: 150mL, tudkop:175ml, suppetallerken:200ml Væskeskema: halv streg(/) når væsken sættes hos patienten. Når den er drukket sættes et kryds. Hvis væsken ikke er drukket/færdiggjort sættes et %. Overhydrering: stigning i blodtryk, vægtøgning og delektive ødemer. Dehydrering: i svære tilfælde ses lavt BT og høj puls. Hudtugor, tjekkes ved ældre mennesker hen over brystbenet. Urinudskillelse Den normale timediurese er ca. 4060mL i timen. Blærens normale kapacitet er mL før vandladningstrangen melder sig. (kan rumme omkring 1L) Pollakisuri = hyppig vandladning (urinvejsinfektion, forstørret prostata) Anuri = manglende diurese (nyresygdomme) Polyuri = Stor diurese (stor væskeindtag, nyresygdomme) Nykturi = natlig vandladning (urinvejsinfektion, prostata problemer) Urinen observeres efter farve, konsistens, lugt og hyppighed. Mørk urin: meget koncentreret, ses ved væskemangel eller dehydrering Porterfarvet urin: Patienter med lever og galdevejs funktion. Lys urin: Hænger sammen med polyuri. Skummende urin: Når der er protein i urinen. Ildelugtende + grumset urin: urinvejsinfektion Blodig urin(hæmaturi): skelnes mellem makroskopisk (irriteret slimhinde) og mikrokopisk(påvises ved urinsticks.) Urinsticks kan påvise: protein, glucose, hæmaturi, ketonstoffer, leukocytter, nitrit og ph værdi Residualurin=blæren tømmes ikke helt. Nedre toilette to gange i døgnet til patienter med kateter Stressinkontinens: blæremuskulaturen er ikke stærk nok til at holde urinen tilbage Urgeinkontinens: pludselig indsættende vandladningstræng, hvor blæremuskulaturen trækker sig sammen, eller nervemæssige forstyrrelser (apoplexi eller sclerose) Overløbsinkontinens: Blæren løber ukontrolleret over og er ikke i stand til at trække sig sammen. Et uridom: et kondom med hul i spidsen hvor der sidder en lille studs, som man tilslutter til en urinpose.

7 RIK(ren intermitterende katerisation): blæren tømmes 46 gange dagligt med en lille steril slange. Nefrostomikateter: et lille tynd plastikrør som gennem huden er ført ind til nyrebækken og fæstnet til huden. Topkateter: et lille kateter der er ført ind i maven via et lille hul under navlen. Urostomi: indopereret blære, som er dannet fra et stykke tarm, hvor urinen føres ud gennem en åbning på siden af maven. Infusioner Ved infusion forstås at væsken tilføres kroppen gennem venesystemet, uden om mave- tarmkanalen. Perifer i.v.adgang, venflon, vil oftest være anlagt på håndryggen eller op på underarmen. Centralt venekateter, lagt i en af de store vener på halsen, ligges altid på operationsgangen. Infusionshastighed: bestemmes ved antal dråber, der passere fra infusionsbeholderen ned i dråbekammeret pr minut. 1ml væske=20 dråber. Det sterile plaster over venflonen skiftes en gang i døgnet eller ved behov. En venflon må kun ligge i venen i 3 døgn. Tromboflebitis: betændelsesreaktion der opstår lokalt i venen. (der kan ses temperaturforhøjelse) Ved problemer: luk for droppet og kontakt sygeplejersken Ernæring Spiserøret er 25cm langt og udføre peristaltiske bevægelser for at flytte maden I fuld tilstand rummer mavesækken ca. 1 liter. Den er ved raske mennesker tømt efter ca. 4 timer Tyndtarmen er ca. 56m lang. Vores vigtigste næringsstoffer er: kulhydrater, lipider, proteiner eller vitaminer. Ved forbrænding: 1g kulhydrat = 17kJ(4kcal), 1g protein = 17kJ(4kcal), 1g fedtstof 38kJ(9 kcal). Der sker øget proteinnedbrydning ved mange sygdomme. Anbefalet daglig proteintilførsel: raske personer 0,8g. kronisk syge 1,01,5g. akut syge 1,52,0g. opererede 1,52,0g Kosten hos raske mennesker: 55% kulhydrater, 32% fedtstoffer, 13% proteiner. Sondeernæring: indgivelse af føde ved hjælp af en sonde lagt i mavesækken. Kontinuerlig(sondemaden indgives fra posen via et specielt infusionssæt). Intermitterende(gives portionsvis) Defækation Tyktarmen er ca. 1,5m lang Afføringshyppigheden veksler mellem en til tre gange i døgnet til to til tre gange i ugen. Lys afføring: mangel på galdestoffer, ses ved lever og galdevejslidelser. Sort afføring/melæna: kan skyldes jerntilskud, afføring med fordøjet blod (melæna), kan være sød ildelugtende. Rød afføring: betegnes som frisk blødning Grøn afføring: Efter tarmoperation, større galdesekret. Slimet afføring: kroniske inflammations eller tarmlidelser.

8 Kredsløb Blodbanen indeholder normalt ca. 5 liter blod. Sammentrækning(systole), afslapning (diastole). Puls(P): er den trykbølge der forplanter sig ud i ateriesystemet, når hjertet under systolen trækker sig sammen og pumper sit slagvolumen ud i blodbanen. Normalt 6080/min. Blodtryk (BT): er trykket i ateriesystemet, når hjertet pumper sit slagvolumen ud igennem den systemiske karmodstand. Bør være mindre end 140/90mmHg (ellers hypertension) og ikke lavere end 100/50 (ellers hypotension). Måles ved a. brachialis. Minutvolumen(MV): er den mængde blod, som pumpes rundt pr. minut dvs. slagvolumen ganget hjertefrekvens. Ca 5 liter/min Palpation af puls kan foretages over a. radialis(håndleddet), a. carotis (halsen) eller a. femoralis (lysken). A. radialis er oftest anvendt. Shock(akut kredsløbssvigt): et livstruende syndrom hvor BT er så lavt at det tuer gennemblødningen af vitale organer. Typer, kardiogent(stort AMI), hypovolæmisk(fx mavesårsblødning), septisk (meningitis), anafylaktisk (allergisk). AMI= akut myokardieinfarkt, blodprop i hjertet. Angina pectoris=hjertekrampe Patienter skal ved shock altid lejes i trendelenburgs leje. DVT: dyb vene trombose, blodprop i benet som kan løsrive sig, kan derefter føres til lungen. (lungeemboli). Iskæmisk hjertesygdom: viser sig som angina pectoris, AMI, hjertesvigt og hjertestop. Søvn Insomni: at have svært ved at sove og ligge vågen flere gange om natten. Årsager: stress, angst, bivirkninger til medicin, smerter.. Hypersomni: det modsatte af insomni, selvom personen sover mange timer om natten, føler de sig ikke udhvilet. Søvncyklus vare 1,5time Søvnbehovet falder med alderen. Respiration Hypoksi=iltmangel i cellen, forårsager nekrose(vævsdød.) Hypoksæmi=nedsat ilttryk i det aterielle blod. Det normale ilttryk ligger på 9,314,0kPa. Inspiration(aktiv proces): diafragma og intercostalmusklerne kontraheres, thorax rumfang øges og luften suges ned i lungerne ved et undertryk. Eksspiration(passiv proces): respirationsmusklerne afslappes så thorax rumfang mindskes og luften presses ud. Den atmosfæriske luft: 21 % O 2, 79 % N 2 og vanddamp. Normal vejrtrækning: voksne 1216 gange/minut. Børn 25 gange/minut. Nyfødte 40 gange/minut. Dyspnø(åndenød): opstår når kroppens behov for iltoptagelse eller kuldioxidudskillelse overtiger lungernes kapacitet. Hypoventilation=overfladisk respiration, hyperventilation=vejrtrækning med øget frekvens.

9 Kussmauls respiration: meget hurtig, meget dyb og regelmæssig ind og udånding. Cheynestokes respiration: vekslen mellem et dybt hurtigt åndedræt og et langsomt overfladisk, der ind mellem ophører. (ses hos alvorligt syge patienter eller døende) Symptomer på iltmangel: rastløshed, uro, irritabilitet senere hen søvntrang, stilhed og stigende puls. Respirationslyde(uden stetoskop): Rallen og kogen, stridor(pibende lyd, forsnævring i luftvejene), hvæsen(astma). Respirationslyde (med stetoskop): Ronki(snorkende lyd fra bronkierne), krepitation(knitren, ved lungebetændelse). Ekspektoratet: mucøst(akut bronkitis), mucopurulent(gul/grønt, KOL), purulent(lugter råddent, lungebetændelse), hæmoragisk/sangvinolent(blodtilblandet,læsion af kar, lungeemboli). Atelektase=sammenfald af lungeafsnit Astma: en sygdom der rammer bronkierne og føre til forsnævring af de nedre luftveje ved spasmer i glat muskulatur, slimhindehævelse og øget slimproduktion. KOL: kronisk obstruktiv lungelidelse, ligner astma, forårsaget af tobaksrygning, der ses tiltagende emfysem(for store lunger). Iltbehandling: kroniske lungepatienter 0,51L/min. Lungeraske patienter max 5L/min Som sygeplejevikar må du kun suge fortil i mundhulen, ikke længere ind end du kan se. Hjertestop Diagnose: bevidstløshed, ophævet respiration og manglende puls. Basal genoplivning= assisteret ventilation og hjertemassage. Formål: at opretholde cirkulationen med iltet blod så godt som muligt, indtil avanceret genoplivning er muligt. Hjertemassage gives med en frekvens på ca. 100 pr minut. 30 kompressioner 2 pust osv. Immobilitet Slidgigt: forandringer af brusk og knogler, ledstivhed og smerter som hæmmer aktivitetsniveau. Muskelatrofi: muskelsvaghed. Immobilitet medfører nedsat stofskifte og generelt nedsat lungekapacitet Ortostatisk blodtryksfald: når den immobile patient rejser sig op, blodet bliver i benene svimmelhed og i nogle tilfælde besvimelse. Nedsat bevægelighed i led, kontrakturer(skrumpet ledkapsel og ledbånd.) Ordinationer: E.L må være oppe. E.L.s må være oppe i en stol. L.e.L må være let oppegående. T.L fast sengeleje. TEDstrømper: tromboembolic detterent, understøtter venepumpen. (bør tages af dagligt for at tjekke benene for trykspor) Forflytning Der er størst bevægelighed i nakke og lændedelen Hænder og fødder skal pege i samme retning, når du arbejder med forflytninger Ryggen skal holdes i sine naturlige svaj og du skal få kroppens største muskler til at udføre arbejdet.

10 Når patienten bøjer det ene ben i knæ og hofte, ændres kroppens tyngdepunkt. Benet kan derfor benyttes som vægtstang Der skal altid være to hjælpere, når man bruger liften til at løfte en patient. Ved forflytning ved sengen med to hjælpere indstilles sengehøjden efter den laveste. At arbejde i psykiatrien Den psykoanalytiske model: antagelsen om, at afvigende adfærd bygger på konflikter i tidligere udviklingsstadier. Den eksistentielle model: fokuserer på patientens oplevelse af problemerne her og nu Overgreb= at tilsidesætte patientens selvbestemmelse, uden at der er lovmæssigt belæg eller fagligt skøn, der taler for det. Undladelsessynd=når du undlader at handle til patientens bedste. Psykiatrien inddeles i åbne og lukkede afsnit. Integrerede afsnit er en slags blanding af åbne og lukkede afsnit. I psykiatriske afsnit skal du altid bære en alarm! Former for tvang: tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling og tvangsfiksering. Tvangsindlæggelse: sindssygekriteriet(sindslidende er sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles dermed og at det vil være uforsvarligt ikke at indlægge den pågældende til behandling). Behandlingskriteriet(helbredelse eller væsentlig bedring af tilstanden vil være forringet, hvis ikke den pågældende behandles). Farekriteriet(Pågældende er til fare for sig selv eller andre). Behandlingskriteriet er de gule indlæggelser og skal ske inden for 7 dage, farekriteriet er de røde indlæggelser og skal ske med det samme. Bæltefikserede patienter skal have en fast vagt. Efter en patient forlanger sig udskrevet, har overlægen max 24 timer til at vurdere situationen. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Psykose begrebet: en tilstand hvor patienten har mistet evnen til at vurdere virkelighedspræget af sine følelser, oplevelser, forestillinger og adfærd. Symptomer deles op i vrangforestillinger og hallucinationer(en sanseoplevelse uden forudgående stimulering). Hørehallucinationer(kommenterende stemmer), Synshallucinationer(hænger tit sammen med vrangforestillinger), Lugt og smagshallucinationer(tit forbundet med giftfrygt), influenssymptomer(oplevelsen af udefrakommende styring). Psykiatrisk sygepleje Kontinuitet og regelmæssighed: indarbejd daglige faste rutiner. Nærhed og afstand: forståelse for andre menneskers grænser Grænsesætning: der kan være et stort behov for grænsesætning, for at beskytte patienten i sin egen grænseløshed. Skærmning: begrænse mængden af indtryk fra omgivelserne Containing: personalets evne til at tage patientens ubearbejdede tanker og følelser til sig, bearbejde det og give det tilbage til patienten i en mere struktureret form. De psykiatriske sygdomme

11 Diagnosticering ud fra ICD10 Skizofreni: ca. 1 %, hyppigst mellem 2025 år, 60 % har episodisk og 20 % er kroniske. De mest almindelige vrangforestillinger er forfølgelsesidéer. Hallucinationer er oftest hørehallucinationer. Mange patienter med skizofreni udvikler et sekundært misbrug. Affektive lidelser er tilstande hvor stemningslejet er påvirket. Depression: ca. 20 %, hyppigst mellem 3040 år, dobbelt så mange kvinder, 50 % får en depression mere. Hovedsymptomer: forsænket stemningsleje, negativt tankeindhold, psykomotorisk hæmning og melankoliformt syndrom(tungsind, 8 punkter skal være opfyldt i ICD10). Mani: en bipolar lidelse, ca. 0,51 %, hyppigst 2030 år, høj risiko for tilbagevendende mani, mindst 9 kernesymptomer skal være opfyldt i ICD10, før der er mani til stede. Akut delir= længere tids svær ekscitation. Personlighedstræk er patologiske når de afviger fra normen i en sådan grad, at personen selv eller samfundet lider under det. Dyssocial personlighedsstruktur: høj impulsivitet, lav frustrationstærskel samt mangel på sociale normer og adfærd. Anorexi patienter som har bragt sig i en livstruende situation, sidestiller loven med en psykose.

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Februar 2014 TUR Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Fagredaktion udgave 2.2: Tommy Jonasson, Preben Mandrup, Kitte Verup Personbefordringsbranchens

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 KOL-bogen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KOL?.........................................................................................

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES. Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker

PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES. Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker NOTER KÆRE LÆSER Denne patientvejledning om type 1-diabetes er udarbejdet som et supplement til den information, du får hos

Læs mere

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

guide OKTOBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider smerter i maven FORDØJELSESBESVÆR FORSTOPPELSE KRAMPER OPPUSTETHED DIARRÉ

guide OKTOBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider smerter i maven FORDØJELSESBESVÆR FORSTOPPELSE KRAMPER OPPUSTETHED DIARRÉ guide OKTOBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus 16 sider Slip smerter for i maven OPPUSTETHED DIARRÉ FORDØJELSESBESVÆR FORSTOPPELSE KRAMPER Sådan får du en sund mave Følger du disse råd, hjælper du

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Sygepleje. sygeplejerske info om myelomatose

Sygepleje. sygeplejerske info om myelomatose Sygepleje Dette kapitel omhandler sygepleje til patienter med myelomatose. De udvalgte indsatsområder for sygeplejen relaterer sig specifikt til den kontekst, som udgør hverdagen for mange patienter med

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? Kræft i spiserøret Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005

Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005 Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005 Alfa-1 bogen er udarbejdet af projektsygeplejerske Marianne Hestad, projektsygeplejerske Svenja

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere