SPV noter. Ida Roost. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPV noter. Ida Roost. Indledning"

Transkript

1 SPV noter Ida Roost Noterne er inddelt efter de forskellige kapitler i bogen, og fokusere især på de ting de plejer at spørger om til den første test i bogen. Indledning Som fast vagt sidder man vagt for en eller to patienter. På gangvagt indgår du som en del af afdelings plejepersonale. Den gode rapport(om patienten)= stamoplysninger(navn, køn og alder), sygehistorie, eventuelle begrænsninger. At arbejde med mennesker WHO s definition af sundhed: Sunhed er et stadium af fuldstændig fysisk, mental og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed Forskellige former for forebyggelse af sygdom: Primær forebyggelse: forbedring af fx indkomst, bolig, uddannelsesniveau og vaccinationsprogrammer. Sekundær forebyggelse: finde sygdomme og symptomer på et tidligt stadie. Fx screeningsundersøgelser Tertiær forebyggelse: behandling af sygdommen for at forhindre komplikationer. Tavshedspligten glæder alt hvad du har erfaret, i dit arbejde som sundhedsperson. Det betyder at, du ikke må fortælle det til personer, som ikke direkte er involveret i behandlingen af patienten. Du skal have ansvarshavende sygeplejerskes tilladelse før du læser patientens journal. Omsorg Det relationelle aspekt er kendetegnet ved den relation, der er mellem den, der yder omsorg, og den, der modtager omsorgen. Dette forhold bør i den professionelle omsorg altid være asymmetrisk. Det praktiske aspekt: at du rent faktisk udføre nogle handlinger. Det moralske aspekt: du har en moralsk pligt til at yde omsorg, også selvom dine følelser taler imod. Empati: evnen til at trænge ind i og forstå den psykiske tilstand, som en anden person er i. Egenomsorg: de aktiviteter, den enkelte sætter i gang og udfører for sig selv, for at bevare liv, helbred og velbefindende. Krav og ressourcer: Indre krav og ressourcer(dem patienten stiller til sig selv). Ydre krav og ressourcer(dem omgivelserne eller patienten tror de stiller) Dokumentation af sygepleje

2 Sygeplejeprocessen inddeles i dataindsamling, målformulering, iværksættelse af tiltag og evaluering. VIPSmodellen: velvære, integritet, profylakse og sikkerhed.(et redskab til at systematisere og strukturere dokumentationen af klinisk sygepleje.) Det danske sundhedsvæsens opbygning 90 % færdigbehandles ved egen læge. Hvis det ikke er muligt at helbrede patienten, kan der være behov for at lindre patientens sygdom dette kaldes palliation. Ikkeakutte patienter kan frit vælge mellem offentlige sygehuse i Danmark. Huden/slimhinder og infektioner Hudens funktion(intakt hud): beskyttelse(fx fra indtrængen af patogener. Eller bestråling fx fra solen), temperaturregulering og sanseorgan(føle, temperatur. Og smertesans) Eksem: rødme, kløe, infiltration, små vabler, revner og skorpedannelse. Cyanose: Blåfarvning af huden, ses ved nedsat iltoptagelse (først læber og negle) Icterus/Gulsot: Gulfarvning af huden, ses ved sygdomme i lever og galdeveje Bleg hud: oftest tegn på anæmi(blodmangel) Interferon: et proteinstof, der dannes, når virus trænger ind i en celle, som hæmmer formering af virus i allerede inficerede celler. Fagocytose: En celles evne til at omslutte og destruere en partikel. (Granolucytter, de vigtigste bakteriedræbene og Makrofager, sidder i karvæggene og har fangarme) Lymfocytter: danner antistoffer Vaccination: Dræbte eller svækkede bakterier eller virus ingives, og kroppen reagere ved at danne antistoffer mod sygdommen. Inflammationstegn: rødme, varme, hævelse, smerte (evt. nedsat funktion af det pågældende område) ved systemisk(dybere) infektion ses temperaturforhøjelse. Symptomer på svampeinfektioner: variere alt efter hvor det er, de gennerelle er rødme, svie og kløe. I munden kan der ses hvide belægninger Et operationssår vil være dækket med et sterilt plaster, som skal sidde i mindst 24 timer efter operationen. Tryksår(decubitus): Stadium 0: huden vil være rød hvis man trykker på den vil rødmen forsvinde, smertefuldt Stadium 1: her forsvinder rødmen ikke, smertefuldt Stadium 2: Blæredannelse, smertefuldt Stadium 3: Såret er væskende, der vil ikke være smerte kun når det renses. Stadium 4: Såret er brudt helt ned til knogler og muskler, kun smerte ved rensning, dårlig overlevelses prognose. Pleje: FOREBYGGELSE(vendeskema ca. hver 2 time). 01 huden skal aflastes og holdes øje med. 24 sygeplejeske opgave. Hospitalsinfektioner:

3 Urinvejsinfektion ca. 40 % (skyldes ofte kateter), Infektioner i operationssår ca. 25 %, Luftvejsinfektioner ca. 15 %, Bakterier i blodet ca. 5%, Mave/tarminfektioner ca. 10%. Endogen infektion: patienten inficeres af sin egen bakterieflora via blodbanen. Indirekte kontaktsmitte: smitten overføres via personalets hænder eller genstande brugt ved plejen. Inokulationssmitte: smitten overføres med inficeret blod. Den febrile patient Legemstemperaturen er den temperatur, der findes i de centrale blodkar Opdeling af temperature: Subnormal < 36,5 o C. Normal 36,537,5 o C. Subfebril 37,538 o C. Febril o C. Højfebril > 39 o C Temperaturen er højest om aftenen og lavest om morgnen. Under feber vil pulsen stige i takt med temperaturen stiger, 1012 salg pr minut for hver grad. Børns temperaturregulerende center er først udviklet, når de når 12 års alderen. Måling af temperatur Rektalt(endetarmen): Den mest præcise, ca. 2 cm ind i endetarmen, spørg altid sygeplejersken om temperaturen må måles rektalt. Oralt(munden): under tungen, med spidsen ved bagerste kindtand, der lægges ca. 0,5 o C til målingen. Aksillært(armhulen): placeres højt i armhulen, der lægges ca. 0,6 o C til måling frarådes generelt. Tympanisk(Øret): Den mest upræcis, må generelt frarådes. Hygiejne Armsmykker (ringe, armbåndsure og armbånd) må ikke bæres, når man er beskæftiget med patientpleje g behandling. Hånddesinfektion skal altid ske med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel på mindst 70 % alkohol. Mindst 2mL, påføres tørre hænder, indgnides i min. 30 sekunder. Ved håndvask vaskes hænderne i mindst 15 sekunder. Usterile engangshandsker: risiko for forurening af hænderne af blod, urin, opkast osv. Ved kontakt med medicin eller kemikalier, ved sår, rifter og eksem på hænderne. Sterile engangshandsker: procedure hvor hud og slimhinder gennembrydes. Desinfektion: En proces der dræber patogene mikroorganismer. (alt flergangsudstyr) Sterilisation: En proces der dræber alle mirkoorganismer (hvis hud skal gennembrydes) Isolation: isolation foretages hvis patienten smitter(hvor omgivelserne skal beskyttes) eller hvis patienten er særligt modtagelig for smitte. Kohorterisolation(isolations på flersengstue), anvendes ved flere samtidige udbrud af infektioner(epidemi). Isolation på slusestue anvendes til forebyggelse af luftbåren smitte. Snavsetøj opsamles så nær brugerstedet som muligt og anbringes i en snavsetøjspose. Der kan anvendes gule poser til særligt forurenet snavsetøj. Spidse og skarpe genstande skal altid anbringes i brudsikre bokse

4 Medicin P.n medicin: pro necessitate, efter behov Bivirkninger: skadelige eller utilsigtede virkninger af medicin ved normal dosering. (se typer nedenfor) Type A: Type A er reaktioner afhængige af dosis og vil oftest kunne lindres eller undgås ved at nedsætte dosis. Type B: Ingen sammenhæng hvorpå medicinen virker og bivirkningerne. Typisk allergiske reaktioner. Systemisk virkende medicin kan gives: Peroralt= gives gennem munden eller via ventrikelsonde. Parenteralt=Gives uden om tarmen, fx intravenøst (i.v.), intramuskulært (i.m.) eller subcutant(s.c) Sublingualt=lægges under tungen Inhalationer=gennem slimhinden i luftveje Rektalt=stikpille Lokalt virkende: kan være i form af cremer, plaster eller øjensalve, næsedråber osv. Smerter og smertebehandling Nociceptive smerter: Den type smerte de fleste kender, beskrives som dunkende, bankende, murrende, diffuse eller ubeskrivelige. Neurogene smerter: Når perifere eller det centrale nervesystem bliver beskadiget. Beskrives som brændende, sviende og stikkende. (kaldes dysæstier). Allodyni=almindelig berøring er smertefuld. Neuroalgier: føles som elektrisk stød eller jag. Akut smerte: øget BT, øget puls, påskyndet respirationsfrekvens, pupildialation, bleg og klamt svedende hud. Kronisk smerte: i overnævnte symptomer ses ikke. Smertescoring ud fra VAS(visuel analog skala), smerte angives fra 010 hvor 10 er den værst tænkelige smerte. Ved smertescoring under 3 oplever de fleste sig acceptabelt smertedækket. Påvirkning af hjerne og bevidsthed Nervesystemet inddeles i det centrale nervesystem CNS og det perifere nervesystem PNS CNS er omgivet af tre hjernehinder dura mater, arachnoidea og pia mater. Cortex inddeles i frontallap, temporallap, parietallap, occipitallap. Bevidsthedsniveau vurderes efter Glasgow coma scale GCS. Her vurderes øjenåbning, motorisk respons og verbal respons. (bruges primært til patienter der har været udsat for traume) Hos bevidsthedspåvirkede vurderes også hovedpine, kvalme, opkast og pupilreaktion. Kvalme og opkast kan være symptomer på tryk i hjernen. Pupillerne kan blive lysstive ved trykpåvirkningen af hjernen. Trykpåvirkning føre til stigning i BT og sent i forløbet evt. faldende puls. Inkarceration: hjernen er udsat for så voldsomt tryk, at den trykkes ned mod hjernestammen

5 Demens: En række symptomer på svigt i hjernen. Viser sig først og fremmest ved svigtende hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen Alzheimer: føre til langsomt, men sikkert totalt intellektuel og psykisk opløsning, almindeligvis i løbet af 79 år. Apopleksi: er en fællesbetegnelse for de kliniske symptomer, der optræder ved vaskulær skade i hjernen forsagt af en hæmoragi(blødning) eller et infarkt(blodprop). (ofte ses forhøjet blodtryk.) Det første døgn observeres apopleksipatienter hver eller hver anden time fx efter Scandinavian stroke scale (SSS) eller stroke in progression (SIP), samtidig måles vitale værdier. Afasi: Skade i tale eller forståelsescentret, ekspressiv afasi(ikke formluere ord eller tankeindhold), ikkeflydende/brocaafasi(intakt forståelse, langsom og besværet tale), impressiv afasi(opfatte talt eller skrevet sprog), flyende/wernicke afasi(talen er fyldende, men giver ingen mening.) Apraksi: defekt udførelse af en formålsbestemt handling Dysphagi: synkebesvær Neglect: patienten registrerer ikke sin ene legemshalvdel eller den ene halvdel af det omgivende rum. Epilepsi: en lidelse der viser sig ved gentagne nogenlunde ens anfald udløst af unormale elektriske impulser i hjernen: Partielle anfald: simple involvere kun en lille del af hemisfæren og patienten er vågen og kan redegøre for forløbet. Komplekse involvere en større del af hjernen og patienten er bevidsthedspåvirket. Generaliserede anfald: primære involverer hele hjernen fra starten. Sekundære udvikler sig ved at starte i en lille del af hjernen og sprede sig. Status epilepticus: En tilstand hvor det ene anfald afløser det andet. Konvulsive andfald= trækninger i ekstremiteter eller ansigt, nonkonvulsive= ingen trækninger MÅ IKKE SOVE PÅ MAVEN, UMULIGT AT VENDE DEM UNDER ET ANFALD Postictal fase efter anfalds fase Kommunikation Sickness: den brede folkelige opfattelse af sygdommen. Illness: Den individuelle patients opfattelse af sygdommen Disease: Den professionelle behandlers opfattelse af sygdommen (fx diagnosen) Envejskommunikation: kun afsender, der har direkte indflydelse på hvad der kommunikeres. Cirkulærkommunikation: ved en tovejskommunikation, afhænger modtagerens svar af afsenders samlede kommunikation. Kommunikationen er oftest asymmetrisk Kulturmødet Kulturen er de rutiner, vi mennesker bruger som referenceramme for vores individuelle handlinger. Etnocentrisme: vi har ubevidst tendens til at bruge vores egen kulturelle referenceramme når vi møder andre mennesker. Omsorg for det døende menneske

6 I de sidste døgn vil mange patienter være for svage til at hoste slim op. Det kan give en rallende boblende vejrtrækning.( ikke farligt for patienten) Ved dødens indtræden observeres: hænder og fødder bliver blålige, blodtryksfald, svag og overfladisk puls, ansigtet føles koldt, voksagtig hud. (høresansen forsvinder sidst) Væskebalance Mellem 45 og 75 % af legemsvægten udgøres af vand. Efter ca. 1 % tab af kropsvæsken aktiveres tørstcentret. Kosten indeholder som regel 800mL vand pr døgn Den daglige urinmængde udgør ca. 1500mL afføring udgør ca. 100mL i døgnet usynlig fordampning udgør 1000mL i døgnet. Standardmål: kaffekop: 150mL, tudkop:175ml, suppetallerken:200ml Væskeskema: halv streg(/) når væsken sættes hos patienten. Når den er drukket sættes et kryds. Hvis væsken ikke er drukket/færdiggjort sættes et %. Overhydrering: stigning i blodtryk, vægtøgning og delektive ødemer. Dehydrering: i svære tilfælde ses lavt BT og høj puls. Hudtugor, tjekkes ved ældre mennesker hen over brystbenet. Urinudskillelse Den normale timediurese er ca. 4060mL i timen. Blærens normale kapacitet er mL før vandladningstrangen melder sig. (kan rumme omkring 1L) Pollakisuri = hyppig vandladning (urinvejsinfektion, forstørret prostata) Anuri = manglende diurese (nyresygdomme) Polyuri = Stor diurese (stor væskeindtag, nyresygdomme) Nykturi = natlig vandladning (urinvejsinfektion, prostata problemer) Urinen observeres efter farve, konsistens, lugt og hyppighed. Mørk urin: meget koncentreret, ses ved væskemangel eller dehydrering Porterfarvet urin: Patienter med lever og galdevejs funktion. Lys urin: Hænger sammen med polyuri. Skummende urin: Når der er protein i urinen. Ildelugtende + grumset urin: urinvejsinfektion Blodig urin(hæmaturi): skelnes mellem makroskopisk (irriteret slimhinde) og mikrokopisk(påvises ved urinsticks.) Urinsticks kan påvise: protein, glucose, hæmaturi, ketonstoffer, leukocytter, nitrit og ph værdi Residualurin=blæren tømmes ikke helt. Nedre toilette to gange i døgnet til patienter med kateter Stressinkontinens: blæremuskulaturen er ikke stærk nok til at holde urinen tilbage Urgeinkontinens: pludselig indsættende vandladningstræng, hvor blæremuskulaturen trækker sig sammen, eller nervemæssige forstyrrelser (apoplexi eller sclerose) Overløbsinkontinens: Blæren løber ukontrolleret over og er ikke i stand til at trække sig sammen. Et uridom: et kondom med hul i spidsen hvor der sidder en lille studs, som man tilslutter til en urinpose.

7 RIK(ren intermitterende katerisation): blæren tømmes 46 gange dagligt med en lille steril slange. Nefrostomikateter: et lille tynd plastikrør som gennem huden er ført ind til nyrebækken og fæstnet til huden. Topkateter: et lille kateter der er ført ind i maven via et lille hul under navlen. Urostomi: indopereret blære, som er dannet fra et stykke tarm, hvor urinen føres ud gennem en åbning på siden af maven. Infusioner Ved infusion forstås at væsken tilføres kroppen gennem venesystemet, uden om mave- tarmkanalen. Perifer i.v.adgang, venflon, vil oftest være anlagt på håndryggen eller op på underarmen. Centralt venekateter, lagt i en af de store vener på halsen, ligges altid på operationsgangen. Infusionshastighed: bestemmes ved antal dråber, der passere fra infusionsbeholderen ned i dråbekammeret pr minut. 1ml væske=20 dråber. Det sterile plaster over venflonen skiftes en gang i døgnet eller ved behov. En venflon må kun ligge i venen i 3 døgn. Tromboflebitis: betændelsesreaktion der opstår lokalt i venen. (der kan ses temperaturforhøjelse) Ved problemer: luk for droppet og kontakt sygeplejersken Ernæring Spiserøret er 25cm langt og udføre peristaltiske bevægelser for at flytte maden I fuld tilstand rummer mavesækken ca. 1 liter. Den er ved raske mennesker tømt efter ca. 4 timer Tyndtarmen er ca. 56m lang. Vores vigtigste næringsstoffer er: kulhydrater, lipider, proteiner eller vitaminer. Ved forbrænding: 1g kulhydrat = 17kJ(4kcal), 1g protein = 17kJ(4kcal), 1g fedtstof 38kJ(9 kcal). Der sker øget proteinnedbrydning ved mange sygdomme. Anbefalet daglig proteintilførsel: raske personer 0,8g. kronisk syge 1,01,5g. akut syge 1,52,0g. opererede 1,52,0g Kosten hos raske mennesker: 55% kulhydrater, 32% fedtstoffer, 13% proteiner. Sondeernæring: indgivelse af føde ved hjælp af en sonde lagt i mavesækken. Kontinuerlig(sondemaden indgives fra posen via et specielt infusionssæt). Intermitterende(gives portionsvis) Defækation Tyktarmen er ca. 1,5m lang Afføringshyppigheden veksler mellem en til tre gange i døgnet til to til tre gange i ugen. Lys afføring: mangel på galdestoffer, ses ved lever og galdevejslidelser. Sort afføring/melæna: kan skyldes jerntilskud, afføring med fordøjet blod (melæna), kan være sød ildelugtende. Rød afføring: betegnes som frisk blødning Grøn afføring: Efter tarmoperation, større galdesekret. Slimet afføring: kroniske inflammations eller tarmlidelser.

8 Kredsløb Blodbanen indeholder normalt ca. 5 liter blod. Sammentrækning(systole), afslapning (diastole). Puls(P): er den trykbølge der forplanter sig ud i ateriesystemet, når hjertet under systolen trækker sig sammen og pumper sit slagvolumen ud i blodbanen. Normalt 6080/min. Blodtryk (BT): er trykket i ateriesystemet, når hjertet pumper sit slagvolumen ud igennem den systemiske karmodstand. Bør være mindre end 140/90mmHg (ellers hypertension) og ikke lavere end 100/50 (ellers hypotension). Måles ved a. brachialis. Minutvolumen(MV): er den mængde blod, som pumpes rundt pr. minut dvs. slagvolumen ganget hjertefrekvens. Ca 5 liter/min Palpation af puls kan foretages over a. radialis(håndleddet), a. carotis (halsen) eller a. femoralis (lysken). A. radialis er oftest anvendt. Shock(akut kredsløbssvigt): et livstruende syndrom hvor BT er så lavt at det tuer gennemblødningen af vitale organer. Typer, kardiogent(stort AMI), hypovolæmisk(fx mavesårsblødning), septisk (meningitis), anafylaktisk (allergisk). AMI= akut myokardieinfarkt, blodprop i hjertet. Angina pectoris=hjertekrampe Patienter skal ved shock altid lejes i trendelenburgs leje. DVT: dyb vene trombose, blodprop i benet som kan løsrive sig, kan derefter føres til lungen. (lungeemboli). Iskæmisk hjertesygdom: viser sig som angina pectoris, AMI, hjertesvigt og hjertestop. Søvn Insomni: at have svært ved at sove og ligge vågen flere gange om natten. Årsager: stress, angst, bivirkninger til medicin, smerter.. Hypersomni: det modsatte af insomni, selvom personen sover mange timer om natten, føler de sig ikke udhvilet. Søvncyklus vare 1,5time Søvnbehovet falder med alderen. Respiration Hypoksi=iltmangel i cellen, forårsager nekrose(vævsdød.) Hypoksæmi=nedsat ilttryk i det aterielle blod. Det normale ilttryk ligger på 9,314,0kPa. Inspiration(aktiv proces): diafragma og intercostalmusklerne kontraheres, thorax rumfang øges og luften suges ned i lungerne ved et undertryk. Eksspiration(passiv proces): respirationsmusklerne afslappes så thorax rumfang mindskes og luften presses ud. Den atmosfæriske luft: 21 % O 2, 79 % N 2 og vanddamp. Normal vejrtrækning: voksne 1216 gange/minut. Børn 25 gange/minut. Nyfødte 40 gange/minut. Dyspnø(åndenød): opstår når kroppens behov for iltoptagelse eller kuldioxidudskillelse overtiger lungernes kapacitet. Hypoventilation=overfladisk respiration, hyperventilation=vejrtrækning med øget frekvens.

9 Kussmauls respiration: meget hurtig, meget dyb og regelmæssig ind og udånding. Cheynestokes respiration: vekslen mellem et dybt hurtigt åndedræt og et langsomt overfladisk, der ind mellem ophører. (ses hos alvorligt syge patienter eller døende) Symptomer på iltmangel: rastløshed, uro, irritabilitet senere hen søvntrang, stilhed og stigende puls. Respirationslyde(uden stetoskop): Rallen og kogen, stridor(pibende lyd, forsnævring i luftvejene), hvæsen(astma). Respirationslyde (med stetoskop): Ronki(snorkende lyd fra bronkierne), krepitation(knitren, ved lungebetændelse). Ekspektoratet: mucøst(akut bronkitis), mucopurulent(gul/grønt, KOL), purulent(lugter råddent, lungebetændelse), hæmoragisk/sangvinolent(blodtilblandet,læsion af kar, lungeemboli). Atelektase=sammenfald af lungeafsnit Astma: en sygdom der rammer bronkierne og føre til forsnævring af de nedre luftveje ved spasmer i glat muskulatur, slimhindehævelse og øget slimproduktion. KOL: kronisk obstruktiv lungelidelse, ligner astma, forårsaget af tobaksrygning, der ses tiltagende emfysem(for store lunger). Iltbehandling: kroniske lungepatienter 0,51L/min. Lungeraske patienter max 5L/min Som sygeplejevikar må du kun suge fortil i mundhulen, ikke længere ind end du kan se. Hjertestop Diagnose: bevidstløshed, ophævet respiration og manglende puls. Basal genoplivning= assisteret ventilation og hjertemassage. Formål: at opretholde cirkulationen med iltet blod så godt som muligt, indtil avanceret genoplivning er muligt. Hjertemassage gives med en frekvens på ca. 100 pr minut. 30 kompressioner 2 pust osv. Immobilitet Slidgigt: forandringer af brusk og knogler, ledstivhed og smerter som hæmmer aktivitetsniveau. Muskelatrofi: muskelsvaghed. Immobilitet medfører nedsat stofskifte og generelt nedsat lungekapacitet Ortostatisk blodtryksfald: når den immobile patient rejser sig op, blodet bliver i benene svimmelhed og i nogle tilfælde besvimelse. Nedsat bevægelighed i led, kontrakturer(skrumpet ledkapsel og ledbånd.) Ordinationer: E.L må være oppe. E.L.s må være oppe i en stol. L.e.L må være let oppegående. T.L fast sengeleje. TEDstrømper: tromboembolic detterent, understøtter venepumpen. (bør tages af dagligt for at tjekke benene for trykspor) Forflytning Der er størst bevægelighed i nakke og lændedelen Hænder og fødder skal pege i samme retning, når du arbejder med forflytninger Ryggen skal holdes i sine naturlige svaj og du skal få kroppens største muskler til at udføre arbejdet.

10 Når patienten bøjer det ene ben i knæ og hofte, ændres kroppens tyngdepunkt. Benet kan derfor benyttes som vægtstang Der skal altid være to hjælpere, når man bruger liften til at løfte en patient. Ved forflytning ved sengen med to hjælpere indstilles sengehøjden efter den laveste. At arbejde i psykiatrien Den psykoanalytiske model: antagelsen om, at afvigende adfærd bygger på konflikter i tidligere udviklingsstadier. Den eksistentielle model: fokuserer på patientens oplevelse af problemerne her og nu Overgreb= at tilsidesætte patientens selvbestemmelse, uden at der er lovmæssigt belæg eller fagligt skøn, der taler for det. Undladelsessynd=når du undlader at handle til patientens bedste. Psykiatrien inddeles i åbne og lukkede afsnit. Integrerede afsnit er en slags blanding af åbne og lukkede afsnit. I psykiatriske afsnit skal du altid bære en alarm! Former for tvang: tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling og tvangsfiksering. Tvangsindlæggelse: sindssygekriteriet(sindslidende er sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles dermed og at det vil være uforsvarligt ikke at indlægge den pågældende til behandling). Behandlingskriteriet(helbredelse eller væsentlig bedring af tilstanden vil være forringet, hvis ikke den pågældende behandles). Farekriteriet(Pågældende er til fare for sig selv eller andre). Behandlingskriteriet er de gule indlæggelser og skal ske inden for 7 dage, farekriteriet er de røde indlæggelser og skal ske med det samme. Bæltefikserede patienter skal have en fast vagt. Efter en patient forlanger sig udskrevet, har overlægen max 24 timer til at vurdere situationen. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Psykose begrebet: en tilstand hvor patienten har mistet evnen til at vurdere virkelighedspræget af sine følelser, oplevelser, forestillinger og adfærd. Symptomer deles op i vrangforestillinger og hallucinationer(en sanseoplevelse uden forudgående stimulering). Hørehallucinationer(kommenterende stemmer), Synshallucinationer(hænger tit sammen med vrangforestillinger), Lugt og smagshallucinationer(tit forbundet med giftfrygt), influenssymptomer(oplevelsen af udefrakommende styring). Psykiatrisk sygepleje Kontinuitet og regelmæssighed: indarbejd daglige faste rutiner. Nærhed og afstand: forståelse for andre menneskers grænser Grænsesætning: der kan være et stort behov for grænsesætning, for at beskytte patienten i sin egen grænseløshed. Skærmning: begrænse mængden af indtryk fra omgivelserne Containing: personalets evne til at tage patientens ubearbejdede tanker og følelser til sig, bearbejde det og give det tilbage til patienten i en mere struktureret form. De psykiatriske sygdomme

11 Diagnosticering ud fra ICD10 Skizofreni: ca. 1 %, hyppigst mellem 2025 år, 60 % har episodisk og 20 % er kroniske. De mest almindelige vrangforestillinger er forfølgelsesidéer. Hallucinationer er oftest hørehallucinationer. Mange patienter med skizofreni udvikler et sekundært misbrug. Affektive lidelser er tilstande hvor stemningslejet er påvirket. Depression: ca. 20 %, hyppigst mellem 3040 år, dobbelt så mange kvinder, 50 % får en depression mere. Hovedsymptomer: forsænket stemningsleje, negativt tankeindhold, psykomotorisk hæmning og melankoliformt syndrom(tungsind, 8 punkter skal være opfyldt i ICD10). Mani: en bipolar lidelse, ca. 0,51 %, hyppigst 2030 år, høj risiko for tilbagevendende mani, mindst 9 kernesymptomer skal være opfyldt i ICD10, før der er mani til stede. Akut delir= længere tids svær ekscitation. Personlighedstræk er patologiske når de afviger fra normen i en sådan grad, at personen selv eller samfundet lider under det. Dyssocial personlighedsstruktur: høj impulsivitet, lav frustrationstærskel samt mangel på sociale normer og adfærd. Anorexi patienter som har bragt sig i en livstruende situation, sidestiller loven med en psykose.

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Palliativ indsats for personer med demens.

Palliativ indsats for personer med demens. Palliativ indsats for personer med demens. Kunsten at erkende en forestående terminal fase. Connie Engelund Holmegårdsparken copyright Holmegårdsparken www.holmegaardsparken.dk Kort om Holmegårdsparken

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre?

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre? Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. På den sidste side skal du

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Smerter påvirker altid hundens adfærd

Smerter påvirker altid hundens adfærd Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker under halsbåndet? For mennesker ved vi, at kun en piskesmældsulykke kan forårsage langvarig smerte og lidelse. Hundens anatomi er grundlæggende den samme som

Læs mere

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life N O T A T 21-09-2007 Faktaark - presse 24. september 2007 Faktaark til pressen HSMR og Operation Life HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller i en region som procent af det gennemsnitlige antal

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Operation for kræft i mavesækken

Operation for kræft i mavesækken Du skal opereres for kræft i mavesækken. Vi har planlagt din indlæggelse til at vare 8-10 dage, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du er indlagt i længere tid. Denne pjece beskriver forløbet

Læs mere

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv nærvær tryghed - respekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed Nørregade 41, 6100 Haderslev Telefon 74 34 28 01 Fax 74 34 27 59 Aktive ældre i eget liv E-mail:

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

ULYKKER. Konsulent112

ULYKKER. Konsulent112 ULYKKER 1. 4 Hovedpunkter (Sikkerhed/stands ulykken) 2. Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene 3. Førstehjælp ved kredsløbssvigt 4. Psykisk førstehjælp 1. Sikkerhed Stands ulykken/nødflytning 2. Vurder

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid.

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. DE SIDSTE LEVEDØGN - kendetegn på at døden er nær Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. Hospice Djursland Maj 2012 Kære pårørende Ethvert menneskes dødsproces er særegen.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen

Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen Formålsbeskrivelse for kursusforløb til sygeplejersker i primærsektoren 2 Opdateret 6. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Emneområder og studiespørgsmål

Emneområder og studiespørgsmål Emneområder og studiespørgsmål EMNE UGE TOVHOLDER Hygiejniske principper, personlig hygiejne og hudpleje Ernæring, væske og udskillelse Mobilisering, lejring, søvn/hvile og aktivering. Kredsløb, respiration

Læs mere

Emne: Dokumentation Terminal palliativ indsats 16.08.05 21.11.06

Emne: Dokumentation Terminal palliativ indsats 16.08.05 21.11.06 Holmegårdsparken Standarder Emne: Dokumentation Terminal palliativ indsats 16.08.05 21.11.06 Formål: En værdig livsafslutning Udarb. D.: Revideret: Godkendt: Erstatter: 21.11.06 Afd. ledere 16.08.05 Mål:

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

Smerter. Smerter & medicin mod smerter. Underviser : Majbrith Schioldan Kusk SOPU Hillerød 1

Smerter. Smerter & medicin mod smerter. Underviser : Majbrith Schioldan Kusk SOPU Hillerød 1 Smerter Smerter & medicin mod smerter Underviser : Majbrith Schioldan Kusk 03-10-2016 SOPU Hillerød 1 Læringsmål Opnå viden om smerter Viden om virkningen af medicin til behandling af smerter Viden om

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fjernelse af livmoderen Patientinformation www.koldingsygehus.dk Fjernelse af livmoderen kaldes også en hysterektomi. Der er 3 måder livmoderen kan fjernes på: 1. Livmoderen

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en blærepolyp? En polyp er en udvækst af celler i blærens

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Aorta Aneurisme operation

Aorta Aneurisme operation Til patienter og pårørende Aorta Aneurisme operation Operation for udposning på hovedpulsåren i maven Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor

Læs mere

Mini håndbog for SPV-vagter. Tlf. nr. vagtformidler

Mini håndbog for SPV-vagter. Tlf. nr. vagtformidler Mini håndbog for SPV-vagter Tlf. nr. vagtformidler 66 13 99 18 www.ouh.dk/vagtstud Indhold Glasgow coma scala (GCS)... 3 Bevidsthedsniveau... 3 Diabetes... 4 ABCDE-princippet... 5 IV-pleje/væskebalance...

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes SHS-teamet s sygeplejersker benytter altid ABCDE metoden 1 som systematisk gennemgang af alle borgere, når der skal laves en vurdering af borgerens

Læs mere

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi Patientinformation Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi - Ekstirpatio recti Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Læs mere

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center Patientinformation Anæstesi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesiologisk Center Samtale med anæstesilægen Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS)

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Anlæggelse, skift og fjernelse af nyrekateter - nefrostomikateter

Anlæggelse, skift og fjernelse af nyrekateter - nefrostomikateter Urologisk Afdeling - Fredericia Anlæggelse, skift og fjernelse af nyrekateter - nefrostomikateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er et nyrekateter? Et nyrekateter er et tyndt rør/slange,

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Sygdom kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for nærhed

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

Undervisning i. nedre hygiejne.

Undervisning i. nedre hygiejne. Undervisning i nedre hygiejne. gode bakterier dårlige bakterier Nedre hygiejne - hvorfor er det så vigtigt. - Øger livskvaliteten o Det er velbefindende at være godt soigneret og ikke ildelugtende i skridtet

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Patientvejledning. Hæmoride operation

Patientvejledning. Hæmoride operation Patientvejledning Hæmoride operation Over halvdelen af befolkningen har på et tidspunkt i deres liv gener fra hæmorider. Mange har en tendens til at gå med disse gener i lang tid, inden de søger læge af

Læs mere

De sidste levedøgn. Pleje og Omsorg

De sidste levedøgn. Pleje og Omsorg De sidste levedøgn Pleje og Omsorg De sidste levedøgn Sundhedsteamet Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, oplever de nærmeste ofte usikkerhed. Man kan føle sig fortabt og være angst for

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere